Praporky do oken, protože pěkné domy a zahrádky nestačí při úsilí o lepšího člověka

Není třeba nadále spekulovat, v čem chce kandidátka Hlobilova uskupení pokračovat. Do schránek nám doručili popis konkrétních kroků. Cílem prý nejsou pěkné domy, lepší bydlení, zahrada a květiny, protože ty již nestačí k plnohodnotnému životu v obci. Usilovat je prý potřeba o lepšího člověka, lepší rodinu. To bychom se mohli zase vrátit k vyvěšování praporků se srpem a kladivem do oken a komise vytvořená Hlobilovou kandidátkou by mohla kontrolovat správnost pořadí vyvěšených praporků. Jedince, kteří by nedostatečně usilovali o lepšího člověka, by mohla komise kontrolovat doma, zda má dostatečné základy mravní, když se neprojevuje v zevnějšku. Brrr! To si opravdu Hlobilovo uskupení myslí, že třetí volební období vystačí s recyklovanými prázdnými komunistickými hesly? Že se lidé v obci dobrovolně podvolí, aby jim vedení obce aktivně zasahovalo do jejich životů, názorů či myšlení?

Ano, již třetí volební období má Hlobilova kandidátka ve svých cílech políčeno na „úsilí o lepšího člověka“. Napřed jsme se tomu smáli, jak by takovou bezobsažnou frázi mělo zastupitelstvo či Rada obce realizovat. Už samotný výraz „lepší člověk“ vyvolává více otázek než odpovědí při pokusech o definování konkrétních charakterových vlastností, či chování takového jednotlivce. Ale Rada obce cestu našla. Spoluobčan obce Kostelec u Holešova a člen Hlobilovy kandidátky 18. prosince 2017 násilím vnikl na můj pozemek, kde mne opakovaně fyzicky napadl, následně násilím vnikl do domu, kde mě opětovně fyzicky napadl. Protože atmosféra v obci byla napjatá, požádal jsem 30.12.2017 lídra kandidátky a starostu obce, aby situaci zklidnil. Rada obce schválila 8.1.2018 usnesení, kde se nepřímo postavila na stranu pravomocně odsouzeného agresora

odpověď Rady obce na mou žádost o zklidnění situace v obci po mém napadení 18.12.2017

Postoj Rady obce, kdy bagatelizuje jednání agresora, je navíc v ostrém rozporu s videozáznamem z napadení promítaným při jednání soudu a svědeckými výpověďmi před soudem ohledně konání agresora: „děláš bordel v dědině“, „děláš bordel na zastupitelstvu“. Dokonce i sám agresor u soudu svou vypovědí potvrdil, že nemohlo jít o „neuvážené, zkratovité jednání“, jak tvrdí Rada obce.

z výpovědi obviněného agresora na soudě v Kroměříži (protokol o hlavním líčení z 10.5.2018)

Zajímavé je také si připomenout jména členů Rady obce, kteří se nedistancovali od násilného chování v obci a hlasovali pro usnesení č. 8/1R/2018 dne 8.1.2018.

hlasování o usnesení Rady obce ze dne 8.1.2018

V souvislosti s hlasováním 8.1.2018 „o lepším člověku“ je velmi poučné nahlédnout na první místa aktuální kandidátky Hlobilova uskupení, co má v programu usilovat o lepšího člověka.

kandidátní listina Hlobilova uskupení pro komunální volby 2022

Určitě si laskavý čtenář sám udělá názor, co si v praxi Hlobilovo uskupení představuje za pojmem „lepší člověk“.

Letáky 2014 a 2022

Zajímavé je porovnání letáků Hlobilova uskupení z roku 2014 a 2022 (v roce 2018 žádný leták ve schránce nebyl).

volební letáky Hlobilova uskupení: vlevo rok 2014, vpravo rok 2022

Jako první mě zaujala téměř stejná grafická úprava, kterou se za 8 let nikdo neobtěžoval změnit. Při bližším prozkoumání to ale není jen grafická úprava, na kterou za 8 let nikdo nesáhl. Bez úpravy byly z osm let starého materiálu recyklovány slogany, výkřiky do tmy či sliby.

volební letáky Hlobilova uskupení s barevně vyznačenými shodnými částmi (vlevo rok 2014, vpravo rok 2022)

Za nejzajímavější posun Hlobilova uskupení, kromě prořídlých řad kandidátů, považuji hlavní slogan. V roce 2014 to byla fráze lídrovského sebevědomí: „Nabízíme změnu“. Slogan roku 2022: „Chceme se podílet na správě obce“ zní jako ustrašené pípnutí uštvané zvěře zahnané do kouta: „Přisedli bychom si. Zn. židli máme vlastní“. To už není původní sebevědomé „povedeme obec“ z roku 2014, ale „dejte nám alespoň líznout nějakou neškodnou funkcí“.

Tlačení trakaře s demokracií a dodržováním zákonů je na Vás

Mám 3 důvody, proč nenajdete mé jméno na volební kandidátce v Kostelci u Holešova. Všechny mají společného jmenovatele v napadení občanem obce Miroslavem P. 18.12.2017 provázeného 2,82 ‰ alkoholu a vyjádřením „Děláš bordel v dědině“ a „Děláš bordel na zastupitelstvu“. Soud útočníka pravomocně odsoudil, navazující další soudy stále probíhají, následky bohužel přetrvávají. Prvním důvodem je můj zdravotní stav v příčinné souvislosti s napadením 18.12.2017 z důvodu mých aktivit jako zastupitele (Zlínský deník, Týdeník Kroměřížska). Třináct měsíců strávených na neschopence po napadení (první moje neschopenka v životě), co přešlo do trvalého invalidního důchodu je myslím dost výmluvný argument pro mé rozhodnutí. Druhý důvod je, že v návaznosti na napadení jsem přišel o práci a musím pomáhat manželce v soláriu, což je náš jediný zdroj příjmů jako rodiny. Třetí důvod je, že až na pár výjimek lidi v Kostelci nezajímalo co dělám a báli se mne veřejně podpořit. Proč mám tedy riskovat svůj život a zdraví pro někoho, kdo o to ani nestojí a veřejně se mě nezastane? Jestli si mám vybrat mezi svým zdravím a životem na jedné straně a aktivitami pro obec, kterým téměř nikdo nevyjádří veřejně podporu, tak si vybírám svůj život a zdraví. Lidé v Kostelci ještě musí dozrát a dospět v demokracii a respektu k zákonům, jak je běžné v jiných místech této země. Já jsem jim ukázal cestu jak dohlížet na nakládání s našimi veřejnými prostředky, na dodržování zákonů, na úctu a respekt k principům demokracie. Zbytek je na nich.

Z počátku vládnutí Hlobilova uskupení se mi vryly do paměti dva výrazné signály, které předznamenaly moje úsilí za dodržování zákonů obcí a za zachování úcty a respektu k demokratickým pravidlům:

 • „To číst nebudu. Já jsem tu zákon.“ (reakce Hlobila po zvolení starostou na nabídnutý výtisk zákona o obcích k prostudování)
 • „To by si tu mohl říkat každý co chce!“ (replika radního Rušikvase na poznámku veřejnosti při jednání Zastupitelstva obce)

Vědom si svého slibu zastupitele „… Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ , začal jsem obec nabádat k dodržování zákonů. Bohužel mnoho mých upozornění zůstalo ze strany obce či zastupitelstva bez odezvy. Přesněji řečeno mým upozorněním se vysmívali. Nezbylo než požádat třetí stranu o vyjádření ke způsobu aplikování zákona obcí.

Dovolím si uvést stručný výčet dosažených prosazení zákona a práv občanů obce Kostelec u Holešova zajímat se o dění v obci. Abyste případně věděli, na co a kde navázat.

 1. „Jednání Rady obce je neveřejné, žádost o zápis RO odmítáme.“ Z prvotního postoje p. Hlobil obrátil a dnes jsou alespoň neúplné zápisy (ZO a RO) k dispozici on-line. Pokud se zajímáte o kompletní originální dokument, musíte na obec osobně, nebo si jej vyžádat dle zákona č. 106/1999 Sb.
 2. „Zpoplatníme poskytování informací.“ Účelovou finanční překážku v poskytování informací byla obec nucena zrušit na základě zásahu dozorujícího orgánu MV ČR.
 3. „Vypněte tu kameru! Hoďte na to čepicu! Zastupitelstvo odhlasovalo, abyste vypnul tu kameru.“ To jsou některé z hlášek zastupitelů a občanů z dvacetiminutového grilování odporu na ZO č. 9 kvůli natáčení veřejného jednání zastupitelstva. Nezákonné požadavky jsem ignoroval a natočená jednání zastupitelstva jsou od té doby veřejně k dispozici. Častokrát slouží jako důkazní dokument protiprávního jednání obce. Jednání odpůrců natáčení je o to více komické, jelikož Holešov i Přerov jednání ZO nejen natáčí, ale i živě přenáší kabelovou TV.
 4. „Zadávací dokumentace je diskriminační, hrozí zásah ÚOHS.“ Většina zastupitelů se nám na ZO smála, když jsme toto varování vyslovili. Pak zasáhnul ÚOHS a výběrové řízení zrušil. Obec to stálo 30 tis. Kč a zdržení při výběru dodavatele téměř o jeden rok.
 5. „Ministerstvo vnitra konstatovalo 6 porušení zákona obcí.“ Marně jsem dlouhodobě upozorňoval na nesoulad konání obce se zákonem o obcích a Informačním zákonem; autorita kontroly z MV ČR jako jediná přinutila obec k nápravě.
 6. „Nedostatky ve vedení spisové služby Kostelec u Holešova.“ Kontrola MV ČR konstatovala pochybení při neoznačování úředních dokumentů spisovou značkou. Mohlo tak docházet k manipulaci s úředním dokumentem obce, kdy byl dokument vlastně oficiálně vyhotoven.
 7. „V obecním periodiku KOSTKA musí být umožněno vyjádřit svůj názor i opozičnímu zastupiteli, třeba i odkazem na web stránky.“ Od roku 2018 se vyostřily zásahy obce do mých textů spolu s odporem obce zveřejňovat mé příspěvky. Následovaly 2 žaloby, které byly nepravomocně okresním soudem Kroměříž zamítnuty, aby při odvolacím řízení Krajský soud v Brně prvostupňové rozhodnutí zrušil a potvrdil správnost mých žalob. Obec, kromě ostudy a odstoupení vedoucí redaktorky, vydala za tento předem ztracený právní experiment 53.433 Kč.
 8. „Černá stavba chodníků v Kostelci byla postavena v rozporu s projektem, aniž by to zaregistroval stavební dozor či obec.“ Pro sjednání nápravy musela do obce dorazit PČR a stavební úřad.
 9. „Obec byla přinucena k zadání odborného posudku, který zredukoval původní požadavek na skácení 30 stromů na výsledných 6 stromů“. Příčinou bylo nekompetentní odůvodnění skácení stoletých stromů ze strany žadatelů (obec, soukromá osoba).
 10. „Uloženou náhradní výsadbu obec neoprávněně vykázala doklady zaplacenými z dotace“. Dle KÚ ZK je věcí obce, aby si hlídala provedení náhradní výsadby. Porušení dotací prověří Státní fond životního prostředí, nesplnění náhradní výsadby Inspekce životního prostředí.
 11. „Až 5 let nebyla prováděna náhradní výsadba za pokácené stromy.“ Z podnětu KÚ ZK bylo zmapováno pochybení na základě něhož obec začala dodatečně konat. Dohru má v rukou přestupkový orgán Inspekce životního prostředí.
 12. „Většina zastupitelů se vysmívala riziku při rozdělení veřejné zakázky na veřejné osvětlení.“ ÚOHS na základě zjištěných okolností zahájil s obcí správní řízení.

Z popsaného je myslím zřetelně vidět, že dodržování zákonů, spolu s respektováním demokratických principů, není u nás v obci Kostelec u Holešova automatickou samozřejmostí. Zvlášť citelně to pocítí jednotlivci, co nejsou konformní s Hlobilovým názorovým proudem. Byť nám trakař s demokracií a dodržováním zákonů v obci při tlačení vrže, musí se v rámci České republiky pohybovat. Je jen na nás (Vás), zda se občanům podaří přesednout do pohodlnějšího prostředku, který bude přirozeně dodržovat a respektovat pravidla demokratického právního státu.

Manipulátoři

K zápisům ze zastupitelstva či Rady obce, jako k úřední listině, máme přirozenou autoritu. Jenomže i tento úřední dokument vytváří lidé sledující své zájmy, ve snaze vědomě či podvědomě ovlivňovat názor čtenářů. Když k tomu přidáme, že veřejně dostupné verze na webu obce jsou nekompletní a odlišující se od originálního zápisu, máme tu značný prostor pro manipulaci se čtenáři. Málokterý zájemce o zápis dojde na obec, aby se podíval do listinného originálu, což manipulátoři dokážou s přehledem využít. Třeba proto, aby v zápise akcentovali jedovatou slinu na nepohodlné, nebo proto, aby pomlčeli o svých pochybeních.

Budou číst jen to, co jim ukážeme

O faktu, že originální zápis se odlišuje od verze, co je předkládána veřejnosti na webu obce, jsem psal před 4 lety v příspěvku „Kdo koho vlastně šikanuje?“. Odlišnost originálního a zveřejněného zápisu jsem demonstroval na části zápisu RO č. 15/2017. Vlevo je to, co obec ukazuje veřejnosti, vpravo je originální obsah.

Přílohy jen pro vyvolené

Obec čtenářům skryje ale mnohem zásadnější informace ze zápisu – veškeré přílohy, které jsou nedílnou součástí zápisu. V přílohách se skrývá dost často zásadní obsah, o jehož existenci v textu zápisu není ani náznak. Pro demonstraci jsem vybral bod 9 ZO č. 20 konaného dne 29.6.2021. Jedním ze 3 dokumentů příloh zápisu byl přepis FB komunikace, který měl úzkou návaznost na volbu ředitelky MŠ. Přepis FB komunikace hýbal celou obcí a podezření z trestného činu pletich veřejné zakázky řešila PČR. I přesto, nebo právě proto, obec přílohu veřejně nezpřístupnila a dokonce kladla značné obstrukce, než dokument oficiálně po 152 dnech poskytla.

Manipulátoři

Nastala situace, že p. Pospíšilíková se přestala kontrolovat co říká, dotyčná firma si to nenechala líbit a donutila p. Pospíšilíkovou k omluvě.

Omluva p. Pospíšilíkové za nepravdivý výrok vůči prvnímu zhotoviteli stavby rekonstrukce kotelny a VZT Školní jídelny Základní školy Kostelec u Holešova.

Jenomže text omluvy přečtený za ZO č. 28 se neobjevil v textu zápisu zastupitelstva (co by viděli i běžní čtenáři), ale pouze jako přiložený dokument, který běžný čtenář nevidí. Pokud ho chce vidět, musí buď osobně zajít na obec, nebo o něj požádat dle InfZ. Kdo manipulativně vytvářel zápis a skryl omluvu p. Pospíšilíkové před zraky běžných čtenářů, myslím nemusím napovídat.

V momentě, kdy je třeba na někoho plivnout jedovatou slinu, tak se naopak text přidá přímo do zápisu a pro jistotu i graficky zvýrazní. To proto, aby byl viditelný pro každého čtenáře. Určitě tušíte, kdo vytvářel zápis ZO č. 20 konaného dne 29.6.2021.

Manipulátor jde v tomto případě ještě dál. Pro širokou veřejnost byla jedovatá slina plivnuta, ale důkazy dokládající tvrzení z výše uvedeného textu jsou opět pouze v příloze zápisu, kterou běžný čtenář nevidí.

A teď přijde vrchol snažení manipulátora kdy risknul, že obsah důkazních příloh nebude nikdo studovat. Dokumenty měly zřejmě sloužit k dokázání nepravdivosti mého komentáře k videozáznamu ze Zastupitelstva č. 19.

Jak se v dalším textu dočtete, tak dokumenty z příloh neobstojí v prokázání nepravdivosti mého komentáře k volbě ředitelky MŠ Radou obce v rozporu se závěrem odborné výběrové komise. Navíc vlastnoručně přidanými přílohami k textu se p. Hlobil st. sám usvědčuje z manipulace. Na tomto místě je myslím příhodné citovat Járu Cimrmana.

Autor tak vlastně zastává názor, který zároveň vyvrací.

 1. K bodu 1 textu („Nikdo z trojlístku nemá sebemenší odbornost pro posouzení vhodnosti kandidáta“) je předložen důkazní dokument 16 Vysvědčení o pedagogické způsobilosti Hlobil. Dočtete se v něm, že pedagogická způsobilost se týká střední školy, pro zemědělské odborné předměty. Mateřská škola má myslím jiný předmět pedagogické činnosti.

  Detail z vysvědčení o pedagogické způsobilosti z roku 1992.
 2. Podobně k bodu 2 (Nikdo z nich nikdy nebyl ředitelem školní vzdělávací instituce“) je přiložen důkazní dokument 17 osvědčení pro funkci ředitele školy Hlobil. V dokumentu je uvedeno, že „bylo absolvováno studium na základní znalosti umožňující výkon funkce ředitele školy“.
  detail z osvědčení absolvování studia umožňující výkon ředitele školy

  Nikoliv, že by absolvent byl ředitelem školní vzdělávací instituce. Což ostatně i sám autor jedovaté sliny ve svém textu potvrzuje („Ředitelem jsem nikdy nebyl.“).

  Detail z dokumentu p. Hlobila st.
 3. K bodu 3 („Nikdo z nich nemá pedagogické či psychologické vzdělání.“) má zřejmě posloužit dokument 16 Vysvědčení o pedagogické způsobilosti Hlobil. Jestli se autor jedovaté sliny domnívá, že složením jedné zkoušky z psychologie dosáhl plnohodnotného vysokoškolského vzdělání z oboru psychologie s magisterským titulem, tak je mi ho vlastně líto. Žije nejspíš v bludné představě, že je lingvista/jazykovědec, protože složil jednu zkoušku z českého jazyka. Nebo že je z něj aplikovaný matematik jen proto, že složil zkoušku z počtů/matematiky.
 4. Přímé podpůrné důkazy k bodu 4 („Trojlístek je pro volbu ředitelky MŠ odborně nula.“) autor jedovaté sliny neuvádí, ale pouze si stěžuje na situaci, která byla vyřešena již 26.5.2021 (více jak měsíc před jednáním ZO č. 20).

  Odpověď ze dne 26.5.2021 na e-mail rozeslaný všem zastupitelům obce Kostelec u Holešova.

Původní zdroj informací. Pan Hlobil st. reagoval na můj komentář (ze dne 25.5.2021), který byl napsán spolu s dalšími 6 komentáři pod příspěvkem ZO č. 19 – videozáznam. Předmětem byla kritika chybějícího věrohodného zdůvodnění, proč trojlístek radních rozhodl v rozporu se závěry odborné výběrové komise, jejímiž členy (v souladu s vyhláškou) byl psycholog, ředitelka MŠ, školní inspektor či další odborníci určení Českou školní inspekcí nebo krajským úřadem. Odborné předpoklady trojlístku radních se ani nedaly porovnat s odbornou kvalifikací jednotlivých členů výběrové komise, jak předepisuje vyhláška č. 54/2005 Sb..

Lustrační osvědčení (poznámka)

Dodnes přemýšlím, proč bylo k zápisu přiloženo Lustrační osvědčení p. Hlobila z roku 1992. Dokonce mi udělil písemný souhlas, abych dokument publikoval na webu.

Proč mi sám proaktivně posílá lustrační osvědčení, usiluje o jeho zveřejnění na mém webu a nechává ho přiložit k zápisu Zastupitelstva č. 20? Že byl před L89 členem KSČ je všeobecně známo, podobně jako že po L89 převlékl dres a v roce 1990 byl za OF na 6 dní zvolen starostou obce Kostelec u Holešova. Ale proč nám tak okatě mává lustračním osvědčením? Co za tím stojí netuším. Minimálně mi to připadá zvláštní postup.

 

 

Jsme připraveni pokračovat. Ale v čem?

Kandidátka Hlobilova uskupení měla v roce 2018 heslo: „Jsme připraveni pokračovat“. Za 4 roky se ukázalo, v čem pokračovali – porušování zákona, obcházení předpisů, neplnění povinností předepsaných zákonem, prohraný soudní spor, pomluvy či obviňování. Mašinérii státní správy, orgánům činným v trestním řízení a soudům chvíli trvá, než se doberou závěru. Nicméně plody jejich „pokračování“ průběžně dozrávají a je dobré si je připomenout. Třeba i proto, abychom seznali, v čem chce Hlobilovo uskupení „pokračovat“ a proč jména jako Zaviačičová, Surala, Ballnér, A. Pospíšilík nejsou u něj vidět.

