ZZO č. 6 – audiozáznam

Originální audiozáznam pořízený a poskytnutý obcí z veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 6 konaného dne 11. července 2023 v zasedací místnosti obce Kostelec u Holešova.

Pro přehlednost a lepší orientaci byl původní zvukový záznam rozdělen podle jednacích bodů, vloženy ochranné prvky a doplněn o vložený TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení. Délka 7:50.

Bod 2 programu: kontrola usnesení. Délka 9:43.

Bod 3 programu: informace o činnosti obce. Délka 56:51.

Bod 4 programu: schválení vítěze veřejné zakázky kanalizace ke garážím. Délka 2:44.

Bod 5 programu: dodatky k veřejnoprávním smlouvám. Délka 4:45.

Bod 6 programu: diskuze. Délka 15:08.

Bod 7 programu: závěr. Délka 0:11.

Zápis ze ZZO č. 6 naleznete zde.

ZZO č. 5 – audiozáznam

Originální audiozáznam pořízený a poskytnutý obcí z veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 5 konaného dne 25. května 2023 v zasedací místnosti obce Kostelec u Holešova.

Pro přehlednost a lepší orientaci byl původní zvukový záznam rozdělen podle jednacích bodů, vloženy ochranné prvky a doplněn o vložený TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení. Délka 12:36.

Bod 2 programu: kontrola usnesení. Délka 4:48.

Bod 3 programu: informace o činnosti obce. Délka 1:00:27.

Bod 4 programu: závěrečný účet obce za rok 2022. Délka 2:31.

Bod 5 programu: rozpočtové opatření č. 1/2023. Délka 1:59.

Bod 6 programu: smlouva o zřízení věcného břemene č.: OT – 014330065100/001-ADS. Délka 1:19.

Bod 7 programu: smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: OT-001040019133/005-PERF. Délka 3:26.

Bod 8 programu: smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: OT-001030080336/001-ELMO. Délka 1:41.

Bod 9 programu: schválení prodeje obecního pozemku p. č. 736/49 a st. 530 v k. ú. Kostelec u Holešova. Délka 4:06.

Bod 10 programu: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Kostelec u Holešova číslo:
D/2023/3 ze dne 15.03.2023
. Délka 2:20.

Bod 11 programu: Změna č. 1 Územního plánu Kostelec u Holešova – § 56 stavebního zákona – opatření proti průtahům
při pořizování změny územního plánu
. Délka 1:30.

Bod 12 programu: Žádost o pokračování podpory Linky bezpečí, z.s. a žádost o příspěvek Charitě Holešov. Délka 11:47.

Bod 13 programu: Zpráva Kontrolního výboru. Délka 13:28.

Bod 14 programu: Kompetence rady obce k provádění rozpočtových opatření. Délka 2:54.

Bod 15 programu: Výběrové řízení zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu „Dešťová kanalizace Kostelec
u Holešova“
. Délka 17:22.

Bod 16 programu: Úprava pravidel vydávání obecního zpravodaje „KOSTKA“ a schválení členů redakční rady. Délka 33:29.

Bod 17 programu: Zhodnocení volných peněžních prostředků obce. Délka 15:33.

Bod 18 programu: diskuze. Délka 21:36.

Bod 19 programu: závěr. Délka 0:24.

Zápis ze ZZO č. 5 naleznete zde.

ZZO č. 4 – audiozáznam

Originální audiozáznam pořízený a poskytnutý obcí z veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 4 konaného dne 28. února 2023 v zasedací místnosti obce Kostelec u Holešova.

Pro přehlednost a lepší orientaci byl původní zvukový záznam rozdělen podle jednacích bodů, vloženy ochranné prvky a doplněn o vložený TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení. Délka 6:22.

Bod 2 programu: kontrola usnesení. Délka 8:03.

Bod 3 programu: informace o činnosti obce. Délka 25:28.

Bod 4 programu: rozpočet obce na rok 2023. Délka 12:05.

Bod 5 programu: přestupek ÚOHS – výsledky, závěry. Délka 15:19.

Bod 6 programu: sdělení k diskuzi na ZO č. 3. Délka 1:56.

Bod 7 programu: podnět a stížnost NY Legal. Délka 5:25.

Bod 8 programu: revokace usnesení. Délka 2:31.

Bod 9 programu: odměny neuvolněných členů ZO. Délka 3:18.

Bod 10 programu: veřejnoprávní smlouvy. Délka 9:19.

Bod 11 programu: diskuze. Délka 15:29.

Bod 12 programu: závěr. Délka 0:10.

Zápis ze ZZO č. 4 naleznete zde.

Kostlivec č. 9 – pokuta 10.000 Kč od ČIŽP

Základní škola v Kostelci u Holešova je vina spácháním přestupku provozováním dvou teplovodních kotlů bez platného povolení provozu a ČIŽP ukládá ZŠ pokutu 10.000 Kč. Na první pohled jednoznačná informace datovaná dnem 8.12.2022. Při hledání zdroje odpovědnosti za spáchaný přestupek se překvapivě vyloupnul zaprášený kostlivec ze skříně kanceláře obce Kostelec u Holešova. Kostlivec se narodil 18.10.2021, kdy byla nová kotelna uvedena do provozu a začala být provozována. Ovšem bez nezbytného povolení k provozu, které pravomocně ZŠ získala až 18.2.2022. Vytvořila si kostlivce ZŠ, jakožto provozovatel kotelny, nebo obec, jakožto investor rekonstrukce kotelny? Proč nebylo o povolení požádáno hned, ale až o více jak 3 měsíce později po zahájení provozu? Proč žádost o povolení namísto ZŠ podávala paní Pospíšilíková jménem obce, když účastníkem správního řízení je pouze a jen ZŠ a nikoliv obec Kostelec u Holešova? Proč na dokumentu žádosti obce Kostelec u Holešova, doručené Krajskému úřadu Zlínského kraje, není uvedeno číslo jednací a odeslání dokumentu obcí nelze dohledat ani v datové schránce ani ve spisové službě obce? Je v tom ZŠ nevinně, protože nebyla obcí poučena a informována, nebo obec přikrývala nečinnost ZŠ? Nebo se obec probudila k činnosti až veřejnost začala klást úřadům cílené dotazy a ZŠ za přestupek hrozila sankce až 10 mil. Kč od ČIŽP?

Dne 16.9.2022 proběhla kontrola České inspekce životního prostředí v ZŠ Kostelec u Holešova, ze kterého byl dne 21.10.2022 doručen protokol o kontrole. Kvůli opravám chyb v psaní byl 1.11.2022 ČIŽP vyhotoven dodatek protokolu ze dne 21.10.2022. Ani vstřícná spolupráce při předkládání informací a dokumentů ohledně provozování kotelny ZŠ nedokázala změnit doloženou skutečnost nepovoleného provozování plynové kotelny.

Nejzásadnější otázkou zůstává, proč k pochybení došlo a kdo konkrétně za něj nese odpovědnost. Někomu bude muset ZŠ pokutu 10.000 Kč předepsat k náhradě. Ze zákona je odpovědný provozovatel kotelny, tedy ZŠ. Proč ale provozovatel nepodal hned 18.10.2021 žádost o povolení provozu? Neměla paní ředitelka Možíšová informace od investora (obce), že takovou žádost musí podat? Nebo informaci měla, ale žádost z nějakého důvodu nepodala? Při rozplétání odpovědnosti se ukazuje jako zásadní způsob a okolnosti podání žádosti o povolení provozu. Žádost, namísto ředitelky ZŠ Možíšové, podává bývalá starostka obce Pospíšilíková a to dne 31.1.2022. Žádost je na hlavičkovém papíře obce Kostelec u Holešova opatřená razítkem obce a podpisem p. Pospíšilíkové, čímž budí dojem oficiálního dokumentu obce Kostelec u Holešova.

Jenže na žádosti budete marně hledat číslo jednací či spisovou značku. Podobně není k nalezení žádná stopa v datové schránce obce či ve spisové službě obce, že by obec 31.1.2022 odeslala dokument se žádostí na Krajský úřad Zlínského kraje. Dotazem na podatelně Krajského úřadu Zlínského kraje jsem zjistil, že žádost obce neprošla centrální podatelnou, ale byla doručena přímo Ing. Bohdaně Peškové, která žádost o povolení vyřizovala a opatřila doručený dokument podacím razítkem (s datem 31.1.2021) a evidenčním číslem 8740/2022. Jenomže to nesouhlasí s výkazem služebních cest p. Pospíšilíkové, který předložila na jednání RO č. 5/2022 dne 7.3.2022 v bodě 11 ke schválení.

Na služební cestě ve Zlíně byla p. Pospíšilíková až o den později, 1.2.2022. Čtyři a půl hodiny na EAZK (agentura vyřizovala obci dotaci na kotelnu + zpracovávala (či pomáhala zpracovat) podpůrné odborné dokumenty) a KÚZK. Když odečteme hodinu na cestu tam a zpátky, zbývá nám 3,5 hodiny na dvě jednání, což je nezvykle hodně. Navíc v žádném zápise RO či ZO nenajdeme zmínku že jednání proběhla a co bylo jejich předmětem. Kvůli čemu p. Pospíšilíková strávila 1.2.2022 tři a půl hodiny na jednáních s EAZK a KÚZK nám zůstává utajeno.

Navíc u dokumentu údajně podaného 31.1.2022 je podivné, že první a druhá strana žádosti obsahuje hlavičku s logem a názvem obce. U jiných dokumentů obce druhá a další strany hlavičku neobsahují viz srovnání dokumentů obce ze stejného období.

Ze všech přímých a nepřímých důkazů se dá složit závěr: paní Pospíšilíková 1.2.2022 lepila horkou jehlou své opomenutí ohledně povolení provozu kotelny. Vzala starý předtištěný hlavičkový papír obce spolu s razítkem a vyrazila 1.2.2022 k agentuře EAZK, aby vytvořila žádost o schválení. Tuto žádost osobně předala na KÚ ZK Ing. Peškové, která jí antidatovaně přijala 31.1.2022. Ten samý den 1.2.2022 vydává KUZK povolení a odesílá jej obci datovou schránkou (to lze již na obci dohledat). Zdá se, že p. Pospíšilíková lepila horkou jehlou kostlivce, který po dotazech veřejnosti a začínajícím zájmu ČIŽP začal vypadávat ze skříně. Ve vzduchu začala pro ZŠ viset hrozba pokuty až 10 mil. Kč za přestupek od ČIŽP a paní Pospíšilíkové nejspíš došlo, že pochybení nepůjde zaretušovat.

V mozaice událostí a faktů chybí pohled ředitelky ZŠ Možíšové. Dne 27.12.2022 jsem jí písemně nabídl možnost reagovat na existující dokumenty ČIŽP, KUZK a obce, které budou předmětem tohoto příspěvku. Do dnešního dne paní ředitelka Možíšová bohužel nereagovala.

ZZO č. 3 – audiozáznam

Originální audiozáznam pořízený a poskytnutý obcí z veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 3 konaného dne 20. prosince 2022 v zasedací místnosti obce Kostelec u Holešova.

Pro přehlednost a lepší orientaci byl původní zvukový záznam rozdělen podle jednacích bodů, vloženy ochranné prvky a doplněn o vložený TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení. Délka 8:31.

Bod 2 programu: informace o činnosti obce. Délka 16:31.

Bod 3 programu: rozpočtové provizorium. Délka 3:09.

Bod 4 programu: schválení rozpočtového opatření 3/2022. Délka 1:05.

Bod 5 programu: schválení určeného zastupitele. Délka 4:07.

Bod 6 programu: příspěvek na stravné. Délka 1:48.

Bod 7 programu: používání soukromého vozidla. Délka 1:02.

Bod 8 programu: prodej obecního pozemku. Délka 1:09.

Bod 9 programu: žádost o odprodej pozemku obce. Délka 3:52.

Bod 10 programu: zpráva kontrolního výboru. Délka 16:38.

Bod 11 programu: zpřístupnění datové schránky a spisové služby obce kontrolnímu výboru. Délka 16:40.

Bod 12 programu: projednání protokolu o kontrole MV ČR. Délka 13:49.

Bod 13 programu: projednání zápisu auditorky. Délka 17:51.

Bod 14 programu: schválení členů finančního výboru. Délka 1:26.

Bod 15 programu: dodatek smlouvy se SFŽP. Délka 10:21.

Bod 16 programu: mimořádné odměny členům KK. Délka 1:55.

Bod 17 programu: diskuze. Délka 52:56.

Bod 18 programu: závěr. Délka 0:18.

Zápis ze ZZO č. 3 naleznete zde.

Kostlivec č. 8 – Hlobil škudlením připravil obec o 2 mil. Kč

Voliči a zastupiteli odsunutý starosta/místostarosta Hlobil se opakovaně chlubí svou spořivostí – na účtech obce je 16 mil. Kč. Jenomže díky Hlobilovu škudlení a aktuální inflaci obec přišla zhruba o 2 milióny Kč. Za 2 mega mohla obec ještě do loňska místo škudlení peněz na účtě zrekonstruovat chodník od školy kolem hřbitovů, kudy denně chodí děti do školy či občané na hřbitov. Nebo zrekonstruovat sociálky v Sokolovně. Dnes se o 2 mil. Kč smrskla kupní síla peněz na účtech obce: sice budeme po rozbitém chodníku stále klopýtat, ale s hřejivou myšlenkou, že má obec na účtech naškudleno 16 mil. Kč. Ani 8 let ve vedení obce Kostelec u Holešova Hlobilovi nestačilo, aby alespoň elementárně pochopil rozdílný princip mezi hospodařením obce a jeho domácnosti. Občan (zaměstnanec, podnikatel) nemá zákonnou jistotu budoucího příjmu (nemoc, zkrachuje zaměstnavatel, ztráta zakázek). Proto si občan vytváří rezervy a spoří na horší časy. Naproti tomu obec má zákonem danou jistotu pravidelného příjmu. Proto obce nehromadí peníze na účtech, ale co nejrychleji a co nejvíce investují do veřejných statků. Ty nejšikovnější obce investice nepořizují ze svého, ale přiměřeně si na ně půjčují. Každá banka raději půjčí obci, než občanovi. A hlavně za zcela odlišný úrok. To by obec Kostelec u Holešova měla vědět, protože za p. Hlobila si na ZO č. 16 dne 13.9.2016  snadnost a lacinost poskytnutí úvěru obci úspěšně vyzkoušela. U obce má banka jistotu, že peníze dostane nazpátek. Investování však vyžaduje schopnosti, úsilí, znalosti, odvahu či rozhodnost a to může některé bolet. Pohodlnější je 8 let populisticky hlásat kolik má obec naškudleno.

Aktuálně se p. Hlobil s naškudlenými 16 mil. Kč chlubil v periodiku KOSTKA 4/2022, na straně 7 v rubrice Fórum zastupitelů. Stav na bankovních účtech obce potvrzuje i zpráva auditorky.

V době psaní příspěvku panem Hlobilem (listopad 2022) vzrostly dle Českého statistického úřadu spotřebitelské ceny meziročně o 16,2%. Přičemž ceny ve stavebních materiálech meziročně vzrostly o 16,9%, ceny stavebních prací o 11,9%.

Pokud vyjdeme z výše uvedených údajů ČSÚ, dostáváme částku nejméně 2 mil. Kč, kterou obec díky inflaci letos na investicích ztratila právě kvůli populistickému dlouhodobému škudlení financí.

To představuje například rekonstrukci 300 m chodníku od školy kolem hřbitovů v Kostelci, 310 m chodníků v Karlovicích, rekonstrukci sociálek v Sokolovně. Stačilo v rekonstrukcích chodníků pokračovat i po roce 2019 a k tomu přidat sociálky v Sokolovně. Peníze by tak neztrácely hodnotu na účtech obce, ale přinášely by prospěch všem občanům v užitečné modernizaci obce.

 

Kostlivec č. 7 – předžalobní výzva na 1,374 mil. Kč

Prý že na obci nejsou žádní kostlivci, hřímal na ZO č. 2 p. Hlobil. Jsou. Poté, co byli Hlobil a Pospíšilíková odstaveni od funkcí, musel kostlivec ze skříně zákonitě vypadnout. 17.9.2022 dostává obec a bývalá starostka Pospíšilíková společně a nerozdílně výzvu k úhradě 21.500 Kč za náklady vzniklé z nedůvodné a zamítnuté stížnosti na člena ČKAIT. Jen připomínám, že do 18.10.2021 byli Pospíšilíková a Hlobil ve svých funkcích. Obec a nejspíš i p. Pospíšilíková nereagovali a výzva se 25.10.2022 přelila do předžalobní výzvy. K tomu se 3.11.2022 přidala druhá předžalobní výzva na 1 milion 353 tisíc Kč. Společný jmenovatel je „rekonstrukce školní kotelny a VZT školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova“. Ano, to je ta zakázka, kde jsem upozorňoval na riziko soudního sporu. Ta zakázka, u které projektant zamlčel obci existenci statického posudku, co si objednal u statika, díky čemuž rekonstrukce proběhla bez stavebního povolení. Po kontrole Stavební úřad nařídil odstranění stavby; dodatečné stavební povolení obec získala až po předání VZT. Tento kostlivec je pikantní v osobní odpovědnosti p. Pospíšilíkové. Neexistuje pověření RO či ZO, aby jménem obce podala stížnost na člena ČKAIT, ačkoliv to v zaslané stížnosti neoprávněně uvádí. Procedurální pochybení, které pro p. Pospíšilíkovou může mít cenovku 21.500 Kč + náklady řízení. Protistrana se v zákonech a procesech orientuje lépe než p. Pospíšilíková a ví jaké důkazy si má pro žalobu shromáždit.

Paní Pospíšilíková se díky textu „po zralé úvaze se obec Kostelec u Holešova rozhodla podat stížnost“ stává vtipkujícím fabulátorem. V žádném zápise z jednání RO či ZO není o zralém uvažování ohledně podání stížnosti k ČKAIT jediná zmínka. Myšlenku, že obec věc „zrale uváží“ a projedná v nějakém svém kolektivním orgánu, si p. Pospíšilíková nejspíš vyfabulovala ve svých představách. Pro důkaz můžeme nahlédnout do uzob: před 23. únorem 2022 žádný z orgánů obce (RO či ZO) o podání stížnosti nerozhodoval.

Stěžovaná protistrana nepochybně fabulaci p. Pospíšilíkové zaznamenala. Vědoma si dikce zákona o obcích a zákonných omezení pravomocí starostky pojala důvodné podezření o nezákonném postupu starostky Pospíšilíkové: že k podání stížnosti jménem obce nebyla RO či ZO pověřena, tudíž při podání stížnost konala p. Pospíšilíková sama za sebe, nikoliv jménem obce. To má samozřejmě zásadní dopad, když ČKAIT stížnost odložilo pro neprokázání pochybení. Na stole je naopak riziko křivého nařčení stěžované ze strany obce Kostelec u Holešova a i fyzické osoby p. Pospíšilíkové.

Stěžovaná strana si 18.11.2022 oficiálním dotazem chtěla pojistit, zda p. Pospíšilíková měla mandát RO či ZO pro odeslání stížnosti na ČKAIT jménem obce. Odpověď 23.11.2022 posílalo již nové vedení, což je mimochodem znát v jasnosti a jednoznačnosti odpovědí:

 • neschválila (RO podání stížnosti)
 • neschválilo (ZO podání stížnosti)
 • neexistuje (oprávnění starostky podat za obec stížnost).

Stěžovaná strana si dle mého názoru potvrdila, že tlak na zaplacení 21.500 Kč má směřovat na paní Pospíšilíkovou a ne na obec. Druhou předžalobní výzvu na 1,353 mil. Kč dle informací již studují právníci obce.

Kostlivec č. 6 – Pospíšilíková ohrozila obec exekucí

Hned prvního prosince 2022 vypadl další čerstvý kostlivec i přes lživé tvrzení pana Hlobila, že žádní kostlivci na obci nejsou. Tento konkrétní nese datum vzniku 30. září 2022, přičemž se do 19. října 2022 vůbec nemusel stát kostlivcem. Jen připomínám, že starostka Pospíšilíková a místostarosta Hlobil byli ve svých funkcích do 18. října 2022, kdy je ustavující zastupitelstvo odstavilo od funkcí. Obci Kostelec u Holešova bylo Krajským úřadem Zlínského kraje, po zbytečně zpatlané odpovědi na žádost o informace, přikázáno sdělit žadateli datum, kdy byla vzduchotechnika zrealizována. Dvojka Pospíšilíková – Hlobil se namísto prostého sdělení požadovaného data 25.10.2021 pustila do nejistého právního experimentu v podobě přezkoumání Rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Experiment nadbytečně zaměstná nové vedení obce spolu s rizikem vzniku nákladů spojeným s exekučním vymáháním. Dle aktuálních právních názorů bude navíc požadavek obce na přezkoumání rozhodnutí nejspíš odmítnut jako nepatřičný.

V odůvodnění Rozhodnutí č.j. KUZL 81788/2022 jsou srozumitelně a jasně popsány důvody rozhodnutí KU ZK: informací obec dozajista disponuje, žádný zákonný důvod nebrání odepření, informační příkaz se stává exekučním titulem.

Obec Kostelec u Holešova nesplnila příkaz KÚ ZK a po opakovaném odvolání oprávněného je 4.10.2022 vydáno opakované Rozhodnutí č.j. KUZL 82597/2022 s téměř identickým příkazem pro obec.

Stačilo, aby obec žadateli do 19. října 2022 poslala požadované datum: 25. října 2021. Namísto toho 6. října 2022 obec odesílá na KU ZK informaci, že se bude bránit informačnímu příkazu podnětem na přezkoumání k Úřad pro ochranu osobních údajů.

Krajský úřad Zlínského kraje 1. prosince 2022 reagoval výzvou, aby obec předložila všechny zbylé dokumenty, jako podání na ÚOOÚ a vyjádření tohoto úřadu.

Od 1.1.2020 platí totiž novela InfZ, která zavádí v § 16b institut přezkumného řízení, který se p. Pospíšilíková rozhodla využít. Nejspíš byl KÚ ZK zvědavý, jak se ÚOOÚ s požadavkem obce na přezkumné řízení vypořádá. Já ostatně také.

Předně jsem si prostudoval jedno i druhé podání obce, shodně datované 6.10.2022. V podáních postrádám informaci, proč a na základě jakého právního titulu se obec na ÚOOÚ obrací (chybí odkaz na § 16b InfZ, apod.). Možná bude ÚOOÚ méně formalistický a tuto skutečnost pomine. Co ale myslím nelze pominout je duch a smysl InfZ. Ten je totiž vystavěn v návaznosti na právo na informace zakotvené v Listině základních práv a svobod. Tedy práva požadovat informace od orgánů státní správy a veřejných institucí. Nikoliv naopak. Ačkoliv to nikde v § 16b není uvedeno, v širších souvislostech vnímám uplatnění institutu přezkumného řízení jako právo pro oprávněného (žadatele), nikoliv pro povinného. Potvrzení své úvahy jsem po krátkém hledání nalezl na stránkách ÚOOÚ. „Povinný subjekt není oprávněn dát podnět na přezkum proti rozhodnutí nadřízeného orgánu.“ Navíc požadavek obce na odkladný účinek Rozhodnutí KÚ ZK není v § 16b obsažen. Uvidíme, jak se s požadavkem obce na uplatnění § 16b InfZ vypořádá ÚOOÚ.

Nové vedení obce vyhodnotilo situaci, že není důvod k odmítnutí poskytnutí požadovaného data, kdy byla vzduchotechnika realizována. Především proto, že o uvedení VZT do provozu, včetně provedení zkoušek a zaškolení obsluhy, existuje na obci protokol ze dne 25.10.2021. Informaci obec poskytla a zažehnala riziko ostudy vymáhání exekucí.

Na celém je zvláštní jedna věc. Proč p. Pospíšilíková nechala zajít  poskytnutí informací až tak daleko? Proč se (nesmyslně) brání podnětem na přezkum k ÚOOÚ? Odpověď můžeme hledat ve větě dokumentu KÚ ZK „zda byla či nebyla k datu 22.11.2021, kdy byla podána žádost o dodatečné povolení stavby, instalována vzduchotechnická jednotka pro kuchyni v ZŠ Kostelec u Holešova“. A hlavně v datech patřičných úkonů:

Průběh zakázky a především legálnosti jednotlivých kroků je pod drobnohledem právní firmy. Myslím, že stejně jako já zbystřili u skutečnosti, že datum předání VZT (podle PD) 25.10.2021 nastává dříve, než je 20.4.2022 vydáno stavební povolení a schválena projektové dokumentace. Myslím, že toto je citlivé místo, proč paní Pospíšilíková odmítla poskytnout datum a pustila se do hry s rizikem exekuce pro obec. Možná i laskavé čtenáře napadne stejná otázka jako mě: jak může někdo předat VZT dle projektové dokumentace, která ještě nevznikla a dle stavebního povolení, které tou dobou ještě neexistovalo (ani o něj tou dobou nebylo požádáno).

 

Kostlivec č. 5 – kontrola MV ČR

Lenost. Tímto jedním slovem by se dalo charakterizovat dlouhodobé porušování povinností obce při poskytování informací. Jak si jinak vysvětlit, že obec na svém webu nezveřejní informace, co žadatelům poskytne, ačkoliv jí to zákon přikazuje? Přitom veškeré informace co žadateli obec poskytuje musela mít shromážděné a případně anonymizované, takže i připavené pro zveřejnění na webu obce. Jejich následné publikování je už zanedbatelný úkon, za který mimochodem obec platí externí firmě. Musí být ovšem splněn základní předpoklad, že nejste líní. Obec Kostelec u Holešova si dlouhodobě (dělo se tak minimálně 5 let) koledovala o pozornost kontroly MV ČR, ze které vypadl další obecní kostlivec. Kostlivec, kterého bude muset po Pospíšilíkové a Hlobilovi řešit nové vedení obce. Zprávu o kontrole MV ČR spolu s návrhem opatření musí projednat ZO, konkrétně v úterý 20.12.2022.

Namátkově kontrola vybrala 17 žádostí z období od 1.1.2021 do 18.8.2022. Cílem kontroly nebyla věcná správnost vyřízení žádostí, ale pouze dodržování procesních povinností obce plynoucích z InfZ.

Protokol o kontrole v bodě 1 konstatuje porušení § 5 odst. 3 InfZ  v povinnosti zveřejnit poskytnuté informace na weu obce.

V bodě 2 protokol o kontrole konstatuje porušení § 18 odst. 1 InfZ, kdy obec v povinné výroční zprávě neuvádí žádosti zastupitelů (ignoruje jejich existenci a vyřízení).

Při pročítání oficiálního sdělení obce č.j. OUKUH-816/2022 ze dne 15.8.2022 k probíhající kontrole MV ČR, dostává použití výrazu lenost pro chování obce při poskytování informací opodstatnění. Navíc k popisu chování obce se přidává lež, zamlčování skutečností a neopodstaněný vlastní výklad zákona.

Obec ve svém sdělení MV ČR tvrdí, že žádosti zastupitele byly podány dle zákona o obcích (128/2000 Sb.). To je lživé tvrzení, které zamlčuje fakt uváděný v mých žádostech zastupitele.

V žádostech zastupitele je na dvou místech jasně a nepřehlédnutelně uveden požadavek vyřízení žádosti dle InfZ (106/1999 Sb.), byť se jedná o žádost dle zákona o obcích (128/2000 Sb.). V takovém případě se žádost vyřizuje dle InfZ.

Obvláště komické je vysvětlení obce, jak chápe naplnění InfZ v podmínce o „mimořádném rozsahu poskytnutých informací“. Stanovisko obce by se dalo shrnout asi takto: „žádostí je mnoho a dohromady tvoří mimořádný rozsah, takže nemusíme nic zveřejňovat“.

Namísto posouzení rozsahu poskytnutých informací jedné dané konkrétní žádosti, obec naplnění důvodů pro mimořádný rozsah vyhodnocuje součtem všech poskytnutých informací ze všech existujících žádostí, které obec dosud vyřídila. Nezapomene u toho zaplakat, kolik jich bylo.

Další krok je na Zastupitelstvu obce Kostelec u Holešova, aby se ke zprávě vyjádřili a přijali patřičná nápravná opatření. To ostatně musí také sdělit MV ČR spolu s publikováním na úřední desce obce.

Kostlivec č. 4 – zásah pověřence GDPR

Z porušování ochrany osobních údajů si za léta u moci udělala dvojka Pospíšilíková – Hlobil nástroj nátlaku a šikany, ale také dalšího kostlivce. Ten měl reálnou možnost vypadnout ze skříně až se změnou vedení obce a omezení hrozby použití nashromážděného kompro materiálu. Oslovil jsem dotazem pověřence GDPR placeného obcí, který ze zákona dohlíží na konání obce při zpracovávání osobních údajů. Odpověď pověřence byla korektní, v souladu s dřívějšími upozorněními Krajského úřadu Zlínského kraje a zároveň pro obec nelichotivá: „jedná se o pochybení starého vedení obce, které v době svého působení bylo poučeno, jak postupovat při uveřejňování osobních údajů všech subjektů údajů“. Je nepochybné, že nadbytečné zpracování a zveřejňování osobních údajů, jakož i neoprávněné zveřejňování počtu žádostí s identifikací žadatelů je nesprávné. Náprava po vypadlém kostlivci stvořeným starým vedením obce dodatečně nadměrně zatíží nové vedení obce. Ocenění si zaslouží omluva pověřence GDPR vyslovená za bývalé vedení obce. Pověřenec GDPR zřejmě věděl, že se bývalé vedení za chybu nikdy neomluví a musí to za obec Kostelec u Holešova udělat on.

Na tuto mou první žádost ze dne 1.11.2022, pověřenec GDPR ve své odpovědi ze dne 28.11.2022 konstatuje:

K obsahu mé druhé žádosti ze dne 7.11.2022, pověřenec GDPR ve své odpovědi ze dne 30.11.2022 konstatuje:

 • … se jedná o bezpečnostní událost, kdy došlo k selhání nastavených opatření – nedodržení správné anonymizace osobních údajů
 • Obec Kostelec u Holešova pochybila … ,,opakovaně“ v uveřejňování vašich osobních údajů.
 • … se jedná o pochybení starého vedení obce, které v době svého působení bylo poučeno dle Evropského nařízení 679/2019 – GDPR, zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů a pokynů Úřadu pro ochranu osobních údajů, jak postupovat při uveřejňování osobních údajů všech subjektů údajů, tedy i právnických osob
 • Dále z webových stránek obce byly, popřípadě v průběhu
  dnů budou smazány (anonymizovány) všechny dokumenty, kde dochází k pochybení ze strany obce na vaší osobě.

Pro pořádek si dovolím uvést, že nadměrné lustrování osobních údajů zahájil pan Hlobil s paní Rušikvasovou 4. srpna 2017 a paní Pospíšilíková po nástupu do funkce nesprávný postup slepě převzala. Že se jedná o účelovou nadměrnou lustraci osobních údajů vyplývá jednak ze zákona č. 106/1999 Sb., kdy pro žádost právnické osoby je vyžadován pouze název firmy, IČO a sídlo společnosti. Nic víc. Rozhodně ne jméno jednatele a jeho datum narození. A že nadměrná lustrace žadatele se dá pochopit jako jakýsi typ pomsty či šikany ze strany obce si dovolím demonstrovat na následujícím dokumentu. Za mou osobu, jako jednatele společnosti, doplní obec datum narození, ale za jménem p. Hlobila, jako statutárního zástupce obce, datum narození obec neuvede.

 

Kostlivec č. 3 – kontrola SFŽP

Dalšího kostlivce po dvojce Pospíšilíková-Hlobil našla 12.10.2022 kontrola Státního fondu životního prostředí. V zápise z jednání Rady obce č. 19/2022 ze dne 17.10.2022 se p. Pospíšilíková v bodě 3 chlubila, že kontrola SFŽP proběhla bez závad. Jenomže to nedočetla druhou polovinu protokolu SFŽP, kde jsou popsány nalezené chyby a obci byla uložena nápravná opatření. Opatření, která bude muset realizovat nové vedení obce a nebudou zrovna populární (reklamace dodávky a prací). S dodavatelem bude třeba řešit reklamaci vysázeného stromu, který uschnul. Jestli uschnutí způsobila nevhodná údržba po výsadbě (zalévání), nebo vadná výsadba, na to mělo vedení obce ve svých řadách zemědělského inženýra. Ten mimochodem celou akci inicioval a často se chlubil výsledky vzniklými pod jeho dozorem.

V dokumentu SFŽP ze dne 12.10.2022 se konstatuje uschlý strom (Crataegus laevigata Alboplena, 12-14cm) v ceně 4.235 Kč. Zároveň se zdůrazňuje, že v případě jakéhokoliv dalšího úhynu rostlin musí obec konat, tedy provést výměnu.

Vysazované stromy nebyly žádné proutky, ale dostatečně vzrostlé kusy o obvodu 12-14 cm. Záhadou zůstává, proč takto vzrostlý strom během pouhých 4 měsíců uschnul: mezi terénní prohlídkou 16.6.2022 a kontrolou SFŽP 12.10.2022. Kdyby za ty 4 měsíce bylo tak tragické sucho, tak je silně pravděpodobné, že by na hřbitově odumřel i některý z dalších 4 stromů či 775 vysazených keřů. To se v dokumentech neprokázalo. Pravděpodobnější příčinu odumření bych hledal buď v selhání při následné údržbě, kontrole prací dodavatele, nebo při terénní prohlídce 16.6.2022. Z veřejně dostupných informací v zápisech ZO a RO se autor či příčina pochybení nedá vyčíst (viz seznam níže). V každém případě kostlivec v době působení dvojky Pospíšilíková-Hlobil vznikl a nové vedení obce ho nechtěně zdědilo.

Ze zápisů Zastupitelstva obce a Rady obce:

 • 16.6.2022 terénní prohlídka k předání prací 1. roku následné péče – „Revitalizace zeleně v obci Kostelec u Holešova“, faktury vystaveny, odeslány podklady pro vyplacení dotace
 • 19.7.2022 administrátorovi dotace na revitalizace zeleně v obci Kostelec u Holešova odeslány podklady pro vyúčtování dotace na 1. rok následné péče
 • 8.8.2022 následná péče (Florstyl) na zakázce revitalizace zeleně
 • 16.8.2022 depeše – schválení žádosti o proplacení 1. roku následné péče – revitalizace zeleně
 • 12.10.2022 proběhla kontrola SFŽP na akci Revitalizace zeleně v obci Kostelec u Holešova – bez závad

Kostlivec č. 2 – dezinformátorka Pospíšilíková

Poskytovat informace je povinnost obce, kterou si obec sama hradí ze svých prostředků. Jakékoliv doprovodné řeči paní Pospíšilíkové, že poskytování informací spotřebovává drahocenný čas a prostředky obce, které jsou takto vyhozeny z okna, jsou jen dezinformačními výmluvami, aby předřadila své osobní pohodlí před dodržování zákona a plnění povinností vyplývajících z funkce starostky obce. Svou neochotou poskytnout veřejnosti informace je dvojice Hlobil – Pospíšilíková dlouhodobě známá – jak mezi žadateli o informace, tak u odvolacího správního orgánu (Krajský úřad Zlínského kraje), či dohledového kontrolního orgánu (Ministerstvo vnitra ČR). V zoufalé snaze gradovat negativní vykreslování žadatelů před jejími přívrženci, přenesla paní Pospíšilíková téma z jednání a zápisů ZO a RO na stránky obecního periodika KOSTKA. Na její nepravdy jsem reagoval odpověďmi jak v periodiku KOSTKA 3/2022 a 4/2022, tak v článcích Starostku za 60 tisíc měsíčně zdržuje vyřizovat úřední agendu a Ani 4 roky nestačily, aby p. Pospíšilíková pochopila výkon státní správy. Zároveň jsem o stanovisko požádal dozorový orgán Ministerstvo vnitra ČR, které potvrdilo mé podezření. Paní Pospíšilíková ohledně poskytování a vyřizování žádostí o informace šíří na veřejnosti dezinformace.

Jádrem sporu se stal veřejně prezentovaný názor paní Pospíšilíkové v periodiku KOSTKA č. 2/2022, že vyřizování zákonem předepsané agendy „spotřebovává její drahocenný čas a finanční prostředky, které jsou takto vyhozeny z okna“. Jedná se prý o významnou část pracovního nasazení starostky obce, kterou „nikde v obci neuvidíte“. V následujícím vydání periodika KOSTKA č. 3/2022 pokračovala v dezinformacích … příjem obce z rozpočtového určení daní je … určen na údržbu a rozvoj obce, … tedy nikoliv na výkon veřejné správy.

Ze strany paní Pospíšilíkové se jedná o dezinformační bláboly, což jsem si ověřil v odpovědi MV ČR na mou žádost o stanovisko.

Dovolím si odcitovat zásadní pasáže ze stanoviska MV ČR.

Pro úplnost informací uvádím odpověď MV ČR ze dne 17.10.2022, včetně přílohy k dokumentu, na mou žádost o informace ze dne 5.10.2022, která předcházela výše uvedenému stanovisku MV ČR ze dne 7.11.2022.

Voliči si konání paní Pospíšilíkové a pana Hlobila všimli a odsunuli je z veřejného života obce. Pospíšilíková byla ve volbách 2022 z druhého místa kandidátky odsunuta na páté pořadí mimo zvolené zastupitele jako první náhradník. Hlobil z prvního místa kandidátky skončil na čtvrtém místě jako poslední zvolený zastupitel z jeho kandidátky.

Kostlivec č. 1 – pokuta 50 tisíc Kč od ÚOHS

Svoje předem písemně připravené vyjádření zastupitel Hlobil přečetl na jednání zastupitelstva. Kromě jiného se razantně vymezil proti mému varování zaslané Aleši Pospíšilíkovi, že „Nové vedení obce a zastupitelstvo bude muset řešit mnoho reliktů a nepopulárních kostlivců, co zbyly po Hlobilově uskupení“ (Hlobilova interpretace: „nová RO převezme neradostné dědictví a mnoho kostlivců co po Hlobilově uskupení zbylo“). Vyjádření p. Hlobila nebyla nějaká jeho momentální emotivní replika v diskuzi na názor jiného řečníka. Dokument si p. Hlobil předem písemně připravil: měl tedy možnost si text promyslet, zvážit věrohodnost jednotlivých slov a oporu v důkazech. Pan Hlobil veřejnosti tvrdí, že kostlivci jsou pouze 2 a to ještě z období před jeho vládnutím v obci. Rozhodl jsem se toto jeho nepravdivé tvrzení vyvrátit. Seriál příspěvků o kostlivcích Hlobilova uskupení bude doprovozený důkazy a vysvětlujícími komentáři.

Že existuje kostlivec s cenovkou 50.000 Kč za přestupek v podobě porušení zákona o zadávání veřejných zakázek spočívající v neoprávněném rozdělení veřejné zakázky, pan Hlobil a paní Pospíšilíková velmi dobře věděli.

Šest týdnů před volbami (11.8.2022) dostala obec Rozhodnutí o přestupku. Přesto Hlobil s Pospíšilíkovou zavřeli kostlivce do skříně a nikomu nic neřekli. Hlobil dokonce vědomně veřejně lhal když jako zastupující místostarosta v době nepřítomnosti starostky na zastupitelstvu č. 28 konaného dne 23.8.2022 převzal její povinnosti a měl informovat o činnosti obce. Ačkoliv jsem se na vývoj správního řízení cíleně ptal, od p. Hlobila jsem dostal jen arogantní a jízlivou odpověď. Že obec od 11.8.2022 vlastní Rozhodnutí ÚOHS p. Hlobil 23.8.2022 zamlčel.zápis ZO č. 28, 23.8.2022, bod 3

Ani v zápisech následujících 4 zasedáních Rady obce (16/2022 5.9.2022, 17/2022 19.9.2022, 18/2022 3.10.2022 a 19/2022 17.10.2022) nenajdete žádnou zmínku o ukončeném správním řízení a uložené pokutě 50.000 Kč od ÚOHS. Toto si snadno může každý průměrně IT gramotný čtenář ověřit na webu obce proklikem na uzob s patřičnými kritérii vyhledávání.

Paní Pospíšilíková zcela selhala a rezignovala na svou povinnost informovat o činnosti obce. Místo informování členů Rady obce, zastupitelů či občanů, urputně hlídala zamčenou petlici na dveřích skříně s kostlivcem za vydatného přispění Hlobila. Při úzkostlivém hlídání skříně s kostlivcem tajně doufali, že se veřejnost před volbami o pokutě nedozví. Dozví. Na stránkách ÚOHS, jsou veřejně dostupná veškerá rozhodnutí úřadu.

Rozhodnutí ÚOHS o pokutě 50.000 Kč ze dne 10.8.2022 nabylo právní moci 20.10.2022, protože obec podala proti Rozhodnutí rozklad. Rozhodnutím předsedy ÚOHS byl rozklad dne 19.10.2022 zamítnut a potvrzeno původní Rozhodnutí o přestupku obce s pokutou 50.000. Kč.

ÚOHS byl na obec poměrně shovívavý při výšce vyměřené pokuty za přestupek. Horní hranice pokuty byla 741.186 Kč. Je nesporné, že je to kostlivec pana Hlobila a paní Pospíšilíkové, kterého se do poslední chvíle ovládání obce snažili zatajit. Na riziko rozdělení zakázky jsme předkládali mnoho argumentů (videozáznam bodu 5 ZO č. 23 ze dne 17.8.2017), ale byli jsme „demokraticky“ přehlasováni Hlobilovými „boys“. Teď by se správně měli hlasující zastupitelé podělit o zaplacení pokuty 50.000 Kč za škodu, kterou svým nesprávným rozhodnutím obci způsobili.

E-mail s dokumentem zaslaný Aleši Pospíšilíkovi

Na ZO č. 2 zastupitel Hlobil veřejně negativně skloňoval části obsahu mého dopisu, který jsem 2. října 2022 zaslal Aleši Pospíšilíkovi. Ozývají se hlasy jestli takový dopis vůbec existuje, proč není zveřejněn celý, jak se e-mail adresovaný lídrovi jedné kandidátky dostane do poštovní schránky lídra druhé konkurenční (opoziční) kandidátky. Nemám se za co stydět, v dopise jsem popisoval jen fakta a dokument zveřejňuji. Obrázek o hodnověrnosti vystoupení zastupitele Hlobila si laskavý čtenář dozajista dokáže udělat sám.

Dopis byl odeslán jako příloha e-mailu odeslaného v neděli 2. října 2022 ve 21:06.

Určitě jste si všimli, že e-mail s dopisem byl kromě Aleše Pospíšilíka adresován v kopii ještě 3 zastupitelkám: Ivě Haškové, Haně Helsnerové a Miluši Václavkové. Přesto byl dopis vhozen do poštovní schránky p. Hlobila, jak se nám veřejně přiznal ve svém vystoupení na ZO č. 2. Tedy někdo z těchto 4 oslovených musel dokument vytisknout a vhodit v papírové formě do poštovní schránky p. Hlobila. Nebo někdo z těch 4 adresátů mail někomu přeposlal a ten s vytištěným dokumentem spěchal do poštovní schránky p. Hlobila. Proč měl někdo zájem na předání dopisu politickému konkurentovi a opozici v jedné osobě v době, kdy se urputně hledala spolupráce 8+ hlasů v zastupitelstvu? V době, kdy se nominanti na pozici starosty měnili jako apoštolové na orloji. Odpověď by měli mezi sebou hledat ti 4 adresáti. V tuto chvíli to vypadá, že si mezi sebou hřejí na prsou dvojitého agenta, co hraje na obě strany. Teď jde jen o únik dopisu, příště může jít o ztrátu důvěryhodnosti u voličů v obci.


Dopis voliče a občana obce KuH

Digitálně podepsaný originál je zde.

Kostelec u Holešova 2. října 2022

Vážený pane Aleši Pospíšilíku,

chtěl bych Vám touto cestou předně poblahopřát k volebnímu výsledku Vaší kandidátky a k Vašemu získání zastupitelského mandátu.

Obracím se na Vás tímto dopisem jako občan a volič obce Kostelec u Holešova a jako novinář. Oslovuji Vás tímto dopisem jako lídra kandidátky „Kostelec a Karlovice pro všechny“, která získala největší, ale zároveň i nedostatečnou většinu zastupitelských mandátů.

Je logické, že takové množství získaných zastupitelských mandátů při volební premiéře kandidátky vyvolá mezi členy euforii a pocit velkého vítězství. Z 15 členů kandidátky jste jediný, kdo za poslední 2 volební období měl šanci si na vlastní kůži prožít, co znamená být zastupitelem. Navíc v roli řadového běžného zastupitele, co má minimální možnosti ovlivňovat chod obce, ba dokonce podílet se na vedení nebo řízení obce. O ostatních 14 členech Vaší kandidátky se dá myslím odvážně tvrdit, že nemají žádnou reálnou a praktickou zkušennost, jak funguje zastupitelstvo, jaké záležitostí řeší a musí řešit Rada obce, starosta či místostarosta. Až na pár světlých výjimek (události kolem ZŠ a MŠ) jsem nezaznamenal přítomnost některého ze 14 členů Vaší kandidátky po dobu celého jednání zastupitelstva obce, o Radě obce ani nemluvě. A právě z těchto důvodů jsem si dovolil výše použít slova o euforii a pocitu vítězství z Vašich 6 zastupitelských mandátů. O euforii a pocitu vítězství, na které navazuje „přesvědčení“, že máme právo vzít moc v obci do svých rukou, bez ohledu na závazky, pro které nás voliči zvolili. Bez ohledu na morální profil partnera, se kterým ad-hoc získáme další 2+ hlasy potřebné pro získání nadpoloviční většiny.

Ve Vašem volebním programu nešlo přehlédnout závazek dodržování zákona, pravidel a předpisů. Nešlo přehlédnout jasné vymezení se proti způsobu vládnutí Hlobilova uskupení. Troufám si tvrdit, že na základě těchto informací a postojů před volbami, v návaznosti na způsob vládnutí Hlobilova uskupení v minulých osmi letech, se voliči pro Vás rozhodli a jejich hlasy jste získali poprvé 6 zastupitelských mandátů.

Po volbách se obcí začaly šířit informace, že byste chtěli vládnout v široké koalici. Tedy přibrat do řízení obce Hlobilovo uskupení a pojistit si chybějící 2 hlasy do potřebné nadpoloviční většiny. Dle informací co se ke mně donesly to lidé vnímají jako zradu na deklarovaném postoji, že se chcete vymezit proti způsobu vládnutí Hlobilova uskupení v uplynulých 8 letech. Zklamaný názor lidí nezhojí ani deklarování, že s Hlobilem starším spolupracovat nechcete, když lidi z jeho kandidátky přizvete do vedení obce. Nové vedení obce a zastupitelstvo bude muset řešit mnoho reliktů a nepopulárních kostlivců, co zbyly po Hlobilově uskupení. S člověkem z Hlobilova uskupení bude komplikované až nemožné dostát Vašeho závazku dodržování zákona a jednání s péčí řádného hospodáře, když bude například potřebné projednat a prosadit výsledek kontrol externích orgánů.

Na mém webu https://www.kostelecuholesova.eu/ je za téměř 7 let existence poměrně rozsáhlé množství shromážděných dokumentů a důkazů k výše uvedenému. Dovolím si připomenout nejvýraznější momenty s odkazy, proč jsou lidé z Hlobilova uskupení pro veřejnost (a i RO) nepřijatelní.

 • Tomáš Marek
  • nedokázal věrohodně na veřejnosti (ZO č. 20, 29.6.2021, bod 9) obhájit, proč na jednání RO č. 7/2021 dne 12.4.2021 podal protinávrh jmenovat ředitelkou MŠ jiného kandidáta, než byl vybrán konkurzní komisí
  • nedokázal vysvětlit podíl na pletichách při veřejné zakázce, jež vyplývají z FB komunikace projednávané na ZO č. 20 (odkaz viz předchozí bod)
  • v návaznosti výsledek správního řízení ÚOHS ohledně porušení zákona o zadávání veřejných zakázek ve věci dělení VZ na veřejné osvětlení, přijde do hledáčku porušení zákona Tomášem Markem při této zakázce kvůli střetu zájmů
 • Martin Hradil
  • jeho vystupování na ZO č. 20 (bod 9 odkaz výše) a následný postoj ke kauze volby ředitelky MŠ, otevřenému dopisu Jiřího Sklenáře, k článku Nespokojených občanů „Obcí se šíří anonymní psaní“; shrnuto v článku „Cui bono, pane Hradile?“
  • „Já to číst nebudu“ (ZO č. 20 bod 9 odkaz viz výše + oficiální zápis) – vyjádření k existenci oficiálních podkladů pro jednání Rady obce a zastupitelstva je vážným varováním – bez ohledu na skutečnost zda s obsahem souhlasí či nikoliv, je nepřijatelné, že zastupitel programově odmítá číst podkladové materiály pro jednání orgánů obce a následně o nich hlasovat v usnesení

Lidé v obci si všímají, že musíte být Hlobilovi nějakým způsobem zavázaný a podle toho i jednáte. Myslím, že to bylo příkladně vidět už před šesti lety v bodě 2 jednání ZO č. 11 dne 14.4.2016 (videozáznam bodu 2 https://youtu.be/LUt0L5bH5Q4 ), kdy v úvodu jednání navrhujete zařazení mimořádného bodu „Stanovisko ZO ke stránkám kostelecuholesova.eu“. Pozorný divák zaznamená, že z Vaší původní myšlenky, aby se ZO pobavilo o nových stránkách kostelecuholesova.eu, jste se nechal vmanipulovat do usnesení o distancování se od stránek www.kostelecuholesova.eu . Zprvu vadil název domény, a jeden příspěvek, který mimochodem od 30.1.2017 v původní publikované formě na webu neexistuje. Nevadilo zveřejňování videozáznamů, právní informace, atd. Jenže právě díky ostudnému a právně neúčinnému usnesení 9/11Z/2016 se Váš návrh (včetně Vašeho hlasování) stal nástrojem pro odůvodňování nátlaku obce při odmítání zveřejňování příspěvků v periodiku KOSTKA, omezováním svobody slova a porušováním tiskového zákona, které nakonec musel rozhodnout soud. Přesto Hlobilovu uskupení dodnes vadí zveřejňované nekonfliktní informace jako videozáznam ZO či zápisy RO a ZO s odkazem na Usnesení ZO, jehož jste byl iniciátorem. Smyslem tohoto příkladu není výčitka, ale ukázka, že Vaše submisivnost hraničící s devótností vůči Hlobilově uskupení občanům v obci neunikla. Je na Vás, abyste se oprostil od Hlobilova jha a konal jako svobodný, svéprávný a zdravě sebevědomý lídr volebního uskupení, kterému občané-voliči svěřili své hlasy v naději po odstřižení se od způsobu vedení obce Hlobilovým uskupením.

Nové zastupitelstvo a Rada obce převezme po Hlobilově uskupení neradostné dědictví. Kromě veřejně publikovaných kauz (správní řízení vedené ÚOHS – dělení veřejné zakázky na VO, kontrola MV ČR ohledně dodržování zákona č. 106/1999 Sb., správní řízení vedené ČIŽP, Scolarest) jsou zde další dosud nepublikované kauzy (například SFŽP – podezření z porušení dotačních podmínek, Dům seniorů – reklamace nefunkčních oprav za 7 mil. Kč, nebo kauza rekonstrukce ŠJ ZŠ). K tomu existují další důvodná podezření, že obec nejednala s péčí řádného hospodáře. Proto by RO měla být sebevědomý a odhodlaný orgán, který se vypořádá s negativními následky minulosti. Se zátěží ve formě propojení se členy Hlobilova uskupení to půjde o poznání hůře. Především před občany a voliči obce.

Závěrem bych si Vám dovolil popřát, ať Vás provází nadčasová prozíravost při nelehkém rozhodování o volbě spolupracovníků a politických partnerů pro vedení obce Kostelec u Holešova.

S pozdravem

Ing. Petr Žůrek

ZZO č. 2 – audiozáznam

Originální audiozáznam pořízený a poskytnutý obcí z veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 2 konaného dne 10. listopadu 2022 v zasedací místnosti obce Kostelec u Holešova.

Pro přehlednost a lepší orientaci byl původní zvukový záznam rozdělen podle jednacích bodů, vloženy ochranné prvky a doplněn o vložený TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení. Délka 1:28.

Bod 2 programu: složení slibu. Délka 1:11.

Bod 3 programu: určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele. Délka 1:26.

Bod 4 programu: schválení programu jednání zastupitelstva obce. Délka 9:55.

Bod 5 programu: rezignace starosty obce a volba nového starosty obce. Délka 5:51.

Bod 6 programu: odvolání členů rady obce. Délka 1:11.

Bod 7 programu: volba členů rady obce. Délka 4:23.

Bod 8 programu: rezignace předsedy kontrolního výboru. Délka 0:18.

Bod 9 programu: volba předsedy kontrolního výboru. Délka 2:16.

Bod 10 programu: diskuze. Délka 52:56.

Bod 11 programu: závěr. Délka 0:14.  

Zápis ze ZZO č. 2 naleznete zde.

ZZO č. 1 – audiozáznam

Anonymizovaný autentický audiozáznam pořízený a následně poskytnutý obcí na základě zákona č. 106/1999 Sb. z ustavujícího veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 1 konaného dne 18. října 2022 v zasedací místnosti obce Kostelec u Holešova.

Pro přehlednost a lepší orientaci byl původní zvukový záznam rozdělen podle jednacích bodů, vloženy ochranné prvky a doplněn o vložený TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení. Délka 5:54.

Bod 2 programu: slib zastupitelů. Délka 4:24.

Bod 3 programu: určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele. Délka 2:35.

Bod 4 programu: schválení programu jednání zastupitelstva obce. Délka 5:07.

Bod 5 programu: volba starosty a místostarosty obce. Délka 16:43.

Bod 6 programu: volba členů rady obce. Délka 7:06.

Bod 7 programu: zřízení finančního a kontrolního výboru. Délka 7:23.

Bod 8 programu: ustanovení zastupitele pověřeného zastupováním obce. Délka 1:53.

Bod 9 programu: rozhodnutí o odměnách neuvolněných zastupitelů. Délka 2:47.

Bod 10 programu: odchodné starostky a místostarosty obce. Délka 4:12.

Bod 11 programu: závěr. Délka 2:41.

 

Zápis ze ZZO č. 1 naleznete zde.

ZO č. 2 bude znovu volit starostu a místostarostu

Na čtvrtek 10. listopadu 2022 od 17 hodin je ohlášeno zasedání zastupitelstva obce č. 2 s jediným obsahem: odstoupení starosty Jiřího Čúzyho a místostarosty Aleše Pospíšilíka, kteří byli do funkcí zvoleni 18. října 2022.

Že není něco v pořádku se dalo tušit již 12 dní po zvolení do funkcí. V pondělí 31. října 2022 se konalo první ustavující zasedání Rady obce. Z pěti radních se zúčastnili jen 3. Chyběl starosta Jiří Čúzy a radní Tomáš Marek.

Přišlo mi velmi zvláštní, že starosta obce se nezúčastní úvodního a prvního zasedání RO. V pondělí večer po skončení Rady obce přišlo vysvětlení: Jiří Čúzy odstupuje z funkce starosty obce. O dva dny později přišlo náhlé vyhlášení jednání ZO č. 2, kdy se k odstoupení z funkce přidal také místostarosta Aleš Pospíšilík. Netuším, co se během 12 dnů pokazilo na spolupráci kandidátek Aleše Pospíšilíka a Petra Hlobila. Z uplynulých dnů se dá vyčíst, že oba pánové Jiří Čúzy a Aleš Pospíšilík vrcholné funkce v obci dělat nechtějí a spolupráce s kandidátkou Petra Hlobila nevedla k očekávané funkčnosti vedení obce Kostelec u Holešova.

Pokud jste si otevřeli pozvánku na ZO č. 2 na úřední desce obce a na webu obce v aplikaci uzob, pak jste možná zaznamenali, že stejnou pozvánku podepisují odlišné osoby s odlišnou funkcí.

