Archiv rubriky: ZZO č. 11

ZZO č. 11 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 11 konaného dne 2. června 2020 v Sokolovně obce Kostelec u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení zasedání zastupitelstva a schválení programu jednání. Délka 8:47.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZZO č. 10. Délka 4:54.

Bod 3 programu: informace o činnosti obecního úřadu. Délka 54:00.

Bod 4 programu: projednání situace v MŠ. Délka 50:35.

Bod 5 programu: informace k projektu PLURAL. Délka 21:46.

Bod 6 programu: schválení závěrečného účtu obce a účetní uzávěrky za rok 2019. Délka 2:57.

Bod 7 programu: schválení zhotovitelů veřejných zakázek. Délka 11:22.

Bod 8 programu: dotace Zlínského kraje na dopravní automobil JSDH. Délka 1:55.

Bod 9 programu: dofinancování dopravního automobilu pro JSDH. Délka 6:21.

Bod 10 programu: veřejnoprávní smlouvy. Délka 2:18.

Bod 11 programu: prodej obecních pozemků. Délka 1:12.

Bod 12 programu: OZV 1/2020. Délka 1:59.

Bod 13 programu: rozpočtové opatření 3/2020. Délka 2:01.

Bod 14 programu: návrh novely směrnice o zadávání veřejných zakázek. Délka 51:36.

Bod 15 programu: diskuze. Délka 0:22.

Bod 16 programu: závěr. Délka 0:10.

Zápis ze ZZO č. 11 naleznete zde.

 

Veřejná omluva panu Ležákovi

Chtěl bych se touto cestou, jako občan a jako zastupitel obce, veřejně omluvit panu Ležákovi, že musel strpět nedůstojné projednávání bodu na ZZO o nedodržení jeho smlouvy ze strany obce.

Při projednávání bodu 6 na ZZO č. 11 konaného dne 14. dubna 2016 ohledně okolností nenaplnění smlouvy ze strany obce vůči panu Ležákovi padala rozporuplná a mnohokrát nepravdivá tvrzení. Na sestřihu videozáznamu se o atmosféře a vyřčených tvrzeních můžete přesvědčit sami.

Kompletní nesestříhaný záznam naleznete ve dříve zveřejněném příspěvku ZZO č.11 – videozáznam v bodě 6.

Nebyl jsem členem ZO v minulém volebním období, když se vykupovaly pozemky na parcely a podepisovaly navazující věcná břemena. Problematiku jsem tenkrát sledoval jen z povzdálí. A stejně tak i na ZZO č. 11 jsem jako „divák“ sledoval projednávání bodu 6. Ono to jako projednávání bylo jen chvilku na začátku. Ve chvíli, kdy se začalo rozebírat proč obec nevykoupila pozemek paní Malované, když byla koupě 18. prosince 2013 na ZZO č. 17 usnesením č. 9/17 schválena, začala atmosféra v místnosti houstnout.

Zápis ze zasedání ZO č.17, 18.12.13_Page_4

Po schválení koupě na konci roku 2013 zbývalo do konce volebního období 10 měsíců. Protože obec tou dobou realizovala dlouhodobé finančně náročnější projekty (zateplení školy, nákup komunální techniky, apod.), na realizaci smlouvy nezbývaly v tu chvíli volné prostředky. Pozemek byl pro obec blokován a byla to již jen technická časová otázka vypořádání smlouvy – třeba po volbách 2014, kdy obec zpětně obdrží dotace z projektů.

Nešlo si nevšimnout (a na videozáznamu je to zřetelně vidět), jak je pan Ležák rozčarován z nečinnosti obce v jeho věci. Napřed zjistil, že sice odkup pozemku paní Malované byl předchozím zastupitelstvem schválen, ale současná RO vedená p. Hlobilem nemínila vůbec řešit právní kontinuitu závazků obce. Jinými slovy neudělala nic ve věci vykoupení pozemku paní Malované a následného naplňování smlouvy mezi obcí a panem Ležákem (zasíťování pozemků Záhumení). Vrcholem ostudy vůči panu Ležákovi bylo kategorické odmítnutí p Hlobila, že v předávacím protokole bývalého a současného starosty není žádná informace o závazku odkupu pozemku p. Malované. Samozřejmě v tu chvíli nikdo neměl po ruce předávací protokol, takže bylo obtížné uvést věci na pravou míru a potvrdit, zda pan Hlobil říká pravdu či nikoliv.

Cítíl jsem potřebu zastat se oprávněných práv pana Ležáka. Z obce jsem si vyžádal předávací protokol funkce starosty ze dne 12.11.2014, abychom měli k dispozici jasná fakta ohledně výkonu obecní samosprávy a nepracovali jsme s dohady. Bod 5 protokolu hovoří naprosto jasně a předurčuje právní kontinuitu závazku obce: je třeba dotáhnout odkup pozemku do konce.

Protokol o předání funkce starosty, včetně příloh_Page_02

Je dost možné, že pana Ležáka překvapila nečinnost obce v jeho případě také proto, že v plánu rozvoje obce 2015-2018 předloženým p. Hlobilem (a schváleným na ZZO č. 2) je uvedeno pokračování ve výkupu pozemků lokality Záhumení.

ZO 2 Plán rozvoje obce,příloha k bodu č.5,ZO č.2, ze dne 25.11.2014_Page_1

Pane Ležáku, chtěl jsem se Vám tímto příspěvkem omluvit za nedůstojné vystupování některých zastupitelů. Jako občan i jako zastupitel cítím zodpovědnost postavit se za Vaše práva, která nedostatečnou činností a laxním přístupem jsou ze strany obecní samosprávy neoprávněně krácena. Vám, stejně jako každému občanu obce má místní samospráva sloužit dle litery zákona a ne klást překážky, či vyhýbat se naplňování zákonů a usnesení. Pevně věřím, že moje dohledání a veřejné publikování faktů pomůže jak Vám, tak i ostatním občanům při jednáních s obcí a prověřování si vysloveného s objektivními fakty.

Objektivně je třeba uvést, že p. Hlobil dne 18.4.2016 na zasedání RO v bodě 2 uvedl své mylné tvrzení ze ZZO č. 11 na pravou míru.
9 RO 16 zapis rada c. 9_2016 - 18. 4. 2016_Page_2
Jelikož zápisy z RO nejsou občanům běžně přístupné, považuji za správné text zápisu zde uvést – jinak by o textu věděli jen zastupitelé. Jestli dojde k naplnění obsahu textu nedokáži předjímat a ani to není mým úkolem.


ZZO – zasedání zastupitelstva obce, RO – rada obce. Dokumenty jsou publikovány z veřejného zdroje nebo tak, jak byly poskytnuty obcí (p. Hlobil) na základě mé žádosti podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

ZZO č. 11 – k bodu 5 „Výzva na výměnu oken a dveří“

Ve schválené „Výzvě“ nedošlo důsledně k dohodnuté úpravě textu technických podmínek. Jelikož „Výzva“ je již zveřejněna, je třeba urychleně text opravit a informaci rozeslat uchazečům.

Na ZZO č. 11 jsme v bodě 5 projednávali „Výzvu na výměnu okenních a dveřních výplní pro dům služeb“. Vznikla připomínka, že v příloze č. 4 – Technické parametry, je třeba doplnit do textu požadavků slůvko min. před číslo s požadovanou hodnotou pro parametry prostupu tepla – viz sestřih videozáznamu pojednávající o doplnění textu. Video je sestřih originálního záznamu se zachovaným reálným TC a TC od začátku projednávaného bodu. Původní záznam naleznete pod bodem 5 v příspěvku ZZO č. 11 – videozáznam.

S připomínkou doplnění textu přišel kolega Radek Pospíšilík, já jsem se snažil objasnit kde v textu přílohy č. 4 a proč na celkem 4 místech je třeba text doplnit. Petr Měrka se při formulaci usnesení ještě jednou připomněl, zda by text doplnění neměl být uveden v usnesení. Ze strany p. Hlobila jsme byli ujišťováni, že má u textu vykřičník a že text doplní. Těsně před hlasováním jsem znovu zopakoval, že původní text je třeba doplnit o slůvko min. u dvou parametrů oken (Ug a Uw) a u dvou parametrů dveří (Ug a Ud), tedy 2+2 úpravy.

V pondělí 18.4.2016 byla dokumentace publikována na webu obce. Bohužel příloha č. 4 byla opravena (doplněna o slůvko min.) jen z poloviny – u parametru Ug (vyznačeno zeleně) pro okna a dveře. U parametrů Uw a Ud (vyznačeno žlutě) slůvko min. chybí.

bod 5 technicke parametry 160419

Proč je uvedení slůvka min. tak důležité? Pokud v technických parametrech uvedeme pouze jednu fixní požadovanou hodnotu prostupu tepla, může dojít k diskriminaci uchazeče ze strany zadavatele (obec). Uvedu příklad. Uchazeč nabídne za stejnou cenu lepší vlastnosti – nižší hodnotu prostupu tepla (např. Ug=1,09). My ho ale budeme muset z výběrového řízení vyloučit, protože nesplnil technické parametry (požadovali jsme Ug=1,1). A tento postup se běžně považuje za diskriminaci uchazeče. Pokud před parametrem bude slůvko min., tak definujeme minimální požadované vlastnosti. Cokoliv lepšího je přípustné a je ku prospěchu obce. Dále je třeba si uvědomit, že okna a dveře mají v tomto případě vždy 2 U parametry. U okna se Ug týká prostupu tepla skleněnou výplní, Uw definuje prostup tepla okenním rámem včetně kování. U dveří je tomu podobně – Ug se opět týká prostupu tepla skleněnou výplní, Ud definuje prostup tepla dveřním rámem včetně kování. Tedy u každého z dvojice U parametrů musí být slůvko min.. Pokud to napíšeme jen u jednoho U parametru z dvojice, je to špatně. To je stejně, jako kdybychom nenapsali nic a říkáme si o napadnutí výběrka kvůli diskriminaci.

Jak situaci vyřešit? V tuto chvíli lze elegantně udělat samostatný dokument-dodatek „upřesnění technických parametrů“. Dokument pak přidat na web obce k výzvě a rozeslat osloveným uchazečům. Myslím, že je třeba prodloužit termín odevzdání nabídek o dobu mezi zveřejněním původní a doplněné dokumentace, ale tím si nejsem jistý – to je třeba ověřit. Výzvu a výběrko rušit nemusíme, protože neměníme zásadní parametry jako např. způsob hodnocení. Toto je můj návrh, jak bych situaci řešil já. Ovšem výkonnou pravomoc v rámci Výzvy má p. Hlobil a já nemám právo mu do jeho rozhodování zasahovat. Chtěl jsem tímto příspěvkem upozornit na chybu a poradit s řešením.

ZZO č.11 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání ZO č. 11 konaného dne 14. dubna 2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kostelci u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: složení slibu náhradníka za člena ZO Kostelec u Holešova. Délka 3:13.

Bod 2 programu: projednávání námitek k předchozímu zápisu ZZO č. 10 a schvalování programu ZZO č. 11. Délka 16:05

Bod 3 programu: kontrola usnesení předchozího ZZO č. 10. Délka 14:43.

Bod 4 programu: informace o činnosti OU. Délka 12:39.

Bod 5 programu: projednání Výzvy – výměna okenních a dveřních výplní Dům služeb Kostelec u Holešova. Délka 15:22.

Bod 6 programu: projednání záměru prodeje obecního pozemku Ing. Josefu Ležákovi. Délka 32:43.

Bod 7 programu: prodej malotraktoru s příslušenstvím. Délka 4:26.

Bod 8 programu: stanovisko ZO k obsahu web stránek www.kostelecuholesova.eu. Délka 1:07:16.

Bod 9 programu: diskuse. Délka 0:25.

Bod 10 programu: závěr. Délka 1:08.


Zápis ze zasedání Zastupitelstva č. 11 si můžete přečíst zde.