Aktuálně probíhající řízení

Výsledek právě probíhajících řízení a kontrol sice není znám, ale už jen skutečnost, že řízení s obcí bylo zahájeno značí, že úřady mají oprávněné podezření z porušení předpisů podložené důkazními dokumenty.

 1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže – dělení zakázky při zadávání veřejné zakázky na veřejné osvětlení v obci Kostelec u Holešova v letech 2017-2018.

  Výřez z dokumentu ÚOHS č.j. ÚOHS-18734/2022/536 ze dne 2.6.2022
 2. Ministerstvo vnitra ČR – výkon zákona č. 106/1999 Sb. při poskytování informací.
 3. Česká inspekce životního prostředí – neprovedení náhradní výsadby za způsobenou ekologickou újmu.
 4. Firma ABV flow s.r.o. se ohradila proti křivému nařčení ze strany p. Pospíšilíkové, která se v zastoupení veřejně omluvila.
  text omluvy
  Omluva p. Pospíšilíkové přednesená na ZO č. 28 dne 23.8.2022

  Celý dokument omluvy zde a v zápise ZO č. 28.

Dokončená řízení a soudy

Ohledně ukončených případů byly informace již zveřejněny – především v sekci „Černá listina“ tohoto webu. Připomenu ty nejzásadnější případy.

 1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže – zrušení výběrového řízení z moci úřední (veřejná zakázka na dodavatele veřejného osvětlení).
  Rozhodnutí ÚOHS č.j. ÚOHS-S0599/2016/VZ-42820/2016/551/OPa ze dne 20.10.2016 o zrušení výběrového řízení vyhlášeného obcí Kostelec u Holešova.

  Obec musela zaplatit 30.000 Kč.

  Rozhodnutí ÚOHS o úhradě nákladů řízení za zrušené výběrové řízení z moci úřední.
 2. Krajský soud v Brně – porušení Tiskového zákona. Obec musela zaplatit 53.433,63 Kč (náklady předepsané soudem, advokát obce, cestovní náklady obce).

  Detailní vyčíslení proplacených nákladů obce Kostelec u Holešova v rámci prohraného soudního sporu.

Konsolidace a zpracovávání důkazů

 1. Pronájem školní jídelny – ztráta obce minimálně 1,46 mil. Kč.
 2. Chodníky v Kostelci u Holešova – vybudovány bez stavebního povolení a v rozporu s projektovou dokumentací. Projektant, stavební dozor, zhotovitel ani obec nezaregistrovali, že se chodník nedá postavit dle projektu. Musela zasáhnout PČR a SÚ, aby se situace napravila. Obci vznikly dodatečné náklady.
 3. Podezření na dotační podvody.
 4. Obec porušila podmínku Stavebního úřadu při rekonstrukci technologií pro ŠJ. Obec musela navíc zaplatit téměř 698 tis. Kč (další projekt, nutné požární úpravy).

„Jsme připraveni pokračovat“

Ačkoliv jsou důkazy veřejně publikované na webu obce www.kostelecuholesova.cz v části Zpravodaj KOSTKA, sluší se zde připomenout, co si Hlobilovo volební uskupení představuje za svým „Jsme připraveni pokračovat“. Sliby jsou zveřejněné na straně 2 periodika KOSTKA č. 3/2018.

Žlutě jsem v textu zvýraznil, v čem je Hlobilovo uskupení „připraveno pokračovat“. Níže si dovoluji doplnit, jak slib dopadl.

 • rekonstrukce míst pro oddělený sběr odpadů – projekt zastaven pro nereálnost splnění podmínek dotace, dotace 732.050 Kč vrácena
 • revitalizace rybníka v Karlovicích – nerealizováno, obec nezískala dotaci
 • revitalizace zeleně od družstva po náves a na hřbitově – realizováno, výsledky (funkčnost, estetika) vidíte sami
 • rekonstrukce domu seniorů – na několik etap z části proběhla, momentálně se řeší reklamace
 • dokumentace pro šatny na hřišti – nerealizováno