ZZO č. 9 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání ZO č. 9 konaného dne 8. prosince 2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kostelci u Holešova. Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 0 před samotným zahájením schůze: debata o připuštění nahrávání videozáznamu a o pořizování a publikování editorial dokumentační fotografie z fotbalového zápasu. Délka 20:07

Bod 1 programu: projednávání námitek k zápisu č. 8 a schvalování programu ZZO č. 9. Délka 28:05

Bod 2 programu: kontrola usnesení předchozího ZZO č. 8. Délka 4:16

Bod 3 programu: informace o činnosti OU. Plný záznam druhé části projednávaného bodu – diskuse k přednesené zprávě. Délka 19:03

Bod 4 programu: rozpočtové opatření. Délka 8:55

Bod 5 programu: nákup pozemku obcí. Délka 3:44

Bod 6 programu: prodej pozemku obce. Délka 6:06

Bod 7 programu: směrnice pro zadávání veřejných zakázek. Délka 30:12

Bod 8 programu: obecně závazná vyhláška č. 1/2015. Délka 14:21

Bod 9 programu: schválení věcného břemene. Délka 2:37

Bod 10 programu: schválení investičního záměru. Délka 5:36

Bod 11 programu: parkování na chodnících a úkapy provozních kapalin na veřejných prostranstvích. Délka 27:43

Bod 12 programu: uvedení do souladu fyzického stavu s právním stavem komunikace na hřišti. Délka 9:18

Bod 13 programu: dopravní značení v obci. Délka 20:23

Bod 14 programu: nakládání s odpady. Délka 21:13

Bod 15 programu: pojištění odpovědnosti obce a zastupitelů. Délka 10:45

Bod 16 programu: dodržování jednacích řádů obce. Délka 18:17

Bod 17 programu: projekty ZŠ v roce 2016. Délka 6:45

Bod 18 programu: obnova krajinné zeleně – projekt Lipiny. Délka 28:05

Bod 19 programu: diskuse. Délka 59:52

Bod 20 programu: závěr. Délka 6:02


Zápis ze zasedání Zastupitelstva č. 9 si můžete přečíst zde.

Nahrávání veřejného zasedání zastupitelstva obce Kostelec u Holešova

Dne 8.12.2015 proběhlo veřejné zasedání zastupitelstva obce Kostelec u Holešova.Zřejmě jako první v historii ZO a nejspíš i obce jsem využil své právo zaručené článkem 4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Nepochybně jsem tím téměř všechny zaskočil – zdejší právní povědomí o právech a povinnostech vyplývajících ze zákonů je zde, až na výjimky, na velmi nízké úrovni.

Ostatně posuďte sami na sestřihu videozáznamu. Z původní 20ti minutové debaty jsem ve výsledném 11,5 min. sestřihu pro přehlednost vynechal pouze informace netýkající se pořizování záznamu.

Informace o pořizování audiovizuálního záznamu

V souladu se zákonem jsem přítomné vyvěšeným dokumentem informoval o pořizování audiovizuálního záznamu. Samozřejmostí je registrace v rejstříku Úřadu pro ochranu osobních údajů; moje registrace má číslo 0063805.

Přestože jsem ohledně legálnosti pořizování videozáznamu ze ZO sděloval p. Hlobilovi a jeho koaličním zastupitelům dostatečně mnoho podložených argumentů a faktů, odmítali je akceptovat. Nezbývalo mi jiné, než požádat vyšší autority – Ministerstvo vnitra – o zaslání stanoviska.

10621 pořizování videozáznamu na ZZO_Page_1

Odpověď MV, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly na mou žádost si můžete prohlédnout zde. První přílohou k odpovědi je stanovisko ODK MV č. 7/2008.2008-7_(zvukovĂ©_a_obraz._záz_ze_ZO)_Page_1

Druhou přílohou je stanovisko UOOU č. 2/2013.

2-2013 UOOU_Page_1

Nezbývá než doufat, že p. Hlobil a jeho koaliční zastupitelé si prostudují stanoviska a výklady právních nadřízených autorit a budou s pokorou a úctou respektovat a dodržovat zákony této země, jak ostatně ve svém slibu zastupitele slíbili.

Zápisy ze zastupitelstva

Jednací řád Zastupitelstva obce Kostelec u Holešova schválený dne 25.11.2014 usnesením ZO 2/2014 a vyvěšený na webu obce v bodě XIII odstavec 3 říká:

Jednací řád Zastupitelstva obce Kostelec u Holešova_Page_6

Zápis je umístěn na internetových stránkách obce Kostelec u Holešova.

Detailněji řečeno (jak vyplývá z předchozích bodů) – plnohodnotný zápis včetně podpisů starosty, místostarostky a 2 ověřovatelů. Plnohodnotný zápis, jež je jediným originálním zápisem z veřejného zasedání Zastupitelstva obce (ZZO) a obsahuje písemný záznam co bylo na zasedání projednáváno, řečeno, připomínkováno, apod. Mimochodem veřejnost ZZO, veřejnost zápisu a veřejnost informací co byly na ZZO řečeny, projednávány, namítány, kontrolovány a rozhodnuty jsou klíčovou podmínkou pro kontrolu činnosti ZO veřejností. ZO pracuje s veřejnými financemi, které musí být pod veřejnou kontrolou. A zásadní kontrolu musí vytvářet občané. V místních věcech to totiž nikdo jiný za ně neudělá.

Po nástupu do role zastupitele dne 15.9.2015 jsem napřed potřeboval zorientovat v dokumentech, které vedení obce vytváří (zápisy ZO a RO, smlouvy a dohody, výběrová řízení, atd.). Od samého počátku jsem narazil na tvrdý odpor p. Hlobila v poskytování dokumentů. Nevím, kde se u něj bere ta paranoia, že poskytnutím dokumentů se světu odhalí tajemství starosty Hlobila. Pochopil jsem, že porušování jednacího řádu ZO v nezveřejňování zápisů ZZO není technický omyl či neschopnost vedení obce, ale systematický záměr.

8.12.2015 na ZZO jsem nechal zařadit na program jednání bod 16 o dodržování jednacích řádů obce – přednesená důvodová zpráva: Příloha k bodu č. 16 ZO č.9. Na tomto místě se nebudu rozepisovat o detailech projednávání bodu a usnesení k němu. Chci jen zdůraznit výsledek: plnohodnotné zápisy ze ZZO na webu obce stále nejsou. V lednu 2016 sice obec publikovala na webu usnesení, ale to samozřejmě v žádném případě není a nemůže být zaměňováno se zápisem ZZO.

Proto jsem se rozhodnul, že veřejnosti poskytnu plnohodnotné zápisy ze ZZO, tak jak mi byly obcí tyto dokumenty poskytnuty na základě mé žádosti podle zákona 106/1999 Sb.

Vítejte

Moje babička s dědou z Kostelce spolu s mými rodiči mne vedli k tomu, že v životě se má jednat čestně a spravedlivě, být pravdomluvný, nelhat a nepodvádět. V podstatě v duchu masarykovského nebát se a nekrást. Já jsem si k tomu doplnil – dokázat se zpříma podívat do očí lidem, které jsem na své cestě předešel.

IMAG0028 IMAG0027

Za svůj život jsem procestoval mnoho zemí a v nich poznal mnoho různých lidí v rozličných profesích a rozdílných společenských postaveních – od lidí ze slumu až po panovníky a prezidenty. A musím říct, že moji prarodiče a rodiče mne při výchově vedli správně – ve světě se podle zásad co mi vštěpovali opravdu žije.

Když jsem se v roce 2009 vrátil ke kořenům své rodiny do Kostelce, překvapila mne nevraživá atmosféra v dědině a nálepkování lidí: kdo je zdejší a kdo se přistěhoval, kdo je silný a kdo je štíhlý, kdo má rád sport a kdo kulturu. Drbům a pomluvám zde lidé raději naslouchají než faktům a realitě. Rozhodně tím neříkám, že to platí obecně o všech  občanech Kostelce. Ale na můj vkus je jich příliš.

Je mi jasné, že dnešní doba nás zvenku masíruje nepravdami, podvody a podrazy až můžeme nabýt dojmu že toto je morální a etický standard života co máme žít. Je snadné sledovat bulvární televizi nebo tisk a pak si v hospodě anonymně zanadávat. Jenže takto se život náš a budoucích generací nedá budovat. Naše životy – soukromé či veřejné – musíme žít a vytvářet v pravdě, s úctou vůči okolí, s pokorou vůči všeobecně respektovaným pravidlům.

IMAG0069

Chápu, že doba je rychlá a denně přináší hodně změn. A asi ne každému bylo dáno, aby zvládal průběžně sledovat a absorbovat novinky. To nevadí – pokud máme v sobě přijatelnou míru pokory a snahy učit se novému, dá se to zvládnout. Jako optimista věřím, že spousta lidí z Kostelce má snahu poznávat nové věci a umí potlačit své ego ve prospěch potřebné pokory a trpělivosti. Pro ty, kteří mají prezentaci svého ega jako hlavní životní program, se alespoň tímto webem pokusím nabídnout jiný pohled na svět. Svět mimo Kostelec u Holešova, svět mimo hranice této země.

IMAG0024

Delší dobu jsem se snažil lidem v obci vysvětlovat fakta, zákony, pravidla, postupy. Snažil jsem se říct, že ne všechno v obci děláme správně a měli bychom to dělat alespoň v souladu se zákony. Bohužel čím přesněji a jednoznačněji jsem argumentoval konkrétními praragrafy zákonů a vyhlášek, tím více se vytrácela kultivovaná demokratická diskuse a bohužel nastoupily hospodké urážky, pomluvy a nepravdy.

Založil jsem web kostelecuholesova.eu abych Vám zprostředkoval fakta. Chci psát blogy o exaktních podložených faktech. Chci publikovat dokumenty, o kterých by jste měli vědět. Připravím rubriku s právními radami. Principielně chci publikovat ověřená fakta, ne dojmologie. Pokud v blogu budou prezentovány názory či komentáře, budou patřičně označeny. Tak jsem zvyklý pracovat, tak velí novinářská etika. Věřím, že Vám web pomůže. Pomůže nám všem ke kultivaci prostředí a vztahů v Kostelci.

Zákony a předpisy

Asi nejpřehlednější a průběžně aktualizovaný zdroj zákonů, nařízení a vyhlášek je projekt Zákony pro lidi, který najdete zde (nebo klikněte na proklik) www.zakonyprolidi.cz. Pro zobrazení hledaného zákona napište jednoduše do vyhledávacího okna číslo hledaného zákona, nebo jeho název. Web je pěkný v tom, že si můžete nechat zobrazovat i historii, tedy postupné novely. Zároveň vidíte co bylo a jakým způsobem naposled aktualizováno. To je docela důležité, protože mnoho zákonů je novelizováno parlamentním nešvarem zvaným přílepek a ten se ve sbírce zákonů zdlouhavě hledá. Zákon si můžete stáhnout jako pdf, nebo vytisknout.

Druhý můj oblíbený zdroj právních informací je projekt Frank Bold, který najdete na adrese www.frankbold.org. Jedná se o neziskový projekt skupny právníků původně pracujících na ochraně životního prostředí a krajiny. Za léta se rozrost do pěkného rádce pro občany i instutce jak různé věci řešit. Web je průběžně aktualizován a zdá se mi objektivní pro obě strany (oprávněného i povinného). Zřejmě nejzajímavější (alespoň pro mne) je rubrika poradna, kterou vřele doporučuji.

seznam zákonů, se kterými asi nejčastěji přijdete do styku

Popis charakteristiky pod zákonem není vyčerpávající – má jen hrubě orientovat v jeho smyslu a použití.

zákon o svobodném přístupu k informacím 106/1999Sb.

Prostřednictvím tohoto zákona můžete požádat o informace instituce zjednodušeně řečeno financované z veřejných prostředků (obce, města, ministerstva, účady, a společnosti jimi zřízené, atd.). Informaci musí být poskytnuta do 15 dnů. Poskytnutá informace musí být zvěřejněna na webu. Zákon zná institut stížnosti, kterou řeší nadřízený orgán. Dozor nad prováděním zákona má Ministerstvo vnitra – odbor dozoru a kontroly (kam ve druhé instanci můžete uplatnit stížnost). Žádost musí obsahovat formality požadované zákonem, jinak může být zamítnuta. Žádost logicky nemůže být anonymní a nemusí obsahovat zdůvodnění. Zákon popisuje, jaké informace lze či nelze poskytnout. Zjednodušeně řečeno nelze poskytnout utajované informace a informace o životním prostředí a ochraně krajiny (to řeší jiný zákon).

nařízení vlády o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím 173/2006Sb.

Nařízení vlády navazující na § 21 odst. 2 zákona 106/1999 Sb. Nařízení vlády definuje pro povinné způsob stanovení náhrad za poskytování informací dle zákona. Obec nemůže vytvořit libovolným způsobem sazebník náhrad jak jí umožňuje zákon 106/1999 Sb., ale pouze dle zásad definovaných v totmo vládním nařízení.

zákon o právu na informace o životním prostředí 123/1998Sb.

Prostřednictvím tohoto zákona můžete požádat o informace instituce mající ve své náplní řešení životního prostředí a ochranu krajiny (přenesené pravomoce obcí a měst, ministerstva, účady, atd.). Informaci musí být poskytnuta do 30 dnů. Žádost musí obsahovat formality požadované zákonem, jinak může být zamítnuta. Žádost logicky nemůže být anonymní a nemusí obsahovat zdůvodnění. Zákon popisuje, jaké informace lze či nelze poskytnout. Zjednodušeně řečeno poskytují se informace o životním prostředí a ochraně krajiny.

zákon o ochraně přírody a krajiny 114/1992Sb.

Zákon popisující ochranu přírody a krajiny. Dává pravidla co instituce i jednotlivci musí respektovat při svých činnostech, aby dodržovali ochránu přírody a krajiny.

zákon o obcích 128/2000Sb.

Základní zákon obce popisující co a jak má obec a její instituce vykonávat. Popisuje rozdělené pravomocí mezi zastupitele, radu a starostu. Definuje zodpovědnost za výkon úkonů přenesené pravomoci a samostatné působnosti obce. Popisuje práva a povinnosti zastupitelů, rady a starosty obce.

zákon o ochraně osobních údajů 101/2000Sb.

Zákon definující ochranu osobních údajů. Popisuje co musíte udělat pokud chcete zpracovávat osobní údaje, popisuje co není zpracování osobních údajů a kdy nemusíte mít souhlas dotčené osoby.

zákon o veřejných zakázkách 134/2016Sb.

Zákon definující veřejné zakázky. Popisuje způsob provedení veřejné zakázky pokud spadá do limitu dafinovaného zákonem. U podlimitních zakázek definuje jen některé povinnosti pro vyhlašovatele řízení. Velmi důležitý zákon zajišťující přidělování zakázek financovaných z veřejných peněz.

zákon o kontrole (kontrolní řád) 255/2012Sb.

Zákon popisující pravidla o kontrolách veřejných institucí. Klíčový zákon pro auditora, který minimálně jednou ročně musí provést audit hospodaření obce (zahrnuje i audit veřejných zakázek).

zákon správní řád 500/2004Sb.

Zákon definuje postup orgánů moci výkonné (samosprávné celky – obce, města), pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy. Ke správnímu soudu se podává žaloba, pokud nižší opravné prostředky selhaly.

tiskový zákon 46/2000 Sb.

Zákon kromě jiného definuje vydávání periodik i pro naší obecní tiskovinu. Dočtete se o právech na uveřejnění opravy, nebo o právu zveřejňovat vyvážené a objektivní informace. JInými slovy, aby obecní periodikum placené a vydávané z veřejných prostředků nebylo pouze hlásnou troubou vládnoucí koalice.