Tištěná verze kostelecuholesova .eu

Dnes byly do schránek občanům Kostelce u Holešova a Karlovic distribuovány v papírové formě vybrané příspěvky z webu a FB kostelecuholesova .eu.

kostelecuholesova eu 180618 web 01

Po delší dobu se nedaří v obecním periodiku KOSTKA, placenému z veřejných prostředků, zveřejnit v nezkrácené a neupravené verzi odlišné názory na dění v obci. Komunikaci s vydavatelem periodika KOSTKA jsem vyhodnotil jako neefektivní. Čas, energii a finanční zdroje jsem proto nasměroval do právě distribuované tiskoviny, kterou dostáváte do schránek. Klíčové je nezadatelné právo na informace každého z Vás, které jde ruku v ruce se svobodou volby a rozhodování. Aby demokracie a právo nebylo jen frází na papíře, ale každodenním prožitkem každého z nás.

Interaktivní on-line pdf verze ke stažení zde.

Z redakční rady se stala (ne)řízená střela

Redakční rada periodika KOSTKA překračuje své pravomoce. Cenzuruje, krátí či pozměňuje texty příspěvků. Rozhoduje o neotištění příspěvků. Komentuje obsahy příspěvků a vydává prohlášení jménem vydavatele. Redakční rada není od zastupitelstva vybavena žádnou takovou pravomocí. Stává se (ne)řízenou střelou proti nepohodlným názorům.

Začalo to nenápadně, když jsem se na zastupitelstvu zeptal, kdo a proč napsal do tiráže periodika KOSTKA limit na 2.500 úhozů na příspěvek. Namísto odpovědi se mi dostalo urážek, že prahnu po cenzuře. Oficiálně jsem se 14.5.2018 zeptal statutárního zástupce vydavatele, kdo je v redakční radě a jaké má kdo pravomoce. Dokumenty z komunikace s obcí si můžete přečíst zde. Hlavní informace bych shrnul následovně.

Kdo je členem redakční rady KOSTKA

Z poskytnutých informací redakční radu tvoří:

 • Šárka Andrlíková – výkonný redaktor
 • RNDr. Marcela Pospíšilíková – zástupce Rady obce
 • Mgr. Michaela Mikešková – zástupce kulturní komise

3 Výňatek zápisu ZO_Page_2

Dále z poskytnutých informací vyplývá, že žádný z členů redakční rady nemá pravomoc jednat samostatně za zbývající členy redakční rady.

1 KOSTKA - redakční rada - průvodní dopis_Page_1

Pravomoce redakční rady

V poskytnutém dokumentu Pravidla pro vydávání periodika KOSTKA poslední verze jsou na straně 2 v Čl. 5 bod 4 přehledně a jednoznačně popsány pravomoce a úkoly redakční rady.

a) zajišťuje vydávání zpravodaje
b) schvaluje tematický obsah a grafickou úpravu zpravodaje
c) odpovídá za shodu zveřejněných příspěvků s jejich předlohami
d) zpracovává příspěvky do konečné podoby pro tisk
e) projednává s radou obce konkrétní příspěvky navržené k nezveřejnění
f) projednává s radou obce stížnosti, podněty a návrhy, které se týkají obsahu a grafické úpravy zpravodaje
g) stanovuje termíny pro zaslání příspěvků do zpravodaje

2 Pravidla pro vydávání periodika KOSTKA poslední verze_Page_2

Shrnutí

 1. Vydavatelem periodika KOSTKA je obec Kostelec u Holešova, viz. zákon 46/2000 Sb. §3 písm. g)
 2. Za obsah periodického tisku odpovídá vydavatel, tedy obec Kostelec u Holešova, viz. zákon 46/2000 Sb. §4
 3. Nejvyšším orgánem obce je zastupitelstvo obce, viz zákon 128/2000 Sb. §5 odst. 1
 4. Usnesením č. 13/19 ze dne 24.6.2014, kterým byla schválena Pravidla pro vydávání zpravodaje KOSTKA, si zastupitelstvo obce vyhradilo pravomoc určovat pravidla a pravomoc redakční rady. Jinými slovy pouze zastupitelstvo může změnit existující pravomoce redakční rady.
 5. Redakční rada je zodpovědná za shodu zveřejněného příspěvku s předlohou. K jakémukoliv zásahu do příspěvku (zkrátit, změnit text či smysl) nemá žádnou pravomoc od zastupitelstva.
 6. Redakční rada nemá žádnou pravomoc od zastupitelstva, aby sama příspěvek odmítla zveřejnit. Návrh na odmítnutí zveřejnění příspěvku musí projednat s Radou obce a ta ve věci musí v zápise z jednání RO uvést usnesení.
 7. Redakční rada nemá žádnou pravomoc od zastupitelstva, aby vydávala stanoviska či prohlášení jménem redakční rady, periodika KOSTKA či jménem vydavatele. Tuto pravomoc nemá ani žádný člen redakční rady.
 8. Redakční rada nemá žádnou pravomoc psát do periodika KOSTKA komentáře ke zveřejněným či odmítnutým příspěvkům, ať už jménem redakční rady či jménem jejich jednotlivých členů. Takový text může napsat maximálně jako soukromá osoba, a to dle Pravidel pro vydávání periodika KOSTKA.

Porovnal jsem si výše uvedená fakta s texty na straně 6 č. 3/2017 a na straně 5 č. 4/2017 periodika KOSTKA a došel jsem ke smutnému závěru.

Závěr

Redační rada obecního periodika KOSTKA obce Kostelec u Holešova se stala (ne)řízenou střelou. Zcela evidentně překračuje svoje pravomoce. Její konání se vymklo kontrole zastupitelstva obce, které Redakční radu zřizuje. Zastupitestvo nemá vůli ani ochotu se zneužíváním pravomocí Redakční rady něco dělat. Nabízí se otázka, zda pasivita zastupitelstva není záměr, nebo jen prostá neschopnost problém řešit.

Z informací co mám k dispozici nedokáži rozpoznat, zda překračování pravomocí Redakční radou je unisono aktivita všech 3 jejích členů, nebo sólo akce jen některých z nich. Na to si dozajista v souladu se svým svědomím odpoví každý z jejích členů.

Musel jsem podat trestní oznámení

Více jak 1,1 mil. Kč je ztráta na pronájmu obecního majetku školní kuchyně a jídelny. Několik let upozorňuji na nedovolenou podporu soukromého podníkání, jehož se obec dopouští. Auditorka ve svých zprávách uvádí obdobné. Jelikož jsem jako zastupitel složil slib, že budu konat v souladu se zákony a Ústavou ČR, musel jsem podat trestní oznámení.

Od září 2015 do konce roku 2017, tedy za 2 roky a 4 měsíce, dosáhla kumulovaná ztráta obce na pronájmu majetku školní jídelny a kuchyně firmě Scolarest částky více jak 1,1 mil. Kč.

TO Kostelec u Holesova - Scolarest kalkulace ztraty

Údaje jsem čerpal z oficiálních finančních dokumentů obce za roky 2016 a 2017. Za rok 2015 mi výsledek hodpodaření obec poskytla na základě mého vyžádání.

Podal jsem trestní oznámení na neznámého pachatele. Jelikož je věc v šetření orgánů činných v trestním řízení, nebudu zde zveřejňovat detaily podání TO, abych nenarušoval vyšetřování.

Od obce jsem si vyžádal zvukový záznam z veřejného zasedání zastupitelstva č. 7 ze dne 23.6.2015. Jelikož tento dokument je veřejný, dovoluji si zde uvést přepis pasáží pojednávající o okolnostech vzniku nájemní smlouvy na školní jídelnu a kuchyni.

starosta Petr Hlobil „Já říkám … To jsou příjmy. Od firmy dostaneme 551 tisíc ročně, příjem. Plus jednorázová investice do technologie milion 41 tisíc. To je příjem, nebo plusy pro obec.“
veřejnost Petr Měrka „Ale tady byla řeč i o nájemní smlouvě. A ta už existuje, a nebo se bude schvalovat až toho 15. září, a nebo to může schválit jenom rada? Jen se ptám.“
starosta Petr Hlobil „Nájemní smlouva neexistuje. Nemůže existovat, protože. Ta se teď bude připravovat, připraví. Nájemní smlouva řeknu svým způsobem. Tak ne že neexistuje, musí existovat nějaký vzor, návrh, nebo něco takového.“
starosta Petr Hlobil „Tak řeknu smlouva svým způsobem … je připravená. Je připravená.“
veřejnost Petr Měrka „Vy jste řekl, že není, že není.“
místostarostka Marcela Pospíšilíková + starosta Petr Hlobil „Není uzavřená.“
starosta Petr Hlobil „Bude se uzavírat ve čtvrtek … Teď už to mohu říct. Když tady tohle prošlo, tak bude se uzavírat 25. června, ve čtvrtek ve 14 hodin.“
veřejnost Petr Měrka „Takže smlouva existuje, není pravda, že není.“
starosta Petr Hlobil „Návrh smlouvy. Existuje návrh smlouvy. Je rozdíl mezi návrhem smlouvy a smlouva. Smlouva už je podepsaný dokument, toto je návrh smlouvy.“
veřejnost Petr Měrka „Dobrá. Takže to už nemusí schvalovat zastupitelstvo.“
veřejnost Petr Žůrek „Když máme návrh smlouvy, tak proč tady zastupitelstvo neodsouhlasí ten návrh smlouvy?“
starosta Petr Hlobil „Vy nachystejte ten návrh a já to donesu … návrh smlouvy.“
starosta Petr Hlobil „Já mám s nimi podepsat smlouvu. Já budu s nima podepisovat smlouvu. A teď zní otázka, že vy jí neznáte. To je pravda. Ani já jí neznám. Neznám! Neznám jí! ….. Takže. Pravidlo zní. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem smlouvy. A já nesu plnou hmotnou odpovědnost ze zákona, že tu smlouvu uzavřu dobře. Pokud ju uzavřu špatně, já nesu tu hmotnou odpovědnost.“
starosta Petr Hlobil „… tak pokud vy mě pověříte, já tu smlouvu podepíšu. A samozřejmě že já za ní nesu hmotnou odpovědnost. Já. Vy jste tu smlouvu, nikde se nepíše, že zastupitelstvo obce schválilo smlouvu s tou a tou firmou. Vy jste mě pověřili abych já jí podepsal, já jí podepíšu, a nesu za ní hmotnou odpovědnost. Pokud to takto nechcete, tak potom se budeme scházet možná každý týden a někdy i dvakrát. Pochopte to. Asi to tak bude muset být.“
starosta Petr Hlobil „Já bych od vás potřeboval, že zastupitelstvo obce, ne že schvaluje smlouvu. Ale pověřuje starostu s uzavřením smlouvy s firmou Dehon. Pověřuje starostu s uzavřením smlouvy s firmou Scolarest. Už jsou potvrzené že to bude dělat, že to bude provozovat, ale říkáme tady. No jo, ale my jsme tu smlouvu neviděli a my prostě atd.“
starosta Petr Hlobil „Samozřejmě že pokud někdo z vás a kterýkoliv zastupitel nebo zastupitelé si to vyžádají, smlouva vám bude předložena, můžete se na ní podívat. Pokud tam něco bude špatně, zásadního, můžete mě odvolat.“

Sestřih záznamu výše uvedených výroků z bodů 7 a 14 ohledně pronájmu školní jídelny a kuchyně firmě Scolarest. Sestřih původního zvukového záznamu je pro lepší srozumitelnost doplněn titulky.