Co brzdí rozvoj bydlení? Peníze obce to nebudou.

Více jak 5 let dochází na jednání zastupitelstva jeden z majitelů rozsáhlé skupiny soukromých pozemků se snahou zahájit bytovou výstavbu na vlastním pozemku. Za ta léta se bez hmatatelného výsledku řešila na ZO kanalizace, přeložka drátů VN z vrchního vedení zakopáním do země, změna Územního plánu. Aby urychlili zahájení výstavby, vyšli vlastníci pozemků obci vstříc a za své peníze udělali projektovou dokumentaci na vodovodní řad spolu se stavebním povolením. Více jak hodinu se na ZO č. 25 řešila podstata návrhu: zda obec zainvestuje do veřejné infrastruktury – páteřního vodovodního řadu, který by měl dle platných územních studií napájet 50 domů (22 v lokalitě BI6, 28 v lokalitě BI7). Jednoduše řečeno – kdo zaplatí aktuální investici 2,17 mil. Kč do infrastruktury obce. Zda celou investici zaplatí obec, podělí se napůl se stavebníky, nebo obec nezaplatí nic.

Řečníci vládnoucí koalice (Pospíšilíková, Hlobil st. a ml.) příliš neskrývali svou neochotu řešit prodloužení vodovodního řadu. Přitom často prezentovali polopravdy či nepodložené informace. Udělal jsem sestřih podstatných tvrzení z originálního videozáznamu bodu 15 jednání ZO č. 25 doplněný o vyjádření z bodu 3 následujícího jednání ZO č. 26. K tomu jsem si od obce vyžádal aktuální finanční informace, abych je mohl porovnat s přednesenými argumenty.

mýtus první: obec nemá peníze

Ve schváleném rozpočtu na rok 2022 je ve výdajích vyčleněna částka 1,4 mil. Kč jako nespecifikovaná rezerva (par 6409, pol 5901). Snažil jsem se vysvětlit, že tato částka spolu s přebytky z let minulých by se dala použít na investici do infrastruktury obce – prodloužení vodovodního řadu. K tomu jsem navrhoval, aby obec alespoň přibližně zaktualizovala údaje ze schváleného rozpočtu na rok 2022 (data byla k 31.10.2021) – o výsledek hospodaření za rok 2021 plus dodatečné příjmy obce z vratek dotací. Bohužel můj návrh nebyl vyslyšen. Proto jsem si údaje od obce vyžádal.

  • hospodaření obce za rok 2021 skončilo přebytkem 6,14 mil. Kč
  • na účtech obce k 31.12.2021 bylo 11,65 mil. Kč
  • očekávané příjmy v roce 2022 z vratek dotací jsou 2,6 mil. Kč (z toho 1,4 mil. Kč již obec 18.3.2022 obdržela)

Věřím tomu, že i finančně méně informovaný čtenář musí z výše uvedených faktů vidět, že obec má k dispozici dostatek finančních prostředků na investici 2,17 mil. Kč do infrastruktury obce – prodloužení vodovodního řadu. Dokonce k tomu nemusí použít rezervu 1,4 mil. Kč, jak jsem navrhoval.

stav zůstatků na účtech a přebytek hospodaření obce Kostelec u Holešova v letech 2014-2021

mýtus druhý: rozpočet je plán a není trhací kalendář

„Schválený rozpočet obce je jenom plán“ prohlásila p. Pospíšilíková. Za 7 let ve funkci starostky a místostarostky si neosvojila, že Rozpočet obce je právně závazný dokument schvalovaný zastupitelstvem obce, podle nějž obec (RO, ZO) hospodaří a je vázáno jednotlivými položkami rozpočtu. Jakoukoliv změnu rozpočtu (v příjmech, výdajích nebo změnách mezi jednotlivými paragrafy) musí schválit zastupitelstvo obce.

Zcela opačnou rétoriku nasadil p. Hlobil st., kdy mne peskoval slovy: „pan Žůrek si dělá z rozpočtu trhací kalendář“. Pokud p. Hlobil vnímá změny rozpočtu prostřednictvím rozpočtového opatření jako „trhací kalendář“, tak by měl svou jedovatou slinu namířit prvně na svou osobu. Uvedu 2 příklady z dob jeho vládnutí.

  1. dne 19.9.2017 jsou na ZO č. 24 začleněny do rozpočtu navíc 4 mil. Kč z přebytku hospodaření z minulých let (na veřejné osvětlení) – rozpočtové opatření č. 2/2017; do té doby rozpočet žádnou takovou částku neobsahoval
  2. dne 18.12.2016 je na ZO č. 17 poskytnuto navíc ZŠ 469.600 Kč (projekt „Proměna školní zahrady“) – rozpočtové opatření č. 2/2016 : 328.700 Kč pochází z dotace, 140.900 Kč z prostředků obce; do té doby rozpočet obce žádnou takovou částku neobsahoval

mýtus třetí: zhodnotíme vám pozemky

Vodovodní řad patří do veřejné infrastruktury obce (§ 2 odst. 1 písm. k) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu). Podobně jako kanalizace, chodníky, veřejné osvětlení, nebo veřejná prostranství či veřejné budovy typu škola či Sokolovna (podrobněji např. materiál MMR ISBN: 978-80-7538-231-3). Jinými slovy budovat veřejnou infrastrukturu obce (veřejné osvětlení, chodníky, vodovodní řad) je povinnost obce, nikoliv laskavost obce. Ano, vybudováním infrastruktury obce se zvýší hodnota pozemků nejen soukromým majitelům, ale i hodnota pozemků obce. V lokalitě BI7 obec vlastní pozemky o výměře 10.868 m², což pro srovnání představuje 2/3 plochy ze 17 parcel nové zástavby v sousedních Němčicích.

Když se roce 2017 plánovalo veřejné osvětlení v Kostelci u Holešova, nikdo nezpochybňoval vybudování VO pro 5 domů na Plachetkách. Když se v roce 2019 budovalo VO na Karlovicích, sám jsem upozornil na chybějící osvětlení v krátké uličce se 3 domy. Nikdo nezpochybňoval nutnost nasvícení cesty u těchto 3 domů a dodatečně se rozšířil projekt.  Když obec v roce 2018 dělala a financovala rekonstrukci chodníků na soukromých pozemcích, obec od majitelů pozemků nepožadovala finanční spoluúčast za zhodnocení jejich nemovitostí díky zrekonstruovanému chodníku. Ve srovnání s předchozími případy budování veřejné infrastruktury obcí není zřejmé, proč je nyní zpochybňováno vybudování páteřního vodovodního řadu, jakožto veřejné infrastruktury, který by měl sloužit 50 plánovaným domům. To se také můžeme dočkat, že obec k domům neudělá veřejnou místní komunikaci, nebo veřejné osvětlení.

mýtus čtvrtý: obec vykoupí pozemky a zasíťuje je

Nejen ve videozáznamu byla opakována utopie o vykoupení pozemků, zasíťování a zpětném prodeji majitelům. Dokonce v následném zápise z jednání RO č. 6 (bod 2) si tuto utopii všech 5 radních dalo do zápisu.

Proč je tato utopie nereálný sen? Posuďte sami.

  • Majitelé nemají zvláštní zájem pozemky obci prodat. Ti co začínají stavět pozemek obci rozhodně nebudou (a ani nemohou) chtít prodat. Ostatní majitelé by se prodejem připravili o právo svobodného rozhodnutí jak se svým majetkem v budoucnu naloží.
  • Aby obec určovala majitelům pozemků velikost parcely pro stavbu domu je nemístné zasahování do práv majitelů. Rozměření pozemků a zapsání do katastru není zase tak velká investice v rozpočtu stavby domu, kvůli které by se majitelé měli doprošovat obce o nějakou laskavost.
  • Není jasné, jaké sítě chce obec pokládat. Kanalizace bude řešena septiky, plyn stavebníci neřeší, elektriku si dotáhnou sami. Jedinou otázkou je páteřní vodovodní řad. Když ho obec nepostaví, vyhloubí si studnu. Ostatní veřejnou infrastrukturu jako přístupovou komunikaci či veřejné osvětlení musí obec udělat bez ohledu, jestli pozemky vykoupí nebo ne.

epilog první

Sám p. Hlobil st. navrhl doplnění textu usnesení bodu 15 ZO č. 25.

O 25 dní později, mimo kontrolu veřejnosti a zastupitelstva obce, p. Hlobil st. vede jednání „jménem Rady obce“ a sděluje „stanovisko obce„. Přitom Rada obce nebyla zmocněna zastupitelstvem tuto problematiku řešit a rozhodně nikdo nesvěřil p. Hlobilovi pravomoc předkládat za obec majitelům pozemků jakékoliv návrhy či ultimáta. Bohužel se potvrzují má slova ze 3 roky starého příspěvku „Odstřihněte pupeční šňůru od Hlobila!“, že nitky k ovládání obce a občanů obce pevně třímá v ruce loutkovodič. Bohužel za devótního souhlasu členů RO a některých zastupitelů, kteří nemají odvahu projevit oponentní názor. Že je postup p. Hlobila st. v rozporu se zákonem o obcích snad ani nemusím připomínat.

epilog druhý

Před 3 lety, na jednání zastupitelstva č. 2 dne 11.12.2018, bylo v bodě 17 projednáno a schváleno, že obec nechá vypracovat územní studii a zároveň RO prověří, kolik by stálo vybudování vodovodního řadu. Územní studie lokality BI6 je hotová, kolik by stálo prodloužení vodovodního řadu je známé od konce února 2022 díky aktivitě stavebníků a platnému stavebnímu povolení. Normální by bylo začít plnit 3 roky staré usnesení zastupitelstva a zahájit další nezbytné kroky: připravit výběrové řízení, rozpočtovým opatřením vyčlenit patřičné finanční prostředky získané buď z vratky dotací, z rezervy nebo z přebytku roku 2021. Namísto toho jsou ze strany některých zastupitelů předkládány nové umělé problémy, které zamlžují a oddalují cíl: podpora rozvoje bydlení v obci.


Stále mi vrtá hlavou, proč obec tak tlačí na pilu s výkupem pozemků v lokalitě BI6. Majitelů pozemků v této lokalitě je 13. Předpokládejme, že si všichni majitelé budou chtít v lokalitě BI6 postavit dům. Naplánováno je ale 22 domů. Jak obec naloží s těmi zbylými 9 pozemky? Za jakou cenu a za jakých podmínek je prodá nepůvodním vlastníkům?

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *