Zpráva o (ne)činnosti úřadu obce 8

Osmý díl. V Kostelci u Holešova je bohužel místním folklórem, že obec nedodržuje zákony a interní pravidla. Nevím odkud nejvyšší představitelé obce berou drzost, když si z kontrol nadřízených orgánů dělají čurinu. Možná machrují před svými patolízaly na jednání zastupitelstva aby ukázali, jak to tomu Žůrkovi nandali. Možná za těch 7 let ve funkcích nabyli falešného dojmu, že oni v obci mohou bez odpovědnosti za následky cokoliv prohlasovat a prosadit. Že svět končí u cedule Kostelec u Holešova a nikdo na ně nemůže. Možná spoléhají na délku procesu prokázání pochybení v naivní představě, že lidé mezi tím zapomenou. Kontrola z Ministerstva vnitra ČR – Moravského zemského archivu v Brně trvala 11 měsíců a ještě za dalších 6 měsíců bude pokračovat. Že se podezření potvrdilo a obec pochybila, je prokázáno a nic na tom nezmění zesměšňování kontroly či bagatelizace chyb.

Diskuze k tématu kontroly Ministerstva vnitra ČR – Moravského zemského archivu v bodě 3 jednání ZO č. 23 ze dne 26.10.2021: zápis a videozáznam.

Kontrola potvrdila pochybení obce

Kontrolní protokol MZA: články ke zveřejnění v periodiku KOSTKA nejsou evidovány v rozporu se spisovým řádem a §2 odst. 1 vyhlášky. Obec: byla zavedena evidence došlých příspěvků. Ze zastupitelstva: vlk se nažral a koza zůstala celá. Závěrečná zpráva MZA: u konkrétních podnětů bylo kontrolou potvrzeno, že nebylo postupováno dle spisového řádu. Doba vyřízení: 367 dnů.

Perličky závěrem.

Ministerstvo vnitra ČR – Moravský zemský archiv:Co se týká Vašich konkrétních podnětů, bylo kontrolou potvrzeno, že v případě článků zasílaných ke zveřejnění v místním zpravodaji KOSTKA (dále jen „Zpravodaj“) nebylo postupováno dle čl. 3 odst. 1 a 8 aktuálně platného spisového řádu, účinného ode dne 31. 3. 2020 a schváleného usnesením RO č. 2/TR/2020 (dále jen „Spisový řád“). Výše uvedené odstavce uvádí povinnost, zajistit v případě dokumentů doručených mimo podatelnu či na jinou e-mailovou adresu než je elektronická adresa podatelny úkony spojené s příjmem, označením a evidencí.“

„To však dle našeho názoru nevylučuje povinnost vydavatele po určitou dobu přijaté články, ať již zveřejněné či nezveřejněné, uchovávat, zejména pak s ohledem na možné případné soudní spory. V rámci souvisejících jednání tak byla problematika uchování a vyřazování příspěvků diskutována s tím, že by mohla být doplněna do pravidel pro zveřejňování příspěvků, která má již nyní Obec nastavena v jednom ze svých vnitřních předpisů. Vzhledem ke skutečnosti, že skartační lhůta tohoto typu dokumentu není legislativně nikde stanovena, byla doporučena taková délka uchování, která by zajistila nejen provozní potřebu vydavatele pro jeho zveřejnění, ale i pro případné následné soudní spory.“

Zastupitelstvo č. 23, Hlobil st.: “ pane Žůrku vy jste tady řekl „dali mi za pravdu“, já jsem tu korespondenci četl a neřekl bych, že vám dali za pravdu. … Vůbec nejsme povinni toto schovávat a vám poskytovat, takže si tak nefanděte, že vám dali za pravdu„.

Obec: „Nápravné opatření: Byla zavedena listinná evidence došlých příspěvků do zpravodaje Kostka. Do evidence je
zaznamenáváno datum, kdy článek obdržela redakce, autor příspěvku a název článku.“

Zpráva o (ne)činnosti úřadu obce 7

Sedmý díl. „Zastupitelé jsou vázáni mlčenlivostí“ zní v posledních několika měsících od dvou nejvyšších představitelů obce Kostelec u Holešova. Formulace p. Hlobila st. „zastupitelé mají podepsanou mlčenlivost, že nebudou dále poskytovat citlivé informace dále“, nebo p. Pospíšilíkové „ZO je vázáno mlčenlivostí“ byly podnětem pro můj dotaz obci, co jsme jako zastupitelé podepsali. Ptal jsem se jaký konkrétní závazek z hlediska rozsahu a obsahu informací spadá pod mlčenlivost zastupitelů. Obec totiž může konat pouze v mezích zákona a způsobem stanoveným zákonem (Listina základních práv a svobod Čl. 2 odst. 2). Moje podezření, že obec po zastupitelích protiprávně požadovala podepsat dokumenty mlčenlivosti, potvrdilo Ministerstvo vnitra ČR, odbor dozoru a kontroly. Z mé strany následovalo odvolání podpisu pod dokumenty mlčenlivosti, jejichž vynucované podepsání považuji od samého začátku jako protiprávní nátlakový akt, který je poslední dobou zneužíván.

Námi vytvořené dokumenty neumíme vysvětlit

Petr Žůrek: neobdržel jsem odpověď na druhou otázku ohledně konkrétního vymezení závazku mlčenlivosti od zastupitelů z hlediska rozsahu a obsahu závazku. Obec: žádný další dokument nemáme. Doba vyřízení: zatím neznámá, protože řízení je v běhu. Počet opravných prostředků: 2 (stížnost a odvolání).

Perličky závěrem.

Ministerstvo vnitra ČR, odbor dozoru a kontroly. „Zákon o obcích, ani jiný právní předpis, nestanoví obecnou povinnost mlčenlivosti zastupitelů, tedy zákaz sdělovat informace o skutečnostech, o kterých se zastupitelé dozvěděli při výkonu své funkce. Takové pravidlo by se podle našeho názoru příčilo smyslu výkonu zastupitelského mandátu, neboť zastupitel by prakticky nemohl veřejně diskutovat o věcech souvisejících s činností obce, a bylo by v rozporu s principem transparentní veřejné správy.“

Ze zákona ani GDPR výslovně nevyplývá povinnost obce jako správce osobních údajů přijmout vhodná interní opatření ve smyslu čl. 32 odst. 1 GDPR ve vztahu ke členům zastupitelstva, resp. členům výborů a komisí nebo dalším osobám, které nakládají nebo přicházejí do styku s osobními údaji zpracovávanými obcí, avšak nejsou v postavení zaměstnanců obce.

Opatření k ochraně osobních údajů nemohou být zastupitelům uložena jednostranně např. starostou obce. Starosta obce je ve vztahu k ostatním (řadovým) zastupitelům v rovném postavení a nemůže jim proto ukládat povinnosti (neplatí zde vztah nadřízenosti a podřízenosti jako v zaměstnaneckých vztazích).

Obec není oprávněna podmiňovat přístup zastupitele k informacím, na které má zastupitel ze zákona nárok, požadavkem, aby zastupitel podepsal příslušnou interní směrnici o mlčenlivosti a ochraně osobních údajů. Jinými slovy řečeno, obec může zastupitele pouze upozornit, že daný dokument obsahuje zákonem chráněné údaje, nemůže však informace zastupiteli odepřít z důvodu, že zastupitel nepodepíše interní směrnici o mlčenlivosti a ochraně osobních údajů.


Dovolím si parafrázovat vyjádření p. Hlobila st. (ZO č. 29 ze dne 18.9.2018, bod 3, čas 17:40:11-17:43:27): „jestli je to pravda a nebo je to jen  šuškanda po Kostelci, že si Ing. Petr Hlobil st. vede na oponenty složky“. Ve světle vynuceného podepsání protiprávního požadavku mlčenlivosti se mi jeví, že složky nejenže existují, ale kolekce obsahu je vytvářena pro případy potřeby diskreditace oponentů.

Zpráva o (ne)činnosti úřadu obce 6

Šestý díl. Zopakovat třikrát po sobě stejnou chybu během jednoho měsíce, to vyžaduje mimořádný talent. Zvláště poté, když je na chybu veřejně upozorněno, chyba je napravena a přesto se opět prosadí mimořádný talent úředníka chybu zopakovat. Která ze dvou úřednic obce Kostelec u Holešova disponuje tímto mimořádným talentem se asi nedozvíme. Jediné co víme, že oficiálními kandidátkami jsou p. Pospíšilíková a p. Rušikvasová, co vyřizují žádosti o informace.

Výpis obsahu datové schránky ze dne 3.11.2021. Hlavní požadované dokumenty – zápis RO č. 21/2021 a prezenční listina budete mezi poskytnutými dokumenty hledat marně.

Poskytujeme dokumenty, které opět neposíláme

Obec: v příloze zasíláme zápis z jednání RO č. 21/2021 včetně přílohy a prezenční listiny. Big Original s.r.o.: datovou schránkou jste v příloze neposlali avizovaný zápis a prezenční listinu. Doba vyřízení: 16 dnů namísto 15 dnů. Počet opravných prostředků: 1 (stížnost).

Perličky závěrem.

Big Original s.r.o.. Stejně jako v případě naší nedávné stížnosti ze dne 14. října 2021 se musíme podivit nad skutečností, že při vyřízení naší žádosti o zápis z jednání RO č. 21/2021 nám nebyl poskytnut právě tento zápis. Je možné, že se jedná pouze o šlendriánský přístup k výkonu státní správy a záměrem není cílená obstrukce ze strany povinného, jako třeba u naší žádosti ze dne 30.6.2021. Během 2 týdnů se však jedná o druhé opakování stejné chyby (neposkytnutí hlavního dokumentu – zápisu RO). S přihlédnutím k vyjádření Krajského úřadu Zlínského kraje v dokumentu KUZK 63569/2021 o obstrukčním jednání povinného, zvažujeme uplatnění Stížnosti dle § 175 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád.


Pro korektnost je třeba uvést, že obec Kostelec u Holešova reagovala na stížnost ze dne 3.11.2021 vyřízením hned druhý den 4.11.2021. Třetí identickou chybu (neposkytnutí dokumentu) obec dokonce sama vyřídila následující den po poskytnutí nekompletních dokumentů.

Zdá se, že obec zavedla nějaký mechanismus kontroly poskytovaných informací. To by určitě bylo chvályhodné, protože by to přibližovalo smysl a cíl fungování státní správy a samosprávy pro občany obce.

Zpráva o (ne)činnosti úřadu obce 5

Pátý díl. Dlouho jsem se domníval, že postupy za hranou zákona obec Kostelec u Holešova uplatňuje výhradně vůči mé osobě, či společnostem ve kterých figuruji. Mýlil jsem se. Ukazuje se, že se to dotýká těch, kdo si dovolí sáhnout na nedotknutelnost majestátu úředníků, jejich lenost a pohodlí. Kdo si dovolí kritizovat konání obce Kostelec u Holešova, jako orgánu státní správy a samosprávy. Hybatelé obcí, p. Hlobil st. a p. Pospíšilíková, mají dozajista zjištěno, že za takové drobné ústrky na hraně kverulantství až obstrukcí, nezná zákon pro obec sankce. Bohužel. Konkrétní úředníci obce pouze nesou politickou odpovědnost, že je příště občané nemusí zvolit. Jenže taktika, že lidé do voleb zapomenou a příště jim to zase hodí, nemusí vyjít. Existují totiž oblasti, kdy pro přešlapy obce jsou sankce definovány, včetně trestně právní roviny. A místní či okresní kontakty nemusí mít dostatečně dlouhé a velké koště na zametení pod koberec.

Dokumenty jsou v ZŠ pár metrů od kanceláře, proto je neposkytneme

Obec: plán BOZP neposkytneme, protože ho nemáme; žadatel si může z Prahy přijet dokument ofotit. NY legal s.r.o.: za plán BOZP obec zaplatila 82.000 Kč, musí ho tedy vlastnit. Odvolací orgán: postup obce působí spíše obstrukčně, plán BOZP obec dozajista má a to na pár desítek metrů vzdálené stavbě ZŠ, kde z něj může pořídit kopii. Doba vyřízení: odhadem 58 dnů namísto 15 dnů (přesný počet dnů není v tuto chvíli znám). Počet opravných prostředků: 1 (odvolání).

 • 30.8.2021 podání žádosti společností NY legal s.r.o.
 • 14.9.2021 obec poskytuje část informací a vydává Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti pro neexistenci informace (plán BOZP)
 • 14.9.2021 odvolání proti Rozhodnutí
 • 13.10.2021 zrušení původního Rozhodnutí obce odvolacím orgánem Krajského úřadu Zlínského kraje

Perličky závěrem.

NY legal s.r.o. Tvrzení povinného subjektu, že Plán BOZP nemá, svědčí o nedbalém až lajdáckém přístupu povinného subjektu, který nemá dokumentaci stavby v řádném stavu, protože je povinen zajistit a archivovat předmětné dokumenty stavby. …důvodem pro neposkytnutí informace je skutečnost, že na stavbě proběhla kontrola ze strany Oblastního inspektorátu práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj. …existuje a musí existovat veřejný zájem nad dodržováním bezpečnosti, navíc když podle Oblastního inspektorátu práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj koordinátor při své činnosti na stavbě pochybil. Povinný subjekt je povinen si Plán BOZP opatřit a následně jej poskytnout. …Plán BOZP byl pro Obec Kostelec u Holešova zpracován z veřejných financí.

Obec Kostelec u Holešova. Plánem BOZP obec nedisponuje a osobou odpovědnou za zabezpečení dodržování BOZP zhotovitelem stavby je přímo koordinátor BOZP, jakožto odborně způsobilá osoba. Na žádost obce koordinátor BOZP uvedl, že předmětný dokument je jako pracovní dokument v listinné podobě uložen na stavbě, kde musí být nepřetržitě a neustále pracovníkům stavby a kontrolním orgánům k dispozici. Předmětný dokument byl vyžádán, ale nebyl poskytnut; po předchozí domluvě je ale možné požadované informace získat nahlédnutím do listinné podoby Plánu BOZP přímo na místě stavby.

Krajský úřad Zlínského kraje. Pokud je navíc obec stavebníkem, měla by hospodárně nakládat s veřejnými prostředky. Z toho plyne, že musí dohlížet nad tím, za co jsou veřejné prostředky vynakládány, zda jsou vynakládány hospodárně a za skutečně odvedenou práci. Z obsahu spisového materiálu a z toho, co povinný subjekt uvedl ve svém rozhodnutí a potažmo v předkládací zprávě, je nepochybné, že požadovaná informace, tedy Plán BOZP, existuje. Pokud za jeho vytvoření obec zaplatila nebo má zaplatit výše uvedené obchodní společnosti z veřejných prostředků, musí mít tento plán, tedy odvedenou práci, i k dispozici. K tvrzení povinného subjektu, že mu Plán BOZP koordinátor neposkytl, odvolací orgán uvádí, že toto tvrzení není ve spisovém materiálu ničím doloženo (není v něm založen žádný dokument, jímž by byl osloven koordinátor a není zde ani jeho odpověď). Nadto působí celý postup povinného subjektu spíše obstrukčně, protože pokud je možné do dokumentu nahlédnout na stavbě, tak nic nebrání tomu, aby si povinný subjekt, třeba i přímo na místě stavby, pořídil kopii Plánu BOZP (např. vyfocením na mobilní telefon, tablet nebo jiným způsobem) a následně ji poskytl žadatelce. Nadto je třeba poznamenat, že uvedený postup nemůže být pro povinný subjekt nikterak obtížný a zatěžující, protože vzdálenost sídla obce Kostelec u Holešova a Základní škody Kostelec u Holešova je pár desítek metrů. Odvolací orgán tedy konstatuje, že má-li povinný subjekt Plánem BOZP povinnost disponovat, musí si ho v případě, že ho dosud nemá, obstarat. Zde je na místě poznamenat, že koordinátor, jímž se povinný subjekt zaštiťuje, musí povinnému subjektu Plán BOZP poskytnout. V daném případě je odvolací orgán toho názoru, že obstarání kopie Plánu BOZP, pokud jej povinný subjekt, jak tvrdí, nemá (přístup k němu ale zcela evidentně má), nemůže představovat pro povinný subjekt nepřiměřenou zátěž. Naopak forma nahlédnutí do uvedeného Plánu BOZP je dle názoru odvolacího orgánu zatěžující pro žadatelku, protože ta má sídlo v Praze.

Zpráva o (ne)činnosti úřadu obce 4

Čtvrtý díl. Právo na informace je zakotveno v Listině základních práv a svobod kromě jiného proto, aby občané měli možnost kontrolovat činnost veřejné správy. Odpor obce k řádnému poskytování informací jen podtrhuje 2 věci: opora v právu na informace je v Listině nastavena správně a v obci Kostelec u Holešova je cosi shnilého, když se opakovaně brání průchodu kontroly svého konání veřejností. Na můj vkus obec Kostelec u Holešova příliš často neposílá veškeré dokumenty, co v průvodním dopise avizuje, nebo jsou požadovány. Když je posílaných dokumentů hodně, dá se to snad pochopit. Ale když ze 3 jednostránkových dokumentů formátu A4 obec pošle jen jeden, co si o tom pomyslet? Navíc když zaslání 2 hlavních požadovaných dokumentů (zápisu a prezenční listiny ze zasedání rady obce) obec samostatně uvádí a vypichuje v průvodním dopise. Zbrklost, neprofesionalita, nepozornost, šlendrián, nebo snad úmysl? Normální by bylo omluvit se. Namísto toho spustí na jednání zastupitelstva hnojomet, že je žádostmi o informace zahlcován úřad. K čemu tedy obec platí paní Rušikvasovou, co má žádosti o informace vyřizovat?

Obsah došlé datové zprávy. V zaslaných dokumentech není avízovaný zápis RO č. 19/2021, ani podepsaná prezenční listina.

Poskytujeme dokumenty, které neposíláme

Obec: v příloze zasíláme zápis z jednání RO č. 19/2021 včetně přílohy a prezenční listiny. Big Original s.r.o.: datovou schránkou jste v příloze neposlali avizovaný zápis a prezenční listinu. Doba vyřízení: 26 dnů namísto 15 dnů. Počet opravných prostředků: 1 (stížnost).

Perličky závěrem.

Když došly argumenty a rozptýlila se vypuštěná mlha, nastoupily hnojomety; ze zápisu ZO č. 23, bod 3

Žůrek P.: jak se podílí paní Rušikvasová na vyřizování žádostí podle z. 106
Pospíšilíková M. : paní Rušikvasová je na dohodu zaměstnaná u obce, pomáhá starostce s rozbujelou agendou okolo vyřizování žádostí podle 106ky, chystá základní texty odpovědí, které já doplňuji o fakta, která ona nemůže vědět a přidávám přílohy s dokumenty a posílám žadateli
Žůrek P.: množí se odvolání a stížnosti, což jsou legitimní opravné prostředky a KÚ jim dává za pravdu, nestálo by za to absolvovat nějaké školení na 106ku
Pospíšilíková M. : stížnosti se neposílají na KÚ, pouze pokud jsou považovány za neoprávněné, pokud jsou oprávněné tak se vyřizují OÚ, stěžovatel má ze zákona právo stížnost podat a plně využívá tohoto práva i v případech, kdy nedopatřením není k žádosti vše doloženo a stačilo by zavolat starostce a o chybějící dokument požádat, takto se to ale neřeší a rovnou se podá stížnost, které se vyhoví a to je vše, odvolání jsme povinni poslat na KÚ s vysvětlením, pokud nám dá KÚ za pravdu tak se to asi nedozvíte, pokud nám nedá za pravdu tak se to ventiluje, byla jsem na několika školeních a školení jsou jednostranná – v současném znění zákona nejsou žádné brzdy, které by dokázaly zamezit šikaně OÚ – například pokud žadatel vystupuje jako zastupitel, fyzická osoba, jednatelem dvou společností a 4x si požádá o totéž, tak mu 4x totéž musíte poslat, bez ohledu na to že se jedná jen o jednoho člověka ve čtyřech podobách a pokud toho chce někdo zneužívat tak to prostě takto dělá
Hlobil P. st.: jeden konkrétní příklad – všichni zastupitelé dostali k bodu projednávanému na ZZO podklad – únik facebookové komunikace a všichni zastupitelé ho mají k dispozici, ale mají podepsanou mlčenlivost, že nebudou dále poskytovat citlivé informace dále, následně se toto stalo předmětem vyšetřování policie a starostka musela poskytnout součinnost policii se závazkem mlčenlivosti, o uniklou FB komunikaci si požádal Big Original a informace byla odmítnuta z důvodu mlčenlivosti a pan Žůrek se tvrdošíjně odvolává jako Big Original že mu to obec nechce poskytnout, KÚ nenapíše poskytněte mu to, ale vrátí věc k novému projednání a řekne posuďte jestli tento případ je možný posuzovat dle příkladů různých caus, starostka pošle dotaz na policii a policie potvrdí povinnost mlčenlivosti a pan Žůrek informaci opět nedostane a odvolá se, já bych panu Žůrkovi poradil když sedíte doma u počítače tak si řekněte teď jsem tady jako zastupitel a mám zápis ZO a únik FB komunikace, teď si stoupněte vytočte se a řekněte si, teď jsem si sedl jako Big Original a mám ho taky. Tak proč ze sebe děláte takového hlupáka (výraz doplněn z videozáznamu) a otravujete tady paní starostku, ona má zcela jiné starosti a vás není hanba se tady na to ještě zeptat, kde se podíváme všude píšou je to šikanista, obtěžuje
Pospíšilíková M. : v této věci jsme dokonce byli napadeni, že děláme obstrukce, že nechceme tento dokument poskytnout
Hlobil P. ml.: jsme v bodě informace OÚ a řešíme jen problémy pana Žůrka, pokud má pan Žůrek tolik problémů a stížností, kterými bombarduje OÚ ať požádá – zařaďte moje problémy a mindráky na samostatný bod zasedání ZO a zastupitelé si odhlasují jestli to chtějí poslouchat nebo ne, vůbec se nebavíme o bodech které tu jsou ale o p. Žůrkovi, já jsem přišel kvůli plánovanému programu a ne poslouchat nářky p. Žůrka
Žůrek P.: chyběla mi ne jedna věc ale zápis a prezenční listina
Hlobil P. st.: tak jste si to měl vytisknout jako zastupitel
Žůrek P.: uniklá FB komunikace je přílohou zápisu ZO a může k ní kdokoliv, může do ní nahlédnout, nebo požádat o vytvoření kopie, nebo elektronické verze na zaslání
Hlobil P. st.: nemůže, správně říkáte, že nahlédnout s tím plně souhlasím, v tom okamžiku paní starostka řekne – tady mi podepište, že dne toho a toho v tolik hodin Franta Vopršálek nahlížel do zápisu ZO, vyžádal si kopii tu a tu konkrétní přílohu, byla mu předána proti podpisu a nebo mu předána nebyla a v tom já vidím rozdíl, aby kdokoliv jak vy říkáte komu to pošleme mohl potom říkat, že obec sama napomáhá úniku a rozšiřování uniklé FB komunikace, tuto argumentaci už jste někde použil
Žůrek P.: jaký je rozdíl mezi tím když si to někdo vyzvedne osobně nebo to právnické osobě pošlete datovou schránkou
Hlobil P. st.: rozdíl je v tom, že paní starostka může říct dala jsem mu to k nahlédnutí ale aby si to odnesl z úřadu, tak to jsem mu nedala
Žůrek P.: může si to ofotit, okopírovat atd.
Hlobil P. ml.: pokud je tam mlčenlivost tak paní starostka může i odmínout to vydat

V oficiálním zápise z projednávaného bodu 3 není uvedeno vše – původní videozáznam diskuze k tomuto tématu můžete shlédnout zde, originální záznam kompletního bodu 3 je k dispozici zde. Videozáznam z celého zastupitelstva č. 23 je ke shlédnutí zde.

Zpráva o (ne)činnosti úřadu obce 3

Třetí díl. Obec neoprávněně anonymizuje údaje, které ze zákona musí o příjemci veřejných prostředků poskytnout. Při postoupení odvolání Krajskému úřadu Zlínského kraje obec přehlíží svou povinnost a nevytváří předkládací zprávu (chybí vyjádření k námitkám) a dodá odvolacímu orgánu nekompletní spis (nedoloženy doručenky a neanonymizované verze dokumentů). Odvolací orgán nejenže souhlasí se všemi důvody v odvolání, ale konstatuje, že postup anonymizace obcí postrádá smysl – obec v dokumentech ponechala IČO podnikatelů, dohledatelné ve veřejných rejstřících. Nad to odvolací orgán uvádí, že žadatelka o informace je obchodní společnost, nikoliv osoba jejího jednatele. Obec opakovaně zcela zbytečně uvádí nadbytečnou identifikaci osoby jednající za právnickou osobu.

Skrýváme, koho obec platí

Obec: v rozporu s §8b InfZ anonymizuje údaje o příjemci veřejných prostředků a to jak v zápise z RO č. 18/2021, tak ve smlouvě koordinátora BOZP a TDI. Odvolací orgán: anonymizace byla provedena v rozporu s právními předpisy, k anonymizaci dokumentů nemělo dojít, postup obce postrádá smysl. Doba vyřízení: 58 dnů namísto 15 dnů. Počet opravných prostředků: 1 (odvolání).

 • 14.9.2021 podání žádosti
 • 29.9.2021 Rozhodnutí o odmítnutí žádosti obcí
 • 29.9.2021 odvolání proti Rozhodnutí o odmítnutí
 • 27.10.2021 zrušení původního Rozhodnutí obce a zastavení řízení odvolacím orgánem Krajského úřadu Zlínského kraje; obci je přikázáno poskytnout smlouvy ve formě prosté vlastnoručních podpisů
 • 10.11.2021 poskytnutí zápisu RO č. 18/2021, smlouvy koordinátora BOZP a smlouvy TDI na základě příkazu nadřízeného orgánu Krajského úřadu Zlínského kraje

Perličky závěrem.

Krajský úřad Zlínského kraje. V této souvislosti odvolací orgán uvádí, že povinný subjekt v rozporu s povinností stanovenou mu správním řádem, jenž se v případě vydání rozhodnutí o odmítnutí žádosti a dalším řízení uplatní, nepředložil odvolacímu orgánu řádnou předkládací zprávu (schází v ní vyjádření k odvolacím námitkám žadatelky) a předložený spisový materiál lze hodnotit jako nekompletní (chybí vykázání doručení žádosti a odvolání a dále neanonymizovaná verze dokumentů, které byly v anonymizované podobě žadateli poskytnuty).

Odůvodnění napadeného rozhodnutí neobsahuje alespoň bližší výčet anonymizovaných údajů, ani žádná správní uvážení povinného subjektu, proč je na místě aplikace právě ust. § 8a zákona o svobodném přístupu k informacím. K obsahu napadeného rozhodnutí pak odvolací orgán musí uvést, že žadatelkou o informace byla obchodní společnost, nikoli osoba jejího jednatele, proto jsou v napadeném rozhodnutí zcela zbytečně uvedeny identifikační údaje tohoto jednatele. S ohledem na fakt, že tuto identifikaci osoby jednající za právnickou osobu, která je žadatelkou a jejíž identifikační údaje jsou podstatnými náležitostmi, povinný subjekt činí opakovaně, je nepochybné, že dovětek v žádosti o informace byl namířen právě vůči této nadbytečné identifikaci.

Odvolací orgán musí souhlasit se všemi odvolacími důvody uvedenými v odvolání žadatelky. Povinný subjekt nerespektoval ust. § 8b zákona o svobodném přístupu k informacím. Dle odst. 1 tohoto ustanovení platí, že povinný subjekt poskytne základní osobní údaje o osobě, které poskytl veřejné prostředky. Je nepochybné, že příkazníci ve výše uvedených úplatných smlouvách jsou osobami, kterým byly nebo na základě již uzavřených smluv budou poskytnuty finance z veřejného rozpočtu povinného subjektu. Již s ohledem na tuto skutečnost měl povinný subjekt uvedené údaje žadatelce poskytnout, a to jak v plném znění předmětných smluv, tak v zápise ze schůze Rady č. 18/2021 obci Kostelec u Holešova (str. 4/5).

Odvolací orgán tak musí konstatovat, že anonymizace osobních údajů byla provedena v rozporu s právními předpisy, a žadatelce měly být požadované dokumenty poskytnuty ve znění prostém pouze od vlastnoručních podpisů zástupců smluvních stran ve smlouvě příkazní o zajišťování činností koordinátora BOZP ze dne 30. srpna 2021. Nad to je nutno zmínit, že byť byly anonymizovány údaje o příkaznících z výše uvedených smluv, identifikační čísla osob na dokumentech zůstaly. Pomineme-li fakt, že k anonymizaci na dokumentech nemělo dojít, takový postup povinného subjektu zcela postrádá smysl, neboť dle identifikačních čísel je možno tyto podnikající fyzické osoby ve veřejných rejstřících snadno dohledat.

Zpráva o (ne)činnosti úřadu obce 2

Chaotická, horlivá a nelogická anonymizace dokumentů obcí Kostelec u Holešova je poměrně běžným jevem. Ne že by se to občas jiným úřadům či státním institucím nestávalo. Obecně mám vypozorováno, že když je úřad dobře veden a koná v souladu se zákonem, má úředníky vzdělané a vyškolené. K excesům s anonymizací pak u nich nedochází. U nás v obci podklady pro odpověď na žádost o informace chystá, dle vyjádření p. Pospíšilíkové, paní Rušikvasová. Dlouho jsem problém okolo opakované nesprávné anonymizace neřešil až obec vytvořila „anonymizovaný“ dokument státní organizace Agentura pro ochranu přírody a krajiny. Důvod a provedení anonymizace si prostě říkalo o odvolání a upozornění, že obec prostřednictvím svých úředníků opravdu neví co dělá, nebo neví, jak to má dělat. Na což ve finále doplácíme my, občané obce Kostelec u Holešova.

Posudek AOPK ohledně kácení stromů

Obec: v rozporu se zákonem anonymizuje jméno a podpis v dokumentu státního úřadu, telefon a mailovou adresu obsahující jméno ponechá bez anomyzace. Odvolací orgán: dokumenty státních orgánů, institucí a úředních osob jsou vyjmuty z anonymizace, k anonymizace dokumentů nemělo dojít, postup obce postrádá smysl. Doba vyřízení: 59 dnů namísto 15 dnů. Počet opravných prostředků: 1 (odvolání).

 • 27.8.2021 podání žádosti
 • 9.9.2021 Rozhodnutí o odmítnutí žádosti obcí
 • 14.9.2021 odvolaní proti Rozhodnutí o odmítnutí
 • 8.10.2021 zrušení původního Rozhodnutí obce odvolacím orgánem Krajského úřadu Zlínského kraje
 • 25.10.2021 poskytnutí posudku 1 a 2 na základě příkazu nadřízeného orgánu Krajského úřadu Zlínského kraje

Perličky závěrem.

Krajský úřad Zlínského kraje. Odvolací orgán však musí souhlasit s odvolacími důvody uvedenými v odvolání žadatele. Agentura ochrany přírody a krajiny je orgánem státní správy, správním úřadem, a tedy vydané dokumenty vznikly z úřední činnosti. Ustanovení § 8a odst. 2 zákona o svobodném přístupu k informacím z ochrany práv dotčených osob vylučuje osobní údaje o veřejně činné osobě, funkcionáři nebo zaměstnanci veřejné správy, které vypovídají o jeho veřejné nebo úřední činnosti nebo o jeho funkčním nebo pracovním zařazení. Údaj o vyřizující osobě, jakož i údaj o řediteli správy CHKO proto nepožívají právní ochrany ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím. Odvolací orgán tak musí konstatovat, že provedená anonymizace osobních údajů nebyla provedena v souladu s právními předpisy, a žadateli měly být požadované dokumenty poskytnuty v plném znění. Nad to je taktéž přiléhavá připomínka žadatele, že byť byl anonymizován údaj o vyřizující osobě, kontakt na ni (telefonní číslo, emailová adresa obsahující též jméno a příjmení) na dokumentu zůstal. Pominemeli fakt, že k anonymizaci na dokumentech nemělo dojít, takový postup povinného subjektu postrádá smysl.

Aktivní Kostelec z.s. (žadatel). Závěrem si dovolíme ke způsobu provedení anonymizace povinným uvést komickou skutečnost. Ačkoliv povinný v poskytovaných dokumentech AOPK anonymizoval jméno úřední osoby, v patičce dokumentů ponechal bez anonymizace e-mailovou adresu a telefon úřední osoby, co posudky vypracovávala.

Zpráva o (ne)činnosti úřadu obce 1

Snažil jsem se být tolerantní a nehromadit v rubrice „Černá listina“ zdokumentovaná pochybení obce Kostelec u Holešova. Bohužel množství pochybení konstatované nadřízenými a kontrolními orgány poslední dobou roste nad únosnou mez. Když se téma otevře na jednání zastupitelstva, někteří zastupitelé to řeší posměšky nebo nevybíravými výrazy, namísto abychom hledali cestu k zlepšení činnosti úřadu. Zbývá tedy poslední krok – vyvození politické odpovědnosti prostřednictvím veřejné medializace.

V sérii následujících příspěvků předložím pochybení obce z poslední doby a to na základě konstatování nadřízených a kontrolních orgánů.

Zápis konkurzní komise na ředitelku MŠ

Obec: konkurz je neveřejný a na zápis, kromě RO, nemá veřejnost nárok. Odvolací orgán: dokument obec vlastní a tudíž jej musí poskytnout (po patřičné anonymizaci). Doba vyřízení: 55 dnů namísto 15 dnů. Počet opravných prostředků: 1 (odvolání).

 • 22.4.2021 podání žádosti
 • 6.5.2021 Rozhodnutí o odmítnutí žádosti obcí
 • 7.5.2021 odvolaní proti Rozhodnutí o odmítnutí
 • 31.5.2021 zrušení původního Rozhodnutí obce odvolacím orgánem Krajského úřadu Zlínského kraje
 • 16.6.2021 poskytnutí zápisu na základě příkazu nadřízeného orgánu Krajského úřadu Zlínského kraje

Pikantnost na závěr. Naprosto identický postup, včetně chybného postupu obce a jeho zrušení Krajským úřadem Zlínského kraje, obec absolvovala před 7 měsíci (mezi 6.9.2020 a 10.11.202). Normální člověk by se z pochybení poučil. Obec nikoliv – v tomto případě jako přes kopírák opakovala ty samé chyby. Přitom musela vědět, že opět dostane přes prsty od Krajského úřadu Zlínského kraje. Zlomyslnost? Nic lepšího mi nenapadá.

ZZO č. 23 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 23 konaného dne 26. října 2021 v zasedací místnosti obce Kostelec u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení zasedání zastupitelstva, schválení programu jednání. Délka 9:46.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZO č. 22. Délka 3:24.

Bod 3 programu: informace o činnosti obce. Délka 1:15:37.

Bod 4 programu: novely obecně závazných vyhlášek. Délka 2:21.

Bod 5 programu: veřejnoprávní smlouvy. Délka 4:30.

Bod 6 programu: záměr prodeje pozemku obce. Délka 6:54.

Bod 7 programu: dodatek SoD Rovina. Délka 1:51.

Bod 8 programu: rozpočtové opatření 4/2021. Délka 4:29.

Bod 9 programu: parkování u ZŠ. Délka 32:47.

Bod 10 programu: diskuze. Délka 0:38.

Bod 11 programu: závěr. Délka 1:04.

Zápis ze ZZO č. 23 naleznete zde.