Pokud si myslíte, že je to špatně, získáváte kladné body v soutěži ze znalostí zákona o obcích. A pokud ještě dojdete k závěru, že místostarosta nemá pravomoc svolat jednání ZO (§ 92 odst. 1 „Zasedání zastupitelstva obce svolává starosta“), máte další kladné bonusové body do soutěže. Pokud někdo přijde a bude tvrdit, že starosta se vzdal funkce a tedy místostarosta ho zastupuje a i vyhlašuje jednání ZO, nedejte se! Argumentujte, že z žádného zápisu nevyplývá, že by se starosta vzdal funkce a jediný dosud oficiální doklad o odstoupení je bod 5 budoucího jednání ZO č. 2 ve čtvrtek 10.11.2022. A to teprve nastane.

Ani 4 roky nestačily, aby p. Pospíšilíková pochopila výkon státní správy

Na straně 6-7 posledního vydání periodika Kostka 3/2022 se paní Pospíšilíková ve svém textu tak rozohnila, že si pozapomněla zkontrolovat fakta. Použila Hlobilovu oblíbenou metodu plivnutí jedovaté sliny na Žůrka, ale postavila se proti svému větru, který rozkryl nahotu jejích neznalostí. Že prý KOSTKA není místo pro moje kritické texty, ale pro pohádky o hodných koťátkách. Že prý peníze co obec dostane nejsou na výkon státní správy, ale na záhonky po dědině. Že prý 0 Kč je víc než 80 Kč. Nepravdivá veřejná tvrzení p. Pospíšilíkové se mne osobně dotkla a nemohu je nechat bez reakce. Využil jsem zákonného práva obsaženého v § 10 Tiskového zákona a zaslal jsem vydavateli k otištění Odpověď, abych uvedl na pravou míru neúplná či pravdu zkreslující tvrzení z původního textu p. Pospíšilíkové.

ODPOVĚĎ

Vydavatel periodika KOSTKA, Obec Kostelec u Holešova, publikoval v rubrice Fórum zastupitelů v čísle 3/2022 na straně 6-7 příspěvek zastupitelky a starostky obce p. Pospíšilíkové s názvem „Odpověď zastupitelky a starostky obce zastupiteli“ text, jehož část obsahuje skutková tvrzení, která se dotýkají mé cti a důstojnosti. Uvádím na pravou míru obsah původních tvrzení; neúplné, či jinak pravdu zkreslující tvrzení doplňuji a zpřesňuji. Plný obsah odpovědi je uveden v příspěvku „Ani 4 roky nestačily, aby p. Pospíšilíková pochopila výkon státní správy“ na webu www.kostelecuholesova.eu, kde jsou uvedeny veškeré odkazy a důkazní materiály, které zde na stránkách periodika KOSTKA nelze z technických a prostorových důvodů zveřejnit.

Publikovanou větou „obecní zpravodaj … podle mě není tím pravým místem, kde by měla probíhat diskuse tohoto druhu“ p. Pospíšilíková jen potvrzuje zamrznutí svého myšlení v pravidlech minulého režimu. Kde jinde, než na stránkách periodika obce KOSTKA, by se měli občané obce dozvědět o odlišných názorech na témata související s obcí? Jak jinak, než veřejným způsobem, by výměna názorů měla proběhnout? Jestli je vám, paní Pospíšilíková, nepříjemné být pod kontrolou veřejnosti, nevykonávejte veřejnou funkci. Samospráva obce ze své podstaty je a musí být pod veřejnou kontrolou občanů obce. Protože obec je občanů obce, nikoliv dočasných úředníků či politiků.

Dlouhé 4 roky měla p. Pospíšilíková k dispozici, aby se naučila a pochopila rozdíl mezi samostatnou a přenesenou působností obce, a to včetně zdrojů financování. Svým textem „… příjem obce z rozpočtového určení daní je … určen na údržbu a rozvoj obce, … tedy nikoliv na výkon veřejné správy“ přiznává své nepochopení problematiky. Dominantní část výkonu agendy poskytování informací týkajících se obce, spadá do samostatné působnost obce, kterou si obec hradí sama ze svých prostředků rozpočtového určení daní. Poskytování informací týkajících se přenesené působnosti (matrika, evidence obyvatel, povolování kácení dřevin) tvoří pouze mizivé množství, a náklady hradí stát. Nepochopení p. Pospíšilíkové v jejím textu je navíc korunováno nesprávným použitím termínu veřejná správa, který z definice zahrnuje jak samostatnou působnost obce, tak přenesenou působnost. Chucpe jak po stránce pojmové, tak finanční gramotnosti.

Vrcholem nepochopení povinností vyplývajících ze zákona je věta p. Pospíšilíkové Vyřizování konkrétně těchto Vašich žádostí elektronickou formou, na kterém trváte, je to, co já považuji za zbytečně utracený čas a peníze obce.“ Žádost o informace obec MUSÍ vyřídit, jinou volbu zákon nepřipouští. Můj požadavek na vyřízení elektronickou formou obec nestojí žádné dodatečné náklady (pdf buď již existuje, nebo se naskenuje, datová zpráva je zdarma). Při vyřízení listinnou formou stojí obec jedna strana A4 1,15 Kč (barva) resp. 0,23 Kč (čb) plus cca 0,30 Kč za papír. Po připočtení poštovného 72 Kč (s doručenkou kvůli počítání odvolacích lhůt) se dostáváme na průměrnou částku cca 80 Kč za vyřízení žádosti listinnou formou. Jestli jsem text p. Pospíšilíkové dobře pochopil, tak 0 Kč za vyřízení elektronickou formou považuje za zbytečně utracené peníze obce, zatímco 80 Kč za vyřízení listinnou formou za správně utracené peníze obce. Unikátní kreativní postup při porovnávání čísel.

Hlobil si hraje na soudce a lže o pochybeních obce

V posledním vydání periodika Kostka 3/2022 najdeme na straně 2 mimořádnou rubriku „Příspěvek místostarosty obce“. V svém textu se p. Hlobil st. na mě pokusil plivnout jedovatou slinu, když se sám jmenoval do role samosoudce hodnotícího mé texty a k tomu přidal lži, že obci nebylo příslušnými orgány prokázáno pochybení. Nepravdivá veřejná tvrzení p. Hlobila se mne osobně dotkla a nemohu je nechat bez odpovědi. Využil jsem zákonného práva obsaženého v § 10 Tiskového zákona a zaslal jsem vydavateli k otištění Odpověď, abych uvedl na pravou míru neúplná či pravdu zkreslující tvrzení z původního textu p. Hlobila.

ODPOVĚĎ

Vydavatel periodika KOSTKA, Obec Kostelec u Holešova, publikoval v rubrice Příspěvek místostarosty obce v čísle 3/2022 na straně 2 text, jehož část obsahuje skutková tvrzení, která se dotýkají mé cti a důstojnosti. Uvádím na pravou míru obsah původních tvrzení; neúplné, či jinak pravdu zkreslující tvrzení doplňuji a zpřesňuji. Plný obsah odpovědi je uveden v příspěvku „Hlobil si hraje na soudce a lže o pochybeních obce“ na webu www.kostelecuholesova.eu, kde jsou uvedeny veškeré odkazy a důkazní materiály, které zde na stránkách periodika KOSTKA nelze z technických a prostorových důvodů zveřejnit.

Ve svém textu, že mnou „Uměle vyvolané kauzy byly příslušnými orgány prošetřeny se závěrem, že k pochybení ze strany obce nedošlo“ pan Hlobil ostudně lže. Jako příklad vyberu 3 kauzy mnohokrát popisované a dokumenty doložené jak zde v periodiku KOSTKA, tak na webu www.kostelecuholesova.eu. Dne 20.10.2016 zrušil ÚOHS výběrové řízení zadávané obcí z důvodů porušení zákazu diskriminace uchazečů. Obec to stálo 30 tis. Kč a zdržení při výběru dodavatele téměř o jeden rok. Dne 5.8.2016 konstatuje kontrola Ministerstva vnitra ČR ze strany obce Kostelec u Holešova šest porušení zákona. Tři spočívající v porušení zákona o obcích a týkají se průběhu a vyhotovování zápisu z jednání RO a ZO. Tři se týkají porušování zákona o svobodném přístupu k informacím. Dne 31.7.2019 potvrdil odvolací Krajský soud v Brně oprávněnost mých žalob na obec Kostelec u Holešova: opozičnímu zastupiteli musí být umožněno vyjádřit svůj názor v periodiku KOSTKA, třeba i odkazem na web stránky. Za předem ztracený právní experiment zaplatila obec 53.433 Kč.

Prohraný soud byl pro obec i důležitým poučením. V rozsudku Krajského soudu je totiž explicitně uvedeno, že je pouze na čtenářích, aby sami posoudili, zda uváděné informace jsou nepravdivé nebo zkreslené. Tedy nikoliv pan Hlobil ve funkci dočasného úředníka obce, ale čtenáři mají právo hodnotit objektivnost a pravdivost mnou zveřejňovaných informací.

Rozsudek 70Co_13_2019_112

Jím zveřejněný text, že moje články „měly jediný cíl: zesměšnit, urazit, znevážit…“ ukazuje na hlubokou neúctu pana Hlobila ke svobodě slova (zakotveném v Listině základních práv a svobod) a zároveň neschopnost porozumět obsahu rozsudku Krajského soudu v prohraném soudním sporu. Obsah obecního periodika KOSTKA není ve výhradním vlastnictví vedení obce, ale je to prostor pro názory všech zastupitelů. Bez ohledu, zda se opoziční názor vedení obce líbí, či nikoliv. Toto je demokracie s právem vyjádřit veřejně svůj názor. Bez cenzury, bez hrozby sankcí od místního úředníka.

Praporky do oken, protože pěkné domy a zahrádky nestačí při úsilí o lepšího člověka

Není třeba nadále spekulovat, v čem chce kandidátka Hlobilova uskupení pokračovat. Do schránek nám doručili popis konkrétních kroků. Cílem prý nejsou pěkné domy, lepší bydlení, zahrada a květiny, protože ty již nestačí k plnohodnotnému životu v obci. Usilovat je prý potřeba o lepšího člověka, lepší rodinu. To bychom se mohli zase vrátit k vyvěšování praporků se srpem a kladivem do oken a komise vytvořená Hlobilovou kandidátkou by mohla kontrolovat správnost pořadí vyvěšených praporků. Jedince, kteří by nedostatečně usilovali o lepšího člověka, by mohla komise kontrolovat doma, zda má dostatečné základy mravní, když se neprojevuje v zevnějšku. Brrr! To si opravdu Hlobilovo uskupení myslí, že třetí volební období vystačí s recyklovanými prázdnými komunistickými hesly? Že se lidé v obci dobrovolně podvolí, aby jim vedení obce aktivně zasahovalo do jejich životů, názorů či myšlení?

Ano, již třetí volební období má Hlobilova kandidátka ve svých cílech políčeno na „úsilí o lepšího člověka“. Napřed jsme se tomu smáli, jak by takovou bezobsažnou frázi mělo zastupitelstvo či Rada obce realizovat. Už samotný výraz „lepší člověk“ vyvolává více otázek než odpovědí při pokusech o definování konkrétních charakterových vlastností, či chování takového jednotlivce. Ale Rada obce cestu našla. Spoluobčan obce Kostelec u Holešova a člen Hlobilovy kandidátky 18. prosince 2017 násilím vnikl na můj pozemek, kde mne opakovaně fyzicky napadl, následně násilím vnikl do domu, kde mě opětovně fyzicky napadl. Protože atmosféra v obci byla napjatá, požádal jsem 30.12.2017 lídra kandidátky a starostu obce, aby situaci zklidnil. Rada obce schválila 8.1.2018 usnesení, kde se nepřímo postavila na stranu pravomocně odsouzeného agresora

odpověď Rady obce na mou žádost o zklidnění situace v obci po mém napadení 18.12.2017

Postoj Rady obce, kdy bagatelizuje jednání agresora, je navíc v ostrém rozporu s videozáznamem z napadení promítaným při jednání soudu a svědeckými výpověďmi před soudem ohledně konání agresora: „děláš bordel v dědině“, „děláš bordel na zastupitelstvu“. Dokonce i sám agresor u soudu svou vypovědí potvrdil, že nemohlo jít o „neuvážené, zkratovité jednání“, jak tvrdí Rada obce.

z výpovědi obviněného agresora na soudě v Kroměříži (protokol o hlavním líčení z 10.5.2018)

Zajímavé je také si připomenout jména členů Rady obce, kteří se nedistancovali od násilného chování v obci a hlasovali pro usnesení č. 8/1R/2018 dne 8.1.2018.

hlasování o usnesení Rady obce ze dne 8.1.2018

V souvislosti s hlasováním 8.1.2018 „o lepším člověku“ je velmi poučné nahlédnout na první místa aktuální kandidátky Hlobilova uskupení, co má v programu usilovat o lepšího člověka.

kandidátní listina Hlobilova uskupení pro komunální volby 2022

Určitě si laskavý čtenář sám udělá názor, co si v praxi Hlobilovo uskupení představuje za pojmem „lepší člověk“.

Letáky 2014 a 2022

Zajímavé je porovnání letáků Hlobilova uskupení z roku 2014 a 2022 (v roce 2018 žádný leták ve schránce nebyl).

volební letáky Hlobilova uskupení: vlevo rok 2014, vpravo rok 2022

Jako první mě zaujala téměř stejná grafická úprava, kterou se za 8 let nikdo neobtěžoval změnit. Při bližším prozkoumání to ale není jen grafická úprava, na kterou za 8 let nikdo nesáhl. Bez úpravy byly z osm let starého materiálu recyklovány slogany, výkřiky do tmy či sliby.

volební letáky Hlobilova uskupení s barevně vyznačenými shodnými částmi (vlevo rok 2014, vpravo rok 2022)

Za nejzajímavější posun Hlobilova uskupení, kromě prořídlých řad kandidátů, považuji hlavní slogan. V roce 2014 to byla fráze lídrovského sebevědomí: „Nabízíme změnu“. Slogan roku 2022: „Chceme se podílet na správě obce“ zní jako ustrašené pípnutí uštvané zvěře zahnané do kouta: „Přisedli bychom si. Zn. židli máme vlastní“. To už není původní sebevědomé „povedeme obec“ z roku 2014, ale „dejte nám alespoň líznout nějakou neškodnou funkcí“.

Tlačení trakaře s demokracií a dodržováním zákonů je na Vás

Mám 3 důvody, proč nenajdete mé jméno na volební kandidátce v Kostelci u Holešova. Všechny mají společného jmenovatele v napadení občanem obce Miroslavem P. 18.12.2017 provázeného 2,82 ‰ alkoholu a vyjádřením „Děláš bordel v dědině“ a „Děláš bordel na zastupitelstvu“. Soud útočníka pravomocně odsoudil, navazující další soudy stále probíhají, následky bohužel přetrvávají. Prvním důvodem je můj zdravotní stav v příčinné souvislosti s napadením 18.12.2017 z důvodu mých aktivit jako zastupitele (Zlínský deník, Týdeník Kroměřížska). Třináct měsíců strávených na neschopence po napadení (první moje neschopenka v životě), co přešlo do trvalého invalidního důchodu je myslím dost výmluvný argument pro mé rozhodnutí. Druhý důvod je, že v návaznosti na napadení jsem přišel o práci a musím pomáhat manželce v soláriu, což je náš jediný zdroj příjmů jako rodiny. Třetí důvod je, že až na pár výjimek lidi v Kostelci nezajímalo co dělám a báli se mne veřejně podpořit. Proč mám tedy riskovat svůj život a zdraví pro někoho, kdo o to ani nestojí a veřejně se mě nezastane? Jestli si mám vybrat mezi svým zdravím a životem na jedné straně a aktivitami pro obec, kterým téměř nikdo nevyjádří veřejně podporu, tak si vybírám svůj život a zdraví. Lidé v Kostelci ještě musí dozrát a dospět v demokracii a respektu k zákonům, jak je běžné v jiných místech této země. Já jsem jim ukázal cestu jak dohlížet na nakládání s našimi veřejnými prostředky, na dodržování zákonů, na úctu a respekt k principům demokracie. Zbytek je na nich.

Z počátku vládnutí Hlobilova uskupení se mi vryly do paměti dva výrazné signály, které předznamenaly moje úsilí za dodržování zákonů obcí a za zachování úcty a respektu k demokratickým pravidlům:

 • „To číst nebudu. Já jsem tu zákon.“ (reakce Hlobila po zvolení starostou na nabídnutý výtisk zákona o obcích k prostudování)
 • „To by si tu mohl říkat každý co chce!“ (replika radního Rušikvase na poznámku veřejnosti při jednání Zastupitelstva obce)

Vědom si svého slibu zastupitele „… Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ , začal jsem obec nabádat k dodržování zákonů. Bohužel mnoho mých upozornění zůstalo ze strany obce či zastupitelstva bez odezvy. Přesněji řečeno mým upozorněním se vysmívali. Nezbylo než požádat třetí stranu o vyjádření ke způsobu aplikování zákona obcí.

Dovolím si uvést stručný výčet dosažených prosazení zákona a práv občanů obce Kostelec u Holešova zajímat se o dění v obci. Abyste případně věděli, na co a kde navázat.

 1. „Jednání Rady obce je neveřejné, žádost o zápis RO odmítáme.“ Z prvotního postoje p. Hlobil obrátil a dnes jsou alespoň neúplné zápisy (ZO a RO) k dispozici on-line. Pokud se zajímáte o kompletní originální dokument, musíte na obec osobně, nebo si jej vyžádat dle zákona č. 106/1999 Sb.
 2. „Zpoplatníme poskytování informací.“ Účelovou finanční překážku v poskytování informací byla obec nucena zrušit na základě zásahu dozorujícího orgánu MV ČR.
 3. „Vypněte tu kameru! Hoďte na to čepicu! Zastupitelstvo odhlasovalo, abyste vypnul tu kameru.“ To jsou některé z hlášek zastupitelů a občanů z dvacetiminutového grilování odporu na ZO č. 9 kvůli natáčení veřejného jednání zastupitelstva. Nezákonné požadavky jsem ignoroval a natočená jednání zastupitelstva jsou od té doby veřejně k dispozici. Častokrát slouží jako důkazní dokument protiprávního jednání obce. Jednání odpůrců natáčení je o to více komické, jelikož Holešov i Přerov jednání ZO nejen natáčí, ale i živě přenáší kabelovou TV.
 4. „Zadávací dokumentace je diskriminační, hrozí zásah ÚOHS.“ Většina zastupitelů se nám na ZO smála, když jsme toto varování vyslovili. Pak zasáhnul ÚOHS a výběrové řízení zrušil. Obec to stálo 30 tis. Kč a zdržení při výběru dodavatele téměř o jeden rok.
 5. „Ministerstvo vnitra konstatovalo 6 porušení zákona obcí.“ Marně jsem dlouhodobě upozorňoval na nesoulad konání obce se zákonem o obcích a Informačním zákonem; autorita kontroly z MV ČR jako jediná přinutila obec k nápravě.
 6. „Nedostatky ve vedení spisové služby Kostelec u Holešova.“ Kontrola MV ČR konstatovala pochybení při neoznačování úředních dokumentů spisovou značkou. Mohlo tak docházet k manipulaci s úředním dokumentem obce, kdy byl dokument vlastně oficiálně vyhotoven.
 7. „V obecním periodiku KOSTKA musí být umožněno vyjádřit svůj názor i opozičnímu zastupiteli, třeba i odkazem na web stránky.“ Od roku 2018 se vyostřily zásahy obce do mých textů spolu s odporem obce zveřejňovat mé příspěvky. Následovaly 2 žaloby, které byly nepravomocně okresním soudem Kroměříž zamítnuty, aby při odvolacím řízení Krajský soud v Brně prvostupňové rozhodnutí zrušil a potvrdil správnost mých žalob. Obec, kromě ostudy a odstoupení vedoucí redaktorky, vydala za tento předem ztracený právní experiment 53.433 Kč.
 8. „Černá stavba chodníků v Kostelci byla postavena v rozporu s projektem, aniž by to zaregistroval stavební dozor či obec.“ Pro sjednání nápravy musela do obce dorazit PČR a stavební úřad.
 9. „Obec byla přinucena k zadání odborného posudku, který zredukoval původní požadavek na skácení 30 stromů na výsledných 6 stromů“. Příčinou bylo nekompetentní odůvodnění skácení stoletých stromů ze strany žadatelů (obec, soukromá osoba).
 10. „Uloženou náhradní výsadbu obec neoprávněně vykázala doklady zaplacenými z dotace“. Dle KÚ ZK je věcí obce, aby si hlídala provedení náhradní výsadby. Porušení dotací prověří Státní fond životního prostředí, nesplnění náhradní výsadby Inspekce životního prostředí.
 11. „Až 5 let nebyla prováděna náhradní výsadba za pokácené stromy.“ Z podnětu KÚ ZK bylo zmapováno pochybení na základě něhož obec začala dodatečně konat. Dohru má v rukou přestupkový orgán Inspekce životního prostředí.
 12. „Většina zastupitelů se vysmívala riziku při rozdělení veřejné zakázky na veřejné osvětlení.“ ÚOHS na základě zjištěných okolností zahájil s obcí správní řízení.

Z popsaného je myslím zřetelně vidět, že dodržování zákonů, spolu s respektováním demokratických principů, není u nás v obci Kostelec u Holešova automatickou samozřejmostí. Zvlášť citelně to pocítí jednotlivci, co nejsou konformní s Hlobilovým názorovým proudem. Byť nám trakař s demokracií a dodržováním zákonů v obci při tlačení vrže, musí se v rámci České republiky pohybovat. Je jen na nás (Vás), zda se občanům podaří přesednout do pohodlnějšího prostředku, který bude přirozeně dodržovat a respektovat pravidla demokratického právního státu.

Manipulátoři

K zápisům ze zastupitelstva či Rady obce, jako k úřední listině, máme přirozenou autoritu. Jenomže i tento úřední dokument vytváří lidé sledující své zájmy, ve snaze vědomě či podvědomě ovlivňovat názor čtenářů. Když k tomu přidáme, že veřejně dostupné verze na webu obce jsou nekompletní a odlišující se od originálního zápisu, máme tu značný prostor pro manipulaci se čtenáři. Málokterý zájemce o zápis dojde na obec, aby se podíval do listinného originálu, což manipulátoři dokážou s přehledem využít. Třeba proto, aby v zápise akcentovali jedovatou slinu na nepohodlné, nebo proto, aby pomlčeli o svých pochybeních.

Budou číst jen to, co jim ukážeme

O faktu, že originální zápis se odlišuje od verze, co je předkládána veřejnosti na webu obce, jsem psal před 4 lety v příspěvku „Kdo koho vlastně šikanuje?“. Odlišnost originálního a zveřejněného zápisu jsem demonstroval na části zápisu RO č. 15/2017. Vlevo je to, co obec ukazuje veřejnosti, vpravo je originální obsah.

Přílohy jen pro vyvolené

Obec čtenářům skryje ale mnohem zásadnější informace ze zápisu – veškeré přílohy, které jsou nedílnou součástí zápisu. V přílohách se skrývá dost často zásadní obsah, o jehož existenci v textu zápisu není ani náznak. Pro demonstraci jsem vybral bod 9 ZO č. 20 konaného dne 29.6.2021. Jedním ze 3 dokumentů příloh zápisu byl přepis FB komunikace, který měl úzkou návaznost na volbu ředitelky MŠ. Přepis FB komunikace hýbal celou obcí a podezření z trestného činu pletich veřejné zakázky řešila PČR. I přesto, nebo právě proto, obec přílohu veřejně nezpřístupnila a dokonce kladla značné obstrukce, než dokument oficiálně po 152 dnech poskytla.

Manipulátoři

Nastala situace, že p. Pospíšilíková se přestala kontrolovat co říká, dotyčná firma si to nenechala líbit a donutila p. Pospíšilíkovou k omluvě.

Omluva p. Pospíšilíkové za nepravdivý výrok vůči prvnímu zhotoviteli stavby rekonstrukce kotelny a VZT Školní jídelny Základní školy Kostelec u Holešova.

Jenomže text omluvy přečtený za ZO č. 28 se neobjevil v textu zápisu zastupitelstva (co by viděli i běžní čtenáři), ale pouze jako přiložený dokument, který běžný čtenář nevidí. Pokud ho chce vidět, musí buď osobně zajít na obec, nebo o něj požádat dle InfZ. Kdo manipulativně vytvářel zápis a skryl omluvu p. Pospíšilíkové před zraky běžných čtenářů, myslím nemusím napovídat.

V momentě, kdy je třeba na někoho plivnout jedovatou slinu, tak se naopak text přidá přímo do zápisu a pro jistotu i graficky zvýrazní. To proto, aby byl viditelný pro každého čtenáře. Určitě tušíte, kdo vytvářel zápis ZO č. 20 konaného dne 29.6.2021.

Manipulátor jde v tomto případě ještě dál. Pro širokou veřejnost byla jedovatá slina plivnuta, ale důkazy dokládající tvrzení z výše uvedeného textu jsou opět pouze v příloze zápisu, kterou běžný čtenář nevidí.

A teď přijde vrchol snažení manipulátora kdy risknul, že obsah důkazních příloh nebude nikdo studovat. Dokumenty měly zřejmě sloužit k dokázání nepravdivosti mého komentáře k videozáznamu ze Zastupitelstva č. 19.

Jak se v dalším textu dočtete, tak dokumenty z příloh neobstojí v prokázání nepravdivosti mého komentáře k volbě ředitelky MŠ Radou obce v rozporu se závěrem odborné výběrové komise. Navíc vlastnoručně přidanými přílohami k textu se p. Hlobil st. sám usvědčuje z manipulace. Na tomto místě je myslím příhodné citovat Járu Cimrmana.

Autor tak vlastně zastává názor, který zároveň vyvrací.

 1. K bodu 1 textu („Nikdo z trojlístku nemá sebemenší odbornost pro posouzení vhodnosti kandidáta“) je předložen důkazní dokument 16 Vysvědčení o pedagogické způsobilosti Hlobil. Dočtete se v něm, že pedagogická způsobilost se týká střední školy, pro zemědělské odborné předměty. Mateřská škola má myslím jiný předmět pedagogické činnosti.

  Detail z vysvědčení o pedagogické způsobilosti z roku 1992.
 2. Podobně k bodu 2 (Nikdo z nich nikdy nebyl ředitelem školní vzdělávací instituce“) je přiložen důkazní dokument 17 osvědčení pro funkci ředitele školy Hlobil. V dokumentu je uvedeno, že „bylo absolvováno studium na základní znalosti umožňující výkon funkce ředitele školy“.

  detail z osvědčení absolvování studia umožňující výkon ředitele školy

  Nikoliv, že by absolvent byl ředitelem školní vzdělávací instituce. Což ostatně i sám autor jedovaté sliny ve svém textu potvrzuje („Ředitelem jsem nikdy nebyl.“).

  Detail z dokumentu p. Hlobila st.
 3. K bodu 3 („Nikdo z nich nemá pedagogické či psychologické vzdělání.“) má zřejmě posloužit dokument 16 Vysvědčení o pedagogické způsobilosti Hlobil. Jestli se autor jedovaté sliny domnívá, že složením jedné zkoušky z psychologie dosáhl plnohodnotného vysokoškolského vzdělání z oboru psychologie s magisterským titulem, tak je mi ho vlastně líto. Žije nejspíš v bludné představě, že je lingvista/jazykovědec, protože složil jednu zkoušku z českého jazyka. Nebo že je z něj aplikovaný matematik jen proto, že složil zkoušku z počtů/matematiky.
 4. Přímé podpůrné důkazy k bodu 4 („Trojlístek je pro volbu ředitelky MŠ odborně nula.“) autor jedovaté sliny neuvádí, ale pouze si stěžuje na situaci, která byla vyřešena již 26.5.2021 (více jak měsíc před jednáním ZO č. 20).

  Odpověď ze dne 26.5.2021 na e-mail rozeslaný všem zastupitelům obce Kostelec u Holešova.

Původní zdroj informací. Pan Hlobil st. reagoval na můj komentář (ze dne 25.5.2021), který byl napsán spolu s dalšími 6 komentáři pod příspěvkem ZO č. 19 – videozáznam. Předmětem byla kritika chybějícího věrohodného zdůvodnění, proč trojlístek radních rozhodl v rozporu se závěry odborné výběrové komise, jejímiž členy (v souladu s vyhláškou) byl psycholog, ředitelka MŠ, školní inspektor či další odborníci určení Českou školní inspekcí nebo krajským úřadem. Odborné předpoklady trojlístku radních se ani nedaly porovnat s odbornou kvalifikací jednotlivých členů výběrové komise, jak předepisuje vyhláška č. 54/2005 Sb..

Lustrační osvědčení (poznámka)

Dodnes přemýšlím, proč bylo k zápisu přiloženo Lustrační osvědčení p. Hlobila z roku 1992. Dokonce mi udělil písemný souhlas, abych dokument publikoval na webu.

Proč mi sám proaktivně posílá lustrační osvědčení, usiluje o jeho zveřejnění na mém webu a nechává ho přiložit k zápisu Zastupitelstva č. 20? Že byl před L89 členem KSČ je všeobecně známo, podobně jako že po L89 převlékl dres a v roce 1990 byl za OF na 6 dní zvolen starostou obce Kostelec u Holešova. Ale proč nám tak okatě mává lustračním osvědčením? Co za tím stojí netuším. Minimálně mi to připadá zvláštní postup.

 

 

Jsme připraveni pokračovat. Ale v čem?

Kandidátka Hlobilova uskupení měla v roce 2018 heslo: „Jsme připraveni pokračovat“. Za 4 roky se ukázalo, v čem pokračovali – porušování zákona, obcházení předpisů, neplnění povinností předepsaných zákonem, prohraný soudní spor, pomluvy či obviňování. Mašinérii státní správy, orgánům činným v trestním řízení a soudům chvíli trvá, než se doberou závěru. Nicméně plody jejich „pokračování“ průběžně dozrávají a je dobré si je připomenout. Třeba i proto, abychom seznali, v čem chce Hlobilovo uskupení „pokračovat“ a proč jména jako Zaviačičová, Surala, Ballnér, A. Pospíšilík nejsou u něj vidět.

Aktuálně probíhající řízení

Výsledek právě probíhajících řízení a kontrol sice není znám, ale už jen skutečnost, že řízení s obcí bylo zahájeno značí, že úřady mají oprávněné podezření z porušení předpisů podložené důkazními dokumenty.

 1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže – dělení zakázky při zadávání veřejné zakázky na veřejné osvětlení v obci Kostelec u Holešova v letech 2017-2018.

  Výřez z dokumentu ÚOHS č.j. ÚOHS-18734/2022/536 ze dne 2.6.2022
 2. Ministerstvo vnitra ČR – výkon zákona č. 106/1999 Sb. při poskytování informací.
 3. Česká inspekce životního prostředí – neprovedení náhradní výsadby za způsobenou ekologickou újmu.
 4. Firma ABV flow s.r.o. se ohradila proti křivému nařčení ze strany p. Pospíšilíkové, která se v zastoupení veřejně omluvila.

  text omluvy
  Omluva p. Pospíšilíkové přednesená na ZO č. 28 dne 23.8.2022

  Celý dokument omluvy zde a v zápise ZO č. 28.

Dokončená řízení a soudy

Ohledně ukončených případů byly informace již zveřejněny – především v sekci „Černá listina“ tohoto webu. Připomenu ty nejzásadnější případy.

 1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže – zrušení výběrového řízení z moci úřední (veřejná zakázka na dodavatele veřejného osvětlení).

  Rozhodnutí ÚOHS č.j. ÚOHS-S0599/2016/VZ-42820/2016/551/OPa ze dne 20.10.2016 o zrušení výběrového řízení vyhlášeného obcí Kostelec u Holešova.

  Obec musela zaplatit 30.000 Kč.

  Rozhodnutí ÚOHS o úhradě nákladů řízení za zrušené výběrové řízení z moci úřední.
 2. Krajský soud v Brně – porušení Tiskového zákona. Obec musela zaplatit 53.433,63 Kč (náklady předepsané soudem, advokát obce, cestovní náklady obce).

  Detailní vyčíslení proplacených nákladů obce Kostelec u Holešova v rámci prohraného soudního sporu.

Konsolidace a zpracovávání důkazů

 1. Pronájem školní jídelny – ztráta obce minimálně 1,46 mil. Kč.
 2. Chodníky v Kostelci u Holešova – vybudovány bez stavebního povolení a v rozporu s projektovou dokumentací. Projektant, stavební dozor, zhotovitel ani obec nezaregistrovali, že se chodník nedá postavit dle projektu. Musela zasáhnout PČR a SÚ, aby se situace napravila. Obci vznikly dodatečné náklady.
 3. Podezření na dotační podvody.
 4. Obec porušila podmínku Stavebního úřadu při rekonstrukci technologií pro ŠJ. Obec musela navíc zaplatit téměř 698 tis. Kč (další projekt, nutné požární úpravy).

„Jsme připraveni pokračovat“

Ačkoliv jsou důkazy veřejně publikované na webu obce www.kostelecuholesova.cz v části Zpravodaj KOSTKA, sluší se zde připomenout, co si Hlobilovo volební uskupení představuje za svým „Jsme připraveni pokračovat“. Sliby jsou zveřejněné na straně 2 periodika KOSTKA č. 3/2018.

Žlutě jsem v textu zvýraznil, v čem je Hlobilovo uskupení „připraveno pokračovat“. Níže si dovoluji doplnit, jak slib dopadl.

 • rekonstrukce míst pro oddělený sběr odpadů – projekt zastaven pro nereálnost splnění podmínek dotace, dotace 732.050 Kč vrácena
 • revitalizace rybníka v Karlovicích – nerealizováno, obec nezískala dotaci
 • revitalizace zeleně od družstva po náves a na hřbitově – realizováno, výsledky (funkčnost, estetika) vidíte sami
 • rekonstrukce domu seniorů – na několik etap z části proběhla, momentálně se řeší reklamace
 • dokumentace pro šatny na hřišti – nerealizováno

ZZO č. 28 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 28 konaného dne 23. srpna 2022 v zasedací místnosti obce Kostelec u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: schválení programu jednání. Délka 32:30.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZO č. 27. Délka 3:13.

Bod 3 programu: informace o činnosti obce. Délka 33:23.

Bod 4 programu: smlouvy o smlouvě budoucí. Délka 3:57.

Bod 5 programu: poskytnutí příspěvku. Délka 2:18.

Bod 6 programu: dodatek SoD kaple sv. Floriána. Délka 2:08.

Bod 7 programu: rozpočtové opatření 2/2022. Délka 1:52.

Bod 8 programu: deklarace setkání Kostelců. Délka 2:01.

Bod 9 programu: záměr prodeje pozemku obce. Délka 5:39.

Bod 10 programu: žádost o dotaci JSDH. Délka 5:10.

Bod 11 programu: VZ modernizace vybavení myslivny. Délka 4:01.

Bod 12 programu: dodatek 1 SoD ŠJ ZŠ. Délka 2:30.

Bod 13 programu: dodatek 2 SoD ŠJ ZŠ. Délka 1:58.

Bod 14 programu: navýšení příspěvku Kulturní komise. Délka 1:42.

Bod 15 programu: navýšení ceny PD Mateřské školy. Délka 37:47.

Bod 16 programu: diskuze. Délka 5:55.

Bod 17 programu: závěr. Délka 0:40.

Zápis ze ZZO č. 28 naleznete zde.

MŠ: 12 míst navíc za více jak 20 mil. Kč?

Na úterý 23. srpna 2022 je od 17 hodin naplánováno veřejné jednání Zastupitelstva obce č. 28. Program byl zveřejněn na úřední desce v pondělí 15. srpna 2022. V sobotu 20. srpna 2022 rozeslala p. Pospíšilíková zastupitelům e-mail, že na jednání ZO bude navrhovat zařazení nového bodu ohledně rozšíření kapacity Mateřské školy. Dost zásadní bod reprezentující výdaj obce minimálně 20 miliónů Kč za navýšení kapacity MŠ o 12 míst. Rozhodnutí starého (současného) zastupitelstva zaváže nové zastupitelstvo vzniklé z voleb v září. Navíc o dodatečném zařazení tak zásadního bodu se veřejnost nemá šanci dozvědět, aby se veřejného jednání ZO mohla třeba zúčastnit, nebo vyslovit svůj názor. Aby nedocházelo k mýlce: nejsem proti hledání a nalezení řešení ohledně kapacity MŠ v Kostelci u Holešova.

Začínali jsme 19.11.2020 schválením varianty nástavby ze studie a zadání vypracování projektové dokumentace. Tenkrát nám předkládali informace o předběžném rozpočtu 3,76 mil. Kč. Dnes je projekt hotový. Cena jen za projekt vyšplhala ze 191 tis. Kč na 732 tis. Kč plus 21% DPH. Stavba samotná se vyšplhala z 3,76 mil. Kč na více jak 16 mil. Kč plus 21% DPH. V souhrnu jsou to pro obec náklady více jak 20 mil. Kč včetně DPH. Ano, je políčeno na dotaci. Ale nikde není jistota, že obec dotaci dostane a zda dotace bude v plné výši pokrývat to, co obec očekává.

Z pohledu poskytovatele dotace tu pořád vidím uzavřenou a nevyužívanou třídu MŠ v Roštění. A pak asi to nejzásadnější: 12 míst navíc v MŠ Kostelec u Holešova za více jak 20 mil. Kč? Nejsem stavař ani ekonom. Ale jako poskytovatel dotace bych zvažoval, zda místo nasypání peněz do přístavby za 20 mil. Kč není lepší řešení koupit obci mikrobus na dopravu dětí do 1 km vzdálené obce. Nebo zda se nedá najít jiné stavebně-projektové řešení, co spolkne méně peněz.

Obdržené podklady, co budeme projednávat v úterý 23. srpna 2022 na ZO č. 28, si můžete prohlédnout zde. Samozřejmě si projednávání bodu můžete přijít poslechnout osobně a třeba si k tématu říct svůj názor.

Pospíšilíková si ze lží sama utahuje smyčku

Text p. Pospíšilíkové z Fóra zastupitelů v periodiku KOSTKA 2/2022 obsahuje několik lživých tvrzení, na které jsem musel reagovat. Chápu, že p. Pospíšilíkové nejsou příjemné tyto webové stránky www.kostelecuholesova.eu a publikované příspěvky rozkrývající a dokumentující její chyby, či porušování zákonů. Ale že před existencí webu a článků zavírá oči a programově si je nečte neznamená, že zveřejňovaná fakta neexistují. Důkazy budou pořád veřejně dostupné a nepomůže ani hlasování patolízalů o distancování se od webu www.kostelecuholesova.eu. Smyčku ze lží si sama utahuje zamlčením, že porušila zásadní podmínku stavebního úřadu, kterou si sama stanovila. Její lživá, veřejně publikovaná tvrzení se mě bezprostředně osobně dotkla. Využil jsem § 10 Tiskového zákona a zaslal jsem vydavateli k otištění Odpověď, abych uvedl na pravou míru neúplná či pravdu zkreslující tvrzení z původního textu p. Pospíšilíkové.

ODPOVĚĎ

Vydavatel periodika KOSTKA, Obec Kostelec u Holešova, publikoval v rubrice Fórum zastupitelů v čísle 2/2022 na straně 6-7 příspěvek starostky obce s názvem „Odpověď starostky obce na články v rubrice Fórum zastupitelů ve zpravodaji Kostka č. 1/2022“ text, jehož část obsahuje skutková tvrzení, která se dotýkají mé cti a důstojnosti. Uvádím na pravou míru obsah původních tvrzení; neúplné, či jinak pravdu zkreslující tvrzení doplňuji a zpřesňuji. Plný obsah odpovědi je uveden v příspěvku „Pospíšilíková si ze lží sama utahuje smyčku“ na webu www.kostelecuholesova.eu, kde jsou uvedeny veškeré odkazy a důkazní materiály, které zde na stránkách periodika KOSTKA nelze z technických a prostorových důvodů zveřejnit.

První lež p. Pospíšilíkové je obsažena v její větě „Tyto články předkládají občanům obce jako fakta jeho nepodložené domněnky, konstrukce a možná i vědomé lži.“ V textu mého článku v periodiku KOSTKA č. 1/2022 je odkaz na příspěvky „Proč starostka Pospíšilíková lže?“ a „Proč starostka Pospíšilíková lhala stavebnímu úřadu?“ uveřejněné na webu www.kostelecuholesova.eu, kde jsou uvedeny bohaté zdrojové důkazní dokumenty dokazující vyčerpávajícím způsobem tvrzení uvedená v textu mých příspěvků. Na rozdíl od p. Pospíšilíkové, která obvinění mé osoby ze lži nepodloží v svém textu jediným důkazním dokumentem, nebo odkazem na veřejně dostupný důkaz. Je smutné sledovat, jak je vrcholný představitel obce ovládán pouze pudem zničit opoziční kritický hlas. Paní Pospíšilíková je vězněm své představy, že pokud se zastupitelstvo obce, přičiněním devótní hlasovací kliky, právně neúčinným usnesením distancuje od webu www.kostelecuholesova.eu (bod 8 jednání ZO č. 11 ze dne 14.4.2014, zápis zde, videozáznam zde), přestanou moje internetové stránky a publikované důkazy existovat. Parafrázováním si dovolím připomenout starý reklamní slogan (Když něco nevíte, neznamená, že to neexistuje): „Když před fakty zavíráte oči, neznamená, že fakta přestanou existovat“.

Druhá lež p. Pospíšilíkové při její obhajobě ohledně černé stavby spočívá v porušení podmínky Stavebního úřadu, kterou si sama ve své žádosti stanovila.

Podmínka (z žádosti a stanoviska SÚ), „že nebude zasahováno do nosných konstrukcí“ byla obcí porušena a proto SÚ zasáhl, vydal usnesení o odstranění stavby a obec musela zažádat o dodatečné stavební povolení. Následně obec musela zaplatit další projekt za více jak 196 tis. Kč a dodatečné požární úpravy za téměř 465 tis. Kč. Vrstvením lží fakta nezměníte.

Třetí lež p. Pospíšilíková formuluje ve své mylné utkvělé představě o právu zastupitelů jednat kdykoliv jménem obce, či o jednotném robotickém hlasování zastupitelů podle předem nalinkovaných not. Zdržet se hlasování, když např. nemám o projednávaném bodu dost informací, je právo zastupitele. Nikoliv ostuda, jak se p. Pospíšilíková snaží mediálně občanům podsunout. Svou lež nakonec korunuje tvrzením, že pro zájem obce a občanů se není třeba ohlížet na dodržování zákonů. Při pohledu do Zákona o obcích zjistíte, že p. Pospíšilíková ve svém textu uvádí nesmyslné lži. V § 99 odst. 1 se praví „Rada obce je výkonným orgánem obce…“; podobně v § 103 odst. 1 se píše „Starosta zastupuje obec navenek.“ Tedy nikoliv zastupitel Žůrek, ale starostka jedná za obec. Nikoliv zastupitel Žůrek, ale rada obce je výkonným orgánem obce. Jako zastupitelé se můžeme pouze vyjádřit na jednání ZO k obsahu předložených projednávaných bodů. Lživé obviňování mé osoby z nicnedělání jen ukazuje na nízkou úroveň vzdělání p. Pospíšilíkové v Zákoně o obcích. Účelově překroucený a lživě použitý obsah slibu zastupitele podtrhuje neúctu p. Pospíšilíkové k Ústavě a zákonům ČR. Slib (§ 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.) v jedné větě obsahuje nejen svědomitý výkon funkce v zájmu obce a občanů, ale také zároveň slib řídit se Ústavou a zákony ČR. Dodržovat zákony (a Ústavu) je nutná a nezbytná primární podmínka pro jednání v zájmu obce a občanů. Existují případy pravomocně odsouzených starostů, kteří vybílili obecní pokladnu, aby za občany v hospodě platili útratu. Obhajovali se, že to dělali ve prospěch občanů obce. Soud při jejich pravomocném odsouzení měl jiný názor: předně je třeba dodržovat zákony.

Starostku za 60 tisíc měsíčně zdržuje vyřizovat úřední agendu

V úvodníku periodika Kostka 2/2022 si paní Pospíšilíková postěžovala, že vyřizování zákonem předepsané agendy „spotřebovává její drahocenný čas a finanční prostředky, které jsou takto vyhozeny z okna“. Jedná se prý o významnou část pracovního nasazení starostky obce, kterou „nikde v obci neuvidíte“. Pokud si p. Pospíšilíková po více jak 7 letech ve vrcholných funkcích v obci myslí, že si bude vybírat pracovní aktivitu podle toho, aby jí moc nezdržovala a hlavně byla pro občany obce co nejvíce vidět, tak nemá na místě úředníka obecní samosprávy a orgánu státní správy co pohledávat. Jelikož se mne její nepravdivá veřejná tvrzení osobně dotkla, využil jsem § 10 Tiskového zákona a zaslal jsem vydavateli k otištění Odpověď, abych uvedl na pravou míru neúplná či pravdu zkreslující tvrzení z původního textu p. Pospíšilíkové.

ODPOVĚĎ

Vydavatel periodika KOSTKA, Obec Kostelec u Holešova, publikoval v rubrice Příspěvek starostky obce v čísle 2/2022 na straně 3 text, jehož část obsahuje skutková tvrzení, která se dotýkají mé cti a důstojnosti. Uvádím na pravou míru obsah původních tvrzení; neúplné, či jinak pravdu zkreslující tvrzení doplňuji a zpřesňuji. Plný obsah odpovědi je uveden v příspěvku „Starostku za 60 tisíc měsíčně zdržuje vyřizovat úřední agendu“ na webu www.kostelecuholesova.eu, kde jsou uvedeny veškeré odkazy a důkazní materiály, které zde na stránkách periodika KOSTKA nelze z technických a prostorových důvodů zveřejnit.

Uveřejněný názorový postoj p. Pospíšilíkové, že naplňování a dodržování zákonů pouze spotřebovává její drahocenný čas a jedná se o finanční prostředky „vyhozené z okna“, je trestuhodný. Jako zastupitelka obce Kostelec u Holešova skládala p. Pospíšilíková slib, že bude dodržovat Ústavu a zákony ČR. Tedy i Čl. 17 odst. 1 Listiny základních práv a svobod zaručující právo na informace. Nebo že bude dodržovat zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím garantující právo na informace od obce Kostelec u Holešova, jakožto orgánu veřejné moci. Nebo § 82 zákona o obcích, který jednoznačně definuje právo každého zastupitele požadovat informace od orgánů obce Kostelec u Holešova, zaměstnanců obce či příspěvkových organizací zřízených obcí.

Obec Kostelec u Holešova je dlouhodobě skoupá na veřejné sdělování informací o své činnosti, zvláště těch negativních. Kontrolní a finanční výbor Zastupitelstva obce je v podstatě nefunkční. Nezbývá než využít formální právní postup a žádat od orgánu státní moci, úřední osoby p. Pospíšilíkové, o poskytnutí informací. Poučen negativní zkušeností z minulosti tak činím dokladovatelným způsobem: písemnou formou prostřednictvím datové schránky.

V případě, že je duplicitně požadována veřejně dostupná informace, zná zákon zjednodušený postup jak žádost rychle vyřídit – odkázat na zveřejněný dokument. Za celou dobu mých žádostí si nepamatuji, že by obec Kostelec u Holešova tento postup s odkazem na zveřejněný dokument využila. Jinými slovy nežádám o veřejně dostupné informace, ale ty co se obec rozhodla před veřejností utajovat.

Že občané přímo nevidí výsledky spojené s vyřizováním agendy žádostí o informace nedává žádnému úředníkovi právo, aby veřejně rozkřikoval o neúčelně a neužitečně spotřebovaném jeho drahocenném čase. Jednak na tuto a podobnou agendu dostává obec více než slušné množství peněz z rozpočtového určení daní a potom přímo p. Pospíšilíková dostává měsíční odměnu 60.187 Kč za výkon funkce (úřední osoby). Pokud má p. Pospíšilíková, jako úřední osoba obce Kostelec u Holešova, představu, že si bude vybírat jen užitečné a účelné agendy, co jí nebudou spotřebovávat její drahocenný čas a finanční prostředky obce, tak nemá ve funkci úřední osoby a starostky co pohledávat. To bychom se třeba mohli dočkat, že obec nebude občanům ověřovat podpisy, dělat občanům výpisy z katastru nemovitostí, přestane dělat agendu správních řízení, nebude dělat výběrová řízení na dodavatele, protože by to pro p. Pospíšilíkovou mohla být rozsáhlá a časově náročná agenda, jejíž výsledky v obci občané neuvidí. Paní Pospíšilíková zjevně nepochopila, že jako úřední osoba (třeba ve funkci starostky) má jako orgán státní správy povinnost sloužit občanům a veřejnosti v zákonem popsaných situacích a postupech. Její opakovaně veřejně ventilovaná obsese, že občané požadují informace, začíná po 7 letech ve vrcholných funkcích ve vedení obce být neslučitelná s řádným výkonem úředníka obecní samosprávy a orgánu státní správy.


Poznámka závěrem

Že si obec svérázným způsobem vykládá (ne)poskytování informací potvrzuje právě probíhající kontrola Ministerstva vnitra ČR – viz bod 3 posledního zápisu Rady obce č. 13/2022 ze dne 11.7.2022.

Zásah kontrolního (odbor dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR) či nadřízeného (Krajský úřad Zlínského kraje) orgánu to není ojedinělý. Níže uvádím výběr příspěvků s konstatováním kompetentních orgánů ohledně porušování agendy poskytování informací obcí Kostelec u Holešova.

Obec neoprávněně požaduje poplatky

Kontrola MV: 6 porušení zákona

MV: Rada obce vydala sazebník v rozporu se zákonem

 

Hlobilův pronájem ŠJ umožnil vyrabování 1,5 mil. Kč z rozpočtu obce

„Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem smlouvy. A já nesu plnou hmotnou odpovědnost, že tu smlouvu uzavřu dobře. Pokud ju uzavřu špatně, já nesu tu hmotnou odpovědnost.“ Takto hřímal a tlačil na přítomné zastupitele dne 23.6.2015 na ZO č. 7, aby mu odhlasovali pověření k podpisu bianco smlouvy: „Já bych od vás potřeboval, že ZO, ne že schvaluje smlouvu, ale pověřuje starostu uzavřením smlouvy s firmou Scolarest.“ Smlouva tou dobou neexistovala a o jejím obsahu nikdo nic nevěděl, jak zastupitelům sdělil p. Hlobil st.: „A teď zní otázka, že vy jí neznáte. To je pravda. Ani já jí neznám. Neznám! Neznám jí!“. O necelých 7 let později na ZO č. 26 dne 5.4.2022 p. Hlobil st. a p. Pospíšilíková přehodili horký brambor „výhodného pronájmu firmě Scolarest“ na vedení ZŠ a ŠJ. Najednou zastupitelstvo ani rada obce nemusela nic schvalovat a mohla si to rozhodnout sama škola či jídelna. Zůstala jen hořká pachuť rozeštvané dědiny a sekera v hospodaření obce za 1,5 mil. Kč.

Po tak urputných prohlášeních a tlaku p. Hlobila st. na zastupitele na jednání ZO č. 7 23.6.2015, aby svým hlasováním přikryli finančně neprůhledný projekt pronájmu školní jídelny (sestřih výroků zde), byl velmi zvláštní způsob předestření ukončení smlouvy s firmou Scolarest v bodě 5 ZO č. 26 dne 5.4.2022. Názor, či dokonce hlasování zastupitelů, dvojku Hlobil st. – Pospíšilíková nezajímal. Seznali, že jednodušší je schovat se za nepřítomnou ředitelku ZŠ a vedoucí ŠJ, než jít veřejně s kůží na trh před zastupitele a veřejně dostupný videozáznam.

Připravil jsem videozáznam se sestřihem důležitých informací ohledně pronájmu školní jídelny za období uplynulých sedmi let.

Dovolím si připomenout některé klíčové momenty, které v této kauze hrají zásadní roli.

 1. Zastupitelé odsouhlasili p. Hlobilovi st. podepsání smlouvy, aniž by v tu chvíli kdokoliv znal či viděl obsah smlouvy, včetně p. Hlobila st. samotného..
 2. V době hlasování 23.6.2015 byly energie napsány a placeny základní školou a nikoho nenapadlo, že by si je nájemce neměl sám hradit.
 3. V nájemní smlouvě je uvedeno, že veškeré energie bude platit obec. Energie byly od 1.9.2015 převedeny na obec.
 4. Ačkoliv se cena PHM a tarifní mzda za 7 let platnosti smluv dost změnila, obec jen váhavě a minimalisticky aktualizovala účtovanou cenu za dopravu.

Na jednání Zastupitelstva obce č. 27 dne 26.5.2022 jsem v bodě 5 předložil legitimní výhrady k závěrečnému účtu obce za rok 2021. Zde jsou podstatné části dokumentu.


Od samého začátku uzavření smlouvy se společností Scolarest (IČO 25 607 341) trvá nelegální finanční podpora tomuto soukromému podnikateli. Pan Hlobil st. opakovaně obhajuje smlouvu tvrzením, že povinností obce je zabezpečit stravu. To je sice pravda, ale z této povinnosti zabezpečit stravu nikde a nijak nevyplývá povinnost obce hradit energie soukromému nájemci školní jídelny a kuchyně. To ostatně p. Hlobil st. rovněž potvrdil v oficiálním vyjádření obce č.j. OÚKUH/626/2018 ze dne 23.10.2018, kde je uvedeno: „Žádný konkrétní právní předpis, který by přímo nařizoval obci hradit energie soukromému subjektu, který podniká v prostorech vlastněných a pronajatých obcí neexistuje“. Výklad p. Hlobila st. o povinnosti obce zabezpečit stravu nevýhodným a ztrátovým pronájmem obecního majetku společnosti Scolarest je účelově nepravdivý. Ukazuje to příklad ze sousedních obcí Němčice a Roštění. Obě tyto obce zřizují Mateřské školy – musí tedy jako my, v Kostelci u Holešova, dostát své povinnosti zabezpečit pro MŠ stravu. Na rozdíl od nás, sousední obce naplňují svou povinnost smluvním zabezpečením dodávek stravy od firmy Scolarest, aniž by své obecní nemovitosti ztrátově pronajímali komerční společnosti za účelem výroby jídla pro MŠ.

Druhá část ztráty obce Kostelec u Holešova z nevýhodné smlouvy se společností Scolarest spočívá ve službách za rozvoz stravy, které obec poskytuje nájemci školní kuchyně a jídelny. Tuto službu nemá obec zákonnou povinnost poskytovat. Jedná se tedy o čistě ekonomickou aktivitu mezi obcí a komerční společností. Bohužel od samého počátku je cena za poskytované služby nastavena pro obec nevýhodně. Neodráží nákladovou realitu obce plynoucí ze sedmiletého smluvního závazku, především pro oblast vývoje tarifních mezd či cen pohonných hmot. Je pravda, že obec během smluvního období aktualizovala účtovanou cenu za dopravu, ale jen váhavě a minimalisticky. V hodnotě roční či celkové kumulativní ztráty obce se aktualizace ceny v podstatě neprojevila.

V Závěrečném účtu obce za rok 2021, v příloze č. 4.1 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 1. část, je v paragrafu 3141, Školní stravování, uvedena ztráta za rok 2021 z pronájmu a poskytování služeb nájemci školní jídelny firmě Scolarest ve výši 618 tisíc Kč (příjmy 196 tis. Kč, výdaje 815 tis. Kč). Z toho ztráta za pronájem prostor obce a placení energií obcí za nájemce činí 260 tisíc Kč, ztráta za nájemci poskytovanou službu rozvoz stravy činí 161 tisíc Kč. Data byla čerpána ze Závěrečného účtu obce za rok 2021 a z oficiálně poskytnuté knihy přijatých a vydaných faktur za rok 2021.

Tato ztráta se pravidelně opakuje v důsledku pro obec nevýhodně uzavřené smlouvy. Jak je z uvedených grafů zřejmé, jedná se o dlouhodobou a systematickou ztrátu, která kumulativně za období 09/2015-12/2021 činí 1,46 mil. Kč i po započtení dopředu zaplaceného sedmiletého nájmu. Je nepochybné, že obec dlouhodobě nejedná s péčí řádného hospodáře.

 

ZZO č. 27 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 27 konaného dne 26. května 2022 v zasedací místnosti obce Kostelec u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: složení slibu zastupitele, zahájení zasedání zastupitelstva, schválení programu jednání. Délka 9:24.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZO č. 26. Délka 4:37.

Bod 3 programu: informace o činnosti obce. Délka 14:07.

Bod 4 programu: dodatek smlouvy rekonstrukce Dům seniorů. Délka 7:37.

Bod 5 programu: schválení závěrečného účtu obce a účetní uzávěrky za rok 2021. Délka 6:21.

Bod 6 programu: rozpočtové opatření 1/2022. Délka 0:50.

Bod 7 programu: schválení zhotovitele veřejné zakázky rekonstrukce vzduchotechniky školní jídelny. Délka 17:28.

Bod 8 programu: schválení věcného břemene. Délka 1:25.

Bod 9 programu: smlouva o smlouvě budoucí. Délka 2:48.

Bod 10 programu: prodloužení páteřního vodovodního řadu k lokalitám BI 6 a BI7 (z technických důvodů je videozáznam rozdělen na dvě části)

první část videozáznamu bodu 10. Délka 1:28:07.

druhá část videozáznamu bodu 10. Délka 16:07.

Bod 11 programu: VPS Charita Holešov. Délka 1:20.

Bod 12 programu: diskuze. Délka 0:54.

Bod 13 programu: závěr. Délka 0:35.

Zápis ze ZZO č. 27 naleznete zde.

Dotaz vedení Mateřské školy

„Letos se do Mateřské školy nedostalo 9 dětí“. Tvrzení p. Hlobila ml. v bodě 15 na ZO č. 25 bylo kontrováno požadavkem Mateřské školy na snížení počtu dětí z 30 na 26, které schválila RO č. 5/2022 usnesením 9/5R/2022 dne 7.3.2022. Informace na mne působily rozporným až protichůdným dojmem, proto jsem využil svého ústavního práva a dotázal jsem se té nejpovolanější osoby – ředitelky Mateřské školy Kostelec u Holešova. Dříve než přišla odpověď na můj dotaz, došlo (opět) na slova vyřčená na ZO č. 11: „v Kostelci se na někoho plivne jedovatá slina a pak se dál rozmazává“. Domyslet si zdroj jedovaté sliny pomluvy „kdybych se stal starostou, tak zastavím rozšíření MŠ“ či „hodil jsem do projektu MŠ vidle“ není obtížné, ale nebudu se tím zatěžovat. Za podstatnější považuji zveřejnění zjištěných faktů, které by nám obec měla předložit a z neznámého důvodu se tak neděje.

Odpovědi na mé otázky jsem obdržel v přiložených dokumentech od Mateřských škol v Kostelci u Holešova, Němčicích a Roštění. Hlavní otázky byly shodné: kolik dětí bylo v minulých školních letech v Mateřských školách, kolik jich bylo odmítnuto, jaká byla je a bude kapacita MŠ. Zajímalo mne, jaká je ve spádové oblasti (Kostelec, Němčice, Rymice) kapacita míst v MŠ a především zda kapacita dokáže uspokojit poptávku, nebo dochází k převisu žádostí.

Ze zaslaných dokumentů lze vyčíst:

 • kapacity v MŠ jsou: 26 dětí (Kostelec), 25 dětí (Němčice) a 24/38 dětí (Roštění); v Roštění je otevřena jen jedna ze dvou existujících tříd
 • do MŠ nebylo v letech 2019-2021 přijato: 3-8 dětí (K), 0 dětí (N) a 0-7 dětí (R)

Pokud sečteme obsazenost 3 MŠ spádových obcí (K+N+R), přidáme počet nepřijatých dětí a porovnáme to s úřední kapacitou třech Mateřských škol, dostáváme následující výsledky.

Z poskytnutých údajů MŠ není zřejmé, zda nepřijaté děti v jedné MŠ nebyly přijaty v jiné MŠ – v tomto ohledu uvedený výpočet nemusí být v souladu s realitou. Co se ovšem téměř s jistotou dá říct, že úřední kapacita tří MŠ naší spádové oblasti pokrývá demografické potřeby spádové oblasti. Samozřejmě přináší to s sebou určitý ne-komfort v podobě cesty rodičů do 1 km vzdálené sousední obce. A samozřejmě otevření obou tříd MŠ v Roštění vyžaduje komunikaci a dohodu starostů spádových obcí.

Úřední kapacita tří MŠ pokrývající demografické potřeby spádových obcí může být hendikepem při hodnocení žádosti o dotaci na rozšíření MŠ v Kostelci u Holešova. Z aktuálních oficiálních údajů MŠMT vyplývá, že celkový počet míst v MŠ v ČR je o 2.500 větší, než počet dětí. Samozřejmě v každé části naší země je to různé. Největší nedostatek míst je ve Středočeském a Ústeckém kraji, které jsou ve výstavbě dotacemi více podporovány.

Pevně věřím, že laskavý čtenář si tento můj text nevykládá jako že jsem proti hledání řešení MŠ Kostelec u Holešova. Od samého začátku na ZO č. 11 dne 2.6.2020 jsem aktivně vystupoval, abychom se na ZO problému věnovali s plnou vážností – prosadil jsem, aby téma bylo samostatným bodem jednání se závazným usnesením. Abychom věci otevřeně a veřejně projednali před veřejností. V obou předložených usneseních jsem hlasoval pro: ZO č. 11 dne 2.6.2020 usnesení č. 3/11Z/2020 a ZO č. 15 dne 19.11.2020 usnesení č. 8/15Z/2020. Bohužel za uplynulé 2 roky se problematika vrátila jen jednou na jednání ZO č. 15 dne 19.11.2020. Dále už bylo nutné si informace dohledávat, nebo o ně žádat. Jsem přesvědčen, že když se původní, a zastupitelstvem schválená předběžná cena rozšíření MŠ ze studie 3,76 mil Kč vyšplhá na 8 mil. Kč a za 3 měsíce na 15 mil. Kč, mělo by to projít veřejnou diskuzí a projednáním na ZO. Ve vyžádaných dokumentech je navíc od projektantky uvedeno, že přístavbou druhé třídy MŠ dojde k celkovému navýšení o 12 dětí (na celkovou kapacitu 38 dětí).

Nedokážu posoudit, zda původní myšlenka řešení situace MŠ byla za 2 roky dovedena do optimálního výsledku, kdy rozšíření kapacity o 12 dětí bude stát nejspíš 15 mil. Kč + 21% DPH. Pokud se na výsledek podíváme pozitivním pohledem, že investici pokryje z drtivé části dotace, tak určitě není co namítat a jdu hned hlasovat pro. Zatím toho o dotaci ale moc nevíme a stále mám v hlavě „varování“ profesionála, bývalé ředitelky p. Zaviačičové, která v úvodu bodu 4 jednání ZO č. 11 dne 2.6.2020 řekla myslím dost důležitou větu.

Na samostatné stránce jsem přehledně připravil v časovém sledu veškeré dostupné dokumenty jak od projektantky, tak z jednání zastupitelstva. Aby dokumenty byly veřejně komukoliv dostupné, kdo se bude chtít zajímat o fakta.

 

Co brzdí rozvoj bydlení? Peníze obce to nebudou.

Více jak 5 let dochází na jednání zastupitelstva jeden z majitelů rozsáhlé skupiny soukromých pozemků se snahou zahájit bytovou výstavbu na vlastním pozemku. Za ta léta se bez hmatatelného výsledku řešila na ZO kanalizace, přeložka drátů VN z vrchního vedení zakopáním do země, změna Územního plánu. Aby urychlili zahájení výstavby, vyšli vlastníci pozemků obci vstříc a za své peníze udělali projektovou dokumentaci na vodovodní řad spolu se stavebním povolením. Více jak hodinu se na ZO č. 25 řešila podstata návrhu: zda obec zainvestuje do veřejné infrastruktury – páteřního vodovodního řadu, který by měl dle platných územních studií napájet 50 domů (22 v lokalitě BI6, 28 v lokalitě BI7). Jednoduše řečeno – kdo zaplatí aktuální investici 2,17 mil. Kč do infrastruktury obce. Zda celou investici zaplatí obec, podělí se napůl se stavebníky, nebo obec nezaplatí nic.

Řečníci vládnoucí koalice (Pospíšilíková, Hlobil st. a ml.) příliš neskrývali svou neochotu řešit prodloužení vodovodního řadu. Přitom často prezentovali polopravdy či nepodložené informace. Udělal jsem sestřih podstatných tvrzení z originálního videozáznamu bodu 15 jednání ZO č. 25 doplněný o vyjádření z bodu 3 následujícího jednání ZO č. 26. K tomu jsem si od obce vyžádal aktuální finanční informace, abych je mohl porovnat s přednesenými argumenty.

mýtus první: obec nemá peníze

Ve schváleném rozpočtu na rok 2022 je ve výdajích vyčleněna částka 1,4 mil. Kč jako nespecifikovaná rezerva (par 6409, pol 5901). Snažil jsem se vysvětlit, že tato částka spolu s přebytky z let minulých by se dala použít na investici do infrastruktury obce – prodloužení vodovodního řadu. K tomu jsem navrhoval, aby obec alespoň přibližně zaktualizovala údaje ze schváleného rozpočtu na rok 2022 (data byla k 31.10.2021) – o výsledek hospodaření za rok 2021 plus dodatečné příjmy obce z vratek dotací. Bohužel můj návrh nebyl vyslyšen. Proto jsem si údaje od obce vyžádal.

 • hospodaření obce za rok 2021 skončilo přebytkem 6,14 mil. Kč
 • na účtech obce k 31.12.2021 bylo 11,65 mil. Kč
 • očekávané příjmy v roce 2022 z vratek dotací jsou 2,6 mil. Kč (z toho 1,4 mil. Kč již obec 18.3.2022 obdržela)

Věřím tomu, že i finančně méně informovaný čtenář musí z výše uvedených faktů vidět, že obec má k dispozici dostatek finančních prostředků na investici 2,17 mil. Kč do infrastruktury obce – prodloužení vodovodního řadu. Dokonce k tomu nemusí použít rezervu 1,4 mil. Kč, jak jsem navrhoval.

stav zůstatků na účtech a přebytek hospodaření obce Kostelec u Holešova v letech 2014-2021

mýtus druhý: rozpočet je plán a není trhací kalendář

„Schválený rozpočet obce je jenom plán“ prohlásila p. Pospíšilíková. Za 7 let ve funkci starostky a místostarostky si neosvojila, že Rozpočet obce je právně závazný dokument schvalovaný zastupitelstvem obce, podle nějž obec (RO, ZO) hospodaří a je vázáno jednotlivými položkami rozpočtu. Jakoukoliv změnu rozpočtu (v příjmech, výdajích nebo změnách mezi jednotlivými paragrafy) musí schválit zastupitelstvo obce.

Zcela opačnou rétoriku nasadil p. Hlobil st., kdy mne peskoval slovy: „pan Žůrek si dělá z rozpočtu trhací kalendář“. Pokud p. Hlobil vnímá změny rozpočtu prostřednictvím rozpočtového opatření jako „trhací kalendář“, tak by měl svou jedovatou slinu namířit prvně na svou osobu. Uvedu 2 příklady z dob jeho vládnutí.

 1. dne 19.9.2017 jsou na ZO č. 24 začleněny do rozpočtu navíc 4 mil. Kč z přebytku hospodaření z minulých let (na veřejné osvětlení) – rozpočtové opatření č. 2/2017; do té doby rozpočet žádnou takovou částku neobsahoval
 2. dne 18.12.2016 je na ZO č. 17 poskytnuto navíc ZŠ 469.600 Kč (projekt „Proměna školní zahrady“) – rozpočtové opatření č. 2/2016 : 328.700 Kč pochází z dotace, 140.900 Kč z prostředků obce; do té doby rozpočet obce žádnou takovou částku neobsahoval

mýtus třetí: zhodnotíme vám pozemky

Vodovodní řad patří do veřejné infrastruktury obce (§ 2 odst. 1 písm. k) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu). Podobně jako kanalizace, chodníky, veřejné osvětlení, nebo veřejná prostranství či veřejné budovy typu škola či Sokolovna (podrobněji např. materiál MMR ISBN: 978-80-7538-231-3). Jinými slovy budovat veřejnou infrastrukturu obce (veřejné osvětlení, chodníky, vodovodní řad) je povinnost obce, nikoliv laskavost obce. Ano, vybudováním infrastruktury obce se zvýší hodnota pozemků nejen soukromým majitelům, ale i hodnota pozemků obce. V lokalitě BI7 obec vlastní pozemky o výměře 10.868 m², což pro srovnání představuje 2/3 plochy ze 17 parcel nové zástavby v sousedních Němčicích.

Když se roce 2017 plánovalo veřejné osvětlení v Kostelci u Holešova, nikdo nezpochybňoval vybudování VO pro 5 domů na Plachetkách. Když se v roce 2019 budovalo VO na Karlovicích, sám jsem upozornil na chybějící osvětlení v krátké uličce se 3 domy. Nikdo nezpochybňoval nutnost nasvícení cesty u těchto 3 domů a dodatečně se rozšířil projekt.  Když obec v roce 2018 dělala a financovala rekonstrukci chodníků na soukromých pozemcích, obec od majitelů pozemků nepožadovala finanční spoluúčast za zhodnocení jejich nemovitostí díky zrekonstruovanému chodníku. Ve srovnání s předchozími případy budování veřejné infrastruktury obcí není zřejmé, proč je nyní zpochybňováno vybudování páteřního vodovodního řadu, jakožto veřejné infrastruktury, který by měl sloužit 50 plánovaným domům. To se také můžeme dočkat, že obec k domům neudělá veřejnou místní komunikaci, nebo veřejné osvětlení.

mýtus čtvrtý: obec vykoupí pozemky a zasíťuje je

Nejen ve videozáznamu byla opakována utopie o vykoupení pozemků, zasíťování a zpětném prodeji majitelům. Dokonce v následném zápise z jednání RO č. 6 (bod 2) si tuto utopii všech 5 radních dalo do zápisu.

Proč je tato utopie nereálný sen? Posuďte sami.

 • Majitelé nemají zvláštní zájem pozemky obci prodat. Ti co začínají stavět pozemek obci rozhodně nebudou (a ani nemohou) chtít prodat. Ostatní majitelé by se prodejem připravili o právo svobodného rozhodnutí jak se svým majetkem v budoucnu naloží.
 • Aby obec určovala majitelům pozemků velikost parcely pro stavbu domu je nemístné zasahování do práv majitelů. Rozměření pozemků a zapsání do katastru není zase tak velká investice v rozpočtu stavby domu, kvůli které by se majitelé měli doprošovat obce o nějakou laskavost.
 • Není jasné, jaké sítě chce obec pokládat. Kanalizace bude řešena septiky, plyn stavebníci neřeší, elektriku si dotáhnou sami. Jedinou otázkou je páteřní vodovodní řad. Když ho obec nepostaví, vyhloubí si studnu. Ostatní veřejnou infrastrukturu jako přístupovou komunikaci či veřejné osvětlení musí obec udělat bez ohledu, jestli pozemky vykoupí nebo ne.

epilog první

Sám p. Hlobil st. navrhl doplnění textu usnesení bodu 15 ZO č. 25.

O 25 dní později, mimo kontrolu veřejnosti a zastupitelstva obce, p. Hlobil st. vede jednání „jménem Rady obce“ a sděluje „stanovisko obce„. Přitom Rada obce nebyla zmocněna zastupitelstvem tuto problematiku řešit a rozhodně nikdo nesvěřil p. Hlobilovi pravomoc předkládat za obec majitelům pozemků jakékoliv návrhy či ultimáta. Bohužel se potvrzují má slova ze 3 roky starého příspěvku „Odstřihněte pupeční šňůru od Hlobila!“, že nitky k ovládání obce a občanů obce pevně třímá v ruce loutkovodič. Bohužel za devótního souhlasu členů RO a některých zastupitelů, kteří nemají odvahu projevit oponentní názor. Že je postup p. Hlobila st. v rozporu se zákonem o obcích snad ani nemusím připomínat.

epilog druhý

Před 3 lety, na jednání zastupitelstva č. 2 dne 11.12.2018, bylo v bodě 17 projednáno a schváleno, že obec nechá vypracovat územní studii a zároveň RO prověří, kolik by stálo vybudování vodovodního řadu. Územní studie lokality BI6 je hotová, kolik by stálo prodloužení vodovodního řadu je známé od konce února 2022 díky aktivitě stavebníků a platnému stavebnímu povolení. Normální by bylo začít plnit 3 roky staré usnesení zastupitelstva a zahájit další nezbytné kroky: připravit výběrové řízení, rozpočtovým opatřením vyčlenit patřičné finanční prostředky získané buď z vratky dotací, z rezervy nebo z přebytku roku 2021. Namísto toho jsou ze strany některých zastupitelů předkládány nové umělé problémy, které zamlžují a oddalují cíl: podpora rozvoje bydlení v obci.


Stále mi vrtá hlavou, proč obec tak tlačí na pilu s výkupem pozemků v lokalitě BI6. Majitelů pozemků v této lokalitě je 13. Předpokládejme, že si všichni majitelé budou chtít v lokalitě BI6 postavit dům. Naplánováno je ale 22 domů. Jak obec naloží s těmi zbylými 9 pozemky? Za jakou cenu a za jakých podmínek je prodá nepůvodním vlastníkům?

 

ZZO č. 26 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 26 konaného dne 5. dubna 2022 v zasedací místnosti obce Kostelec u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení zasedání zastupitelstva, schválení programu jednání. Délka 10:24.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZO č. 25. Délka 7:59.

Bod 3 programu: informace o činnosti obce. Délka 39:49.

Bod 4 programu: veřejné zakázky – schválení zhotovitelů. Délka 13:54.

Bod 5 programu: provozování školní jídelny. Délka 6:31.

Bod 6 programu: používání soukromého vozidla hospodářkou. Délka 5:22.

Bod 7 programu: veřejnoprávní smlouva. Délka 1:39.

Bod 8 programu: informace o stavbě Dům seniorů. Délka 13:18.

Bod 9 programu: stanovení počtu zastupitelů. Délka 1:49.

Bod 10 programu: zánik mandátu zastupitele. Délka 4:11.

Bod 11 programu: příspěvek na sociální projekt. Délka 12:53.

Bod 12 programu: diskuze. Délka 0:48.

Bod 13 programu: závěr. Délka 0:41.

Zápis ze ZZO č. 26 naleznete zde.

ZZO č. 25 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 25 konaného dne 24. února 2022 v zasedací místnosti obce Kostelec u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: složení slibu nového zastupitele, zahájení zasedání zastupitelstva, schválení programu jednání. Délka 10:27.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZO č. 24. Délka 6:49.

Bod 3 programu: informace o činnosti obce. Délka 18:28.

Bod 4 programu: veřejnoprávní smlouvy. Délka 6:34.

Bod 5 programu: žádosti o finanční podporu. Délka 7:53.

Bod 6 programu: prodej obecní parcely. Délka 2:12.

Bod 7 programu: výmaz předkupního práva. Délka 2:06.

Bod 8 programu: smlouva o smlouvě budoucí. Délka 1:31.

Bod 9 programu: veřejná zakázka obecní rozhlas. Délka 9:51.

Bod 10 programu: změna ve Strategickém programu rozvoje obce. Délka 4:57.

Bod 11 programu: dotace na vybavení Myslivny. Délka 1:39.

Bod 12 programu: kaple sv. Floriána. Délka 6:25.

Bod 13 programu: informace ke stavbám. Délka 17:55.

Bod 14 programu: volba člena RO. Délka 1:51.

Bod 15 programu: prodloužení vodovodního řadu. Délka 1:08:08.

Bod 16 programu: diskuze. Délka 8:57.

Bod 17 programu: závěr. Délka 0:16.

Zápis ze ZZO č. 25 naleznete zde.

Proč starostka Pospíšilíková lhala stavebnímu úřadu?

Vědomě lhát a podvádět v žádosti předkládané stavebnímu úřadu vyžaduje hodně velkou odvahu a drzost. Dlouhých 15 měsíců před podáním žádosti měla paní Pospíšilíková k dispozici nezbytný posudek statika popisující postup při bourání otvorů v nosných konstrukcích budovy školní jídelny ZŠ. V textu posudku je slovo nosná (konstrukce či stěna) uvedeno celkem desetkrát. Přesto v žádosti na stavební úřad p. Pospíšilíková uvádí, že do nosných konstrukcí nebude zasahováno. Že paní Pospíšilíková neumí číst, nebo nerozumí obsahu psaného textu lze nejspíš vyloučit. Zbývá jediné. Že vědomě lže a podvádí v žádosti podané na stavební úřad.

30. října 2019

Statikem je vyhotoven posudek pro vybourání otvoru v nosné stěně.

V posudku je slovo nosná konstrukce či nosná stěna použito celkem desetkrát.

Posudek poskytl SÚ Holešov na základě žádosti dle InfZ

6. listopadu 2019

Vzniká projektová dokumentace. Projektant šibalsky namísto nosná zeď či nosná konstrukce používá v tabulce výraz „vnitřní zeď“, v upozornění pak správně uvádí „prostupy v nosných zdech“.

PD je veřejně dostupná na profilu zadavatele obce

14. listopadu 2019

Na zákadě pokynu paní Pospíšilíkové obec proplácí fakturu firmě UPOSS, spol. s r.o. za projektovou dokumentaci ke stavbě „Rekonstrukce školní kotelny a VZT školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova“ v částce 133.100 Kč.

výřez strany 14 Knihy došlých faktur (poskytnuto obcí na základě žádosti dle InfZ)

Jelikož fakturu nechala paní Pospíšilíková proplatit, musela být obeznámena s projektem, který je předmětem fakturace. Tedy i se skutečností, že se plánuje bourání otvorů v nosných zdech/konstrukcích.

10. února 2021

Paní Pospíšilíková podává na stavební úřad v Holešově žádost o stanovisko, ve které v rozporu s projektovou dokumentací a statickým posudkem uvádí, že nebude zasahováno do nosných konstrukcí. Paní Pospíšilíková v žádosti vědomě lhala a podvodem vylákala ze stavebního úřadu v Holešově stanovisko, že pro stavbu nepotřebuje stavební povolení.

Dokument poskytl SÚ Holešov na základě žádosti dle InfZ

1. března 2021

Stavební úřad Holešov obci sděluje, že udržovací práce je možné provést bez stavebního povolení za předpokladu, že nebude zasahováno do nosných konstrukcí stavby. Tuto podmínku p. Pospíšilíková zcela ignorovala.

Dokument poskytl SÚ Holešov na základě žádosti dle InfZ

21. září 2021

Stavební úřad provádí kontrolu stavby. Součástí zápisu je i fotodokumentace vybouraných otvorů v nosné stěně.

Dokument poskytl SÚ Holešov na základě žádosti dle InfZ

Závěr zápisu m.j. uvádí: „… SÚ na základě zjištěných skutečností a předložených dokladů provede posouzení a bude postupovat dle stavebního zákona.“

Na konci zápisu je uvedeno, že kontrole byly předány dokumenty: Projektová dokumentace a posudek statika.

Dokument poskytl SÚ Holešov na základě žádosti dle InfZ

Je nepochybné, že obec (a paní Pospíšilíková jmenovitě), firma provádějící stavbu i stavební dozor projektovou dokumentaci (ze dne 6.11.2019) a posudek statika (ze dne 30.10.2019) měli k dispozici. Jako odborníci museli vědět, že vybouráním otvorů v nosné zdi či konstrukci dochází k porušení podmínky („nebude zasahováno do nosných konstrukcí stavby“), se kterou byl vydán souhlas stavebního úřadu ze dne 1.3.2021.

26. října 2021

Stavební úřad v Holešově zahajuje řízení o odstranění stavby. Nepochybně na základě zjištěných skutečností při kontrole stavby dne 21.9.2021 a předložených dokladů (statický posudek, projektová dokumentace).

Dokument poskytl SÚ Holešov na základě žádosti dle InfZ

Z odůvodnění je nepochybné, co stavebnímu úřadu vadilo: stavba neměla stavební povolení a byly prováděny zásahy (prostupy) do nosné konstrukce. Stavební úřad tímto potvrdil, že tvrzení paní Pospíšilíkové obsažené v žádosti ze dne 10.2.2021 bylo nepravdivé a v rozporu s realitou stavby.

 

 

Proč starostka Pospíšilíková lže?

Že nám veřejně paní Pospíšilíková na jednání Zastupitelstva 14.12.2021 lhala, se v tu chvíli na místě nedalo ověřit. Svým dotazem jsem se zajímal, zda rekonstrukce (VZT a kotelna) v budově ZŠ, kudy denně prochází děti a cizí strávníci, byla ukončena kolaudací. „Stavební povolení ani kolaudace nebyla potřeba“ vyznělo z odpovědi p. Pospíšilíkové. O pár dní později mi začaly docházet zprávy naznačující, že to byla od p. Pospíšilíkové vědomá lež a obec opět dělá černou stavbu navíc financovanou z dotace.

14. prosince 2021 na veřejném jednání Zastupitelstva obce č. 24, v bodě 3 (videozáznam čas 14:55-15:50) odpověděla p. Pospíšilíková na můj dotaz: „Stavba se nedělala na stavební povolení, dle stanoviska stavebního úřadu není třeba stavební povolení a územní rozhodnutí, kolaudace není.“

Pro ověření tvrzení jsem postupně požádal kompetentní úřady o dokumenty, které by ověřily tvrzení p. Pospíšilíkové. Již první dokumenty dokazovaly, že 14.12.2021 p. Pospíšilíková vědomě lhala. Vědomě proto, že věděla o nutnosti mít stavební povolení: již 22.11.2021, tedy více jak 3 týdny před veřejně pronesenou lží, učinila pokus legalizovat černou stavbu podáním žádosti o dodatečné povolení stavby. Druhou vědomou lží se p. Pospíšilíková snažila schovat za stanovisko stavebního úřadu (že není potřeba stavební povolení), přičemž téměř 2 měsíce věděla, že stavební úřad stavbu považuje za nelegální, protože 26.10.2021 zahájil řízení o odstranění stavby. Dlouho před vyřčenou lží na zastupitelstvu 14.12.2021 p. Pospíšilíková věděla, že obec stavební povolení nemá, má ho mít a jedná se o nelegální černou stavbu ve veřejné budově obce, kam denně chodí děti a veřejnost. Pikantní na celém je, že kdybych se nezeptal, p. Pospíšilíková by nás, v rozporu s její zákonnou povinností, neinformovala. Ani nás zastupitele, ani radu obce na některém ze 4 jednání v období 26.10.2021 až 14.12.2021: RO 22/2021, RO 23/2021, RO 24/2021 a RO 25/2021. Nechápu, k čemu radní (Hlobil st, Surala, Marek, Klesnil) docházejí na jednání rady obce, když se nezajímají o nezákonné konání obce a nepožadují informace od starostky.

26. října 2021

Stavební úřad vydává a obci doručuje oznámení o zahájení řízení o odstranění stavby. Stavba není v pořádku a je buď prováděna v rozporu s projektovou dokumentací nebo stavebním povolením. Nebo obec staví bez stavebního povolení.

22. listopadu 2021

Obec, jménem p. Pospíšilíkové, podává žádost o dodatečné povolení stavby.

2. prosince 2021

Stavební úřad vydává usnesení o přerušení řízení o odstranění stavby na základě podané žádosti o dodatečné povolení stavby ze dne 22.11.2021.

2. prosince 2021

Stavební úřad vydává usnesení o přerušení řízení o dodatečném povolení stavby do 31.3.2022.

2. prosince 2021

Stavební úřad vydává výzvu k doplnění žádosti o dodatečné stavební povolení ze dne 22.11.2021.

 

 

 

ZZO č. 24 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 24 konaného dne 14. prosince 2021 v zasedací místnosti obce Kostelec u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení zasedání zastupitelstva, schválení programu jednání. Délka 6:39.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZO č. 23. Délka 8:20.

Bod 3 programu: informace o činnosti obce. Délka 16:26.

Bod 4 programu: zpráva Finančního výboru ohledně vyúčtování dotací spolkům. Délka 3:52.

Bod 5 programu: rozpočet obce na rok 2022. Délka 7:15.

Bod 6 programu: postup změny č. 1 Územního plánu obce. Délka 1:11:09.

Bod 7 programu: dodatek SoD rekonstrukce Dům Seniorů. Délka 1:20.

Bod 8 programu: výmaz předkupního práva. Délka 7:31.

Bod 9 programu: rozvojový program obce na roky 2022-2027. Délka 9:55.

Bod 10 programu: žádosti o dotace. Délka 14:18.

Bod 11 programu: odměny členům Kulturní komise. Délka 2:23.

Bod 12 programu: info o průběhu rekonstrukce Domu Seniorů. Délka 18:16.

Bod 13 programu: měření Městskou policií Holešov v obci. Délka 24:02.

Bod 14 programu: diskuze. Délka 16:45.

Bod 15 programu: závěr. Délka 0:26.

Zápis ze ZZO č. 24 naleznete zde.

Dobrá rada: dejte si pozor na konání obce

Jak ukazují písemné dokumenty kontrolních a nadřízených orgánů z poslední doby, konání obce Kostelec u Holešova není v souladu se zákony. Roste počet případů, kdy obec opakovaně chybuje, ačkoliv je na tyto skutečnosti dlouhodobě upozorňována. Kolik je případů chybného postupu obce, aniž by se poškozený ozval, nebo nesprávný postup zarazil nadřízený či kontrolní orgán, to netuším. Z matematického hlediska pravděpodobnost nedokumentovaného chybného postupu existuje. Mějte proto na paměti mou dobrou radu: dávejte si pozor na konání a rozhodování obce Kostelec u Holešova. Nebojte se ozvat, či prověřit si správnost postupu obce. To, že Vám nyní obec vyšla v něčem vstříc neznamená, že se za pár let nemůže zjistit chybný postup obce a budete mít starosti s nápravou.

Na základě dokumentů odboru dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR či Krajského úřadu Zlínského kraje jsou popsány nejkřiklavější případy z poslední doby. Souhrnně jsou případy uvedeny v části „Černá listina“, jednotlivé kauzy jsou pak zpracovány v samostatných příspěvcích „Zpráva o (ne)činnosti úřadu obce 1-9“ (prokliky na jednotlivé díly 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).

Svoje pochybení obec často obhajuje, že se jedná jen o drobné administrativní pochybení. Jenomže běžný občan má v obec, jako orgán státní správy, důvěru. Očekává, že obec koná v souladu se zákonem. Často ani nezapochybuje, že by obec nemusela konat správně a občana by mohla poškodit na jeho právech. Dovolím si odcitovat z dokumentů nadřízených a dozorových orgánů, jak mohou Vaše práva hájit, proti nesprávnému postupu obce.

KÚ ZK 8.10.2021 „Nad to je taktéž přiléhavá připomínka žadatele, že byť byl anonymizován údaj o vyřizující osobě, kontakt na ni (telefonní číslo, emailová adresa obsahující též jméno a příjmení) na dokumentu zůstal. Pominemeli fakt, že k anonymizaci na dokumentech nemělo dojít, takový postup povinného subjektu postrádá smysl.

KÚ ZK 27.10.2021 „Nad to je nutno zmínit, že byť byly anonymizovány údaje o příkaznících z výše uvedených smluv, identifikační čísla osob na dokumentech zůstaly. Pomineme-li fakt, že k anonymizaci na dokumentech nemělo dojít, takový postup povinného subjektu zcela postrádá smysl, neboť dle identifikačních čísel je možno tyto podnikající fyzické osoby ve veřejných rejstřících snadno dohledat.

KÚ ZK 13.10.2021 Nadto působí celý postup povinného subjektu spíše obstrukčně, protože pokud je možné do dokumentu nahlédnout na stavbě, tak nic nebrání tomu, aby si povinný subjekt, třeba i přímo na místě stavby, pořídil kopii Plánu BOZPuvedený postup nemůže být pro povinný subjekt nikterak obtížný a zatěžující, protože vzdálenost sídla obce Kostelec u Holešova a Základní škody Kostelec u Holešova je pár desítek metrů.

KÚ ZK 15.9.2021 Způsob, jakým povinný subjekt k vyřízení žádosti žadatelky přistoupil, kdy v podstatě existují postupně tři různá rozhodnutí o odmítnutí části žádosti, je značně matoucí a nelze jej označit jinak, než jako obstrukční ze strany povinného subjektu. … Odvolací orgán je tak nucen konstatovat, že rozhodnutí povinného subjektu je v podstatě nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů. Smysl odůvodnění rozhodnutí spočívá v tom, že prokazuje správnost a zákonnost postupu povinného subjektu, tedy je oporou výrokové části rozhodnutí. Z tohoto důvodu musí proto být i přesvědčivé. Nic takového se však o odůvodnění napadeného rozhodnutí povinného subjektu nedá říci.

MV ČR ODK 4.11.2021 „Zákon o obcích, ani jiný právní předpis, nestanoví obecnou povinnost mlčenlivosti zastupitelů, tedy zákaz sdělovat informace o skutečnostech, o kterých se zastupitelé dozvěděli při výkonu své funkce. Takové pravidlo by se podle našeho názoru příčilo smyslu výkonu zastupitelského mandátu, neboť zastupitel by prakticky nemohl veřejně diskutovat o věcech souvisejících s činností obce, a bylo by v rozporu s principem transparentní veřejné správy.“ „Opatření k ochraně osobních údajů nemohou být zastupitelům uložena jednostranně např. starostou obce. Starosta obce je ve vztahu k ostatním (řadovým) zastupitelům v rovném postavení a nemůže jim proto ukládat povinnosti.“ „Obec není oprávněna podmiňovat přístup zastupitele k informacím, na které má zastupitel ze zákona nárok, požadavkem, aby zastupitel podepsal příslušnou interní směrnici o mlčenlivosti a ochraně osobních údajů.

MV ČR ODK 10.11.2021 Co se týká Vašich konkrétních podnětů, bylo kontrolou potvrzeno, že v případě článků zasílaných ke zveřejnění v místním zpravodaji KOSTKA nebylo postupováno dle čl. 3 odst. 1 a 8 aktuálně platného spisového řádu. Výše uvedené odstavce uvádí povinnost, zajistit v případě dokumentů doručených mimo podatelnu či na jinou e-mailovou adresu než je elektronická adresa podatelny úkony spojené s příjmem, označením a evidencí.“ „To však dle našeho názoru nevylučuje povinnost vydavatele po určitou dobu přijaté články, ať již zveřejněné či nezveřejněné, uchovávat, zejména pak s ohledem na možné případné soudní spory. V rámci souvisejících jednání tak byla problematika uchování a vyřazování příspěvků diskutována s tím, že by mohla být doplněna do pravidel pro zveřejňování příspěvků, která má již nyní Obec nastavena v jednom ze svých vnitřních předpisů. Vzhledem ke skutečnosti, že skartační lhůta tohoto typu dokumentu není legislativně nikde stanovena, byla doporučena taková délka uchování, která by zajistila nejen provozní potřebu vydavatele pro jeho zveřejnění, ale i pro případné následné soudní spory.“

Zpráva o (ne)činnosti úřadu obce 9

Devátý díl. S tak urputným odporem obce Kostelec u Holešova ohledně poskytnutí dokumentů jsem se ještě nepotkal. 152 dnů čekání. Musely být podány 2 stížnosti a 2 odvolání, než byla obec pod hrozbou exekuce donucena dokumenty poskytnout. Kauze jsem se věnoval v srpnu 2021 v části příspěvku „Zatloukání zastupitelů řeší policie“. Obec se při tvrdošíjném prosazování vlastní pravdy zamotává jak do porušování zákona, tak do neuposlechnutí a nerespektování stanoviska nadřízeného orgánu. Odvolací Krajský úřad Zlínského kraje v dokumentu, kterým zrušil rozhodnutí obce, přesně popisuje, jak má obec postupovat. Odpovědní lidé na obci buď dokument nečtou, nebo nerozumí psanému textu. Jinak si totiž nedokážu vysvětlit, proč obec nepostupuje dle popsaného a opakovaně buší hlavou do betonové zdi zákona v bláhové naději, že jí prorazí. Neprorazí. Zákon je platný pro všechny, obec Kostelec u Holešova nevyjímaje. Tím, že si obec bude stěžovat na rozbitou hlavu od betonové zdi zákona uspěje možná lokálně u několika obecních patolízalů. Ale odvolací a kontrolní orgány si již dávno udělaly názor na sebepoškozování obce Kostelec u Holešova.

152 dnů čekání na zápis z jednání ZO č. 20

Obec: napřed si nevšimli, pak nezkopírovali vše, pak by poskytnutí narušovalo trestní řízení, potom můžete se jít osobně podívat, ale elektronicky nic nepošleme, nebo kdokoliv se může podívat, ale musí podepsat mlčenlivost. Odvolací orgán: jednání obce je obstrukční, ze spisu se nedá zjistit důvod odmítnutí, obec předkládá nekompletní spis, odmítnutí je v rozporu se zákonem, důvod odmítnutí obcí nemůže obstát, protože dokumenty nevznikly činností Policie ČR, poskytnutí dokumentů je exekučně vykonatelné. Doba vyřízení: 152 dnů namísto 15 dnů. Počet opravných prostředků: 4 (2 stížnosti a 2 odvolání).

Perličky závěrem.

Krajský úřad Zlínského kraje.není pochyb o tom, že povinný subjekt informacemi požadovanými žadatelkou v její žádosti disponuje. Toto není rozporováno povinným subjektem, ani žadatelkou samotnou. Je tedy stěží pochopitelné, proč povinný subjekt žadatelce neposkytl požadované informace ve lhůtě pro vyřízení žádosti, tedy proč jí je nezaslal nejpozději dne 15.7.2021. Způsob, jakým povinný subjekt k vyřízení žádosti žadatelky přistoupil, kdy v podstatě existují postupně tři různá rozhodnutí o odmítnutí části žádosti, je značně matoucí a nelze jej označit jinak, než jako obstrukční ze strany povinného subjektu.“ „při aplikaci ustanovení vylučujících z poskytování informace vztahující se k trestnímu řízení podle zákona o svobodném přístupu k informacím i podle trestního řádu však musí být nejprve posouzeno, zda požadované informace vznikly činností orgánů činných v trestním řízení při plnění úkolů podle trestního řádu. Povinný subjekt v této souvislosti v odůvodnění svého rozhodnutí nic neuvádí, nicméně lze logicky dovodit, že požadované a neposkytnuté přílohy nevznikly v součinnosti při vyšetřování trestného činu a nejedná se tak o informace vzniklé činností orgánů činných v trestním řízení při plnění úkolů dle trestního řádu. Pokud povinný subjekt, který předmětnými přílohami nepochybně disponuje (což nerozporuje), a tyto poskytl orgánům činným v trestním řízení (ze spisového materiálu v tomto směru nic nevyplývá), tak se staly součásti vyšetřovacího spisu, avšak nebyly orgány činnými v trestním řízení vyhotoveny.“ „Odvolací orgán se dále zabýval obsahem požadovaných a neposkytnutých příloh, přičemž nezjistil, že by jejich poskytnutím mohlo být údajné vyšetřování ze strany Policie ČR (pokud skutečně probíhá) ohroženo.“ (15.9.2021)

Obec Kostelec u Holešova pokládá dotaz vyšetřovateli Policie ÚO Kroměříž.Žádáme Vás tedy o zaslání přezkoumatelného podkladu, že v této věci probíhá prověřování a stanoviska k poskytnutí předmětných informací třetí osobě, vzhledem k tomu, že při poskytnutí součinnosti PČR pro účely trestního řízení a prověření skutečností v rámci prošetřování podaného podnětu (Váš dopis č.j. KRPZ-75204-6/ČJ-2021-150881-RME), byla obec vyzvána k mlčenlivosti.“ (16.9.2021)

Krajský úřad Zlínského kraje. „S rozhodnutím povinného subjektu se odvolací orgán, shodně jako žadatelka, neztotožňuje. Jak uvedl odvolací orgán ve svém předchozím rozhodnutí, je pro danou věc podstatné, zda požadované informace vznikly činností orgánu činného v trestním řízení. Povinný subjekt si sice vyžádal vyjádření Policie ČR a na něm následně postavil své rozhodnutí, ale takový postup nemůže obstát, protože povinný subjekt ponechal zcela bez povšimnutí právě otázku týkající se toho, že žadatelkou požadované informace nevznikly činností Policie ČR (ani jiného orgánu činného v trestním řízení) při plnění úkolů dle trestního řádu.“  „Jak vyplývá z vyjádření Policie ČR, v daném případě probíhá prověřování oznámených skutečností, nikoliv, že by bylo vedeno trestní řízení vůči konkrétní osobě. Navíc je třeba připomenout, že vyžádané informace byly podkladem pro zasedání zastupitelstva obce, které je podle zákona č. 128/2000 Sb. veřejné, a jsou dokonce přílohou zápisu z předmětného zasedání zastupitelstva obce. Důvod k jejich neposkytnutí tedy není dán. V návaznosti na to pak nelze přehlédnout ani to, že např. informace OBCÍ KOSTELEC U HOLEŠOVA SE ŠÍŘÍ ANONYMNÍ PSANÍ je přístupná na webových stránkách www.kostelecuholesova.eu.“ (12.11.2021)

Poznámka autora textu na závěr. Výše uvedené bych si dovolil krátce parafrázovat. KÚ ZK řekne obci: „doložte, zda koza z vašeho stáda je obce, nebo Policie“. Obec se návazně zeptá Policie: „jsme vázáni mlčenlivostí při vyšetřování spásání trávy zvěří?“. Policie na dotaz obce odpoví: „mlčenlivostí jste vázání a protože vyšetřování probíhá, nedá se zatím určit, zda ke spásání dochází a zda-li se jedná o zvěř“. Obec pak vydá rozhodnutí: „informace o koze z našeho stáda neposkytneme“. KÚ ZK zruší rozhodnutí a přikáže obci: „poskytněte informace o koze z obecního stáda“.

Zpráva o (ne)činnosti úřadu obce 8

Osmý díl. V Kostelci u Holešova je bohužel místním folklórem, že obec nedodržuje zákony a interní pravidla. Nevím odkud nejvyšší představitelé obce berou drzost, když si z kontrol nadřízených orgánů dělají čurinu. Možná machrují před svými patolízaly na jednání zastupitelstva aby ukázali, jak to tomu Žůrkovi nandali. Možná za těch 7 let ve funkcích nabyli falešného dojmu, že oni v obci mohou bez odpovědnosti za následky cokoliv prohlasovat a prosadit. Že svět končí u cedule Kostelec u Holešova a nikdo na ně nemůže. Možná spoléhají na délku procesu prokázání pochybení v naivní představě, že lidé mezi tím zapomenou. Kontrola z Ministerstva vnitra ČR – Moravského zemského archivu v Brně trvala 11 měsíců a ještě za dalších 6 měsíců bude pokračovat. Že se podezření potvrdilo a obec pochybila, je prokázáno a nic na tom nezmění zesměšňování kontroly či bagatelizace chyb.

Diskuze k tématu kontroly Ministerstva vnitra ČR – Moravského zemského archivu v bodě 3 jednání ZO č. 23 ze dne 26.10.2021: zápis a videozáznam.

Kontrola potvrdila pochybení obce

Kontrolní protokol MZA: články ke zveřejnění v periodiku KOSTKA nejsou evidovány v rozporu se spisovým řádem a §2 odst. 1 vyhlášky. Obec: byla zavedena evidence došlých příspěvků. Ze zastupitelstva: vlk se nažral a koza zůstala celá. Závěrečná zpráva MZA: u konkrétních podnětů bylo kontrolou potvrzeno, že nebylo postupováno dle spisového řádu. Doba vyřízení: 367 dnů.

Perličky závěrem.

Ministerstvo vnitra ČR – Moravský zemský archiv:Co se týká Vašich konkrétních podnětů, bylo kontrolou potvrzeno, že v případě článků zasílaných ke zveřejnění v místním zpravodaji KOSTKA (dále jen „Zpravodaj“) nebylo postupováno dle čl. 3 odst. 1 a 8 aktuálně platného spisového řádu, účinného ode dne 31. 3. 2020 a schváleného usnesením RO č. 2/TR/2020 (dále jen „Spisový řád“). Výše uvedené odstavce uvádí povinnost, zajistit v případě dokumentů doručených mimo podatelnu či na jinou e-mailovou adresu než je elektronická adresa podatelny úkony spojené s příjmem, označením a evidencí.“

„To však dle našeho názoru nevylučuje povinnost vydavatele po určitou dobu přijaté články, ať již zveřejněné či nezveřejněné, uchovávat, zejména pak s ohledem na možné případné soudní spory. V rámci souvisejících jednání tak byla problematika uchování a vyřazování příspěvků diskutována s tím, že by mohla být doplněna do pravidel pro zveřejňování příspěvků, která má již nyní Obec nastavena v jednom ze svých vnitřních předpisů. Vzhledem ke skutečnosti, že skartační lhůta tohoto typu dokumentu není legislativně nikde stanovena, byla doporučena taková délka uchování, která by zajistila nejen provozní potřebu vydavatele pro jeho zveřejnění, ale i pro případné následné soudní spory.“

Zastupitelstvo č. 23, Hlobil st.: “ pane Žůrku vy jste tady řekl „dali mi za pravdu“, já jsem tu korespondenci četl a neřekl bych, že vám dali za pravdu. … Vůbec nejsme povinni toto schovávat a vám poskytovat, takže si tak nefanděte, že vám dali za pravdu„.

Obec: „Nápravné opatření: Byla zavedena listinná evidence došlých příspěvků do zpravodaje Kostka. Do evidence je
zaznamenáváno datum, kdy článek obdržela redakce, autor příspěvku a název článku.“

Zpráva o (ne)činnosti úřadu obce 7

Sedmý díl. „Zastupitelé jsou vázáni mlčenlivostí“ zní v posledních několika měsících od dvou nejvyšších představitelů obce Kostelec u Holešova. Formulace p. Hlobila st. „zastupitelé mají podepsanou mlčenlivost, že nebudou dále poskytovat citlivé informace dále“, nebo p. Pospíšilíkové „ZO je vázáno mlčenlivostí“ byly podnětem pro můj dotaz obci, co jsme jako zastupitelé podepsali. Ptal jsem se jaký konkrétní závazek z hlediska rozsahu a obsahu informací spadá pod mlčenlivost zastupitelů. Obec totiž může konat pouze v mezích zákona a způsobem stanoveným zákonem (Listina základních práv a svobod Čl. 2 odst. 2). Moje podezření, že obec po zastupitelích protiprávně požadovala podepsat dokumenty mlčenlivosti, potvrdilo Ministerstvo vnitra ČR, odbor dozoru a kontroly. Z mé strany následovalo odvolání podpisu pod dokumenty mlčenlivosti, jejichž vynucované podepsání považuji od samého začátku jako protiprávní nátlakový akt, který je poslední dobou zneužíván.

Námi vytvořené dokumenty neumíme vysvětlit

Petr Žůrek: neobdržel jsem odpověď na druhou otázku ohledně konkrétního vymezení závazku mlčenlivosti od zastupitelů z hlediska rozsahu a obsahu závazku. Obec: žádný další dokument nemáme. Doba vyřízení: zatím neznámá, protože řízení je v běhu. Počet opravných prostředků: 2 (stížnost a odvolání).

Perličky závěrem.

Ministerstvo vnitra ČR, odbor dozoru a kontroly. „Zákon o obcích, ani jiný právní předpis, nestanoví obecnou povinnost mlčenlivosti zastupitelů, tedy zákaz sdělovat informace o skutečnostech, o kterých se zastupitelé dozvěděli při výkonu své funkce. Takové pravidlo by se podle našeho názoru příčilo smyslu výkonu zastupitelského mandátu, neboť zastupitel by prakticky nemohl veřejně diskutovat o věcech souvisejících s činností obce, a bylo by v rozporu s principem transparentní veřejné správy.“

Ze zákona ani GDPR výslovně nevyplývá povinnost obce jako správce osobních údajů přijmout vhodná interní opatření ve smyslu čl. 32 odst. 1 GDPR ve vztahu ke členům zastupitelstva, resp. členům výborů a komisí nebo dalším osobám, které nakládají nebo přicházejí do styku s osobními údaji zpracovávanými obcí, avšak nejsou v postavení zaměstnanců obce.

Opatření k ochraně osobních údajů nemohou být zastupitelům uložena jednostranně např. starostou obce. Starosta obce je ve vztahu k ostatním (řadovým) zastupitelům v rovném postavení a nemůže jim proto ukládat povinnosti (neplatí zde vztah nadřízenosti a podřízenosti jako v zaměstnaneckých vztazích).

Obec není oprávněna podmiňovat přístup zastupitele k informacím, na které má zastupitel ze zákona nárok, požadavkem, aby zastupitel podepsal příslušnou interní směrnici o mlčenlivosti a ochraně osobních údajů. Jinými slovy řečeno, obec může zastupitele pouze upozornit, že daný dokument obsahuje zákonem chráněné údaje, nemůže však informace zastupiteli odepřít z důvodu, že zastupitel nepodepíše interní směrnici o mlčenlivosti a ochraně osobních údajů.


Dovolím si parafrázovat vyjádření p. Hlobila st. (ZO č. 29 ze dne 18.9.2018, bod 3, čas 17:40:11-17:43:27): „jestli je to pravda a nebo je to jen  šuškanda po Kostelci, že si Ing. Petr Hlobil st. vede na oponenty složky“. Ve světle vynuceného podepsání protiprávního požadavku mlčenlivosti se mi jeví, že složky nejenže existují, ale kolekce obsahu je vytvářena pro případy potřeby diskreditace oponentů.

Zpráva o (ne)činnosti úřadu obce 6

Šestý díl. Zopakovat třikrát po sobě stejnou chybu během jednoho měsíce, to vyžaduje mimořádný talent. Zvláště poté, když je na chybu veřejně upozorněno, chyba je napravena a přesto se opět prosadí mimořádný talent úředníka chybu zopakovat. Která ze dvou úřednic obce Kostelec u Holešova disponuje tímto mimořádným talentem se asi nedozvíme. Jediné co víme, že oficiálními kandidátkami jsou p. Pospíšilíková a p. Rušikvasová, co vyřizují žádosti o informace.

Výpis obsahu datové schránky ze dne 3.11.2021. Hlavní požadované dokumenty – zápis RO č. 21/2021 a prezenční listina budete mezi poskytnutými dokumenty hledat marně.

Poskytujeme dokumenty, které opět neposíláme

Obec: v příloze zasíláme zápis z jednání RO č. 21/2021 včetně přílohy a prezenční listiny. Big Original s.r.o.: datovou schránkou jste v příloze neposlali avizovaný zápis a prezenční listinu. Doba vyřízení: 16 dnů namísto 15 dnů. Počet opravných prostředků: 1 (stížnost).

Perličky závěrem.

Big Original s.r.o.. Stejně jako v případě naší nedávné stížnosti ze dne 14. října 2021 se musíme podivit nad skutečností, že při vyřízení naší žádosti o zápis z jednání RO č. 21/2021 nám nebyl poskytnut právě tento zápis. Je možné, že se jedná pouze o šlendriánský přístup k výkonu státní správy a záměrem není cílená obstrukce ze strany povinného, jako třeba u naší žádosti ze dne 30.6.2021. Během 2 týdnů se však jedná o druhé opakování stejné chyby (neposkytnutí hlavního dokumentu – zápisu RO). S přihlédnutím k vyjádření Krajského úřadu Zlínského kraje v dokumentu KUZK 63569/2021 o obstrukčním jednání povinného, zvažujeme uplatnění Stížnosti dle § 175 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád.


Pro korektnost je třeba uvést, že obec Kostelec u Holešova reagovala na stížnost ze dne 3.11.2021 vyřízením hned druhý den 4.11.2021. Třetí identickou chybu (neposkytnutí dokumentu) obec dokonce sama vyřídila následující den po poskytnutí nekompletních dokumentů.

Zdá se, že obec zavedla nějaký mechanismus kontroly poskytovaných informací. To by určitě bylo chvályhodné, protože by to přibližovalo smysl a cíl fungování státní správy a samosprávy pro občany obce.

Zpráva o (ne)činnosti úřadu obce 5

Pátý díl. Dlouho jsem se domníval, že postupy za hranou zákona obec Kostelec u Holešova uplatňuje výhradně vůči mé osobě, či společnostem ve kterých figuruji. Mýlil jsem se. Ukazuje se, že se to dotýká těch, kdo si dovolí sáhnout na nedotknutelnost majestátu úředníků, jejich lenost a pohodlí. Kdo si dovolí kritizovat konání obce Kostelec u Holešova, jako orgánu státní správy a samosprávy. Hybatelé obcí, p. Hlobil st. a p. Pospíšilíková, mají dozajista zjištěno, že za takové drobné ústrky na hraně kverulantství až obstrukcí, nezná zákon pro obec sankce. Bohužel. Konkrétní úředníci obce pouze nesou politickou odpovědnost, že je příště občané nemusí zvolit. Jenže taktika, že lidé do voleb zapomenou a příště jim to zase hodí, nemusí vyjít. Existují totiž oblasti, kdy pro přešlapy obce jsou sankce definovány, včetně trestně právní roviny. A místní či okresní kontakty nemusí mít dostatečně dlouhé a velké koště na zametení pod koberec.

Dokumenty jsou v ZŠ pár metrů od kanceláře, proto je neposkytneme

Obec: plán BOZP neposkytneme, protože ho nemáme; žadatel si může z Prahy přijet dokument ofotit. NY legal s.r.o.: za plán BOZP obec zaplatila 82.000 Kč, musí ho tedy vlastnit. Odvolací orgán: postup obce působí spíše obstrukčně, plán BOZP obec dozajista má a to na pár desítek metrů vzdálené stavbě ZŠ, kde z něj může pořídit kopii. Doba vyřízení: odhadem 58 dnů namísto 15 dnů (přesný počet dnů není v tuto chvíli znám). Počet opravných prostředků: 1 (odvolání).

 • 30.8.2021 podání žádosti společností NY legal s.r.o.
 • 14.9.2021 obec poskytuje část informací a vydává Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti pro neexistenci informace (plán BOZP)
 • 14.9.2021 odvolání proti Rozhodnutí
 • 13.10.2021 zrušení původního Rozhodnutí obce odvolacím orgánem Krajského úřadu Zlínského kraje

Perličky závěrem.

NY legal s.r.o. Tvrzení povinného subjektu, že Plán BOZP nemá, svědčí o nedbalém až lajdáckém přístupu povinného subjektu, který nemá dokumentaci stavby v řádném stavu, protože je povinen zajistit a archivovat předmětné dokumenty stavby. …důvodem pro neposkytnutí informace je skutečnost, že na stavbě proběhla kontrola ze strany Oblastního inspektorátu práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj. …existuje a musí existovat veřejný zájem nad dodržováním bezpečnosti, navíc když podle Oblastního inspektorátu práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj koordinátor při své činnosti na stavbě pochybil. Povinný subjekt je povinen si Plán BOZP opatřit a následně jej poskytnout. …Plán BOZP byl pro Obec Kostelec u Holešova zpracován z veřejných financí.

Obec Kostelec u Holešova. Plánem BOZP obec nedisponuje a osobou odpovědnou za zabezpečení dodržování BOZP zhotovitelem stavby je přímo koordinátor BOZP, jakožto odborně způsobilá osoba. Na žádost obce koordinátor BOZP uvedl, že předmětný dokument je jako pracovní dokument v listinné podobě uložen na stavbě, kde musí být nepřetržitě a neustále pracovníkům stavby a kontrolním orgánům k dispozici. Předmětný dokument byl vyžádán, ale nebyl poskytnut; po předchozí domluvě je ale možné požadované informace získat nahlédnutím do listinné podoby Plánu BOZP přímo na místě stavby.

Krajský úřad Zlínského kraje. Pokud je navíc obec stavebníkem, měla by hospodárně nakládat s veřejnými prostředky. Z toho plyne, že musí dohlížet nad tím, za co jsou veřejné prostředky vynakládány, zda jsou vynakládány hospodárně a za skutečně odvedenou práci. Z obsahu spisového materiálu a z toho, co povinný subjekt uvedl ve svém rozhodnutí a potažmo v předkládací zprávě, je nepochybné, že požadovaná informace, tedy Plán BOZP, existuje. Pokud za jeho vytvoření obec zaplatila nebo má zaplatit výše uvedené obchodní společnosti z veřejných prostředků, musí mít tento plán, tedy odvedenou práci, i k dispozici. K tvrzení povinného subjektu, že mu Plán BOZP koordinátor neposkytl, odvolací orgán uvádí, že toto tvrzení není ve spisovém materiálu ničím doloženo (není v něm založen žádný dokument, jímž by byl osloven koordinátor a není zde ani jeho odpověď). Nadto působí celý postup povinného subjektu spíše obstrukčně, protože pokud je možné do dokumentu nahlédnout na stavbě, tak nic nebrání tomu, aby si povinný subjekt, třeba i přímo na místě stavby, pořídil kopii Plánu BOZP (např. vyfocením na mobilní telefon, tablet nebo jiným způsobem) a následně ji poskytl žadatelce. Nadto je třeba poznamenat, že uvedený postup nemůže být pro povinný subjekt nikterak obtížný a zatěžující, protože vzdálenost sídla obce Kostelec u Holešova a Základní škody Kostelec u Holešova je pár desítek metrů. Odvolací orgán tedy konstatuje, že má-li povinný subjekt Plánem BOZP povinnost disponovat, musí si ho v případě, že ho dosud nemá, obstarat. Zde je na místě poznamenat, že koordinátor, jímž se povinný subjekt zaštiťuje, musí povinnému subjektu Plán BOZP poskytnout. V daném případě je odvolací orgán toho názoru, že obstarání kopie Plánu BOZP, pokud jej povinný subjekt, jak tvrdí, nemá (přístup k němu ale zcela evidentně má), nemůže představovat pro povinný subjekt nepřiměřenou zátěž. Naopak forma nahlédnutí do uvedeného Plánu BOZP je dle názoru odvolacího orgánu zatěžující pro žadatelku, protože ta má sídlo v Praze.

Zpráva o (ne)činnosti úřadu obce 4

Čtvrtý díl. Právo na informace je zakotveno v Listině základních práv a svobod kromě jiného proto, aby občané měli možnost kontrolovat činnost veřejné správy. Odpor obce k řádnému poskytování informací jen podtrhuje 2 věci: opora v právu na informace je v Listině nastavena správně a v obci Kostelec u Holešova je cosi shnilého, když se opakovaně brání průchodu kontroly svého konání veřejností. Na můj vkus obec Kostelec u Holešova příliš často neposílá veškeré dokumenty, co v průvodním dopise avizuje, nebo jsou požadovány. Když je posílaných dokumentů hodně, dá se to snad pochopit. Ale když ze 3 jednostránkových dokumentů formátu A4 obec pošle jen jeden, co si o tom pomyslet? Navíc když zaslání 2 hlavních požadovaných dokumentů (zápisu a prezenční listiny ze zasedání rady obce) obec samostatně uvádí a vypichuje v průvodním dopise. Zbrklost, neprofesionalita, nepozornost, šlendrián, nebo snad úmysl? Normální by bylo omluvit se. Namísto toho spustí na jednání zastupitelstva hnojomet, že je žádostmi o informace zahlcován úřad. K čemu tedy obec platí paní Rušikvasovou, co má žádosti o informace vyřizovat?

Obsah došlé datové zprávy. V zaslaných dokumentech není avízovaný zápis RO č. 19/2021, ani podepsaná prezenční listina.

Poskytujeme dokumenty, které neposíláme

Obec: v příloze zasíláme zápis z jednání RO č. 19/2021 včetně přílohy a prezenční listiny. Big Original s.r.o.: datovou schránkou jste v příloze neposlali avizovaný zápis a prezenční listinu. Doba vyřízení: 26 dnů namísto 15 dnů. Počet opravných prostředků: 1 (stížnost).

Perličky závěrem.

Když došly argumenty a rozptýlila se vypuštěná mlha, nastoupily hnojomety; ze zápisu ZO č. 23, bod 3

Žůrek P.: jak se podílí paní Rušikvasová na vyřizování žádostí podle z. 106
Pospíšilíková M. : paní Rušikvasová je na dohodu zaměstnaná u obce, pomáhá starostce s rozbujelou agendou okolo vyřizování žádostí podle 106ky, chystá základní texty odpovědí, které já doplňuji o fakta, která ona nemůže vědět a přidávám přílohy s dokumenty a posílám žadateli
Žůrek P.: množí se odvolání a stížnosti, což jsou legitimní opravné prostředky a KÚ jim dává za pravdu, nestálo by za to absolvovat nějaké školení na 106ku
Pospíšilíková M. : stížnosti se neposílají na KÚ, pouze pokud jsou považovány za neoprávněné, pokud jsou oprávněné tak se vyřizují OÚ, stěžovatel má ze zákona právo stížnost podat a plně využívá tohoto práva i v případech, kdy nedopatřením není k žádosti vše doloženo a stačilo by zavolat starostce a o chybějící dokument požádat, takto se to ale neřeší a rovnou se podá stížnost, které se vyhoví a to je vše, odvolání jsme povinni poslat na KÚ s vysvětlením, pokud nám dá KÚ za pravdu tak se to asi nedozvíte, pokud nám nedá za pravdu tak se to ventiluje, byla jsem na několika školeních a školení jsou jednostranná – v současném znění zákona nejsou žádné brzdy, které by dokázaly zamezit šikaně OÚ – například pokud žadatel vystupuje jako zastupitel, fyzická osoba, jednatelem dvou společností a 4x si požádá o totéž, tak mu 4x totéž musíte poslat, bez ohledu na to že se jedná jen o jednoho člověka ve čtyřech podobách a pokud toho chce někdo zneužívat tak to prostě takto dělá
Hlobil P. st.: jeden konkrétní příklad – všichni zastupitelé dostali k bodu projednávanému na ZZO podklad – únik facebookové komunikace a všichni zastupitelé ho mají k dispozici, ale mají podepsanou mlčenlivost, že nebudou dále poskytovat citlivé informace dále, následně se toto stalo předmětem vyšetřování policie a starostka musela poskytnout součinnost policii se závazkem mlčenlivosti, o uniklou FB komunikaci si požádal Big Original a informace byla odmítnuta z důvodu mlčenlivosti a pan Žůrek se tvrdošíjně odvolává jako Big Original že mu to obec nechce poskytnout, KÚ nenapíše poskytněte mu to, ale vrátí věc k novému projednání a řekne posuďte jestli tento případ je možný posuzovat dle příkladů různých caus, starostka pošle dotaz na policii a policie potvrdí povinnost mlčenlivosti a pan Žůrek informaci opět nedostane a odvolá se, já bych panu Žůrkovi poradil když sedíte doma u počítače tak si řekněte teď jsem tady jako zastupitel a mám zápis ZO a únik FB komunikace, teď si stoupněte vytočte se a řekněte si, teď jsem si sedl jako Big Original a mám ho taky. Tak proč ze sebe děláte takového hlupáka (výraz doplněn z videozáznamu) a otravujete tady paní starostku, ona má zcela jiné starosti a vás není hanba se tady na to ještě zeptat, kde se podíváme všude píšou je to šikanista, obtěžuje
Pospíšilíková M. : v této věci jsme dokonce byli napadeni, že děláme obstrukce, že nechceme tento dokument poskytnout
Hlobil P. ml.: jsme v bodě informace OÚ a řešíme jen problémy pana Žůrka, pokud má pan Žůrek tolik problémů a stížností, kterými bombarduje OÚ ať požádá – zařaďte moje problémy a mindráky na samostatný bod zasedání ZO a zastupitelé si odhlasují jestli to chtějí poslouchat nebo ne, vůbec se nebavíme o bodech které tu jsou ale o p. Žůrkovi, já jsem přišel kvůli plánovanému programu a ne poslouchat nářky p. Žůrka
Žůrek P.: chyběla mi ne jedna věc ale zápis a prezenční listina
Hlobil P. st.: tak jste si to měl vytisknout jako zastupitel
Žůrek P.: uniklá FB komunikace je přílohou zápisu ZO a může k ní kdokoliv, může do ní nahlédnout, nebo požádat o vytvoření kopie, nebo elektronické verze na zaslání
Hlobil P. st.: nemůže, správně říkáte, že nahlédnout s tím plně souhlasím, v tom okamžiku paní starostka řekne – tady mi podepište, že dne toho a toho v tolik hodin Franta Vopršálek nahlížel do zápisu ZO, vyžádal si kopii tu a tu konkrétní přílohu, byla mu předána proti podpisu a nebo mu předána nebyla a v tom já vidím rozdíl, aby kdokoliv jak vy říkáte komu to pošleme mohl potom říkat, že obec sama napomáhá úniku a rozšiřování uniklé FB komunikace, tuto argumentaci už jste někde použil
Žůrek P.: jaký je rozdíl mezi tím když si to někdo vyzvedne osobně nebo to právnické osobě pošlete datovou schránkou
Hlobil P. st.: rozdíl je v tom, že paní starostka může říct dala jsem mu to k nahlédnutí ale aby si to odnesl z úřadu, tak to jsem mu nedala
Žůrek P.: může si to ofotit, okopírovat atd.
Hlobil P. ml.: pokud je tam mlčenlivost tak paní starostka může i odmínout to vydat

V oficiálním zápise z projednávaného bodu 3 není uvedeno vše – původní videozáznam diskuze k tomuto tématu můžete shlédnout zde, originální záznam kompletního bodu 3 je k dispozici zde. Videozáznam z celého zastupitelstva č. 23 je ke shlédnutí zde.

Zpráva o (ne)činnosti úřadu obce 3

Třetí díl. Obec neoprávněně anonymizuje údaje, které ze zákona musí o příjemci veřejných prostředků poskytnout. Při postoupení odvolání Krajskému úřadu Zlínského kraje obec přehlíží svou povinnost a nevytváří předkládací zprávu (chybí vyjádření k námitkám) a dodá odvolacímu orgánu nekompletní spis (nedoloženy doručenky a neanonymizované verze dokumentů). Odvolací orgán nejenže souhlasí se všemi důvody v odvolání, ale konstatuje, že postup anonymizace obcí postrádá smysl – obec v dokumentech ponechala IČO podnikatelů, dohledatelné ve veřejných rejstřících. Nad to odvolací orgán uvádí, že žadatelka o informace je obchodní společnost, nikoliv osoba jejího jednatele. Obec opakovaně zcela zbytečně uvádí nadbytečnou identifikaci osoby jednající za právnickou osobu.

Skrýváme, koho obec platí

Obec: v rozporu s §8b InfZ anonymizuje údaje o příjemci veřejných prostředků a to jak v zápise z RO č. 18/2021, tak ve smlouvě koordinátora BOZP a TDI. Odvolací orgán: anonymizace byla provedena v rozporu s právními předpisy, k anonymizaci dokumentů nemělo dojít, postup obce postrádá smysl. Doba vyřízení: 58 dnů namísto 15 dnů. Počet opravných prostředků: 1 (odvolání).

 • 14.9.2021 podání žádosti
 • 29.9.2021 Rozhodnutí o odmítnutí žádosti obcí
 • 29.9.2021 odvolání proti Rozhodnutí o odmítnutí
 • 27.10.2021 zrušení původního Rozhodnutí obce a zastavení řízení odvolacím orgánem Krajského úřadu Zlínského kraje; obci je přikázáno poskytnout smlouvy ve formě prosté vlastnoručních podpisů
 • 10.11.2021 poskytnutí zápisu RO č. 18/2021, smlouvy koordinátora BOZP a smlouvy TDI na základě příkazu nadřízeného orgánu Krajského úřadu Zlínského kraje

Perličky závěrem.

Krajský úřad Zlínského kraje. V této souvislosti odvolací orgán uvádí, že povinný subjekt v rozporu s povinností stanovenou mu správním řádem, jenž se v případě vydání rozhodnutí o odmítnutí žádosti a dalším řízení uplatní, nepředložil odvolacímu orgánu řádnou předkládací zprávu (schází v ní vyjádření k odvolacím námitkám žadatelky) a předložený spisový materiál lze hodnotit jako nekompletní (chybí vykázání doručení žádosti a odvolání a dále neanonymizovaná verze dokumentů, které byly v anonymizované podobě žadateli poskytnuty).

Odůvodnění napadeného rozhodnutí neobsahuje alespoň bližší výčet anonymizovaných údajů, ani žádná správní uvážení povinného subjektu, proč je na místě aplikace právě ust. § 8a zákona o svobodném přístupu k informacím. K obsahu napadeného rozhodnutí pak odvolací orgán musí uvést, že žadatelkou o informace byla obchodní společnost, nikoli osoba jejího jednatele, proto jsou v napadeném rozhodnutí zcela zbytečně uvedeny identifikační údaje tohoto jednatele. S ohledem na fakt, že tuto identifikaci osoby jednající za právnickou osobu, která je žadatelkou a jejíž identifikační údaje jsou podstatnými náležitostmi, povinný subjekt činí opakovaně, je nepochybné, že dovětek v žádosti o informace byl namířen právě vůči této nadbytečné identifikaci.

Odvolací orgán musí souhlasit se všemi odvolacími důvody uvedenými v odvolání žadatelky. Povinný subjekt nerespektoval ust. § 8b zákona o svobodném přístupu k informacím. Dle odst. 1 tohoto ustanovení platí, že povinný subjekt poskytne základní osobní údaje o osobě, které poskytl veřejné prostředky. Je nepochybné, že příkazníci ve výše uvedených úplatných smlouvách jsou osobami, kterým byly nebo na základě již uzavřených smluv budou poskytnuty finance z veřejného rozpočtu povinného subjektu. Již s ohledem na tuto skutečnost měl povinný subjekt uvedené údaje žadatelce poskytnout, a to jak v plném znění předmětných smluv, tak v zápise ze schůze Rady č. 18/2021 obci Kostelec u Holešova (str. 4/5).

Odvolací orgán tak musí konstatovat, že anonymizace osobních údajů byla provedena v rozporu s právními předpisy, a žadatelce měly být požadované dokumenty poskytnuty ve znění prostém pouze od vlastnoručních podpisů zástupců smluvních stran ve smlouvě příkazní o zajišťování činností koordinátora BOZP ze dne 30. srpna 2021. Nad to je nutno zmínit, že byť byly anonymizovány údaje o příkaznících z výše uvedených smluv, identifikační čísla osob na dokumentech zůstaly. Pomineme-li fakt, že k anonymizaci na dokumentech nemělo dojít, takový postup povinného subjektu zcela postrádá smysl, neboť dle identifikačních čísel je možno tyto podnikající fyzické osoby ve veřejných rejstřících snadno dohledat.

Zpráva o (ne)činnosti úřadu obce 2

Chaotická, horlivá a nelogická anonymizace dokumentů obcí Kostelec u Holešova je poměrně běžným jevem. Ne že by se to občas jiným úřadům či státním institucím nestávalo. Obecně mám vypozorováno, že když je úřad dobře veden a koná v souladu se zákonem, má úředníky vzdělané a vyškolené. K excesům s anonymizací pak u nich nedochází. U nás v obci podklady pro odpověď na žádost o informace chystá, dle vyjádření p. Pospíšilíkové, paní Rušikvasová. Dlouho jsem problém okolo opakované nesprávné anonymizace neřešil až obec vytvořila „anonymizovaný“ dokument státní organizace Agentura pro ochranu přírody a krajiny. Důvod a provedení anonymizace si prostě říkalo o odvolání a upozornění, že obec prostřednictvím svých úředníků opravdu neví co dělá, nebo neví, jak to má dělat. Na což ve finále doplácíme my, občané obce Kostelec u Holešova.

Posudek AOPK ohledně kácení stromů

Obec: v rozporu se zákonem anonymizuje jméno a podpis v dokumentu státního úřadu, telefon a mailovou adresu obsahující jméno ponechá bez anomyzace. Odvolací orgán: dokumenty státních orgánů, institucí a úředních osob jsou vyjmuty z anonymizace, k anonymizace dokumentů nemělo dojít, postup obce postrádá smysl. Doba vyřízení: 59 dnů namísto 15 dnů. Počet opravných prostředků: 1 (odvolání).

 • 27.8.2021 podání žádosti
 • 9.9.2021 Rozhodnutí o odmítnutí žádosti obcí
 • 14.9.2021 odvolaní proti Rozhodnutí o odmítnutí
 • 8.10.2021 zrušení původního Rozhodnutí obce odvolacím orgánem Krajského úřadu Zlínského kraje
 • 25.10.2021 poskytnutí posudku 1 a 2 na základě příkazu nadřízeného orgánu Krajského úřadu Zlínského kraje

Perličky závěrem.

Krajský úřad Zlínského kraje. Odvolací orgán však musí souhlasit s odvolacími důvody uvedenými v odvolání žadatele. Agentura ochrany přírody a krajiny je orgánem státní správy, správním úřadem, a tedy vydané dokumenty vznikly z úřední činnosti. Ustanovení § 8a odst. 2 zákona o svobodném přístupu k informacím z ochrany práv dotčených osob vylučuje osobní údaje o veřejně činné osobě, funkcionáři nebo zaměstnanci veřejné správy, které vypovídají o jeho veřejné nebo úřední činnosti nebo o jeho funkčním nebo pracovním zařazení. Údaj o vyřizující osobě, jakož i údaj o řediteli správy CHKO proto nepožívají právní ochrany ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím. Odvolací orgán tak musí konstatovat, že provedená anonymizace osobních údajů nebyla provedena v souladu s právními předpisy, a žadateli měly být požadované dokumenty poskytnuty v plném znění. Nad to je taktéž přiléhavá připomínka žadatele, že byť byl anonymizován údaj o vyřizující osobě, kontakt na ni (telefonní číslo, emailová adresa obsahující též jméno a příjmení) na dokumentu zůstal. Pominemeli fakt, že k anonymizaci na dokumentech nemělo dojít, takový postup povinného subjektu postrádá smysl.

Aktivní Kostelec z.s. (žadatel). Závěrem si dovolíme ke způsobu provedení anonymizace povinným uvést komickou skutečnost. Ačkoliv povinný v poskytovaných dokumentech AOPK anonymizoval jméno úřední osoby, v patičce dokumentů ponechal bez anonymizace e-mailovou adresu a telefon úřední osoby, co posudky vypracovávala.

Zpráva o (ne)činnosti úřadu obce 1

Snažil jsem se být tolerantní a nehromadit v rubrice „Černá listina“ zdokumentovaná pochybení obce Kostelec u Holešova. Bohužel množství pochybení konstatované nadřízenými a kontrolními orgány poslední dobou roste nad únosnou mez. Když se téma otevře na jednání zastupitelstva, někteří zastupitelé to řeší posměšky nebo nevybíravými výrazy, namísto abychom hledali cestu k zlepšení činnosti úřadu. Zbývá tedy poslední krok – vyvození politické odpovědnosti prostřednictvím veřejné medializace.

V sérii následujících příspěvků předložím pochybení obce z poslední doby a to na základě konstatování nadřízených a kontrolních orgánů.

Zápis konkurzní komise na ředitelku MŠ

Obec: konkurz je neveřejný a na zápis, kromě RO, nemá veřejnost nárok. Odvolací orgán: dokument obec vlastní a tudíž jej musí poskytnout (po patřičné anonymizaci). Doba vyřízení: 55 dnů namísto 15 dnů. Počet opravných prostředků: 1 (odvolání).

 • 22.4.2021 podání žádosti
 • 6.5.2021 Rozhodnutí o odmítnutí žádosti obcí
 • 7.5.2021 odvolaní proti Rozhodnutí o odmítnutí
 • 31.5.2021 zrušení původního Rozhodnutí obce odvolacím orgánem Krajského úřadu Zlínského kraje
 • 16.6.2021 poskytnutí zápisu na základě příkazu nadřízeného orgánu Krajského úřadu Zlínského kraje

Pikantnost na závěr. Naprosto identický postup, včetně chybného postupu obce a jeho zrušení Krajským úřadem Zlínského kraje, obec absolvovala před 7 měsíci (mezi 6.9.2020 a 10.11.202). Normální člověk by se z pochybení poučil. Obec nikoliv – v tomto případě jako přes kopírák opakovala ty samé chyby. Přitom musela vědět, že opět dostane přes prsty od Krajského úřadu Zlínského kraje. Zlomyslnost? Nic lepšího mi nenapadá.

ZZO č. 23 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 23 konaného dne 26. října 2021 v zasedací místnosti obce Kostelec u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení zasedání zastupitelstva, schválení programu jednání. Délka 9:46.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZO č. 22. Délka 3:24.

Bod 3 programu: informace o činnosti obce. Délka 1:15:37.

Bod 4 programu: novely obecně závazných vyhlášek. Délka 2:21.

Bod 5 programu: veřejnoprávní smlouvy. Délka 4:30.

Bod 6 programu: záměr prodeje pozemku obce. Délka 6:54.

Bod 7 programu: dodatek SoD Rovina. Délka 1:51.

Bod 8 programu: rozpočtové opatření 4/2021. Délka 4:29.

Bod 9 programu: parkování u ZŠ. Délka 32:47.

Bod 10 programu: diskuze. Délka 0:38.

Bod 11 programu: závěr. Délka 1:04.

Zápis ze ZZO č. 23 naleznete zde.

Proč členové rady obce podsouvají čtenářům lži?

Odpověď na zveřejněné texty

Jestli je za podpisem „členové rady obce“ schováno všech 5 radních naší obce, není zřejmé. S ohledem na obsah textu se mi nechce uvěřit, že radní, co ve svém zaměstnání 19 let obléká uniformu policisty, by veřejně popíral Ústavu a zákony. Podobně se mi nechce věřit, že radní, co v rámci svého zaměstnání formuje u žáků výchovu a respekt k hodnotám, by se podepsal pod nepravdy v otištěném textu. Možná si jen někteří radní nepřečetli, pod co se podepisují, nebo pod co je někdo podepisuje. Obec Kostelec u Holešova, jako vydavatel periodika KOSTKA, publikovala v rubrice Fórum zastupitelů v čísle 3/2021 na straně 6-7 texty podepsané „členové rady obce“ obsahující skutková tvrzení, která se dotýkají mé cti, důstojnosti nebo mého soukromí jako fyzické osoby. Uvádím na pravou míru obsah původních tvrzení; neúplné, či jinak pravdu zkreslující tvrzení doplňuji a zpřesňuji.

V textu je uvedeno nepravdivé tvrzení „…policie řeší trestný čin kyberútoku a podnět podaný zastupitelem Žůrkem na neznámého pachatele.“. Toto tvrzení se nezakládá na pravdě. Komisař Oddělení analytiky a kybernetické kriminality ÚO Kroměříž policie ČR Zlínského kraje ve svém písemném vyjádření ze dne 27.9.2021 potvrdil, že je prověřováno podezření z možného zneužití facebookového profilu. Dále sdělil, že byly zahájeny úkony podle § 158 odst. 3 trestního řádu a prověřování v dané věci stále pokračuje. Policie tedy neřeší trestný čin, jak nepravdivě píší „členové rady obce“ ve svém textu. Policie zatím prověřuje podezření a prověřování pokračuje. Policie je ve fázi prověřování, nikoliv vyšetřování (to by policie musela zahájit trestní stíhání).

„Členové rady obce“ v textu podsouvají čtenářům periodika KOSTKA nepodložená a nepravdivá tvrzení. Například že policie ví, že se jedná o trestný čin a jako trestný čin to vyšetřuje. Nebo že jsem měl jako zastupitel údajně podat trestní oznámení na neznámého pachatele. „Členové rady obce“ by neměli tímto způsobem zneužívat své postavení a moc k šíření lživých informací v obecním periodiku KOSTKA.


V textu je dále uvedeno nepodložené a nepravdivé tvrzení ohledně FB komunikace, že „byla získána nelegálním způsobem“. Není zřejmé, z kterého zdroje mají „členové rady obce“ informaci o nelegálním způsobu získání FB komunikace. Od policie to nejspíš nebude, protože ta teprve prověřuje podezření (viz předchozí text) a nevyslovila závěr, že by bylo prokázáno získání FB komunikace nelegálním způsobem. „Členové rady obce“ si tvrzení buď museli vymyslet na základě smyšleného přesvědčení, nebo nadměrně dávají prostor nevěrohodnému zdroji informací. Je pikantní, že takovou rétoriku mají zastupitelé, kteří jsou v civilním povolání zaměstnaní u policie. Připomeňme si z oficiálního zápisu ZO č. 20 výroky z vystoupení zastupitelů Klesnila a Hradila v bodě 9.1. Videozáznam zde (Klesnil 55:42-1:03:41, Hradil 1:04:13-1:08:34).

Přijde mi, že po tolika letech služby v uniformě policie by oba pánové měli umět opatrněji vážit slova a rozlišovat mezi podezřením z trestného činu a prokázaným trestným činem. Nechce se mi věřit myšlence, že pánové, když jsou mimo dosah svých korigujících nadřízených a dozorujících státních zástupců, tak zkoušejí na občany v obci dělat ramena a chrastit u toho uniformou.


Dále je v textu uvedeno zásadní a nepravdivé obvinění mé osoby: „…podnět podaný zastupitelem Žůrkem na neznámého pachatele.“ a „…vyšetřování podnětu daného na PČR členem zastupitelstva obce P. Žůrkem (podezření pletichy)…“. Dne 23.6.2021 jsem byl požádán policií o podání vysvětlení ve věci prověření oznámení o možném zneužití FB účtu. V záhlaví protokolu (Úředního záznamu) je uvedeno – postavení osoby: svědek.

V protokolu je pak uvedeno, že vypovídám jako novinář, fyzická osoba Ing. Petr Žůrek.

Nikde není uvedeno, že bych vypovídal jako politik, zastupitel obce. Nikde také není uvedeno, že byl úřední záznam sepsán v rámci zahájení úkonů trestního řízení (to je nezbytný krok policie, který musí být učiněn při podání trestního oznámení). Je nemorální a neetické, když „členové rady obce“ o mé osobě publikují nepravdivé informace v obecním periodiku jen proto, aby odvedli pozornost čtenářů od svých pochybení.


V textu byla uvedena zavádějící a zkreslující informace „…zadávací dokumentace byla zveřejněna na profilu zadavatele (tento způsob výběru zadavatele zastupitel Žůrek dlouhodobě prosazuje).“. Veřejná zakázka na Rekonstrukci školní kotelny a VZT byla zakázkou ve zjednodušeném podlimitním řízení (nad 6 mil Kč)

a ze zákona musela být zveřejněna na profilu zadavatele.

Tedy nikoliv že by si to Žůrek přál, nebo dlouhodobě prosazoval. Ano, já dlouhodobě prosazuji zveřejňování na webu menších veřejných zakázek zadávaných podle naší směrnice. To se ovšem týká zakázek malého rozsahu (do 6 mil Kč), kdy zákon obci neukládá povinnost vyhlásit zadávací řízení na profilu zadavatele. Toto by měli „členové rady obce“ vědět, minimálně od administrátora veřejné zakázky. Tedy pokud je administrátor správně informuje, nebo „členové rady obce“ rozumí tomu, co je jim vysvětlováno.


Jako zavádějící a zkreslující je v textu uvedeno „…dnes přišli s argumenty zpochybňujícími vítězného uchazeče…na ZO č. 16 ale nevzešel od nich žádný protinávrh, o kterém by zastupitelstvo mohlo hlasovat.“. Především není pravda, že s argumenty zpochybňujícími firmu bez referencí a nejasnou historií ekonomické činnosti jsme přišli až v září, v periodiku KOSTKA 3/2021. Projednávání bodu 4 na zastupitelstvu č. 16 dne 17.12.2020 trvalo 36 minut a vedla se dlouhá diskuze (viz videozáznam a str. 4-6 zápisu z jednání ZO). Bylo předkládáno mnoho dokumentů z veřejných zdrojů, informace z Ministerstva pro místní rozvoj, názory a doporučení širokého spektra odborníků (daňový poradce, administrátor veřejných zakázek, administrátor dotací, atd.). Argumenty byly předneseny 6 měsíců v předstihu než kritická situace v létě 2021 nastala. Z průběhu diskuze bylo zjevné, že 9 zastupitelů disponujících pohodlnou většinou chce bez ohledu na uváděné argumenty silou prosadit problematického dodavatele při „demokratickém“ hlasování. Našim 3 hlasům proti nebude dopřáno sluchu, i kdybychom dali protinávrh.

Jak to dopadne s nepohodlným (proti)návrhem zažila početná veřejnost osobně 29.6.2021 na zastupitelstvu obce č. 20, což „členové rady obce“ potvrdili v jiné části zveřejněného textu v periodiku KOSTKA 3/2021: „Personálně vyvážený výbor … 5 členů po jednom z každé volební strany … bez ohledu na to, kolik mandátů strana v zastupitelstvu má, byl pro zastupitele nepřijatelný“.


„Členové rady obce“ v textu „Ten kdo má zájem na vyřešení vzniklého problému, ten hledá řešení. Ten, kdo sleduje jiné cíle, řešení nehledá, jen kritizuje.“ podsouvají čtenářům neúplnou a zavádějící informaci o tom, jak funguje zastupitelstvo obce. Výkonnou moc má rada obce v zákonem předepsaných úkonech, nikoliv jednotlivý zastupitel. Zákon definuje úkony o nichž rozhoduje zastupitelstvo, přičemž podklady pro jednání zastupitelstva zpracovává a předkládá rada obce. Jednotlivý zastupitel nemůže rozhodnout za radu obce či zastupitelstvo. Zastupitelé mohou vznášet dotazy, připomínky a podněty, či předkládat návrhy na projednání. V praxi naší obce nejsme v drtivé části případů přizváni k spoluvytváření dokumentů. V tomto volebním období nemá opozice jediného zastupitele ve výborech nebo v Redakční radě. Zůstává tak velmi omezená možnost při doplnění/opravě hotových dokumentů těsně před hlasováním, nebo upozornění na chyby v podepsaných a zveřejněných dokumentech obce, které vznikly mimo zastupitelstvo. Jako příklad uvádím upozornění na chyby v uzavřené smlouvě o dílo prezentované na zastupitelstvu č. 22 v bodě 3, videozáznam 19:42-28:39.

Častěji ale zbývá jen poslední pokus nápravy chyby medializací problému a případná eskalace nadřízeným a kontrolním orgánům. Ano je to kritika činnosti koalice, ale s hledáním řešení a nápravou do budoucnosti. Protože politici přicházejí a odcházejí, ale problém chybných postupů zůstává trvale na bedrech obce.

Čeho se obec bojí, že dělá obstrukce?

Odpověď na zveřejněné texty

Obec Kostelec u Holešova, jako vydavatel periodika KOSTKA, zveřejnil v čísle 3/2021 v rubrice Fórum zastupitelů na straně 6-7 text podepsaný „členové rady obce“, ve kterém se dotknul jména a dobré pověsti společnosti Big Original s.r.o., jakožto právnické osoby. Uvádíme na pravou míru obsah původního sdělení; neúplné, či jinak pravdu zkreslující tvrzení doplňujeme a zpřesňujeme.

V textu je uvedeno nepravdivé tvrzení „Není pravda, že se obec brání poskytnout dokument FB komunikace…“. Toto tvrzení se nezakládá na pravdě, což potvrdil i odvolací orgán Krajského úřadu Zlínského kraje. Od žádosti o poskytnutí informací (zápisu ZO č. 20 včetně všech příloh) podané dne 30.6.2021, musely být dosud podány 4 opravné prostředky (2 stížnosti I.+II. a 2 odvolání I.+II.) a přesto jsme veškeré požadované dokumenty (včetně FB komunikace) po více jak 3 měsících neobdrželi. Krajský úřad Zlínského kraje označil postup obce jako obstrukční, s čímž se plně ztotožňujeme.


Druhé nepravdivé tvrzení v textu je, že dokument FB komunikace „…je přílohou úředního zápisu z jednání ZO č. 20…“. Jediným právoplatným (úředním) zápisem ze ZO č. 20 je listinný originál, který byl vyhotoven 9.7.2021. Nahlédnutím do něj 2.8.2021 bylo zjištěno, že u zápisu k bodu 9 chybí 14 příloh z 21, včetně dokumentu FB komunikace (viz také příspěvek Zatloukání zastupitelů řeší policie).

Jediným způsobem nápravy zápisu z jednání zastupitelstva je podání námitek zastupitelem, což bylo učiněno na následujícím ZO č. 21 dne 3.8.2021 a chybějící přílohy byly p. Hlobilem st. (čas záznamu 3:38-8:08) ten den do listinného zápisu doplněny. Nebýt legitimních námitek zastupitele, 14 příloh zápisu ZO včetně FB komunikace by nebylo listinnou přílohou úředního zápisu.


Třetí nepravdivé tvrzení v textu považujeme za nejzásadnější pro jeho dopad na porušování Listiny základních práv a svobod. „Šíření FB komunikace mimo okruh zastupitelů (např. poskytnutí právnické osobě, kterého se domáhá její jednatel) vedení obce odmítá…“. Pokud obec vytvoří úřední dokument – zápis z jednání zastupitelstva obce, má kdokoliv právo do tohoto dokumentu nahlédnout, nebo požádat o jeho poskytnutí. Toto právo je zaručeno v Čl. 17 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, nebo zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Postoj obce, že odmítá poskytnout úřední zápis z jednání zastupitelstva je porušením Listiny a v přímém rozporu se zákonem. Je nepřijatelné, aby se obec povyšovala nad zákon, nebo si aplikování zákona účelově přizpůsobovala svému cíli.

ZZO č. 22 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 22 konaného dne 24. srpna 2021 v zasedací místnosti obce Kostelec u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení zasedání zastupitelstva, schválení programu jednání. Délka 5:48.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZO č. 20 a 21. Délka 6:21.

Bod 3 programu: informace o činnosti obce. Délka 30:35.

Bod 4 programu: vyloučení dodavatele z veřejné zakázky rekonstrukce Dům seniorů. Délka 3:32.

Bod 5 programu: nový vítěz veřejné zakázky rekonstrukce Dům seniorů. Délka 8:32.

Bod 6 programu: dodatky k SoD vestavba schodiště ZŠ. Délka 7:11.

Bod 7 programu: diskuze. Délka 8:29.

Bod 8 programu: závěr. Délka 0:11.

Zápis ze ZZO č. 22 naleznete zde.

My jsme vám to říkali

Neposlouchali předkládaná fakta s varováním o riziku dát zakázku za 4,75 miliónů Kč spící firmě bez prokazatelných zkušeností. Pohodlně nás 9 hlasy 17. prosince 2020 přehlasovali. Na stavbě v ZŠ se pak jako apoštolové na orloji střídali dělníci s dialektem sběračů kovů. 12. července 2021, po vybourání kotlů a vzduchotechniky, odvezli kovový odpad ze stavby a firma ABW flow s.r.o. se k pracem už nikdy nevrátila. Za nejasných okolností se během posledního srpnového víkendu stala vítězem veřejné zakázky firma KLASA VTP s.r.o. s nabídkovou cenou 6,12 mil. Kč. Firma byla založená před 6 měsící. Chápu argument, že s příchodem dětí do školy musí být vše hotovo. Proč mám ale pocit, že argumentování dětmi jen odvádí pozornost od neschopnosti vedení obce vybrat seriózního dodavatele a zbytečně navíc nepromrhat peníze. Jelikož obec a firma ABW flow s.r.o. navzájem podaly výpověď ze smlouvy o dílo, dá se očekávat právní bitva co může skončit u soudu.

listopad – prosinec 2020

Je 17. prosince 2020 a koná se zastupitelstvo obce č. 16. V bodě 4 se řeší vítěz veřejné zakázky na kotelnu a vzduchotechniku ZŠ. 35 minut. Stále dokola se opakuje argument, že firma ABW flow s.r.o. s nejnižší cenou nemá za 6,5 roku své existence žádnou historii. Nemá žádnou z požadovaných referenčních zakázek, nemá dohledatelný obrat. Pro obec, jako zadavatele veřejné zakázky za 5 miliónů Kč zčásti navíc financované z dotace, je velkým rizikem takto neprověřeného a neprůhledného dodavatele vybrat. V nabídce firma ABW flow s.r.o. všech 5 požadovaných referenčních zakázek navíc dokládá referencemi firmy PROFI KLIMA solution s.r.o., kterou vlastní stejná osoba. Pikantní je, že 2 z 5 referencí si navzájem zadaly a plnily firmy ovládané a spravované stejnou osobou. Takovéto postupy obvykle ukazují, že s kvalitou a hodnověrností firmy není něco v pořádku a v podmínkách výběrového řízení se obvykle takovéto prokazování nepřipouští. Náš administrátor tuto díru v podmínkách veřejné zakázky, podobně jako vypuštění ekonomických kvalifikačních předpokladů, ve prospěch obce bohužel neošetřil. Diskuze k tomuto bodu byla dle mého velmi věcná s konkrétními připomínkami. Kromě videozáznamu si diskuzi můžete přečíst z oficiálního zápisu ZO č. 16.

Hlobil ml.: Nemusí se mi líbit forma, ale neviděl bych to, že to musí tragicky dopadnout

Bylo 17. prosince 2020. Práce měly začít 1. července 2021, aby byly dokončené do 23. srpna 2021. Bylo dost času zrušit problematické výběrové řízení, doplnit chybně vypuštěnou ekonomickou kvalifikaci, dopracovat podmínky referencí a udělat výběrové řízení znovu. Dodnes mi není jasné, proč nebyla vůle to udělat. Jaké byly důvody? Časové určitě ne. Namísto věcného řešení, které by eliminovalo existující riziko pro obec, jsme byli „demokratickým způsobem“ přehlasováni. Ve chvíli, kdy má vládnoucí klan 9 hlasů proti 6, je úsměvné hovořit o demokracii hlasování.

Ze zápisu ZO č. 16 si dovolím odcitovat vyjádření zastupitele Petra Hlobila ml. (proneseno 17. prosince 2020), které s odstupem času zajímavě uzrálo díky problematickému chování vítěze veřejné zakázky ABW flow s.r.o..

Hlobil P. ml. : vítězná firma se mi nemusí líbit ale firma vyhrála podle zákona a splnila všechny podmínky, které měla, jsou další kontrolní mechanismy, já bych je dopředu neodsuzoval, mít reference subdodávkou je v zákoně dovoleno, kvalifikaci jim dodává firma, která dává referenční zakázky pro mě je podstatné to, že jim bude zaplaceno a dílo bude převzato až to bude vše v pořádku, pokud není chyba v parametrech v PD. Nemusí se mi líbit forma ale neviděl bych to, že to musí tragicky dopadnout.

Ano, nemusí to tragicky dopadnout. Ale dopadlo. Špatné rozhodnutí konkrétních zastupitelů přineslo obci nemalé problémy. Nejenom organizační, časové, ale i finanční. Za rekonstrukci zaplatíme z pěněz obce o 1,4 miliónů Kč více.


červenec – srpen 2021

„Navíc bude oslovena firma, která vyjádřila o zakázku zájem“ napsala paní Pospíšilíková v e-mailu 29.7.2021 14:39. Je mi záhadou, jak firma ze Slavičína ví dříve než zastupitelé, že dodavatel přestal na zakázce pracovat a budeme dělat nové výběrové řízení? Dokonce takové, kde nebudou muset vůbec nic doložit. Stačí když do tabulky napíší maximální rozpočtové ceny od projektanta, které měla obec a zastupitelé od listopadu 2020 k dispozici. A protože obec tlačí čas, ochotně se prohlasuje i vyšší cena o 1,4 miliónů Kč.

Průběh výběrového řízení mi z hlediska času přijde také podivný. Zadávací dokumentace prokazatelně vznikla v pátek 30.7.2021 10:34:24, na profilu zadavatele byla zveřejněna o 20 minut později v 10:55. Uzávěrka nabídek byla v pondělí 2.8.2021 v 11 hodin. V součtu jeden pracovní den na zpracování nabídky uchazeči respektive jednání administrátora s 5 uchazeči. Přijde mi to jako z říše snů, aby uchazeč dokázal za 1 pracovní den nejen nacenit rozpočet, ale také si nastudovat projektovou dokumentaci a zjistit, zda dokáže zabezpečit stavbu lidmi a především materiálem ze subdodávek. Snad možná kdyby ten správný uchazeč měl informace v předstihu. I když je pravda, že firma Progresklima CZ s.r.o., se zúčastnila obou výběrových řízení a měla tím pádem náskok v prostudování podkladů. Výsledkem byla jejich nabídka s navýšením původní ceny o téměř 50% – v první veřejné zakázce to bylo 5,333 mil. Kč a ve druhé veřejné zakázce pak 7,705 mil. Kč.

Po 40 minutách argumentů, že znovu vybíráme firmu bez prokazatelné historie na základě slibů paní účetní, že znovu dobrovolně opakujeme sebevražednou misi, došlo v diskuzi k tomuto bodu na citovky typu „děláme to pro naše děti“, „děti musejí mít jídlo“, „musíme dětem zabezpečit školu“. No a bylo vymalováno.

Perlička nakonec. Stavba byla firmě KLASA VTP s.r.o. předána 11.8.2021, tedy 8 dní po ZO č. 21, kde byla firma vybrána. Myslím, že bychom mohli klidně 3.8.2021 na ZO č. 21 zrušit výběrové řízení a udělat nové, opět rychlé. Přitom bychom mohli oslovit další prověřené firmy, o kterých hovořil p. Rerko jako náš TDI. Teď už nezbývá než doufat, že se akce dokončí dříve než začne topná sezóna. To by se asi hygieně nelíbilo a nejspíš by přišla s velkým řetězem zavřít školu. A také doufejme, že poskytovatel dotace uzná naše náklady a dostaneme plnou slíbenou částku dotace.

Zatloukání zastupitelů řeší policie

Když jsem 29. června 2021 na zastupitelstvu č. 20 navrhoval vznik personálně vyváženého výboru co by zmapoval okolnosti volby ředitelky MŠ, vládnoucí klika návrh smetla. Ani se u toho před početnou návštěvou veřejnosti nezačervenala. Snažili se nám vnutit názor, že obsah FB komunikace byl získán trestným činem a nemůže tudíž sloužit jako důkaz při vyšetřování podezření z pletich výběrového řízení. Riziko vyšetřování obsahu FB komunikace se snažili eliminovat tím, že autorky FB komunikace za doprovodu radního Klesnila vyrazily 11. června 2021 na policii do Holešova s podnětem, že se jim někdo naboural do FB účtu. Jenomže několik správně mířených dotazů na Krajské ředitelství policie mělo za následek předání případu z Holešova do Kroměříže. Kauza se rozpadla na 3 samostatné větve: kromě specialistů z kyberkriminality a hospodářské kriminálky se věcí zabývá vnitřní a GIBS. Podezření z trestného činu pletichy při výběrovém řízení, co vládnoucí skupina chtěla zamést pod stůl, řeší nakonec od 27. července 2021 hospodářská kriminálka PČR. Komediální odpor co předvedli před občany na ZO č. 20 se jim vrátil jako bumerang. Zůstaly jen předsmrtné záchvěvy zvířete chyceného v pasti, kdy se brání oficiálně poskytnout dokument FB komunikace, který je přílohou úředního zápisu z jednání ZO č. 20. I po letech mnoha afér vládnoucí klika stále naivně věří, že stačí o věci nebo dokumentu pomlčet a veřejnost v obci se o jejich přešlapech nedozví. Urputnost s jakou se obec téměř 2 měsíce brání poskytnout kompletní zápis ze zastupitelstva je zarážející. Musely být podány 2 stížnosti a 1 odvolání. Napřed si nevšimli, pak nezkopírovali vše, pak zjistili že by to narušovalo trestní řízení. Přitom se ukázalo, že klíčové přílohy ani nebyly součástí listinného originálu zápisu založeného na obci. To už nelze omluvit náhodou nebo šlendriánstvím. V tom by už možná mohly OČTŘ spatřovat podezření z TČ zneužití pravomoce úřední osoby nebo pozměňování úřední listiny.

Pikantní na celé akci je, že ačkoliv podnět na PČR dávaly autorky FB komunikace, vládnoucí skupina to interpretuje, že autorem podnětu jsem já.

Z oficiálních dokumentů vyplývá něco zcela odlišného. Já jsem na základě průběhu a okolností podaného vysvětlení na policii v Holešově podal na Krajské ředitelství policie Zlín žádost o vysvětlení postupu OO Holešov.

Překvapivá je urputnost s jakou obec nechce poskytnout přílohy oficiálního zápisu ZO č. 20 k bodu 9, zvláště pak přepis FB komunikace. V průběhu uplynulých téměř 2 měsíců řešení žádosti o informace bylo nutno podat 2 stížnosti proti nekompletnosti poskytnutých dokumentů a 1 odvolání proti Rozhodnutí o odmítnutí. Spektrum důvodů ze strany obce bylo široké: napřed si nevšimli, pak nezkopírovali vše, pak tvrdili že by to narušovalo trestní řízení. A do toho se zjistilo, že u originálního zápisu v listinné podobě chybí u bodu 9 celkem 15 dokumentů příloh. To už nemůže být náhoda, nebo úřední šlendrián. Myslím, že OČTŘ by už v takovém konání mohly spatřovat podezření z trestných činů zneužití pravomoce úřední osoby, nebo pozměňování úřední listiny. Ale rozhodnutí a konání je na nich. Já bych si jen dovolil pro ilustraci a dokumentaci shrnout časovou linii oficiálního získávání zápisu z jednání zastupitelstva obce č. 20.

 1. 30.6.2021 byla podána žádost o poskytnutí dokumentů
 2. 19.7.2021 (resp. 16.7.2021) byla obcí poskytnuta část dokumentů, chybělo kompletně 24 příloh z bodu 9 a po jedné příloze k bodu 4 a 7
 3. 19.7.2021 byla podána stížnost proti vyřizování žádosti
 4. 29.7.2021 (resp. 26.7.2021) byla obcí poskytnuta další část dokumentů (soubor 1 a 2), chybí 2 přílohy k bodu 9.3 (poskytnuta jen úvodní strana a nekompletní část první strany)
 5. 2. srpna 2021 při fyzickém nahlížení do originální listinné verze zápisu ZO č. 20 v kanceláři obce bylo zjištěno, že u bodu 9 je namísto 24 příloh přiloženo pouze 7 příloh
 6. 3. srpna 2021 na ZO č. 21 byla zastupitelem podána námitka proti zápisu ZO č. 20, protože listinná verze se odlišuje od elektronické on-line verze (u bodu 9 je namísto 24 příloh přiloženo pouze 9 příloh)
 7. 6. srpna 2021 byla podána druhá stížnost proti vyřizování žádosti, neboť 2 přílohy byly nekompletní na základě námitky proti zápisu ze dne 3. srpna 2021
 8. 17. srpna 2021 bylo obcí vydáno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti z důvodu, že se informace týkají trestního řízení
 9. 18. srpna 2021 bylo podáno odvolání proti rozhodnutí obce

Další vývoj žádosti (odvolání) je buď na obci (v rámci autoremedury), nebo na odvolacím orgánu Krajského úřadu Zlínského kraje.

ZZO č. 21 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 21 konaného dne 3. srpna 2021 v zasedací místnosti obce Kostelec u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení zasedání zastupitelstva, předložení a projednání námitek k zápisu ZO č. 20, schválení programu jednání. Délka 12:25.

Bod 2 programu: stav rekonstrukce kotelny a vzduchotechniky ZŠ. Původní videozáznam o celkové délce 2 hodiny 26 minut je z technických důvodů rozdělen na 3 samostatné videozáznamy korespondující s třemi obsahovými podtématy.

Bod 3 programu: věcné břemeno. Délka 2:12.

Bod 4 programu: diskuze. Délka 18:01.

Zápis ze ZZO č. 21 naleznete zde.

Cui bono, pane Hradile?

Pod otevřeným dopisem Jiřího Sklenáře se na jeho FB profilu vytvořila diskuze, do které se vložil také zastupitel Martin Hradil. Jeho názory a postoje v porovnáním s jeho konáním na zastupitelstvu mne natolik zaujaly, že si je zde dovolím přiblížit širší veřejnosti, aby nezapadly v komentáří na cizím profilu.

Podklady pro jednání zastupitelstva nebudu číst, protože s nimi nesouhlasím

V pondělí 21. června 2021 byly členům zastupitelstva obce rozeslány podklady pro ZO č. 20. Kromě jiného jsme od Rady obce obdrželi přepis FB komunikace, protože jsme se v jednom podbodě k ní měli vyjadřovat a schválit navrhované usnesení.

Celkem standardní proces. Ovšem nestandardní byla póza zastupitele Martina Hradila.

„Pokud však někdo má žaludek na to, aby se někomu cizímu hrabal v soukromí, pročítal jeho soukromou konverzaci a pak se ještě tím oháněl na veřejném zasedání obecního zastupitelstva…“

Předně mi překvapuje, že Martin Hradil ani po téměř 3 letech ve funkci zastupitele obce Kostelec u Holešova neví, že podklady na jednání zastupitelsta připravuje Rada obce. Jako osoba s právnickým vzděláním si tento základní fakt dozajista dokáže dohledat v § 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., nebo v části III. jednacího řádu Zastupitelstva obce, pro který Martin Hradil osobně kladně hlasoval na ZO č. 3 dne 7. března 2019 v usnesení č. 2/3Z/2019.

Pane zastupiteli Hradile, původcem a iniciátorem „pročítání soukromé konverzace a ohánění se s tím na veřejném zasedání zastupitelstva obce“, byla Rada obce. Tedy vaši soukmenovci z volební kandidátky, na které se také nacházíte.

Podobně mne překvapilo, že si zastupitel Martin Hradil programově nehodlá přečíst rozeslané podklady k jednacímu bodu ZO a přitom pro projednávání bodů/podbodů hlasuje.

„… nehodlám uvedenou konverzaci číst.“

Samozřejmě zastupitel Martin Hradil má plné právo si podklady k jednotlivým bodům zastupitelstva neprostudovat. Zůstává ovšem otázkou, k čemu se jako zastupitel vyjadřuje, když si zaslané podklady programově nehodlá číst. Takový postup bych pochopil u předem naprogramovaného hlasovacího robota s absencí vlastního vědomí a svědomí. Což v Kostelci v zastupitelstvu doufám nemáme.

Utajený právník

Ve svém komentáři Martin Hradil veřejně uvedl, pro mne překvapivou novinku, že je akademicky vzdělaný právník.

„… mé právní vědomí (získané studiem práva na střední, i vysoké škole a praxí 18 let u Policie ČR) …“

Jestli jsem to dobře pochopil, tak zastupitel Martin Hradil je po dobu svého téměř tříletého angažmá v zastupitelstvu jedinou osobou s vysokoškolským právnickým vzděláním s dlouholetou praxí. K mému údivu se veřejně ke svému akademickému vzdělání přiznal až nyní v komentáři na FB. Když jsem na zastupitelstvu předkládal připomínky, návrhy či opravy dokumentů, tak jsem byl mnohokrát častován, že nemám právnické vzdělání. Překvapuje mne, proč Martin Hradil nevyužil své znalosti získané vysokoškolským studiem práva namísto mne, když bylo třeba právně doladit či opravit dokumenty obce. Proč svými právními znalostmi nepomohl obci a aktivitu přenechal na neprávníka Žůrka?

 • bod 6 ZO č. 20, chybně vyhotovená Zpráva hodnotící komise veřejné zakázky
 • bod 9 ZO č. 20, chybně vyhotovený Zápis o průběhu konkursu na ředitelku MŠ
 • bod 4 ZO č. 18, chybějící číslo zákona v navrženém usnesení
 • bod 7 ZO č. 11, nesprávný postup při vylučování účastníka VZ
 • usnesení RO 4/6R/2020, porušení směrnice obce o zadávání veřejných zakázek (zastupitelstvem nebyla schválena zadávací dokumentace, hodnotící komise ani vítěz veřejné zakázky)
 • bod 9 ZO č. 4, chyby v ZD VZ
 • ZO č. 4, Martin Hradil jako ověřovatel zápisu nezkontroloval soulad fyzického hlasování se zápisem; musel jsem chybu řešit námitkami na ZO č. 5 a opravou zápisu ZO č. 4
 • bod 16 ZO č. 3, chyby v ZD VZ

Uvedený seznam nemá být obžalobou Martina Hradila. Spíše jen dokreslením mého rozčarování, proč zastupitel Hradil, vybavený akademickým právnickým vzděláním, nepomohl odstranit chyby a nepřesnosti v dokumentech obce. Na mysl se mi opakovaně dere: Cui bono, pane Hradile? Jednáte jako zastupitel ve prospěch obce? Moje konkrétní zkušennost z vašeho jednání na zastupitelstvech obce mi kladnou odpověď nedává.

Účet bez hostinského

Na člověka, co dle svých slov má 18 let praxi u PČR, je poměrně zarážející míra absence presumpce neviny. Navíc zvláštně okořeněná závěry, které netuší ani vyšetřovatel, státní zástupce a už vůbec ne soudce. Dovolím si odcitovat 3 pasáže z komentáře Martina Hradila:

 • „… jednáním, kterým byla konverzace získána je dle mého tvrzení trestným činem …“
 • „Může být použita jako důkazní materiál ale pouze proti osobě, která tuto konverzaci nelegálně získala.“
 • „Obsah této konverzace jako důkazní materiál v trestním řízení nemůže být použit, jelikož byl získán nelegálně“

Domníval jsem se, že stále platí presumpce neviny. Pevně věřím, že presumpce neviny platí i u všech jednotek PČR, včetně té, u které Martin Hradil slouží. Tedy z trestného činu může být někdo obviněn až poté, co PČR prokáže, že se skutečně jedná o trestný čin. Pokud vím, tak se dosud nic takového neodehrálo. Přesvědčivá tvrzení zastupitele a policisty Martina Hradila chápu tak, že má nějaké lepší informace, než my všichni ostatní. Což je ovšem na pováženou, protože Martin Hradil není vyšetřovatelem oznámení co podaly dvě autorky FB komunikace. No a i když někdo bude PČR obviněn z trestného činu, musí být soudem za tento trestný čin pravomocně odsouzen. Což se opět nestalo. Takže tvrzení, že je to trestný čin a že konverzace byla získána nelegálním jednáním Martin Hradil nikde nedokládá. A věřím tomu, že u PČR své zaměstnance učí, aby takovéto předčasné a nepodložené závěry nevyslovovali, protože porušují presumpci neviny.

Absence svobodného demokratického myšlení?

Nejde přehlédnout přeměnu a profesionalizaci PČR z původního represivního nástroje státu (Veřejná bezpečnost) na orgán, co se snaží respektovat Ústavu a práva občanů. Samozřejmě PČR tvoří konkrétní lidé, kteří se každý po svém vyrovnávají s touto změnou. 18 let služby u PČR podpořené akademickým právním vzděláním mi přijde dost dlouhá doba na pochopení, že existuje Ústava a v ní zaručená práva a svobody občanů. O to více mne překvapuje, že zastupiteli Martinovi Hradilovi jsou tyto skutečnosti cizí, když hlasuje pro usnesení zastupitelstva v evidentním rozporu s Ústavou zaručenými právy.

Určitě zastupiteli Martinu Hradilovi neunikl § 328 Trestního zákoníku, kdy jako zastupitelstvo si nemůžeme přisvojovat úkony, které jsou vyhraženy přestupkové komisi, orgánům činným v trestním řízení či soudům. Myslím, že by bylo prospěšné, aby jako akademicky vzdělaný právník osvětlil ostatním zastupitelům kde končí pravomoce zastupitelstva.

ZZO č. 20 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 20 konaného dne 29. června 2021 v Sokolovně obce Kostelec u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení zasedání zastupitelstva a schválení programu jednání. Délka 25:24.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZZO č. 19. Délka 3:46.

Bod 3 programu: informace o činnosti obce. Délka 38:16.

Bod 4 programu: schválení závěrečného účtu obce a účetní uzávěrky za rok 2020. Délka 8:09

Bod 5 programu: vítěz veřejné zakázky Dům seniorů. Délka 11:24.

Bod 6 programu: vítěz veřejné zakázky rekonstrukce tělocvičny ZŠ. Délka 10:34.

Bod 7 programu: věcné břemeno. Délka 2:03.

Bod 8 programu: rozpočtové opatření 3/2021. Délka 0:53

Bod 9 programu:(z technických důvodů nadměrné délky a velikosti souborů je záznam rozdělen na dva samostatné na sebe navazující videozáznamy)

Bod 10 programu: smlouva kompostéry. Délka 1:39.

Bod 11 programu: dar postiženým tornádem. Délka 12:16.

Bod 12 programu: diskuze. Délka 25:51.

Bod 13 programu: závěr. Délka 0:20.

Zápis ze ZZO č. 20 naleznete zde.

Otevřený dopis k průběhu zastupitelstva č. 20

„Důvodem napsání tohoto dopisu je mé zděšení z reakce čelních představitelů naší obce na projednávání bodu číslo 9“ stojí v prvních řádcích otevřeného dopisu starostce a zastupitelům obce Kostelec u Holešova. Autor na 3 stranách precizně, pregnantně a konkrétně popisuje marasmus, jakým způsobem je naše obec řízená, jak se pohrdavě a přezíravě vyjadřují někteří radní a zastupitelé k obecním záležitostem a podnětům veřejnosti. Je nepochybné, že lidem v obci záleží na správě věcí veřejných. Že mají znalosti a dovednosti předkládat oponentní názory k veřejné diskuzi. Je evidentní, že nastává soumrak jediné pravdy jediného loutkovodiče.

Vážená paní starostko, vážení páni zastupitelé,

dne 29. 6. 2021 jsem měl možnost zúčastnit se osobně jednání obecního zastupitelstva v Kostelci u Holešova (do té doby jsem sledoval tato jednání pouze ze záznamu). Důvodem napsání tohoto dopisu je mé zděšení z reakce čelních představitelů naší obce na projednávání bodu číslo 9. V tomto bodu se řešily skutečnosti ohledně zvolení nové ředitelky MŠ Kostelec u Holešova. Tyto skutečnosti byly:

 1. Dopis rodičů starostce
 2. Únik, šíření a obsah facebookové konverzace K. S. a J. Č.
 3. Zdůvodnění volby nové ředitelky MŠ.
Dopis rodičů starostce

Na základě tohoto dopisu byl do jednání ZO zařazen bod číslo 9. Bohužel tento dopis nebyl dobře zformulován a ve výsledku byl použit proti podepsaným rodičům (přednáška pana místostarosty
o tom, jak má vypadat petiční arch, v kontextu předchozích pochybení RO byla zcela zbytečná), ale i proti končící ředitelce MŠ.

Unik, šíření a obsah facebookové konverzace K.S. a J.Č.

Tato skutečnost vyvolala jednoznačně nejvíce emocí jak v řadách zastupitelů (Zdeněk Klesnil a Martin Hradil), tak i v řadách zúčastněné veřejnosti. Nabourání se do cizí konverzace je jednoznačně trestný čin. To bylo na jednání i několikrát zdůrazněno a není o tom žádných pochyb. Zde rozumím
rozhořčení zúčastněných osob konverzace a jejich blízkých. Co bohužel nebylo vůbec řečeno je, že i takto získaná konverzace (její obsah) může být použita jako důkaz k doložení jakéhokoliv jednání. Zde mě trochu zaráží argumentace zastupitelů Zdeňka Klesnila a Martina Hradila, kteří jednoznačně řekli, že výše zmíněnou konverzaci nečetli, podle jejich názoru je to svinstvo číst a celkově se tím zaobírat. Na druhou stranu jako příslušníci Policie ČR (to několikrát sami zdůraznili), museli vědět, že jakákoliv konverzace může být použita jako důkazní materiál, což tato konverzace pro mnoho rodičů dětí a občanů Kostelce u Holešova je.

Dále mě zarazilo naprosto zavádějící vyjádření zastupitele Petra Hlobila staršího k výskytu obálek s uniklou konverzací ve skříňkách dětí mateřské školky. Dle jeho názoru si paní ředitelka měla na základě záznamu kamer mateřské školky zjistit, kdo dal do skříněk inkriminované obálky s uniklou konverzací. Paní ředitelka má samozřejmě právo podívat se na tento záznam, ale už nemá právo poskytnout tyto informace komukoliv jinému, jinak by se jednalo o porušení GDPR (za předpokladu,
že se nejedná o trestný čin)

Zdůvodnění volby nové ředitelky MŠ

Opakovaně a dle mého názoru správně se k této skutečnosti vyjádřil zastupitel Petr Měrka, který požadoval po RO jednoznačné zdůvodnění jejich volby ředitelky MŠ. Zde musíme přihlížet i k obsahu uniklé facebookové konverzace, která rozvířila pochybnosti o volbě u řady rodičů a občanů Kostelce u Holešova. Teď přejdu k samotné volbě. Zdůvodnění radního Zdeňka Klesnila je dle mého názoru férové, protože se účastnil konkurzního řízení jako tajemník. Radní Jindřich Surala hlasoval na základě doporučení konkurzní komise a zároveň byl jedním ze členů konkurzní komise. Poněkud nechápu postoj paní starostky Marcely Pospíšilíkové, jejíž hodnocení jako členky konkurzní komise se shoduje s celkovým závěrem této komise. V následném hlasování RO se však zdržela hlasování. Zdůvodnění radních Tomáše Marka a Petra Hlobila staršího a zastupitele Petra Hlobila mladšího (zde nerozumím, proč se k tomu vyjadřuje zastupitel, který by měl mít stejné informace jako ostatní zastupitelé, kteří se dožadovali zdůvodnění této volby) se mi jeví jako dost vágní
a navíc dehonestující závěr konkurzní komise, i když je tento závěr pouze doporučujícího charakteru. Pro lepší pochopení následujícího textu vyjmenuji povinnosti konkurzní komise:

 • Komise posuzuje vhodnost uchazeče pro výkon činnosti ředitele na základě přihlášky, řízeného rozhovoru zaměřeného zejména na pedagogické aspekty práce ředitele školy, pedagogickou koncepci uchazeče, jeho představy o vedení pedagogického sboru, znalosti v oblasti trendů ve výchově a vzdělávání a schopnost koncepční práce v oblasti školství, výchovy a vzdělávání.
 • Konkursní komise se usnáší hlasováním o vhodnosti uchazeče, a to na základě přihlášky, řízeného rozhovoru, popřípadě dosavadních pracovních výsledků zejména v oblasti školství,
  mládeže a tělovýchovy, doplňkového hodnocení a vyjádření odborníků.

Každý člen RO má nepopiratelné právo volit podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Ale k čemu jsou pak závěry konkurzní komise, která má za úkol komplexně posoudit uchazeče, když někteří z řad RO (konkrétně radní Petr Hlobil starší) tvrdí, že jeho soukromé zjištění se rozchází se závěrem
konkurzní komise? Toto vyjádření pana místostarosty může vyvolávat dojem, že:

 • konkurzní komise si nezjistila všechny skutečnosti (tzn., nesplnila všechny své povinnosti, které ji ukládá zákon), nebo
 • pan místostarosta nám neřekl pravý důvod své volby, což po něm požadovala část veřejnosti i někteří zastupitelé.

Je veřejným tajemstvím, že důvodem nezvolení kandidátky, která byla konkurzní komisí ohodnocena jednoznačně jako nejlepší, je doložení určitého dokumentu (posudku) proti její osobě z dob jejího předchozího profesního působení. Pokud existuje takový dokument, tak se k němu měla vyjádřit a vzít v potaz konkurzní komise, která jistě prověřila pracovní minulost všech kandidátů. Zaráží mě na tom fakt, že členové RO, kteří byli zároveň členy konkurzní komise (tzn., měli nejlepší informace), nic takového ve svém vyjádření k volbě nové ředitelky MŠ neuvedli. Z toho pro mě osobně vyplývá (a vracím se o pár řádku výše), že nám nebyly řečeny pravdivé důvody rozhodnutí RO, což vůči občanům Kostelce u Holešova není férové.

Krátce se zastavím u vyjádření zastupitele Petra Hlobila mladšího, který se také vyjadřoval k rozhodnutí RO. Na jeden z dotazů z publika odpověděl, ať si přečteme životopisy kandidátů a pochopíme, proč se tak RO rozhodla. Jedná se o zavádějící odpověď. Profesní životopis uchazeče byl součástí přihlášky do konkurzního řízení, tzn., tvořil jeden z podkladů pro závěr konkurzní komise. Dále nevím, kde je možné dohledat životopisy jednotlivých kandidátů, protože osobně se mi tyto informace nepodařilo nikde dohledat. Nemá cenu se vyjadřovat k další odpovědi zastupitele Petra Hlobila mladšího, který reagoval na jiný dotaz z publika, že se jedná o hloupou otázku. Je smutné, že
takto reaguje zvolený zastupitel obce na naprosto relevantní dotaz někoho z občanů.

Osobně neznám ani jednu z kandidátek na ředitelku MŠ Kostelce u Holešova a nepřísluší mi hodnotit jejich způsobilost pro tuto funkci. Nebylo to ani smyslem a cílem tohoto dopisu. Smyslem a cílem bylo poukázat na to:

 • jakým způsobem je řízená naše obec,
 • jak se vyjadřují NĚKTEŘÍ naši členové RO a ZO k obecním záležitostem a podnětům z řad veřejnosti,
 • že v obci není jen zastupitel Petr Žůrek (+ pár dalších zastupitelů a občanů), kteří se nebojí říct svůj názor a vyjádřit se veřejně k místnímu dění.

Děkuji za přečtení tohoto dopisu.

S pozdravem
Jiří Sklenář
Občan obce Kostelec u Holešova


Doplňkové zdroje: vyhláška č. 54/2005 Sb. o konkursech; zápis hodnotící komise

Obec opět prošustrovala 366 tisíc

Nikdy se nesmířím se ztrátou obce 366 tisíc Kč za pronájem školní jídelny za rok 2020. Stejně jako za rok 2019, kdy ztráta dosáhla 368 tisíc Kč, podávám námitky k závěrečnému účtu obce, který se bude projednávat na zastupitelstvu v úterý 29. června 2021. Není mi lhostejné, že obec nejedná s péčí řádného hospodáře. Zbývá otázka, v čí prospěch obec se ztrátou pronajímá majetek a poskytuje služby.

Struktura ztráty a její příčina je stále stejná. V roce 2020 se ztráta skládala z pronájmu prostor a placení energií v částce 217 tis. Kč a ze ztráty na rozvozu stravy v částce 123 tis. Kč. V roce 2019 tomu bylo obdobně – ztráta z pronájmu prostor a placení energií 237 tis. Kč, ztráta z rozvozu stravy 130 tis. Kč.

Od roku 2015, kdy byla uzavřena smlouva se Scholarest, nikdo neaktualizoval cenu za rozvoz stravy. Přitom stouply náklady na pohonné hmoty, stouply tarifní mzdy a hned máme příčinu ztráty. V minulosti jsme několikrát upozorňovali na nutnost revidovat cenu za obcí poskytovanou službu rozvoz stravy. Bohužel bezúspěšně. S jejich 9 hlasy našich 6 hlasů vždy s přehledem přehlasují. Po letech opakované ztráty se na mysl dere otázka: Qui bono? V čí prospěch? Finanční ztráta asi ve prospěch obce nebude.

Klesnil se postaral o neplatnost konkurzu

Radní Zdeněk Klesnil byl zvolen tajemníkem konkurzní komise. Jeho hlavním úkolem bylo vytvořit právně závazný dokument – zápis. Jenomže zápis vytvořil s takovými chybami, že lze úspěšně pochybovat o právní validnosti celého konkurzu. Je otázkou, proč tolik své pozornosti jako nečlen komise věnoval „vyslechnutí rozhovorů, kladení otázek a odpovědí uchazečů“ a o poznání méně energie věnoval přesnosti a důslednosti při vytváření zápisu.

Pro pořádek připomínám, že se jedná o zápis o průběhu konkursu na místo ředitelky Mateřské školy Kostelec u Holešova.

Bod e) pojednává o vhodnosti uchazečů. V usnesení je uvedeno

Bod f) se věnuje pořadí uchazečů. V usnesení je uvedeno

Na konci protokolu najdete pikantní potvrzení pochybnosti o právní validnosti zápisu.

Dovolím si obsah protokolu shrnout. Komise se usnesla, že uchazečky jsou vhodné pro výkon ředitelky Základní školy, určila pořadí uchazeček vhodných pro výkon ředitelky Základní školy a nakonec komise potvrdila svým podpisem, že výsledek souhlasí. Co na tom, že se jednalo o konkurz na ředitelku Mateřské školy. Jestli je dokument právně zmatečný si jistě laskavý čtenář udělá názor sám.

Utajovaný protokol usvědčuje ze lži

Po dvou měsících průtahů a výmluv jsem obdržel Zápis konkursní komise, který evidentně chtělo vedení obce před veřejností utajit. Zápis totiž trojlístek radních a hlavní spojku komplotu usvědčuje ze lží, které se veřejnosti snažili podsunout na jednání ZO č. 19.

Žádost jsem podal 22. dubna 2021, zamítnutí z obce přišlo 7. května 2021. Ten samý den jsem odeslal odvolání s odkazem na 3/4 roku staré rozhodnutí Krajského úřad v podobné věci (konkurs na ředitele ZŠ), že obec dokument musí poskytnout. Krajský úřad mi dal plně zapravdu 31. května, zrušil rozhodnutí obce a přikázal věc znovu projednat. Obec protokol poslala 16. června 2021. Z uvedeného je zřetelně vidět účelové kličkování a protahování poskytnutí protokolu (zákonná doba je 15 dní). Zvláště když již jednou v identické žádosti dal Krajský úřad úřední osobě Pospíšilíkové přes prsty. Moji právníci vyhodnocují, jestli se ze strany úřednice Pospíšilíkové jedná o šikanu, nebo zneužití pravomoce úřední osoby.

Co se před námi snažili utajit?

V zápise konkursní komise je klíčová tabulka s hlasováním každého z členů odborné komise o jednotlivých kandidátech. Z hlasování jednoznačně vyplývá, že nebyla žádná pochybnost nebo zaváhání o vítězce konkursu. Mgr. Ondráčková dostala od všech členů odborné komise bez vyjímky nejlepší hodnocení. Tedy ani stín, ani náznak pochybnosti, kdo je nejlepší.

Veřejná tvrzení byla lež

Veřejné proklamace „Vybrali jsme nejlepší“, nebo „zvítězil nejlepší“ jsou v konfrontaci se zápisem konkursní komise obyčejnou lží. Navíc dotvrzenou absencí jediného důvodu, proč RO rozhodla odlišně od názoru odborné komise.

Mnohokrát opakované „hlasoval jsem podle svého nejlepšího vědomí“ se v konfrontaci se zápisem konkursní komise obrací také v lež. Hlasující radní měli vědomí o bezkonkurenčním vítěztví Mgr. Ondráčkové uvedené v protokolu. Demonstrativní proklamace zůstává lží a účelovou manipulací s veřejností.

V přepisu FB komunikace je jedna zajímavá část ze dne 9.4.2021 čas 10:14.

„J.Č. dnes jsem slysela nazor Jindry Suraly, ktery rekl ze tam neni co resit. Ze Magda je rozdrtila na tom konkurzu ze by nebylo dobre do napadnout na rade. Ze budou za blbce“

Nemám důvod pochybovat o věrohodnosti tvrzení, že radní Surala má k volbě takovýto postoj. Přeci jen byl jediný, kdo na RO hlasoval proti návrhu trojlístku.

 

Dění okolo MŠ veřejně v úterý 29.6.2021 na ZO

Na úterý 29. června 2021 od 17 hodin je do sokolovny ohlášeno veřejné zasedání zastupitelstva obce. V bodě 9 bude projednáváno dění okolo Mateřské školy. Místo původně avízované zasedačky obce se ZO bude konat v Sokolovně, aby bylo dost míst pro věřejnost. Neexistuje omezení rozestupů či množství osob v Sokolovně, platí pouze nošení respirátorů.

Žádost o projednání dopisu rodičů a zařazení samostatného bodu na jednání zastupitelstva jsme podali 11. června 2021. Blíže neobjasněným způsobem se RO rozhodla na program přidat dalších 6 podbodů. Z jejich obsahu si jistě uděláte názor, jestli Radě obce jde o rodiče a děti, nebo si chtějí jen zachránit kůži, když se provalily pletichy a ovlivňování rozhodování při volbě ředitelky MŠ. Určitě Vám neuteklo, že žádný ze 6 bodů navrhovaný RO neřeší chování dotčených radních a dalších osob co pletichy a ovlivňování organizovaly. Dle mého názoru je to jen strhávání pozornosti od zásadního, co by mělo být projednáno. Navíc s legračním usnesení deklaratorního charakteru, které má význam pouze pro ty zastupitele, co pro něj budou hlasovat. Jinými slovy takové usnesení je nevymožitelné a některá i protiústavní (právo svobody projevu třeba anonymním dopisem). Tedy divadlo pro diváky a zastrašování aktérů.

 

 

Otevřený dopis ředitelky MŠ starostce obce

Dnes byl rozeslán otevřený dopis ředitelky Mateřské školy Zdeňky Zaviačičové adresovaný starostce obce Kostelec u Holešova RNDr. Marcele Pospíšilíkové. Obsah dopisu považuji za velmi závažný především díky popisu nepřijatelného jednání Ing. Petra Hlobila staršího. I přes skutečnost, že si p. Hlobil st. osvojil praktikování komunikace s druhými spočívajícím v nátlaku, výhrůžkách, psychickém tlaku či zastrašování, nelze tyto jeho praktiky přejít mlčením. Nejsme v padesátých letech akčních výborů, nejsme v dobách normalizace a kádrování lidí. Žijeme ve svobodné zemi, kde každý má dle Listiny právo vyjádřit svobodně svůj názor, aniž by mu za to hrozila újma při uplatňování těchto základních práv a svobod.

OTEVŘENÝ DOPIS STAROSTCE OBCE

Vážená paní starostko,

nemohu jinak, ale musím zareagovat na naše středeční jednání v mateřské škole.

Dne 15.6.2021 jste mne požádala o „pracovní schůzku“, já jsem vám potvrdila termín. Teprve s vaším příchodem do MŠ mi došlo, že se o žádnou pracovní schůzku nejedná. I když to předem nebylo domluveno, přišla jste za mnou i s panem místostarostou – a namísto pracovní schůzky se jednalo o “místní šetření“ s předem připraveným scénářem.

Odhlédneme-li od toho, jak silnou roli zde hrála vaše převaha – oba jste byli připraveni, já zaskočená a v podstatě téměř dvě hodiny pod psychickým tlakem, celé jednání až na výjimky vedl pan Hlobil, který sám sebe zřejmě jmenoval do role „vyšetřovatele“: kdo, kdy, jména, datum, jaké závěry, kde jsou zápisy … a to vše se závěrem, že takhle to neprojde…? U koho? Kde?

Perličkou jednání č.1 bylo jeho obvinění, že jsem zodpovědná za rozšíření kopie fb konverzace (všichni víme, jaké) mezi rodiči v šatně. Já si na rozdíl od pana Hlobila nemyslím, že mám právo prohlížet dětem skříňky a otvírat zalepené obálky. To mi promiňte, ale pervitin bych tam na rozdíl od pana místostarosty nečekala.  Důrazně mi bylo jeho ústy sděleno, jaká rizika plynou z mého „nekonání“ – ovšem v zápisu z „místního šetření“ je uvedeno (perlička č.2): „Starostka upozornila paní ředitelku…“ S kým jsem tedy měla zmíněnou „pracovní schůzku“? S vámi, která jste mě o ni požádala? Nebo s panem místostarostou, který mi opravdu vtipně vzhledem k situaci připomněl mou účast na své volební kandidátce?

Já to nepopírám ani nijak nezpochybňuji, věřila jsem jemu i jeho volebnímu programu. A on mě jistě oslovil s vědomím, že mám důvěru občanů Kostelce u Holešova a budu pro něj ve volbách do ZO přínosem. Takhle se, paní starostko, chová „kolega“ z kandidátky? Když nemůže jinak, bude mě zastrašovat? (Připomínám jeho slova týkající se „Vyšetřování ztráty třídní knihy“ – pardon, to jsme jinde, ale je to stejně absurdní  – „vyšetřování šíření fb konverzace“ mezi rodiči v MŠ: „budou se vás na to dotazovat i jiní!“)

Závěrem se chci zeptat na něco, co mi vrtá hlavou po celou dobu: paní starostko, Vám skutečně nevadí, jak se chovali někteří členové Rady před a po jednání RO 12.4.2021? Vy jste se opravdu nad ničím nepozastavila a schvalujete to?

O tomto faktu jste se totiž na vašem „místním šetření“ v MŠ ani jeden z vás nezmínil. Já osobně jsem se s tím doposud nevyrovnala a nepovažuji to ani za morální ani za normální.

A druhá otázka: vy skutečně chcete označit za viníka celé této situace mě, ředitelku mateřské školy?

Pokud ano, a pokud všechno výše zmíněné schvalujete, prosím Vás, abyste 29.6.2021 na mé rozloučení v MŠ nechodila, neboť ani já ani někteří z rodičů bychom se necítili v této situaci dobře.

Zdeňka Zaviačičová,

ředitelka mateřské školy v Kostelci u Holešova (7.8.2007 – 31.7.2021)

V Kostelci u Holešova, 17.6.2021

Nespokojení občané strhli lavinu zájmu o dění v obci

Ve středu 9. června 2021 byl publikován příspěvek Obcí Kostelec u Holešova se šíří anonymní psaní autora Nespokojení občané, který vyvolal lavinu zájmu čtenářů. Jen za první den web navštívilo 908 unikátních návštěvníků, jednotlivé stránky sledovalo 1.636 čtenářů a na samotný příspěvek kliklo 751 lidí. Je nepochybné, že zájem o příspěvek přerostl hranice naší tisícové obce. 

908

unikátních návštěvníků webu dne 9.6.2021; obvyklý počet návštěvníků je 40-80 při zveřejnění příspěvku dle atraktivity

1.636

shlédnutí jednotlivých stran webu dne 9.6.2021; obvyklé číslo je 60-120 při zveřejnění příspěvku dle atraktivity

751

kliknutí na příspěvek „Obcí Kostelec u Holešova se šíří anonymní psaní“ za den 9.6.2021; obvyklé číslo jsou nižší desítky za den při zveřejnění příspěvku dle atraktivity

Podobnou návštěvnost vykazuje FB profil Kostelec u Holešova .eu 9. června 2021, v den publikování příspěvku: 436 celkových zobrazení profilu, 74 návštěvníků příspěvku.

V porovnání s oficiálním FB profilem obce Kostelec u Holešova dávali diváci a čtenáři jednoznačně přednost našemu zdroji informací. Tuto skutečnost jsem popisoval v příspěvku „Neví, nebo nechce vědět?“, který byl publikován 22. listopadu 2020.

Obcí Kostelec u Holešova se šíří anonymní psaní

Opravdu hlasovali radní podle svého nejlepšího vědomí a svědomí? Vystoupení trojlístku radních na zastupitelstvu č. 19, když obhajovali odlišnou volbu ředitelky od rozhodnutí výběrové komise se obsáhle věnoval článek Trojlístek věřil drbům místo rozhodnutí odborné komise. Do rukou se nám dostala FB komunikace mezi Kamilou S********* a Janou Č******* z období mezi čtvrtkem 7. dubna a pátkem 16. dubna 2021. Tedy před zasedáním hodnotící komise (8.4.2021), před a po zasedání Rady obce (12.4.2021). Z dokumentu přesvědčivě vyplývá, že se ustanovila skupina s cílem ovlivnit jednání konkurzní komise a přimět radní k volbě ředitelkou Marii Ševčíkovou. Tvrzení p. Hlobila st., že „rozhodovali podle svého nejlepšího vědomí a svědomí“ se rozsypalo jako prach.

středa 7.4.2021 10:30, den před konáním konkurzu

K.S. Ahoj Jani, nezlob se, že tě ruším, ale jak si říkala, že učitelka ze školky nemá splněnou tu 5 letou praxi ve školce, tak jsem to říkala Peti M******. a prý splnila všechny podmínky, aby mohla ke konkurzu. Tak nevím?
J.Č. Ahoj Kami, divej. … Nakonec jsme to asi nejak vymysleli Takze klidne i kdyby tu praxi mela… Jen te strasne moc prosim!!!! NIC nesmi ven a uz vuuuubec ne Peti M******. Ja ji mam rada ale vim, ze se ji neda nic rict a vse troubi do sveta. A ja bych z toho mela obrovske problemy…a to nejen ja!!!!

čtvrtek 8.4.2021 9:29, den jednání konkurzní komise

K.S. Jani, … pokud by si se rozhodla napsat tomu Petrovi Hlobilovi, číslo na mě máš, klidně mu ho dej, taky můžu říct svůj názor…
J.Č. Kami cislo nemam tak mi ho prosim posli ..
J.Č. Kami ono se to s tim Hlobilem asi vyresilo
Dojela jsem vcera domu a byly dobre zpravy

K.S. Prosím tě, nevíš jestli už je zdravá paní T********?
J.Č. Nevim, zjistim…napisu brachovi
Tak jeste neni
K.S. Prosím tě, neruš ho, když tam sedí!
Musí dávat na všechno pozor
J.Č. Ma cas
K.S. Ty jo, já bych chtěla být mucha
A všechno tam slyšet
J.Č. Jako Magda bude urcite naslapana a pripravena od reditelky
K.S. Určitě, a ředitelka ji bude chválit.
Akorát bych řekla, že je to střet zájmů, když si ji vybrala, jak může posuzovat ostatni?
J.Č. Joo s tim se pocita

čtvrtek 8.4.2021 12:27, po ukončení jednání konkurzní komise

J.Č. Dopadlo to jak jsme predpokladali
K.S. Tak teď je to na radě…
A všichni byly pro ni?
J.Č. S brachou jsem jeste vubec nemluvila. Psala mi Janca O********
J.Č. Doporucilo poradi, nikdo nic nevyhral!!!
J.Č. Uz na tom nas tym maminek pracuje a budeme bojovat!!!! Neboj!!!!
K.S. Jenže je potřeba 3 hlasy z pěti!
J.Č. Ja mam brachu jisteho, Toma ma Petka na starosti a Hlobila poresime! !!
J.Č. Budu dnes psat i Petovi…ale nemluvila jsem jeste vubec s brachou.

pátek 9.4.2021 10:14, den po konkurzu, 3 dny do hlasování na Radě obce

J.Č. nevim, jestli bude Zdena jit proti tomu…
K.S. Aha, já už jsem právě myslela, že Zdeňa už je rozhodlý….
J.Č. dnes jsem slysela nazor Jindry Suraly, ktery rekl ze tam neni co resit. Ze Magda je rozdrtila na tom konkurzu ze by nebylo dobre do napadnout na rade. Ze budou za blbce
K.S. Tak jak Ballner
J.Č. U Ballnera to bylo prave naopak. U konkurzu nebyl nejlepsi, Jana byla lepsi ale vyhral diky obsazenu komise a predem domluvenym hlasum.

pátek 9.4.2021 21:12, den po konkurzu, 3 dny do RO

J.Č. Dnes jsem resila pouze Toma …mluvili jsme spolu hodinu. Nabidla jsem mu tve cislo, ze mu rada poskytnes informace a souhlasil. Takze pocitej s tim, ze ti bude volat ju? Zitta budu mluviz s brachou a popripade jeste k veceru s Hlobilovyma…

pátek 9.4.2021 22:30, den po konkurzu, 3 dny do RO

K.S. Jani, tohle mě napadlo včera, číslo jsem nabídla i Peti, ať ho Tomovi dá
J.Č. Jeste nehazme flintu do zita
K.S. Nějak tomu nevěřím, já mám navíc podepsanou mlčenlivost, takže těžko říct, co z toho ředitelka vyvodí… Ale jak jsem říkala, svůj názor řeknu, za tím si stojím!
J.Č. Ty mas mlcenlivost ohledne deti…takze toho bych se nebala
K.S. Bohužel tak mám uvedeno, že nebudu požkozovat dobré jméno školky
K.S. Aspoň kdyby si mohla říct, že bývalý kolega/kolegyně Magdy ji zná, ví jaká je …
J.Č. To ja vsechno pouziju…neboj!
J.Č. Dobre je, ze Tom vse vi a neni mu to jedno. Popravde jsem. hodne zvedava co poresim zitra s brachou…
J.Č. Na druhou stranu vim, jaky na to ma nazor a uz neco mi slibil…tak ja doufam, ze necukne.
J.Č. jak budu neco vedet tak napisu.Ty pocitej s tim Tomem

sobota 10.4.2021 9:16, 2 dny po konkurzu, 2 dny do RO

K.S. Jani,teď jsem mluvila s paní S********…
J.Č. Jako K*****???
K.S. Jo
K.S. Jindrovi se prý líbila jiná, než Magda …
J.Č. Nekeceeeeeeej! !!!!
J.Č. Jeziis to je suoer
J.Č. A nerekla ti k tomu nic? Ze by Jindra chtel jit do toho treba?
K.S. Říkala mi, že Magda na něho působila suverénně a vlastně i na K****, když vodila E*****, a ta co se mu líbila, že byla taková veselá, lidská …
K.S. Víc jsem před ní říkat nemohla
K.S. Ale aspoň něco, doufám, že to Jindrovi řekne.
J.Č. To si mela ale rict…Jindra je v rade!!!
K.S. Já vím, proto jsem se snažila naznačit co nejvíc!
J.Č. Divej ted do toho musis jit naplno!!! Bude te to stat na chvíli misto ale od zari budes zpet, kdyz vyhraje ta druha
K.S. Teď mi volal Tomáš.
J.Č. A dobre?
K.S. Pocit mám dobrý.
K.S. Jsem ráda, že zavolal!

pondělí 12.4.2021 9:17, den hlasování na radě obce

J.Č. dnes jsem mluvila s Jarkou S********** a ta mi rikala, ze mluvila s Katkou S********, ze davas vypoved. Uz to tu rozhlasuje…takze bacha no…je to tady hnus
J.Č. To je fena ta Jarka.
J.Č. A Katka taky…
J.Č. Divej zkus to ted vydrzet . Muzete uklidnovat to, ze od zari tam z cele te bandy zustane jen Cymbanikova…a tu mas u zadku!!
K.S. Jani, já nějak pořád doufám, jak jsem mluvila včera s panem Hlobilem
K.S. Nevíš, v kolik je ta rada?
J.Č. Verim…ale vyjdes jako vitez neboj. Vsechno se jim to vrati
J.Č. Je v 17 hodin…byva tak do 8 max…
J.Č. Neboj…hned ti napisu jak zjistim info
K.S. Myslím na to od rána, když mi pan Hlobil říkal, že to bude ráno řešit s tou paní ředitelkou (ZŠ – poznámka redakce) a starostkou.
J.Č. Noo jako muj bracha mi urcite vedet neda. Oni jako radni, by to spravne nemeli oznamit driv, nez kdyz to nedojde pisenmne uchazecum. Takze on je na toto pes a nic s nim nehne. Ale snad mi to da vedet mlady Peta Hlobil nebo Tom Marek

pondělí 12.4.2021 16:55, doba jednání rady obce

K.S. Teď mi volala Peťa, že jí to Jaruška taky říkala
K.S. Ta co neví, nepoví.
J.Č. Ty vole…to je sila
K.S. Asi si brousí zuby na místo učitelky
J.Č. Jen se bojím ze nekdo z rady vypustí me jmeno a je to v prdeli. Surala to hned roznese vsude
K.S. To si nemyslím, spíš padne moje jméno, s tím počítám.
K.S. Pořád ale spoléhám na rozhovor pana Hlobila s tou ředitelkou (ZŠ – poznámka redakce), že to bude pádný důvod a argument.

pondělí 12.4.2021 20:04, po skončení jednání rady obce

J.Č. Rada skoncila
J.Č. Bracha uz odjel…psala mi mamka
K.S. A co Tomáš? Nebo Petr?
J.Č. Nikdo nic zatim
K.S. A nemám zkusit napsati Tomovi já??
J.Č. Neee ma mi hned volat Peta Hlobil…musime vydrzet
J.Č. Kami uz to vim…
J.Č. Slíbila jsem, ze to nikomu nereknu. Ucitelky se to nesmi dozvedet driv od nekoho jineho nez od obce
K.S. Jani!
J.Č. Muzu ti verit???
K.S. Určitě
J.Č. Mela bych fakt problemy!!!
K.S. Já vím, o co jde, neboj se!
J.Č. Magda reditelkou neni
J.Č. Ani mamce atd…nikomu!!!!!
K.S. Je to Maruška?
J.Č. Ano je to Maruska
J.Č. Kdyby volali Hlobilovi tak delej ze nic nevis!!! Opravdu jeste jednou moc prosim!!!!
J.Č. Teto Kamilko ted nam tam prosim vydrz
J.Č. ani nevis jak jsem stastna ze to vyslo a ted nelituju, ze jsem do toho sla
K.S. Ať už na radě padlo cokoliv, jsem ráda, že jsem pomohla
K.S. Jak říkal pan Hlobil, důležité číslo byli tři.

úterý 13.4.2021 8:40, den po jednání rady obce

K.S. Kdybys náhodou mluvila s Péťou Hlobilem, můžeš se ho zeptat, jestli padly na radě nějaké jména? Jsem sice na ředitelku nachystaná, když se mě bude ptát, ale ať vím víc, když vím, co Magda dokáže!

úterý 13.4.2021 16:02, den po jednání rady obce

K.S. a fakt ji nezvolili?
J.Č. Nezvolili
K.S. volala mi Petra.
K.S. Jestli něco vím
K.S. Jakoby se z toho všeho chtěla vyvléct, víš, že ona vlastně nic neřekla, že se teď bojí o J******.
J.Č. presne tento pocit mam i ja a Janca O******** s ni kvuli tomu ani nekomunikuje!!! Dnes mi rekla, ze ma doma peklo, ze D**** po ni rve, ze tim ublizi J****. Masakr…ona to vsechno v podstate rozjela…uz jen to, ze na me hodila toho Tomase at to zaridim
J.Č. Jancu denne obvolavala at zajde za reditelkou, at zajde za starostkou…furt neco, byla pry uplne silnea…a ted tu prijde nejdulezitejsi dny a ona dela jakoby nic
K.S. Proto jsem ti dala svoje tel, ať můžu taky pomoct. Mrzí mě to, na ni, kdyby se do toho nevložil pan Hlobil, myslím si, že by to tak nedopadlo.
J.Č. Taky si to myslim, ze pan Hlobil mel velky vliv…
J.Č. Kami to je ted jedno, za sebe muzu rict, ze jsem udelala maximum, ty rozhodne taky a O******** taky!!! Zvladli jsme to…a ted uvidime.

středa 14.4.2021 20:49, 2 dny po jednání rady obce

K.S. Prosím tě, píše mi Peťa.
K.S. Ať se neprořeknu.
K.S. Prý už to ví, kdo vyhrál a že to ví i ty dotyčné.
J.Č. Ano vi to ode me. Uz je to ofiko…Marusce uz dosel dopis. Ale nerikej ze to vis ode me od pondeli. Rekni ze to vis dnes
K.S. Jasně, já jenom ať vím, jak reagovat

K.S. Prosím tě, píše mi Petra
K.S. Ne že se prořekneš
K.S. Psala jsem jí, že jsi mi to až teď napsala
J.Č. Anoo sak tu stejnou instrukci dostala i Janca…vite to az dnes a hotovo


Porovnejme si tuto FB komunikaci s tvrzeními pronesenými na jednání zastupitelstva č. 19, ve čtvrtek 6. května 2021.

17:28:43 Petr Hlobil st. Jednání konkurzní komise i jednání RO je neveřejné.
17:34:48 Petr Hlobil st. Posledně jsme tam něco napsali a řekli a skončilo to na sociálních sítích, že rozhodly pavlačové drby. Proto se … nezveřejnila žádná diskuze k tomuto bodu. Proč bysme to dělali? Protože cokoliv je řečeno, je použito proti vám.

17:38:39 Petr Hlobil ml. Protože byl vyhodnocen jako lepší.
17:38:40 Petr Žůrek Kým? Radou, těma třema radníma? Na základě čeho? Kde oni vzali ten mandát? Kde vzali tu odbornou věc?
17:39:00 Petr Žůrek Ale jak se k nim pěkně prosím mohly dostat, když jsou pouze a jen v té komisi a ti 3 lidi co hlasovali pro protinávrh v komisi neseděli, tak jak se k těm dokumentům mohli dostat.
17:39:12 Petr Hlobil ml. Komise jistě dává podklady radě …
17:39:24 Petr Žůrek Komise předkládá pouze jenom protokol.

17:44:42 Tomáš Marek Zjistil jsem si některé informace sám. A na základě těchto všech indícií a podkladů jsem vznesl protinávrh.
17:46:41 Tomáš Marek Oslovil jsem maminky a občany obce.

19:06:10 Petr Hlobil st. Já jsem nesháněl informace. Informace šly ke mně. Já jsem se nikoho na nic neptal. Informace šly ke mně a já jsem si tyto informace prověřil

(edit 15.6.2021) 19:04:02 Petr Hlobil st. … Já bych tady udělal velmi tlustou čáru a počkal si, jak to bude probíhat dál. My jsme, já to znovu opakuji a řeknu. Nebyly to pomluvy, drby, ale něco v obci takového v žádném případě ne. Bylo to každého z nás rozhodnutí a já vám to zopakuji ještě jednou. Dle nejlepšího vědomí a svědomí. A kdybych měl dnes hlasovat, tak bych hlasoval stejně. To na situaci nic nemění. … Nechejme čas a uvidíme. My jsme odpovědní za to, jak jsme vybrali.

Trojlístek věřil drbům místo rozhodnutí odborné komise

Po necelém roce trojlístek radních opět ignoroval výběr odborné konkurzní komise a politicky protlačil svou ředitelku MŠ na základě náhodně shromážděných drbů. Trojlístek si informace nesháněl, ale došly k němu od konkrétních osob. Jak byly informace závažné či věrohodné jsme se nedozvěděli. Na mnohokrát opakovanou otázku proč a na základě čeho se trojlístek rozhodnul odlišně od závěrů odborné konkurzní komise, jsme odpověď nedostali. Kolega to výstižně parafrázoval: „Proč? Protože můžeme!“

Absence argumentů vysvětlující jednání trojlístku byla záplatována hradbou mlčení, mlžení a pokusů o překrucování zákonů. Trojlístek se v podstatě vysmíval veřejné kontrole obecních politiků, ignoroval právo veřejnosti a zastupitelů na informace.

Sestřih videozáznamu bodů 3 a 9 ZO č. 19, kde se řešila problematika konkurzu na ředitelku MŠ si můžete pustit zde a k tomu text z oficiálního zápisu ZO č. 19, který ne vždy odpovídá tomu co se na zastupitelstvu odehrálo a řeklo. Originální videozáznam ZO č. 19 můžete shlédnout zde.

Osobně za zásadní považuji vystoupení ředitelky Zaviačičové se shrnujícím proslovem ke svému odchodu a okolnostem volby své nástupkyně. Videozáznam vystoupení můžete shlédnout zde, text si můžete přečíst zde.

Na okolnostech volby ředitelky MŠ, a předtím ZŠ, je čím dál zřejmější snaha vládnoucí skupinky omezit veřejnou kontrolu obecní samosprávy. Na jednu stranu tomu nahrává nezájem veřejnosti spolu s neznalostí problematiky a zákonů. Na druhou stranu je to aktivní snaha o umlčení oponentních a kritických hlasů. Jen namátkou: prohraný soud ohledně práva zveřejnit v periodiku KOSTKA text opozičního zastupitele, napadání žádostí o informace, ale třeba také rezignace zastupitelů, nebo šikana pomluvami při vyjádření odlišného názoru.

Ze záznamu dlouhého více jak 1 hodinu jsem vám vybral důležité pasáže spolu s přepisem textů. Samozřejmě původní videozáznam je taktéž k dispozici pro shlédnutí.

Odmítnutí veřejné obhajoby odlišné volby RO. (videozáznam 1)

17:22:58 Petr Žůrek Z hlasování moc nevyplývá, že by tam panovala na radě u vás nějaká shoda. Protože z pěti členů rady jeden hlasuje proti, jeden se zdrží, vy jako členka komise, a tři hlasují pro. Nikde tam není u toho protinávrhu nevidím, co vedlo k podání protinávrhu. Já jsem samozřejmě se dotázal. Zdá se mi, že stejně jako v případě ZŠ je tam nějaký nejasný rozpor. Já jsem se vás ptal tenkrát při hlasování ohledně ZŠ. Proč jste vy jako starostka nevyužila paragrafu 105 zákona o obcích. Já to s dovolením odcituji. „Starosta pozastaví výkon usnesení rady obce, má-li za to, že je nesprávné. Věc pak předloží k rozhodnutí nejbližšímu zasedání zastupitelstva obce“. Já si myslím, že to, když jste byla členka komise, nevím jak jste hlasovala nevím. Udělala jste návrh na radu, aby byla zvolena ta první v pořadí, kterou komise označila. A vzhledem k tomu, že přišel nějaký protinávrh, z informací mně dostupných neodůvodněný protinávrh. Já bych považoval za velmi vhodné, kdybyste to nenechala na pěti členech rady, respektive na třech členech, které přehlasovali ostatní dva. Abyste to předložila širšímu plénu zastupitelstvu. Zákon vám to umožňuje, je to legitimní, nikdo nikoho neobchází. Ale mohlo se tady veřejně, protože jednání zastupitelstva je veřejné. Mohlo se tady veřejně lidé k tomu vyjádřit, mohli si to vyslechnout, mohli i občané k tomu dát své náměty. A mohlo by to být průhlednější, legitimnější a více demokratičtější. Takže se ptám, proč jste to nedala.
17:27:17 Petr Žůrek Já nerozporuji, že rada obce má to právo. To nikdo nikdy neřekl, že mu to právo upíráme. Jenom je tady zvláštní, že se sejde osmičlená odborná hodnotící komise. Jednou na ZŠ, podruhé na MŠ. Osm lidí sem přijede, udělá si na to čas. Věnuje se životopisům, věnuje se koncepci jak ten uchazeč chce dál vést tu instituci. To vidí jen těch osm členů, nikdo jiný to nevidí. Předpokládám, že když je to osm lidí, tak je to dostatečně věrohodný výsledek když budou hlasovat. A potom pět členů rady, kteří v podstatě kromě vás nemají k dispozici informace z té hodnotící komise, rozhodne jiným způsobem. Já jim neupírám to právo, zákon to říká. Jenom se podivuji nad tím, že už podruhé se to stalo. A není nám zastupitelům srozumitelné, možná některým ano, způsob a důvod, proč došlo k té změně. A proto jsem říkal, že by bylo vhodné, když takové nejasnosti či nejednoznačnost názorů na radě je, přenést tuto možnost na zastupitelstvo.

Nezveřejníme to, protože by nás lidé kritizovali. (videozáznam 2)

17:28:43 Petr Hlobil st. Nesouhlasím s p. Žůrkem, že by se to mělo přenášet na zastupitelstvo. Pokud paní starostka neshledala žádný problém, který by jí k tomu vedl. Jednání konkurzní komise i jednání RO je neveřejné. A to má svoji logiku. Tak jak se baví konkurzní komise o jednotlivých uchazečích, tak i my na RO jsme se bavili o jednotlivých uchazečích. A řeknu, že by nebylo vhodné určité informace tady prezentovat na kameru, protože by to mohlo některé ty kandidáty poškodit. To není cílem zveřejňovat za každou cenu každý údaj. Takže je to neveřejné.
17:34:48 Petr Hlobil st. Posledně jsme tam něco napsali a řekli a skončilo to na sociálních sítích, že rozhodly pavlačové drby. Proto se nezveřejňuje zápis konkurzní komise a nezveřejnila se žádná diskuze k tomuto bodu. Proč bysme to dělali? Protože cokoliv je řečeno, je použito proti vám.

Proč? Protože můžem! (videozáznam 3)

17:32:46 Petr Měrka Nikdo nezpochybňoval právo rozhodnou a podobně. Všechno má svůj důvod, na tom se asi shodneme. Pokud se něco stane, není problém to vyargumentovat. V okamžiku, kdy kolegové měli návrh usnesení, který bylo podložený rozhodnutím nebo tím pořadím, který stanovila komise, šel protinávrh a my chceme kandidáta tohoto. Proč? Protože můžem. Protože ta argumentace třeba proč, i když ta dotyčná má o pár bodíků míň, ale zdá se nám lepší, na to co chceme. Souhlas. Všechno jde vysvětlit, vyargumentovat. Ale v podstatě protože můžem. Proto se na to asi chlapi ptaj. Jestli je to nějaký hlubší důvod, než že můžem.

Obec je veřejná správa pod kontrolou veřejnosti. (videozáznam 4)

17:35:27 Petr Žůrek Obec je veřejná správa pod kontrolou veřejnosti. Jakmile to budete dělat na radě, nedáte k tomu žádné zdůvodnění, nikdo se nic nedočte. Nikdo ani my jako zastupitelé ani jako veřejnost co mají právo na kontrolu a vědět jaké jste přinesli argumenty pro to, že jste změnili navržené usnesení. Ve chvíli kdy to bude tady na zastupitelstvu, všichni to uslyšíme. Tajné informace osobního charakteru se tady vůbec nemusí ventilovat, to se může rozdat zastupitelům na stůl. Nemusí se to zveřejňovat. A může tady vzniknout, tak jako minule u školy, veřejná diskuze, kde každý z radních, každý ze zastupitelů bude veřejně, před veřejností obhajovat svoje názory. Nemusíte nad tím pane Hlobile kroutit hlavou, je to veřejná správa pod kontrolou veřejnosti. Tentokrát jí tady máme. Normálně na zastupitelstvu není ani noha veřejnosti. Tentokrát přišla, protože veřejnost to zajímá. A mají právo vědět, proč volení zástupci z obce rozhodli tak jak rozhodli. Zatím jsme se nedozvěděli žádný důvod pro vaše rozhodnutí.

Informace jsem řekl paní ředitelce a ona je měla poslat dál. (videozáznam 5)

17:36:55 Petr Hlobil st. Já sám za sebe můžu říct, že mne osobně navštívila paní ředitelka a já jsem jí ty názory řekl. Nebudu je říkat na kameru. Paní ředitelka Zaviačičová u mne osobně byla, přišla se na to zeptat a já jsem jí na to odpověděl.
17:37:13 Petr Hlobil st. Ti co tleskají, su přesvědčený o tom, že to co jsem paní ředitelce řekl, že to poslala dál a oni to vědí. Pokud ne, ať se jí zeptají a ona jim to řekne.
17:37:27 Petr Žůrek Prosím pěkně, asi nechápete ten princip. Jednání zastupitelstva je veřejné, 7 dní dopředu oznamované, aby kdokoliv na něj, když bude chtít, mohl přijít. To že vy to řeknete mezi čtyřma očima paní Zaviačičové aby ona to řekla ostatním, tak to snad nepovažujete za veřejné sdělení. Veřejné sdělení je tady, na zastupitelstvu. A znova zopakuji, jestli tam budete tahat. Já respektuji právo Rady ze zákona, že má právo rozhodnout. To prosím vás už přestaňme tento argument se jím zabývat. Nám jde o to, jak a proč jste se rozhodli jinak než odborná komise.
17:38:11 Petr Hlobil ml. Tady zaznělo, jsou informace, které není vhodné říkat veřejně, můžou toho kandidáta poškodit. Stačí vám to takto?
17:38:19 Petr Žůrek Nestačí. My máme právo vědět,
17:38:25 Petr Hlobil ml. Vy máte právo na všechno
17:38:27 Petr Žůrek My máme právo vědět, proč byl zvolen někdo jiný, než navrhla odborná komise, kdo 6 let poveden jak ZŠ tak MŠ.
17:38:39 Petr Hlobil ml. Protože byl vyhodnocen jako lepší.
17:38:40 Petr Žůrek Kým? Radou, těma třema radníma? Na základě čeho? Kde oni vzali ten mandát? Kde vzali tu odbornou věc?
17:38:48 Petr Hlobil ml. Mandát na základě zákona.
17:38:53 Petr Žůrek Jako že oni četli životopisy a plány co ti lidi budou dělat, ty 3 radní.
17:38:58 Petr Hlobil ml. A vy to víte?
17:39:00 Petr Žůrek Já to nevím. Ale jak se k nim pěkně prosím mohly dostat, když jsou pouze a jen v té komisi a ti 3 lidi co hlasovali pro protinávrh v komisi neseděli, tak jak se k těm dokumentům mohli dostat. Můžete mi to vysvětlit?
17:39:12 Petr Hlobil ml. Komise jistě dává podklady radě, aby měla na základě čeho rozhodnout. Proč ta komise vzniká? Aby si to nechala pro sebe? Dává vám to smysl?
17:39:24 Petr Žůrek Ne. Protože nemáte pravdu. Komise neodevzdává radě ty plány, co jednotliví uchazeči předkládají. Nepředkládá životopisy. Komise předkládá pouze jenom protokol.
17:39:37 Petr Hlobil ml. Ale jsou tam i zástupci, kteří tam byli.
17:39:41 Petr Žůrek Já mluvím o tom trojlístku, který hlasoval pro změnu, a ten neměl k dispozici ty materiály.

Mluvit, hlavně mluvit. Co na tom, že to je fake news. (videozáznam 6)

17:48:04 Petr Hlobil ml. Já jenom abych zareagoval. Já si myslím, že tady není cílem konfrontovat rodiče vs. zastupitel. Jestli ve školce je něco špatně nebo dobře. Ale cílem bylo vybrat nejlepšího kandidáta a to je rozdíl. To není, že tento je špatný, to je vybrat nejlepšího. To je konkurz. A to přesvědčení, kdo je nejlepší může vznikat na spoustě faktorů. To není o tom jestli někdo někoho povzbuzuje, to je o tom, kdo je lepší. To je můj názor. A tady teďka řešíte jestli někdo něco řekl nebo neřekl. To je z mého pohledu bezpředmětný.
17:48:46 Petr Žůrek Já bych s dovolením na to reagoval. Na to kdo je lepší a nebo není lepší. Tak je zákon a je ustavena konkurzní komise z osmi lidí ze širokého spektra. Podívejte se na profese těch lidí, kdo tam je. A jestliže toto, tuto osmičlennou profesní skupinu, vyměníme za tři politiky z jedné vládnoucí strany, tak to asi nebude ten správný výběr.
17:49:10 Petr Hlobil ml. Vy sám víte, že konkursní komise řeší primárně zákony. Jak ten člověk se orientuje v zákonech, manažerské činnosti a podobných věcech. A zároveň potom až se to dostane před tu radu, tak rada tam může zakomponovat i jiné faktory. A to není jen manažerský pohled, ale třeba lidský, jak ten člověk působí, a tak dále. Spousta faktorů, které ta výběrová komise vůbec nebere v potaz. A taky ještě jedna věc, vy podceňujete jednu věc. Výběrová komise se sjede ze širokého okolí. Jsou to lidi, které tady v obci nežijí. Nebo nemají informace o ani tom kandidátovi, nežijí ani v té obci odkud jsou ti další kandidáti. Oni nejsou schopni je posuzovat v globálním pohledu. Oni posoudí faktor. Teďka na výběrovém řízení té jejich maturity. Vytáhnete si dobrou otázku, dáte si špatnou otázku. Ale neznamená to za jiných okolností, že by to nedopadlo jinak. To já s vámi úplně nesouhlasím.
17:51:44 Zdena Zaviačičová Já bych k tomu jen dodala, že komise ve které jsem byla i já jejím členem, vůbec neposuzovala jenom znalost zákonů. Byl tam psycholog, který pozoroval a hodnotil osobnost toho člověka. Byla tam ředitelka velké MŠ ze Zlína, která hodnotila projev. Hodnotila jakým způsobem ta MŠ se bude dál ubírat. Hodnotila pedagogické schopnosti a osobnostní schopnosti. Takže žádné jenom zákony. Na ty zákony se ptal pracovník kraje a Česká školní inspekce. Ostatní tam hodnotili osobnost těch lidí a všichni tito lidi dali někoho úplně jiného na první místo.

Dal protinávrh, protože měl indície; zeptal se nevíme koho a nevíme na co. (videozáznam 7)

17:44:42 Tomáš Marek Já bych to chtěl nějak urychlit, ať tady kolem tohoto bodu moc dlouho nediskutujeme. Návrh RO byl na základě konkurzního řízení. My jsme v rámci pěti lidí na radě každý si řekl svůj názor co si o tom myslí. Po těch názorech vyplynulo, že zřejmě 3 lidé z rady mají jiný názor než konkurzní komise. Proto vznikl ten protinávrh, který jsem dal já a na základě toho se hlasovalo. A jestli k tomu, když jsem dal protinávrh slyšel jsem některé informace od členů, kteří byli v konkurzu. Zjistil jsem si některé informace sám. A na základě těchto všech indícií a podkladů jsem vznesl protinávrh.
17:46:06 host Můžu se zeptat? Vy máte dítě v MŠ tady v Kostelci, že jste si zjišťoval ty informace.
17:46:41 Tomáš Marek Oslovil jsem maminky a občany obce.
17:46:50 host Je určitý počet dětí ve školce, kteří mají rodiče a asi bylo by i spravedlivé se zeptat všech a ne jen na názory jedné skupiny. Když potom podává někdo nějaký protinávrh.
17:47:07 Tomáš Marek Samozřejmě to asi je, ale bohužel jsem ty možnosti neměl.
17:47:15 host Já myslím, že všechny děti jsou z Kostelce, a asi by to nebyl problém. Když se tady řeší taková docela vážná věc, důležitá.
17:47:25 Tomáš Marek Možná by to nebyl problém.
17:47:31 host Tome ty znáš, kromě novějších rodičů ve školce, znáš myslím většinu. Na většinu máš nějaký kontakt, nebo se s nimi aspoň potkáváš. Takže by bylo vhodné, aby ses alespoň s těma který znáš osobně o tomto pobavil. Když teda sbíráš, nebo jsi kontaktoval některé z rodičů.

Drby od informátora šly ke mně. (videozáznam 8)

19:06:10 Petr Hlobil st. Situace nastala taková, že se ke mně dos … Já jsem nesháněl informace. Informace šly ke mně. Já jsem se nikoho na nic neptal. Informace šly ke mně a já jsem si tyto informace prověřil, to bylo všechno. A na základě toho já jsem se rozhodoval. To znamená to co doporučila konkurzní komise. Já jsem nepotřeboval další informace, já jsem měl dostatečné in … A nikoho jsem se neptal. Informace šly ke mně. Já jsem nikoho neobcházel prosím vás řekněte mně. Proč bych to dělal?

Lží zdůvodnil podvůdek

Když na zastupitelstvu č. 16 Ing. Petr Hlobil starší vystoupil v bodě 14 diskuze se svou verzí obhajoby k příspěvku „Takový malý podvůdek“, použil k tomu hned několik lží. Možná nepočítal s tím, že nakonec získám dokumenty, o které svou lež opíral. Jeho odhodlání, dobrovolně se před lidmi usvědčit ze lži, mi přijde až masochistické. Za ta léta musel přece vědět, že se k důkazním dokumentům dříve či později dostanu.

Pan Hlobil starší lhal o existenci PD, když 1.3.2018 podepisoval smlouvy se soukromými majiteli pozemků. Projektová dokumentace prokazatelně vznikla až o 7 měsíců později. Pan Hlobil starší lhal, že na pokácení stromů na pozemcích soukromých majitelů žádné další zmocnění nepotřebuje. Zákon nezbytně vyžaduje plnou moc, která ve spise není. Moje věta z příspěvku „Takový malý podvůdek“ nabývá pro majitele pozemků a občany naší obce rozměru důraznějšího mementa: Ověřujte si a dávejte si pozor, co vám z obce slíbí, co obci podepíšete a jaké budou reálné následky.

Lež první

Ing. Petr Hlobil starší si předem připravil graficky zpracované vyjádření k příspěvku Takový malý podvůdek a nechal ho uvést do zápisu ze zastupitelstva č. 16. V textu pro svou obhajobu uvádí první lež v tvrzení, že při podpisu souhlasů s majiteli pozemků 1.3.2018 byl k dispozici projekt, jehož se smlouva týkala.

Ve lživé odpovědi se sice Ing. Petr Hlobil starší kulantně vyhnul uvedení konkrétního data a mlhavě uvádí, že projekt byl vypracován v roce 2018. To ovšem nic nemění na pravdivosti mého původního tvrzení, že majitelé soukromých pozemků při podpisu souhlasu 1.3.2018 nemohli projekt vidět. Jednotlivé dokumenty projektu nesou datum vytvoření 4. nebo 5. října 2018; v obsahu jednotlivých dokumentů je uváděno datum září 2018.

Dokumenty jsem získal dle návodu Ing. Petra Hlobila staršího: projekt je součástí předávacího protokolu starosty ze dne 4.12.2018. Na základě žádosti o poskytnutí informací jsem si vyžádal předávací protokol starosty ze dne 4.12.2018 se všemi přílohami a obdržel jsem výše uvedené dokumenty PD ze září 2018, respektive soubory vzniklé projektantkou nesoucí datum 4. a 5. října 2018. Z poskytnutých důkazních dokumentů je nepochybné, že Ing. Petr Hlobil starší opakovaně lhal o skutečnosti, že majitelé soukromých pozemků měli k datu podpisu smlouvy 1.3.2018 možnost seznámit se s projektovou dokumentací. Majitelé dotčených pozemů se nemohli seznámit s projektovou dokumentací, protože ta vznikla až v měsíci září a říjnu 2018, více jak půl roku po podpisu smlouvy.

Proces vyžádání předávacího protokolu provázely obstrukce a nezákonný postup ze strany povinného (Obec Kostelec u Holešova, úřední osoba RNDr. Marcela Pospíšilíková). Abych obdržel požadované dokumenty, musel jsem podat 2 stížnosti, z nichž jednu rozhodoval Krajský úřad Zlínského kraje. Žádost o informace byla podána 30.12.2020, poslední požadovaný dokument byl poskytnut 16.3.2021. Ze zákona má být žádost vyřízena do 15 dnů, zde jsem čekal 76 dnů.

 • 30.12.2020 podána žádost o poskytnutí předávacího protokolu starosty ze dne 4.12.2018 včetně všech příloh
 • 14.1.2021 (doručeno 15.1.2021) byl obcí poskytnut předávací protokol starosty ze dne 4.12.2018; do příloh jsem si měl na obec dojít pouze nahlédnout (takovou možnost zákon nepřipouští)
 • 21.1.2021 jsem podal stížnost, protože zákon nepřipouští poskytnutí informací formou „přijďte se na dokumenty podívat k nám na úřad“; dokumenty musí být poskytnuty v listinné formě, elektronické podobě, nebo odkazem na již zveřejněný dokument
 • 8.2.2021 (doručeno 10.2.2021) Krajský úřad Zlínského kraje rozhodnul o mé stížnosti tak, že plně vyhověl mé stížnosti a přikázal obci dokumenty poskytnout v elektronické formě, jak jsem požadoval
 • 15.2.2021 telefonický dotaz p. Pospíšilíkové, jaké dokumenty chci poskytnout
 • 15.2.2021 moje písemná odpověď na telefonický dotaz p. Pospíšilíkové s upřesňujícím seznamem požadovaných dokumentů
 • 24.2.2021 (doručeno 25.2.2021) druhé částečné poskytnutí dokumentů obcí
 • 11.3.2021 jsem podal druhou stížnost, neboť byly poskytnuty verze dokumentů, které nemohly v době předávacího protokolu 4.12.2018 ještě existovat
 • 16.3.2021 poskytnutí třetí části dokumentů, kromě jiného PD na revitalizaci zeleně
Lež druhá

Druhá lež v textu Ing. Petra Hlobila staršího spočívá v jeho tvrzení, že „obec od majitelů žádné další zmocnění nepotřebovala“.

Obec zmocnění potřebovala pane Hlobile starší, protože to vyžaduje zákon č. 500/2004, Správní řád. Konkrétně § 33:

Zastoupení na základě plné moci

 • Účastník si může zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí. Plnou moc lze udělit i ústně do protokolu. V téže věci může mít účastník současně pouze jednoho zmocněnce
 • Zmocnění může být uděleno
 • a) k určitému úkonu, skupině úkonů nebo pro určitou část řízení,
  b) pro celé řízení,
  c) pro neurčitý počet řízení s určitým předmětem, která budou zahájena v určené době nebo bez omezení v budoucnu; podpis na plné moci musí být v tomto případě vždy úředně ověřen a plná moc musí být do zahájení řízení uložena u věcně příslušného správního orgánu, popřípadě udělena do protokolu, nebo
  d) v jiném rozsahu na základě zvláštního zákona.

Ke kácení stromů musí majitel pozemku ze zákona podat žádost. Ve správním řízení o kácení stromů se může majitel nechat zastupovat pouze na základě plné moci s uvedením konkrétního úkonu (kácení stromů v tomto konkrétním případě). Pokud je plná moc vystavena pro neurčitý předmět nebo bez omezení v budoucnosti, musí být plná moc navíc úředně ověřena a uložena u správního orgánu. Nic z toho ve spisu není. Ani plná moc soukromých majitelů na pokácení konkrétních stromů, ani úředně ověřená plná moc s nespecifikovaným obsahem. Pan Hlobil starší lže, a na majitelích soukromých pozemků se dopustil podvodu, když je obec zastupovala ve správním řízení bez jejich písemného zmocnění.

Jen připomínám souvislosti, že se jedná o „Smlouvu provést stavbu“ mezi obcí a soukromými vlastníky pozemků. Předmětem smlouvy je obnova chodníku a zeleně na pozemku soukromého vlastníka. Až potud je to OK. Jenže ještě než započne stavba (obnova zeleně) je nutné pokácet stromy. A o to je třeba požádat správní úřad, který musí zahájit správní řízení a v něm rozhodnout o pokácení. Teprve po pravomocném rozhodnutí může stavba (obnova zeleně) začít a stromy se mohou pokácet. Žádost o pokácení podává majitel pozemku, který je dále účastníkem řízení. Tak jako třeba v případě stavebního řízení na vydání stavebního povolení pro stavbu (oprava chodníku). Pro případ stavebního řízení obsahuje smlouva v bodě IV. 1. souhlas majitele.

Jenomže žádné jiné zmocnění ve smlouvě není, zvláště pro správní řízení ohledně kácení stromů. Ani smlouvu samotnou nelze považovat za zmocnění pro zastupování ve správním řízení na kácení stromů. Proč? Protože o kácení stromů a podání žádosti správnímu orgánu není nikde ve „Smlouvě o provedení stavby“ nic uvedeno. Z formulace „obnova zeleně na pozemku“ se požadované zmocnění také nedá dovodit.

Závěrem bych se chtěl ještě pozastavit u nefér argumentace p. Hlobila staršího, kterou pociťuji jako podraz na majitele soukromých pozemků. Aby si Ing. Petr Hlobil starší zachránil svou kůži, argumentuje že si majitelé smlouvu mohli a měli řádně prostudovat.

Já to vnímám tak, že Ing. Petr Hlobil starší v roli starosty obce zneužil důvěru soukromých majitelů pozemků při podepisování smlouvy.

ZZO č. 19 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 19 konaného dne 6. května 2021 v Sokolovně obce Kostelec u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení zasedání zastupitelstva a schválení programu jednání. Délka 5:44.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZZO č. 18. Délka 7:36.

Bod 3 programu: informace o činnosti obce. Délka 1:09:20.

Bod 4 programu: zadávací dokumentace veřejné zakázky rekonstrukce Domu seniorů. Délka 4:39

Bod 5 programu: veřejnoprávní smlouvy. Délka 2:58.

Bod 6 programu: rozpočtová opatření č. 1/2021 a 2/2021. Délka 2:12.

Bod 7 programu: kanalizace garáží Zahájí. Délka 16:16.

Bod 8 programu: informace MV k poplatkům za uzavírání sňatků. Délka 1:33

Bod 9 programu: diskuze. Délka 35:17.

Bod 10 programu: závěr. Délka 0:35.

Zápis ze ZZO č. 19 naleznete zde.

MV: starostka porušila zákon

Ministerstvo vnitra České republiky doručilo v úterý 13. dubna 2021 starostce obce Kostelec u Holešova RNDr. Marcele Pospíšilíkové dokument, v němž konstatuje porušení zákona – povinnost mlčenlivosti. K porušení zákona došlo v periodiku KOSTKA č. 1/2021 v jejím textu „Příspěvek starostky obce“.

Dokument MV ČR se bezprostředně dotýká našeho spolku Aktivní Kostelec z.s. a dá se ze strany obce očekávat obranná dezinterpretace obsahu a smyslu textu Ministerstva vnitra. Proto jsme napsali tento příspěvek, kde předkládáme podstatné pasáže z dokumentu Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly MV ČR č.j. MV-45659-3/ODK-2021.

V úvodu svého dokumentu MV ČR uvádí souvislosti správního řízení a z něj vyplývající povinnosti pro úřední osoby správního orgánu – obecního úřadu Kostelec u Holešova. Z platných zákonů vyplývá pro úřední osoby provádějící úkony správního řízení povinnost mlčenlivosti, jak je uvedeno v § 15 odst. 3 Správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.).

Dále je pak v dokumentu citován obsah dotčeného § 15 odst. 3 Správního řádu:

Oprávněné úřední osoby jsou povinny zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděly v souvislosti s řízením a které v zájmu zajištění řádného výkonu veřejné správy nebo v zájmu jiných osob vyžadují, aby zůstaly utajeny, nestanoví-li zákon jinak. Této povinnosti jsou oprávněné úřední osoby zproštěny jen z důvodů stanovených zvláštním zákonem nebo vysloví-li souhlas osoba, jíž se předmětná skutečnost dotýká. Ustanovení zvláštních zákonů o zproštění povinnosti mlčenlivosti tím nejsou dotčena.

MV ČR v textu dokumentu popisuje obsah pasáží z příspěvku starostky, na které zaměřilo svou pozornost. Kromě jiného i proto, že se týkaly našeho spolku Aktivní Kostelec z.s..

Dále se dokument MV ČR zabývá, na jaké skutečnosti podnět poukazuje.

V další části textu dokumentu pak MV ČR konstatuje důvodnost podané námitky spolu s popisem odůvodňujícím toto konstatování.

V textu se dále MV ČR věnuje postupům, jak může být porušení povinnosti dle § 15 odst. 3 správního řádu postihováno.

V závěru dokumentu MV ČR je zopakována výroková část o porušení zákona doprovozená výzvou, aby obec v budoucnu od takového jednání upustila.

Očekáváme, že Kontrolní výbor se spolu se zastupitelstvem obce Kostelec u Holešova bude dokumentem a zjištěným porušením zákona zabývat. Veřejné vyjádření respektu vůči zákonu, úcty k dodržování zákonných pravidel, je v rámci této kauzy pro vnímání veřejností nanejvýš vhodný a správný krok.

ZZO č. 18 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 18 konaného dne 6. dubna 2021 v Sokolovně obce Kostelec u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení zasedání zastupitelstva a schválení programu jednání. Délka 18:54.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZZO č. 17. Délka 6:58.

Bod 3 programu: informace o činnosti obce. Délka 16:55.

Bod 4 programu: výsledek veřejné zakázky rekonstrukce tělocvičny ZŠ. Délka 6:34

Bod 5 programu: investiční záměry obce – dotace. Délka 22:17.

Bod 6 programu: veřejná zakázka II na rekonstrukci tělocvičny ZŠ. Délka 4:23.

Bod 7 programu: pravidla Dům seniorů. Délka 23:54.

Bod 8 programu: diskuze. Délka 15:44.

Bod 9 programu: závěr. Délka 0:36.

Zápis ze ZZO č. 18 naleznete zde.

Plačka

Na dvou a půl stranách se paní Pospíšilíková rozepsala, proč za 13 měsíců nedokázala, údajně kvůli Žůrkovi a spolku Aktivní Kostelec, zabezpečit legitimní pokácení zdravotně poškozených stromů padajících na elektrické vedení. Plakala, že musí udělat správní řízení, že na základě její výzvy někdo navrhne předložení chybějících důkazů, že si někdo dovolí využít své zákonné právo ve lhůtě se odvolat, že si někdo hned nevyzvedne poštu. Žádná zmínka o tom, že Žůrek a jím zastupovaný spolek nic neporušil. Že zbytečně promarnila čas, že žádosti byly podány neodůvodněné a příliš pozdě. Na stránkách periodika KOSTKA se zkusila široce vyplakat a posbírat body od občanů s podobnou nízkou znalostí zákonů či procesu správního řízení. Sama na sebe přitom v článku uvedla usvědčující důkazy o nezvládnutí akce.

Pokud někdo či něco mělo vliv na protahování správního řízení ohledně kácení stromů mimo les, tak to rozhodně nebyl spolek Aktivní Kostelec z.s.. Vliv na protahování řízení měli předně žadatelé se svými pozdně podanými žádostmi (konec října 2020) a nedoložením odborných posudků odůvodňujících kácení. Dále ke zbytečnému protahování došlo nesprávným vyhotovením dokumentů správním orgánem. V neposlední řadě správní orgán při časovém rozvržení scénářů správních řízení nepočítal s uplatněním zákonných nároků účastníků řízení. Největší vliv na možnost včas zahájit kácení měl nesprávný výklad správního orgánu ohledně nabytí právní moci výrokové části I. rozhodnutí povolující kácení 6 stromů.

První důkaz, najdete hned v úvodu článku periodika KOSTKA č. 1/2021: „Prvním krokem OÚ, v únoru 2020 po opakovaných haváriích …“. V únoru 2020 začala problém řešit a v době uzávěrky čísla 1/2021, 24. února 2021 problém neměla vyřešený. Přesněji ještě 26. března 2021 většina stromů povolených ke skácení (č. 5, 6, 8, 10, 12) stála.

Vůbec jsme z textu nepochopili, proč se p. Pospíšilíková šla ptát na Městský úřad do Holešova, jestli musí udělat správní řízení na povolení kácení stromů. Jako spolek Aktivní Kostelec z.s. jsme byli v obci od února 2017 do současnosti účastni celkem 15ti správních řízení ohledně kácení stromů rostoucích mimo les. Navíc spousta těchto řízení proběhla bez naší účasti. Vážně máme věřit tomu, že si paní Pospíšilíková nepamatuje, co za uplynulé 4 roky obec na toto téma dělala? Vážně máme věřit, že se úřední osoba paní Pospíšilíková musí jít zeptat, zda na pokácení stromů musí udělat správní řízení, když to předtím obec běžně dělala a dělá? Možná to bude fungovat u neznalých občanů, u kterých si postěžuje, jak to má těžké. Ale zákony a svoje povinnosti tímto pláčem nezmění. Připomínám, že toto správní řízení je vedeno v zastoupení státu (tzv. přenesená pravomoc). Paní Pospíšilíková v něm nevystupuje jako starostka obce, ale jako státní úředník. Řízení je vedeno podle zcela jiných zákonů, než když rozhoduje samospráva obce (rada, zastupitelstvo).

Druhý důkaz, který na sebe paní Pospíšilíková uvedla, se týkal konce října 2020, kdy se probudila k aktivitě a byly podány žádosti o kácení. Odůvodnění žádostí bylo nevěrohodné, či spíže žádné – chybělo doložení jakéhokoliv posudku. Žádosti byly podány nepochopitelně pozdě a v nevhodnou dobu. Popisovaná choroba jasanů se primárně posuzuje z olistění. Žádosti o kácení jsou tak od samého počátku odsouzené k problémům, protože díky absenci olistění nelze v zimě provést přezkoumatelný posudek. Dá se zvolit náhradní způsob zjištění chorob jasanů, což AOPK ve svém posudku udělala. V tomto bodě by paní Pospíšilíková měla kritku směřovat jiným směrem. Chybu neudělal spolek Aktivní Kostelec z.s., ale žadatelé pozdním podáním s absencí posudku. Správní řízení lze zahájit až po podání žádosti. O účast ve správním řízení může spolek Aktivní Kostelec z.s. požádat až po jeho zahájení. Jinými slovy do 27.10.2020 náš spolek neměl vůbec žádný vliv na to, zda a kdy budou stromy pokáceny.

Třetí důkaz si vyrobila paní Pospíšilíková nepravdivostí svého tvrzení v článku: „… kácení stromů bylo možné provést tak, jak to umožňuje zákon, t.j. v nevegetačním období od října 2020 do března 2021.“ Měla by si lépe přečíst zákon č. 114/1992 Sb., prováděcí vyhlášku k tomuto zákonu č. 189/2013 Sb. a další materiály na webu České inspekce životního prostředí. Budu vstřícný a paní Pospíšilíkové odcituji z dokumentu ČIŽP, aby příště nemusela mystifikovat lidi, když si jim veřejně stěžuje.

Období vegetačního klidu
Přesné datum vegetačního klidu dřevin není právními předpisy stanoveno a ani stanovit nelze, vyhláška pouze říká, že jde o období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny. V praxi se povoluje kácení nejčastěji od 1. listopadu do 31. března. Každý druh dřeviny dosahuje vegetace v jiné době a rovněž je nutné počítat s výkyvy počasí.

Čtvrtý důkaz paní Pospíšilíkové spočívá v citaci našich námitek k podkladům správního řízení.

Autorka u čtenářů navozuje negativní konotaci, že podáním návrhu správnímu orgánu na doložení důkazů, jsme se negativně stavěli k podkladům správního řízení a vyvolávali prodlužování správního řízení. Spolek Aktivní Kostelec z.s. přitom konal dle poučení paní Pospíšilíkové a v souladu se zákonem (§ 36 odst. 1 správního řádu).

V rámci správního řízení jsme podali návrh, kterým jsme přiměli správní orgán k vypracování chybějícího přezkoumatelného posudku, na základě nějž bylo rozhodnuto o kácení 6 stromů namísto požadovaných 30 stromů. Náš spolek zabránil, aby bylo bez věrohodného důkazu vydáno rozhodnutí. Tím jsme výrazně zkrátili proces správního řízení. Bez odborného posudku by odvolací orgán (Krajský úřad Zlínského kraje) rozhodnutí Obecního úřadu obce Kostelec u Holešova s vysokou pravděpodobností zamítnul, jak se stalo 5. listopadu 2020 v případě smrku pichlavého (č.j. KUZL 72761/2020, sp. zn. KUSP 72761/2020 UPŽP).

Pátý důkaz přinesla paní Pospíšilíková v osočování a šikanování spolku. Kdy si vyzvedneme dopis na poště nebo v datové schránce je naše svobodná vůle, do níž vám, paní Pospíšilíková, vůbec nic není. Zda si dovolíme podat odvolání, je naše nezadatelné právo, což by paní Pospíšilíková měla vědět nejlépe. Protože text poučení o právu podat odvolání, jste do dokumentu Rozhodnutí napsala vy. Odvolání jsme podali v zákonném termínu, byť ke konci lhůty. Měli jsme k tomu objektivní důvody se sháněním patřičných podkladů spolu s konzultací s dalšími odborníky. Že na našem odvolání bylo něco pravdy, svědčí Rozhodnutí odvolacího orgánu (Krajský úřad Zlínského kraje), který změnil část původního Rozhodnutí prvostupňového správního orgánu (Obecní úřad Kostelec u Holešova).

Za podobně nepřijatelné osočování a šikanu považujeme další část sdělení paní Pospíšilíkové, kdy se v negativních souvislostech vyjadřuje k našim uplatněným právům na podání odvolání proti usnesením. Usnesení nebyla označena spisovou značkou a nebylo konkrétně specifikováno, jakých správních řízení se usnesení týkají. Při odvolání jsme opět postupovali podle poučení z dokumentů usnesení, které napsaly oprávněné úřední osoby Obecního úřadu Kostelec u Holešova. To, že naše odvolání proti usnesením byla oprávněná a dávala smysl, potvrdil sám správní orgán, kdy vyhověl podanému odvolání a sám vydal opravné usnesení.

Podobně konal odvolací správní orgán Krajského úřadu Zlínského kraje, který původní usnesení zrušil a věc vrátil Obecnímu úřadu Kostelec u Holešova k novému projednání.

Je nepřijatelné, aby paní Pospíšilíková, vystupující jako úřední osoba, osočovala a šikanovala náš spolek. Svým konáním porušuje Listinu základních práv a svobod, konkrétně Čl. 3 odst. 3 „Nikomu nesmí být způsobena újma na právech pro uplatňování jeho základních práv a svobod.“. Spolek Aktivní Kostelec z.s. pouze uplatňoval své právo zaručené Listinou v Čl. 2 odst. 3 „Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.“. Paní Pospíšilíková, jako zastupitelka obce, skládala slib, že se bude „… řídit Ústavou a zákony České republiky.“. Nejenže obsahem textu porušuje svůj slib zastupitele, ale navíc tak činí v rámci výkonu pravomoci úřední osoby (§ 103 odst. 4 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb.).

Šestý důkaz je v samém závěru textu. Svou subjektivní interpretací paní Pospíšilíková zkresluje pravdu a snaží čtenářům podsunout negativní význam našich aktivit.

Hodnotící soudy úřední osoby paní Pospíšilíkové nepatří do informací o obci dle § 103 odst. 4 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., zvláště když nejsou podloženy žádnými důkazy. Naopak spolek Aktivní Kostelec z.s. svým návrhem přiměl správní orgán k vypracování přezkoumatelného posudku a zabránil prodlužování správního řízení, jak je popisováno v bodě čtvrtého důkazu. Rozhodnutí bez věrohodného důkazu by nejspíš čekalo zamítnutí od Krajského úřadu a prodloužení procesu správního řízení, jak si Obecní úřad „vyzkoušel“ v listopadu 2020.

Sedmý důkaz spočívá v pravdu zkreslujícím názoru paní Pospíšilíkové ohledně odmítnutí návrhu na provedení tahových zkoušek z finančních důvodů. Po vyhotovení posudku AOPK se náš návrh stal ještě více zásadnější. Posudek AOPK z 30ti posuzovaných stromů shledal 19 jedinců zcela zdravých, přičemž hrozba pádu stromů do vedení VN nadále trvá. Příčinu pádů stromů (a tedy i důvody k pokácení) je třeba hledat i jinde, než čistě ve zdravotním stavu stromů. Proto jsme navrhovali tahové zkoušky, které by se logicky aplikovaly pouze na zdravé stromy. Potvrdila by se, či vyloučila, odolnost proti pádu stromů při nárazovém větru. Náš požadavek vycházel z minulých havárií pádů stromů, které se odehrály při mimořádných povětrnostních podmínkách a silném nárazovém větru. Druhým důvodem pro požadavek tahových zkoušek je skutečnost, že stromy jsou velmi vzrostlé (až 25 m) s věkem přes 100 let, tedy s větším rizikem pádu při nárazovém větru. Finanční stránku provedení tahových zkoušek považujeme za podružnou ve srovnání s potenciálními škodami občanů obce způsobenými výpadky EE či poškozováním vedení VN.

V osmém důkazu se paní Pospíšilíková ve svém sdělení zásadně dotkla dobrého jména spolku Aktivní Kostelec z.s.. V negativní konotaci čtenářům popisovala, že pokácení 6 stromů povolených rozhodnutím Obecního úřadu Kostelec u Holešova se do konce března nestihne, ačkoliv na kácení má zajištěnou firmu. Rozhodnutí o kácení stromů (výrok I.) nabylo právní moci bezprostředně po 2. únoru 2021. (*EDIT 5.5.2021 viz konec příspěvku*)

Na pokácení stromů od pravomocného rozhodnutí měla obec k dispozici téměř 2 měsíce času a pokud měla skutečně zajištěnou firmu, skácení 6 stromů by neměl být sebemenší problém i kdyby bylo nutné vyčkávat na vhodné klimatické podmínky. Naše odvolání směřovalo proti části III. výroku rozhodnutí (náhradní výsadba), nikoliv proti části I. výroku rozhodnutí (povolení kácení stromů).

Z textu sdělení vyplývá, že ohledně nabytí právní moci rozhodnutí o kácení (výrok I.) paní Pospíšilíková nesprávně čekala na vyřízení odvolání Krajským úřadem Zlínského kraje. Tento nesprávný postup paní Pospíšilíkové spočívající v nedostatečné procesní znalosti Správního řádu potvrdil Krajský úřad Zlínského kraje hned dvakrát. Poprvé v textu odůvodnění rozhodnutí o odvolání („Odvolání směřovalo proti části III. výroku rozhodnutí týkající se náhradní výsadby. Tato část výroku byla na základě podaného odvolání změněna.“).

Podruhé v dokumentu o poskytnutí informací ohledně nabytí právní moci rozhodnutí („Informaci o datu nabytí právní moci výrokové části I. rozhodnutí Obecního úřadu Kostelec u Holešova nemá krajský úřad k dispozici. Datum nabytí právní moci této části rozhodnutí stanovil Obecní úřad Kostelec u Holešova podle data doručení rozhodnutí.“).

Nesprávnost konání paní Pospíšilíkové si lze ověřit v textu § 82 odst. 3 Správního řádu.


V dlouhém textu zanikla zásadní informace, kterou paní Pospíšilíková občanům příliš nezdůrazňovala. Z původního neodůvodněného požadavku o pokácení celkem 30 stromů, je povoleno kácení jen 6ti stromů. AOPK popsala rozsáhlá poškození u 4 stromů, drobná poškození u 4 stromů a snížení vitality bez defektů u 3 stromů. Tedy 11 z požadovaných 30. Zbylých 19 stromů vyhodnotil posudek AOPK jako zdravé. Obecní úřad rozhodnul o kácení 6 stromů. V každém případě zůstává pro nás nezodpovězená otázka, proč bylo požadováno kácení 30 stromů, když většina byla vyhodnocena jako zdravých?

Myslíme, že tento případ pěkně ukazuje, jak je nutná veřejná kontrola orgánů státní správy a samosprávy. Tedy kontrola námi, občany či spolky. Orgán obecní samosprávy (obec) bez minimálního zdůvodnění a doložení požádá o pokácení stoletých stromů. O žádosti rozhoduje v podstatě ten samý orgán státní správy (obecní úřad v přenesené pravomoci státu). Paní Pospíšilíková, jako starostka obce, má v této hře dvojroli – jedná za žadatele a zároveň za orgán státu, co vydává rozhodnutí. Nic na tom nemění, že jako oprávněná úřední osoba byl (neoprávněně – dle stanoviska MV ČR č.j. MV-190925-4/ODK-2020 ze dne 21. prosince 2020) v tomto konkrétním případě ustanoven Ing. Petr Hlobil starší. Jestliže žadatel podá žádost špatně či nedostatečně (nedodá důvody, podklady), správní orgán to nezamítne, protože paní Pospíšilíková si sama sobě problémy dělat nebude. Přezkoumat Rozhodnutí může nadřízený úřad (Krajský úřad Zlínského kraje), ale někdo se musí odvolat. A ten někdo je žadatel – starostka ve své dvojroli. Vidíte tu absurditu? Proto jsme založili spolek Aktivní Kostelec z.s., aby mohl být účastníkem řízení a měl právo se zeptat, navrhnout udělání posudku, odvolat se, vykonávat veřejnou kontrolu orgánu státní správy. Totiž nikdo jiný to za nás, občany obce Kostelec u Holešova, neudělá. Je to naše obec, jsou to naše stromy, je to naše zdravé životní prostředí. Jestli si necháme nekontrolovaně pokácet a zplundrovat Kostelecký les či stromy v intravilánu obce, budou nám občanům obce v létě chybět ochlazující zóny a ptáci nebudou mít kde hnízdit. A bude trvat mnoho let, než se nám obec opět zazelená vzrostlými stromy. U lesa to pak bude trvat i desítky let. Tak abychom si zelených stromů během našeho života ještě užili, nebo se toho alespoň během našich životů dožili.


EDIT k bodu 8, 5. května 2021

Po publikování článku jsme obdrželi odpověď od Krajského úřadu Zlínského kraje na vyžádané informace ohledně nabytí právní moci. JUDr. Hulínová v dokumentu uvádí, že předchozí poskytnuté informace ze 2 dokumentů Krajského úřadu nebyly správné. Rozhodnutí Obecního úřadu Kostelec u Holešova nabylo právní moci 5. respektive 15. března 2021, jak uvádí p. Pospíšilíková ve své poskytnuté informaci. JUDr. Hulínová v dokumentu vyjadřuje omluvu, kterou tímto přenášíme k paní Pospíšilíkové.

Faktem zůstává, že na pokácení 2 stromů bylo časové okno 25 dnů, na pokácení 4 stromů pak časové okno 16 dnů.

Sběratel

V posledních dvou číslech Kostky publikoval p. Hlobil st. v rubrice Fórum zastupitelů citáty osobností. Nic proti sběratelskému hobby p. Hlobila st., ale takovéto příspěvky by měly být uveřejňovány vedle pěstování rajčat či chovu králíků. Nikoliv v rubrice určené pro zastupitele, kde ze zákona mají právo na otištění textu týkajícího se obce.

Z veřejně dostupných informací lze dohledat, že šíře sběratelského portfolia p. Hlobila st. kromě citátů obsahuje ještě pranostiky, což si můžeme připomenout z minulých vydání periodika KOSTKA. Aby nedošlo k mýlce: nemám nic proti sběratelským a hobby aktivitám. Z dětství si pamatuji, že mnoho z nás sbíralo citáty, výroky nebo pranostiky. Jak jsme pobírali více rozumu, znalostí a životního rozhledu, postupně jsme opuštěli toto sběratelství, protože jsme si zformovali vlastní názory, myšlenky či postoje k životu, které jsme se naučili prezentovat svému okolí. Ti obratnější z nás si pak již nemuseli při prezentaci svých názorů pomáhat myšlenkami cizích lidí.

Jak jsem uvedl, nemám vůbec nic proti hobby či sběratelství. Určitě může být zajímavé podělit se o výsledky sportovních, kulturních či zájmových aktivit. Dozajista se najdou čtenáři, kteří si se zálibou přečtou o pěstitelském či chovatelském úspěchu občana obce. Ostatně redakční rada je hladová po takovýchto informacích, když sama na straně 12 čísla 1/2021 periodika KOSTKA půstránkovým inzerátem vybízí k zaslání příspěvků.

V příspěvku „Kostelecké papalášství“ jsem 28. ledna 2021 publikoval názor, že citáty 4 osobností publikované p. Hlobilem st. v čísle 4/2020 periodika KOSTKA nepatří do rubriky Fórum zastupitelů. I přesto, že pan Hlobil st. své další citáty v čísle 1/2021 periodika KOSTKA uvodí textem z programu jeho kandidátky z roku 2014 „usilovat o lepšího člověka“, nic to nemění na skutečnosti, že to nepatří do rubriky Fórum zastupitelů. Konkrétně proto, že není naplněn požadavek zákona, aby se text týkal obce. Přilepenec propagandistické volební fráze s nekonkrétním naplněním a souvislostí s naší obcí obtížně dokáže naplnit dikci zákona.

Je výsostné právo redakční rady citáty pana Hlobila st. uveřejnit. Zároveň je jejich zodpovědností vybrat pro publikování textu odpovídající rubriku. Redakční rada by neměla rezignovat na čistotu členění periodika. Abychom příště náhodou nenašli článek o Chmelovárku v rubrice Mateřská škola.

ZZO č. 17 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 17 konaného dne 25. února 2021 v Sokolovně obce Kostelec u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení zasedání zastupitelstva a schválení programu jednání. Délka 7:21.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZZO č. 16. Délka 6:38.

Bod 3 programu: informace o činnosti OÚ. Délka 28:29.

Bod 4 programu: změna Územního plánu. Délka 31:33

Bod 5 programu: územní studie BI6. Délka 3:16.

Bod 6 programu: schválení veřejnoprávních smluv. Délka 6:33.

Bod 7 programu: veřejná zakázka na rekonstrukci tělocvičny ZŠ. Délka 23:31.

Bod 8 programu: zpráva kontrolního výboru. Délka 8:39.

Bod 9 programu: věcné břemeno. Délka 33:04.

Bod 10 programu: diskuze. Délka 6:26.

Bod 11 programu: závěr. Délka 0:32.

Zápis ze ZZO č. 17 naleznete zde.

Kostelecké papalášství

„Všichni jsou si rovni, někteří jsou si rovnější“ napsal George Orwell v roce 1945 ve Farmě zvířat. Kostelecké papalášství při porušování zákona a vlastních pravidel obce přerůstá do drzosti a arogance moci. Nejenže se na papaláše kladou odlišné požadavky oproti ostatním, ale proudí k nim informace pro jiné nedostupné.

Porušování zákona a pravidel obce

V posledním čísle periodika KOSTKA č. 4/2020 nešlo v rubrice Fórum zastupitelů přehlédnout příspěvek p. Hlobila st. se čtyřmi citáty. Lidé se mě ptali, co to znamená? Jestli p. Hlobil opustil křesťanství a dal se na zen-buddhismus?

Názor na kopírování myšlenek jiných osobností do textu p. Hlobila přenechám laskavým čtenářům. Pro mne je v tomto konkrétním případě naprosto zásadní jiná věc.

 1. porušení §4a Tiskového zákona

2. porušení čl. 3 bod 6 písm. b) Pravidel pro vydávání zpravodaje KOSTKA.

Pozorný čtenář si jistě povšimnul nezbytné zásadní podmínky pro uveřejnění textu zastupitele: musí se týkat územně samosprávného celku. Tedy obce. Jak se citáty Komenského, Dalajlámy a Gándhího týkají naší obce, mi uniká. Připouštím, že mohu být nepozorný a přehlédnul jsem, že v minulosti tito 3 pánové navštívili naší obec a pronesli tyto citáty. Jako realističtější se mi ale jeví, že nikdo z citovaných 3 pánů do naší obce nezavítal a text p. Hlobila st. se netýká naší obce. Text neměl být Redakční radou akceptován jako sdělení zastupitele a uveřejněn v rubrice Fórum zastupitelů. Vyžádané vyjádření redakční rady a obce jako vydavatele jen potvrzuje, že byl porušen Tiskový zákon a naše Pravidla pro vydávání periodika KOSTKA.

Když jsem v červnu 2017 žádal o otištění sdělení zastupitele, které splňovalo jak dikci §4a Tiskového zákona tak i tehdy platnou verzi Pravidel pro vydávání periodika KOSTKA, požadovala p. Andrlíková (vedoucí redaktorka) spolu s p. Popsíšilíkovou (členka Redakční rady a místostarostka) ve výživné mailové komunikaci zkrácení textu o odkazy na stránky www.kostelecuholesova.eu. Můj text se snažili naroubovat jako placenou reklamu. Jak to dopadlo, je všeobecně známo. Zažaloval jsem obec a soud jsem vyhrál – viz příspěvek Z prohraného soudního sporu se obec nepoučila.

Když Redakční rada ode mne požaduje důsledné dodržování aktuálních Pravidel pro vydávání periodika KOSTKA spočívajících v souhlasu jiného zastupitele s poskytnutím tiskového prostoru, přizpůsobím se požadované byrokracii. Že jsem jediný, kdo do rubriky píše a moje texty nezaberou ani 1 stranu z vyhražených 3 stran pro všechny zastupitele? Beru to jako zoufalý boj zoufalého establishmentu.

Jenže proč nejsou stejná pravidla aplikována na všechny příspěvky zastupitelů? Proč p. Pospíšilíková při obhajování porušování zákona a Pravidel manipuluje a zamlčuje část textu zákonné normy?

Všimněte si, že p. Pospíšilíková ve svém dokumentu zamlčela, že sdělení se musí týkat územně samosprávného celku, jak se uvádí v zákoně i našich Pravidlech.

Samozřejmě nikdo ze čtyřlístku rozhodujících osob – Redakční rada (Mgr. Michaela Čúzy, Bc. Zdeněk Klesnil, Martina Pšenčíková) a statutární zástupce vydavatele RNDr. Marcela Pospíšilíková – nemusí být vysoce kvalifikovaný právník. Na druhou stranu se domnívám, že na pochopení jedné věty §4a Tiskového zákona postačuje všeobecné vzdělání. Možnost pochopení obsahu čl. 3 bod 6 písm. b) Pravidel pro vydávání zpravodaje KOSTKA netřeba hodnotit, protože většina členů čtyřlístku byla u formulování a schvalování tohoto textu. Navíc si dovolím zopakovat, že obec má možnosti, zdroje a pravomoc, jak si v takovýchto případech poradit. Má možnosti v podobě smlouvy s DAS o právní pomoci, má ve své kompetenci finanční zdroje z čeho pomoc financovat, má pravomoc jménem obce požádat o právní výklad. Jako bonus má čtyřlístek mezi sebou osobu pracující v řadách PČR, kdy policisté jsou oproti běžným občanům dozajista jinak školeni a vzděláváni ve znalosti způsobu uplatňování zákonů.

Únik informací

Neméně závažný je únik informací od čtyřlístku, který shromažďuje příspěvky do periodika KOSTKA. Příklad první. Mail p. Hlobila st. psaný v 19:04, tedy 4 hodiny po uzávěrce čísla:

Jak mohl p. Hlobil st. vědět, že jsem do čísla poslal příspěvky? Že jsem poslal více jak jeden příspěvek?

Příklad druhý. Kostka č. 2/2020, strana 4-5. Jak mohla p. Pospíšilíková a p. Hlobil st. vědět, jaký můj text bude v čísle otištěn? Na té samé straně pod mými příspěvky píší: „Odpověď na sdělení Žůrka…“ „Příspěvky Žůrka považuji za účelové a tendenční“. Jak mohou ve svém textu odpovídat na něco, co ještě nebylo otištěno? Leda že by požívali papalášské výhody a dostávali informace jiným zapovězené.

Epilog. Jsem pod jejich drobnohledem, abych dodržoval obcí nastavená pravidla. Jakmile oni sami mají dodržovat stejná pravidla, hlavu si s tím nelámou: u moci jsou jejich lidé, kteří papalášství a zneužívání moci nevyškrtli ze svých hodnotových kritériích.

ZZO č. 16 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 16 konaného dne 17. prosince 2020 v Sokolovně obce Kostelec u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení zasedání zastupitelstva a schválení programu jednání. Délka 7:04.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZZO č. 15. Délka 14:37.

Bod 3 programu: informace o činnosti OÚ. Délka 7:55.

Bod 4 programu: vítěz veřejné zakázky na kotelnu a vzduchotechniku ZŠ. Délka 35:59

Bod 5 programu: vítěz veřejné zakázky na vestavbu schodiště ZŠ. Délka 1:45.

Bod 6 programu: schválení rozpočtu na rok 2021. Délka 11:05.

Bod 7 programu: střednědobý výhled rozpočtu. Délka 1:06.

Bod 8 programu: odměny kulturní komisi. Délka 1:21.

Bod 9 programu: prodej obecních pozemků. Délka 1:03:09.

Bod 10 programu: dodatek stanov Holešovsko. Délka 0:55.

Bod 11 programu: rozpočtové opatření 6/2020. Délka 0:54.

Bod 12 programu: žádost o dotaci na veřejný rozhlas. Délka 3:04.

Bod 13 programu: dodatek smlouvy na VO Karlovice. Délka 4:41.

Bod 14 programu: diskuze. Délka 21:24.

Bod 15 programu: závěr. Délka 0:59.

Zápis ze ZZO č. 16 naleznete zde.

ZZO č. 15 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 15 konaného dne 19. listopadu 2020 v Sokolovně obce Kostelec u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení zasedání zastupitelstva a schválení programu jednání. Délka 8:11.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZZO č. 14. Délka 7:01.

Bod 3 programu: informace o činnosti OÚ. Délka 16:29.

Bod 4 programu: rozpočtové opatření č. 5/2020. Délka 2:08

Bod 5 programu: návrh rozpočtu DSO na rok 2021. Délka 1:21.

Bod 6 programu: veřejnoprávní smlouva s Hospicem na Svatém Kopečku. Délka 1:25.

Bod 7 programu: věcné břemeno. Délka 1:43.

Bod 8 programu: prodeje obecního pozemku. Délka 3:10.

Bod 9 programu: obecně závazná vyhláška č. 2/2020. Délka 4:11.

Bod 10 programu: rozšíření kapacity Mateřské školy – schválení variantní studie a zadání vypracování PD. Délka 10:22.

Bod 11 programu: veřejné zakázky na rekonstrukci kotelny ZŠ a vzduchotechniky ŠJ. Délka 12:22.

Bod 12 programu: veřejná zakázka vestavba schodiště ZŠ. Délka 9:36.

Bod 13 programu: schválení zhotovitelů veřejných zakázek. Délka 6:51.

Bod 14 programu: schválení podání žádosti o dotaci na výsadbu zeleně v Karlovicích. Délka 14:55.

Bod 15 programu: stanovisko k návrhu změny Územního plánu obce. Délka 32:02.

Bod 16 programu: schválení záměru prodeje obecních pozemků. Délka 1:43.

Bod 17 programu: schválení podání žádosti o dotaci na rekonstrukci tělocvičny ZŠ. Délka 1:50.

Bod 18 programu: diskuze. Délka 39:09.

Bod 19 programu: závěr. Délka 0:24.

Zápis ze ZZO č. 15 naleznete zde.

Takový malý podvůdek

Podstatou mého příspěvku „Nemoc mocných: pohrdání a arogance“ ze 14.8.2020 bylo doporučení ověřovat si na faktech, dokumentech a jiných zdrojích informace proudící od obce. Odezvou byla až hysterická reakce, která ale nevysvětlovala jádro problému. O pár týdnů později tu máme druhý díl. Ověřujte si a dávejte si pozor, co vám z obce slíbí, co obci podepíšete a jaké budou reálné následky.

Z kraje roku 2018 začala příprava na rekonstrukci chodníků. Jelikož od mlékárny po družstvo jsou obecní chodníky na soukromých pozemcích, bylo potřeba mít souhlas vlastníků. Souhlasy jsou podepsané 1.3.2018 na dobu neurčitou.

Zvláštní je rozsah smlouvy – kromě obnovy chodníku, také obnova zeleně.

Netuším, co a jak bylo majitelům pozemků ze strany p. Hlobila st. vysvětlováno, co bude předmětem neurčité formulace obnova zeleně. S jistotou vím, že 1.3.2018 neexistoval žádný projekt, jak a v jakém rozsahu bude zeleň řešena. Projekt spatřil světlo světa až v srpnu 2019, tedy po roce a půl od podpisu.

Součástí projektu bylo vykácení existujících dřevin. To samozřejmě nejde udělat jen tak, protože tu máme zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb.. A podle tohoto zákona musí být kácení povoleno (obvod nad 80 cm měřeno ve 130 cm) ve správním řízení. A tady máme podvůdek od obce. Sami majitelé o pokácení nežádali, ale dělala to za ně obec na základě podepsané smlouvy. Podvůdek spočívá v tom, že souhlas majitelů ze smlouvy se mohl použít pouze ke stavebnímu řízení (zákon 183/2006 Sb.). O použití smlouvy ke správnímu řízení na kácení stromů není ve smlouvě ani slůvko.

Takže si to shrňme.

 1. Obec 1.3.2018 podepsala s majiteli pozemků smlouvu se souhlasem na obnovu zeleně.
 2. S čím majitelé vlastně souhlasili se mohli nejdříve dozvědět po roce a půl, v srpnu 2019, kdy byl vypracován projekt.
 3. Obec 17.6.2020 za majitele žádala o pokácení stromů. Žádost doložila smlouvou s majiteli, kde žádné zmocnění obce uvedeno není.
 4. Po pokácení stromů v listopadu 2020 byla část majitelů pozemků zaskočena citelným zvýšením hlučnosti a prachu od silnice.
 5. Díky absenci vizualizace v PD není jasné, jak nová zeleň odstíní hluk a prach ze silnice.
 6. Nejasná zůstává údržba záhonů (pletí, zalévání). Především kdo jí bude z dlouhodobého hlediska dělat a financovat.
 7. Stále existuje riziko, že obec někdy v budoucnu použije smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou k zatím neznámé aktivitě, která se některým majitelům pozemků nemusí líbit.

Na výše uvedené navazuje i další podvůdek ze strany obce. Možná to není podvůdek, jenom lemplovství a šlendrián. Šlo o pokácení smrku pichlavého, který stojí na pozemku 736/29 – to je naproti brambůrkárně v zatáčce se zrcadlem. Strom tam dle pamětníků stojí asi 25 let. V projektu byla nesprávně uvedena podměrečná velikost 79 cm a strom mohl být pokácen bez správního řízení. Česká inspekce životního prostředí provedla v obci 7.8.2020 inspekční šetření. Strom po přeměření měl nadměrečných 97 cm a obec musela zahájit nové správní řízení o kácení.

V odůvodnění kácení Obecní úřad neustále uváděl argument „životnost je snížena předchozím ořezáním větví“. Argument je absurdní. K ořezání stromu došlo v období, kdy chod obce byl pod vedením zemědělského inženýra Ing. Petra Hlobila st.. Nezaujatý pozorovatel by mohl dojít k závěru, že obec sama sobě nevhodně ořezala strom, aby po pár letech měla důvod jej pokácet.

Obecní úřad Kostelec u Holešova vydal 24.9.2020 Rozhodnutí o kácení, spolek Aktivní kostelec z.s. podal 18.10.2020 odvolání. Krajský úřad Zlínského kraje rozhodnul 5.11.2020 o odvolání a změnil původní Rozhodnutí Obecního úřadu tak, že kácení smrku pichlavého nepovoluje.

Shrňme si fakta

 1. Obec si nezkontrolovala správnost faktů uváděných v projektové dokumentaci, ačkoliv má ve svých řadách zemědělského inženýra, tedy osobu s odbornými předpoklady pro zhodnocení projektové dokumentace.
 2. Obecní úřad na sebe upozornil ČIŽP, že nedostatečně dbá na dodržování zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb..
 3. Obecní úřad na sebe upozornil odvolací orgán KÚ Zlínského kraje, když se přezíravým a nedostatečným způsobem nedokázal vypořádat s požadavky na odůvodnění kácení smrku pichlavého.

Moje doporučení na závěr. Pečlivě si prostudujte, co obci podepisujete. Ověřujte si na faktech a dokumentech informace, co jsou Vám předkládány. Stromy a veřejnou zeleň bychom si měli pečlivě chránit. Kvůli kůrovci jsme přišli o drtivou část našeho lesa. Kácením stromů uvnitř obce se připravujeme o stín a zdroj kyslíku přímo u našich obydlí. Uvažujme s rozmyslem, protože pokácený vzrostlý strom se funkčně nahradí novou výsadbou až za desítky let.

Objektivně si zaslouží pochvalu

Průběh posledního zastupitelstva č. 15 ze čtvrtka 19.11.2020 si objektivně zaslouží pochvalu. Podklady byly rozeslány v dostatečném předstihu a byly dobře připraveny. Problémy co se léta neřešily, dostaly konkrétní postup a byly všemi odsouhlaseny. Hlas občanů obce o věci veřejné přestal být přezírán, což vnímám jako probouzení se občanské společnosti i u nás v obci.

K projektu veřejného osvětlení na Karlovicích jsem 27. srpna 2020 v bodé 7 na zastupitelstvu č. 13 měl konkrétní připomínky. Především šlo o chybějící světla v některých ulicích, na které projekt nepamatoval. Byla k tomu tenkrát konstruktivní diskuze, kterou ale utnul p. Hlobil st. a prosadil schválení dokumentů tak, jak byly předloženy. Vymohli jsme si tenkrát s Radkem Pospíšilíkem slovní příslib, že chybějící světla budou dodatečně řešena. Moc jsem nedoufal, že slib bude naplněn. O to více jsem byl 19. listopadu 2020 na zastupitelstvu č. 15 pozitivně překvapen. Nejen, že projektant našel řešení, ale byla udělána projektová a stavební příprava. Navíc jako bonus zazněla informace, že se pracuje na dotačním titulu, který by měl v případě kladného výsledku pokrýt první výběrové řízení (1,81 mil. Kč včetně DPH). Samo, bez aktivity vedení obce by se to nestalo. Za mne kladné body.

Dlohodobě odkopávaný a bagatelizovaný problém kriticky nízké kapacity Mateřské školy vyhřednul 27.5.2020 do petice naštvaných rodičů adresovaných zastupitelům. Na zastupitelstvu obce č. 11 (2.6.2020) jsem prosadil projednání problematiky v samostatném bodě č. 4, aby téma dostalo patřičnou vážnost a důležitost. Racionální diskuze se tenkrát u některých zastupitelů střídala s mlácením prázdné slámy doprovázené pózami ochránce dětí před zapnutou kamerou. Nakonec se podařilo prosadit, aby promluvil odborník: zadání variantní studie jak řešit rozšíření kapacity MŠ. Velmi pozitivně mne překvapilo, když v dostatečném předstihu před jednáním posledního zastupitelstva č. 15 (19.11.2020) jsme dostali od architektky zpracovanou studii pro 4 požadované varianty, jak kapacitu MŠ rozšířit. Materiál byl tak srozumitelně a přehledně udělán, že diskuze k tomuto bodu č. 10 trvala 10 minut. Unisono jsme odhlasovali zadání projektové dokumentace k variantě B (půdní vestavba) s odhadovaným rozpočtem cca 3,5 mil. Kč. Rozptýlilo se tak falešné strašení z minulého volebního období, že dostavba bude stát 6 mil. Kč. Na závěr zazněl od p. Pospíšilíkové příslib, že bude sledovat vhodný dotační titul. Za mne opět kladné body.

Jako bod 14 bylo na poslední jednání zastupitelstva obce č. 15 zařazeno schválení podání žádosti o dotaci na vysázení stromořadí v intravilánu obce, v Karlovicích. Důležité na tom je, že je to plně občanská aktivita – od nápadu, vyhledání dotačního titulu, zpracování odborného materiálu a podkladů pro jednání zastupitelstva. Včetně osobní účasti p. Václavkové na zastupitelstvu, představení a vysvětlení projektu, spolu se zodpovězením dotazů. Vysoce kladně hodnotím tuto aktivitu a zároveň kladně oceňuji přístup obce. Jsem rád, že obec začíná nazpátek naslouchat a podporovat aktivity občanů.

Jsem rád, že schválené zadávací dokumentace veřejných zakázek budou vyvěšeny na profilu zadavatele. Tím je naděje na větší konkurenci mezi uchazeči a pro obec naděje nižší vysoutěžené ceny. Jen nevím, jestli zveřejňování na webu bude obec aplikovat i v budoucnu, nebo to byl jen ojedinělý výkřik do tmy vycházející z požadavku zákona, podle nějž veřejná zakázka probíhá. Trochu jsme se zadrhli u členů hodnotící komise. Můj dopis ohledně mé pomoci při výběrových řízeních předaný na zastupitelstvu č. 13 zůstal bez odezvy. Nechci se nikoho dotknout, ale jak mohou politici, jako členové hodnotící komise veřejné zakázky, hodnotit odborná témata jako stavební práce, rekonstrukce plynové kotelny či rekonstrukce vzduchotechniky, když jejich vzdělání a civilní profese je daleko od obsahu výběrového řízení? Proto jsem navrhoval, aby členem hodnotící komise, kromě politiků, byl také odborník. Tak asi příště. Nemůžeme chtít všechno dokonalé hned na první pokus.

Neví, nebo nechce vědět?

„Necítím potřebu psát odpovědi na stránky p. Žůrka, protože by si je určitě nepřečetlo víc lidí, než jsou přítomni tady“ reagovala na zastupitelstvu dle zápisu p. Pospíšilíková na trefnou připomínku kolegy Měrky „význam by mělo, kdyby jste odpověď na články uveřejnili hned, když vyjdou“.

Tvrzení paní Pospíšilíkové, o nízké návštěvnosti mých stránek či profilu na facebooku vyznělo z počátku přesvědčivě. Říkal jsem si – nejvyšší představitel naší obce přece nemůže vědomně lhát jako kdejaký zloděj nebo vrah před soudem ve prospěch své obhajoby. Statistikám sledovanosti či návštěvnosti jsem se totiž do té doby nevěnoval, ale po tak přesvědčivém a kategorickém tvrzení paní Pospíšilíkové vysloveném 27. srpna 2020 v bodě 14 zastupitelstva č. 13 jsem znejistěl. Jak ona může vědět detaily o návštěvnosti? Jakým způsobem by se dostala k přístupovým právům administrátora, aby s takovou přesvědčivostí veřejně a na kameru vyřkla svá tvrzení? Mohl to samozřejmě být také pokus mne veřejně zdiskreditovat: informace sice nemám, ale na Žůrka si plivnu – lidé z Kostelce si stejně nedokáží ověřit jestli lžu, nebo mluvím pravdu.

Paní Pospíšilíkové nemám zazlé, že jí chybí dostatečná počítačová gramotnost. Kombinace jejího věku, druhu vzdělání a pracovního prostředí jí determinovaly do role typu věčně překvapeného pasivního počítačového uživatele „co to zase po mně chce?“. Jasně, pokud by paní Pospíšilíková byla soukromá osoba, je to její soukromá věc a neřeknu ani slovo. Ovšem v roli nejvyššího představitele obce má možnosti, pravomoce a prostředky tento svůj hendikep dohonit. Buď svým vlastním vzděláváním, nebo že si vedle sebe pořídí nějakého IT guru, který za ní patřičné úkony bude dělat, či jí bude kvalifikovaným rádcem.

Návštěvnost konkurenčních stránek se dá samozřejmě odhadovat nepřímo ze zobrazování reklam. Tuto cestu jsem ale hned zavrhnul, protože já žádné reklamy nemám, tedy ani není z čeho návštěvnost nepřímo odhadovat. Musel jsem nainstaloval Google analytics pro zjištění objektivních a věrohodných dat a následné posouzení oprávněnosti či lži v tvrzení paní Pospíšilíkové.

Denní počet unikátních návštevníků webu.

Denní počet shlédnutí jednotlivých stran webu.

Seznam návštěvnosti konkrétních stránek seřazených sestupně od nejvyšší po nejnižší.

Z dat za sledované období lze vyvodit jednoznačné závěry.

 1. Počet unikátních návštěvníků webovských stránek se pohybuje v rozmezí od 10 do více jak 70 denně.
 2. Počet shlédnutí jednotlivých stránek webu se pohybuje od 20 do 160 denně.
 3. Z grafů je zřejmý nárůst zájmu uživatelů webu v obdobích publikování nových příspěvků (7. září videozáznam ze zastupitelstva, 3. září příspěvek), nebo odkaz z externích zdrojů (10. září KOSTKA č. 3/2020).
 4. Ze seznamu navštěvovaných stránek je zřejmé, že zájem čtenářů není pouze o nejnovější příspěvky, ale i o starší a servisní informace. Web je evidentně čtenáři opakovaně užíván jako knihovna informací.

Dlohodobě lze vysledovat, že v minulosti vedoucí redaktorka Andrlíková, p. Hlobil st. a p. Pospíšilíková mají trochu chaost v tom, co jsou web stránky, co jsou sociální sítě typu FB, co je youtube. Vše jim splývá do jedné šedé nepřátelské hmoty. Přičemž se jedná o samostatné svébytné IT platformy se svojí funkcí, možností a způsobem návštěvnosti. V návaznosti na vyslovenou lež i nízké návštěvnosti webu mne napadlo, jestli si paní Pospíšilíková nepopletla okleštěné informace z FB profilu s návštěvností webu.

Statistika FB profilu ke dni 29.8.2020. Běžný uživatel FB vidí pouze „Reakce, komentáře a sdílení“, ale nevidí kolik lidí příspěvek rozkliklo.

Statistika FB profilu ke dni 4.9.2020 doplněná zvolenými stránkami pro srovnání se statistikou interakcí za aktuální týden.

Statistika FB profilu ke dni 14.9.2020 doplněná zvolenými stránkami pro srovnání se statistikou interakcí za aktuální týden.

Z výšeuvedených dat profilu na FB lze vyčíst následující.

 1. Neveřejná informace o návštěvnosti (kliknutí na příspěvek) na FB profilu je výrazně vyšší než veřejně viditelná interakce (like, komentář, sdílení).
 2. Informace pouze z viditelné interakce mohla vést p. Pospíšilíkovou k mylnému tvrzení o nízké návštěvnosti.
 3. Porovnání interakce FB profilu a FB profilu obce vyznívá pro úřad obecní samosprávy dost nelichotivě – minimum příspěvků, minimální zájem.
 4. Od orgánu státní správy bych očekával výrazně větší komunikaci směrem k veřejnosti. V tomto období (přelom srpna a září 2020) se nabízelo hned několik témat, které prošly bez povšimnutí – nová ředitelka ZŠ, nový školní rok, atd.

Paní Pospíšilíková, bylo hloupé uvést na zastupitelstvu obce č. 13 v bodě 14 takovou nepodloženou a zbytečnou lež. Je dost možné, že vás nepřipravenou na položenou otázku zastihly emoce. Pravděpodobnější se mi jeví, že o IT máte nedostatečné znalosti, abyste dokázala zhodnotit věrohodnost informací, co vám vaše okolí předkládá. Vřele vám doporučuji: odřízněte se od našeptávačů s jedovatou slinou a nenechte se ovládat jejich hloupostí a neznalostí.

ZZO č. 14 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 14 konaného dne 24. září 2020 v zasedací místnosti obce Kostelec u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení zasedání zastupitelstva a schválení programu jednání. Délka 8:27.

Bod 2 programu: změna plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje; odkanalizování Karlovic a Kostelce u Holešova. Délka 52:10.

Bod 3 programu: kontrola usnesení ZZO č. 13. Délka 9:59.

Bod 4 programu: informace o činnosti OÚ. Délka 22:58.

Bod 5 programu: schválení vítěze výběrového řízení veřejné zakázky na veřejné osvětlení v Karlovicích. Délka 9:01.

Bod 6 programu: odkoupení pozemku obcí. Délka 3:07.

Bod 7 programu: prodej obecních pozemků. Délka 3:09.

Bod 8 programu: záměr prodeje obecního pozemku. Délka 1:15.

Bod 9 programu: prodej DA AVIA. Délka 2:16.

Bod 10 programu: předžalobní výzva. Délka 37:47.

Bod 11 programu: diskuze. Délka 0:33.

Bod 12 programu: závěr. Délka 0:12.

Zápis ze ZZO č. 14 naleznete zde.

ZZO č. 13 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 13 konaného dne 27. srpna 2020 v zasedací místnosti obce Kostelec u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení zasedání zastupitelstva a schválení programu jednání. Délka 18:18.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZZO č. 11 a 12. Délka 8:34.

Bod 3 programu: informace o činnosti OÚ. Délka 34:37.

Bod 4 programu: schválení účelové investiční dotace z MV-GŘHZS. Délka 1:09.

Bod 5 programu: rozpočtové opatření č. 4/2020. Délka 1:55.

Bod 6 programu: novela Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Délka 3:06.

Bod 7 programu: schválení výběrového řízení veřejné zakázky na veřejné osvětlení v Karlovicích. Délka 44:50.

Bod 8 programu: smlouva o zřízení věcného břemene nformace a smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Délka 6:37.

Bod 9 programu: návrhy na změnu Územního plánu. Délka 26:45.

Bod 10 programu: odstoupení člena Redakční rady. Délka 3:28.

Bod 11 programu: směna pozemků. Délka 8:17.

Bod 12 programu: záměr prodeje DA. Délka 2:51.

Bod 13 programu: záměr prodeje pozemků. Délka 16:52.

Bod 14 programu: projednání doporučení Rady obce. Délka 1:24:49.

Bod 15 programu: diskuze. Délka 27:26.

Bod 16 programu: závěr. Délka 0:19.

Zápis ze ZZO č. 13 naleznete zde.

Dostanu zase roubík?

V termínu do uzávěrky jsem zaslal 3 samostatná sdělení zastupitele k otištění do periodika KOSTKA 3/2020. Minule s mými texty Redakční rada naložila dost svérázným způsobem. Uvidíme, jak to dopadne tentokrát.

První samostatné sdělení zastupitele bylo odesláno 18.8.2020 v tomto obsahu a rozsahu textu.

Po bitvě je každý generál?

(zpracováno podle příspěvku „Po bitvě je každý generál?“ z webu www.kostelecuholesova.eu, kde je původní plnohodnotný text s odkazy a zdrojovými dokumenty)

Na FB profilu kostelecuholesova .eu byl publikován zajímavý příspěvek. Líbivě napsaný, ale s mlhavou znalostí reality, idealistickou představou o možnostech ovlivňování chodu obce, či nejasností o rozdaných politických kartách u nás v obci.

Vysvětlení a komentář jsem shrnul do 10 bodů, z nichž část pro tento text vybírám. Nemohu konat jménem obce, protože k tomu nemám pravomoc. Moje zkušennost s veřejnými zakázkami je známá, přesto jsem nikdy nebyl navržen za člena hodnotící komise. V Kontrolním výboru není člen opozice, podobně jako v Redakční radě. O co spolky požádají, to dostanou. Pokud mám v předstihu informace, dávám na ZO písemné připomínky, které jsou v zápise. Informace, co nám obec nesdělí, si musím napřed vyžádat a pak mohu reagovat jako „generál po bitvě“. Silou 9 hlasů proti 6 bude opozice vždy tahat za kratší konec a nezbývá, než zmapovat porušení zákona, medializovat a doufat, že se to nezopakuje.

Ing. Petr Žůrek, zastupitel obce

Druhé samotatné sdělení zastupitele bylo odesláno 20.8.2020 v tomto obsahu a rozsahu textu.

Lež ani podvod nepomohly k získání dotace

(zpracováno podle příspěvku „Lež ani podvod nepomohly k získání dotace“ z webu www.kostelecuholesova.eu publikovaného 31.7.2020, kde je původní plnohodnotný text s odkazy a zdrojovými dokumenty)

Paní Pospíšilíková se v periodiku KOSTKA č. 2/2020 veřejně přiznala k podvodu, aby lidem „prodala“, že chodníky a veřejné osvětlení v Karlovicích, namísto 3,5 mil. Kč, dokáže udělat jen za 150 tis. Kč. Nejenže obec dotaci díky vlastnímu lemplovství nedostala, ale navíc podvedla okolní obce z MAS Partnerství Moštěnka, co se o dotaci také ucházeli.

Originální příspěvek popisuje podvod, kdy výběrové řízení ani vítěze VZ neschválil žádný orgán obce, a cituje veřejné přiznání „Záměrem starostky bylo získat co největší počet bodů v bodovém hodnocení žádosti obce o dotaci …“. Přečtete si dokument ukazující marnost podvodu, protože žádost byla podána mezi posledními bez šance na úspěch. Samostatný odstavec je v původním příspěvku věnován časovému přehledu s doložením důkazních dokumentů, kdy několikaměsíční náskok před vyhlášením dotace promarnilo úřední lemplovství.

Ing. Petr Žůrek, zastupitel obce

Třetí samostatné sdělení zastupitele bylo odesláno 21.8.2020 hodinu před uzávěrkou v tomto rozsahu a obsahu textu.

Pavlačové drby rozhodly o vzdělávání i vašich dětí

(zpracováno podle příspěvku „Pavlačové drby rozhodly o vzdělávání i vašich dětí“ z webu www.kostelecuholesova.eu publikovaného 21.8.2020, kde je původní plnohodnotný text s odkazy a zdrojovými dokumenty)

Jestli jste se mysleli, že nový ředitel základní školy bude v řádně vyhlášeném konkurzu vybrán na základě vyhodnocení odborných kvalit hodnotící komisí, tak jste se šeredně zmýlili. Rozhodly pavlačové drby a 3 politici. Trojlístek radních Hlobil st., Klesnil a Marek rozhodl o dalším směrování a kvalitě vzdělávání i Vašich dětí.

„Na základě analýzy vnitřních poměrů a vnějších projevů…“ stojí v politickém odůvodnění tří radních. V textu příspěvku najdete, že trojlístek místo seriózní analýzy shromažďoval drby, které si nechává ve své hlavě. Že konkurs na ředitelku MŠ se nedělal proto, že je v předdůchodovém věku, ale konkurs na ředitele ZŠ se dělal proto, aby si nemyslel, že ředitelování má do důchodu. A prý jsou za své hlasování odpovědní voličům. Zeptáte se trojlístku za své děti, proč politicky po 28 letech vytlačili z obce zkušeného pedagoga?

Ing. Petr Žůrek, zastupitel obce

Jeden z trojice členů Redakční rady odstoupil. Nový člen je povoláním policista, což by z principu měla být osoba respektující a dodržující zákony. Uvidíme, zda to bude mít vliv na dodržování Tiskového zákona a Ústavou zaručených práv a svobod.

Pavlačové drby rozhodly o vzdělávání i vašich dětí

Jestli jste se mysleli, že nový ředitel základní školy bude v řádně vyhlášeném konkurzu vybrán na základě vyhodnocení odborných kvalit hodnotící komisí, tak jste se šeredně zmýlili. Rozhodly pavlačové drby a 3 politici. Trojlístek radních Hlobil st., Klesnil a Marek rozhodl o dalším směrování a kvalitě vzdělávání i Vašich dětí.

Ano, závěr odborné konkurzní komise je jen doporučující. A poslední slovo při volbě ředitele má zřizovatel. Tedy obec, konkrétně Rada obce. Tento právní fakt nikdo nezpochybňuje.

Rada obce č. 10/2020 18.2.2020

Problém je v tom, jak k volbě na Radě obce došlo. Byl navržen protinávrh

Na základě analýzy vnitřních poměrů a vnějších projevů ZŠ Kostelec u Holešova a pečlivém prostudování zápisu o průběhu konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž, dospěli tři výše jmenovaní členové RO k závěru, že nejvhodnějším kandidátem na ředitele ZŠ v Kostelci u Holešova je paní Mgr. Jana Možíšová.

Co je tajemná analýza vnitřních poměrů a vnějších projevů ZŠ? Jak taková analýza byla udělána? Kolik bylo respondentů? Jaké se jim pokládaly otázky? Jak byl vybrán vzorek respondentů? Ze zápisu RO č. 10/2020 ze dne 18.5.2020 se nic dalšího nedozvíme. Snad jen běžné veřejnosti ukrytou informaci, kdo jak z 5 radních hlasoval. Kteří 3 politici rozhodli o způsobu a kvalitě vzdělávání Vašich dětí v následujících 6 letech.

Zastupitelstvo obce č. 11, 2.6.2020

Konání orgánu veřejné moci je a musí být pod kontrolou (i veřejnosti). Rozhodnutí OVM by měla být řádně odůvodněná a samozřejmě přezkoumatelná. Třeba odvolacím orgánem, nebo soudem. Takový je princip demokracie. Proto jsme se na nebližším zasedání Zastupitelstva obce č. 11 konaného 2.6.2020 zeptali, konkrétně v bodě 3. Originální videozáznam celého bodu 3 je zde, sestřih diskuze ke konkurzu na ředitele ZŠ je zde, diskuze z bodu 3 ze zápisu je zde.

Ptal se především účastník a vítěz konkurzu u hodnotící komise Zdeněk Ballnér, ptal jsem se já, kolegové Petr Měrka a Radek Pospíšilík. Odpovídali a protiargumentovali zastupitelé Petr Hlobil st., Martin Hradil, Tomáš Marek a Marcela Pospíšilíková.

Můj osobní závěr z veřejné diskuze na ZO č. 11
 1. Na ředitelku Mateřské školy se konkurz nedělal, protože paní ředitelka půjde do důchodu. Na ředitele ZŠ se konkurz dělal, protože současný ředitel nemůže počítat s tím, že by řediteloval do důchodu (Pospíšilíková).
 2. Analýza není napsaná, aby si jí p. Žůrek nevyžádal podle zákona 106. Analýzu má každý radní v hlavě (Hlobil st.).
 3. Nenazval bych to analýzou, ale zjišťováním informací (Marek).
 4. V Kostelci se na někoho plivne jedovatá slina a pak se dál rozmazává. Bohužel se to přenáší na děti (Ballnér).
 5. V obci se nedělá nic proto, aby do školy přicházelo víc žáků a aby škola vzkvétala (Ballnér).
 6. Nexistuje jediný dokument, který by odůvodňoval návrh a rozhodnutí tří radních (Hlobil st., Klesnil, Marek).
 7. Pavlačové odchytávání informací a shromažďování pomluv nespokojených je vydáváno za analýzu, což dehonestuje význam termínu uznávaného napříč všemi vědními a společenskými obory.
 8. Radní jsou prý za své hlasování odpovědní voličům. Voliči zastupitelů Hlobila st., Klesnila a Marka by se jich měli ptát, proč politicky po 28 letech učitelování a 12 letech ředitelování vytlačili z místa a obce kvalitního pedagoga a zkušeného manažera.
Epilog

Přišlo mi ostudné, že na veřejném jednání Zastupitelstva obce č. 11 nikdo z vedení obce nepoděkoval přítomnému odvolanému řediteli školy Mgr. Zdeňku Ballnérovi. Nikdo neměl tolik slušnosti a úcty k jím odvedené práci, aby řekl pár slov. Obec je zřizovatel základní školy, obec jmenuje a odvolává ředitele, zastupitelstvo je nejvyšší orgán obce. Bylo to poslední zastupitelstvo před odchodem ředitele. Tedy na tomto zasedání zastupitelstva obce měl proběhnout alespoň náznak poděkování. To že poděkování p. Pospíšilíková flikovala na poslední chvíli na půdě školy nic nemění na tom, že se to mělo odehrát především na jednání zastupitelstva.

Omlouvám se, že toto píši až nyní a neřekl jsem to nahlas a veřejně na zastupitelstvu. Za sebe bych Ti Zdeňku chtěl poděkovat za to, co jsi pro školu v Kostelci u Holešova udělal. Co jsi udělal pro vzdělávání dětí, rozvoj jejich myšlení, vrásnění jejich hodnotových a morálních vlastností. Oceňuji, že Tvým přičiněním jsi dětem ve škole rozšiřoval obzor, že svět nekončí za cedulí obce Kostelec u Holešova. Vážím si, že širokým spektrem mimoškolních aktivit jsi napomáhal smysluplnému naplňování volného času dětí, což občas nastartovalo jejich úspěšnou profesní kariéru. Přeji Ti úspěšné chvíle ve Tvých další profesních aktivitách. Petr

 

Po bitvě je každý generál?

Na FB profilu kostelecuholesova .eu byl publikován zajímavý příspěvek. Líbivě napsaný, ale s mlhavou znalostí reality, idealistickou představou o možnostech ovlivňování chodu obce, či nejasností o rozdaných politických kartách u nás v obci.

Příspěvek si on-line můžete přečíst zde, překopírovaný text je níže. Vysvětlení a komentář k příspěvku bych shrnul do následujících 10 bodů.

 1. Obec jako jediná má pravomoc, prostředky a nástroje konat jménem obce. Já, jako opoziční zastupitel, konat jménem obce nemohu, protože mi k tomu nikdo nedal pravomoc. Představa pisatelky, že se zhostím nějakého úkolu je naivní, protože díky absenci pravomocí od obce je aktivita předem odsouzená k zániku. To jsem osobně několikrát zažil, když jsem byl na zastupitelstvu pranýřován, že si např. dovoluji volat dodavatelům obce.
 2. Všichni zastupitelé ví, že mám rozsáhlé zkušennosti s výběrovými řízeními a obci bych mohl pomoct – což jsem mnohokrát bezvýsledně nabízel. Ani jednou mne nikdo nenavrhnul jako člena hodnotící komise veřejné zakázky. To myslím dobře charakterizuje, kdo s kým nechce spolupracovat.
 3. Bývá dobrým a logickým zvykem, že Kontrolní výbor (zřizovaný ze zákona) je obsazován opozičními zastupiteli. Toto volební období ve tříčlenném Kontrolním výboru není jediný opoziční zastupitel. Smysl a funkčnost Kontrolního výboru se míjí účinkem.
 4. Podobně členové Radakční rady by měli odrážet politické názorové spektrum zastupitelstva. Z opozice v Redakční radě není nikdo, což se projevuje v právních přešlapech a diskriminaci příspěvků zastupitelů v periodiku KOSTKA.
 5. Spolky jsou myslím zastupitelstvem dlouhodobě velkoryse podporovány. Nezažil jsem, že by někdo protestoval proti finančnímu požadavku spolků. O co spolky požádají, to dostanou. A myslím, že spolky Kosteláň, SDH Karlovice, KVZ, Sokol či Myslivecké sdružení fungují dobře a pravidelně jejich činnost zažíváme.
 6. Ano, většinou reaguji na věci, co se již staly. Především z důvodu, že establishment obce se s námi nedělí o informace co chce dělat. Pouze jedinkrát jsme měli příležitost vyjádřit se k zadání projektu (hřbitovní zdi). Ostatní projekty vznikly bez našeho vědomí a nikdo nevěděl, jaké požadavky jsme projektantovi jako obec zadali. Projektovou dokumentaci buď nevidíme vůbec (a já si jí pak musím vyžádat), nebo jí poprvé vidíme až když se schvaluje zadávací dokumentace výběrového řízení. A to je dost pozdě na úpravu a změnu PD.
 7. Co se odehrává na Radě obce se zastupitelé částečně dozví až 7 dní po RO v neúplném zápisu. Kompletní informaci o obsahu jednání RO získáme nějdříve 3 týdny po zasedání ve vyžádaném originálním a kompletním zápise. Až potom se dá seriózně na něco reagovat. Takže máte pravdu, moje reakce přicházejí pozdě, protože do té doby nám informace ve většině případů nejsou poskytnuty.
 8. Pokud mám informace dopředu a chci se k nim vyjádřit či upozornit na úskalí, dávám písemné připomínky na zastupitelstvu (ty jsou součástí zápisu). Nepamatuji si, že by jiný zastupitel dal písemné připomínky k projednávanému bodu. Možná kdybyste se někdy zúčastnila jednání zastupitelstva, mohla byste mou aktivitu s včasnými připomínkami zaregistrovat. Bohužel hodně kolegů na připomínky k projednávanému bodu reaguje slovy „pojďme hlasovat ať jdeme domů“.
 9. Váš dopis ohledně Mateřské školy jsme obdrželi 1 den před zasedáním zastupitelstva, takže bylo obtížné se na něj připravit. Podařilo se mi zařadit problematiku jako samostatný jednací bod, aby téma dostalo alespoň odpovídající vážnost. Bohužel dost zásadně chyběla Vaše přítomnost na zastupitelstvu pro obhájení Vašich myšlenek formulovaných v dopise. Mnozí z nás chtěli Vám a ostatním pomoct, ale bez Vaší podpory a vysvětlujících argumentů to šlo obtížně. Diskuze se totiž odkláněla od hledání koncepčních kroků k vyslovování chvály k osobě paní ředitelky (o jejích kvalitách nikdo ani Vy v dopise nepochybuje).
 10. Že při sporu s obcí či úřady taháte vždy za kratší konec předpokládám víte velmi dobře od svého manžela, kterému jsem nejednou pomáhal s radami, jak postupovat a na co má nárok. Z pozice zastupitele mám sice trochu lepší výchozí podmínky než běžný občan, ale pokud si bude establisment chtít protlačit svoje řešení silou 9 hlasů proti 6, vždy toho dosáhne. Takže nám jako opozici nezbyde, než po bitvě tahat za kratší konec, zmapovat porušení zákona, medializovat a doufat, že se obec do budoucna poučí a vyvaruje chyb.

Na závěr doporučuji Vaší pozornosti témata rozvoje obce, které jsme publikovali ve volební programu v roce 2018. Myslím, že se v mnoha myšlenkách, jak rozvíjet obec, prolínáme.

Text příspěvku z FB:

Dobrý den. S dovolením, bych zde ráda vyjádřila svůj názor na dění na obecní půdě v Kostelci u Holešova. Nikdo není neomylný a člověk dělá chyby, stávají se ve světě horší věci a žabomyších hádek mezi politiky se můžeme nabažit po shlédnutí zasedání vrcholných politiků. Do obce jako je tato to snad nepatří. V konečném důsledků je škodný občan a obec jako taková. Připomínky pana zastupitele ing. Žůrka jsou věcné, trefné, inteligentně podané, nicméně si troufám říct, že přicházejí pozdě, tzv. po válce je každý generál. Dokáže si informace vyhledat a používat je. Pokud má pan Žůrek pocit, že vedení obce selhává po této stránce (administrativa, legislativa, dotace), proč se nějakého úkolu-projektu nechopí a společnou cestou nedotáhnou do zdárného konce?
Obyčejný ,,smrtelník“ už má obavy z předložení nějakého návrhu na zastupitelstvo, jelikož si klade otázku, zda ho podpoří jedna nebo druhá strana. V podstatě ani jedna varianta není dobrá.
Pokud jde všem o blaho obce, ať už po jakékoli stránce, měli by všichni přidat ruku k dílu, zvlášť, když na to mají schopnosti.
Podporujte spolky, i svou účastí na nich, starejte se, aby ve škole byly plné třídy dětí, podporujte podnikání, bydlení a služby v obci společnými silami.
Toto hledání chyb nevede nikam a překvapuje mě, že z toho někdo může mít náplň života.

Nemoc mocných: pohrdání a arogance

„Pohrdáte zákony!“ Tak kolega zastupitel několikrát trefně veřejně pojmenoval chování establishmentu pod vedením p. Hlobila st. a p. Pospíšilíkové. Nedodržování pravidel obcí není virtuální, ale dotýká se více či méně každého v obci. Některých dost zásadně.

Věříte tomu, co Vám řekne či slíbí establishment obce reprezentovaný p. Pospíšilíkovou a p. Hlobilem st.? Věříte tomu, co je uvedeno na webu obce, nebo se hlásí rozhlasem? Vřele Vám doporučuji, abyste si informace prověřovali na faktech, dokumentech a jiných zdrojích. Abyste dokázali rozpoznat plané politické líbivé sliby od objektivní reality. Abyste dokázali rozpoznat lež vydávanou za pravdu. Abyste dokázali rozpoznat zneužívání autority úřadu pro zakrývání jeho chybných rozhodnutí.

Případ první – vypínání elektriky

Na webu obce bylo v pondělí 10.8.2020 zveřejněno upozornění, že v pátek 14.8.2020 nepůjde elektrika. V Kostelci a v Karlovicích. Od 7:30 do 12 hodin. Zpráva údajně od E.ONu. K tomu opakované hlášení místním rozhlasem.

Mám přihlášeno u E.ON notifikaci o přerušení dodávek elektriky a přišlo mi divné, proč jsem nedostal dopředu zprávu. Podívám se na web E.ON distribuce, a žádná odstávka v Kostelci či Karlovicích 14.8.2020 není.

Jediná naplánovaná odstávka E.ON je plánována na pondělí 18.8.2020. Ale v Kostelci se týká jediného č.p. 64. Žádné Karlovice, žádný celý Kostelec, jak nám tvrdí obec.

Zavolal jsem na poruchy E.ON distribuce. Ti potvrdili, že o žádném vypínání v pátek 14.8.2020 neví. Zkontrolovali si web obce a uvedenou informaci. Podivili se nad tím, jak někdo může zasáhnout (vypnout elektriku) do jejich majetku, aniž by oni o tom věděli. Nehledě na jejich pravidla, že žádost o vypnutí musí obdržet 2 týdny předem.

Údajně se v pátek měly ořezávat větve zasahující do drátů VN, což bývá příčinou výpadků elektriky. To je dozajista chvályhodný zásah. Na zastupitelstvu se o tom mluví už několik měsíců a je dobře, že se to konečně řeší. Ale způsob, jakým se to řeší rozhodně dobře není. Obcházet nastavená pravidla jen proto, že někdo prošvihnul termíny, nebo že považuje úřední lemplovství za standard kvality své práce? V tyto parné dny vypnutí elektriky přinese lidem minimálně vytečené mrazáky. Firmy budou omezeny ve svých činnostech a plnění zakázek. A následky těžko ponese E.ON, když o vypínání nic neví. Určitě se na obci bude dát dohledat, kdo navrhoval vypnutí elektriky bez vědomí E.ONu. Třeba pro poučení do budoucna, že pravidla se mají dodržovat.

Případ druhý – zavření jediné přístupové komunikace

Ve čtvrtek 13.8.2020 se na webu obce objevilo oznámení, že v pondělí 18.8.2020 od 12 do 18h bude uzavřena komunikace a lidé z Louček a Sušen se nedostanou domů či z domu.

První co mi napadlo, jestli existuje oficiální povolení záboru komunikace a na něj navazující objízdná trasa. Chápu, že v místě uzávěry je rozbitá cesta a je třeba jí opravit. S tím nemám problém. Ale způsob jakým se to provádí, s tím problém mám. A zásadní. Co sanitka, hasiči, nebo lidé jedoucí z/do práce? Není možné aby obec jen tak zavřela komunikaci a postavila tam nějakou značku. Na to jsou pravidla a zákony. Chápu, že z pohledu zakořeněného úředního lemplovství se dodržováním zákonů a pravidel nikdo neobtěžuje. Ale některých lidí v obci se takové nesprávné rozhodování dost zásadně dotkne a dotýká.

Ale je možné, že obec disponuje povolením záboru veřejné komunikace a stanovením objízdné trasy. Možná jen obec tyto úřední dokumenty zapoměla zveřejnit na svém webu a v místě záboru. Možná jen obec zapoměla vyznačit objízdou trasu. Možná.

Abych získal jistotu, jak to se záborem je, poslal jsem včera datovou schránkou dotaz na Městský úřad v Holešově, který by takový zábor měl řešit. Uvidíme, jak MěÚ Holešov bude reagovat. Jedna varianta je, že odpoví rychle ještě před realizací záboru. Druhá varianta je, že bude dělat legitimní obstrukce a odpoví do 15 dnů (dotaz vezme jako žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.). Jestli má MěÚ v Holešově v rámci záboru také máslo na hlavě, tak lze očekávat postup dle druhé varianty. Nechme se překvapit.

Lež ani podvod nepomohly k získání dotace

Paní Pospíšilíková se v periodiku KOSTKA č. 2/2020 veřejně přiznala k podvodu, aby lidem „prodala“, že chodníky a veřejné osvětlení v Karlovicích, namísto 3,5 mil. Kč, dokáže udělat jen za 150 tis. Kč. Nejenže obec dotaci díky vlastnímu lemplovství nedostala, ale navíc podvedla okolní obce z MAS Partnerství Moštěnka, co se o dotaci také ucházeli.

Podvod na vlastních

Křtomil, Horní Moštěnice, Říkovice, Želatovice, Přílepy, Ludslavice, Mysločovice, Vlkoš, Kurovice, Němčice, Pacetluky, Žeranovice – to je 12 obcí, které p. Pospíšilíková podvedla podáním žádosti o dotaci z 9. výzvy IROP / MAS Partnerství Moštěnka. Jak sama napsala, „Záměrem starostky bylo získat co největší počet bodů v bodovém hodnocení žádosti obce o dotaci …“. K tomu si pomohla podvodem. 10 potřebných bodů v hodnocení získala díky smlouvě s dodavatelem, kdy výběrové řízení a vítěze veřejné zakázky, v rozporu s naší směrnicí, neschválil žádný orgán obce. Podvodem se snažila získat neoprávněný prospěch/výhodu oproti ostatním obcím, co se o dotaci ucházely. Podváděla vlastní – všichni jsou partneři MAS Partnerství Moštěnka.

Marnost podvodu

V podmínkách hodnocení žádostí je v bodě 4.2 písmeno m) uvedeno dost zásadní kritérium: „… o pořadí projektů v případě rovnosti bodů rozhoduje datum a čas podání žádosti …“. Žádosti se podávaly od 5.2.2020 8:00 do 18.3.2020 12:00. Obec Kostelec u Holešova podala žádost poslední den, 18.3.2020 pouhou hodinu a 35 minut před vypršením termínu. Při očekávané rovnosti bodů uchazečů jsme se pozdním podáním sami schoulili do kouta neúspěšných. Kdyby paní Pospíšilíková chtěla svůj podvod dotáhnout do úspěšného konce, stačilo podat žádost hned z kraje února po vyhlášení dotačního titulu.

Lemplovství především

Celá akce je protkána organizačním a úřednickým lemplovstvím. Rada obce a především paní Pospíšilíková měla ve velkém předstihu informace a podklady nezbytné pro zpracování podkladů a podání žádosti. Nebyl žádný důvod obcházet pravidla a uchylovat se k podvodu. Paní Pospíšilíková více jak 2 měsíce dopředu věděla, kdy bude dotační titul vyhlášen. Dostatečně dlouho měla zadanou a zpracovanou projektovou dokumentaci. 7 měsíců dopředu měla vybraného a objednaného administrátora veřejné zakázky. Proč se mezi vyhlášením dotace a zveřejněním výběrového řízení celý měsíc nic nedělo, nedokázala na zastupitelstvu p. Pospíšilíková odpovědět. Neměla žádnou časovou překážku zadat a připravit řádné výběrové řízení dle naší směrnice, předložit jej ke schválení zastupitelstvu obce a následně nechat odhlasovat zastupitelstvem vítěze veřejné zakázky. Namísto toho promarnila získaný čas. Pro postup její a administrátora nemám jiný trefný výraz, než lemplovství. Což není nadávka, ale jen hanlivý výraz. Substantivem bývá označována osoba líná, nesvědomitá, nedůsledná či nespolehlivá, co se vyhýbá povinnostem i jakékoli činnosti když může. Pokud pracovat musí, práci šidí a snaží se ji udělat co nejrychleji, bez ohledu na přesnost a kvalitu (zdroj zde, nebo zde, nebo ve wiki slovníku). Posuďte sami – uváděná fakta jsou doložena veřejně dostupnými či oficiálně získanými dokumenty.

 • 23.5.2019 nabídka od Regionální a rozvojové agentury Východní Moravy na zajištění administrace žádosti o dotaci a výběrového řízení
 • 17.7.2019 objednávka obce na zajištění administrace žádosti o dotaci a výběrové řízení akce „Rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení v Karlovicích“
 • 19.8.2019 RO č. 16/2019 bod 11, schválení objednávky na vypracování projektové dokumentace

 • 2.9.2019 RO č. 17/2019 bod 5, schválení smlouvy o dílo na vyhotovení projektové dokumentace akce „Rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení v Karlovicích“.

 • listopad 2019, vypracována a předána projektová dokumentace akce „Rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení v Karlovicích“

 • 13.11.2019 sněm MAS – informace o výzvách IROP na rok 2020
 • 18.11.2019 RO č. 22/2019 bod 3, p. Pospíšilíková informuje o posunutí výzvy IROP (MAS Partnerství Moštěnka) a o záměru obce podat žádost na akci oprava chodníků a VO v Karlovicích; předpoklad vyhlášení leden 2020

Konflikt zájmů

Nelze přehlédnout řídící roli paní Pospíšilíkové v orgánech MAS Partnerství Moštěnka. Je členem Dozorčí rady, která je kontrolním orgánem MAS Partnerství Moštěnka o.p.s..

Zároveň je členem Kontrolního a monitorovacího výboru.

Do jeho kompetence mimo jiné patří:

 • Dohlížet na to, aby Místní akční skupina vyvíjela činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy a  Strategií komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)
 • Nahlížení do účetních knih a dalších dokladů organizace, týkajících se činnosti Místní akční skupiny a kontrola veškerých dokladů
 • Kontrolovat metodiku a způsob výběru projektů a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výsledkům výběru projektů

Oba tyto orgány by měly řešit podvodné podklady žádosti o dotaci obce Kostelec u Holešova. Sama na sebe asi paní Pospíšilíková kontrolu z MAS Partnerství Moštěnka nepošle, neboť je v ukázkovém střetu zájmů. Pokud je MAS Partnerství Moštěnka společností jednající v souladu se zákony a jednotlivým členům záleží na čistotě fungování MAS, vyvodí z toho důsledky. Třeba právě kvůli ochraně zbylých členů MAS Partnerství Moštěnka.

Epilog

20.5.2020 bylo hodnotící komisí rozhodnuto, že obec Kostelec u Holešova dotaci nedostane. Jsem si jistý, že MAS funguje a informaci o výsledku uchazečům rozeslala. Dodnes ale v žádném zápise Rady obce či na jednání zastupitelstva nenajdete jedinou zmínku, že obec dotaci nedostala. 2 měsíce po rozhodnutí MAS p. Pospíšilíková nikoho neinformuje. Náhoda, lemplovství, záměr? V bodě XVII odst. 5 uzavřené smlouvy o dílo za 3,58 mil. Kč je pojistka, že obec má právo odstoupit od smlouvy, pokud dotaci nedostane. Když obec ale oficiálně nezveřejní, že dotaci nemáme, není legitimní důvod pro odstoupení od smlouvy. Zatím to vypadá, že se hraje nějaká neprůhledná hra s penězi nás, daňových poplatníků.


Tento příspěvek navazuje na dřívější příspěvky „Lemplovství, chyba, opojení mocí, nebo záměr?“ ze dne 22.5.2020 a „Pod rouškou epidemie“ ze dne 31.3.2020.

ZZO č. 12 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 12 konaného dne 25. června 2020 v zasedací místnosti obce Kostelec u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení zasedání zastupitelstva a schválení programu jednání. Délka 3:54.

Bod 2 programu: projekt PLURAL

I. část: představení projektu FENIX TNT a energetická agentura Zlín, odpovědi na předem zaslané písemné otázky, odpovědi na živě položené otázky po představení projektu. Délka 1:26:51.

II. část: diskuze zastupitelů k projektu. Délka 48:52.

Bod 3 programu: nákup pozemků obcí. Délka 2:15.

Bod 4 programu: diskuze. Délka 6:08.

Bod 5 programu: závěr. Délka 0:11.

Zápis ze ZZO č. 12 naleznete zde.

ZZO č. 11 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 11 konaného dne 2. června 2020 v Sokolovně obce Kostelec u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení zasedání zastupitelstva a schválení programu jednání. Délka 8:47.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZZO č. 10. Délka 4:54.

Bod 3 programu: informace o činnosti obecního úřadu. Délka 54:00.

Bod 4 programu: projednání situace v MŠ. Délka 50:35.

Bod 5 programu: informace k projektu PLURAL. Délka 21:46.

Bod 6 programu: schválení závěrečného účtu obce a účetní uzávěrky za rok 2019. Délka 2:57.

Bod 7 programu: schválení zhotovitelů veřejných zakázek. Délka 11:22.

Bod 8 programu: dotace Zlínského kraje na dopravní automobil JSDH. Délka 1:55.

Bod 9 programu: dofinancování dopravního automobilu pro JSDH. Délka 6:21.

Bod 10 programu: veřejnoprávní smlouvy. Délka 2:18.

Bod 11 programu: prodej obecních pozemků. Délka 1:12.

Bod 12 programu: OZV 1/2020. Délka 1:59.

Bod 13 programu: rozpočtové opatření 3/2020. Délka 2:01.

Bod 14 programu: návrh novely směrnice o zadávání veřejných zakázek. Délka 51:36.

Bod 15 programu: diskuze. Délka 0:22.

Bod 16 programu: závěr. Délka 0:10.

Zápis ze ZZO č. 11 naleznete zde.

 

Cíl: umlčet Žůrka

Po prohraném soudním sporu by se zdálo, že obec pochopila právo opozičních zastupitelů napsat kritický článek do periodika KOSTKA. Že ignorování Tiskového zákona je cesta k dalšímu prohranému soudnímu sporu. Bohužel obec se vydala cestou vlastního výkladu zákona prostřednictvím pravidel protlačených politickou převahou v zastupitelstvu obce. Koalice se plácá po ramenou, jak to tomu Žůrkovi nandala. Ale jakýkoliv interní předpis obce nemůže stát nad zákonem.

Do vydání periodika KOSTKA č. 2/2020 jsem vydavateli 17.5.2020 zaslal sdělení zastupitele „Proč starostka zastupitelům lže?“ spolu s průvodním dopisem. Snažil jsem se text vměstnat do požadovaných 1144 úhozů. Pro Vaší představu prostor pro sdělení zastupitele odpovídá 1,25% celkové tiskové plochy periodika KOSTKA. Jedno a čtvrt procento.

Proč starostka zastupitelům lže?
(odkazy a zdrojové dokumenty jsou na webu www.kostelecuholesova.eu v příspěvku „Pod rouškou epidemie“)

Ve čtvrtek 19.3.2020 rozeslala starostka všem zastupitelům informaci k akci rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení v Karlovicích. Na můj dotaz, zda máme stavební povolení, starostka v pondělí 23.3.2020 uvedla „Na rekonstrukci chodníků je vyřízeno stavební povolení“. Vědomně lhala, jelikož teprve v pátek 13.3.2020 podala obec na stavební úřad v Holešově žádost o stavební povolení. Stavební povolení sice bylo vydáno 6.5.2020, ale v době psaní tohoto textu ještě nenabylo právní moci. Zastupitelům se starostka 1.4.2020 omluvila za chybnou informaci způsobenou nedorozuměním s projektantem. Budiž. Ale jak projektant, tak starostka musí vědět, že vydání stavebního povolení netrvá pár dní. Logicky jsme ostražití a nechceme opakovat chybu p. Hlobila st. při první rekonstrukci chodníků v roce 2018, která proběhla bez stavebního povolení. Šestiletá zkušennost s vedením obce nás naučila důvěřovat pouze dokumentům a faktům, nikoliv proklamacím či líbivým vyjádřením.
Ing. Petr Žůrek, zastupitel obce

Tiskový zákon i interní pravidla výslovně uvádí „sdělení zastupitele“, přičemž nespecifikují počet sdělení. Jinými slovy „sdělení zastupitele“ není omezeno pouze na jedno sdělení. Tolik Tiskový zákon a Pravidla.

Ve středu 20.5.2020 jsem vydavateli poslal sdělení zastupitele „Kostlivec vypadnul ze skříně“ opět s doprovodným dopisem. Na pokus vedoucí redaktorky Michaely Čúzy neotisknout text jsem odpověděl věcným způsobem s citací zákona.

Kostlivec vypadnul ze skříně
(odkazy a zdrojové dokumenty jsou ve stejnojmenném příspěvku na www.kostelecuholesova.eu)

V článku „Odstřihněte pupeční šňůru od Hlobila“ jsem napsal, že paní Pospíšilíková by měla vymést po p. Hlobilovi st. kostlivce minulosti. Prvotní podrážděnou reakci vystřídala po ¾ roce pragmatická realita. Úřady zkonstatovaly pochybení při stavbě chodníků, dodatečně se změnil projekt a řeší se reklamace s dodavatelem SISKO.

Rekonstrukce chodníků proběhla bez stavebního povolení a bývalý starosta Hlobil podepsal f. SISKO, že dílo přebírá bez vad a nedodělků. K tomu ukazoval SISKO razítka „skutečné provedení“ na PD. Čas ukázal, že se jednalo o podvod. Kontrola z PČR a SÚ konstatovala, že skutečné provedení stavby je odlišné od dokumentů se SISKO razítky. Obec zadala změnovou PD a požádala o výjimku – náklady obce jsou min. 35 tis. Kč. Starostka zahájila reklamační řízení s firmou SISKO, což kladně kvituji. Teď ještě zahájit reklamační řízení s Ing. Bartošem. Jako stavební dozor má klíčovou odpovědnost, podobně jako odpovědná osoba investora – bývalý starosta Hlobil.
Ing. Petr Žůrek, zastupitel obce

V pátek 22.5.2020 jsem vydavateli poslal sdělení zastupitele „Lemplovství, chyba, opojení mocí, nebo záměr?“ doprovozené opět dopisem.

Lemplovství, chyba, opojení mocí, nebo záměr?
(odkazy a zdrojové dokumenty jsou ve stejnojmenném příspěvku na www.kostelecuholesova.eu)

Starostka Pospíšilíková bude nejspíš jasnovidec – 6 dní před vyhlášením nouzového stavu věděla, kdy bude vyhlášen. Výběrové řízení na opravu chodníků a VO v Karlovicích za 3,5 mil. Kč obchází obecní směrnici s výmluvou „z důvodu nouzového stavu se nemůže zastupitelstvo sejít a proto jsem rozhodla sama“. Jenomže to je lež. Nouzový stav byl vyhlášen 12.3.2020. VŘ bylo zahájeno 5.3.2020, tedy o 6 dní dříve. Administrátor VŘ objednaný paní Pospíšilíkovou se neobtěžoval konat podle naší směrnice a vygeneroval vítěze VŘ. Nikdo z radních (Pospíšilíková, Hlobil st., Marek, Klesnil) nezapochyboval o správnosti průběhu VŘ. Možná to nebyla chyba, ale záměr vybrat dodavatele rychle mimo kontrolu zastupitelstva. Pro obec nevýhodná smlouva s dodavatelem je podepsaná. V Karlovicích budou mít např. záruku na veřejné osvětlení jen 2 roky. V Kostelci máme záruku 5 let. K tomu existuje reálné riziko, že dotaci nedostaneme, nebo jí budeme muset vracet kvůli nesprávně udělanému VŘ.
Ing. Petr Žůrek, zastupitel obce

Písemná reakce vedoucí redaktorky Michaely Čúzy a redakční rady jen stvrdila smutnou pravdu. Nadále trvá neochota řídit se a konat dle zákonů. Například je vyžadována komunikace na e-mailovou adresu, která nejspíš ani není vlastněna obcí. Přitom je vydavatel povinen zasílat korespondenci do datové schránky. Na dopis jsem odpověděl věcným, faktickým a pragmatickým způsobem. Zda vzveřejní sdělení zastupitele v periodiku KOSTKA 2/2020 netuším. Ale s ohledem na negativní historickou zkušenost průběžně shromažďuji veškeré důkazní dokumenty, které bude třeba předložit soudu při případné soudní žalobě na obec Kostelec u Holešova.

Nejsmutnější na celém je to, že bojuji za naše základní práva. Svobodu projevu, svobodu slova, právo na dodržování zákona. Chápu, že vládnoucí skupina nemusí být tak právně znalá. Dokonce i nemám zvláštní touhu a chuť podávat na obec žaloby. Jsem otevřený k dialogu, racionální výměně názorů založeném na odborných skutečnostech. Bohužel silové řešení politickým protlačením v zastupitelstvu nemůže vést k racionální dohodě.

Lemplovství, chyba, opojení mocí, nebo záměr?

Starostka Pospíšilíková bude nejspíš jasnovidec – 6 dní před vyhlášením nouzového stavu věděla, kdy bude vyhlášen. Největší investiční akce obce v roce 2020 za 3,5 miliónů korun je od samého začátku provázena pachutí účelového obcházení zákona a naší směrnice o zadávaní veřejných zakázek. S výmluvou, že kvůli nouzovému stavu mohla obejít schválení zastupitelstvem, by paní Pospíšilíková možná uspěla na dětském pískovišti při hádce o bábovičky. Zákony a směrnice obce se vytváří proto, aby obec podle nich jednala. Nikoliv aby je přezíravě a pohrdavě zastrčila mezi toaletní papír.

Když ve čtvrtek 19.3.2020 rozeslala p. Pospíšilíková všem zastupitelům informaci, že podepsala smlouvu s dodavatelem zakázky za 3,5 miliónů korun na rekonstrukci chodníků a veřejného osvětlení v Karlovicích, vyrazilo nám to dech. Do té doby jsme vůbec netušili, že se nějaké výběrové řízení chystá, probíhá či je ukončeno. Na zastupitelstvech, ani v zápisech rady obce nebyla jediná zmínka. Ani projektovou dokumentaci jsme neviděli a logicky jsme se k ní nemohli vyjádřit či jí schválit.

O zakázce (nad 0,5 mil. Kč) musí dle naší směrnice rozhodovat zastupitelstvo obce, což se doposud dělo. Administrátor veřejné zakázky objednaný paní Pospíšilíkovou se vůbec neobtěžoval konat dle pravidel z naší směrnice a vygeneroval vítěze veřejné zakázky. Na RO č. 6 16.3.2020 nikdo z radních (Pospíšilíková, Hlobil st., Marek, Klesnil) neprotestoval, že takovou pravomoc má jen zastupitelstvo. Nikdo nepožádal o předložení dokumentů z výběrového řízení. Nikdo nevznesl pochybnosti nad nesprávností průběhu výběrového řízení.

Zastupitelům pak paní Pospíšilíková 19.3.2020 předložila neuvěřitelnou pohádku: „z důvodu nouzového stavu se nemůže zastupitelstvo sejít a proto rozhodla sama“. Jenomže od samého začátku nám starostka Pospíšilíková lhala.

Nouzový stav byl vládou České republiky vyhlášen ve čtvrtek 12.3.2020.

Výběrové řízení bylo zahájeno o 6 dní dříve, ve čtvrtek 5.3.2020, a ten den byla rozeslána zadávací dokumentace uchazečům.

Také vás napadlo, že p. Pospíšilíková má jasnovidecké schopnosti? Že 6 dní před vyhlášením nouzového stavu ví, že vláda České republiky vyhlásí z důvodů COVID-19 pandemie nouzový stav? Spíš se přikláním k jednoduššímu vysvětlení – lemplovství či opojení mocí. Nikdo z RO včetně starostky netrval na provedení výběrového řízení podle směrnici obce. Reálný je také scénář, že záměrem bylo provést výběrové řízení rychle bez kontroly zastupitelstvem, a mít pod dohledem vítěze veřejné zakázky.

Pokusil jsem se p. Pospíšilíkovou slušně upozornit, že výběrové řízení na rekonstrukci chodníků nejde naroubovat na nouzový stav. Odcitoval jsem část metodiky pro veřejné zakázky v období pandemie Covid-19 z webu Ministerstva pro místní rozvoj„Taková výjimka se však neuplatní pro běžné zadávání veřejných zakázek, které např. zajišťují běžné provozní potřeby zadavatelů (plánovaný nákup kancelářských potřeb, plánovaný nákup automobilu, dlouhodobě plánovaná oprava místních komunikací).“ Bohužel marně. Pro obec nevýhodná smlouva s dodavatelem je podepsaná. Nevýhodná je například v délce záruky 2 roky na veřejné osvětlení. V Kostelci máme záruku 5 let. Karlovice budou mít jen 2 roky. A navíc s rizikem, že dotaci nedostaneme či budeme muset vracet kvůli nesprávně udělanému výběrovému řízení.

 

Kostlivec vypadnul ze skříně

Když jsem v článku „Odstřihněte pupeční šňůru od Hlobila“ 29.8.2019 napsal, že paní Pospíšilíková by měla vymést po p. Hlobilovi st. kostlivce minulosti, dočkal jsem se podrážděné a dotčené reakce. Po ¾ roce došlo na má slova. Úřady zkonstatovaly pochybení při stavbě chodníků, dodatečně se změnil projekt a řeší se reklamace s dodavatelem SISKO.

Že celá rekonstrukce chodníků proběhla bez platného stavebního povolení jsem psal v příspěvku „Panoptikum?“, který vyšel i v periodiku Kostka 1/2020. V příspěvku jsem na dokumentech ukázal, že bývalý starosta Hlobil podepsal dodavateli SISKO protokol, že dílo přebírá bez vad a nedodělků. K tomu nás bývalý starosta Hlobil 6.6.2019 na zastupitelsvu č. 4 balamutil tvrzením „…dokumentace skutečného provedení stavby byla na PD potvrzena razítkem firmy“, a přitom ukazoval dokumenty opatřené razítkem „skutečné provedení“ a podpisem firmy SISKO. Čas ukázal, že se jednalo o podvod.

Tou dobou jsem byl za potížistu. Pak přišla 28.11.2019 kontrola z policie ČR a stavebního úřadu. Ze zápisu z kontroly vyplynulo, že skutečné provedení stavby je odlišné od dokumentů orazítkovaných firmou SISKO, které prezentoval bývalý starosta Hlobil.

(obrazová dokumentace zaslaná na stavební úřad, na kterou se ve výše uvedeném rozhodnutí o pochybení SÚ odvolává: chodnik 1 ss, chodnik 2 ss, chodnik 3 ss, chodnik 4 ss)

Následovalo vypracování změnové projektové dokumentace, žádost o výjimku a provedení změny, což obec bude stát nejméně 35 tisíc Kč. Dle informací starostky ze zápisu rady obce č. 9 bylo zahájeno reklamační řízení s firmou SISKO, což kladně kvituji. Teď ještě zahájit reklamační řízení s p. Bartošem, který vykonával stavební dozor. Jak s oblibou říkává bývalý starosta Hlobil „obec si najala odborníka a věří mu“. Je to jeho volba, komu bude slepě věřit. Já se raději řídím „důvěřuj, ale prověřuj“. Doložená skutečnost, že stavba je udělána v rozporu s projektovou dokumentací, je primárně chyba stavební firmy SISKO. Klíčovou odpovědnost ovšem nese Ing. Bartoš vykonávající stavební dozor a bývalý starosta Hlobil jako odpovědná osoba investora. Na tyto osoby je třeba také přenést náhrady škody, které obci svou nečinností způsobily.

 

ZZO č. 10 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 10 konaného dne 23. dubna 2020 v Sokolovně obce Kostelec u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení zasedání zastupitelstva a schválení programu jednání. Délka 17:40.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZZO č. 9. Délka 19:53.

Bod 3 programu: informace o činnosti obecního úřadu. Délka 26:07.

Bod 4A programu: schválení zadávací dokumentace veřejné zakázky na nákup dopravního automobilu pro JSDH. Délka 8:29.

Bod 4B programu: schválení zadávací dokumentace veřejné zakázky na revitalizaci zeleně. Délka 6:42.

Bod 5 programu: smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene. Délka 1:19.

Bod 6 programu: rozpočtové opatření 2/2020. Délka 2:08.

Bod 7 programu: žádost o odkoupení obecních pozemků. Délka 1:58.

Bod 8 programu: nabídka na prodej pozemků do vlastnictví obce. Délka 4:06.

Bod 9 programu: záměr nákupu nemovitosti obcí. Délka 18:21.

Bod 10 programu: návrh rady obce na novelu Pravidel pro vydávání zpravodaje KOSTKA. Délka 50:41.

Bod 11 programu: diskuze. Délka 25:52.

Bod 12 programu: závěr. Délka 0:13.

Zápis ze ZZO č. 10 naleznete zde.

 

Pod rouškou epidemie

Překotně se valící epidemie za sebou táhne vozík s nařízeními omezující náš život. Barevné a hlasité alegorické povozy s líbivými sliby nepravidelně cukají jako jojo za vozíkem s nařízeními. K průvodu se nikdo nepřidává, přesto jej všichni pečlivě sledují. V naději o informace, naplnění slibů a řešení nastalé situace. Zjišťujeme, že jsme v tom sami – záchranu si musíme spíchnout vlastními silami. Ale kdo ochrání obec před útoky šmejdů zneužívající nouzový stav?

Každý z nás v obci má nějakou představu, co je aktuální nouzový stav pandemie COVID-19. A co by měl dělat pro zabránění šíření pandemie.

Představte si, že rozhodující představitelé naší obce to vnímají jinak. Paní Pospíšilíková rozhodla, že stavební akce „Oprava chodníků a veřejného osvětlení v Karlovicích“ za 3,5 mil Kč je opatřením k bezprostřednímu odstranění pandemie koronaviru v naší obci. Podobně přišla s myšlenkou, že „Nákup DA pro JSDH“ za 1,33 mil Kč rovněž povede k bezprostřednímu odstranění pandemie a nouzového stavu v obci. Aby toho dosáhla, obešla zákon o veřejných zakázkách včetně naší směrnice. A to navíc doprovodila písemnou lží. Nevím proč, ale lže a podvádí.

Zde máte důkazy k tvrzení z předchozího odstavce. 19.3.2020 paní Pospíšilíková rozeslala všem zastupitelům informaci, že výběrové řízení na opravu chodníků a VO v Karlovicích za více jak 2,9 mil Kč bez DPH bylo realizováno se zpožděním. Protože se zastupitelstvo kvůli nouzovému stavu nemůže sejít, tak všechno rozhodla sama. A protože je nouzový stav, tak si sama vymyslela pohádku, že měla právo to udělat. K tomu navíc 23.3.2020 v 18:25 písemně tvrdila, že „Na rekonstrukci chodníků je vyřízeno stavební povolení“. Jenomže to p. Pospíšilíková vědomně lhala.

Ten samý den, 23.3.2020 v 10:11 jsem mluvil s paní Stratilovou ze stavebního úřadu v Holešově. Sdělila mi, že obcí byla podána pouze žádost o stavební povolení a řízení ještě nebylo zahájeno. Dodatečně jsem dostal informaci, že žádost byla podána 13.3.2020. Napadne Vás, proč to paní Pospíšilíková dělá. Proč vědomně lže? Vždyť když 13.3.2020 podá obec žádost o stavební povolení, nemůže mít za 10 dní v ruce stavební povolení s nabytím právní moci. Rozhodnutí stavebního úřadu může právní moci nabýt nejdříve za 15 dní po doručení poslednímu účastníkovi řízení. Pokud se někdo neodvolá. Proč tedy takto vědomně a písemně všem zastupitelům p. Pospíšilíková lže není jasné.

Podobně šílenou konstrukci použila p. Pospíšilíková i v případě obhajoby provedení výběrového řízení na dopravní automobil pro hasiče. Opět to svedla na vládou vyhlášený nouzový stav a rozeslala všem zastupitelům informaci e-mailem dne 19.3.2020. A protože se zastupitelstvu nedoporučuje sejít, bere moc do svých rukou a výběrové řízení vyřeší sama a jen ona sama. Argumentů, proč je to špatně jsem přinesl já i ostatní zastupitelé hodně. Nejzásadnější je to, že opravou chodníků a VO na Karlovicích, či nákupem automobilu pro hasiče, opravdu nouzový stav a pandemii koronaviru nevyřešíme.

Možná si p. Pospíšilíková myslí, že když hasičské auto, co dostaneme v roce 2021, pojede po obci, tak koronavirus z března 2020 bude uskakovat ze silnice do škarpy a tam zajde bídnou smrtí. Možná si p. Pospíšilíková myslí, že nové veřejné osvětlení v Karlovicích si v noci posvítí na ten ošklivý koronavirus a on strachy zajde. Nebo si p. Pospíšilíková myslí, že koronavirus bude mít strach chodit po nově zrekonstruovaném chodníku v Karlovicích a raději uteče do lesa? Přitom se paní Pospíšilíková mohla trochu poptat strejdy Googla, jestli opravdu jedná správně. A nemuselo to obec stát ani korunu. Dovolím si odcitovat část metodiky pro veřejné zakázky v období pandemie Covid-19 z webu MMR.

„Taková výjimka se však neuplatní pro běžné zadávání veřejných zakázek, které např. zajišťují běžné provozní potřeby zadavatelů (plánovaný nákup kancelářských potřeb, plánovaný nákup automobilu, dlouhodobě plánovaná oprava místních komunikací).“

Všimli jste si, že excesy paní Pospíšilíkové se dostaly do metodiky Ministerstva pro místní rozvoj zabývající se uplatněním výjimky ze zadávání veřejných zakázek? A to v tom tentokrát nemám prsty. To jenom Kostelec u Holešova je mezi nadřízenými orgány už tak negativně profláknutý svými šílenostmi v nerespektování zákonů z let minulých.

29.8.2019 jsem zde a v periodiku KOSTKA 3/2019 na straně 6 publikoval příspěvek „Odstřihněte pupeční šňůru od Hlobila!“. Na konci příspěvku jsem napsal.

„Po volbách si nešlo nevšimnout Vašeho vytlačení ze třetí výsledkové pozice do křesla starostky obce reprezentující čtyřleté kapesné minimálně 2,2 miliónů Kč. Ne, peníze Vám nezávidím. Pokud budete svůj úřad vykonávat dobře a v souladu se zákony, odměnu si dozajista zasloužíte. Pokud ne, zasloužíte si kritiku. Třeba i ostrou, nevybíravou a na hraně.

Tím jak nám lžete a obcházíte zákony, skončila toleranční doba. Zasloužíte si kritiku. Ostrou, nevybíravou a na hraně. Třeba se ve Vás aktivuje pud sebezáchovy, odstřihnete pupeční šňůru od bývalého starosty Hlobila a začnete konat s pokorou a úctou k zákonům této země.

Panoptikum?

Poslední zastupitelstvo č. 9 spíše připomínalo setkání baráčníků, než kultivovanou výměnu názorů a argumentů volených zástupců obce. Předsedající p. Pospíšilíková po pár jednacích bodech naprosto rezignovala na uplatňování jednacího řádu a řízení diskuze zastupitelů. Hlásit se o slovo bylo zbytečné. Kdo měl větší koule vlomit se do diskuze vyhrál.

Z průběhu jednání zastupitelstva jsem měl dojem, že i faktický dotaz kohokoliv z opozice narušuje předem daný plán rychlého prohlasování jednotlivých bodů. Místo vysvětlujících odpovědí jsme se většinou dočkali nesouvisející kouřové clony. Celé zasedání zastupitelstva můžete shlédnout na videozáznamu, část diskuzí k jednotlivým bodům je v zápise.


V bodě 3 jsem se nevinně optal, jak se řeší požadavek z kontroly stavebního úřadu a Policie ČR ohledně uvedení černé stavby oprava chodníků do souladu s právními předpisy. Chodník je postaven v rozporu s projektovou dokumentací, původní technickou zprávou a samozřejmě v rozporu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. Dodatečné náklady prý uhradí obec, odpověděla p. Pospíšilíková na mou otázku. Na obranu oprávněných zájmů obce jsem vznesl další argumenty: p. Hlobil st. převzal dílo od zhotovitele bez výhrad, ačkoliv fyzické provedení bylo v rozporu se stavebním povolením; stavební dozor nezastavil stavbu a nikoho neupozornil, že se dílo staví v rozporu s projektovou dokumentací. Výsledkem je, že namísto zákonných a projektovaných 150 cm má chodník naproti horní hospodě v nejužších místech 90 cm. To je zásadní problém pro hendikepované na vozíčku, maminky s kočárky, nebo lidi s berlemi či jinými zdravotními pomůckami. Chodník obec dělá na dalších 40-50 let a jednou možná i my, v tuto chvíli  zdraví a silní, budeme mít problém tudy projít či projet na vozíku.


Na konci bodu 3 jsem položil zvídavou otázku, kdo zaplatí značku zákaz stání u mlékárny, co se po 2 letech konečně vrátila na původní místo. Dodavatel veřejného osvětlení (Etmonta) měl dle smlouvy uvést staveniště do původního stavu, tedy vrátit na místo značku, která byla na odstraněném starém sloupu VO.

Ale protože to po něm nikdo nechtěl – ani stavební dozor, ani p. Hlobil st. co přebíral dílo, tak značka zmizela. Jelikož nepomáhaly moje opakované dotazy na zastupitelstvu ohledně zmizelé značky, musel jsem položit dotaz na Policii ČR. Možná jsem pedant, ale svévolné odstraňování dopravní značek nepřispívá k bezpečnosti provozu na komunikacích.


V bodě 9 jsme volili ve výběrovém řízení vedoucí redaktorku periodika KOSTKA. Jelikož v minulosti Redakční rada jednala v rozporu s Tiskovým zákonem, což se odrazilo v prohraném soudním sporu, tak jsem chtěl znát názor nové vedoucí redaktorky na uplatňování kritických pasáží Tiskového zákona v periodiku KOSTKA. Dopředu jsem zaslal 10 otázek modelových situací, se kterými se při vydávání Kostky setkávala či bude setkávat a zeptal jsem se, proč se nám uchazečka Michaela Čúzy nepřišla představit.

Vzkaz ústy p. Pospíšilíkové mne překvapil „… a ani neměla zájem na otázky z vašeho dotazníku odpovídat“. Chci věřit, že Michaela Čúzy se takto nevyjádřila.

V diskuzi jsem předkládal konkrétní citace judikátů či paragrafů Tiskového zákona a na vyzvání jsem předložil, jak by měla obec postupovat: „oprávnění dotčených zastupitelů nelze omezovat vnitřními předpisy obce, zajděte si za právníky DAS a zeptejte se na to, jak máte postupovat“.

Reakce byly víc než zarážející. Pospíšilíková: „já si zase nedokážu představit, že by soud předepisoval obci co je přiměřený rozsah článku zastupitele“. Hlobil ml. „přiměřenost je v tom, že když to bude téma zásadní, tak to mohou být třeba 2 A4 , abyste popsal problém, ale když to je jen o tom, že chcete psát o lidech s nějakými přívlastky, tak to je nepřiměřenost a RR vám může článek zkrátit tak, aby smysl nebyl změněný. Vy si vykládáte přiměřený rozsah nějakým způsobem a já jsem přesvědčený že nemáte pravdu.“

Na celém je varující, že jim uniká základní kámen právního státu – výklad zákona může podávat pouze soud. Nikoliv obec, Redakční rada nebo zastupitelstvo obce.

Alarmující je eroze respektování Ústavy či Listiny základních práv a svobod a v ní zaručených právech jako svoboda projevu, svoboda názoru, nepřípustnost cenzury.


V bodě 11 jsme projednávali zakázku za 600 tisíc Kč na pořízení 7 kamer sledujících vybraná veřejná prostranství v obci. Kolega Měrka vznesl nevinnou, ale logickou otázku: „kde se budou záznamy uchovávat, jak dlouho a co se s nimi bude dít“.

Odpověď p. Pospíšilíkové „záznamy se nebudou uchovávat, záznam se bude po určité době mazat“ nejenže neuspokojila, ale prohloubila podezření, že obec projekt nedomyslela a nepřipravila (co se bude dít se záznamem, než se smaže?). Především z pohledu ochrany osobních údajů a nakládání s nimi. V diskuzi se ukázalo, že se obec nikoho nezeptala – právníků DAS počínaje, ÚOOÚ a Policií ČR konče.


Silně znepokojující byla z úst některých zastupitelů rostoucí snaha o kriminalizaci uplatňování Ústavních práv jako právo na spravedlivý proces. Dopis mého advokáta s výzvou, aby obec dodržovala tiskový zákon, byl označen za vyhrožování žalobou.

Šikanou obce, občanů obce a dodavatelů obce bylo označeno uplatňování Ústavního práva na informace včetně legitimního využívání zákonných opravných prostředků.

Chápu, že kritika chyb je nepříjemná. Obec, jako orgán veřejné moci, pracuje s veřejnými prostředky a ze své podstaty je pod kontrolou veřejnosti. A pokud úřední osoby nejsou schopny unést veřejnou kontrolu své činnosti, neměly by takovou veřejnou funkci vykonávat.

ZZO č. 9 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 9 konaného dne 11. února 2020 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kosteleci u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení zasedání zastupitelstva a schválení programu jednání. Délka 9:10.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZZO č. 8. Délka 6:00.

Bod 3 programu: informace o činnosti obecního úřadu. Délka 1:19:52.

Bod 4 programu: navýšení odměny předsedkyni Kulturní komise. Délka 1:06.

Bod 5 programu: veřejnoprávní smlouvy. Délka 32:29.

Bod 6 programu: koncesní smlouva s roční dotací 70 tis. Kč. Délka 21:41.

Bod 7 programu: podání návrhu žádosti o dotace. Délka 2:03.

Bod 8 programu: rozpočtová opatření č. 8/2019 a 1/2020. Délka 3:24.

Bod 9 programu: složení redakční rady. Délka 1:08:54.

Bod 10 programu: dodatek smlouvy o dílo na opravu Domu seniorů. Délka 2:02.

Bod 11 programu: veřejná zakázka kamerový systém obce. Délka 29:30.

Bod 12 programu: dodatky SoD Chodníky II. Délka 30:03.

Bod 13 programu: odprodej pozemků obci. Délka 4:32.

Bod 14 programu: žádost ZŠ o navýšení rozpočtu. Délka 13:16.

Bod 15 programu: diskuze. Délka 17:14.

Bod 16 programu: závěr. Délka 0:13.

Zápis ze ZZO č. 9 naleznete zde.

Rituální rezignace Šárky Andrlíkové

Řádně zvolena zastupitelstvem obce se Šárka Andrlíková stala vedoucí redaktorkou periodika KOSTKA, a také úřední osobou. Svůj hlavní úkol, aby se otištěné příspěvky shodovaly s předlohou autora, ale pojala diktátorsky a doprovodila svérázným výkladem zákonů. Tlak prohraného soudního sporu aktivoval pud sebezáchovy a uvolnil cenzuru v obecním periodiku KOSTKA. Následovala rezignace úřední osoby Šárky Andrlíkové na funkci vedoucí redaktorky. Rituálně, s pomocí normalizačních frází, fake news a hoax citací.

Samotný rezignační dopis a průvodní e-maily ze dne 27.9.2019 a 24.10.2019 jsou protkány jazykem se slovními obraty z husákovské normalizace sedmdesátých let užívaným k diskreditaci osob režimu nepohodlných. Texty uvádím bez komentáře, posouzení je na Vás.

… aby se ušetřilo na zbytečné výdaje za soudní jednání, způsobené necitlivým a víceméně protispolečenským jednáním zastupitele Žůrka.

Zastupitel pak dále vyděračským způsobem, kdy poukazuje na nezanedbatelnou finanční stránku věci, hrozí obci stálými soudy, pokud se jeho absurdním požadavkům nevyhoví.

Uveřejňováním problematických článků inkriminovaného zastupitele (mnohdy jsou důkazy vylhané, polopravdivé, napadající některé občany) nesplňuje pak zpravodaj své původní zaměření – podávat zpráv o životě v obci.

… to považuji za snahu o okupaci místního tisku opozičními zastupiteli.

Zpravodaj se tak stává střelnicí kverulanta proti svévolně vybíraným občanům, řádně zvolenému obecnímu zastupitelstvu


 

Fake news a hoax citace se v rezignačním dopise vedoucí redaktorky Šárky Andrlíkové nejen opisují z dřívějších vydání periodika KOSTKA, ale přidávají se nové.

Můj komentář. Zmiňovaný dopis je moje žádost vydavateli o otištění sdělení zastupitele obce. V dopise píši, že doporučuji vydavateli věnovat bedlivou pozornost patřičným judikátům. Dále je uvedeno 6 judikátů přesně označených číslem jednacím, názvem soudu a datem vyhlášení. K tomu je citována relevantní část rozsudku. Tedy nejsou to kdovíjaké soudní kauzy, ale konkrétní rozhodnutí soudu v konkrétní věci. Dovolání ve věci §4a a §11a na Nejvyšším soudě neexistuje, tedy je zbytečné řešit jestli se někdo odvolal. Tyto rozsudky jsou veřejně dostupné na základě vyžádání. To obec či vedoucí redaktorka Andrlíková mohla učinit, tak jak jsem to udělal já. Vyjádření z rezignace spadá do fake news.

Andrlíková dopis 26.9.2019 HL2_Page_1

Andrlíková dopis 26.9.2019 HL2_Page_2

Můj komentář. Odkazování na dokument právního odd. živnostenského úřadu (KUZL 7985/2018), popř. Rozhodnutí KUZL/34550/2018 dělala Redakční rada v periodiku KOSTKA poměrně často a zdůvodňovala tím své konání v rozporu s Tiskovým zákonem (což ostatně potvrdil Rozsudek prohraného soudního sporu). Takové konání nelze nazvat jinak než hoax citací. Jednoduše proto, že na konci Redakční radou citovaného dokumentu KUZL 7985/2018 nalezneme zásadní větu: vyjádření KÚ Zlínského kraje není a ani nemůže být závazné.

KUZL 7985_2018HL_page2

To je jako kdyby vám soused v obci řekl, že na semaforu můžete jezdit na červenou. Poplácáte se po ramenou, jak jste jim to nandali, ale ve skutečnosti máte zaděláno na velký malér, jestliže projedete na červenou.

Andrlíková dopis 26.9.2019 HL3_Page_2

Můj komentář. Rozsudek č.j. 16 C 96/2018-57 OS Kroměříž nenabyl právní moci, naopak byl rozsudkem odvolacího KS soudu v Brně zrušen. Tedy to co je napsáno v Rozsudku soudu I. stupně není právně závazné. Vyjádření „Tento stav bral na zřetel i Okresní soud“ lze s úspěchem považovat za hoax.

Andrlíková dopis 26.9.2019 HL4_Page_2

Můj komentář. Krajský soud v mojí civilní žalobě nemá pravomoc rušit právně nezávazné vyjádření KÚ Zlínského kraje především proto, že to není předmětem žaloby. Vyjádření KÚ ZK by musel zrušit nadřízený úřad (MV ČR), nebo pravomocný rozsudek soudu v samostatné správní žalobě. Vyjádření KÚ Zlínského kraje platí, ale jedná se jen o právně nezávazný názor. Toto tvrzení opět spadá do fake news.

Andrlíková dopis 26.9.2019 HL2_Page_2

Můj komentář. Kasační stížnost jako mimořádný opravný prostředek se podává ve správních žalobách. Moje žaloba ve věci Tiskového zákona byla civilní žaloba a tam je mimořádný opravný prostředek dovolání k Nejvyššímu soudu. Nejvyšší správní soud nemá s mojí civilní žalobou nic společného. Věta z rezignace spadá do fake news.

Andrlíková dopis 26.9.2019 HL2_Page_2

Můj komentář. Ve zmiňovaných dokumentech se exaktně nikde neříká nic o správnosti postupu redakční rady. Dokumenty jen citují Tiskový zákon a důvodovou zprávu s tím, že právně závazné stanovisko pro konkrétní případ je na rozhodnutí soudu. Věta z rezignace je hoax citací.

Objektivně je třeba uvést, že rezignace obsahuje pravdivé tvrzení, o kterém není sporu.

Andrlíková dopis 26.9.2019 HL3_Page_2


Úřední osoby by měly jednat v souladu se zákony, respektovat zásady právního státu. Jelikož se jedná o úřední osoby veřejné správy, která je ze svého principu pod kontrolou veřejnosti, musí být schopni před veřejností obhajovat své kroky i za cenu razantnější kritiky. My, jako občané a občanská společnost musíme bránit omezování svých práv jako svoboda projevu či právo na informace od úředních osob státní správy. Jen tak může existovat funkční právní stát i na nejnižší úrovni obecních samospráv.


Dodatek. Tématu se v minulosti věnovaly příspěvky Z redakční rady se stala (ne)řízená střela ze dne 6.6.2018,  ZZO č.22 – komentovaný sestřih videozáznamu bodu 11 ze dne 27.8.2017, Svoboda. Svoboda? Zapomeňte, my jsme zákon! publikovaném dne 28.11.2019.


Právní exkurz:

Za úřední osobu se dle § 127 odst. 1 písmeno d) trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.) považuje „člen zastupitelstva nebo odpovědný úředník územní samosprávy“. Členy Redakční rady volí zastupitelstvo obce a Redakční rada vykonává předepsané činnosti v rámci pravomocí schválených zastupitelstvem obce v dokumentu Pravidla pro vydávání periodika Kostka. Členové Redakční rady se tak stávají odpovědnými úředníky územní samosprávy – obce Kostelec u Holešova.

V judikátu Ústavního soudu I. ÚS 211/99 se kromě jiného uvádí. „Institucím a orgánům, jež reprezentují veřejnou moc státu, a v důsledku toho jsou nositeli rozhodnutí, jež občané napadají, přísluší vždy větší dávka tolerance, velkorysosti a nadhledu, než je tomu u jednotlivých občanů, jak o tom svědčí judikatura Evropského soudu pro lidská práva.

Výše uvedené informace a dokumenty se vztahují k činnosti vedoucí redaktorky Šárky Andrlíkové jako úřední osoby a jsou časově omezené na její mandát od 17.2.2015 (zvolení zastupitelstvem) do 12.12.2019 (přijetí rezignace zastupitelstvem).

ZZO č. 8 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 8 konaného dne 12. prosince 2019 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kosteleci u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení zasedání zastupitelstva a schválení programu jednání. Délka 8:10.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZZO č. 7. Délka 1:58.

Bod 3 programu: informace o činnosti obecního úřadu. Délka 28:51.

Bod 4 programu: obecně závazná vyhláška č. 2/2019. Délka 5:43.

Bod 5 programu: prodej obecního pozemku. Délka 1:10.

Bod 6 programu: odměny členům kulturní komise. Délka 6:39.

Bod 7 programu: rozpočtové opatření 7/2019. Délka 4:59.

Bod 8 programu: plnění úkolů v roce 2019. Délka 13:03.

Bod 9 programu: rozpočet na rok 2020. Délka 44:26.

Bod 10 programu: dodatek smlouvy o dílo na opravu Domu seniorů. Délka 11:31.

Bod 11 programu: petice občanů. Délka 1:00:50.

Bod 12 programu: periodikum Kostka – informace. Délka 17:56.

Bod 13 programu: odměny neuvolněným zastupitelům. Délka 2:52.

Bod 14 programu: diskuze. Délka 16:20.

Bod 15 programu: závěr. Délka 0:54.

 

Zápis ze ZZO č. 8 naleznete zde.

Svoboda. Svoboda? Zapomeňte, my jsme zákon!

Překvapivě snadno si necháváme ukrást obsah Svobody a Demokracie od vládnoucího establishmentu. Z centra, kde jsou dějinami vytvářena pravidla, je do Kostelce u Holešova cesta tak dlouhá, že Svoboda a Demokracie přišly o svůj smysl a obsah. V naší obci se přeměnily na dvě fráze zařazované do bezobsažných projevů minulostí vyškolených aparátčíků.

Myslel jsem si, že se Svobodou a Demokracií obsaženou v zákonech bude náš obecní establishment zacházet alespoň s úctou a respektem. Úcta ke svobodě slova, respekt k demokracii vyjádřit svůj názor.

V září 2017 redakce periodika Kostka vykopala Svobodu a Demokracii do tmavého kouta: „Cílem celé redakce je … působit lidem radost a podávat dobré zprávy. Špatných je dost.“ (Kostka č. 3, strana 6). Minulostí natrénované praktiky naskočily jako Pavlovův reflex – my určujeme co se smí a co ne, my budeme za vás rozhodovat co je pro vás dobré.

„Děláš bordel v dědině, problémy v zastupitelstvu!“ – svůj řev doprovázel odsouzený M.P. ranami pěstí, když násilím vniknul na můj pozemek a do mého domu 18.12.2017. „Můžete si za to sám, protože veřejně šíříte informace, co se nám nelíbí“, s ranou se k M.P. 8.1.2018 přidala rada obce obecního establishmentu. Rány jsem utržil nejen já, ale i Svoboda a Demokracie u nás v obci.

2018. Čtyřlístek starosta Hlobil a redakční rada (Andrlíková, Pospíšilíková, Mikešková) ztratili poslední stopy pudu sebezáchovy a uvádějí do obecní praxe svůj výklad Svobody a Demokracie. Namísto otištění mého textu doplňující informace garantovaného zákonem, redakční rada publikuje: „Doplňující informace je totožná s již otištěným článkem.“ (Kostka 2/2018 strana 8) a „Další text doplňující informace je totožný s již otištěným textem ve fóru zastupitelů v č. 2/18 zpravodaje Kostka, str. 8.“ (Kostka 3/2018 strana 5). Že můj text není totožný s publikovaným vím já a Čtyřlístek. Že Čtyřlístek veřejně lže vím já, ale nikoliv čtenáři periodika Kostka. Obecním establishmentem byla do prachu cesty zašlapána Svoboda a Demokracie. Nezbývá než zvednout hlavu a vrátit Svobodu a Demokracii pod vládu práva, nechat promluvit moc soudní.

11.7.2018 a 9.10.2018 podávám 2 žaloby na obec Kostelec u Holešova. Odvolací Krajský soud v Brně 31.7.2019 plně rozhodnul ve prospěch mých 2 žalob. Krajská odvolací soudní moc podpořila návrácení ztraceného sebevědomí Svobodě a Demokracii u nás v obci. Navzdory názorům obecního establishmentu a Okresního soudu vyřkla odvolací Krajská soudní moc pravomocné rozhodnutí o nutnosti dodržovat zákon při naplňování obsahu a smyslu Svobody a Demokracie.

Zdálo se, že Svoboda a Demokracie se díky pravomocnému rozsudku soudu mohou v naší obci přestat bát. Mohou vylézt z tmavého kouta, kam byly před časem zahnány a hrdě opět pozvednout hlavu při prezentování svých hodnot. Lidé v Kostelci u Holešova by si to dozajista zasloužili.

Opatření uložená soudem establishment obce splnil. Kontroly nad Svobodou a Demokracií v obci se ale nový Čtyřlístek – starostka Pospíšilíková a redakční rada (Andrlíková, Surala, Mikešková) – vzdát nehodlá. Vedoucí redaktorka Šárka Andrlíková ve svém vystoupení na zastupitelstvu č. 6 dne 1.10.2019 v bodě 13 opět vykazuje Svobodu a Demokracii do temného kouta, protože ona bude nadále určovat, co se smí napsat a co ne, co je pro občany obce Kostelec u Holešova dobré a co je zbytečné. Přepis jejího vystoupení: „21:28 Ten příspěvek, ten poslední, jsme vám zkrátili o ten první odstavec. 21:46 (příspěvek) Se týkal jenom vás, vaší osoby a vašeho kvílení, že se vám ubližuje. Protože to kvílení už bylo v těch prvních soudem … přinucených, soudem přinucených … abysme je otiskli, tak to kvílení tam bylo, takže už jsem považovala za zbytečné to kvílení znova opakovat.“

Podobná touha o udržení kontroly nad Svobodou a Demokracií byla cítit z některých vyjádření v diskuzi k rozsudku o prohraném soudním sporu (ZZO č. 6, bod 13). Na stránkách obce budete diskuzi v zápise hledat marně.

Hlobil P. ml: Na volené osoby se nevztahuje zákoník práce, kterým se oháníte. ZO se před zahájením soudních jednání odmítlo s vámi dohodnout a proto by jste měl požadovat náhradu škody po celém zastupitelstvu.
Hlobil P. st.: Jako starosta jsem se řídil zákonem o obcích, neobdržel jsem mandát od zastupitelstva cenzurovat články do Kostky. I kdyby ZO rozhodlo, že mám zaplatit tak nezaplatím a potom je na vás, pane Žůrku, aby jste to dal k soudu.
Hlobil P. ml.: Do doby než rozhodl soud platilo usnesení zastupitelstva, škoda vznikla soudními poplatky a zastupitelstvo mohlo této škodě předejít, kdyby schválilo dohodu, ale zastupitelstvo schválilo, ať věc dojde k soudu.
Andrlíková Š.: Zastupitel hrubě uráží čtyři lidi, tím, že je obviňuje z protiprávního jednání. Bývalý starosta, pokud by kontroloval články, tak by byl ve střetu zájmů a to nikdy nedělal.
Hlobil P. st.: Rozhodnutí soudu respektuji, ale v žádném případě se s ním neztotožňuji.
Hradil M. : Tento bod bychom neměli vůbec projednávat, škoda není jasně stanovena a ještě běží lhůta na odvolání.

Bude nutné opět nechat promluvit soudní moc pro obranu Svobody a Demokracie v obci? Nestačí jeden rozsudek, jeden prohraný soudní spor pro ponaučení a zjednání nápravy?

ZZO č. 7 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 7 konaného dne 7. listopadu 2019 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kosteleci u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení zasedání zastupitelstva a schválení programu jednání. Délka 5:52.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZZO č. 6. Délka 7:45.

Bod 3 programu: informace o činnosti obecního úřadu. Anonymizovaná verze. Délka 16:14.

Bod 4 programu: schválení vítěze veřejné zakázky na opravu 3 bytů v Domově seniorů. Délka 4:43.

Bod 5 programu: rozpočtové opatření č. 6/2019. Délka 2:57.

Bod 6 programu: žádost o dotaci Hospic na Svatém Kopečku. Délka 2:21.

Bod 7 programu: diskuze. Délka 1:30.

Bod 8 programu: závěr. Délka 0:17.

 

Zápis ze ZZO č. 7 naleznete zde.

ZZO č. 6 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 6 konaného dne 1. října 2019 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kosteleci u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení zasedání zastupitelstva a schválení programu jednání. Délka 9:41.

Bod 2 programu: informace ke změně č. 1 Územního plánu. Délka 1:03:00.

Bod 3 programu: kontrola usnesení ZZO č. 5. Délka 5:19.

Bod 4 programu: informace o činnosti obecního úřadu. Anonymizovaná verze. Délka 50:04.

Bod 5 programu: rozpočtová opatření č. 3/2019, 4/2019 a 5/2019. Délka 4:49.

Bod 6 programu: žádost o změnu využití pozemků v ÚP. Délka 2:39.

Bod 7 programu: schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2019. Délka 2:54.

Bod 8 programu: žádost o odkoupení pozemku od obce. Délka 1:42.

Bod 9 programu: schválení zhotovitele zakázky změna č. 1 ÚP. Délka 2:28.

Bod 10 programu: veřejná zakázka oprava Domu seniorů. Délka 30:25.

Bod 11 programu: smlouvy o smlouvě budoucí. Délka 6:10.

Bod 12 programu: neinvestiční dotace. Délka 2:20.

Bod 13 programu: opatření po prohraném soudním sporu. Anonymizovaná verze. Délka 48:40.

Bod 14 programu: diskuze. Anonymizovaná verze. Délka 6:52.

Bod 15 programu: závěr. Délka 0:13.

 

Zápis ze ZZO č. 6 naleznete zde.

Z prohraného soudního sporu se obec nepoučila

Krajský odvolací soud v Brně dal svým Rozsudkem plně zapravdu mým dvěma žalobám. Obec v celém rozsahu prohrála soudní spor. Obě žaloby se týkaly Tiskového zákona – povinnosti vydavatele obecního periodika KOSTKA uveřejnit příspěvek zastupitele.

Rozsudek 70Co_13_2019_112_Page_01

Rozsudek 70Co_13_2019_112_Page_02

Ignorování zákona, ztráta pudu sebezáchovy spojená s přefouknutým sebevědomím, stála obec na nejméně 53.111 Kč. Zítra 1.10.2019 máme zastupitelstvo a předložil jsem k projednání bod ohledně předepsání náhrady způsobené škody obci. Ve hře jsou 4 úřední osoby: bývalý starosta Ing. Petr Hlobil a 3 členové Redakční rady – Šárka Andrlíková, RNDr. Marcela Pospíšilíková a Mgr. Michaela Mikešková. Bude zajímavé sledovat, jestli si někdo z nich bude ochoten vytáhnout Černého Petra, nebo budou společně hrát hru na doktora Horáka.

Ve středu 25.9.2019 vyšlo nové číslo periodika KOSTKA č. 3/2019. Jelikož číslo vyšlo po pravomocném Rozsudku soudu, byl jsem zvědav, jak se obec a Redakční rada ponaučila ze soudního sporu. Nebudu Vás napínat – neponaučila. Nic na věci nezměnilo, že jsem v žádostech odcitoval část Rozsudku 70 Co 13/2019-112.

Z obsahového hlediska je dle názoru odvolacího soudu neoddiskutovatelné, že určující optikou, jež zde musí pro dané účely být nastavena, je nutnost zachování smyslu a celkového obsahového vyznění sdělení zastupitele, týkajícího se územního samosprávného celku.

Po komparaci textů žalobcem žalované zaslaných a žalovanou návazně otištěných sdělení je přitom nucen odvolací soud v obou žalovaných případech konstatovat, že redakčním zkrácením došlo k nepřehlédnutelné deformaci smyslu a celkového obsahového vyznění sdělení žalobce.

Jeden text doplňující informace nebyl zveřejněn vůbec. Už podruhé. Druhý text doplňující informace byl zase zkrácen o úvodních 6 vět. Text byl navíc otištěn bez povinného označení „doplňující informace“ (§ 15a odst. 3 TZ). Je to pořád neznalost a nedostatečná gramotnost porozumět psanému textu, nebo už jsou to naschvály a zkouška co snesu já a soudy v ČR?

Zdá se, že začínáme další kolo soudních žalob. Nevím co se ještě má stát, aby konkrétní úřední osoby v obci pochopily, že zákony se musí dodržovat.

Odstřihněte pupeční šňůru od Hlobila!

Vážená paní Pospíšilíková, je nejvyšší čas odstřihnout pupeční šňůru od bývalého starosty Hlobila. Zpřetrhat nitě loutkáře, co ze sebevědomých a přemýšlejících osob dělá poslušné loutky konající vůli loutkovodiče. Jasně a zpříma se vyrovnat s trpkými plody zasetými bývalým starostou Hlobilem. Nebát se vytáhnout z koutů úřadu obce kostlivce minulosti. To je cesta k přirozenému respektu funkce starostky obce, úctě k demokratickým principům této země a konání v souladu se zákony.

Po nástupu do funkce starostky obce se konání paní Pospíšilíkové zdálo být korektní. Byla vidět snaha přečíst si obsah smluv, text zákonů, vzdělat se na školeních, naslouchat připomínkám a korigovat případné přešlapy. Jenže jak ubíhaly týdny, přibývalo agendy a ubývalo času na řešení. Jako snadné se jevilo převzít praktiky chlebodárce funkce – bývalého starosty Hlobila: v zastupitelstvu máme pořád pohodlnou nadpoloviční většinu, lidé nás opětovně zvolili; stačí nafasovat hroší kůži a spustit informační hradbu, aby včas nezjistili co a jak děláme. Řešení je to rychlé a praktické. Sice to není demokratické, ale kdo v dědině chápe co je demokracie a na co má právo?

Možná si někteří z Vás myslí, že předchozí řádky jsou moje spekulace a fikce. Bohužel nikoliv – je to realita, kterou si dovolím doložit na třech konkrétních případech – samozřejmě s uvedením důkazních dokumentů.

Námitky k závěrečnému účtu 2018

Na ZZO č. 4 konaného dne 6.6.2019 jsem k bodu schválení závěrečného účtu obce za rok 2018 předložil připomínky.

Bod 4 ZZO 4 pripominky Petr Zurek HL

Od paní Pospíšilíkové jsem 19.6.2019 dostal odpověď.

odpoved obce na vyhrady k zaverecnemu uctu HL2

Z použitých slovních obratů a logiky argumentace bych autorství dokumentu přisuzoval bývalému starostovi Hlobilovi. Jenže jako vyřizující osobu, stejně jako jméno pod dokumentem a v digitálním podpisu najdete starostku Pospíšilíkovou. Vnucuje se závěr, že dochází k hlobilovatění: odpovídá se zcela na něco jiného, než bylo předmětem mé námitky.

Já jsem upozorňoval na vyhozených 78.193 Kč v roce 2018 firmě BHZ invest s.r.o. z Hradce Králové za žádost o dotaci.

Paní Pospíšilíková v odpovědi píše o výdajích na výběrové řízení, které v roce 2019 dělala firma ALNIO Group s.r.o. z Brna za 82.280 Kč.

Konkrétní údaje k odpovědi obce jsem dohledal ve vyžádaných dokumentech. Detailní dokumenty k projektu „Zlepšení nakládání s odpady v obci Kostelec u Holešova“ naleznete zde.

Pikantnost na závěr. Námitky jsem poslal předem písemně datovou schránkou. Na obci měli čas si námitky prostudovat a rozmyslet si, co po 13 dnech napíší do odpovědi.

Podle této bichle se musíme řídit

Začalo to hrozivě znějícím výrokem bývalého starosty Hlobila v bodě 4 ZZO č. 4 (čas záznamu 7:01): „… my se musíme řídit tím, co tady je v této bichli“. Logicky jsem obec požádal o poskytnutí obsahu „bichle“. 3.7.2019 byla moje žádost obcí zamítnuta.

dokumenty místostarosty -odmítnutí HL

Po zrušení Rozhodnutí obce Krajským úřadem, poskytla obec 13.8.2019 část složky s komediálním odůvodněním.

POSKYTNUTÍ INFORMACE na základě zrušeného rozhodnutí - místostarostova složka HL_Page_1

Scénář se opakuje jako v předchozím případě. Dle použitých slovních obratů a logiky argumentace bych za autora dokumentů tipoval bývalého starostu Hlobila. Jenže jako vyřizující osoba, jméno pod dokumentem a v digitálním podpisu je uvedena starostka Pospíšilíková. Vkrádá se opět myšlenka, že dochází k hlobilovatění: napřed obec tvrdí, že složka je soukromá a obec složku nevlastní; o měsíc později dokument ze složky obec vlastní a určitě by ho napoprvé poskytla, kdyby věděla že požaduji tento dokument. Lhát a zapírat do té doby, než mi vrchnost (Krajský úřad) plácne přes prsty – na to je třeba mít zvlášť vytříbené morální vlastnosti.

Obec prohrála soudní spor

V dlouhodobém soudním sporu s obcí o publikaci článků opozičními zastupiteli v periodiku KOSTKA pravomocně rozhodnul odvolací Krajský soud v Brně. Plně vyhověl mým dvěma žalobám. Experiment s ignorováním zákona bude obec stát nejméně 70 tisíc Kč.

Na vyhlášení rozsudku 31.7.2019 v Brně byli osobně přítomni oba hlavní aktéři protiprávního jednání – současná starostka Pospíšilíková a bývalý starosta Hlobil. Proč na jednání Rady obce č. 16/2019 dne 19.8.2019 do zápisu zamlčeli, že obec soud prohrála?

16 RO 19 zapis rada c. 16_2019 - 19. 8. 2019 2

Rozsudek nabyl právní moci dnem vyhlášení 31.7.2019 a je vykonatelný 6.8.2019. Očekával bych, že Rada obce na základě prohraného soudního sporu bude řešit úkony uložené soudem a návazná interní opatření, aby se zamezilo opakovanému porušování zákona.

Namísto toho v zápise RO č. 16/2019 najdete hlobilovatění: dobrovolně nic neříkat, nezveřejňovat dokud se někdo nezeptá, negativní informace o obci neexistují.


Vážená paní Popíšilíková, rozumím důvodům a smyslu Vaší vděčnosti bývalému starostovi Hlobilovi za instalaci do funkce starostky. Je veřejně známo, že Váš dlouholetý zaměstnavatel je od ledna 2018 v konkursu, což mimo jiné znamená propuštění zaměstnanců, registraci na úřadu práce a ztrátu příjmu. Nešlo přehlédnout časový soulad mezi úpadkem Vašeho zaměstnavatele a skokovým zdvojnásobením odměny za funkci místostarostky obce. 125 tisíc Kč od obce v roce 2018 bylo dozajista vítaným příspěvkem při ztrátě zaměstnání. Po volbách si nešlo nevšimnout Vašeho vytlačení ze třetí výsledkové pozice do křesla starostky obce reprezentující čtyřleté kapesné minimálně 2,2 miliónů Kč. Ne, peníze Vám nezávidím. Pokud budete svůj úřad vykonávat dobře a v souladu se zákony, odměnu si dozajista zasloužíte. Pokud ne, zasloužíte si kritiku. Třeba i ostrou, nevybíravou a na hraně.

ZZO č. 5 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 5 konaného dne 9. července 2019 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kosteleci u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení zasedání zastupitelstva a projednání námitek zápisu ZZO č. 4. Délka 13:22.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZZO č. 4. Délka 7:18.

Bod 3 programu: informace o činnosti obecního úřadu. Délka 9:32.

Bod 4 programu: schválení vítěze veřejné zakázky „Oprava chodníků a sjezdů v obci Kostelec u Holešova“. Délka 14:44.

Bod 5 programu: žádost o vybudování asfaltového povrchu. Délka 5:10.

Bod 6 programu: VPS na odchyt toulavých psů. Délka 10:45.

Bod 7 programu: rozpočtové opatření č. 2/2019. Délka 2:02.

Bod 8 programu: žádost obce o pořízení změny č. 1 Územního plánu. Délka 13:37.

Bod 9 programu: schválení věcného břemene. Délka 3:22.

Bod 10 programu: žádost o schválení výjimky z OZV č. 1/2018 o nočním klidu. Délka 24:24.

Bod 11 programu: diskuze. Délka 10:18.

Bod 12 programu: závěr. Délka 0:22.

 

Zápis ze ZZO č. 5 naleznete zde.

ZZO č. 4 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 4 konaného dne 6. června 2019 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kosteleci u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení zasedání zastupitelstva. Délka 6:02.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZZO č. 3. Délka 5:07.

Bod 3 programu: informace o činnosti obecního úřadu. Délka 13:07.

Bod 4 programu: schválení závěrečného účtu a účetní uzávěrky obce za rok 2018. Délka 14:30.

Bod 5 programu: schválení zprávy o uplatňování Územního plánu za roky 2014-2018. Délka 21:16.

Bod 6 programu: pronájem pozemku České poště pod budovou Domu služeb. Délka 16:26.

Bod 7 programu: schválení veřejnoprávních smluv Charita Holešov a Linka Bezpečí. Délka 5:35.

Bod 8 programu: schválení vítězů veřejných zakázek Zlepšení nakládání s odpady v obci Kostelec u Holešova. Délka 42:55.

Bod 9 programu: schválení zadávací dokumentace veřejné zakázky Oprava chodníků v obci Kostelec u Holešova. Délka 37:48.

Bod 10 programu: závěrečný účet svazku obcí pro hospodaření s odpady za rok 2018. Délka 1:08.

Bod 11 programu: schválení podání žádostí o dotace. Délka 12:19.

Bod 12 programu: zřízení věcného břemene. Délka 1:52.

Bod 13 programu: rozpočtové opatření č. 1/2019. Délka 8:50

Bod 14 programu: diskuze. Délka 13:18.

Bod 15 programu: závěr. Délka 0:11.

 

Zápis ze ZZO č. 4 naleznete zde.

Kostelec u Holešova bojuje o svou existenci

Titulek jsem si vypůjčil z Deníku Kroměřížska. O existenci nebojuje obec, ale fotbalový klub SK Moravan z.s. – alespoň tak to vyplývá z článku Daniela Ostrčilíka.

V úterý 28.5.2019 vyšel v Deníku Kroměřížska poměrně obsáhlý článek Daniela Ostrčilíka doplněný o mnohá vyjádření a komentáře Dušana Marka, člena výboru klubu.

Kroměřížský deník_2_Kostelec
Deník Kroměřížska 28.5.2019

Nechci tady hodnotit sportovní výkony Kosteleckých fotbalistů – je to ostatně sport, kdy jednou jste nahoře a podruhé dole. Zaráží mne spíše slepá glorifikace Kosteleckého fotbalu ze strany některých zastupitelů obce jak na zasedání zastupitelstva, tak na stránkách periodika Kostka.

Na zastupitelstvu obce 7. března 2019, v bodě 6 schvalování rozpočtu obce, v části věnované příspěvkům spolků, jsem vyslovil názor (ústně a písemně do zápisu) „SK Moravan: tady výsledky nejsou – z aktivních sportovců je minimum občanů KuH a visí velký otazník nad pokračováním fotbalových aktivit“. Podobně v bodě 5, kdy se schvaloval Plán rozvoje obce 2019-2022, jsem měl výhrady k pravdivosti a oprávněnosti věty uvedené v dokumentu: „v současné době je fotbalový klub nejúspěšnější v historii klubu“. Své tvrzení jsem opíral o veřejně známá fakta – článek předsedy T. Marka z periodika Kostka 4/2018, nepřítomnost trenéra od podzimu 2018, krátké tréninky s řídnoucí účastí hráčů, odchod domácích hráčů do přespolních klubů, odchod přespolních hráčů z Kosteleckého týmu.

Jako bych píchnul do vosího hnízda. Sesypali se na mne argumenty jak Kostelečtí fotbalisté hrají nejvyšší soutěž v historii klubu a jak je to skvělý výsledek pro klub i obec.  To bylo 7. března 2019. Žádný náznak pokory či sebereflexe nad problematickou situací klubu. Byl jenom cítit účelový tlak na odhlasování (opět) navýšené dotace na provoz spolku.

Když jsem si o 2,5 měsíce později, 28. května 2019, přečetl článek v Deníku Kroměřížska, nestačil jsem se divit. „Řešili jsme to už v zimě, kdy jsme netrénovali. Hrajeme bet tréninků, byli jsme smířeni s tím, že to tak bude vypadat.“. V zimě 2018/2019 Kostelečtí fotbalisti věděli, že jedou z kopce dolů, a přesto v březnu na zastupitelstvu tvrdí cosi o nejúspěšnějších časech klubu. Opravdu si autoři takové lživé blamáže myslí, že posluchači jsou tupé stádo co nedohlédne za hranici obce? Opravdu si myslí, že si lidé nevšimnou hodnotících komentářů „Sestup už mají jistý, nyní v Kostelci u Holešova hrají o vlastní existenci“, nebo „Přesto výprasky jsou strašidelné. Na pomyslné dno si sáhli ve Fryštáku, odkud si odvezli vůbec největší výprask 1:11, na chlubení není ani debakl v derby proti Holešovu 0:7.“ ?

Jak jsem několikrát uváděl, obec by měla aktivitami a dotacemi podněcovat volnočasové aktivity dětí a mládeže – rovnoměrně pro obě pohlaví, rovnoměrně pro sportovní a mimosportovní vyžití. SK Moravan z.s., ačkoliv má největší dotace od obce, neodchoval žádný fotbalový dorost a mužský tým dojíždí jen z podstaty a nostalgie historických aktivit. Nadějně vypadá práce s dětmi, ale to si budeme muset ještě pár let počkat, zda naváží na výsledky Kostelce u Holešova v krajské soutěži.

M.P. – první účet

Pravomocný trest odnětí svobody na 8 měsíců s podmínkou na 18 měsíců a zaplacení částky 98.898 Kč. To je k dnešnímu dni první účet pro M.P. za jeho útok na mou osobu. Pravomocných rozsudků a prvních vyplacených náhrad se všichni dočkali až po rozhodnutí odvolacího Krajského soudu.

Lidé se mne dotazují, jaký je výsledek soudního procesu s agresorem, co mne 18.12.2017 doma napadnul. Přichází mnohdy až s fantasktními „zaručenými“ informacemi, na jak dlouho byl agresor odsouzen a kolik musí zaplatit. Přitom se stačí zúčastnit veřejného projednávání na soudě, nebo si vyžádat pravomocné rozsudky. Objektivní fakta pak mohou nahradit spekulace, fámy a drby.

Rok a čtvrt jsme kvůli presumpci neviny nesměli říct, co se 18.12.2017 doopravdy odehrálo. Nemohli jsme nikomu ukázat důkazní videozáznam z útoku. Museli jsme čelit pomluvám a slovním útokům, dokonce i ze strany vedení obce. Teď když byl agresor odsouzen a rozsudky nabyly právní moci, je možnost zveřejnit fakta. Dovolím si odcitovat z Rozsudku odvolacího Krajského soudu, kde je případ nejpřehledněji popsán.

Napadeným rozsudkem byl obviněný M. P. uznán vinným přečiny ublížení na zdraví podle § 146 odst. 1 trestního zákoníku, porušování domovní svobody podle § 178 odst. 1, 2 trestního zákoníku a nebezpečného vyhrožování podle § 353 odst. 1 trestního zákoníku, jichž se dle zjištění soudu I. stupně dopustil tím, že dne 18.12.2017 v 21.56 hodin v Kostelci u Holešova pod vlivem požitých alkoholických nápojů přišel před dům č. p. 73 poškozeného Ing. Petra Žůrka, narozeného 5.12.1959, ve kterém žije s poškozenou Šárkou Žůrkovou, zazvonil na zvonek u branky, opřel se o kovový plot vysoký 130 cm a když vyšel poškozený z domu a opakovaně jej vyzval k odchodu, obžalovaný na místě zůstal a vulgárně poškozenému nadával, vyhrožoval mu, že ho různými způsoby fyzicky napadne, následně přelezl přes oplocení a opakovaně pěstí udeřil před domem poškozeného do obličeje, pak poškozeného honil kolem zaparkovaného motorového vozidla, až poškozeného dostihl a pravou rukou jej uchopil kolem krku do tzv. kravaty, oba upadli na zem, obžalovaný pak pěstmi tloukl poškozeného do hlavy a horní poloviny těla, přitom mu vyhrožoval, že poškozeného zabije, poté se poškozenému podařilo vysmeknout ze sevření, a utéct do svého domu, kam za ním vběhl obžalovaný a uvnitř domu se snažil poškozeného znovu udeřit pěstí do obličeje za současného vyhrožování zastřelením, čímž poškozenému způsobil zlomeninu nosních kůstek s posunem, zhmoždění levé očnice a oka včetně poranění rohovky, následkem čehož byl poškozený do 20. 12. 2017 hospitalizován v nemocnici a poté omezen v obvyklém způsobu života bolestivostí hlavy a zad, a dále u obou poškozených vznikla posttraumatická stresová porucha, která přetrvává dosud.
Za tyto přečiny mu byl podle § 146 odst. 1 trestního zákoníku za použití § 43 odst. 1 trestního zákoníku uložen úhrnný trest odnětí svobody v trvání 8 měsíců a jeho výkon mu byl podle § 81 odst. 1 trestního zákoníku a § 82 odst. 1 trestního zákoníku podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání 18 měsíců. Podle § 82 odst. 2 trestního zákoníku bylo obviněnému uloženo omezení, aby se během zkušební doby zdržel nadměrného požívání alkoholických nápojů.

Rozhodování Okresního soudu Kroměříž bylo, diplomaticky řečeno, podivné. Abych nebyl subjektivně zaujatý, nechám citací promluvit odvolací Rozsudek Krajského soudu.

Pokud jde o napadený výrok, tak v daném případě je třeba poškozeným dát za pravdu. … S takovýmto odůvodněním napadeného výroku o náhradě škody (red. pozn. soudu I. stupně) se v žádném případě nelze ztotožnit. Odvolacímu soudu není vůbec jasné, jak skutečnost, že pracovní neschopnost poškozeného Ing. Petra Žůrka v době vydání napadeného rozsudku nebyla ukončena bránila soudu I. stupně v rozhodnutí o výši bolestného, tedy nemajetkové újmy tohoto poškozeného a dále o nároku poškozené Šárky Žůrkové a společnosti Big Original. Není pravdivé tvrzení soudu I. stupně, že nároky, které tito poškození požadovali, nebyly nijakým způsobem doloženy. Tyto nároky jsou zcela jednoznačně doloženy, když již ve zmíněných odvoláním jsou přesně označena čísla listů, na nichž se tito poškození připojují se svými nároky na náhradu škody, i s příslušnými připojenými doklady.

V daném případě si soud I. stupně zcela neoprávněně zjednodušil svoji povinnost o náhradě škody rozhodnout a této svojí povinnosti se v podstatě vyhnul.

Odvolací soud pak dal za pravdu také odvolání České republiky – Ministerstva spravedlnosti ČR, jímž se soud I. stupně nezabýval vůbec. … Vyplacení částky 10 000 Kč bylo touto poškozenou řádně doloženo a nezbývá se než podivit tomu, proč se tímto uplatněným nárokem soud I. stupně vůbec nezabýval.

Možná se ptáte, jestli název příspěvku „první účet“ znamená, že budou pokračovat další „účty“. Ano, je tomu tak. Rozsudkem se roztáčí kolo náhrad, které budou bezprostředně následovat, nebo jsou v procesu vymáhání. V tomto příspěvku jsem se věnoval pouze prvním soudně rozhodnutým náhradám ve výši 98.898 Kč, které poškození od odsouzeného obdrželi.

ZZO č. 3 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 3 konaného dne 7. března 2019 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kosteleci u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení zasedání zastupitelstva. Délka 6:19.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZZO č. 2. Délka 4:49.

Bod 3 programu: informace o činnosti obecního úřadu. Délka 8:23.

Bod 4 programu: schválení Jednacího řádu ZO. Délka 8:18.

Bod 5 programu: program rozvoje obce 2019-2022. Délka 12:36.

Bod 6 programu: schválení rozpočtu obce na rok 2019. Délka 1:22:07.

Bod 7 programu: dotace spolkům – schválení veřejnoprávních smluv. Délka 25:20.

Bod 8 programu: převod pravomocí rozpočtových opatření na RO. Délka 6:14.

Bod 9 programu: stanovy mikroregionu Holešovsko. Délka 1:36.

Bod 10 programu: informace pověřeného zastupitele o uplatňování územního plánu. Délka 53:22.

Bod 11 programu: návrh na pořízení změny ÚP. Délka 9:11.

Bod 12 programu: nákup pozemků obcí. Délka 2:19.

Bod 13 programu: prodej obecního pozemku. Délka 8:50.

Bod 14 programu: věcné břemeno. Délka 3:12.

Bod 15 programu: VPS centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje. Délka 2:58.

Bod 16 programu: zadávací dokumentace veřejné zakázky „zlepšení nakládání s odpady“. Délka 39:16.

Bod 17 programu: diskuze. Délka 22:42.

Bod 18 programu: závěr. Délka 0:27.

 

Zápis ze ZZO č. 3 naleznete zde.

Proč Rada obce plánuje schodkový rozpočet na rok 2019?

Rada obce předložila návrh schodkového rozpočtu na rok 2019. Na jedné straně se snaží záplatovat přehlížené opravy zděděné po předchozím starostovi Hlobilovi, na straně druhé se snaží naplňovat vyhladovělý prázdný šuplík s projektovými dokumentacemi a žádostmi o dotace. Řešit to schodkovým rozpočtem je rizikové, zvláště když některé výdaje nejsou nutné resp. působí dojmem zbytečného rozhazování.

rozpocet 2019 - PZ namitky 190226_Page_2

V 9 bodech jsem sepsal námitky k návrhu rozpočtu obce (návrh rozpočtu 2019, detailní návrh, porcování medvěda na RO) a v předstihu jsem je zaslal Radě obce. Od paní starostky se mi dostalo pozitivní zpětné vazby, že se námitkami budou zabývat a vyjádří se k nim. Cítím to jako krok vpřed, že se vracíme k normální lidské komunikaci a výměně názorů.

rozpocet 2019 - PZ namitky 190226_Page_2

Jedna moje námitka se týkala navýšení dotací spolkům, které v součtu dělá 27%. V minulosti aktivita Finančního výboru na zastupitelstvu byla nulová a nebylo zřejmé, jestli vůbec někdo kontroluje na co spolky dotace využily. Požádal jsem paní starostku o spolupráci, abychom rozptýlili pochybnosti ještě před samotným jednáním zastupitelstva a nezadrhli jsme se při schvalování dotací spolkům. Podařilo se sice pohnout z bodu nulové kontroly, ale k jistotě, že veřejné prostředky spolky používají dle schválených pravidel, máme ještě daleko. Poslal jsem paní starostce a Radě obce žádost o doplnění dokumentů k žádostem spolků o dotaci.

FW_ Podklady pro zasedání Zastupitelstva č. 3 (7. 3. 2019 17_00)_Page_1

Pevně věřím, že v zastupitelstvu je mnoho nových tváří, kterým není lhostejné, zda obec postupuje dle zákonů a pravidel, které si obec sama stanovila. Jako zvolení zastupitelé jsme převzali faktickou spoluzodpovědnost za vykonávání veřejné správy naší obce a měli bychom k tomuto úkolu přistoupit důsledně a zodpovědně. Cítím, že na rozdíl od minulého volebního období to tentokrát vezmeme za správný právní konec.

Kostka 4/18: nová redakční rada, staré praktiky

Na konci roku 2018 vyšlo periodikum KOSTKA – první pod taktovkou nově zvolené redakční rady. Tajně jsem doufal, že se nová redakční rada pokusí navrátit eleganci a kvalitu naší obecní tiskoviny. Byl jsem příliš naivní, doufal jsem marně.

To co zřejmě mělo být reprezentativním představením nových zastupitelů, dopadlo spíše jako „přehlídka z policejního rejstříku“.

Kostka-1804 2

Fotit zastupitele z profilu, nadhledu či podhledu pro účel oficiálního představení veřejnosti, se prostě nedělá. To vám řekne každý editor, fotograf nebo školitel na kurzu fotografie. Nevhodný úhel záběru je navíc bohužel podtržen nedůvodně vysokým kontrastem a černobílým způsobem zpracování. Takto nešťastně byli představeni téměř všichni zastupitelé, napříč všemi kandátkami.

Možná si položíte otázku, jak to měl fotograf řešit? Pokud chtěl fotograf do periodika Kostka stejný styl, mohl zastupitele na konci zasedání požádat o pár minut zdržení, každého si postavit před nějaké pozadí (holá stěna, státní znak, dekorace na zdi, atd.) a vyfotit ho (čelní pohled, vybrat z více záběrů ten správný). Pokud se každý zastupitel chtěl prezentovat „vlastní“ fotografií, mohla nás redakční rada vyzvat, ať si pošleme svůj snímek. Což se ostatně u p. Pospíšilíkové a obou pánů Hlobilů stalo a realizovalo.

Kostka 4/2018 se na straně 11 věnuje vítání občánků, jež doprovází fotografie. Delší dobu pozoruji, že zpracování fotografií je věnována čím dál tím menší pozornost. Tentokrát mi přišlo až urážlivé, vůči foceným rodinám s dětmi, otisknout fotografie s tak velkým barevným posunem. Vše je zahaleno do žlutozeleného hávu, se kterým se fotograf vůbec nezabýval. Ostuda je to proto, že fotografie v příspěvku jsou z důležité události pro rodinu a dítě, ke kterým se nejspíš aktéři budou po letech vracet.

obcanci
Kostka 4/2018, původní fotografie strana 11

Nemám samozřejmě originální fotografii, takže jsem si musel pomoct publikovanou fotkou z periodika Kostka. Tam už samozřejmě došlo k degradaci různými kompresemi, ale pokusil jsem se alespoň nahrubo naznačit, jak by fotografie mohla vypadat.

obcanci upraveny
Kostka 4/2018, upravená fotografie ze strany 11

Když byla jmenovaná nová redakční rada, očekával jsem změnu. Byly tady historické výtky k fungování RR v minulém volebním období, a bylo možné se s nimi vyrovnat. Novými členy RR se z mého pohledu stali humanitně vzdělaní lidé ze vzdělávacího systému, kteří by mohli mít vztah a cit pro udržování a zlepšování úrovně periodika. Nevím, kde se stala chyba. Není mi zřejmé, proč redakční rada rezignovala na svou klíčovou roli, kterou jí pověřilo zastupitelstvo (čl. 5 bod 4): „… schvaluje grafickou úpravu zpravodajezpracovává příspěvky do konečné podoby pro tisk …“. Měli na korekturu čísla málo času? Neměli odvahu se s problematickými místy poprat? Mají málo zkušenností s pre-press činností a chyby jednoduše neviděli? Věřím tomu, že na nejbližším zastupitelstvu nám to někdo vysvětlí. Myslím, že si to zasloužíme.

 

Opět na titulních stránkách novin

Titulní stránky regionálního týdeníku se v posledním měsíci roku 2018 opět věnovaly kauzám spřaženými s naší obcí a především mou osobou.

Noviny Týdeník Kroměřížska nejsou k dispozici on-line. Dovolím si vyplnit tuto informačně-technologickou mezeru.

Týdeník Kroměřížska č. 49, 4.12.2018. Článek je o průběhu mojí soudní žaloby na obec ve věci porušení tiskového zákona.

Tydenik Kromerizska 181204_Page_1

Tydenik Kromerizska 181204_Page_2

Týdeník Kroměřížska č. 51, 18.12.2018. Článek popisuje, jak po více jak roce od napadení agresorem soud vynáší rozsudek nad pachatelem. Vzhledem k vadám rozsudku kauza není u konce.

tydenik kromerizska 181218 background_Page_1

ZZO č. 2 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 2 konaného dne 11. prosince 2018 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kosteleci u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení zasedání zastupitelstva. Délka 9:55.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZZO č. 1. Délka 3:36.

Bod 3 programu: informace o činnosti obecního úřadu. Délka 18:19.

Bod 4 programu: schválení jednacích řádů. Délka 42:19.

Bod 5 programu: volba členů kontrolního výboru. Délka 7:36.

Bod 6 programu: volba členů finančního výboru. Délka 3:31.

Bod 7 programu: volba členů redakční rady. Délka 5:15.

Bod 8 programu: schválení obecně závazných vyhlášek. Délka 25:03.

Bod 9 programu: schválení určených zastupitelů. Délka 12:27.

Bod 10 programu: schválení rozpočtového provizoria. Délka 1:53.

Bod 11 programu: schválení odměny členům kulturní komise za rok 2018. Délka 1:38.

Bod 12 programu: schválení měsíční odměny předsedkyni kulturní komise. Délka 7:42.

Bod 13 programu: schválení veřejnoprávní smlouvy Domov Zborovice. Délka 2:49.

Bod 14 programu: schválení veřejnoprávní smlouvy babybox Vsetín. Délka 2:31.

Bod 15 programu: schválení smlouvy o věcném břemenu NN. Délka 3:19.

Bod 16 programu: projednání prodloužení vodovodního řadu. Délka 50:33.

Bod 17 programu: schválení rozpočtového opatření č. 3/2018. Délka 4:16.

Bod 18 programu: schválení používání soukromého vozidla pro služební účely. Délka 1:42.

Bod 19 programu: schválení příspěvku na stravné. Délka 1:13.

Bod 20 programu: diskuze. Délka 37:44.

Bod 21 programu: závěr. Délka 0:16.

 

Zápis ze ZZO č. 2 naleznete zde.