Dobrá rada: dejte si pozor na konání obce

Jak ukazují písemné dokumenty kontrolních a nadřízených orgánů z poslední doby, konání obce Kostelec u Holešova není v souladu se zákony. Roste počet případů, kdy obec opakovaně chybuje, ačkoliv je na tyto skutečnosti dlouhodobě upozorňována. Kolik je případů chybného postupu obce, aniž by se poškozený ozval, nebo nesprávný postup zarazil nadřízený či kontrolní orgán, to netuším. Z matematického hlediska pravděpodobnost nedokumentovaného chybného postupu existuje. Mějte proto na paměti mou dobrou radu: dávejte si pozor na konání a rozhodování obce Kostelec u Holešova. Nebojte se ozvat, či prověřit si správnost postupu obce. To, že Vám nyní obec vyšla v něčem vstříc neznamená, že se za pár let nemůže zjistit chybný postup obce a budete mít starosti s nápravou.

Na základě dokumentů odboru dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR či Krajského úřadu Zlínského kraje jsou popsány nejkřiklavější případy z poslední doby. Souhrnně jsou případy uvedeny v části „Černá listina“, jednotlivé kauzy jsou pak zpracovány v samostatných příspěvcích „Zpráva o (ne)činnosti úřadu obce 1-9“ (prokliky na jednotlivé díly 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).

Svoje pochybení obec často obhajuje, že se jedná jen o drobné administrativní pochybení. Jenomže běžný občan má v obec, jako orgán státní správy, důvěru. Očekává, že obec koná v souladu se zákonem. Často ani nezapochybuje, že by obec nemusela konat správně a občana by mohla poškodit na jeho právech. Dovolím si odcitovat z dokumentů nadřízených a dozorových orgánů, jak mohou Vaše práva hájit, proti nesprávnému postupu obce.

KÚ ZK 8.10.2021 „Nad to je taktéž přiléhavá připomínka žadatele, že byť byl anonymizován údaj o vyřizující osobě, kontakt na ni (telefonní číslo, emailová adresa obsahující též jméno a příjmení) na dokumentu zůstal. Pominemeli fakt, že k anonymizaci na dokumentech nemělo dojít, takový postup povinného subjektu postrádá smysl.

KÚ ZK 27.10.2021 „Nad to je nutno zmínit, že byť byly anonymizovány údaje o příkaznících z výše uvedených smluv, identifikační čísla osob na dokumentech zůstaly. Pomineme-li fakt, že k anonymizaci na dokumentech nemělo dojít, takový postup povinného subjektu zcela postrádá smysl, neboť dle identifikačních čísel je možno tyto podnikající fyzické osoby ve veřejných rejstřících snadno dohledat.

KÚ ZK 13.10.2021 Nadto působí celý postup povinného subjektu spíše obstrukčně, protože pokud je možné do dokumentu nahlédnout na stavbě, tak nic nebrání tomu, aby si povinný subjekt, třeba i přímo na místě stavby, pořídil kopii Plánu BOZPuvedený postup nemůže být pro povinný subjekt nikterak obtížný a zatěžující, protože vzdálenost sídla obce Kostelec u Holešova a Základní škody Kostelec u Holešova je pár desítek metrů.

KÚ ZK 15.9.2021 Způsob, jakým povinný subjekt k vyřízení žádosti žadatelky přistoupil, kdy v podstatě existují postupně tři různá rozhodnutí o odmítnutí části žádosti, je značně matoucí a nelze jej označit jinak, než jako obstrukční ze strany povinného subjektu. … Odvolací orgán je tak nucen konstatovat, že rozhodnutí povinného subjektu je v podstatě nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů. Smysl odůvodnění rozhodnutí spočívá v tom, že prokazuje správnost a zákonnost postupu povinného subjektu, tedy je oporou výrokové části rozhodnutí. Z tohoto důvodu musí proto být i přesvědčivé. Nic takového se však o odůvodnění napadeného rozhodnutí povinného subjektu nedá říci.

MV ČR ODK 4.11.2021 „Zákon o obcích, ani jiný právní předpis, nestanoví obecnou povinnost mlčenlivosti zastupitelů, tedy zákaz sdělovat informace o skutečnostech, o kterých se zastupitelé dozvěděli při výkonu své funkce. Takové pravidlo by se podle našeho názoru příčilo smyslu výkonu zastupitelského mandátu, neboť zastupitel by prakticky nemohl veřejně diskutovat o věcech souvisejících s činností obce, a bylo by v rozporu s principem transparentní veřejné správy.“ „Opatření k ochraně osobních údajů nemohou být zastupitelům uložena jednostranně např. starostou obce. Starosta obce je ve vztahu k ostatním (řadovým) zastupitelům v rovném postavení a nemůže jim proto ukládat povinnosti.“ „Obec není oprávněna podmiňovat přístup zastupitele k informacím, na které má zastupitel ze zákona nárok, požadavkem, aby zastupitel podepsal příslušnou interní směrnici o mlčenlivosti a ochraně osobních údajů.

MV ČR ODK 10.11.2021 Co se týká Vašich konkrétních podnětů, bylo kontrolou potvrzeno, že v případě článků zasílaných ke zveřejnění v místním zpravodaji KOSTKA nebylo postupováno dle čl. 3 odst. 1 a 8 aktuálně platného spisového řádu. Výše uvedené odstavce uvádí povinnost, zajistit v případě dokumentů doručených mimo podatelnu či na jinou e-mailovou adresu než je elektronická adresa podatelny úkony spojené s příjmem, označením a evidencí.“ „To však dle našeho názoru nevylučuje povinnost vydavatele po určitou dobu přijaté články, ať již zveřejněné či nezveřejněné, uchovávat, zejména pak s ohledem na možné případné soudní spory. V rámci souvisejících jednání tak byla problematika uchování a vyřazování příspěvků diskutována s tím, že by mohla být doplněna do pravidel pro zveřejňování příspěvků, která má již nyní Obec nastavena v jednom ze svých vnitřních předpisů. Vzhledem ke skutečnosti, že skartační lhůta tohoto typu dokumentu není legislativně nikde stanovena, byla doporučena taková délka uchování, která by zajistila nejen provozní potřebu vydavatele pro jeho zveřejnění, ale i pro případné následné soudní spory.“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *