Lež ani podvod nepomohly k získání dotace

Paní Pospíšilíková se v periodiku KOSTKA č. 2/2020 veřejně přiznala k podvodu, aby lidem „prodala“, že chodníky a veřejné osvětlení v Karlovicích, namísto 3,5 mil. Kč, dokáže udělat jen za 150 tis. Kč. Nejenže obec dotaci díky vlastnímu lemplovství nedostala, ale navíc podvedla okolní obce z MAS Partnerství Moštěnka, co se o dotaci také ucházeli.

Podvod na vlastních

Křtomil, Horní Moštěnice, Říkovice, Želatovice, Přílepy, Ludslavice, Mysločovice, Vlkoš, Kurovice, Němčice, Pacetluky, Žeranovice – to je 12 obcí, které p. Pospíšilíková podvedla podáním žádosti o dotaci z 9. výzvy IROP / MAS Partnerství Moštěnka. Jak sama napsala, „Záměrem starostky bylo získat co největší počet bodů v bodovém hodnocení žádosti obce o dotaci …“. K tomu si pomohla podvodem. 10 potřebných bodů v hodnocení získala díky smlouvě s dodavatelem, kdy výběrové řízení a vítěze veřejné zakázky, v rozporu s naší směrnicí, neschválil žádný orgán obce. Podvodem se snažila získat neoprávněný prospěch/výhodu oproti ostatním obcím, co se o dotaci ucházely. Podváděla vlastní – všichni jsou partneři MAS Partnerství Moštěnka.

Marnost podvodu

V podmínkách hodnocení žádostí je v bodě 4.2 písmeno m) uvedeno dost zásadní kritérium: „… o pořadí projektů v případě rovnosti bodů rozhoduje datum a čas podání žádosti …“. Žádosti se podávaly od 5.2.2020 8:00 do 18.3.2020 12:00. Obec Kostelec u Holešova podala žádost poslední den, 18.3.2020 pouhou hodinu a 35 minut před vypršením termínu. Při očekávané rovnosti bodů uchazečů jsme se pozdním podáním sami schoulili do kouta neúspěšných. Kdyby paní Pospíšilíková chtěla svůj podvod dotáhnout do úspěšného konce, stačilo podat žádost hned z kraje února po vyhlášení dotačního titulu.

Lemplovství především

Celá akce je protkána organizačním a úřednickým lemplovstvím. Rada obce a především paní Pospíšilíková měla ve velkém předstihu informace a podklady nezbytné pro zpracování podkladů a podání žádosti. Nebyl žádný důvod obcházet pravidla a uchylovat se k podvodu. Paní Pospíšilíková více jak 2 měsíce dopředu věděla, kdy bude dotační titul vyhlášen. Dostatečně dlouho měla zadanou a zpracovanou projektovou dokumentaci. 7 měsíců dopředu měla vybraného a objednaného administrátora veřejné zakázky. Proč se mezi vyhlášením dotace a zveřejněním výběrového řízení celý měsíc nic nedělo, nedokázala na zastupitelstvu p. Pospíšilíková odpovědět. Neměla žádnou časovou překážku zadat a připravit řádné výběrové řízení dle naší směrnice, předložit jej ke schválení zastupitelstvu obce a následně nechat odhlasovat zastupitelstvem vítěze veřejné zakázky. Namísto toho promarnila získaný čas. Pro postup její a administrátora nemám jiný trefný výraz, než lemplovství. Což není nadávka, ale jen hanlivý výraz. Substantivem bývá označována osoba líná, nesvědomitá, nedůsledná či nespolehlivá, co se vyhýbá povinnostem i jakékoli činnosti když může. Pokud pracovat musí, práci šidí a snaží se ji udělat co nejrychleji, bez ohledu na přesnost a kvalitu (zdroj zde, nebo zde, nebo ve wiki slovníku). Posuďte sami – uváděná fakta jsou doložena veřejně dostupnými či oficiálně získanými dokumenty.

 • 23.5.2019 nabídka od Regionální a rozvojové agentury Východní Moravy na zajištění administrace žádosti o dotaci a výběrového řízení
 • 17.7.2019 objednávka obce na zajištění administrace žádosti o dotaci a výběrové řízení akce „Rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení v Karlovicích“
 • 19.8.2019 RO č. 16/2019 bod 11, schválení objednávky na vypracování projektové dokumentace

 • 2.9.2019 RO č. 17/2019 bod 5, schválení smlouvy o dílo na vyhotovení projektové dokumentace akce „Rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení v Karlovicích“.

 • listopad 2019, vypracována a předána projektová dokumentace akce „Rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení v Karlovicích“

 • 13.11.2019 sněm MAS – informace o výzvách IROP na rok 2020
 • 18.11.2019 RO č. 22/2019 bod 3, p. Pospíšilíková informuje o posunutí výzvy IROP (MAS Partnerství Moštěnka) a o záměru obce podat žádost na akci oprava chodníků a VO v Karlovicích; předpoklad vyhlášení leden 2020

Konflikt zájmů

Nelze přehlédnout řídící roli paní Pospíšilíkové v orgánech MAS Partnerství Moštěnka. Je členem Dozorčí rady, která je kontrolním orgánem MAS Partnerství Moštěnka o.p.s..

Zároveň je členem Kontrolního a monitorovacího výboru.

Do jeho kompetence mimo jiné patří:

 • Dohlížet na to, aby Místní akční skupina vyvíjela činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy a  Strategií komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)
 • Nahlížení do účetních knih a dalších dokladů organizace, týkajících se činnosti Místní akční skupiny a kontrola veškerých dokladů
 • Kontrolovat metodiku a způsob výběru projektů a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výsledkům výběru projektů

Oba tyto orgány by měly řešit podvodné podklady žádosti o dotaci obce Kostelec u Holešova. Sama na sebe asi paní Pospíšilíková kontrolu z MAS Partnerství Moštěnka nepošle, neboť je v ukázkovém střetu zájmů. Pokud je MAS Partnerství Moštěnka společností jednající v souladu se zákony a jednotlivým členům záleží na čistotě fungování MAS, vyvodí z toho důsledky. Třeba právě kvůli ochraně zbylých členů MAS Partnerství Moštěnka.

Epilog

20.5.2020 bylo hodnotící komisí rozhodnuto, že obec Kostelec u Holešova dotaci nedostane. Jsem si jistý, že MAS funguje a informaci o výsledku uchazečům rozeslala. Dodnes ale v žádném zápise Rady obce či na jednání zastupitelstva nenajdete jedinou zmínku, že obec dotaci nedostala. 2 měsíce po rozhodnutí MAS p. Pospíšilíková nikoho neinformuje. Náhoda, lemplovství, záměr? V bodě XVII odst. 5 uzavřené smlouvy o dílo za 3,58 mil. Kč je pojistka, že obec má právo odstoupit od smlouvy, pokud dotaci nedostane. Když obec ale oficiálně nezveřejní, že dotaci nemáme, není legitimní důvod pro odstoupení od smlouvy. Zatím to vypadá, že se hraje nějaká neprůhledná hra s penězi nás, daňových poplatníků.


Tento příspěvek navazuje na dřívější příspěvky „Lemplovství, chyba, opojení mocí, nebo záměr?“ ze dne 22.5.2020 a „Pod rouškou epidemie“ ze dne 31.3.2020.

1 komentář u „Lež ani podvod nepomohly k získání dotace“

 1. Proč takový člověk ještě na obci pracuje? PODVOD a stejnak dotace nedostala. Vedení obce by mělo být vzorem a ne ukazovat, jak obec podvádí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *