Kostlivec č. 8 – Hlobil škudlením připravil obec o 2 mil. Kč

Voliči a zastupiteli odsunutý starosta/místostarosta Hlobil se opakovaně chlubí svou spořivostí – na účtech obce je 16 mil. Kč. Jenomže díky Hlobilovu škudlení a aktuální inflaci obec přišla zhruba o 2 milióny Kč. Za 2 mega mohla obec ještě do loňska místo škudlení peněz na účtě zrekonstruovat chodník od školy kolem hřbitovů, kudy denně chodí děti do školy či občané na hřbitov. Nebo zrekonstruovat sociálky v Sokolovně. Dnes se o 2 mil. Kč smrskla kupní síla peněz na účtech obce: sice budeme po rozbitém chodníku stále klopýtat, ale s hřejivou myšlenkou, že má obec na účtech naškudleno 16 mil. Kč. Ani 8 let ve vedení obce Kostelec u Holešova Hlobilovi nestačilo, aby alespoň elementárně pochopil rozdílný princip mezi hospodařením obce a jeho domácnosti. Občan (zaměstnanec, podnikatel) nemá zákonnou jistotu budoucího příjmu (nemoc, zkrachuje zaměstnavatel, ztráta zakázek). Proto si občan vytváří rezervy a spoří na horší časy. Naproti tomu obec má zákonem danou jistotu pravidelného příjmu. Proto obce nehromadí peníze na účtech, ale co nejrychleji a co nejvíce investují do veřejných statků. Ty nejšikovnější obce investice nepořizují ze svého, ale přiměřeně si na ně půjčují. Každá banka raději půjčí obci, než občanovi. A hlavně za zcela odlišný úrok. To by obec Kostelec u Holešova měla vědět, protože za p. Hlobila si na ZO č. 16 dne 13.9.2016  snadnost a lacinost poskytnutí úvěru obci úspěšně vyzkoušela. U obce má banka jistotu, že peníze dostane nazpátek. Investování však vyžaduje schopnosti, úsilí, znalosti, odvahu či rozhodnost a to může některé bolet. Pohodlnější je 8 let populisticky hlásat kolik má obec naškudleno.

Aktuálně se p. Hlobil s naškudlenými 16 mil. Kč chlubil v periodiku KOSTKA 4/2022, na straně 7 v rubrice Fórum zastupitelů. Stav na bankovních účtech obce potvrzuje i zpráva auditorky.

V době psaní příspěvku panem Hlobilem (listopad 2022) vzrostly dle Českého statistického úřadu spotřebitelské ceny meziročně o 16,2%. Přičemž ceny ve stavebních materiálech meziročně vzrostly o 16,9%, ceny stavebních prací o 11,9%.

Pokud vyjdeme z výše uvedených údajů ČSÚ, dostáváme částku nejméně 2 mil. Kč, kterou obec díky inflaci letos na investicích ztratila právě kvůli populistickému dlouhodobému škudlení financí.

To představuje například rekonstrukci 300 m chodníku od školy kolem hřbitovů v Kostelci, 310 m chodníků v Karlovicích, rekonstrukci sociálek v Sokolovně. Stačilo v rekonstrukcích chodníků pokračovat i po roce 2019 a k tomu přidat sociálky v Sokolovně. Peníze by tak neztrácely hodnotu na účtech obce, ale přinášely by prospěch všem občanům v užitečné modernizaci obce.

 

Kostlivec č. 7 – předžalobní výzva na 1,374 mil. Kč

Prý že na obci nejsou žádní kostlivci, hřímal na ZO č. 2 p. Hlobil. Jsou. Poté, co byli Hlobil a Pospíšilíková odstaveni od funkcí, musel kostlivec ze skříně zákonitě vypadnout. 17.9.2022 dostává obec a bývalá starostka Pospíšilíková společně a nerozdílně výzvu k úhradě 21.500 Kč za náklady vzniklé z nedůvodné a zamítnuté stížnosti na člena ČKAIT. Jen připomínám, že do 18.10.2021 byli Pospíšilíková a Hlobil ve svých funkcích. Obec a nejspíš i p. Pospíšilíková nereagovali a výzva se 25.10.2022 přelila do předžalobní výzvy. K tomu se 3.11.2022 přidala druhá předžalobní výzva na 1 milion 353 tisíc Kč. Společný jmenovatel je „rekonstrukce školní kotelny a VZT školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova“. Ano, to je ta zakázka, kde jsem upozorňoval na riziko soudního sporu. Ta zakázka, u které projektant zamlčel obci existenci statického posudku, co si objednal u statika, díky čemuž rekonstrukce proběhla bez stavebního povolení. Po kontrole Stavební úřad nařídil odstranění stavby; dodatečné stavební povolení obec získala až po předání VZT. Tento kostlivec je pikantní v osobní odpovědnosti p. Pospíšilíkové. Neexistuje pověření RO či ZO, aby jménem obce podala stížnost na člena ČKAIT, ačkoliv to v zaslané stížnosti neoprávněně uvádí. Procedurální pochybení, které pro p. Pospíšilíkovou může mít cenovku 21.500 Kč + náklady řízení. Protistrana se v zákonech a procesech orientuje lépe než p. Pospíšilíková a ví jaké důkazy si má pro žalobu shromáždit.

Paní Pospíšilíková se díky textu „po zralé úvaze se obec Kostelec u Holešova rozhodla podat stížnost“ stává vtipkujícím fabulátorem. V žádném zápise z jednání RO či ZO není o zralém uvažování ohledně podání stížnosti k ČKAIT jediná zmínka. Myšlenku, že obec věc „zrale uváží“ a projedná v nějakém svém kolektivním orgánu, si p. Pospíšilíková nejspíš vyfabulovala ve svých představách. Pro důkaz můžeme nahlédnout do uzob: před 23. únorem 2022 žádný z orgánů obce (RO či ZO) o podání stížnosti nerozhodoval.

Stěžovaná protistrana nepochybně fabulaci p. Pospíšilíkové zaznamenala. Vědoma si dikce zákona o obcích a zákonných omezení pravomocí starostky pojala důvodné podezření o nezákonném postupu starostky Pospíšilíkové: že k podání stížnosti jménem obce nebyla RO či ZO pověřena, tudíž při podání stížnost konala p. Pospíšilíková sama za sebe, nikoliv jménem obce. To má samozřejmě zásadní dopad, když ČKAIT stížnost odložilo pro neprokázání pochybení. Na stole je naopak riziko křivého nařčení stěžované ze strany obce Kostelec u Holešova a i fyzické osoby p. Pospíšilíkové.

Stěžovaná strana si 18.11.2022 oficiálním dotazem chtěla pojistit, zda p. Pospíšilíková měla mandát RO či ZO pro odeslání stížnosti na ČKAIT jménem obce. Odpověď 23.11.2022 posílalo již nové vedení, což je mimochodem znát v jasnosti a jednoznačnosti odpovědí:

 • neschválila (RO podání stížnosti)
 • neschválilo (ZO podání stížnosti)
 • neexistuje (oprávnění starostky podat za obec stížnost).

Stěžovaná strana si dle mého názoru potvrdila, že tlak na zaplacení 21.500 Kč má směřovat na paní Pospíšilíkovou a ne na obec. Druhou předžalobní výzvu na 1,353 mil. Kč dle informací již studují právníci obce.

Kostlivec č. 6 – Pospíšilíková ohrozila obec exekucí

Hned prvního prosince 2022 vypadl další čerstvý kostlivec i přes lživé tvrzení pana Hlobila, že žádní kostlivci na obci nejsou. Tento konkrétní nese datum vzniku 30. září 2022, přičemž se do 19. října 2022 vůbec nemusel stát kostlivcem. Jen připomínám, že starostka Pospíšilíková a místostarosta Hlobil byli ve svých funkcích do 18. října 2022, kdy je ustavující zastupitelstvo odstavilo od funkcí. Obci Kostelec u Holešova bylo Krajským úřadem Zlínského kraje, po zbytečně zpatlané odpovědi na žádost o informace, přikázáno sdělit žadateli datum, kdy byla vzduchotechnika zrealizována. Dvojka Pospíšilíková – Hlobil se namísto prostého sdělení požadovaného data 25.10.2021 pustila do nejistého právního experimentu v podobě přezkoumání Rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Experiment nadbytečně zaměstná nové vedení obce spolu s rizikem vzniku nákladů spojeným s exekučním vymáháním. Dle aktuálních právních názorů bude navíc požadavek obce na přezkoumání rozhodnutí nejspíš odmítnut jako nepatřičný.

V odůvodnění Rozhodnutí č.j. KUZL 81788/2022 jsou srozumitelně a jasně popsány důvody rozhodnutí KU ZK: informací obec dozajista disponuje, žádný zákonný důvod nebrání odepření, informační příkaz se stává exekučním titulem.

Obec Kostelec u Holešova nesplnila příkaz KÚ ZK a po opakovaném odvolání oprávněného je 4.10.2022 vydáno opakované Rozhodnutí č.j. KUZL 82597/2022 s téměř identickým příkazem pro obec.

Stačilo, aby obec žadateli do 19. října 2022 poslala požadované datum: 25. října 2021. Namísto toho 6. října 2022 obec odesílá na KU ZK informaci, že se bude bránit informačnímu příkazu podnětem na přezkoumání k Úřad pro ochranu osobních údajů.

Krajský úřad Zlínského kraje 1. prosince 2022 reagoval výzvou, aby obec předložila všechny zbylé dokumenty, jako podání na ÚOOÚ a vyjádření tohoto úřadu.

Od 1.1.2020 platí totiž novela InfZ, která zavádí v § 16b institut přezkumného řízení, který se p. Pospíšilíková rozhodla využít. Nejspíš byl KÚ ZK zvědavý, jak se ÚOOÚ s požadavkem obce na přezkumné řízení vypořádá. Já ostatně také.

Předně jsem si prostudoval jedno i druhé podání obce, shodně datované 6.10.2022. V podáních postrádám informaci, proč a na základě jakého právního titulu se obec na ÚOOÚ obrací (chybí odkaz na § 16b InfZ, apod.). Možná bude ÚOOÚ méně formalistický a tuto skutečnost pomine. Co ale myslím nelze pominout je duch a smysl InfZ. Ten je totiž vystavěn v návaznosti na právo na informace zakotvené v Listině základních práv a svobod. Tedy práva požadovat informace od orgánů státní správy a veřejných institucí. Nikoliv naopak. Ačkoliv to nikde v § 16b není uvedeno, v širších souvislostech vnímám uplatnění institutu přezkumného řízení jako právo pro oprávněného (žadatele), nikoliv pro povinného. Potvrzení své úvahy jsem po krátkém hledání nalezl na stránkách ÚOOÚ. „Povinný subjekt není oprávněn dát podnět na přezkum proti rozhodnutí nadřízeného orgánu.“ Navíc požadavek obce na odkladný účinek Rozhodnutí KÚ ZK není v § 16b obsažen. Uvidíme, jak se s požadavkem obce na uplatnění § 16b InfZ vypořádá ÚOOÚ.

Nové vedení obce vyhodnotilo situaci, že není důvod k odmítnutí poskytnutí požadovaného data, kdy byla vzduchotechnika realizována. Především proto, že o uvedení VZT do provozu, včetně provedení zkoušek a zaškolení obsluhy, existuje na obci protokol ze dne 25.10.2021. Informaci obec poskytla a zažehnala riziko ostudy vymáhání exekucí.

Na celém je zvláštní jedna věc. Proč p. Pospíšilíková nechala zajít  poskytnutí informací až tak daleko? Proč se (nesmyslně) brání podnětem na přezkum k ÚOOÚ? Odpověď můžeme hledat ve větě dokumentu KÚ ZK „zda byla či nebyla k datu 22.11.2021, kdy byla podána žádost o dodatečné povolení stavby, instalována vzduchotechnická jednotka pro kuchyni v ZŠ Kostelec u Holešova“. A hlavně v datech patřičných úkonů:

Průběh zakázky a především legálnosti jednotlivých kroků je pod drobnohledem právní firmy. Myslím, že stejně jako já zbystřili u skutečnosti, že datum předání VZT (podle PD) 25.10.2021 nastává dříve, než je 20.4.2022 vydáno stavební povolení a schválena projektové dokumentace. Myslím, že toto je citlivé místo, proč paní Pospíšilíková odmítla poskytnout datum a pustila se do hry s rizikem exekuce pro obec. Možná i laskavé čtenáře napadne stejná otázka jako mě: jak může někdo předat VZT dle projektové dokumentace, která ještě nevznikla a dle stavebního povolení, které tou dobou ještě neexistovalo (ani o něj tou dobou nebylo požádáno).

 

Kostlivec č. 5 – kontrola MV ČR

Lenost. Tímto jedním slovem by se dalo charakterizovat dlouhodobé porušování povinností obce při poskytování informací. Jak si jinak vysvětlit, že obec na svém webu nezveřejní informace, co žadatelům poskytne, ačkoliv jí to zákon přikazuje? Přitom veškeré informace co žadateli obec poskytuje musela mít shromážděné a případně anonymizované, takže i připavené pro zveřejnění na webu obce. Jejich následné publikování je už zanedbatelný úkon, za který mimochodem obec platí externí firmě. Musí být ovšem splněn základní předpoklad, že nejste líní. Obec Kostelec u Holešova si dlouhodobě (dělo se tak minimálně 5 let) koledovala o pozornost kontroly MV ČR, ze které vypadl další obecní kostlivec. Kostlivec, kterého bude muset po Pospíšilíkové a Hlobilovi řešit nové vedení obce. Zprávu o kontrole MV ČR spolu s návrhem opatření musí projednat ZO, konkrétně v úterý 20.12.2022.

Namátkově kontrola vybrala 17 žádostí z období od 1.1.2021 do 18.8.2022. Cílem kontroly nebyla věcná správnost vyřízení žádostí, ale pouze dodržování procesních povinností obce plynoucích z InfZ.

Protokol o kontrole v bodě 1 konstatuje porušení § 5 odst. 3 InfZ  v povinnosti zveřejnit poskytnuté informace na weu obce.

V bodě 2 protokol o kontrole konstatuje porušení § 18 odst. 1 InfZ, kdy obec v povinné výroční zprávě neuvádí žádosti zastupitelů (ignoruje jejich existenci a vyřízení).

Při pročítání oficiálního sdělení obce č.j. OUKUH-816/2022 ze dne 15.8.2022 k probíhající kontrole MV ČR, dostává použití výrazu lenost pro chování obce při poskytování informací opodstatnění. Navíc k popisu chování obce se přidává lež, zamlčování skutečností a neopodstaněný vlastní výklad zákona.

Obec ve svém sdělení MV ČR tvrdí, že žádosti zastupitele byly podány dle zákona o obcích (128/2000 Sb.). To je lživé tvrzení, které zamlčuje fakt uváděný v mých žádostech zastupitele.
V žádostech zastupitele je na dvou místech jasně a nepřehlédnutelně uveden požadavek vyřízení žádosti dle InfZ (106/1999 Sb.), byť se jedná o žádost dle zákona o obcích (128/2000 Sb.). V takovém případě se žádost vyřizuje dle InfZ.

Obvláště komické je vysvětlení obce, jak chápe naplnění InfZ v podmínce o „mimořádném rozsahu poskytnutých informací“. Stanovisko obce by se dalo shrnout asi takto: „žádostí je mnoho a dohromady tvoří mimořádný rozsah, takže nemusíme nic zveřejňovat“.

Namísto posouzení rozsahu poskytnutých informací jedné dané konkrétní žádosti, obec naplnění důvodů pro mimořádný rozsah vyhodnocuje součtem všech poskytnutých informací ze všech existujících žádostí, které obec dosud vyřídila. Nezapomene u toho zaplakat, kolik jich bylo.

Další krok je na Zastupitelstvu obce Kostelec u Holešova, aby se ke zprávě vyjádřili a přijali patřičná nápravná opatření. To ostatně musí také sdělit MV ČR spolu s publikováním na úřední desce obce.

Kostlivec č. 4 – zásah pověřence GDPR

Z porušování ochrany osobních údajů si za léta u moci udělala dvojka Pospíšilíková – Hlobil nástroj nátlaku a šikany, ale také dalšího kostlivce. Ten měl reálnou možnost vypadnout ze skříně až se změnou vedení obce a omezení hrozby použití nashromážděného kompro materiálu. Oslovil jsem dotazem pověřence GDPR placeného obcí, který ze zákona dohlíží na konání obce při zpracovávání osobních údajů. Odpověď pověřence byla korektní, v souladu s dřívějšími upozorněními Krajského úřadu Zlínského kraje a zároveň pro obec nelichotivá: „jedná se o pochybení starého vedení obce, které v době svého působení bylo poučeno, jak postupovat při uveřejňování osobních údajů všech subjektů údajů“. Je nepochybné, že nadbytečné zpracování a zveřejňování osobních údajů, jakož i neoprávněné zveřejňování počtu žádostí s identifikací žadatelů je nesprávné. Náprava po vypadlém kostlivci stvořeným starým vedením obce dodatečně nadměrně zatíží nové vedení obce. Ocenění si zaslouží omluva pověřence GDPR vyslovená za bývalé vedení obce. Pověřenec GDPR zřejmě věděl, že se bývalé vedení za chybu nikdy neomluví a musí to za obec Kostelec u Holešova udělat on.

Na tuto mou první žádost ze dne 1.11.2022, pověřenec GDPR ve své odpovědi ze dne 28.11.2022 konstatuje:

K obsahu mé druhé žádosti ze dne 7.11.2022, pověřenec GDPR ve své odpovědi ze dne 30.11.2022 konstatuje:

 • … se jedná o bezpečnostní událost, kdy došlo k selhání nastavených opatření – nedodržení správné anonymizace osobních údajů
 • Obec Kostelec u Holešova pochybila … ,,opakovaně“ v uveřejňování vašich osobních údajů.
 • … se jedná o pochybení starého vedení obce, které v době svého působení bylo poučeno dle Evropského nařízení 679/2019 – GDPR, zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů a pokynů Úřadu pro ochranu osobních údajů, jak postupovat při uveřejňování osobních údajů všech subjektů údajů, tedy i právnických osob
 • Dále z webových stránek obce byly, popřípadě v průběhu
  dnů budou smazány (anonymizovány) všechny dokumenty, kde dochází k pochybení ze strany obce na vaší osobě.

Pro pořádek si dovolím uvést, že nadměrné lustrování osobních údajů zahájil pan Hlobil s paní Rušikvasovou 4. srpna 2017 a paní Pospíšilíková po nástupu do funkce nesprávný postup slepě převzala. Že se jedná o účelovou nadměrnou lustraci osobních údajů vyplývá jednak ze zákona č. 106/1999 Sb., kdy pro žádost právnické osoby je vyžadován pouze název firmy, IČO a sídlo společnosti. Nic víc. Rozhodně ne jméno jednatele a jeho datum narození. A že nadměrná lustrace žadatele se dá pochopit jako jakýsi typ pomsty či šikany ze strany obce si dovolím demonstrovat na následujícím dokumentu. Za mou osobu, jako jednatele společnosti, doplní obec datum narození, ale za jménem p. Hlobila, jako statutárního zástupce obce, datum narození obec neuvede.

 

Kostlivec č. 3 – kontrola SFŽP

Dalšího kostlivce po dvojce Pospíšilíková-Hlobil našla 12.10.2022 kontrola Státního fondu životního prostředí. V zápise z jednání Rady obce č. 19/2022 ze dne 17.10.2022 se p. Pospíšilíková v bodě 3 chlubila, že kontrola SFŽP proběhla bez závad. Jenomže to nedočetla druhou polovinu protokolu SFŽP, kde jsou popsány nalezené chyby a obci byla uložena nápravná opatření. Opatření, která bude muset realizovat nové vedení obce a nebudou zrovna populární (reklamace dodávky a prací). S dodavatelem bude třeba řešit reklamaci vysázeného stromu, který uschnul. Jestli uschnutí způsobila nevhodná údržba po výsadbě (zalévání), nebo vadná výsadba, na to mělo vedení obce ve svých řadách zemědělského inženýra. Ten mimochodem celou akci inicioval a často se chlubil výsledky vzniklými pod jeho dozorem.

V dokumentu SFŽP ze dne 12.10.2022 se konstatuje uschlý strom (Crataegus laevigata Alboplena, 12-14cm) v ceně 4.235 Kč. Zároveň se zdůrazňuje, že v případě jakéhokoliv dalšího úhynu rostlin musí obec konat, tedy provést výměnu.

Vysazované stromy nebyly žádné proutky, ale dostatečně vzrostlé kusy o obvodu 12-14 cm. Záhadou zůstává, proč takto vzrostlý strom během pouhých 4 měsíců uschnul: mezi terénní prohlídkou 16.6.2022 a kontrolou SFŽP 12.10.2022. Kdyby za ty 4 měsíce bylo tak tragické sucho, tak je silně pravděpodobné, že by na hřbitově odumřel i některý z dalších 4 stromů či 775 vysazených keřů. To se v dokumentech neprokázalo. Pravděpodobnější příčinu odumření bych hledal buď v selhání při následné údržbě, kontrole prací dodavatele, nebo při terénní prohlídce 16.6.2022. Z veřejně dostupných informací v zápisech ZO a RO se autor či příčina pochybení nedá vyčíst (viz seznam níže). V každém případě kostlivec v době působení dvojky Pospíšilíková-Hlobil vznikl a nové vedení obce ho nechtěně zdědilo.

Ze zápisů Zastupitelstva obce a Rady obce:

 • 16.6.2022 terénní prohlídka k předání prací 1. roku následné péče – „Revitalizace zeleně v obci Kostelec u Holešova“, faktury vystaveny, odeslány podklady pro vyplacení dotace
 • 19.7.2022 administrátorovi dotace na revitalizace zeleně v obci Kostelec u Holešova odeslány podklady pro vyúčtování dotace na 1. rok následné péče
 • 8.8.2022 následná péče (Florstyl) na zakázce revitalizace zeleně
 • 16.8.2022 depeše – schválení žádosti o proplacení 1. roku následné péče – revitalizace zeleně
 • 12.10.2022 proběhla kontrola SFŽP na akci Revitalizace zeleně v obci Kostelec u Holešova – bez závad