Zpráva o (ne)činnosti úřadu obce 5

Pátý díl. Dlouho jsem se domníval, že postupy za hranou zákona obec Kostelec u Holešova uplatňuje výhradně vůči mé osobě, či společnostem ve kterých figuruji. Mýlil jsem se. Ukazuje se, že se to dotýká těch, kdo si dovolí sáhnout na nedotknutelnost majestátu úředníků, jejich lenost a pohodlí. Kdo si dovolí kritizovat konání obce Kostelec u Holešova, jako orgánu státní správy a samosprávy. Hybatelé obcí, p. Hlobil st. a p. Pospíšilíková, mají dozajista zjištěno, že za takové drobné ústrky na hraně kverulantství až obstrukcí, nezná zákon pro obec sankce. Bohužel. Konkrétní úředníci obce pouze nesou politickou odpovědnost, že je příště občané nemusí zvolit. Jenže taktika, že lidé do voleb zapomenou a příště jim to zase hodí, nemusí vyjít. Existují totiž oblasti, kdy pro přešlapy obce jsou sankce definovány, včetně trestně právní roviny. A místní či okresní kontakty nemusí mít dostatečně dlouhé a velké koště na zametení pod koberec.

Dokumenty jsou v ZŠ pár metrů od kanceláře, proto je neposkytneme

Obec: plán BOZP neposkytneme, protože ho nemáme; žadatel si může z Prahy přijet dokument ofotit. NY legal s.r.o.: za plán BOZP obec zaplatila 82.000 Kč, musí ho tedy vlastnit. Odvolací orgán: postup obce působí spíše obstrukčně, plán BOZP obec dozajista má a to na pár desítek metrů vzdálené stavbě ZŠ, kde z něj může pořídit kopii. Doba vyřízení: odhadem 58 dnů namísto 15 dnů (přesný počet dnů není v tuto chvíli znám). Počet opravných prostředků: 1 (odvolání).

  • 30.8.2021 podání žádosti společností NY legal s.r.o.
  • 14.9.2021 obec poskytuje část informací a vydává Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti pro neexistenci informace (plán BOZP)
  • 14.9.2021 odvolání proti Rozhodnutí
  • 13.10.2021 zrušení původního Rozhodnutí obce odvolacím orgánem Krajského úřadu Zlínského kraje

Perličky závěrem.

NY legal s.r.o. Tvrzení povinného subjektu, že Plán BOZP nemá, svědčí o nedbalém až lajdáckém přístupu povinného subjektu, který nemá dokumentaci stavby v řádném stavu, protože je povinen zajistit a archivovat předmětné dokumenty stavby. …důvodem pro neposkytnutí informace je skutečnost, že na stavbě proběhla kontrola ze strany Oblastního inspektorátu práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj. …existuje a musí existovat veřejný zájem nad dodržováním bezpečnosti, navíc když podle Oblastního inspektorátu práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj koordinátor při své činnosti na stavbě pochybil. Povinný subjekt je povinen si Plán BOZP opatřit a následně jej poskytnout. …Plán BOZP byl pro Obec Kostelec u Holešova zpracován z veřejných financí.

Obec Kostelec u Holešova. Plánem BOZP obec nedisponuje a osobou odpovědnou za zabezpečení dodržování BOZP zhotovitelem stavby je přímo koordinátor BOZP, jakožto odborně způsobilá osoba. Na žádost obce koordinátor BOZP uvedl, že předmětný dokument je jako pracovní dokument v listinné podobě uložen na stavbě, kde musí být nepřetržitě a neustále pracovníkům stavby a kontrolním orgánům k dispozici. Předmětný dokument byl vyžádán, ale nebyl poskytnut; po předchozí domluvě je ale možné požadované informace získat nahlédnutím do listinné podoby Plánu BOZP přímo na místě stavby.

Krajský úřad Zlínského kraje. Pokud je navíc obec stavebníkem, měla by hospodárně nakládat s veřejnými prostředky. Z toho plyne, že musí dohlížet nad tím, za co jsou veřejné prostředky vynakládány, zda jsou vynakládány hospodárně a za skutečně odvedenou práci. Z obsahu spisového materiálu a z toho, co povinný subjekt uvedl ve svém rozhodnutí a potažmo v předkládací zprávě, je nepochybné, že požadovaná informace, tedy Plán BOZP, existuje. Pokud za jeho vytvoření obec zaplatila nebo má zaplatit výše uvedené obchodní společnosti z veřejných prostředků, musí mít tento plán, tedy odvedenou práci, i k dispozici. K tvrzení povinného subjektu, že mu Plán BOZP koordinátor neposkytl, odvolací orgán uvádí, že toto tvrzení není ve spisovém materiálu ničím doloženo (není v něm založen žádný dokument, jímž by byl osloven koordinátor a není zde ani jeho odpověď). Nadto působí celý postup povinného subjektu spíše obstrukčně, protože pokud je možné do dokumentu nahlédnout na stavbě, tak nic nebrání tomu, aby si povinný subjekt, třeba i přímo na místě stavby, pořídil kopii Plánu BOZP (např. vyfocením na mobilní telefon, tablet nebo jiným způsobem) a následně ji poskytl žadatelce. Nadto je třeba poznamenat, že uvedený postup nemůže být pro povinný subjekt nikterak obtížný a zatěžující, protože vzdálenost sídla obce Kostelec u Holešova a Základní škody Kostelec u Holešova je pár desítek metrů. Odvolací orgán tedy konstatuje, že má-li povinný subjekt Plánem BOZP povinnost disponovat, musí si ho v případě, že ho dosud nemá, obstarat. Zde je na místě poznamenat, že koordinátor, jímž se povinný subjekt zaštiťuje, musí povinnému subjektu Plán BOZP poskytnout. V daném případě je odvolací orgán toho názoru, že obstarání kopie Plánu BOZP, pokud jej povinný subjekt, jak tvrdí, nemá (přístup k němu ale zcela evidentně má), nemůže představovat pro povinný subjekt nepřiměřenou zátěž. Naopak forma nahlédnutí do uvedeného Plánu BOZP je dle názoru odvolacího orgánu zatěžující pro žadatelku, protože ta má sídlo v Praze.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *