Obec opět prošustrovala 366 tisíc

Nikdy se nesmířím se ztrátou obce 366 tisíc Kč za pronájem školní jídelny za rok 2020. Stejně jako za rok 2019, kdy ztráta dosáhla 368 tisíc Kč, podávám námitky k závěrečnému účtu obce, který se bude projednávat na zastupitelstvu v úterý 29. června 2021. Není mi lhostejné, že obec nejedná s péčí řádného hospodáře. Zbývá otázka, v čí prospěch obec se ztrátou pronajímá majetek a poskytuje služby.

Struktura ztráty a její příčina je stále stejná. V roce 2020 se ztráta skládala z pronájmu prostor a placení energií v částce 217 tis. Kč a ze ztráty na rozvozu stravy v částce 123 tis. Kč. V roce 2019 tomu bylo obdobně – ztráta z pronájmu prostor a placení energií 237 tis. Kč, ztráta z rozvozu stravy 130 tis. Kč.

Od roku 2015, kdy byla uzavřena smlouva se Scholarest, nikdo neaktualizoval cenu za rozvoz stravy. Přitom stouply náklady na pohonné hmoty, stouply tarifní mzdy a hned máme příčinu ztráty. V minulosti jsme několikrát upozorňovali na nutnost revidovat cenu za obcí poskytovanou službu rozvoz stravy. Bohužel bezúspěšně. S jejich 9 hlasy našich 6 hlasů vždy s přehledem přehlasují. Po letech opakované ztráty se na mysl dere otázka: Qui bono? V čí prospěch? Finanční ztráta asi ve prospěch obce nebude.

Klesnil se postaral o neplatnost konkurzu

Radní Zdeněk Klesnil byl zvolen tajemníkem konkurzní komise. Jeho hlavním úkolem bylo vytvořit právně závazný dokument – zápis. Jenomže zápis vytvořil s takovými chybami, že lze úspěšně pochybovat o právní validnosti celého konkurzu. Je otázkou, proč tolik své pozornosti jako nečlen komise věnoval „vyslechnutí rozhovorů, kladení otázek a odpovědí uchazečů“ a o poznání méně energie věnoval přesnosti a důslednosti při vytváření zápisu.

Pro pořádek připomínám, že se jedná o zápis o průběhu konkursu na místo ředitelky Mateřské školy Kostelec u Holešova.

Bod e) pojednává o vhodnosti uchazečů. V usnesení je uvedeno

Bod f) se věnuje pořadí uchazečů. V usnesení je uvedeno

Na konci protokolu najdete pikantní potvrzení pochybnosti o právní validnosti zápisu.

Dovolím si obsah protokolu shrnout. Komise se usnesla, že uchazečky jsou vhodné pro výkon ředitelky Základní školy, určila pořadí uchazeček vhodných pro výkon ředitelky Základní školy a nakonec komise potvrdila svým podpisem, že výsledek souhlasí. Co na tom, že se jednalo o konkurz na ředitelku Mateřské školy. Jestli je dokument právně zmatečný si jistě laskavý čtenář udělá názor sám.

Utajovaný protokol usvědčuje ze lži

Po dvou měsících průtahů a výmluv jsem obdržel Zápis konkursní komise, který evidentně chtělo vedení obce před veřejností utajit. Zápis totiž trojlístek radních a hlavní spojku komplotu usvědčuje ze lží, které se veřejnosti snažili podsunout na jednání ZO č. 19.

Žádost jsem podal 22. dubna 2021, zamítnutí z obce přišlo 7. května 2021. Ten samý den jsem odeslal odvolání s odkazem na 3/4 roku staré rozhodnutí Krajského úřad v podobné věci (konkurs na ředitele ZŠ), že obec dokument musí poskytnout. Krajský úřad mi dal plně zapravdu 31. května, zrušil rozhodnutí obce a přikázal věc znovu projednat. Obec protokol poslala 16. června 2021. Z uvedeného je zřetelně vidět účelové kličkování a protahování poskytnutí protokolu (zákonná doba je 15 dní). Zvláště když již jednou v identické žádosti dal Krajský úřad úřední osobě Pospíšilíkové přes prsty. Moji právníci vyhodnocují, jestli se ze strany úřednice Pospíšilíkové jedná o šikanu, nebo zneužití pravomoce úřední osoby.

Co se před námi snažili utajit?

V zápise konkursní komise je klíčová tabulka s hlasováním každého z členů odborné komise o jednotlivých kandidátech. Z hlasování jednoznačně vyplývá, že nebyla žádná pochybnost nebo zaváhání o vítězce konkursu. Mgr. Ondráčková dostala od všech členů odborné komise bez vyjímky nejlepší hodnocení. Tedy ani stín, ani náznak pochybnosti, kdo je nejlepší.

Veřejná tvrzení byla lež

Veřejné proklamace „Vybrali jsme nejlepší“, nebo „zvítězil nejlepší“ jsou v konfrontaci se zápisem konkursní komise obyčejnou lží. Navíc dotvrzenou absencí jediného důvodu, proč RO rozhodla odlišně od názoru odborné komise.

Mnohokrát opakované „hlasoval jsem podle svého nejlepšího vědomí“ se v konfrontaci se zápisem konkursní komise obrací také v lež. Hlasující radní měli vědomí o bezkonkurenčním vítěztví Mgr. Ondráčkové uvedené v protokolu. Demonstrativní proklamace zůstává lží a účelovou manipulací s veřejností.

V přepisu FB komunikace je jedna zajímavá část ze dne 9.4.2021 čas 10:14.

„J.Č. dnes jsem slysela nazor Jindry Suraly, ktery rekl ze tam neni co resit. Ze Magda je rozdrtila na tom konkurzu ze by nebylo dobre do napadnout na rade. Ze budou za blbce“

Nemám důvod pochybovat o věrohodnosti tvrzení, že radní Surala má k volbě takovýto postoj. Přeci jen byl jediný, kdo na RO hlasoval proti návrhu trojlístku.

 

Dění okolo MŠ veřejně v úterý 29.6.2021 na ZO

Na úterý 29. června 2021 od 17 hodin je do sokolovny ohlášeno veřejné zasedání zastupitelstva obce. V bodě 9 bude projednáváno dění okolo Mateřské školy. Místo původně avízované zasedačky obce se ZO bude konat v Sokolovně, aby bylo dost míst pro věřejnost. Neexistuje omezení rozestupů či množství osob v Sokolovně, platí pouze nošení respirátorů.

Žádost o projednání dopisu rodičů a zařazení samostatného bodu na jednání zastupitelstva jsme podali 11. června 2021. Blíže neobjasněným způsobem se RO rozhodla na program přidat dalších 6 podbodů. Z jejich obsahu si jistě uděláte názor, jestli Radě obce jde o rodiče a děti, nebo si chtějí jen zachránit kůži, když se provalily pletichy a ovlivňování rozhodování při volbě ředitelky MŠ. Určitě Vám neuteklo, že žádný ze 6 bodů navrhovaný RO neřeší chování dotčených radních a dalších osob co pletichy a ovlivňování organizovaly. Dle mého názoru je to jen strhávání pozornosti od zásadního, co by mělo být projednáno. Navíc s legračním usnesení deklaratorního charakteru, které má význam pouze pro ty zastupitele, co pro něj budou hlasovat. Jinými slovy takové usnesení je nevymožitelné a některá i protiústavní (právo svobody projevu třeba anonymním dopisem). Tedy divadlo pro diváky a zastrašování aktérů.

 

 

Otevřený dopis ředitelky MŠ starostce obce

Dnes byl rozeslán otevřený dopis ředitelky Mateřské školy Zdeňky Zaviačičové adresovaný starostce obce Kostelec u Holešova RNDr. Marcele Pospíšilíkové. Obsah dopisu považuji za velmi závažný především díky popisu nepřijatelného jednání Ing. Petra Hlobila staršího. I přes skutečnost, že si p. Hlobil st. osvojil praktikování komunikace s druhými spočívajícím v nátlaku, výhrůžkách, psychickém tlaku či zastrašování, nelze tyto jeho praktiky přejít mlčením. Nejsme v padesátých letech akčních výborů, nejsme v dobách normalizace a kádrování lidí. Žijeme ve svobodné zemi, kde každý má dle Listiny právo vyjádřit svobodně svůj názor, aniž by mu za to hrozila újma při uplatňování těchto základních práv a svobod.

OTEVŘENÝ DOPIS STAROSTCE OBCE

Vážená paní starostko,

nemohu jinak, ale musím zareagovat na naše středeční jednání v mateřské škole.

Dne 15.6.2021 jste mne požádala o „pracovní schůzku“, já jsem vám potvrdila termín. Teprve s vaším příchodem do MŠ mi došlo, že se o žádnou pracovní schůzku nejedná. I když to předem nebylo domluveno, přišla jste za mnou i s panem místostarostou – a namísto pracovní schůzky se jednalo o “místní šetření“ s předem připraveným scénářem.

Odhlédneme-li od toho, jak silnou roli zde hrála vaše převaha – oba jste byli připraveni, já zaskočená a v podstatě téměř dvě hodiny pod psychickým tlakem, celé jednání až na výjimky vedl pan Hlobil, který sám sebe zřejmě jmenoval do role „vyšetřovatele“: kdo, kdy, jména, datum, jaké závěry, kde jsou zápisy … a to vše se závěrem, že takhle to neprojde…? U koho? Kde?

Perličkou jednání č.1 bylo jeho obvinění, že jsem zodpovědná za rozšíření kopie fb konverzace (všichni víme, jaké) mezi rodiči v šatně. Já si na rozdíl od pana Hlobila nemyslím, že mám právo prohlížet dětem skříňky a otvírat zalepené obálky. To mi promiňte, ale pervitin bych tam na rozdíl od pana místostarosty nečekala.  Důrazně mi bylo jeho ústy sděleno, jaká rizika plynou z mého „nekonání“ – ovšem v zápisu z „místního šetření“ je uvedeno (perlička č.2): „Starostka upozornila paní ředitelku…“ S kým jsem tedy měla zmíněnou „pracovní schůzku“? S vámi, která jste mě o ni požádala? Nebo s panem místostarostou, který mi opravdu vtipně vzhledem k situaci připomněl mou účast na své volební kandidátce?

Já to nepopírám ani nijak nezpochybňuji, věřila jsem jemu i jeho volebnímu programu. A on mě jistě oslovil s vědomím, že mám důvěru občanů Kostelce u Holešova a budu pro něj ve volbách do ZO přínosem. Takhle se, paní starostko, chová „kolega“ z kandidátky? Když nemůže jinak, bude mě zastrašovat? (Připomínám jeho slova týkající se „Vyšetřování ztráty třídní knihy“ – pardon, to jsme jinde, ale je to stejně absurdní  – „vyšetřování šíření fb konverzace“ mezi rodiči v MŠ: „budou se vás na to dotazovat i jiní!“)

Závěrem se chci zeptat na něco, co mi vrtá hlavou po celou dobu: paní starostko, Vám skutečně nevadí, jak se chovali někteří členové Rady před a po jednání RO 12.4.2021? Vy jste se opravdu nad ničím nepozastavila a schvalujete to?

O tomto faktu jste se totiž na vašem „místním šetření“ v MŠ ani jeden z vás nezmínil. Já osobně jsem se s tím doposud nevyrovnala a nepovažuji to ani za morální ani za normální.

A druhá otázka: vy skutečně chcete označit za viníka celé této situace mě, ředitelku mateřské školy?

Pokud ano, a pokud všechno výše zmíněné schvalujete, prosím Vás, abyste 29.6.2021 na mé rozloučení v MŠ nechodila, neboť ani já ani někteří z rodičů bychom se necítili v této situaci dobře.

Zdeňka Zaviačičová,

ředitelka mateřské školy v Kostelci u Holešova (7.8.2007 – 31.7.2021)

V Kostelci u Holešova, 17.6.2021

Nespokojení občané strhli lavinu zájmu o dění v obci

Ve středu 9. června 2021 byl publikován příspěvek Obcí Kostelec u Holešova se šíří anonymní psaní autora Nespokojení občané, který vyvolal lavinu zájmu čtenářů. Jen za první den web navštívilo 908 unikátních návštěvníků, jednotlivé stránky sledovalo 1.636 čtenářů a na samotný příspěvek kliklo 751 lidí. Je nepochybné, že zájem o příspěvek přerostl hranice naší tisícové obce. 

908

unikátních návštěvníků webu dne 9.6.2021; obvyklý počet návštěvníků je 40-80 při zveřejnění příspěvku dle atraktivity

1.636

shlédnutí jednotlivých stran webu dne 9.6.2021; obvyklé číslo je 60-120 při zveřejnění příspěvku dle atraktivity

751

kliknutí na příspěvek „Obcí Kostelec u Holešova se šíří anonymní psaní“ za den 9.6.2021; obvyklé číslo jsou nižší desítky za den při zveřejnění příspěvku dle atraktivity

Podobnou návštěvnost vykazuje FB profil Kostelec u Holešova .eu 9. června 2021, v den publikování příspěvku: 436 celkových zobrazení profilu, 74 návštěvníků příspěvku.

V porovnání s oficiálním FB profilem obce Kostelec u Holešova dávali diváci a čtenáři jednoznačně přednost našemu zdroji informací. Tuto skutečnost jsem popisoval v příspěvku „Neví, nebo nechce vědět?“, který byl publikován 22. listopadu 2020.

Obcí Kostelec u Holešova se šíří anonymní psaní

Opravdu hlasovali radní podle svého nejlepšího vědomí a svědomí? Vystoupení trojlístku radních na zastupitelstvu č. 19, když obhajovali odlišnou volbu ředitelky od rozhodnutí výběrové komise se obsáhle věnoval článek Trojlístek věřil drbům místo rozhodnutí odborné komise. Do rukou se nám dostala FB komunikace mezi Kamilou S********* a Janou Č******* z období mezi čtvrtkem 7. dubna a pátkem 16. dubna 2021. Tedy před zasedáním hodnotící komise (8.4.2021), před a po zasedání Rady obce (12.4.2021). Z dokumentu přesvědčivě vyplývá, že se ustanovila skupina s cílem ovlivnit jednání konkurzní komise a přimět radní k volbě ředitelkou Marii Ševčíkovou. Tvrzení p. Hlobila st., že „rozhodovali podle svého nejlepšího vědomí a svědomí“ se rozsypalo jako prach.

středa 7.4.2021 10:30, den před konáním konkurzu

K.S. Ahoj Jani, nezlob se, že tě ruším, ale jak si říkala, že učitelka ze školky nemá splněnou tu 5 letou praxi ve školce, tak jsem to říkala Peti M******. a prý splnila všechny podmínky, aby mohla ke konkurzu. Tak nevím?
J.Č. Ahoj Kami, divej. … Nakonec jsme to asi nejak vymysleli Takze klidne i kdyby tu praxi mela… Jen te strasne moc prosim!!!! NIC nesmi ven a uz vuuuubec ne Peti M******. Ja ji mam rada ale vim, ze se ji neda nic rict a vse troubi do sveta. A ja bych z toho mela obrovske problemy…a to nejen ja!!!!

čtvrtek 8.4.2021 9:29, den jednání konkurzní komise

K.S. Jani, … pokud by si se rozhodla napsat tomu Petrovi Hlobilovi, číslo na mě máš, klidně mu ho dej, taky můžu říct svůj názor…
J.Č. Kami cislo nemam tak mi ho prosim posli ..
J.Č. Kami ono se to s tim Hlobilem asi vyresilo
Dojela jsem vcera domu a byly dobre zpravy

K.S. Prosím tě, nevíš jestli už je zdravá paní T********?
J.Č. Nevim, zjistim…napisu brachovi
Tak jeste neni
K.S. Prosím tě, neruš ho, když tam sedí!
Musí dávat na všechno pozor
J.Č. Ma cas
K.S. Ty jo, já bych chtěla být mucha
A všechno tam slyšet
J.Č. Jako Magda bude urcite naslapana a pripravena od reditelky
K.S. Určitě, a ředitelka ji bude chválit.
Akorát bych řekla, že je to střet zájmů, když si ji vybrala, jak může posuzovat ostatni?
J.Č. Joo s tim se pocita

čtvrtek 8.4.2021 12:27, po ukončení jednání konkurzní komise

J.Č. Dopadlo to jak jsme predpokladali
K.S. Tak teď je to na radě…
A všichni byly pro ni?
J.Č. S brachou jsem jeste vubec nemluvila. Psala mi Janca O********
J.Č. Doporucilo poradi, nikdo nic nevyhral!!!
J.Č. Uz na tom nas tym maminek pracuje a budeme bojovat!!!! Neboj!!!!
K.S. Jenže je potřeba 3 hlasy z pěti!
J.Č. Ja mam brachu jisteho, Toma ma Petka na starosti a Hlobila poresime! !!
J.Č. Budu dnes psat i Petovi…ale nemluvila jsem jeste vubec s brachou.

pátek 9.4.2021 10:14, den po konkurzu, 3 dny do hlasování na Radě obce

J.Č. nevim, jestli bude Zdena jit proti tomu…
K.S. Aha, já už jsem právě myslela, že Zdeňa už je rozhodlý….
J.Č. dnes jsem slysela nazor Jindry Suraly, ktery rekl ze tam neni co resit. Ze Magda je rozdrtila na tom konkurzu ze by nebylo dobre do napadnout na rade. Ze budou za blbce
K.S. Tak jak Ballner
J.Č. U Ballnera to bylo prave naopak. U konkurzu nebyl nejlepsi, Jana byla lepsi ale vyhral diky obsazenu komise a predem domluvenym hlasum.

pátek 9.4.2021 21:12, den po konkurzu, 3 dny do RO

J.Č. Dnes jsem resila pouze Toma …mluvili jsme spolu hodinu. Nabidla jsem mu tve cislo, ze mu rada poskytnes informace a souhlasil. Takze pocitej s tim, ze ti bude volat ju? Zitta budu mluviz s brachou a popripade jeste k veceru s Hlobilovyma…

pátek 9.4.2021 22:30, den po konkurzu, 3 dny do RO

K.S. Jani, tohle mě napadlo včera, číslo jsem nabídla i Peti, ať ho Tomovi dá
J.Č. Jeste nehazme flintu do zita
K.S. Nějak tomu nevěřím, já mám navíc podepsanou mlčenlivost, takže těžko říct, co z toho ředitelka vyvodí… Ale jak jsem říkala, svůj názor řeknu, za tím si stojím!
J.Č. Ty mas mlcenlivost ohledne deti…takze toho bych se nebala
K.S. Bohužel tak mám uvedeno, že nebudu požkozovat dobré jméno školky
K.S. Aspoň kdyby si mohla říct, že bývalý kolega/kolegyně Magdy ji zná, ví jaká je …
J.Č. To ja vsechno pouziju…neboj!
J.Č. Dobre je, ze Tom vse vi a neni mu to jedno. Popravde jsem. hodne zvedava co poresim zitra s brachou…
J.Č. Na druhou stranu vim, jaky na to ma nazor a uz neco mi slibil…tak ja doufam, ze necukne.
J.Č. jak budu neco vedet tak napisu.Ty pocitej s tim Tomem

sobota 10.4.2021 9:16, 2 dny po konkurzu, 2 dny do RO

K.S. Jani,teď jsem mluvila s paní S********…
J.Č. Jako K*****???
K.S. Jo
K.S. Jindrovi se prý líbila jiná, než Magda …
J.Č. Nekeceeeeeeej! !!!!
J.Č. Jeziis to je suoer
J.Č. A nerekla ti k tomu nic? Ze by Jindra chtel jit do toho treba?
K.S. Říkala mi, že Magda na něho působila suverénně a vlastně i na K****, když vodila E*****, a ta co se mu líbila, že byla taková veselá, lidská …
K.S. Víc jsem před ní říkat nemohla
K.S. Ale aspoň něco, doufám, že to Jindrovi řekne.
J.Č. To si mela ale rict…Jindra je v rade!!!
K.S. Já vím, proto jsem se snažila naznačit co nejvíc!
J.Č. Divej ted do toho musis jit naplno!!! Bude te to stat na chvíli misto ale od zari budes zpet, kdyz vyhraje ta druha
K.S. Teď mi volal Tomáš.
J.Č. A dobre?
K.S. Pocit mám dobrý.
K.S. Jsem ráda, že zavolal!

pondělí 12.4.2021 9:17, den hlasování na radě obce

J.Č. dnes jsem mluvila s Jarkou S********** a ta mi rikala, ze mluvila s Katkou S********, ze davas vypoved. Uz to tu rozhlasuje…takze bacha no…je to tady hnus
J.Č. To je fena ta Jarka.
J.Č. A Katka taky…
J.Č. Divej zkus to ted vydrzet . Muzete uklidnovat to, ze od zari tam z cele te bandy zustane jen Cymbanikova…a tu mas u zadku!!
K.S. Jani, já nějak pořád doufám, jak jsem mluvila včera s panem Hlobilem
K.S. Nevíš, v kolik je ta rada?
J.Č. Verim…ale vyjdes jako vitez neboj. Vsechno se jim to vrati
J.Č. Je v 17 hodin…byva tak do 8 max…
J.Č. Neboj…hned ti napisu jak zjistim info
K.S. Myslím na to od rána, když mi pan Hlobil říkal, že to bude ráno řešit s tou paní ředitelkou (ZŠ – poznámka redakce) a starostkou.
J.Č. Noo jako muj bracha mi urcite vedet neda. Oni jako radni, by to spravne nemeli oznamit driv, nez kdyz to nedojde pisenmne uchazecum. Takze on je na toto pes a nic s nim nehne. Ale snad mi to da vedet mlady Peta Hlobil nebo Tom Marek

pondělí 12.4.2021 16:55, doba jednání rady obce

K.S. Teď mi volala Peťa, že jí to Jaruška taky říkala
K.S. Ta co neví, nepoví.
J.Č. Ty vole…to je sila
K.S. Asi si brousí zuby na místo učitelky
J.Č. Jen se bojím ze nekdo z rady vypustí me jmeno a je to v prdeli. Surala to hned roznese vsude
K.S. To si nemyslím, spíš padne moje jméno, s tím počítám.
K.S. Pořád ale spoléhám na rozhovor pana Hlobila s tou ředitelkou (ZŠ – poznámka redakce), že to bude pádný důvod a argument.

pondělí 12.4.2021 20:04, po skončení jednání rady obce

J.Č. Rada skoncila
J.Č. Bracha uz odjel…psala mi mamka
K.S. A co Tomáš? Nebo Petr?
J.Č. Nikdo nic zatim
K.S. A nemám zkusit napsati Tomovi já??
J.Č. Neee ma mi hned volat Peta Hlobil…musime vydrzet
J.Č. Kami uz to vim…
J.Č. Slíbila jsem, ze to nikomu nereknu. Ucitelky se to nesmi dozvedet driv od nekoho jineho nez od obce
K.S. Jani!
J.Č. Muzu ti verit???
K.S. Určitě
J.Č. Mela bych fakt problemy!!!
K.S. Já vím, o co jde, neboj se!
J.Č. Magda reditelkou neni
J.Č. Ani mamce atd…nikomu!!!!!
K.S. Je to Maruška?
J.Č. Ano je to Maruska
J.Č. Kdyby volali Hlobilovi tak delej ze nic nevis!!! Opravdu jeste jednou moc prosim!!!!
J.Č. Teto Kamilko ted nam tam prosim vydrz
J.Č. ani nevis jak jsem stastna ze to vyslo a ted nelituju, ze jsem do toho sla
K.S. Ať už na radě padlo cokoliv, jsem ráda, že jsem pomohla
K.S. Jak říkal pan Hlobil, důležité číslo byli tři.

úterý 13.4.2021 8:40, den po jednání rady obce

K.S. Kdybys náhodou mluvila s Péťou Hlobilem, můžeš se ho zeptat, jestli padly na radě nějaké jména? Jsem sice na ředitelku nachystaná, když se mě bude ptát, ale ať vím víc, když vím, co Magda dokáže!

úterý 13.4.2021 16:02, den po jednání rady obce

K.S. a fakt ji nezvolili?
J.Č. Nezvolili
K.S. volala mi Petra.
K.S. Jestli něco vím
K.S. Jakoby se z toho všeho chtěla vyvléct, víš, že ona vlastně nic neřekla, že se teď bojí o J******.
J.Č. presne tento pocit mam i ja a Janca O******** s ni kvuli tomu ani nekomunikuje!!! Dnes mi rekla, ze ma doma peklo, ze D**** po ni rve, ze tim ublizi J****. Masakr…ona to vsechno v podstate rozjela…uz jen to, ze na me hodila toho Tomase at to zaridim
J.Č. Jancu denne obvolavala at zajde za reditelkou, at zajde za starostkou…furt neco, byla pry uplne silnea…a ted tu prijde nejdulezitejsi dny a ona dela jakoby nic
K.S. Proto jsem ti dala svoje tel, ať můžu taky pomoct. Mrzí mě to, na ni, kdyby se do toho nevložil pan Hlobil, myslím si, že by to tak nedopadlo.
J.Č. Taky si to myslim, ze pan Hlobil mel velky vliv…
J.Č. Kami to je ted jedno, za sebe muzu rict, ze jsem udelala maximum, ty rozhodne taky a O******** taky!!! Zvladli jsme to…a ted uvidime.

středa 14.4.2021 20:49, 2 dny po jednání rady obce

K.S. Prosím tě, píše mi Peťa.
K.S. Ať se neprořeknu.
K.S. Prý už to ví, kdo vyhrál a že to ví i ty dotyčné.
J.Č. Ano vi to ode me. Uz je to ofiko…Marusce uz dosel dopis. Ale nerikej ze to vis ode me od pondeli. Rekni ze to vis dnes
K.S. Jasně, já jenom ať vím, jak reagovat

K.S. Prosím tě, píše mi Petra
K.S. Ne že se prořekneš
K.S. Psala jsem jí, že jsi mi to až teď napsala
J.Č. Anoo sak tu stejnou instrukci dostala i Janca…vite to az dnes a hotovo


Porovnejme si tuto FB komunikaci s tvrzeními pronesenými na jednání zastupitelstva č. 19, ve čtvrtek 6. května 2021.

17:28:43 Petr Hlobil st. Jednání konkurzní komise i jednání RO je neveřejné.
17:34:48 Petr Hlobil st. Posledně jsme tam něco napsali a řekli a skončilo to na sociálních sítích, že rozhodly pavlačové drby. Proto se … nezveřejnila žádná diskuze k tomuto bodu. Proč bysme to dělali? Protože cokoliv je řečeno, je použito proti vám.

17:38:39 Petr Hlobil ml. Protože byl vyhodnocen jako lepší.
17:38:40 Petr Žůrek Kým? Radou, těma třema radníma? Na základě čeho? Kde oni vzali ten mandát? Kde vzali tu odbornou věc?
17:39:00 Petr Žůrek Ale jak se k nim pěkně prosím mohly dostat, když jsou pouze a jen v té komisi a ti 3 lidi co hlasovali pro protinávrh v komisi neseděli, tak jak se k těm dokumentům mohli dostat.
17:39:12 Petr Hlobil ml. Komise jistě dává podklady radě …
17:39:24 Petr Žůrek Komise předkládá pouze jenom protokol.

17:44:42 Tomáš Marek Zjistil jsem si některé informace sám. A na základě těchto všech indícií a podkladů jsem vznesl protinávrh.
17:46:41 Tomáš Marek Oslovil jsem maminky a občany obce.

19:06:10 Petr Hlobil st. Já jsem nesháněl informace. Informace šly ke mně. Já jsem se nikoho na nic neptal. Informace šly ke mně a já jsem si tyto informace prověřil

(edit 15.6.2021) 19:04:02 Petr Hlobil st. … Já bych tady udělal velmi tlustou čáru a počkal si, jak to bude probíhat dál. My jsme, já to znovu opakuji a řeknu. Nebyly to pomluvy, drby, ale něco v obci takového v žádném případě ne. Bylo to každého z nás rozhodnutí a já vám to zopakuji ještě jednou. Dle nejlepšího vědomí a svědomí. A kdybych měl dnes hlasovat, tak bych hlasoval stejně. To na situaci nic nemění. … Nechejme čas a uvidíme. My jsme odpovědní za to, jak jsme vybrali.