Realizace veřejného osvětlení

Ve středu 15.11.2017 jsem dostal následující e-mail. Autor se podepsal, souhlasil s publikováním, ale nepřál si zveřejnit své jméno.

Zdravím Vás,

pane Žůrek máte výborné stránky co se děje u nás v Kostelci! Plně s Vašimi názory souhlasím.
Teda řeknu Vám, že rekonstrukce veřejného osvětlení je totální katastrofa. Dělníci kteří věčně posedávají, a když už se do něčeho pustí, tak to opravdu stojí za to. V ulici na bytovkách je to pořádně ,,pěkně“ vykopané, hluboké zákopy jako za války 🙂 Dnes tam k vůli budoucímu světlu museli stromy ořezat, některé pokácet a další jsou poškozené, což se mi teda vůbec nelíbí. Nebylo řečeno, že nic se nesmí  poškodit a vykácet?
Myslel jsem že kabely osvětlení povedou pod vjezdy (prošťouchnutí) k bytovkám, ale dnes je začali rozbíjet sbíječkou a vykopávat, to bude obec dělat i nové vjezdy?? Také by mne zajímalo, jak je možné že v bytovce kde bydlí pan Marek z Etmonty tak kabely povedou pod vjezdem a ostatní dvě bytovky budou mít vjezdy vykopané? Asi nějaká protekce….

Ještě by mne zajímalo, zda firma Etmonta si náhodou na práci dělníky nenajímá, jelikož mají na autech a bagru napsanou firmu PSM plus a i jiné logo na oblečení?

S pozdravem

K realizaci veřejného osvětlení jsem za sebe původně nechtěl nic psát, protože poslední dobou emoční projevy okolo VO vytláčejí do ústraní objektivní informace a předkládaná fakta. Jenže e-mail Autora mne přiměl k tomu, abych dohledal patřičné pasáže v projektové dokumentaci a zkonfrontoval je se skutečností provádění stavby. Pro přehlednost jsem vybral 6 oblasti: Kácení stromů, Zabezpečení výkopů a vstupů do domů, Překopání komunikace versus protlak, Pokládání kabelů do rýhy, Čistota komunikací a Hloubka výkopů. U každé oblasti napřed uvádím citaci z PD a dále fotografie skutečného provedení stavby (pořízené 18., 25., 27. a 29.11.2017).


Kácení zeleně

V projektové dokumentaci je na několika místech uvedeno, že nedojde ke kácení porostů.

 • strana 2 bod B.1 f Popis území stavby
 • strana 6 bod B.2.6. základní technický popis staveb – část uložení kabelů v zemi
 • strana 10 bod B.8 b Zásady organizace výstavby.

216003-B.0-technická zpráva_Page_02

216003-B.0-technická zpráva_Page_06

216003-B.0-technická zpráva_Page_10

m-5DD32885A

m-5DD32884A

m-5DD32883A

m-5DD32886A

m-5DD32888A

Z dokumentačních fotografií je zřejmé, že došlo ke kácení porostů. Jsem přesvědčen, že zhotovitel nedodržel požadovaný postup projektanta a investora.

Zabezpečení výkopů a vstupů do domů

Projektová dokumentace v části B.7 Ochrana obyvatelstva a v části B.8. Zásady organizace výstavby stanovuje požadavky na zabezpečení výkopů dřevěnou zábranou a vstupů do domů přes přechody se zábradlím.

216003-B.0-technická zpráva_Page_10

216003-B.0-technická zpráva_Page_10

m-5DD32898A

m-5DD32906A

m-5DD32914A

m-5DD32915A

m-5DD32921A

m-5DD32918A

m-5DD32909A

m-5DD33109A

m-5DD33110A

m-5DD33107A

Z dokumentačních fotografií je zřejmé, že výkopy nebyly nikde zabezpečeny dřevěnou zábranou a jen sporadicky výstražnou páskou. Přechody k domům buď nebyly instalovány vůbec, nebo nebyly opatřeny zábradlím. Jsem přesvědčen, že zhotovitel nedodržel požadovaný postup projektanta a investora a ohrozil bezpečnost obyvatel.

Překopání komunikace versus protlak

Projektová dokumentace definuje, jak mají být provedeny přechody přes komunikace. Přes silnici III třídy (hlavní procházející obcí) a účelové komunikace vyznačené ve výkresech PD půjde o bezvýkopovou technologii (protlak). V ostatních případech půjde o výkop. Tedy pokud není ve výkresech uvedeno „protlak“, bude výkop.

216003-B.0-technická zpráva_Page_06

Bytovky

Protlak v PD není uveden nikde (výkres zde a zde). Přesto bytovky 266, 267 a 268 mají protlak pod komunikací, bytovka 248 má výkop.

216003-C.2.2-situace polohopis

m-5DD32903A

m-5DD32904A

m-5DD32905A

m-5DD32906A

Zahájí

Vjezd před domem č.p. 98, pozemek p.č. st. 37 a domem č.p. 126, pozemek p.č. st. 38. V projektu není uveden protlak, z dokumentačních fotografií je zřejmé že protlak byl realizován.

216003-C.2.8-situace polohopis

m-5DD33231A

Vjezd před domem č.p. 110, pozemek p.č. st. 64 a domem č.p. 118, pozemek p.č. st. 65. V projektu není uveden protlak, z dokumentačních fotografií (nerozebraná dlažba) je zřejmé že protlak byl realizován.

216003-C.2.9-situace polohopis

m-5DD33240A

m-5DD33241A

m-5DD32911A

m-5DD33242A

Vjezd před domem č.p. 112, pozemek p.č. st. 66/2. V projektu není uveden protlak, z dokumentačních fotografií (nerozebraná dlažba) je zřejmé že protlak byl realizován.

216003-C.2.9-situace polohopis

m-5DD33244A

m-5DD32912A

Vjezd před domem č.p. 119, pozemek p.č. st. 67. V projektu není uveden protlak, z dokumentačních fotografií (nerozebraná dlažba) je zřejmé že protlak byl realizován.

216003-C.2.9-situace polohopis

m-5DD32916A

m-5DD33246A

Není zřejmé, proč selektivně došlo k nedodržení PD a proč došlo ke zvýhodnění jedněch obyvatel a jiných ne.


Pokládání kabelů do rýhy

Kabely v rýze mají dle PD být pokládány do pískového lože 80mm a zasypány vrstvou písku o stejné tloušťce. Nakonec mají být kabely označeny výstražnou červenou PVC fólií.

216003-B.0-technická zpráva_Page_06

216003-B.0-technická zpráva_Page_06

m-5DD32900A

m-5DD32901A

m-5DD32902A

m-5DD32896A

m-5DD32897A

m-5DD33105A

m-5DD33106A

m-5DD33266A

m-5DD33268A

m-5DD33270A

m-5DD33271A

m-5DD33281A

Dokumentační fotografie dokládají, že kabely do výkopu nebyly ukládány do pískového lože 80 mm, nebyly zasypány vrstvou písku stejné tloušťky jako lože a nebyly označeny výstražnou červenou PVC fólií. Ukládání do pískového lože u takto rozsáhlé stavby by nutně muselo vyžadovat uskladnit velké množství písku, ale nikde na stavbě tento materiál není uložen. Pracovníci měli jen malé operativní množství písku na přívěsném vozíku pro usazování stožárů. Jsem přesvědčen, že zhotovitel nedodržel požadovaný postup projektanta, investora a ČSN 736006.


Čistota komunikací

Na konci PD na straně 11 v bodě B.8 – Zásady organizace výstavby v bodě d) se uvádí: „výkopek nesmí být v žádném případě ukládán na vozovku místní komunikace.

216003-B.0-technická zpráva_Page_11

m-5DD32881A

m-5DD32894A

m-5DD32908A

m-5DD32922A

m-5DD32924A

m-5DD33234A

m-5DD33235A

m-5DD33238A

m-5DD33239A

m-5DD33254A

m-5DD33260A

m-5DD33262A

m-5DD33264A


Hloubka výkopů

PD cituje normu ČSN 332000-5-52 jak hluboko mají být uloženy kabely ve výkopu. Volný terén hloubka 800 mm, v chodníku hloubka 600 mm, ve vozovce hloubka 1200 mm. Požadavek normy je logický, aby nedošlo díky malé hloubce k deformaci či přeseknutí kabelu.

m-5DD33280A
Volný terén, má být 800 mm, je necelých 700 mm
m-5DD33282A
Volný terén, má být 800 mm, je necelých 700 mm
m-5DD33283A
Volný terén, má být 800 mm, je necelých 700 mm
m-5DD33285A
Vozovka, má být 1200 mm, je 670 mm
m-5DD33287A
Volný terén, má být 800 mm, je necelých 700 mm
m-5DD33288A
Vozovka, má být 1200 mm, je 850 mm
m-5DD33289A
Vozovka, má být 1200 mm, je 800 mm
m-5DD33290A
Volný terén, má být 800 mm, je necelých 700 mm

Poznámka závěrem

Stavební dozor se najímá a odpovídá investorovi, zda zhotovitel realizuje práce dle zadání a projektové dokumentace. Dohledové pravomoce má samozřejmě také zadavatel – investor (obec). To, že si zhotovitel (firma Etmonta s.r.o.) najal externího subdodavatele (PSM Plus s.r.o.) je přípustné, nicméně odpovědnost za kvalitu díla a provedení dle projektové dokumentace stále nese zhotovitel (Etmonta s.r.o.).


Dne 30.11.2017 byly doplněny některé texty a fotografie.

6 komentářů u „Realizace veřejného osvětlení“

 1. No já myslím že vše se dá rozumně vysvětlit a každý problém má rozumné řešení.
  Jestli počítám správně tak by v dohledné době mělo proběhnout další Zastupitelstvo, tak doufám že pan starosta přijde vyzbrojen informacemi od stavebního dozoru a nástinem řešení případných problémů.
  Ať můžeme vše probrat a v klidu a míru odhlasovat vše potřebné 🙂

 2. Hurá akce,
  jinak se to snad ani nedá nazvat. Nezlobte se na mě, ale přece jenom trochu inteligentní člověk nemůže takovou akci, jak je osvětlení dělat na podzim, kdy je mokro, všude bahno, které tak vyschne nejdříve v březnu, začíná mrznout a sněžit. Teď ať se všichni modlí, počínaje starostou, aby to bylo i po letech v pořádku. Výkopy jsou odkryté, všude voda, která zmrzne a nedal si nikdo otázku co to udělá s kabeláží, s odkrytými základy, s narychlo položenou dlažbou?
  Proč se to nedělalo už na jaře? Několik měsíců na zastupitelstvu nebyla ani zmínka jak se pokračuje s osvětlením. Že by nám pan starosta zaspal a na podzim si vzpomenul, že mu za pár měsíců končí jeho volební období, tak honem ať se to zvládne, ať je to i odfláknuté, ale může se pochlubit, že za jeho období starostování jsou tu nadčasová světla o kterých mluví už dva roky.
  Když vidím ty fotky co jste pane Žůrek udělal, copak si stavební dozor, nebo starosta provádění prací nekontroluje? Jestli se pracuje podle projektu a norem tak jak má? Proč se teda dělá nějaká projektová dokumentace podle stavebních norem, když jí firma nedodržuje? Je to velké selhání a pochybení, snad za takovou práci někdo zodpovídá.
  Nejhorší je, že když Vy na něco upozorníte, tak jste ten nejhorší, než by se starosta už zamyslel a aspoň jednou Vás poslechl. Copak ještě nepochopil, že Vám jde jen o to, aby obec nedělala chyby a měla všechno v pořádku. Ze začátku jsem taky říkal, že jste rýpal, ale poslechl jsem mladý, přehrál jsem si pár záznamů ze zastupitelstev a pochopil jsem Vás. Myslíte to dobře. To víte, lidi nemají rádi chytrý lidi, kteří se ve věcech orientují a když něco neví, umí si to najít a nastudovat. Lidičky by měli být rádi, že tu mají človíčka, který se nebojí proti hlouposti bojovat.

  1. Obávám se, že se ve svých závěrech mýlíte.
   Je přece vědecky dokázáno, že za všechny průtahy mohou opoziční zastupitelé, protože zákeřně torpédují důležitá hlasování.
   Psali o tom v Kostce.

 3. Zdravim,jen uvedu informaci ke vzniku protlaku u domu c.126 Zahaji.Jsem majitelem toho domku a ptal jsem se pracovniku vykopove firmy,jak dlouho bude nepristupny vjezd do dvora.(Potrebuji casto vyjizdet s privesnym vozikem,co mam za vraty).Pracovnici uvedli,ze mi druhy den daji pres vykop podlazky.Souhlasil jsem.Dalsi den byl uz asi kolem poledne proveden protlak.Rekl jsem si,taky dobre.Tod vse.Tak si myslim,ze si pracovnici proste jen tak rozhodovali sami,kde udelaji protlak.
  Preji hezky den.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *