ZZO č. 24 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 24 konaného dne 14. prosince 2021 v zasedací místnosti obce Kostelec u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení zasedání zastupitelstva, schválení programu jednání. Délka 6:39.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZO č. 23. Délka 8:20.

Bod 3 programu: informace o činnosti obce. Délka 16:26.

Bod 4 programu: zpráva Finančního výboru ohledně vyúčtování dotací spolkům. Délka 3:52.

Bod 5 programu: rozpočet obce na rok 2022. Délka 7:15.

Bod 6 programu: postup změny č. 1 Územního plánu obce. Délka 1:11:09.

Bod 7 programu: dodatek SoD rekonstrukce Dům Seniorů. Délka 1:20.

Bod 8 programu: výmaz předkupního práva. Délka 7:31.

Bod 9 programu: rozvojový program obce na roky 2022-2027. Délka 9:55.

Bod 10 programu: žádosti o dotace. Délka 14:18.

Bod 11 programu: odměny členům Kulturní komise. Délka 2:23.

Bod 12 programu: info o průběhu rekonstrukce Domu Seniorů. Délka 18:16.

Bod 13 programu: měření Městskou policií Holešov v obci. Délka 24:02.

Bod 14 programu: diskuze. Délka 16:45.

Bod 15 programu: závěr. Délka 0:26.

Zápis ze ZZO č. 24 naleznete zde.

Dobrá rada: dejte si pozor na konání obce

Jak ukazují písemné dokumenty kontrolních a nadřízených orgánů z poslední doby, konání obce Kostelec u Holešova není v souladu se zákony. Roste počet případů, kdy obec opakovaně chybuje, ačkoliv je na tyto skutečnosti dlouhodobě upozorňována. Kolik je případů chybného postupu obce, aniž by se poškozený ozval, nebo nesprávný postup zarazil nadřízený či kontrolní orgán, to netuším. Z matematického hlediska pravděpodobnost nedokumentovaného chybného postupu existuje. Mějte proto na paměti mou dobrou radu: dávejte si pozor na konání a rozhodování obce Kostelec u Holešova. Nebojte se ozvat, či prověřit si správnost postupu obce. To, že Vám nyní obec vyšla v něčem vstříc neznamená, že se za pár let nemůže zjistit chybný postup obce a budete mít starosti s nápravou.

Na základě dokumentů odboru dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR či Krajského úřadu Zlínského kraje jsou popsány nejkřiklavější případy z poslední doby. Souhrnně jsou případy uvedeny v části „Černá listina“, jednotlivé kauzy jsou pak zpracovány v samostatných příspěvcích „Zpráva o (ne)činnosti úřadu obce 1-9“ (prokliky na jednotlivé díly 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).

Svoje pochybení obec často obhajuje, že se jedná jen o drobné administrativní pochybení. Jenomže běžný občan má v obec, jako orgán státní správy, důvěru. Očekává, že obec koná v souladu se zákonem. Často ani nezapochybuje, že by obec nemusela konat správně a občana by mohla poškodit na jeho právech. Dovolím si odcitovat z dokumentů nadřízených a dozorových orgánů, jak mohou Vaše práva hájit, proti nesprávnému postupu obce.

KÚ ZK 8.10.2021 „Nad to je taktéž přiléhavá připomínka žadatele, že byť byl anonymizován údaj o vyřizující osobě, kontakt na ni (telefonní číslo, emailová adresa obsahující též jméno a příjmení) na dokumentu zůstal. Pominemeli fakt, že k anonymizaci na dokumentech nemělo dojít, takový postup povinného subjektu postrádá smysl.

KÚ ZK 27.10.2021 „Nad to je nutno zmínit, že byť byly anonymizovány údaje o příkaznících z výše uvedených smluv, identifikační čísla osob na dokumentech zůstaly. Pomineme-li fakt, že k anonymizaci na dokumentech nemělo dojít, takový postup povinného subjektu zcela postrádá smysl, neboť dle identifikačních čísel je možno tyto podnikající fyzické osoby ve veřejných rejstřících snadno dohledat.

KÚ ZK 13.10.2021 Nadto působí celý postup povinného subjektu spíše obstrukčně, protože pokud je možné do dokumentu nahlédnout na stavbě, tak nic nebrání tomu, aby si povinný subjekt, třeba i přímo na místě stavby, pořídil kopii Plánu BOZPuvedený postup nemůže být pro povinný subjekt nikterak obtížný a zatěžující, protože vzdálenost sídla obce Kostelec u Holešova a Základní škody Kostelec u Holešova je pár desítek metrů.

KÚ ZK 15.9.2021 Způsob, jakým povinný subjekt k vyřízení žádosti žadatelky přistoupil, kdy v podstatě existují postupně tři různá rozhodnutí o odmítnutí části žádosti, je značně matoucí a nelze jej označit jinak, než jako obstrukční ze strany povinného subjektu. … Odvolací orgán je tak nucen konstatovat, že rozhodnutí povinného subjektu je v podstatě nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů. Smysl odůvodnění rozhodnutí spočívá v tom, že prokazuje správnost a zákonnost postupu povinného subjektu, tedy je oporou výrokové části rozhodnutí. Z tohoto důvodu musí proto být i přesvědčivé. Nic takového se však o odůvodnění napadeného rozhodnutí povinného subjektu nedá říci.

MV ČR ODK 4.11.2021 „Zákon o obcích, ani jiný právní předpis, nestanoví obecnou povinnost mlčenlivosti zastupitelů, tedy zákaz sdělovat informace o skutečnostech, o kterých se zastupitelé dozvěděli při výkonu své funkce. Takové pravidlo by se podle našeho názoru příčilo smyslu výkonu zastupitelského mandátu, neboť zastupitel by prakticky nemohl veřejně diskutovat o věcech souvisejících s činností obce, a bylo by v rozporu s principem transparentní veřejné správy.“ „Opatření k ochraně osobních údajů nemohou být zastupitelům uložena jednostranně např. starostou obce. Starosta obce je ve vztahu k ostatním (řadovým) zastupitelům v rovném postavení a nemůže jim proto ukládat povinnosti.“ „Obec není oprávněna podmiňovat přístup zastupitele k informacím, na které má zastupitel ze zákona nárok, požadavkem, aby zastupitel podepsal příslušnou interní směrnici o mlčenlivosti a ochraně osobních údajů.

MV ČR ODK 10.11.2021 Co se týká Vašich konkrétních podnětů, bylo kontrolou potvrzeno, že v případě článků zasílaných ke zveřejnění v místním zpravodaji KOSTKA nebylo postupováno dle čl. 3 odst. 1 a 8 aktuálně platného spisového řádu. Výše uvedené odstavce uvádí povinnost, zajistit v případě dokumentů doručených mimo podatelnu či na jinou e-mailovou adresu než je elektronická adresa podatelny úkony spojené s příjmem, označením a evidencí.“ „To však dle našeho názoru nevylučuje povinnost vydavatele po určitou dobu přijaté články, ať již zveřejněné či nezveřejněné, uchovávat, zejména pak s ohledem na možné případné soudní spory. V rámci souvisejících jednání tak byla problematika uchování a vyřazování příspěvků diskutována s tím, že by mohla být doplněna do pravidel pro zveřejňování příspěvků, která má již nyní Obec nastavena v jednom ze svých vnitřních předpisů. Vzhledem ke skutečnosti, že skartační lhůta tohoto typu dokumentu není legislativně nikde stanovena, byla doporučena taková délka uchování, která by zajistila nejen provozní potřebu vydavatele pro jeho zveřejnění, ale i pro případné následné soudní spory.“

Zpráva o (ne)činnosti úřadu obce 9

Devátý díl. S tak urputným odporem obce Kostelec u Holešova ohledně poskytnutí dokumentů jsem se ještě nepotkal. 152 dnů čekání. Musely být podány 2 stížnosti a 2 odvolání, než byla obec pod hrozbou exekuce donucena dokumenty poskytnout. Kauze jsem se věnoval v srpnu 2021 v části příspěvku „Zatloukání zastupitelů řeší policie“. Obec se při tvrdošíjném prosazování vlastní pravdy zamotává jak do porušování zákona, tak do neuposlechnutí a nerespektování stanoviska nadřízeného orgánu. Odvolací Krajský úřad Zlínského kraje v dokumentu, kterým zrušil rozhodnutí obce, přesně popisuje, jak má obec postupovat. Odpovědní lidé na obci buď dokument nečtou, nebo nerozumí psanému textu. Jinak si totiž nedokážu vysvětlit, proč obec nepostupuje dle popsaného a opakovaně buší hlavou do betonové zdi zákona v bláhové naději, že jí prorazí. Neprorazí. Zákon je platný pro všechny, obec Kostelec u Holešova nevyjímaje. Tím, že si obec bude stěžovat na rozbitou hlavu od betonové zdi zákona uspěje možná lokálně u několika obecních patolízalů. Ale odvolací a kontrolní orgány si již dávno udělaly názor na sebepoškozování obce Kostelec u Holešova.

152 dnů čekání na zápis z jednání ZO č. 20

Obec: napřed si nevšimli, pak nezkopírovali vše, pak by poskytnutí narušovalo trestní řízení, potom můžete se jít osobně podívat, ale elektronicky nic nepošleme, nebo kdokoliv se může podívat, ale musí podepsat mlčenlivost. Odvolací orgán: jednání obce je obstrukční, ze spisu se nedá zjistit důvod odmítnutí, obec předkládá nekompletní spis, odmítnutí je v rozporu se zákonem, důvod odmítnutí obcí nemůže obstát, protože dokumenty nevznikly činností Policie ČR, poskytnutí dokumentů je exekučně vykonatelné. Doba vyřízení: 152 dnů namísto 15 dnů. Počet opravných prostředků: 4 (2 stížnosti a 2 odvolání).

Perličky závěrem.

Krajský úřad Zlínského kraje.není pochyb o tom, že povinný subjekt informacemi požadovanými žadatelkou v její žádosti disponuje. Toto není rozporováno povinným subjektem, ani žadatelkou samotnou. Je tedy stěží pochopitelné, proč povinný subjekt žadatelce neposkytl požadované informace ve lhůtě pro vyřízení žádosti, tedy proč jí je nezaslal nejpozději dne 15.7.2021. Způsob, jakým povinný subjekt k vyřízení žádosti žadatelky přistoupil, kdy v podstatě existují postupně tři různá rozhodnutí o odmítnutí části žádosti, je značně matoucí a nelze jej označit jinak, než jako obstrukční ze strany povinného subjektu.“ „při aplikaci ustanovení vylučujících z poskytování informace vztahující se k trestnímu řízení podle zákona o svobodném přístupu k informacím i podle trestního řádu však musí být nejprve posouzeno, zda požadované informace vznikly činností orgánů činných v trestním řízení při plnění úkolů podle trestního řádu. Povinný subjekt v této souvislosti v odůvodnění svého rozhodnutí nic neuvádí, nicméně lze logicky dovodit, že požadované a neposkytnuté přílohy nevznikly v součinnosti při vyšetřování trestného činu a nejedná se tak o informace vzniklé činností orgánů činných v trestním řízení při plnění úkolů dle trestního řádu. Pokud povinný subjekt, který předmětnými přílohami nepochybně disponuje (což nerozporuje), a tyto poskytl orgánům činným v trestním řízení (ze spisového materiálu v tomto směru nic nevyplývá), tak se staly součásti vyšetřovacího spisu, avšak nebyly orgány činnými v trestním řízení vyhotoveny.“ „Odvolací orgán se dále zabýval obsahem požadovaných a neposkytnutých příloh, přičemž nezjistil, že by jejich poskytnutím mohlo být údajné vyšetřování ze strany Policie ČR (pokud skutečně probíhá) ohroženo.“ (15.9.2021)

Obec Kostelec u Holešova pokládá dotaz vyšetřovateli Policie ÚO Kroměříž.Žádáme Vás tedy o zaslání přezkoumatelného podkladu, že v této věci probíhá prověřování a stanoviska k poskytnutí předmětných informací třetí osobě, vzhledem k tomu, že při poskytnutí součinnosti PČR pro účely trestního řízení a prověření skutečností v rámci prošetřování podaného podnětu (Váš dopis č.j. KRPZ-75204-6/ČJ-2021-150881-RME), byla obec vyzvána k mlčenlivosti.“ (16.9.2021)

Krajský úřad Zlínského kraje. „S rozhodnutím povinného subjektu se odvolací orgán, shodně jako žadatelka, neztotožňuje. Jak uvedl odvolací orgán ve svém předchozím rozhodnutí, je pro danou věc podstatné, zda požadované informace vznikly činností orgánu činného v trestním řízení. Povinný subjekt si sice vyžádal vyjádření Policie ČR a na něm následně postavil své rozhodnutí, ale takový postup nemůže obstát, protože povinný subjekt ponechal zcela bez povšimnutí právě otázku týkající se toho, že žadatelkou požadované informace nevznikly činností Policie ČR (ani jiného orgánu činného v trestním řízení) při plnění úkolů dle trestního řádu.“  „Jak vyplývá z vyjádření Policie ČR, v daném případě probíhá prověřování oznámených skutečností, nikoliv, že by bylo vedeno trestní řízení vůči konkrétní osobě. Navíc je třeba připomenout, že vyžádané informace byly podkladem pro zasedání zastupitelstva obce, které je podle zákona č. 128/2000 Sb. veřejné, a jsou dokonce přílohou zápisu z předmětného zasedání zastupitelstva obce. Důvod k jejich neposkytnutí tedy není dán. V návaznosti na to pak nelze přehlédnout ani to, že např. informace OBCÍ KOSTELEC U HOLEŠOVA SE ŠÍŘÍ ANONYMNÍ PSANÍ je přístupná na webových stránkách www.kostelecuholesova.eu.“ (12.11.2021)

Poznámka autora textu na závěr. Výše uvedené bych si dovolil krátce parafrázovat. KÚ ZK řekne obci: „doložte, zda koza z vašeho stáda je obce, nebo Policie“. Obec se návazně zeptá Policie: „jsme vázáni mlčenlivostí při vyšetřování spásání trávy zvěří?“. Policie na dotaz obce odpoví: „mlčenlivostí jste vázání a protože vyšetřování probíhá, nedá se zatím určit, zda ke spásání dochází a zda-li se jedná o zvěř“. Obec pak vydá rozhodnutí: „informace o koze z našeho stáda neposkytneme“. KÚ ZK zruší rozhodnutí a přikáže obci: „poskytněte informace o koze z obecního stáda“.