Proč starostka Pospíšilíková lhala stavebnímu úřadu?

Vědomě lhát a podvádět v žádosti předkládané stavebnímu úřadu vyžaduje hodně velkou odvahu a drzost. Dlouhých 15 měsíců před podáním žádosti měla paní Pospíšilíková k dispozici nezbytný posudek statika popisující postup při bourání otvorů v nosných konstrukcích budovy školní jídelny ZŠ. V textu posudku je slovo nosná (konstrukce či stěna) uvedeno celkem desetkrát. Přesto v žádosti na stavební úřad p. Pospíšilíková uvádí, že do nosných konstrukcí nebude zasahováno. Že paní Pospíšilíková neumí číst, nebo nerozumí obsahu psaného textu lze nejspíš vyloučit. Zbývá jediné. Že vědomě lže a podvádí v žádosti podané na stavební úřad.

30. října 2019

Statikem je vyhotoven posudek pro vybourání otvoru v nosné stěně.

V posudku je slovo nosná konstrukce či nosná stěna použito celkem desetkrát.

Posudek poskytl SÚ Holešov na základě žádosti dle InfZ

6. listopadu 2019

Vzniká projektová dokumentace. Projektant šibalsky namísto nosná zeď či nosná konstrukce používá v tabulce výraz „vnitřní zeď“, v upozornění pak správně uvádí „prostupy v nosných zdech“.

PD je veřejně dostupná na profilu zadavatele obce

14. listopadu 2019

Na zákadě pokynu paní Pospíšilíkové obec proplácí fakturu firmě UPOSS, spol. s r.o. za projektovou dokumentaci ke stavbě „Rekonstrukce školní kotelny a VZT školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova“ v částce 133.100 Kč.

výřez strany 14 Knihy došlých faktur (poskytnuto obcí na základě žádosti dle InfZ)

Jelikož fakturu nechala paní Pospíšilíková proplatit, musela být obeznámena s projektem, který je předmětem fakturace. Tedy i se skutečností, že se plánuje bourání otvorů v nosných zdech/konstrukcích.

10. února 2021

Paní Pospíšilíková podává na stavební úřad v Holešově žádost o stanovisko, ve které v rozporu s projektovou dokumentací a statickým posudkem uvádí, že nebude zasahováno do nosných konstrukcí. Paní Pospíšilíková v žádosti vědomě lhala a podvodem vylákala ze stavebního úřadu v Holešově stanovisko, že pro stavbu nepotřebuje stavební povolení.

Dokument poskytl SÚ Holešov na základě žádosti dle InfZ

1. března 2021

Stavební úřad Holešov obci sděluje, že udržovací práce je možné provést bez stavebního povolení za předpokladu, že nebude zasahováno do nosných konstrukcí stavby. Tuto podmínku p. Pospíšilíková zcela ignorovala.

Dokument poskytl SÚ Holešov na základě žádosti dle InfZ

21. září 2021

Stavební úřad provádí kontrolu stavby. Součástí zápisu je i fotodokumentace vybouraných otvorů v nosné stěně.

Dokument poskytl SÚ Holešov na základě žádosti dle InfZ

Závěr zápisu m.j. uvádí: „… SÚ na základě zjištěných skutečností a předložených dokladů provede posouzení a bude postupovat dle stavebního zákona.“

Na konci zápisu je uvedeno, že kontrole byly předány dokumenty: Projektová dokumentace a posudek statika.

Dokument poskytl SÚ Holešov na základě žádosti dle InfZ

Je nepochybné, že obec (a paní Pospíšilíková jmenovitě), firma provádějící stavbu i stavební dozor projektovou dokumentaci (ze dne 6.11.2019) a posudek statika (ze dne 30.10.2019) měli k dispozici. Jako odborníci museli vědět, že vybouráním otvorů v nosné zdi či konstrukci dochází k porušení podmínky („nebude zasahováno do nosných konstrukcí stavby“), se kterou byl vydán souhlas stavebního úřadu ze dne 1.3.2021.

26. října 2021

Stavební úřad v Holešově zahajuje řízení o odstranění stavby. Nepochybně na základě zjištěných skutečností při kontrole stavby dne 21.9.2021 a předložených dokladů (statický posudek, projektová dokumentace).

Dokument poskytl SÚ Holešov na základě žádosti dle InfZ

Z odůvodnění je nepochybné, co stavebnímu úřadu vadilo: stavba neměla stavební povolení a byly prováděny zásahy (prostupy) do nosné konstrukce. Stavební úřad tímto potvrdil, že tvrzení paní Pospíšilíkové obsažené v žádosti ze dne 10.2.2021 bylo nepravdivé a v rozporu s realitou stavby.

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *