Kdo koho vlastně šikanuje?

Právo na informace zakotvené v Ústavě ČR a rozpracované v zákoně 106/1999 Sb., je zásadní nástroj kontroly veřejných financí a nakládání s majetkem obcí. U nás v obci si starosta Hlobil právo na informace vykládá jako šikanování a paralyzování obecního úřadu. Je jedna žádost týdně opravdu šikanou, nebo snahou eliminovat kontrolu veřejnosti?

Zhruba 60% mých žádostí na obec tvoří zápisy Rady obce a zastupitelstva, protože se jedná o klíčové a závazné dokumenty obce. Obec sice zveřejňuje jakýsi dokument tohoto typu v internetové aplikaci uzob, ale obsah může být kdykoliv pozměněn. Záhlaví každého zápisu RO generovaného z uzob obsahuje červeně napsané Upozornění, že se jedná o neúplný zápis.

15RO 17 zapis rada c. 15_2017 - 31. 7. 2017 170829_Page_1

Konkrétně zápisy na uzob nejsou podepsány a není uvedeno datum, což jsou zásadní požadavky zápisu vyplývající ze zákona o obcích. K tomu se přidává fakt, že listinný originál obsahuje jiný text než zápis na uzob. Porovnejte níže 2 různé zápisy stejného zasedání Rady obce č. 15/2017:

Web obce, aplikace uzob: detail zápisu RO č. 15/2017 ze dne 31. července 2017. Bez nezbytných podpisů starosty a místostarostky a bez datumu vyhotovení.

15RO 17 zapis rada c. 15_2017 - 31. 7. 2017 170829_Page_3

Vyžádaný listinný originál: detail zápisu RO č. 15/2017 ze dne 31. července 2017. Obsahuje nezbytné podpisy starosty a místostarostky a datum vyhotovení.

15 RO 17 zapis rada c. 15_2017 - 31. 7. 2017 original 3

Určitě jste si všimli, že originál zápisu v části Diskuze obsahuje důležité informace dotýkající se všech občanů ohledně přípravy veřejně závazné vyhlášky a informace o průběhu veřejné zakázky v hodnotě 9 mi. Kč. Bez vyžádaného originálu bychom se včas informace nedozvěděli.

Díky vyžádaným dokumentům jsem např. obci ušetřil 29 tis. Kč za chybu administrátora VZ, byla zrušena smlouva administrátora VZ kvůli konfliktu zájmů, na zakázce VO obec ušetřila 141 tis. Kč.

Mohl jsem poslat méně žádostí? Ano, mohl. O 60% méně. Stačilo by, aby obec na svých stránkách rovnou zveřejňovala podepsané, právně právoplatné zápisy. Dozajista by ubylo podpásových útoků od starosty Hlobila na veřejném zasedání zastupitelstva.

11-ZO-16 komentovaný sestrih Inventura1

11-ZO-16 komentovaný sestrih Inventura2

11-ZO-16 komentovaný sestrih Inventura3

Po tomto podlém a neoprávněném útoku starosty Hlobila na ZZO č. 16 se zastupitelského mandátu vzdal Ing. Ladislav Pospíšilík. Sestřih videozáznamu opatřeného titulky můžete shlédnout zde. Původní autentický a nezkrácený záznam projednávaného bodu 11 naleznete zde.

Pranýřování pokračuje i na stránkách periodika KOSTKA.

č. 3/2016, strana 2, příspěvek starosty Hlobila

Kostka 1603 2

č. 4/2016, strana 2, příspěvek místostarostky Pospíšilíkové

Kostka 1604 2

Musela padnout černá hospoda?

Předesílám, že nemám nic proti fotbalu v obci. Okolo zbourání černé hospody na fotbalovém hřišti v Kostelci u Holešova i po letech koluje spousta spekulací, polopravd a zaručených drbů, které bohužel překrývají fakta.


5DD30702A

RO: starosta Hlobil nesplnil úkol, radní Marek netrval na plnění usnesení

 1. Černou hospodu provozoval TJ Moravan (dnes SK Moravan z.s.) na pozemku 92/20 vlastněném obcí.
 2. Pozemek 92/20 obec nikdy nepronajala TJ Moravan.
 3. Stavební úřad byl nakloněn dodatečné pasportizaci černé stavby za podmínky, že bude doložena nájemní smlouva.
 4. Rada obce uložila starostovi Hlobilovi vypracování dodatku nájemní smlouvy s TJ Moravan zahrnující parcelu 92/20.
 5. Starosta Hlobil nikdy nepředložil RO dodatek nájemní smlouvy ke schválení. Členem RO je také jednatel TJ Moravan Ing. Tomáš Marek.
 6. Stavební úřad musel rozhodnout o odstranění stavby, protože ani přes výzvy TJ Moravan nedoložil nájemní smlouvu na pozemek obce 92/20 na němž černá stavba stála.

RO 21/2015 ze dne 12.10.2015, bod 7. Záměr RO nikdy nerealizovala a nepotvrdila usnesením.

21 Zápis RO 12.10.2015 2 HL

RO 22/2015 ze dne 27.10.2015, bod 2 – pověření starosty Hlobila k vypracování dodatku č. 2 nájemní smlouvy.

22 Zápis RO 27.10.2015 1 HL

RO 23/2015 ze dne 9.11.2015, bod 1 Kontrola zápisu RO 22/2015, kdy se radní Marek nedožadoval splnění úkolu zadanému starostovi Hlobilovi.

23 RO 15 zapis rada c. 23_2015 - 9. 11. 2015 original 1 HL


Příčina: nedodržování dohod

 1. Nepsaná dohoda o provozování bufetu: hodinu před a 2 hodiny po fotbale. Fungovala mnoho let a nikdo s tím neměl problém.
 2. Od roku 2014 si dohodu 2 hodiny po fotbale vyložili jako do 2 hodin do rána. Opilecké výlevy byly téměř každý den do 2-3 hodin v noci, lidem z okolních domů došla trpělivost.
 3. Vedení TJ Moravan věc neřešilo, obec nápodobně, pokusy o domluvu skončily výsměchem. Zodpovědní věc řešit bydlí daleko a neprožívali na vlastní kůži urgentnost problém řešit.
 4. Úřady byly svolné zakročit, ale požadovaly písemný podnět.
 5. V dokumentu zaslaném na úřady a zveřejněném na ZZO č. 9 8.12.2015 několikrát píši, že nemám nic proti fotbalu, ale rušení nočního klidu do 2-3 hodin v noci je nepřijatelné.

5DD30790A

Valná hromada TJ Moravan 21.11.2015

 1. Dle zápisu z Valné hromady se nikdo nezeptal, proč předseda Marek registruje 3.9.2015 s více jak roční zpětnou platností provozovnu bez souhlasu obce jako majitele pozemku, aby o 2 měsíce později 9.11.2015 provozovnu zrušil.
 2. Nikdo se nezeptal vedení TJ Moravan, proč je jimi denně do noci provozována hospoda, když to nájemní smlouva s obcí nepřipouští.
 3. Nikdo nežádal vysvětlení, ani nápravu.
 4. V diskuzi se p. Martin Hradil věnuje bufetu, ale bez jediného náznaku sebereflexe či požadavku na kontrolu, zda TJ Moravan nepochybil. 180727 zapis VH obch_rejstrik 4 HL
 5. Zápis z Valné hromady je veřejně k dispozici na portálu www.justice.cz.

V diskusi na ZZO č. 9 bylo okolo černé hospody poměrně rušno. Celý nesestříhaný záznam si můžete pustit zde.

Komentář závěrem. Pokud by ze strany TJ Moravan byly dodržovány podmínky pronájmu obecního majetku, nemuselo k problémům dojít. Pokud by TJ Moravan měl stavbu v souladu se zákonem, úřady by obratem zamítly můj dokument jako neopodstatněný a hospoda by dnes na hřišti stála. Obcí šířené tvrzení, že „Žůrek zboural bufet“ použil i obviněný M.P. při soudním líčení 10.5.2018 na obhajobu svého útoku. Na dotaz soudkyně při mém výslechu jsem odpověděl, že pravomocí odstranit černou stavbu nevládnu já, ale stavební úřad.

Rada obce lhala a vysmívala se 373 petitentům

Je to asi největší podraz Rady obce ve volebním období 2014-2018. Neznalost problematiky, neschopnost se zorientovat, umanutost, papalášská arogance moci a odmítání vést konstruktivní dialog vedly nakonec u mnoha slušných a zapálených spoluobčanů v obci k tomu, že aktivity pro zájmový a spolkový život v obci vzdali.

Úvodem bych se chtěl všem 373 petitentům omluvil za lež obsaženou ve Stanovisku Rady obce na předanou Petici „za zachování provozu školní jídelny současným zřizovatelem„. Já vím, moc to nepomůže. Tou dobou jsem ani nebyl zastupitelem a na zasedání jsem chodil jen jako divák-pozorovatel bez možnosti jednání významně ovlivnit. Ale dnes jako zastupitel cítím spoluzodpovědnost za nespravedlnost, kterou někteří kolegové zastupitelé vůči Vám napáchali. Stydím se za jejich jednání, za účelovou lež, ve které více jak rok pokračovali. V době podání petice a odpovědi RO, byla školní jídelna provozována ZŠ, jejímž zřízovatelem je obec. Od 1.9.2015 jídelnu neprovozuje ZŠ a obec není zřizovatelem žádného subjektu provozující jídelnu.

 • 21.5.2015 byla petice předána do rukou starosty Hlobila. Petice je adresována obci, vedení obce, radě obce a zastupitelům. Zastupitelé nikdy petici neobdrželi, starosta Hlobil dvakrát selhal – petice nebyla evidována ve spisové službě a nebyla distribuována adresátům, kterým byla určena (zastupitelé).
 • 16.6.2015 vydává RO stanovisko „… školní jídelna i nadále zůstane v majetku Obce Kostelec u Holešova pod současným zřizovatelem„.

12 RO 2015 7 bez podpisu HL_Page_1

 • 23.6.2015 ZZO č.7. V bodě 7 b) je schválen (pro 8, proti 6) dodatek ke zřizovací listině ZŠ: od 1.9.2015 organizace nevykonává činnost školní jídelny. Jinými slovy, to co RO napsala před týdnem je lež. Do 31.8.2015 byla zřizovatelem jídelny ZŠ, od 1.9.2015 to je Scolarest (Eurest).

ZO 7 4 HL

 • Na několika zasedáních zastupitelstva opakovaně vznášíme dotaz, kdo je zřizovatelem školní jídelny. Je evidentní, že RO tápe v rozdílech kdo je majitel, zřizovatel a provozovatel. Diskuze je obvykle dlouhá, nic neobjasňuje a obvykle končí starostovým „dětem chutná“.
 • 8.12.2016 ZZO č. 17, bod diskuze. Zdeněk Ballnér zastupitelům vysvětluje, kdy obec (ZŠ) přestala být zřizovatelem školní jídelny a kdo je současným zřizovatelem. Já předkládám dokument školského úřadu Zlínského kraje co jsem si nechal vypracovat. Radek Pospíšilík žádá starostu o písemnou odpověď kdo je zřizovatelem školní jídelny.

kdo je zrizovatel KU Zlin 161121 HL

14-ZO-18 Diskuze Hlobil

starosta Hlobil: Ale pořád Obec zřizuje školu, ale už bez školního stravování.