Audit obce za 1. pololetí 2015

V říjnu 2015 proběhl pravidelný audit hospodaření, do nějž patří i kontrola procesů při výběrových řízeních. Po mnoho let obec dostávala systematicky od auditora to nejvyšší hodnocení (označované A). To není samozřejmý výsledek. Nicméně po mnoho let známka A za audit říká, že obec pracuje v souladu se zákony a vyhláškami, neporušuje pravidla v účetnictví, výběrová řízení jsou procesována korektně a transparentně. Samozřejmě audit s nejvyšší známkou A má přímý vliv na hodnocení obce vzhledem k nadřízeným orgánům a institucím, ale především v kredibilitě obce pro půjčky, úvěry, granty a dotace. Je celkem logické, že poskytovatelé dotací či půjček budou obezřetelnější, pokud obec má vady nalezené auditorem.

Audit jež proběhl v říjnu 2015, hodnotil obec za 1. pololetí roku 2015. Je to tedy dílčí audit – druhá polovina roku 2015 bude předmětem auditu naplánovaného na březen 2016.

Možná se ptáte, proč tolik sleduji právě výsledky auditu za 1. pololetí 2015. Důvod je jednoduchý. V roce 2015 došlo ke změně vedení obce a byl jsem zvědavý, zda externí nezávislý auditor pozná změnu ve vedení obce (přesněji případný nesoulad se zákony), nebo ne . Objektivně je nutné říci, že účetní obce zůstala stejná – ta má vliv na čistě účetní záležitosti. Vedení obce (p. Hlobil jako starosta) má vliv na výběrová řízení a procesy okolo, uzavírané smlouvy, transparentnost konání, vyloučení diskriminace uchazečů, atd.

Kompletní zprávu auditora si můžete přečíst zde Zápis č. 25 2015 IAK z dílčího přezkoumání hospodaření obce. Dokument je z větší části asi pro většinu příliš odborný. Nicméně závěry uvedené na stranách 6-8 jsou čtivé a myslím že srozumitelné běžnému čtenáři.

Zápis č. 25 2015 IAK z dílčího přezkoumání hospodaření obce_Page_6Výše uvedený text je na straně 6 v části Dokumentace k veřejným zakázkám. Jednoduše řečeno auditorka konstatuje, že ukončení procesu výběrového řízení „Stavební úpravy hasičské zbrojnice Kostelec u Holešova“ je nesprávně provedeno – nebylo vyhotoveno rozhodnutí starosty o výběru nejvhodnější nabídky. Možná se to může zdát byrokratické, ale z právního pohledu je to nezbytně nutná podmínka. Starosta je statutární zástupce obce a on takové rozhodnutí musí udělat (pokud ZO nepověří tímto úkonem někoho jiného). To že výběrová komise vybere uchazeče má pouze a jen doporučující charakter pro zadavatele (tedy obec). Chyba to sice nebyla kritická, ale zcela zbytečná a přímo si to říkalo o výtku auditora. Rozhodnutí p. Hlobil dodatečně vyhotovil v průběhu auditu.

Zápis č. 25 2015 IAK z dílčího přezkoumání hospodaření obce_Page_6
Zápis č. 25 2015 IAK z dílčího přezkoumání hospodaření obce_Page_7

Podstatnější je výše popsaná chyba auditorem. Každá smlouva nad 500 tis. Kč musí být uveřejněna na profilu zadavatele. Tato zákonná podmínka je uvedena v §147a zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Vedení obce se dlouho mylně domnívalo, že když dělá veřejnou zakázku mimo režim tohoto zákona (tedy nespadá do zákonem stanovených limitů), nemusí se obsahem a povinnostmi vyplývajícími z tohoto zákona zabývat. Auditorka je tvrdě vyvedla z omylu. Totiž zveřejňování smluv bylo zahrnuto v jedné z posledních novelizací zákona právě proto, aby výběrová řízení byla pod kontrolou veřejnosti a omezilo se případné korupční jednání.

V závěrech dílčího přezkoumání v bodě B na straně 7 a 8 auditorka uvádí:

Zápis č. 25 2015 IAK z dílčího přezkoumání hospodaření obce_Page_7Zápis č. 25 2015 IAK z dílčího přezkoumání hospodaření obce_Page_8

Ačkoliv auditorka tentokrát ve své zprávě chyby a nedostatky definovala jako méně závažné, je to významně zdvižený varovný prst. Pokud obec tyto chyby bude opakovat v následujících obdobích, auditorka nejspíš bude muset udělat razantnější závěry. Ona je tu od toho, aby dohlížela na konání obce, zda je v souladu se zákony. Nám nezbývá než doufat, že vedení obce pochopilo chyby kterých se dopustilo. Na nás zastupitelích a občanech je, abychom včas a v předstihu upozorňovali vedení obce, zhmotněné do osoby p. Hlobila, na nesoulad se zákony při výkonu obecní samosprávy.

Chápu, že nikdo nemůže dokonale znát všechny zákony, předpisy a nařízení. Ale cesta selského rozumu, jak jí rád zmiňuje zastupitel Rušikvas, je slepá a špatná. Dnes takto výkon obecní samosprávy nefunguje – dnes je to především o úřadování a procesování dokumentů podle zákonů. Pokud vedení obce nezná dokonale všechny zákony, musí být přinejmenším vybaveno dostatečným pudem sebezáchovy, který bude protiváhou ega z opojení mocí. Vedení obce v osobě p. Hlobila, jako jediného uvolněného a placeného úředníka obce, musí nalézt cestu a schopnost jak dohledávat informace. Klíčovou součástí je samozřejmě pokora, schopnost naslouchat a vnímat co ostatní říkají.

Stále musíme mít na paměti, že jde o naší obec. A i když jednotlivý úředník udělá chybu, sankce jdou na vrub obce. Na nás všech v obci, a zastupitelích zvlášť, je, abychom se snažili předcházet chybám s následky pro obec. Lidé přicházejí a odcházejí. To se týká i politiků a úředníků. Ale obec zde zůstává. A na obci zůstane také břemeno chyb a zátěže způsobených politiky a úředníky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *