Kostlivec č. 2 – dezinformátorka Pospíšilíková

Poskytovat informace je povinnost obce, kterou si obec sama hradí ze svých prostředků. Jakékoliv doprovodné řeči paní Pospíšilíkové, že poskytování informací spotřebovává drahocenný čas a prostředky obce, které jsou takto vyhozeny z okna, jsou jen dezinformačními výmluvami, aby předřadila své osobní pohodlí před dodržování zákona a plnění povinností vyplývajících z funkce starostky obce. Svou neochotou poskytnout veřejnosti informace je dvojice Hlobil – Pospíšilíková dlouhodobě známá – jak mezi žadateli o informace, tak u odvolacího správního orgánu (Krajský úřad Zlínského kraje), či dohledového kontrolního orgánu (Ministerstvo vnitra ČR). V zoufalé snaze gradovat negativní vykreslování žadatelů před jejími přívrženci, přenesla paní Pospíšilíková téma z jednání a zápisů ZO a RO na stránky obecního periodika KOSTKA. Na její nepravdy jsem reagoval odpověďmi jak v periodiku KOSTKA 3/2022 a 4/2022, tak v článcích Starostku za 60 tisíc měsíčně zdržuje vyřizovat úřední agendu a Ani 4 roky nestačily, aby p. Pospíšilíková pochopila výkon státní správy. Zároveň jsem o stanovisko požádal dozorový orgán Ministerstvo vnitra ČR, které potvrdilo mé podezření. Paní Pospíšilíková ohledně poskytování a vyřizování žádostí o informace šíří na veřejnosti dezinformace.

Jádrem sporu se stal veřejně prezentovaný názor paní Pospíšilíkové v periodiku KOSTKA č. 2/2022, že vyřizování zákonem předepsané agendy „spotřebovává její drahocenný čas a finanční prostředky, které jsou takto vyhozeny z okna“. Jedná se prý o významnou část pracovního nasazení starostky obce, kterou „nikde v obci neuvidíte“. V následujícím vydání periodika KOSTKA č. 3/2022 pokračovala v dezinformacích … příjem obce z rozpočtového určení daní je … určen na údržbu a rozvoj obce, … tedy nikoliv na výkon veřejné správy.

Ze strany paní Pospíšilíkové se jedná o dezinformační bláboly, což jsem si ověřil v odpovědi MV ČR na mou žádost o stanovisko.

Dovolím si odcitovat zásadní pasáže ze stanoviska MV ČR.

Pro úplnost informací uvádím odpověď MV ČR ze dne 17.10.2022, včetně přílohy k dokumentu, na mou žádost o informace ze dne 5.10.2022, která předcházela výše uvedenému stanovisku MV ČR ze dne 7.11.2022.

Voliči si konání paní Pospíšilíkové a pana Hlobila všimli a odsunuli je z veřejného života obce. Pospíšilíková byla ve volbách 2022 z druhého místa kandidátky odsunuta na páté pořadí mimo zvolené zastupitele jako první náhradník. Hlobil z prvního místa kandidátky skončil na čtvrtém místě jako poslední zvolený zastupitel z jeho kandidátky.

Kostlivec č. 1 – pokuta 50 tisíc Kč od ÚOHS

Svoje předem písemně připravené vyjádření zastupitel Hlobil přečetl na jednání zastupitelstva. Kromě jiného se razantně vymezil proti mému varování zaslané Aleši Pospíšilíkovi, že „Nové vedení obce a zastupitelstvo bude muset řešit mnoho reliktů a nepopulárních kostlivců, co zbyly po Hlobilově uskupení“ (Hlobilova interpretace: „nová RO převezme neradostné dědictví a mnoho kostlivců co po Hlobilově uskupení zbylo“). Vyjádření p. Hlobila nebyla nějaká jeho momentální emotivní replika v diskuzi na názor jiného řečníka. Dokument si p. Hlobil předem písemně připravil: měl tedy možnost si text promyslet, zvážit věrohodnost jednotlivých slov a oporu v důkazech. Pan Hlobil veřejnosti tvrdí, že kostlivci jsou pouze 2 a to ještě z období před jeho vládnutím v obci. Rozhodl jsem se toto jeho nepravdivé tvrzení vyvrátit. Seriál příspěvků o kostlivcích Hlobilova uskupení bude doprovozený důkazy a vysvětlujícími komentáři.

Že existuje kostlivec s cenovkou 50.000 Kč za přestupek v podobě porušení zákona o zadávání veřejných zakázek spočívající v neoprávněném rozdělení veřejné zakázky, pan Hlobil a paní Pospíšilíková velmi dobře věděli.

Šest týdnů před volbami (11.8.2022) dostala obec Rozhodnutí o přestupku. Přesto Hlobil s Pospíšilíkovou zavřeli kostlivce do skříně a nikomu nic neřekli. Hlobil dokonce vědomně veřejně lhal když jako zastupující místostarosta v době nepřítomnosti starostky na zastupitelstvu č. 28 konaného dne 23.8.2022 převzal její povinnosti a měl informovat o činnosti obce. Ačkoliv jsem se na vývoj správního řízení cíleně ptal, od p. Hlobila jsem dostal jen arogantní a jízlivou odpověď. Že obec od 11.8.2022 vlastní Rozhodnutí ÚOHS p. Hlobil 23.8.2022 zamlčel.zápis ZO č. 28, 23.8.2022, bod 3

Ani v zápisech následujících 4 zasedáních Rady obce (16/2022 5.9.2022, 17/2022 19.9.2022, 18/2022 3.10.2022 a 19/2022 17.10.2022) nenajdete žádnou zmínku o ukončeném správním řízení a uložené pokutě 50.000 Kč od ÚOHS. Toto si snadno může každý průměrně IT gramotný čtenář ověřit na webu obce proklikem na uzob s patřičnými kritérii vyhledávání.

Paní Pospíšilíková zcela selhala a rezignovala na svou povinnost informovat o činnosti obce. Místo informování členů Rady obce, zastupitelů či občanů, urputně hlídala zamčenou petlici na dveřích skříně s kostlivcem za vydatného přispění Hlobila. Při úzkostlivém hlídání skříně s kostlivcem tajně doufali, že se veřejnost před volbami o pokutě nedozví. Dozví. Na stránkách ÚOHS, jsou veřejně dostupná veškerá rozhodnutí úřadu.

Rozhodnutí ÚOHS o pokutě 50.000 Kč ze dne 10.8.2022 nabylo právní moci 20.10.2022, protože obec podala proti Rozhodnutí rozklad. Rozhodnutím předsedy ÚOHS byl rozklad dne 19.10.2022 zamítnut a potvrzeno původní Rozhodnutí o přestupku obce s pokutou 50.000. Kč.

ÚOHS byl na obec poměrně shovívavý při výšce vyměřené pokuty za přestupek. Horní hranice pokuty byla 741.186 Kč. Je nesporné, že je to kostlivec pana Hlobila a paní Pospíšilíkové, kterého se do poslední chvíle ovládání obce snažili zatajit. Na riziko rozdělení zakázky jsme předkládali mnoho argumentů (videozáznam bodu 5 ZO č. 23 ze dne 17.8.2017), ale byli jsme „demokraticky“ přehlasováni Hlobilovými „boys“. Teď by se správně měli hlasující zastupitelé podělit o zaplacení pokuty 50.000 Kč za škodu, kterou svým nesprávným rozhodnutím obci způsobili.

E-mail s dokumentem zaslaný Aleši Pospíšilíkovi

Na ZO č. 2 zastupitel Hlobil veřejně negativně skloňoval části obsahu mého dopisu, který jsem 2. října 2022 zaslal Aleši Pospíšilíkovi. Ozývají se hlasy jestli takový dopis vůbec existuje, proč není zveřejněn celý, jak se e-mail adresovaný lídrovi jedné kandidátky dostane do poštovní schránky lídra druhé konkurenční (opoziční) kandidátky. Nemám se za co stydět, v dopise jsem popisoval jen fakta a dokument zveřejňuji. Obrázek o hodnověrnosti vystoupení zastupitele Hlobila si laskavý čtenář dozajista dokáže udělat sám.

Dopis byl odeslán jako příloha e-mailu odeslaného v neděli 2. října 2022 ve 21:06.

Určitě jste si všimli, že e-mail s dopisem byl kromě Aleše Pospíšilíka adresován v kopii ještě 3 zastupitelkám: Ivě Haškové, Haně Helsnerové a Miluši Václavkové. Přesto byl dopis vhozen do poštovní schránky p. Hlobila, jak se nám veřejně přiznal ve svém vystoupení na ZO č. 2. Tedy někdo z těchto 4 oslovených musel dokument vytisknout a vhodit v papírové formě do poštovní schránky p. Hlobila. Nebo někdo z těch 4 adresátů mail někomu přeposlal a ten s vytištěným dokumentem spěchal do poštovní schránky p. Hlobila. Proč měl někdo zájem na předání dopisu politickému konkurentovi a opozici v jedné osobě v době, kdy se urputně hledala spolupráce 8+ hlasů v zastupitelstvu? V době, kdy se nominanti na pozici starosty měnili jako apoštolové na orloji. Odpověď by měli mezi sebou hledat ti 4 adresáti. V tuto chvíli to vypadá, že si mezi sebou hřejí na prsou dvojitého agenta, co hraje na obě strany. Teď jde jen o únik dopisu, příště může jít o ztrátu důvěryhodnosti u voličů v obci.


Dopis voliče a občana obce KuH

Digitálně podepsaný originál je zde.

Kostelec u Holešova 2. října 2022

Vážený pane Aleši Pospíšilíku,

chtěl bych Vám touto cestou předně poblahopřát k volebnímu výsledku Vaší kandidátky a k Vašemu získání zastupitelského mandátu.

Obracím se na Vás tímto dopisem jako občan a volič obce Kostelec u Holešova a jako novinář. Oslovuji Vás tímto dopisem jako lídra kandidátky „Kostelec a Karlovice pro všechny“, která získala největší, ale zároveň i nedostatečnou většinu zastupitelských mandátů.

Je logické, že takové množství získaných zastupitelských mandátů při volební premiéře kandidátky vyvolá mezi členy euforii a pocit velkého vítězství. Z 15 členů kandidátky jste jediný, kdo za poslední 2 volební období měl šanci si na vlastní kůži prožít, co znamená být zastupitelem. Navíc v roli řadového běžného zastupitele, co má minimální možnosti ovlivňovat chod obce, ba dokonce podílet se na vedení nebo řízení obce. O ostatních 14 členech Vaší kandidátky se dá myslím odvážně tvrdit, že nemají žádnou reálnou a praktickou zkušennost, jak funguje zastupitelstvo, jaké záležitostí řeší a musí řešit Rada obce, starosta či místostarosta. Až na pár světlých výjimek (události kolem ZŠ a MŠ) jsem nezaznamenal přítomnost některého ze 14 členů Vaší kandidátky po dobu celého jednání zastupitelstva obce, o Radě obce ani nemluvě. A právě z těchto důvodů jsem si dovolil výše použít slova o euforii a pocitu vítězství z Vašich 6 zastupitelských mandátů. O euforii a pocitu vítězství, na které navazuje „přesvědčení“, že máme právo vzít moc v obci do svých rukou, bez ohledu na závazky, pro které nás voliči zvolili. Bez ohledu na morální profil partnera, se kterým ad-hoc získáme další 2+ hlasy potřebné pro získání nadpoloviční většiny.

Ve Vašem volebním programu nešlo přehlédnout závazek dodržování zákona, pravidel a předpisů. Nešlo přehlédnout jasné vymezení se proti způsobu vládnutí Hlobilova uskupení. Troufám si tvrdit, že na základě těchto informací a postojů před volbami, v návaznosti na způsob vládnutí Hlobilova uskupení v minulých osmi letech, se voliči pro Vás rozhodli a jejich hlasy jste získali poprvé 6 zastupitelských mandátů.

Po volbách se obcí začaly šířit informace, že byste chtěli vládnout v široké koalici. Tedy přibrat do řízení obce Hlobilovo uskupení a pojistit si chybějící 2 hlasy do potřebné nadpoloviční většiny. Dle informací co se ke mně donesly to lidé vnímají jako zradu na deklarovaném postoji, že se chcete vymezit proti způsobu vládnutí Hlobilova uskupení v uplynulých 8 letech. Zklamaný názor lidí nezhojí ani deklarování, že s Hlobilem starším spolupracovat nechcete, když lidi z jeho kandidátky přizvete do vedení obce. Nové vedení obce a zastupitelstvo bude muset řešit mnoho reliktů a nepopulárních kostlivců, co zbyly po Hlobilově uskupení. S člověkem z Hlobilova uskupení bude komplikované až nemožné dostát Vašeho závazku dodržování zákona a jednání s péčí řádného hospodáře, když bude například potřebné projednat a prosadit výsledek kontrol externích orgánů.

Na mém webu https://www.kostelecuholesova.eu/ je za téměř 7 let existence poměrně rozsáhlé množství shromážděných dokumentů a důkazů k výše uvedenému. Dovolím si připomenout nejvýraznější momenty s odkazy, proč jsou lidé z Hlobilova uskupení pro veřejnost (a i RO) nepřijatelní.

 • Tomáš Marek
  • nedokázal věrohodně na veřejnosti (ZO č. 20, 29.6.2021, bod 9) obhájit, proč na jednání RO č. 7/2021 dne 12.4.2021 podal protinávrh jmenovat ředitelkou MŠ jiného kandidáta, než byl vybrán konkurzní komisí
  • nedokázal vysvětlit podíl na pletichách při veřejné zakázce, jež vyplývají z FB komunikace projednávané na ZO č. 20 (odkaz viz předchozí bod)
  • v návaznosti výsledek správního řízení ÚOHS ohledně porušení zákona o zadávání veřejných zakázek ve věci dělení VZ na veřejné osvětlení, přijde do hledáčku porušení zákona Tomášem Markem při této zakázce kvůli střetu zájmů
 • Martin Hradil
  • jeho vystupování na ZO č. 20 (bod 9 odkaz výše) a následný postoj ke kauze volby ředitelky MŠ, otevřenému dopisu Jiřího Sklenáře, k článku Nespokojených občanů „Obcí se šíří anonymní psaní“; shrnuto v článku „Cui bono, pane Hradile?“
  • „Já to číst nebudu“ (ZO č. 20 bod 9 odkaz viz výše + oficiální zápis) – vyjádření k existenci oficiálních podkladů pro jednání Rady obce a zastupitelstva je vážným varováním – bez ohledu na skutečnost zda s obsahem souhlasí či nikoliv, je nepřijatelné, že zastupitel programově odmítá číst podkladové materiály pro jednání orgánů obce a následně o nich hlasovat v usnesení

Lidé v obci si všímají, že musíte být Hlobilovi nějakým způsobem zavázaný a podle toho i jednáte. Myslím, že to bylo příkladně vidět už před šesti lety v bodě 2 jednání ZO č. 11 dne 14.4.2016 (videozáznam bodu 2 https://youtu.be/LUt0L5bH5Q4 ), kdy v úvodu jednání navrhujete zařazení mimořádného bodu „Stanovisko ZO ke stránkám kostelecuholesova.eu“. Pozorný divák zaznamená, že z Vaší původní myšlenky, aby se ZO pobavilo o nových stránkách kostelecuholesova.eu, jste se nechal vmanipulovat do usnesení o distancování se od stránek www.kostelecuholesova.eu . Zprvu vadil název domény, a jeden příspěvek, který mimochodem od 30.1.2017 v původní publikované formě na webu neexistuje. Nevadilo zveřejňování videozáznamů, právní informace, atd. Jenže právě díky ostudnému a právně neúčinnému usnesení 9/11Z/2016 se Váš návrh (včetně Vašeho hlasování) stal nástrojem pro odůvodňování nátlaku obce při odmítání zveřejňování příspěvků v periodiku KOSTKA, omezováním svobody slova a porušováním tiskového zákona, které nakonec musel rozhodnout soud. Přesto Hlobilovu uskupení dodnes vadí zveřejňované nekonfliktní informace jako videozáznam ZO či zápisy RO a ZO s odkazem na Usnesení ZO, jehož jste byl iniciátorem. Smyslem tohoto příkladu není výčitka, ale ukázka, že Vaše submisivnost hraničící s devótností vůči Hlobilově uskupení občanům v obci neunikla. Je na Vás, abyste se oprostil od Hlobilova jha a konal jako svobodný, svéprávný a zdravě sebevědomý lídr volebního uskupení, kterému občané-voliči svěřili své hlasy v naději po odstřižení se od způsobu vedení obce Hlobilovým uskupením.

Nové zastupitelstvo a Rada obce převezme po Hlobilově uskupení neradostné dědictví. Kromě veřejně publikovaných kauz (správní řízení vedené ÚOHS – dělení veřejné zakázky na VO, kontrola MV ČR ohledně dodržování zákona č. 106/1999 Sb., správní řízení vedené ČIŽP, Scolarest) jsou zde další dosud nepublikované kauzy (například SFŽP – podezření z porušení dotačních podmínek, Dům seniorů – reklamace nefunkčních oprav za 7 mil. Kč, nebo kauza rekonstrukce ŠJ ZŠ). K tomu existují další důvodná podezření, že obec nejednala s péčí řádného hospodáře. Proto by RO měla být sebevědomý a odhodlaný orgán, který se vypořádá s negativními následky minulosti. Se zátěží ve formě propojení se členy Hlobilova uskupení to půjde o poznání hůře. Především před občany a voliči obce.

Závěrem bych si Vám dovolil popřát, ať Vás provází nadčasová prozíravost při nelehkém rozhodování o volbě spolupracovníků a politických partnerů pro vedení obce Kostelec u Holešova.

S pozdravem

Ing. Petr Žůrek

ZZO č. 2 – audiozáznam

Originální audiozáznam pořízený a poskytnutý obcí z veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 2 konaného dne 10. listopadu 2022 v zasedací místnosti obce Kostelec u Holešova.

Pro přehlednost a lepší orientaci byl původní zvukový záznam rozdělen podle jednacích bodů, vloženy ochranné prvky a doplněn o vložený TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení. Délka 1:28.

Bod 2 programu: složení slibu. Délka 1:11.

Bod 3 programu: určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele. Délka 1:26.

Bod 4 programu: schválení programu jednání zastupitelstva obce. Délka 9:55.

Bod 5 programu: rezignace starosty obce a volba nového starosty obce. Délka 5:51.

Bod 6 programu: odvolání členů rady obce. Délka 1:11.

Bod 7 programu: volba členů rady obce. Délka 4:23.

Bod 8 programu: rezignace předsedy kontrolního výboru. Délka 0:18.

Bod 9 programu: volba předsedy kontrolního výboru. Délka 2:16.

Bod 10 programu: diskuze. Délka 52:56.

Bod 11 programu: závěr. Délka 0:14.  

Zápis ze ZZO č. 2 naleznete zde.

ZZO č. 1 – audiozáznam

Anonymizovaný autentický audiozáznam pořízený a následně poskytnutý obcí na základě zákona č. 106/1999 Sb. z ustavujícího veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 1 konaného dne 18. října 2022 v zasedací místnosti obce Kostelec u Holešova.

Pro přehlednost a lepší orientaci byl původní zvukový záznam rozdělen podle jednacích bodů, vloženy ochranné prvky a doplněn o vložený TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení. Délka 5:54.

Bod 2 programu: slib zastupitelů. Délka 4:24.

Bod 3 programu: určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele. Délka 2:35.

Bod 4 programu: schválení programu jednání zastupitelstva obce. Délka 5:07.

Bod 5 programu: volba starosty a místostarosty obce. Délka 16:43.

Bod 6 programu: volba členů rady obce. Délka 7:06.

Bod 7 programu: zřízení finančního a kontrolního výboru. Délka 7:23.

Bod 8 programu: ustanovení zastupitele pověřeného zastupováním obce. Délka 1:53.

Bod 9 programu: rozhodnutí o odměnách neuvolněných zastupitelů. Délka 2:47.

Bod 10 programu: odchodné starostky a místostarosty obce. Délka 4:12.

Bod 11 programu: závěr. Délka 2:41.

 

Zápis ze ZZO č. 1 naleznete zde.

ZO č. 2 bude znovu volit starostu a místostarostu

Na čtvrtek 10. listopadu 2022 od 17 hodin je ohlášeno zasedání zastupitelstva obce č. 2 s jediným obsahem: odstoupení starosty Jiřího Čúzyho a místostarosty Aleše Pospíšilíka, kteří byli do funkcí zvoleni 18. října 2022.

Že není něco v pořádku se dalo tušit již 12 dní po zvolení do funkcí. V pondělí 31. října 2022 se konalo první ustavující zasedání Rady obce. Z pěti radních se zúčastnili jen 3. Chyběl starosta Jiří Čúzy a radní Tomáš Marek.

Přišlo mi velmi zvláštní, že starosta obce se nezúčastní úvodního a prvního zasedání RO. V pondělí večer po skončení Rady obce přišlo vysvětlení: Jiří Čúzy odstupuje z funkce starosty obce. O dva dny později přišlo náhlé vyhlášení jednání ZO č. 2, kdy se k odstoupení z funkce přidal také místostarosta Aleš Pospíšilík. Netuším, co se během 12 dnů pokazilo na spolupráci kandidátek Aleše Pospíšilíka a Petra Hlobila. Z uplynulých dnů se dá vyčíst, že oba pánové Jiří Čúzy a Aleš Pospíšilík vrcholné funkce v obci dělat nechtějí a spolupráce s kandidátkou Petra Hlobila nevedla k očekávané funkčnosti vedení obce Kostelec u Holešova.

Pokud jste si otevřeli pozvánku na ZO č. 2 na úřední desce obce a na webu obce v aplikaci uzob, pak jste možná zaznamenali, že stejnou pozvánku podepisují odlišné osoby s odlišnou funkcí.

Pokud si myslíte, že je to špatně, získáváte kladné body v soutěži ze znalostí zákona o obcích. A pokud ještě dojdete k závěru, že místostarosta nemá pravomoc svolat jednání ZO (§ 92 odst. 1 „Zasedání zastupitelstva obce svolává starosta“), máte další kladné bonusové body do soutěže. Pokud někdo přijde a bude tvrdit, že starosta se vzdal funkce a tedy místostarosta ho zastupuje a i vyhlašuje jednání ZO, nedejte se! Argumentujte, že z žádného zápisu nevyplývá, že by se starosta vzdal funkce a jediný dosud oficiální doklad o odstoupení je bod 5 budoucího jednání ZO č. 2 ve čtvrtek 10.11.2022. A to teprve nastane.