Starostku za 60 tisíc měsíčně zdržuje vyřizovat úřední agendu

V úvodníku periodika Kostka 2/2022 si paní Pospíšilíková postěžovala, že vyřizování zákonem předepsané agendy „spotřebovává její drahocenný čas a finanční prostředky, které jsou takto vyhozeny z okna“. Jedná se prý o významnou část pracovního nasazení starostky obce, kterou „nikde v obci neuvidíte“. Pokud si p. Pospíšilíková po více jak 7 letech ve vrcholných funkcích v obci myslí, že si bude vybírat pracovní aktivitu podle toho, aby jí moc nezdržovala a hlavně byla pro občany obce co nejvíce vidět, tak nemá na místě úředníka obecní samosprávy a orgánu státní správy co pohledávat. Jelikož se mne její nepravdivá veřejná tvrzení osobně dotkla, využil jsem § 10 Tiskového zákona a zaslal jsem vydavateli k otištění Odpověď, abych uvedl na pravou míru neúplná či pravdu zkreslující tvrzení z původního textu p. Pospíšilíkové.

ODPOVĚĎ

Vydavatel periodika KOSTKA, Obec Kostelec u Holešova, publikoval v rubrice Příspěvek starostky obce v čísle 2/2022 na straně 3 text, jehož část obsahuje skutková tvrzení, která se dotýkají mé cti a důstojnosti. Uvádím na pravou míru obsah původních tvrzení; neúplné, či jinak pravdu zkreslující tvrzení doplňuji a zpřesňuji. Plný obsah odpovědi je uveden v příspěvku „Starostku za 60 tisíc měsíčně zdržuje vyřizovat úřední agendu“ na webu www.kostelecuholesova.eu, kde jsou uvedeny veškeré odkazy a důkazní materiály, které zde na stránkách periodika KOSTKA nelze z technických a prostorových důvodů zveřejnit.

Uveřejněný názorový postoj p. Pospíšilíkové, že naplňování a dodržování zákonů pouze spotřebovává její drahocenný čas a jedná se o finanční prostředky „vyhozené z okna“, je trestuhodný. Jako zastupitelka obce Kostelec u Holešova skládala p. Pospíšilíková slib, že bude dodržovat Ústavu a zákony ČR. Tedy i Čl. 17 odst. 1 Listiny základních práv a svobod zaručující právo na informace. Nebo že bude dodržovat zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím garantující právo na informace od obce Kostelec u Holešova, jakožto orgánu veřejné moci. Nebo § 82 zákona o obcích, který jednoznačně definuje právo každého zastupitele požadovat informace od orgánů obce Kostelec u Holešova, zaměstnanců obce či příspěvkových organizací zřízených obcí.

Obec Kostelec u Holešova je dlouhodobě skoupá na veřejné sdělování informací o své činnosti, zvláště těch negativních. Kontrolní a finanční výbor Zastupitelstva obce je v podstatě nefunkční. Nezbývá než využít formální právní postup a žádat od orgánu státní moci, úřední osoby p. Pospíšilíkové, o poskytnutí informací. Poučen negativní zkušeností z minulosti tak činím dokladovatelným způsobem: písemnou formou prostřednictvím datové schránky.

V případě, že je duplicitně požadována veřejně dostupná informace, zná zákon zjednodušený postup jak žádost rychle vyřídit – odkázat na zveřejněný dokument. Za celou dobu mých žádostí si nepamatuji, že by obec Kostelec u Holešova tento postup s odkazem na zveřejněný dokument využila. Jinými slovy nežádám o veřejně dostupné informace, ale ty co se obec rozhodla před veřejností utajovat.

Že občané přímo nevidí výsledky spojené s vyřizováním agendy žádostí o informace nedává žádnému úředníkovi právo, aby veřejně rozkřikoval o neúčelně a neužitečně spotřebovaném jeho drahocenném čase. Jednak na tuto a podobnou agendu dostává obec více než slušné množství peněz z rozpočtového určení daní a potom přímo p. Pospíšilíková dostává měsíční odměnu 60.187 Kč za výkon funkce (úřední osoby). Pokud má p. Pospíšilíková, jako úřední osoba obce Kostelec u Holešova, představu, že si bude vybírat jen užitečné a účelné agendy, co jí nebudou spotřebovávat její drahocenný čas a finanční prostředky obce, tak nemá ve funkci úřední osoby a starostky co pohledávat. To bychom se třeba mohli dočkat, že obec nebude občanům ověřovat podpisy, dělat občanům výpisy z katastru nemovitostí, přestane dělat agendu správních řízení, nebude dělat výběrová řízení na dodavatele, protože by to pro p. Pospíšilíkovou mohla být rozsáhlá a časově náročná agenda, jejíž výsledky v obci občané neuvidí. Paní Pospíšilíková zjevně nepochopila, že jako úřední osoba (třeba ve funkci starostky) má jako orgán státní správy povinnost sloužit občanům a veřejnosti v zákonem popsaných situacích a postupech. Její opakovaně veřejně ventilovaná obsese, že občané požadují informace, začíná po 7 letech ve vrcholných funkcích ve vedení obce být neslučitelná s řádným výkonem úředníka obecní samosprávy a orgánu státní správy.


Poznámka závěrem

Že si obec svérázným způsobem vykládá (ne)poskytování informací potvrzuje právě probíhající kontrola Ministerstva vnitra ČR – viz bod 3 posledního zápisu Rady obce č. 13/2022 ze dne 11.7.2022.

Zásah kontrolního (odbor dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR) či nadřízeného (Krajský úřad Zlínského kraje) orgánu to není ojedinělý. Níže uvádím výběr příspěvků s konstatováním kompetentních orgánů ohledně porušování agendy poskytování informací obcí Kostelec u Holešova.

Obec neoprávněně požaduje poplatky

Kontrola MV: 6 porušení zákona

MV: Rada obce vydala sazebník v rozporu se zákonem

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *