Hlobil si hraje na soudce a lže o pochybeních obce

V posledním vydání periodika Kostka 3/2022 najdeme na straně 2 mimořádnou rubriku „Příspěvek místostarosty obce“. V svém textu se p. Hlobil st. na mě pokusil plivnout jedovatou slinu, když se sám jmenoval do role samosoudce hodnotícího mé texty a k tomu přidal lži, že obci nebylo příslušnými orgány prokázáno pochybení. Nepravdivá veřejná tvrzení p. Hlobila se mne osobně dotkla a nemohu je nechat bez odpovědi. Využil jsem zákonného práva obsaženého v § 10 Tiskového zákona a zaslal jsem vydavateli k otištění Odpověď, abych uvedl na pravou míru neúplná či pravdu zkreslující tvrzení z původního textu p. Hlobila.

ODPOVĚĎ

Vydavatel periodika KOSTKA, Obec Kostelec u Holešova, publikoval v rubrice Příspěvek místostarosty obce v čísle 3/2022 na straně 2 text, jehož část obsahuje skutková tvrzení, která se dotýkají mé cti a důstojnosti. Uvádím na pravou míru obsah původních tvrzení; neúplné, či jinak pravdu zkreslující tvrzení doplňuji a zpřesňuji. Plný obsah odpovědi je uveden v příspěvku „Hlobil si hraje na soudce a lže o pochybeních obce“ na webu www.kostelecuholesova.eu, kde jsou uvedeny veškeré odkazy a důkazní materiály, které zde na stránkách periodika KOSTKA nelze z technických a prostorových důvodů zveřejnit.

Ve svém textu, že mnou „Uměle vyvolané kauzy byly příslušnými orgány prošetřeny se závěrem, že k pochybení ze strany obce nedošlo“ pan Hlobil ostudně lže. Jako příklad vyberu 3 kauzy mnohokrát popisované a dokumenty doložené jak zde v periodiku KOSTKA, tak na webu www.kostelecuholesova.eu. Dne 20.10.2016 zrušil ÚOHS výběrové řízení zadávané obcí z důvodů porušení zákazu diskriminace uchazečů. Obec to stálo 30 tis. Kč a zdržení při výběru dodavatele téměř o jeden rok. Dne 5.8.2016 konstatuje kontrola Ministerstva vnitra ČR ze strany obce Kostelec u Holešova šest porušení zákona. Tři spočívající v porušení zákona o obcích a týkají se průběhu a vyhotovování zápisu z jednání RO a ZO. Tři se týkají porušování zákona o svobodném přístupu k informacím. Dne 31.7.2019 potvrdil odvolací Krajský soud v Brně oprávněnost mých žalob na obec Kostelec u Holešova: opozičnímu zastupiteli musí být umožněno vyjádřit svůj názor v periodiku KOSTKA, třeba i odkazem na web stránky. Za předem ztracený právní experiment zaplatila obec 53.433 Kč.

Prohraný soud byl pro obec i důležitým poučením. V rozsudku Krajského soudu je totiž explicitně uvedeno, že je pouze na čtenářích, aby sami posoudili, zda uváděné informace jsou nepravdivé nebo zkreslené. Tedy nikoliv pan Hlobil ve funkci dočasného úředníka obce, ale čtenáři mají právo hodnotit objektivnost a pravdivost mnou zveřejňovaných informací.

Rozsudek 70Co_13_2019_112

Jím zveřejněný text, že moje články „měly jediný cíl: zesměšnit, urazit, znevážit…“ ukazuje na hlubokou neúctu pana Hlobila ke svobodě slova (zakotveném v Listině základních práv a svobod) a zároveň neschopnost porozumět obsahu rozsudku Krajského soudu v prohraném soudním sporu. Obsah obecního periodika KOSTKA není ve výhradním vlastnictví vedení obce, ale je to prostor pro názory všech zastupitelů. Bez ohledu, zda se opoziční názor vedení obce líbí, či nikoliv. Toto je demokracie s právem vyjádřit veřejně svůj názor. Bez cenzury, bez hrozby sankcí od místního úředníka.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *