Archiv rubriky: dokumenty

fakta, doklady a dokumenty, zápisy

Kostlivec č. 9 – pokuta 10.000 Kč od ČIŽP

Základní škola v Kostelci u Holešova je vina spácháním přestupku provozováním dvou teplovodních kotlů bez platného povolení provozu a ČIŽP ukládá ZŠ pokutu 10.000 Kč. Na první pohled jednoznačná informace datovaná dnem 8.12.2022. Při hledání zdroje odpovědnosti za spáchaný přestupek se překvapivě vyloupnul zaprášený kostlivec ze skříně kanceláře obce Kostelec u Holešova. Kostlivec se narodil 18.10.2021, kdy byla nová kotelna uvedena do provozu a začala být provozována. Ovšem bez nezbytného povolení k provozu, které pravomocně ZŠ získala až 18.2.2022. Vytvořila si kostlivce ZŠ, jakožto provozovatel kotelny, nebo obec, jakožto investor rekonstrukce kotelny? Proč nebylo o povolení požádáno hned, ale až o více jak 3 měsíce později po zahájení provozu? Proč žádost o povolení namísto ZŠ podávala paní Pospíšilíková jménem obce, když účastníkem správního řízení je pouze a jen ZŠ a nikoliv obec Kostelec u Holešova? Proč na dokumentu žádosti obce Kostelec u Holešova, doručené Krajskému úřadu Zlínského kraje, není uvedeno číslo jednací a odeslání dokumentu obcí nelze dohledat ani v datové schránce ani ve spisové službě obce? Je v tom ZŠ nevinně, protože nebyla obcí poučena a informována, nebo obec přikrývala nečinnost ZŠ? Nebo se obec probudila k činnosti až veřejnost začala klást úřadům cílené dotazy a ZŠ za přestupek hrozila sankce až 10 mil. Kč od ČIŽP?

Dne 16.9.2022 proběhla kontrola České inspekce životního prostředí v ZŠ Kostelec u Holešova, ze kterého byl dne 21.10.2022 doručen protokol o kontrole. Kvůli opravám chyb v psaní byl 1.11.2022 ČIŽP vyhotoven dodatek protokolu ze dne 21.10.2022. Ani vstřícná spolupráce při předkládání informací a dokumentů ohledně provozování kotelny ZŠ nedokázala změnit doloženou skutečnost nepovoleného provozování plynové kotelny.

Nejzásadnější otázkou zůstává, proč k pochybení došlo a kdo konkrétně za něj nese odpovědnost. Někomu bude muset ZŠ pokutu 10.000 Kč předepsat k náhradě. Ze zákona je odpovědný provozovatel kotelny, tedy ZŠ. Proč ale provozovatel nepodal hned 18.10.2021 žádost o povolení provozu? Neměla paní ředitelka Možíšová informace od investora (obce), že takovou žádost musí podat? Nebo informaci měla, ale žádost z nějakého důvodu nepodala? Při rozplétání odpovědnosti se ukazuje jako zásadní způsob a okolnosti podání žádosti o povolení provozu. Žádost, namísto ředitelky ZŠ Možíšové, podává bývalá starostka obce Pospíšilíková a to dne 31.1.2022. Žádost je na hlavičkovém papíře obce Kostelec u Holešova opatřená razítkem obce a podpisem p. Pospíšilíkové, čímž budí dojem oficiálního dokumentu obce Kostelec u Holešova.

Jenže na žádosti budete marně hledat číslo jednací či spisovou značku. Podobně není k nalezení žádná stopa v datové schránce obce či ve spisové službě obce, že by obec 31.1.2022 odeslala dokument se žádostí na Krajský úřad Zlínského kraje. Dotazem na podatelně Krajského úřadu Zlínského kraje jsem zjistil, že žádost obce neprošla centrální podatelnou, ale byla doručena přímo Ing. Bohdaně Peškové, která žádost o povolení vyřizovala a opatřila doručený dokument podacím razítkem (s datem 31.1.2021) a evidenčním číslem 8740/2022. Jenomže to nesouhlasí s výkazem služebních cest p. Pospíšilíkové, který předložila na jednání RO č. 5/2022 dne 7.3.2022 v bodě 11 ke schválení.

Na služební cestě ve Zlíně byla p. Pospíšilíková až o den později, 1.2.2022. Čtyři a půl hodiny na EAZK (agentura vyřizovala obci dotaci na kotelnu + zpracovávala (či pomáhala zpracovat) podpůrné odborné dokumenty) a KÚZK. Když odečteme hodinu na cestu tam a zpátky, zbývá nám 3,5 hodiny na dvě jednání, což je nezvykle hodně. Navíc v žádném zápise RO či ZO nenajdeme zmínku že jednání proběhla a co bylo jejich předmětem. Kvůli čemu p. Pospíšilíková strávila 1.2.2022 tři a půl hodiny na jednáních s EAZK a KÚZK nám zůstává utajeno.

Navíc u dokumentu údajně podaného 31.1.2022 je podivné, že první a druhá strana žádosti obsahuje hlavičku s logem a názvem obce. U jiných dokumentů obce druhá a další strany hlavičku neobsahují viz srovnání dokumentů obce ze stejného období.

Ze všech přímých a nepřímých důkazů se dá složit závěr: paní Pospíšilíková 1.2.2022 lepila horkou jehlou své opomenutí ohledně povolení provozu kotelny. Vzala starý předtištěný hlavičkový papír obce spolu s razítkem a vyrazila 1.2.2022 k agentuře EAZK, aby vytvořila žádost o schválení. Tuto žádost osobně předala na KÚ ZK Ing. Peškové, která jí antidatovaně přijala 31.1.2022. Ten samý den 1.2.2022 vydává KUZK povolení a odesílá jej obci datovou schránkou (to lze již na obci dohledat). Zdá se, že p. Pospíšilíková lepila horkou jehlou kostlivce, který po dotazech veřejnosti a začínajícím zájmu ČIŽP začal vypadávat ze skříně. Ve vzduchu začala pro ZŠ viset hrozba pokuty až 10 mil. Kč za přestupek od ČIŽP a paní Pospíšilíkové nejspíš došlo, že pochybení nepůjde zaretušovat.

V mozaice událostí a faktů chybí pohled ředitelky ZŠ Možíšové. Dne 27.12.2022 jsem jí písemně nabídl možnost reagovat na existující dokumenty ČIŽP, KUZK a obce, které budou předmětem tohoto příspěvku. Do dnešního dne paní ředitelka Možíšová bohužel nereagovala.

Kostlivec č. 8 – Hlobil škudlením připravil obec o 2 mil. Kč

Voliči a zastupiteli odsunutý starosta/místostarosta Hlobil se opakovaně chlubí svou spořivostí – na účtech obce je 16 mil. Kč. Jenomže díky Hlobilovu škudlení a aktuální inflaci obec přišla zhruba o 2 milióny Kč. Za 2 mega mohla obec ještě do loňska místo škudlení peněz na účtě zrekonstruovat chodník od školy kolem hřbitovů, kudy denně chodí děti do školy či občané na hřbitov. Nebo zrekonstruovat sociálky v Sokolovně. Dnes se o 2 mil. Kč smrskla kupní síla peněz na účtech obce: sice budeme po rozbitém chodníku stále klopýtat, ale s hřejivou myšlenkou, že má obec na účtech naškudleno 16 mil. Kč. Ani 8 let ve vedení obce Kostelec u Holešova Hlobilovi nestačilo, aby alespoň elementárně pochopil rozdílný princip mezi hospodařením obce a jeho domácnosti. Občan (zaměstnanec, podnikatel) nemá zákonnou jistotu budoucího příjmu (nemoc, zkrachuje zaměstnavatel, ztráta zakázek). Proto si občan vytváří rezervy a spoří na horší časy. Naproti tomu obec má zákonem danou jistotu pravidelného příjmu. Proto obce nehromadí peníze na účtech, ale co nejrychleji a co nejvíce investují do veřejných statků. Ty nejšikovnější obce investice nepořizují ze svého, ale přiměřeně si na ně půjčují. Každá banka raději půjčí obci, než občanovi. A hlavně za zcela odlišný úrok. To by obec Kostelec u Holešova měla vědět, protože za p. Hlobila si na ZO č. 16 dne 13.9.2016  snadnost a lacinost poskytnutí úvěru obci úspěšně vyzkoušela. U obce má banka jistotu, že peníze dostane nazpátek. Investování však vyžaduje schopnosti, úsilí, znalosti, odvahu či rozhodnost a to může některé bolet. Pohodlnější je 8 let populisticky hlásat kolik má obec naškudleno.

Aktuálně se p. Hlobil s naškudlenými 16 mil. Kč chlubil v periodiku KOSTKA 4/2022, na straně 7 v rubrice Fórum zastupitelů. Stav na bankovních účtech obce potvrzuje i zpráva auditorky.

V době psaní příspěvku panem Hlobilem (listopad 2022) vzrostly dle Českého statistického úřadu spotřebitelské ceny meziročně o 16,2%. Přičemž ceny ve stavebních materiálech meziročně vzrostly o 16,9%, ceny stavebních prací o 11,9%.

Pokud vyjdeme z výše uvedených údajů ČSÚ, dostáváme částku nejméně 2 mil. Kč, kterou obec díky inflaci letos na investicích ztratila právě kvůli populistickému dlouhodobému škudlení financí.

To představuje například rekonstrukci 300 m chodníku od školy kolem hřbitovů v Kostelci, 310 m chodníků v Karlovicích, rekonstrukci sociálek v Sokolovně. Stačilo v rekonstrukcích chodníků pokračovat i po roce 2019 a k tomu přidat sociálky v Sokolovně. Peníze by tak neztrácely hodnotu na účtech obce, ale přinášely by prospěch všem občanům v užitečné modernizaci obce.

 

Kostlivec č. 7 – předžalobní výzva na 1,374 mil. Kč

Prý že na obci nejsou žádní kostlivci, hřímal na ZO č. 2 p. Hlobil. Jsou. Poté, co byli Hlobil a Pospíšilíková odstaveni od funkcí, musel kostlivec ze skříně zákonitě vypadnout. 17.9.2022 dostává obec a bývalá starostka Pospíšilíková společně a nerozdílně výzvu k úhradě 21.500 Kč za náklady vzniklé z nedůvodné a zamítnuté stížnosti na člena ČKAIT. Jen připomínám, že do 18.10.2021 byli Pospíšilíková a Hlobil ve svých funkcích. Obec a nejspíš i p. Pospíšilíková nereagovali a výzva se 25.10.2022 přelila do předžalobní výzvy. K tomu se 3.11.2022 přidala druhá předžalobní výzva na 1 milion 353 tisíc Kč. Společný jmenovatel je „rekonstrukce školní kotelny a VZT školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova“. Ano, to je ta zakázka, kde jsem upozorňoval na riziko soudního sporu. Ta zakázka, u které projektant zamlčel obci existenci statického posudku, co si objednal u statika, díky čemuž rekonstrukce proběhla bez stavebního povolení. Po kontrole Stavební úřad nařídil odstranění stavby; dodatečné stavební povolení obec získala až po předání VZT. Tento kostlivec je pikantní v osobní odpovědnosti p. Pospíšilíkové. Neexistuje pověření RO či ZO, aby jménem obce podala stížnost na člena ČKAIT, ačkoliv to v zaslané stížnosti neoprávněně uvádí. Procedurální pochybení, které pro p. Pospíšilíkovou může mít cenovku 21.500 Kč + náklady řízení. Protistrana se v zákonech a procesech orientuje lépe než p. Pospíšilíková a ví jaké důkazy si má pro žalobu shromáždit.

Paní Pospíšilíková se díky textu „po zralé úvaze se obec Kostelec u Holešova rozhodla podat stížnost“ stává vtipkujícím fabulátorem. V žádném zápise z jednání RO či ZO není o zralém uvažování ohledně podání stížnosti k ČKAIT jediná zmínka. Myšlenku, že obec věc „zrale uváží“ a projedná v nějakém svém kolektivním orgánu, si p. Pospíšilíková nejspíš vyfabulovala ve svých představách. Pro důkaz můžeme nahlédnout do uzob: před 23. únorem 2022 žádný z orgánů obce (RO či ZO) o podání stížnosti nerozhodoval.

Stěžovaná protistrana nepochybně fabulaci p. Pospíšilíkové zaznamenala. Vědoma si dikce zákona o obcích a zákonných omezení pravomocí starostky pojala důvodné podezření o nezákonném postupu starostky Pospíšilíkové: že k podání stížnosti jménem obce nebyla RO či ZO pověřena, tudíž při podání stížnost konala p. Pospíšilíková sama za sebe, nikoliv jménem obce. To má samozřejmě zásadní dopad, když ČKAIT stížnost odložilo pro neprokázání pochybení. Na stole je naopak riziko křivého nařčení stěžované ze strany obce Kostelec u Holešova a i fyzické osoby p. Pospíšilíkové.

Stěžovaná strana si 18.11.2022 oficiálním dotazem chtěla pojistit, zda p. Pospíšilíková měla mandát RO či ZO pro odeslání stížnosti na ČKAIT jménem obce. Odpověď 23.11.2022 posílalo již nové vedení, což je mimochodem znát v jasnosti a jednoznačnosti odpovědí:

 • neschválila (RO podání stížnosti)
 • neschválilo (ZO podání stížnosti)
 • neexistuje (oprávnění starostky podat za obec stížnost).

Stěžovaná strana si dle mého názoru potvrdila, že tlak na zaplacení 21.500 Kč má směřovat na paní Pospíšilíkovou a ne na obec. Druhou předžalobní výzvu na 1,353 mil. Kč dle informací již studují právníci obce.

Kostlivec č. 6 – Pospíšilíková ohrozila obec exekucí

Hned prvního prosince 2022 vypadl další čerstvý kostlivec i přes lživé tvrzení pana Hlobila, že žádní kostlivci na obci nejsou. Tento konkrétní nese datum vzniku 30. září 2022, přičemž se do 19. října 2022 vůbec nemusel stát kostlivcem. Jen připomínám, že starostka Pospíšilíková a místostarosta Hlobil byli ve svých funkcích do 18. října 2022, kdy je ustavující zastupitelstvo odstavilo od funkcí. Obci Kostelec u Holešova bylo Krajským úřadem Zlínského kraje, po zbytečně zpatlané odpovědi na žádost o informace, přikázáno sdělit žadateli datum, kdy byla vzduchotechnika zrealizována. Dvojka Pospíšilíková – Hlobil se namísto prostého sdělení požadovaného data 25.10.2021 pustila do nejistého právního experimentu v podobě přezkoumání Rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Experiment nadbytečně zaměstná nové vedení obce spolu s rizikem vzniku nákladů spojeným s exekučním vymáháním. Dle aktuálních právních názorů bude navíc požadavek obce na přezkoumání rozhodnutí nejspíš odmítnut jako nepatřičný.

V odůvodnění Rozhodnutí č.j. KUZL 81788/2022 jsou srozumitelně a jasně popsány důvody rozhodnutí KU ZK: informací obec dozajista disponuje, žádný zákonný důvod nebrání odepření, informační příkaz se stává exekučním titulem.

Obec Kostelec u Holešova nesplnila příkaz KÚ ZK a po opakovaném odvolání oprávněného je 4.10.2022 vydáno opakované Rozhodnutí č.j. KUZL 82597/2022 s téměř identickým příkazem pro obec.

Stačilo, aby obec žadateli do 19. října 2022 poslala požadované datum: 25. října 2021. Namísto toho 6. října 2022 obec odesílá na KU ZK informaci, že se bude bránit informačnímu příkazu podnětem na přezkoumání k Úřad pro ochranu osobních údajů.

Krajský úřad Zlínského kraje 1. prosince 2022 reagoval výzvou, aby obec předložila všechny zbylé dokumenty, jako podání na ÚOOÚ a vyjádření tohoto úřadu.

Od 1.1.2020 platí totiž novela InfZ, která zavádí v § 16b institut přezkumného řízení, který se p. Pospíšilíková rozhodla využít. Nejspíš byl KÚ ZK zvědavý, jak se ÚOOÚ s požadavkem obce na přezkumné řízení vypořádá. Já ostatně také.

Předně jsem si prostudoval jedno i druhé podání obce, shodně datované 6.10.2022. V podáních postrádám informaci, proč a na základě jakého právního titulu se obec na ÚOOÚ obrací (chybí odkaz na § 16b InfZ, apod.). Možná bude ÚOOÚ méně formalistický a tuto skutečnost pomine. Co ale myslím nelze pominout je duch a smysl InfZ. Ten je totiž vystavěn v návaznosti na právo na informace zakotvené v Listině základních práv a svobod. Tedy práva požadovat informace od orgánů státní správy a veřejných institucí. Nikoliv naopak. Ačkoliv to nikde v § 16b není uvedeno, v širších souvislostech vnímám uplatnění institutu přezkumného řízení jako právo pro oprávněného (žadatele), nikoliv pro povinného. Potvrzení své úvahy jsem po krátkém hledání nalezl na stránkách ÚOOÚ. „Povinný subjekt není oprávněn dát podnět na přezkum proti rozhodnutí nadřízeného orgánu.“ Navíc požadavek obce na odkladný účinek Rozhodnutí KÚ ZK není v § 16b obsažen. Uvidíme, jak se s požadavkem obce na uplatnění § 16b InfZ vypořádá ÚOOÚ.

Nové vedení obce vyhodnotilo situaci, že není důvod k odmítnutí poskytnutí požadovaného data, kdy byla vzduchotechnika realizována. Především proto, že o uvedení VZT do provozu, včetně provedení zkoušek a zaškolení obsluhy, existuje na obci protokol ze dne 25.10.2021. Informaci obec poskytla a zažehnala riziko ostudy vymáhání exekucí.

Na celém je zvláštní jedna věc. Proč p. Pospíšilíková nechala zajít  poskytnutí informací až tak daleko? Proč se (nesmyslně) brání podnětem na přezkum k ÚOOÚ? Odpověď můžeme hledat ve větě dokumentu KÚ ZK „zda byla či nebyla k datu 22.11.2021, kdy byla podána žádost o dodatečné povolení stavby, instalována vzduchotechnická jednotka pro kuchyni v ZŠ Kostelec u Holešova“. A hlavně v datech patřičných úkonů:

Průběh zakázky a především legálnosti jednotlivých kroků je pod drobnohledem právní firmy. Myslím, že stejně jako já zbystřili u skutečnosti, že datum předání VZT (podle PD) 25.10.2021 nastává dříve, než je 20.4.2022 vydáno stavební povolení a schválena projektové dokumentace. Myslím, že toto je citlivé místo, proč paní Pospíšilíková odmítla poskytnout datum a pustila se do hry s rizikem exekuce pro obec. Možná i laskavé čtenáře napadne stejná otázka jako mě: jak může někdo předat VZT dle projektové dokumentace, která ještě nevznikla a dle stavebního povolení, které tou dobou ještě neexistovalo (ani o něj tou dobou nebylo požádáno).

 

Kostlivec č. 5 – kontrola MV ČR

Lenost. Tímto jedním slovem by se dalo charakterizovat dlouhodobé porušování povinností obce při poskytování informací. Jak si jinak vysvětlit, že obec na svém webu nezveřejní informace, co žadatelům poskytne, ačkoliv jí to zákon přikazuje? Přitom veškeré informace co žadateli obec poskytuje musela mít shromážděné a případně anonymizované, takže i připavené pro zveřejnění na webu obce. Jejich následné publikování je už zanedbatelný úkon, za který mimochodem obec platí externí firmě. Musí být ovšem splněn základní předpoklad, že nejste líní. Obec Kostelec u Holešova si dlouhodobě (dělo se tak minimálně 5 let) koledovala o pozornost kontroly MV ČR, ze které vypadl další obecní kostlivec. Kostlivec, kterého bude muset po Pospíšilíkové a Hlobilovi řešit nové vedení obce. Zprávu o kontrole MV ČR spolu s návrhem opatření musí projednat ZO, konkrétně v úterý 20.12.2022.

Namátkově kontrola vybrala 17 žádostí z období od 1.1.2021 do 18.8.2022. Cílem kontroly nebyla věcná správnost vyřízení žádostí, ale pouze dodržování procesních povinností obce plynoucích z InfZ.

Protokol o kontrole v bodě 1 konstatuje porušení § 5 odst. 3 InfZ  v povinnosti zveřejnit poskytnuté informace na weu obce.

V bodě 2 protokol o kontrole konstatuje porušení § 18 odst. 1 InfZ, kdy obec v povinné výroční zprávě neuvádí žádosti zastupitelů (ignoruje jejich existenci a vyřízení).

Při pročítání oficiálního sdělení obce č.j. OUKUH-816/2022 ze dne 15.8.2022 k probíhající kontrole MV ČR, dostává použití výrazu lenost pro chování obce při poskytování informací opodstatnění. Navíc k popisu chování obce se přidává lež, zamlčování skutečností a neopodstaněný vlastní výklad zákona.

Obec ve svém sdělení MV ČR tvrdí, že žádosti zastupitele byly podány dle zákona o obcích (128/2000 Sb.). To je lživé tvrzení, které zamlčuje fakt uváděný v mých žádostech zastupitele.
V žádostech zastupitele je na dvou místech jasně a nepřehlédnutelně uveden požadavek vyřízení žádosti dle InfZ (106/1999 Sb.), byť se jedná o žádost dle zákona o obcích (128/2000 Sb.). V takovém případě se žádost vyřizuje dle InfZ.

Obvláště komické je vysvětlení obce, jak chápe naplnění InfZ v podmínce o „mimořádném rozsahu poskytnutých informací“. Stanovisko obce by se dalo shrnout asi takto: „žádostí je mnoho a dohromady tvoří mimořádný rozsah, takže nemusíme nic zveřejňovat“.

Namísto posouzení rozsahu poskytnutých informací jedné dané konkrétní žádosti, obec naplnění důvodů pro mimořádný rozsah vyhodnocuje součtem všech poskytnutých informací ze všech existujících žádostí, které obec dosud vyřídila. Nezapomene u toho zaplakat, kolik jich bylo.

Další krok je na Zastupitelstvu obce Kostelec u Holešova, aby se ke zprávě vyjádřili a přijali patřičná nápravná opatření. To ostatně musí také sdělit MV ČR spolu s publikováním na úřední desce obce.

Kostlivec č. 4 – zásah pověřence GDPR

Z porušování ochrany osobních údajů si za léta u moci udělala dvojka Pospíšilíková – Hlobil nástroj nátlaku a šikany, ale také dalšího kostlivce. Ten měl reálnou možnost vypadnout ze skříně až se změnou vedení obce a omezení hrozby použití nashromážděného kompro materiálu. Oslovil jsem dotazem pověřence GDPR placeného obcí, který ze zákona dohlíží na konání obce při zpracovávání osobních údajů. Odpověď pověřence byla korektní, v souladu s dřívějšími upozorněními Krajského úřadu Zlínského kraje a zároveň pro obec nelichotivá: „jedná se o pochybení starého vedení obce, které v době svého působení bylo poučeno, jak postupovat při uveřejňování osobních údajů všech subjektů údajů“. Je nepochybné, že nadbytečné zpracování a zveřejňování osobních údajů, jakož i neoprávněné zveřejňování počtu žádostí s identifikací žadatelů je nesprávné. Náprava po vypadlém kostlivci stvořeným starým vedením obce dodatečně nadměrně zatíží nové vedení obce. Ocenění si zaslouží omluva pověřence GDPR vyslovená za bývalé vedení obce. Pověřenec GDPR zřejmě věděl, že se bývalé vedení za chybu nikdy neomluví a musí to za obec Kostelec u Holešova udělat on.

Na tuto mou první žádost ze dne 1.11.2022, pověřenec GDPR ve své odpovědi ze dne 28.11.2022 konstatuje:

K obsahu mé druhé žádosti ze dne 7.11.2022, pověřenec GDPR ve své odpovědi ze dne 30.11.2022 konstatuje:

 • … se jedná o bezpečnostní událost, kdy došlo k selhání nastavených opatření – nedodržení správné anonymizace osobních údajů
 • Obec Kostelec u Holešova pochybila … ,,opakovaně“ v uveřejňování vašich osobních údajů.
 • … se jedná o pochybení starého vedení obce, které v době svého působení bylo poučeno dle Evropského nařízení 679/2019 – GDPR, zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů a pokynů Úřadu pro ochranu osobních údajů, jak postupovat při uveřejňování osobních údajů všech subjektů údajů, tedy i právnických osob
 • Dále z webových stránek obce byly, popřípadě v průběhu
  dnů budou smazány (anonymizovány) všechny dokumenty, kde dochází k pochybení ze strany obce na vaší osobě.

Pro pořádek si dovolím uvést, že nadměrné lustrování osobních údajů zahájil pan Hlobil s paní Rušikvasovou 4. srpna 2017 a paní Pospíšilíková po nástupu do funkce nesprávný postup slepě převzala. Že se jedná o účelovou nadměrnou lustraci osobních údajů vyplývá jednak ze zákona č. 106/1999 Sb., kdy pro žádost právnické osoby je vyžadován pouze název firmy, IČO a sídlo společnosti. Nic víc. Rozhodně ne jméno jednatele a jeho datum narození. A že nadměrná lustrace žadatele se dá pochopit jako jakýsi typ pomsty či šikany ze strany obce si dovolím demonstrovat na následujícím dokumentu. Za mou osobu, jako jednatele společnosti, doplní obec datum narození, ale za jménem p. Hlobila, jako statutárního zástupce obce, datum narození obec neuvede.

 

Kostlivec č. 3 – kontrola SFŽP

Dalšího kostlivce po dvojce Pospíšilíková-Hlobil našla 12.10.2022 kontrola Státního fondu životního prostředí. V zápise z jednání Rady obce č. 19/2022 ze dne 17.10.2022 se p. Pospíšilíková v bodě 3 chlubila, že kontrola SFŽP proběhla bez závad. Jenomže to nedočetla druhou polovinu protokolu SFŽP, kde jsou popsány nalezené chyby a obci byla uložena nápravná opatření. Opatření, která bude muset realizovat nové vedení obce a nebudou zrovna populární (reklamace dodávky a prací). S dodavatelem bude třeba řešit reklamaci vysázeného stromu, který uschnul. Jestli uschnutí způsobila nevhodná údržba po výsadbě (zalévání), nebo vadná výsadba, na to mělo vedení obce ve svých řadách zemědělského inženýra. Ten mimochodem celou akci inicioval a často se chlubil výsledky vzniklými pod jeho dozorem.

V dokumentu SFŽP ze dne 12.10.2022 se konstatuje uschlý strom (Crataegus laevigata Alboplena, 12-14cm) v ceně 4.235 Kč. Zároveň se zdůrazňuje, že v případě jakéhokoliv dalšího úhynu rostlin musí obec konat, tedy provést výměnu.

Vysazované stromy nebyly žádné proutky, ale dostatečně vzrostlé kusy o obvodu 12-14 cm. Záhadou zůstává, proč takto vzrostlý strom během pouhých 4 měsíců uschnul: mezi terénní prohlídkou 16.6.2022 a kontrolou SFŽP 12.10.2022. Kdyby za ty 4 měsíce bylo tak tragické sucho, tak je silně pravděpodobné, že by na hřbitově odumřel i některý z dalších 4 stromů či 775 vysazených keřů. To se v dokumentech neprokázalo. Pravděpodobnější příčinu odumření bych hledal buď v selhání při následné údržbě, kontrole prací dodavatele, nebo při terénní prohlídce 16.6.2022. Z veřejně dostupných informací v zápisech ZO a RO se autor či příčina pochybení nedá vyčíst (viz seznam níže). V každém případě kostlivec v době působení dvojky Pospíšilíková-Hlobil vznikl a nové vedení obce ho nechtěně zdědilo.

Ze zápisů Zastupitelstva obce a Rady obce:

 • 16.6.2022 terénní prohlídka k předání prací 1. roku následné péče – „Revitalizace zeleně v obci Kostelec u Holešova“, faktury vystaveny, odeslány podklady pro vyplacení dotace
 • 19.7.2022 administrátorovi dotace na revitalizace zeleně v obci Kostelec u Holešova odeslány podklady pro vyúčtování dotace na 1. rok následné péče
 • 8.8.2022 následná péče (Florstyl) na zakázce revitalizace zeleně
 • 16.8.2022 depeše – schválení žádosti o proplacení 1. roku následné péče – revitalizace zeleně
 • 12.10.2022 proběhla kontrola SFŽP na akci Revitalizace zeleně v obci Kostelec u Holešova – bez závad

Kostlivec č. 2 – dezinformátorka Pospíšilíková

Poskytovat informace je povinnost obce, kterou si obec sama hradí ze svých prostředků. Jakékoliv doprovodné řeči paní Pospíšilíkové, že poskytování informací spotřebovává drahocenný čas a prostředky obce, které jsou takto vyhozeny z okna, jsou jen dezinformačními výmluvami, aby předřadila své osobní pohodlí před dodržování zákona a plnění povinností vyplývajících z funkce starostky obce. Svou neochotou poskytnout veřejnosti informace je dvojice Hlobil – Pospíšilíková dlouhodobě známá – jak mezi žadateli o informace, tak u odvolacího správního orgánu (Krajský úřad Zlínského kraje), či dohledového kontrolního orgánu (Ministerstvo vnitra ČR). V zoufalé snaze gradovat negativní vykreslování žadatelů před jejími přívrženci, přenesla paní Pospíšilíková téma z jednání a zápisů ZO a RO na stránky obecního periodika KOSTKA. Na její nepravdy jsem reagoval odpověďmi jak v periodiku KOSTKA 3/2022 a 4/2022, tak v článcích Starostku za 60 tisíc měsíčně zdržuje vyřizovat úřední agendu a Ani 4 roky nestačily, aby p. Pospíšilíková pochopila výkon státní správy. Zároveň jsem o stanovisko požádal dozorový orgán Ministerstvo vnitra ČR, které potvrdilo mé podezření. Paní Pospíšilíková ohledně poskytování a vyřizování žádostí o informace šíří na veřejnosti dezinformace.

Jádrem sporu se stal veřejně prezentovaný názor paní Pospíšilíkové v periodiku KOSTKA č. 2/2022, že vyřizování zákonem předepsané agendy „spotřebovává její drahocenný čas a finanční prostředky, které jsou takto vyhozeny z okna“. Jedná se prý o významnou část pracovního nasazení starostky obce, kterou „nikde v obci neuvidíte“. V následujícím vydání periodika KOSTKA č. 3/2022 pokračovala v dezinformacích … příjem obce z rozpočtového určení daní je … určen na údržbu a rozvoj obce, … tedy nikoliv na výkon veřejné správy.

Ze strany paní Pospíšilíkové se jedná o dezinformační bláboly, což jsem si ověřil v odpovědi MV ČR na mou žádost o stanovisko.

Dovolím si odcitovat zásadní pasáže ze stanoviska MV ČR.

Pro úplnost informací uvádím odpověď MV ČR ze dne 17.10.2022, včetně přílohy k dokumentu, na mou žádost o informace ze dne 5.10.2022, která předcházela výše uvedenému stanovisku MV ČR ze dne 7.11.2022.

Voliči si konání paní Pospíšilíkové a pana Hlobila všimli a odsunuli je z veřejného života obce. Pospíšilíková byla ve volbách 2022 z druhého místa kandidátky odsunuta na páté pořadí mimo zvolené zastupitele jako první náhradník. Hlobil z prvního místa kandidátky skončil na čtvrtém místě jako poslední zvolený zastupitel z jeho kandidátky.

Kostlivec č. 1 – pokuta 50 tisíc Kč od ÚOHS

Svoje předem písemně připravené vyjádření zastupitel Hlobil přečetl na jednání zastupitelstva. Kromě jiného se razantně vymezil proti mému varování zaslané Aleši Pospíšilíkovi, že „Nové vedení obce a zastupitelstvo bude muset řešit mnoho reliktů a nepopulárních kostlivců, co zbyly po Hlobilově uskupení“ (Hlobilova interpretace: „nová RO převezme neradostné dědictví a mnoho kostlivců co po Hlobilově uskupení zbylo“). Vyjádření p. Hlobila nebyla nějaká jeho momentální emotivní replika v diskuzi na názor jiného řečníka. Dokument si p. Hlobil předem písemně připravil: měl tedy možnost si text promyslet, zvážit věrohodnost jednotlivých slov a oporu v důkazech. Pan Hlobil veřejnosti tvrdí, že kostlivci jsou pouze 2 a to ještě z období před jeho vládnutím v obci. Rozhodl jsem se toto jeho nepravdivé tvrzení vyvrátit. Seriál příspěvků o kostlivcích Hlobilova uskupení bude doprovozený důkazy a vysvětlujícími komentáři.

Že existuje kostlivec s cenovkou 50.000 Kč za přestupek v podobě porušení zákona o zadávání veřejných zakázek spočívající v neoprávněném rozdělení veřejné zakázky, pan Hlobil a paní Pospíšilíková velmi dobře věděli.

Šest týdnů před volbami (11.8.2022) dostala obec Rozhodnutí o přestupku. Přesto Hlobil s Pospíšilíkovou zavřeli kostlivce do skříně a nikomu nic neřekli. Hlobil dokonce vědomně veřejně lhal když jako zastupující místostarosta v době nepřítomnosti starostky na zastupitelstvu č. 28 konaného dne 23.8.2022 převzal její povinnosti a měl informovat o činnosti obce. Ačkoliv jsem se na vývoj správního řízení cíleně ptal, od p. Hlobila jsem dostal jen arogantní a jízlivou odpověď. Že obec od 11.8.2022 vlastní Rozhodnutí ÚOHS p. Hlobil 23.8.2022 zamlčel.zápis ZO č. 28, 23.8.2022, bod 3

Ani v zápisech následujících 4 zasedáních Rady obce (16/2022 5.9.2022, 17/2022 19.9.2022, 18/2022 3.10.2022 a 19/2022 17.10.2022) nenajdete žádnou zmínku o ukončeném správním řízení a uložené pokutě 50.000 Kč od ÚOHS. Toto si snadno může každý průměrně IT gramotný čtenář ověřit na webu obce proklikem na uzob s patřičnými kritérii vyhledávání.

Paní Pospíšilíková zcela selhala a rezignovala na svou povinnost informovat o činnosti obce. Místo informování členů Rady obce, zastupitelů či občanů, urputně hlídala zamčenou petlici na dveřích skříně s kostlivcem za vydatného přispění Hlobila. Při úzkostlivém hlídání skříně s kostlivcem tajně doufali, že se veřejnost před volbami o pokutě nedozví. Dozví. Na stránkách ÚOHS, jsou veřejně dostupná veškerá rozhodnutí úřadu.

Rozhodnutí ÚOHS o pokutě 50.000 Kč ze dne 10.8.2022 nabylo právní moci 20.10.2022, protože obec podala proti Rozhodnutí rozklad. Rozhodnutím předsedy ÚOHS byl rozklad dne 19.10.2022 zamítnut a potvrzeno původní Rozhodnutí o přestupku obce s pokutou 50.000. Kč.

ÚOHS byl na obec poměrně shovívavý při výšce vyměřené pokuty za přestupek. Horní hranice pokuty byla 741.186 Kč. Je nesporné, že je to kostlivec pana Hlobila a paní Pospíšilíkové, kterého se do poslední chvíle ovládání obce snažili zatajit. Na riziko rozdělení zakázky jsme předkládali mnoho argumentů (videozáznam bodu 5 ZO č. 23 ze dne 17.8.2017), ale byli jsme „demokraticky“ přehlasováni Hlobilovými „boys“. Teď by se správně měli hlasující zastupitelé podělit o zaplacení pokuty 50.000 Kč za škodu, kterou svým nesprávným rozhodnutím obci způsobili.

E-mail s dokumentem zaslaný Aleši Pospíšilíkovi

Na ZO č. 2 zastupitel Hlobil veřejně negativně skloňoval části obsahu mého dopisu, který jsem 2. října 2022 zaslal Aleši Pospíšilíkovi. Ozývají se hlasy jestli takový dopis vůbec existuje, proč není zveřejněn celý, jak se e-mail adresovaný lídrovi jedné kandidátky dostane do poštovní schránky lídra druhé konkurenční (opoziční) kandidátky. Nemám se za co stydět, v dopise jsem popisoval jen fakta a dokument zveřejňuji. Obrázek o hodnověrnosti vystoupení zastupitele Hlobila si laskavý čtenář dozajista dokáže udělat sám.

Dopis byl odeslán jako příloha e-mailu odeslaného v neděli 2. října 2022 ve 21:06.

Určitě jste si všimli, že e-mail s dopisem byl kromě Aleše Pospíšilíka adresován v kopii ještě 3 zastupitelkám: Ivě Haškové, Haně Helsnerové a Miluši Václavkové. Přesto byl dopis vhozen do poštovní schránky p. Hlobila, jak se nám veřejně přiznal ve svém vystoupení na ZO č. 2. Tedy někdo z těchto 4 oslovených musel dokument vytisknout a vhodit v papírové formě do poštovní schránky p. Hlobila. Nebo někdo z těch 4 adresátů mail někomu přeposlal a ten s vytištěným dokumentem spěchal do poštovní schránky p. Hlobila. Proč měl někdo zájem na předání dopisu politickému konkurentovi a opozici v jedné osobě v době, kdy se urputně hledala spolupráce 8+ hlasů v zastupitelstvu? V době, kdy se nominanti na pozici starosty měnili jako apoštolové na orloji. Odpověď by měli mezi sebou hledat ti 4 adresáti. V tuto chvíli to vypadá, že si mezi sebou hřejí na prsou dvojitého agenta, co hraje na obě strany. Teď jde jen o únik dopisu, příště může jít o ztrátu důvěryhodnosti u voličů v obci.


Dopis voliče a občana obce KuH

Digitálně podepsaný originál je zde.

Kostelec u Holešova 2. října 2022

Vážený pane Aleši Pospíšilíku,

chtěl bych Vám touto cestou předně poblahopřát k volebnímu výsledku Vaší kandidátky a k Vašemu získání zastupitelského mandátu.

Obracím se na Vás tímto dopisem jako občan a volič obce Kostelec u Holešova a jako novinář. Oslovuji Vás tímto dopisem jako lídra kandidátky „Kostelec a Karlovice pro všechny“, která získala největší, ale zároveň i nedostatečnou většinu zastupitelských mandátů.

Je logické, že takové množství získaných zastupitelských mandátů při volební premiéře kandidátky vyvolá mezi členy euforii a pocit velkého vítězství. Z 15 členů kandidátky jste jediný, kdo za poslední 2 volební období měl šanci si na vlastní kůži prožít, co znamená být zastupitelem. Navíc v roli řadového běžného zastupitele, co má minimální možnosti ovlivňovat chod obce, ba dokonce podílet se na vedení nebo řízení obce. O ostatních 14 členech Vaší kandidátky se dá myslím odvážně tvrdit, že nemají žádnou reálnou a praktickou zkušennost, jak funguje zastupitelstvo, jaké záležitostí řeší a musí řešit Rada obce, starosta či místostarosta. Až na pár světlých výjimek (události kolem ZŠ a MŠ) jsem nezaznamenal přítomnost některého ze 14 členů Vaší kandidátky po dobu celého jednání zastupitelstva obce, o Radě obce ani nemluvě. A právě z těchto důvodů jsem si dovolil výše použít slova o euforii a pocitu vítězství z Vašich 6 zastupitelských mandátů. O euforii a pocitu vítězství, na které navazuje „přesvědčení“, že máme právo vzít moc v obci do svých rukou, bez ohledu na závazky, pro které nás voliči zvolili. Bez ohledu na morální profil partnera, se kterým ad-hoc získáme další 2+ hlasy potřebné pro získání nadpoloviční většiny.

Ve Vašem volebním programu nešlo přehlédnout závazek dodržování zákona, pravidel a předpisů. Nešlo přehlédnout jasné vymezení se proti způsobu vládnutí Hlobilova uskupení. Troufám si tvrdit, že na základě těchto informací a postojů před volbami, v návaznosti na způsob vládnutí Hlobilova uskupení v minulých osmi letech, se voliči pro Vás rozhodli a jejich hlasy jste získali poprvé 6 zastupitelských mandátů.

Po volbách se obcí začaly šířit informace, že byste chtěli vládnout v široké koalici. Tedy přibrat do řízení obce Hlobilovo uskupení a pojistit si chybějící 2 hlasy do potřebné nadpoloviční většiny. Dle informací co se ke mně donesly to lidé vnímají jako zradu na deklarovaném postoji, že se chcete vymezit proti způsobu vládnutí Hlobilova uskupení v uplynulých 8 letech. Zklamaný názor lidí nezhojí ani deklarování, že s Hlobilem starším spolupracovat nechcete, když lidi z jeho kandidátky přizvete do vedení obce. Nové vedení obce a zastupitelstvo bude muset řešit mnoho reliktů a nepopulárních kostlivců, co zbyly po Hlobilově uskupení. S člověkem z Hlobilova uskupení bude komplikované až nemožné dostát Vašeho závazku dodržování zákona a jednání s péčí řádného hospodáře, když bude například potřebné projednat a prosadit výsledek kontrol externích orgánů.

Na mém webu https://www.kostelecuholesova.eu/ je za téměř 7 let existence poměrně rozsáhlé množství shromážděných dokumentů a důkazů k výše uvedenému. Dovolím si připomenout nejvýraznější momenty s odkazy, proč jsou lidé z Hlobilova uskupení pro veřejnost (a i RO) nepřijatelní.

 • Tomáš Marek
  • nedokázal věrohodně na veřejnosti (ZO č. 20, 29.6.2021, bod 9) obhájit, proč na jednání RO č. 7/2021 dne 12.4.2021 podal protinávrh jmenovat ředitelkou MŠ jiného kandidáta, než byl vybrán konkurzní komisí
  • nedokázal vysvětlit podíl na pletichách při veřejné zakázce, jež vyplývají z FB komunikace projednávané na ZO č. 20 (odkaz viz předchozí bod)
  • v návaznosti výsledek správního řízení ÚOHS ohledně porušení zákona o zadávání veřejných zakázek ve věci dělení VZ na veřejné osvětlení, přijde do hledáčku porušení zákona Tomášem Markem při této zakázce kvůli střetu zájmů
 • Martin Hradil
  • jeho vystupování na ZO č. 20 (bod 9 odkaz výše) a následný postoj ke kauze volby ředitelky MŠ, otevřenému dopisu Jiřího Sklenáře, k článku Nespokojených občanů „Obcí se šíří anonymní psaní“; shrnuto v článku „Cui bono, pane Hradile?“
  • „Já to číst nebudu“ (ZO č. 20 bod 9 odkaz viz výše + oficiální zápis) – vyjádření k existenci oficiálních podkladů pro jednání Rady obce a zastupitelstva je vážným varováním – bez ohledu na skutečnost zda s obsahem souhlasí či nikoliv, je nepřijatelné, že zastupitel programově odmítá číst podkladové materiály pro jednání orgánů obce a následně o nich hlasovat v usnesení

Lidé v obci si všímají, že musíte být Hlobilovi nějakým způsobem zavázaný a podle toho i jednáte. Myslím, že to bylo příkladně vidět už před šesti lety v bodě 2 jednání ZO č. 11 dne 14.4.2016 (videozáznam bodu 2 https://youtu.be/LUt0L5bH5Q4 ), kdy v úvodu jednání navrhujete zařazení mimořádného bodu „Stanovisko ZO ke stránkám kostelecuholesova.eu“. Pozorný divák zaznamená, že z Vaší původní myšlenky, aby se ZO pobavilo o nových stránkách kostelecuholesova.eu, jste se nechal vmanipulovat do usnesení o distancování se od stránek www.kostelecuholesova.eu . Zprvu vadil název domény, a jeden příspěvek, který mimochodem od 30.1.2017 v původní publikované formě na webu neexistuje. Nevadilo zveřejňování videozáznamů, právní informace, atd. Jenže právě díky ostudnému a právně neúčinnému usnesení 9/11Z/2016 se Váš návrh (včetně Vašeho hlasování) stal nástrojem pro odůvodňování nátlaku obce při odmítání zveřejňování příspěvků v periodiku KOSTKA, omezováním svobody slova a porušováním tiskového zákona, které nakonec musel rozhodnout soud. Přesto Hlobilovu uskupení dodnes vadí zveřejňované nekonfliktní informace jako videozáznam ZO či zápisy RO a ZO s odkazem na Usnesení ZO, jehož jste byl iniciátorem. Smyslem tohoto příkladu není výčitka, ale ukázka, že Vaše submisivnost hraničící s devótností vůči Hlobilově uskupení občanům v obci neunikla. Je na Vás, abyste se oprostil od Hlobilova jha a konal jako svobodný, svéprávný a zdravě sebevědomý lídr volebního uskupení, kterému občané-voliči svěřili své hlasy v naději po odstřižení se od způsobu vedení obce Hlobilovým uskupením.

Nové zastupitelstvo a Rada obce převezme po Hlobilově uskupení neradostné dědictví. Kromě veřejně publikovaných kauz (správní řízení vedené ÚOHS – dělení veřejné zakázky na VO, kontrola MV ČR ohledně dodržování zákona č. 106/1999 Sb., správní řízení vedené ČIŽP, Scolarest) jsou zde další dosud nepublikované kauzy (například SFŽP – podezření z porušení dotačních podmínek, Dům seniorů – reklamace nefunkčních oprav za 7 mil. Kč, nebo kauza rekonstrukce ŠJ ZŠ). K tomu existují další důvodná podezření, že obec nejednala s péčí řádného hospodáře. Proto by RO měla být sebevědomý a odhodlaný orgán, který se vypořádá s negativními následky minulosti. Se zátěží ve formě propojení se členy Hlobilova uskupení to půjde o poznání hůře. Především před občany a voliči obce.

Závěrem bych si Vám dovolil popřát, ať Vás provází nadčasová prozíravost při nelehkém rozhodování o volbě spolupracovníků a politických partnerů pro vedení obce Kostelec u Holešova.

S pozdravem

Ing. Petr Žůrek

ZO č. 2 bude znovu volit starostu a místostarostu

Na čtvrtek 10. listopadu 2022 od 17 hodin je ohlášeno zasedání zastupitelstva obce č. 2 s jediným obsahem: odstoupení starosty Jiřího Čúzyho a místostarosty Aleše Pospíšilíka, kteří byli do funkcí zvoleni 18. října 2022.

Že není něco v pořádku se dalo tušit již 12 dní po zvolení do funkcí. V pondělí 31. října 2022 se konalo první ustavující zasedání Rady obce. Z pěti radních se zúčastnili jen 3. Chyběl starosta Jiří Čúzy a radní Tomáš Marek.

Přišlo mi velmi zvláštní, že starosta obce se nezúčastní úvodního a prvního zasedání RO. V pondělí večer po skončení Rady obce přišlo vysvětlení: Jiří Čúzy odstupuje z funkce starosty obce. O dva dny později přišlo náhlé vyhlášení jednání ZO č. 2, kdy se k odstoupení z funkce přidal také místostarosta Aleš Pospíšilík. Netuším, co se během 12 dnů pokazilo na spolupráci kandidátek Aleše Pospíšilíka a Petra Hlobila. Z uplynulých dnů se dá vyčíst, že oba pánové Jiří Čúzy a Aleš Pospíšilík vrcholné funkce v obci dělat nechtějí a spolupráce s kandidátkou Petra Hlobila nevedla k očekávané funkčnosti vedení obce Kostelec u Holešova.

Pokud jste si otevřeli pozvánku na ZO č. 2 na úřední desce obce a na webu obce v aplikaci uzob, pak jste možná zaznamenali, že stejnou pozvánku podepisují odlišné osoby s odlišnou funkcí.

Pokud si myslíte, že je to špatně, získáváte kladné body v soutěži ze znalostí zákona o obcích. A pokud ještě dojdete k závěru, že místostarosta nemá pravomoc svolat jednání ZO (§ 92 odst. 1 „Zasedání zastupitelstva obce svolává starosta“), máte další kladné bonusové body do soutěže. Pokud někdo přijde a bude tvrdit, že starosta se vzdal funkce a tedy místostarosta ho zastupuje a i vyhlašuje jednání ZO, nedejte se! Argumentujte, že z žádného zápisu nevyplývá, že by se starosta vzdal funkce a jediný dosud oficiální doklad o odstoupení je bod 5 budoucího jednání ZO č. 2 ve čtvrtek 10.11.2022. A to teprve nastane.

Ani 4 roky nestačily, aby p. Pospíšilíková pochopila výkon státní správy

Na straně 6-7 posledního vydání periodika Kostka 3/2022 se paní Pospíšilíková ve svém textu tak rozohnila, že si pozapomněla zkontrolovat fakta. Použila Hlobilovu oblíbenou metodu plivnutí jedovaté sliny na Žůrka, ale postavila se proti svému větru, který rozkryl nahotu jejích neznalostí. Že prý KOSTKA není místo pro moje kritické texty, ale pro pohádky o hodných koťátkách. Že prý peníze co obec dostane nejsou na výkon státní správy, ale na záhonky po dědině. Že prý 0 Kč je víc než 80 Kč. Nepravdivá veřejná tvrzení p. Pospíšilíkové se mne osobně dotkla a nemohu je nechat bez reakce. Využil jsem zákonného práva obsaženého v § 10 Tiskového zákona a zaslal jsem vydavateli k otištění Odpověď, abych uvedl na pravou míru neúplná či pravdu zkreslující tvrzení z původního textu p. Pospíšilíkové.

ODPOVĚĎ

Vydavatel periodika KOSTKA, Obec Kostelec u Holešova, publikoval v rubrice Fórum zastupitelů v čísle 3/2022 na straně 6-7 příspěvek zastupitelky a starostky obce p. Pospíšilíkové s názvem „Odpověď zastupitelky a starostky obce zastupiteli“ text, jehož část obsahuje skutková tvrzení, která se dotýkají mé cti a důstojnosti. Uvádím na pravou míru obsah původních tvrzení; neúplné, či jinak pravdu zkreslující tvrzení doplňuji a zpřesňuji. Plný obsah odpovědi je uveden v příspěvku „Ani 4 roky nestačily, aby p. Pospíšilíková pochopila výkon státní správy“ na webu www.kostelecuholesova.eu, kde jsou uvedeny veškeré odkazy a důkazní materiály, které zde na stránkách periodika KOSTKA nelze z technických a prostorových důvodů zveřejnit.

Publikovanou větou „obecní zpravodaj … podle mě není tím pravým místem, kde by měla probíhat diskuse tohoto druhu“ p. Pospíšilíková jen potvrzuje zamrznutí svého myšlení v pravidlech minulého režimu. Kde jinde, než na stránkách periodika obce KOSTKA, by se měli občané obce dozvědět o odlišných názorech na témata související s obcí? Jak jinak, než veřejným způsobem, by výměna názorů měla proběhnout? Jestli je vám, paní Pospíšilíková, nepříjemné být pod kontrolou veřejnosti, nevykonávejte veřejnou funkci. Samospráva obce ze své podstaty je a musí být pod veřejnou kontrolou občanů obce. Protože obec je občanů obce, nikoliv dočasných úředníků či politiků.

Dlouhé 4 roky měla p. Pospíšilíková k dispozici, aby se naučila a pochopila rozdíl mezi samostatnou a přenesenou působností obce, a to včetně zdrojů financování. Svým textem „… příjem obce z rozpočtového určení daní je … určen na údržbu a rozvoj obce, … tedy nikoliv na výkon veřejné správy“ přiznává své nepochopení problematiky. Dominantní část výkonu agendy poskytování informací týkajících se obce, spadá do samostatné působnost obce, kterou si obec hradí sama ze svých prostředků rozpočtového určení daní. Poskytování informací týkajících se přenesené působnosti (matrika, evidence obyvatel, povolování kácení dřevin) tvoří pouze mizivé množství, a náklady hradí stát. Nepochopení p. Pospíšilíkové v jejím textu je navíc korunováno nesprávným použitím termínu veřejná správa, který z definice zahrnuje jak samostatnou působnost obce, tak přenesenou působnost. Chucpe jak po stránce pojmové, tak finanční gramotnosti.

Vrcholem nepochopení povinností vyplývajících ze zákona je věta p. Pospíšilíkové Vyřizování konkrétně těchto Vašich žádostí elektronickou formou, na kterém trváte, je to, co já považuji za zbytečně utracený čas a peníze obce.“ Žádost o informace obec MUSÍ vyřídit, jinou volbu zákon nepřipouští. Můj požadavek na vyřízení elektronickou formou obec nestojí žádné dodatečné náklady (pdf buď již existuje, nebo se naskenuje, datová zpráva je zdarma). Při vyřízení listinnou formou stojí obec jedna strana A4 1,15 Kč (barva) resp. 0,23 Kč (čb) plus cca 0,30 Kč za papír. Po připočtení poštovného 72 Kč (s doručenkou kvůli počítání odvolacích lhůt) se dostáváme na průměrnou částku cca 80 Kč za vyřízení žádosti listinnou formou. Jestli jsem text p. Pospíšilíkové dobře pochopil, tak 0 Kč za vyřízení elektronickou formou považuje za zbytečně utracené peníze obce, zatímco 80 Kč za vyřízení listinnou formou za správně utracené peníze obce. Unikátní kreativní postup při porovnávání čísel.

Hlobil si hraje na soudce a lže o pochybeních obce

V posledním vydání periodika Kostka 3/2022 najdeme na straně 2 mimořádnou rubriku „Příspěvek místostarosty obce“. V svém textu se p. Hlobil st. na mě pokusil plivnout jedovatou slinu, když se sám jmenoval do role samosoudce hodnotícího mé texty a k tomu přidal lži, že obci nebylo příslušnými orgány prokázáno pochybení. Nepravdivá veřejná tvrzení p. Hlobila se mne osobně dotkla a nemohu je nechat bez odpovědi. Využil jsem zákonného práva obsaženého v § 10 Tiskového zákona a zaslal jsem vydavateli k otištění Odpověď, abych uvedl na pravou míru neúplná či pravdu zkreslující tvrzení z původního textu p. Hlobila.

ODPOVĚĎ

Vydavatel periodika KOSTKA, Obec Kostelec u Holešova, publikoval v rubrice Příspěvek místostarosty obce v čísle 3/2022 na straně 2 text, jehož část obsahuje skutková tvrzení, která se dotýkají mé cti a důstojnosti. Uvádím na pravou míru obsah původních tvrzení; neúplné, či jinak pravdu zkreslující tvrzení doplňuji a zpřesňuji. Plný obsah odpovědi je uveden v příspěvku „Hlobil si hraje na soudce a lže o pochybeních obce“ na webu www.kostelecuholesova.eu, kde jsou uvedeny veškeré odkazy a důkazní materiály, které zde na stránkách periodika KOSTKA nelze z technických a prostorových důvodů zveřejnit.

Ve svém textu, že mnou „Uměle vyvolané kauzy byly příslušnými orgány prošetřeny se závěrem, že k pochybení ze strany obce nedošlo“ pan Hlobil ostudně lže. Jako příklad vyberu 3 kauzy mnohokrát popisované a dokumenty doložené jak zde v periodiku KOSTKA, tak na webu www.kostelecuholesova.eu. Dne 20.10.2016 zrušil ÚOHS výběrové řízení zadávané obcí z důvodů porušení zákazu diskriminace uchazečů. Obec to stálo 30 tis. Kč a zdržení při výběru dodavatele téměř o jeden rok. Dne 5.8.2016 konstatuje kontrola Ministerstva vnitra ČR ze strany obce Kostelec u Holešova šest porušení zákona. Tři spočívající v porušení zákona o obcích a týkají se průběhu a vyhotovování zápisu z jednání RO a ZO. Tři se týkají porušování zákona o svobodném přístupu k informacím. Dne 31.7.2019 potvrdil odvolací Krajský soud v Brně oprávněnost mých žalob na obec Kostelec u Holešova: opozičnímu zastupiteli musí být umožněno vyjádřit svůj názor v periodiku KOSTKA, třeba i odkazem na web stránky. Za předem ztracený právní experiment zaplatila obec 53.433 Kč.

Prohraný soud byl pro obec i důležitým poučením. V rozsudku Krajského soudu je totiž explicitně uvedeno, že je pouze na čtenářích, aby sami posoudili, zda uváděné informace jsou nepravdivé nebo zkreslené. Tedy nikoliv pan Hlobil ve funkci dočasného úředníka obce, ale čtenáři mají právo hodnotit objektivnost a pravdivost mnou zveřejňovaných informací.

Rozsudek 70Co_13_2019_112

Jím zveřejněný text, že moje články „měly jediný cíl: zesměšnit, urazit, znevážit…“ ukazuje na hlubokou neúctu pana Hlobila ke svobodě slova (zakotveném v Listině základních práv a svobod) a zároveň neschopnost porozumět obsahu rozsudku Krajského soudu v prohraném soudním sporu. Obsah obecního periodika KOSTKA není ve výhradním vlastnictví vedení obce, ale je to prostor pro názory všech zastupitelů. Bez ohledu, zda se opoziční názor vedení obce líbí, či nikoliv. Toto je demokracie s právem vyjádřit veřejně svůj názor. Bez cenzury, bez hrozby sankcí od místního úředníka.

Starostku za 60 tisíc měsíčně zdržuje vyřizovat úřední agendu

V úvodníku periodika Kostka 2/2022 si paní Pospíšilíková postěžovala, že vyřizování zákonem předepsané agendy „spotřebovává její drahocenný čas a finanční prostředky, které jsou takto vyhozeny z okna“. Jedná se prý o významnou část pracovního nasazení starostky obce, kterou „nikde v obci neuvidíte“. Pokud si p. Pospíšilíková po více jak 7 letech ve vrcholných funkcích v obci myslí, že si bude vybírat pracovní aktivitu podle toho, aby jí moc nezdržovala a hlavně byla pro občany obce co nejvíce vidět, tak nemá na místě úředníka obecní samosprávy a orgánu státní správy co pohledávat. Jelikož se mne její nepravdivá veřejná tvrzení osobně dotkla, využil jsem § 10 Tiskového zákona a zaslal jsem vydavateli k otištění Odpověď, abych uvedl na pravou míru neúplná či pravdu zkreslující tvrzení z původního textu p. Pospíšilíkové.

ODPOVĚĎ

Vydavatel periodika KOSTKA, Obec Kostelec u Holešova, publikoval v rubrice Příspěvek starostky obce v čísle 2/2022 na straně 3 text, jehož část obsahuje skutková tvrzení, která se dotýkají mé cti a důstojnosti. Uvádím na pravou míru obsah původních tvrzení; neúplné, či jinak pravdu zkreslující tvrzení doplňuji a zpřesňuji. Plný obsah odpovědi je uveden v příspěvku „Starostku za 60 tisíc měsíčně zdržuje vyřizovat úřední agendu“ na webu www.kostelecuholesova.eu, kde jsou uvedeny veškeré odkazy a důkazní materiály, které zde na stránkách periodika KOSTKA nelze z technických a prostorových důvodů zveřejnit.

Uveřejněný názorový postoj p. Pospíšilíkové, že naplňování a dodržování zákonů pouze spotřebovává její drahocenný čas a jedná se o finanční prostředky „vyhozené z okna“, je trestuhodný. Jako zastupitelka obce Kostelec u Holešova skládala p. Pospíšilíková slib, že bude dodržovat Ústavu a zákony ČR. Tedy i Čl. 17 odst. 1 Listiny základních práv a svobod zaručující právo na informace. Nebo že bude dodržovat zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím garantující právo na informace od obce Kostelec u Holešova, jakožto orgánu veřejné moci. Nebo § 82 zákona o obcích, který jednoznačně definuje právo každého zastupitele požadovat informace od orgánů obce Kostelec u Holešova, zaměstnanců obce či příspěvkových organizací zřízených obcí.

Obec Kostelec u Holešova je dlouhodobě skoupá na veřejné sdělování informací o své činnosti, zvláště těch negativních. Kontrolní a finanční výbor Zastupitelstva obce je v podstatě nefunkční. Nezbývá než využít formální právní postup a žádat od orgánu státní moci, úřední osoby p. Pospíšilíkové, o poskytnutí informací. Poučen negativní zkušeností z minulosti tak činím dokladovatelným způsobem: písemnou formou prostřednictvím datové schránky.

V případě, že je duplicitně požadována veřejně dostupná informace, zná zákon zjednodušený postup jak žádost rychle vyřídit – odkázat na zveřejněný dokument. Za celou dobu mých žádostí si nepamatuji, že by obec Kostelec u Holešova tento postup s odkazem na zveřejněný dokument využila. Jinými slovy nežádám o veřejně dostupné informace, ale ty co se obec rozhodla před veřejností utajovat.

Že občané přímo nevidí výsledky spojené s vyřizováním agendy žádostí o informace nedává žádnému úředníkovi právo, aby veřejně rozkřikoval o neúčelně a neužitečně spotřebovaném jeho drahocenném čase. Jednak na tuto a podobnou agendu dostává obec více než slušné množství peněz z rozpočtového určení daní a potom přímo p. Pospíšilíková dostává měsíční odměnu 60.187 Kč za výkon funkce (úřední osoby). Pokud má p. Pospíšilíková, jako úřední osoba obce Kostelec u Holešova, představu, že si bude vybírat jen užitečné a účelné agendy, co jí nebudou spotřebovávat její drahocenný čas a finanční prostředky obce, tak nemá ve funkci úřední osoby a starostky co pohledávat. To bychom se třeba mohli dočkat, že obec nebude občanům ověřovat podpisy, dělat občanům výpisy z katastru nemovitostí, přestane dělat agendu správních řízení, nebude dělat výběrová řízení na dodavatele, protože by to pro p. Pospíšilíkovou mohla být rozsáhlá a časově náročná agenda, jejíž výsledky v obci občané neuvidí. Paní Pospíšilíková zjevně nepochopila, že jako úřední osoba (třeba ve funkci starostky) má jako orgán státní správy povinnost sloužit občanům a veřejnosti v zákonem popsaných situacích a postupech. Její opakovaně veřejně ventilovaná obsese, že občané požadují informace, začíná po 7 letech ve vrcholných funkcích ve vedení obce být neslučitelná s řádným výkonem úředníka obecní samosprávy a orgánu státní správy.


Poznámka závěrem

Že si obec svérázným způsobem vykládá (ne)poskytování informací potvrzuje právě probíhající kontrola Ministerstva vnitra ČR – viz bod 3 posledního zápisu Rady obce č. 13/2022 ze dne 11.7.2022.

Zásah kontrolního (odbor dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR) či nadřízeného (Krajský úřad Zlínského kraje) orgánu to není ojedinělý. Níže uvádím výběr příspěvků s konstatováním kompetentních orgánů ohledně porušování agendy poskytování informací obcí Kostelec u Holešova.

Obec neoprávněně požaduje poplatky

Kontrola MV: 6 porušení zákona

MV: Rada obce vydala sazebník v rozporu se zákonem

 

Hlobilův pronájem ŠJ umožnil vyrabování 1,5 mil. Kč z rozpočtu obce

„Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem smlouvy. A já nesu plnou hmotnou odpovědnost, že tu smlouvu uzavřu dobře. Pokud ju uzavřu špatně, já nesu tu hmotnou odpovědnost.“ Takto hřímal a tlačil na přítomné zastupitele dne 23.6.2015 na ZO č. 7, aby mu odhlasovali pověření k podpisu bianco smlouvy: „Já bych od vás potřeboval, že ZO, ne že schvaluje smlouvu, ale pověřuje starostu uzavřením smlouvy s firmou Scolarest.“ Smlouva tou dobou neexistovala a o jejím obsahu nikdo nic nevěděl, jak zastupitelům sdělil p. Hlobil st.: „A teď zní otázka, že vy jí neznáte. To je pravda. Ani já jí neznám. Neznám! Neznám jí!“. O necelých 7 let později na ZO č. 26 dne 5.4.2022 p. Hlobil st. a p. Pospíšilíková přehodili horký brambor „výhodného pronájmu firmě Scolarest“ na vedení ZŠ a ŠJ. Najednou zastupitelstvo ani rada obce nemusela nic schvalovat a mohla si to rozhodnout sama škola či jídelna. Zůstala jen hořká pachuť rozeštvané dědiny a sekera v hospodaření obce za 1,5 mil. Kč.

Po tak urputných prohlášeních a tlaku p. Hlobila st. na zastupitele na jednání ZO č. 7 23.6.2015, aby svým hlasováním přikryli finančně neprůhledný projekt pronájmu školní jídelny (sestřih výroků zde), byl velmi zvláštní způsob předestření ukončení smlouvy s firmou Scolarest v bodě 5 ZO č. 26 dne 5.4.2022. Názor, či dokonce hlasování zastupitelů, dvojku Hlobil st. – Pospíšilíková nezajímal. Seznali, že jednodušší je schovat se za nepřítomnou ředitelku ZŠ a vedoucí ŠJ, než jít veřejně s kůží na trh před zastupitele a veřejně dostupný videozáznam.

Připravil jsem videozáznam se sestřihem důležitých informací ohledně pronájmu školní jídelny za období uplynulých sedmi let.

Dovolím si připomenout některé klíčové momenty, které v této kauze hrají zásadní roli.

 1. Zastupitelé odsouhlasili p. Hlobilovi st. podepsání smlouvy, aniž by v tu chvíli kdokoliv znal či viděl obsah smlouvy, včetně p. Hlobila st. samotného..
 2. V době hlasování 23.6.2015 byly energie napsány a placeny základní školou a nikoho nenapadlo, že by si je nájemce neměl sám hradit.
 3. V nájemní smlouvě je uvedeno, že veškeré energie bude platit obec. Energie byly od 1.9.2015 převedeny na obec.
 4. Ačkoliv se cena PHM a tarifní mzda za 7 let platnosti smluv dost změnila, obec jen váhavě a minimalisticky aktualizovala účtovanou cenu za dopravu.

Na jednání Zastupitelstva obce č. 27 dne 26.5.2022 jsem v bodě 5 předložil legitimní výhrady k závěrečnému účtu obce za rok 2021. Zde jsou podstatné části dokumentu.


Od samého začátku uzavření smlouvy se společností Scolarest (IČO 25 607 341) trvá nelegální finanční podpora tomuto soukromému podnikateli. Pan Hlobil st. opakovaně obhajuje smlouvu tvrzením, že povinností obce je zabezpečit stravu. To je sice pravda, ale z této povinnosti zabezpečit stravu nikde a nijak nevyplývá povinnost obce hradit energie soukromému nájemci školní jídelny a kuchyně. To ostatně p. Hlobil st. rovněž potvrdil v oficiálním vyjádření obce č.j. OÚKUH/626/2018 ze dne 23.10.2018, kde je uvedeno: „Žádný konkrétní právní předpis, který by přímo nařizoval obci hradit energie soukromému subjektu, který podniká v prostorech vlastněných a pronajatých obcí neexistuje“. Výklad p. Hlobila st. o povinnosti obce zabezpečit stravu nevýhodným a ztrátovým pronájmem obecního majetku společnosti Scolarest je účelově nepravdivý. Ukazuje to příklad ze sousedních obcí Němčice a Roštění. Obě tyto obce zřizují Mateřské školy – musí tedy jako my, v Kostelci u Holešova, dostát své povinnosti zabezpečit pro MŠ stravu. Na rozdíl od nás, sousední obce naplňují svou povinnost smluvním zabezpečením dodávek stravy od firmy Scolarest, aniž by své obecní nemovitosti ztrátově pronajímali komerční společnosti za účelem výroby jídla pro MŠ.

Druhá část ztráty obce Kostelec u Holešova z nevýhodné smlouvy se společností Scolarest spočívá ve službách za rozvoz stravy, které obec poskytuje nájemci školní kuchyně a jídelny. Tuto službu nemá obec zákonnou povinnost poskytovat. Jedná se tedy o čistě ekonomickou aktivitu mezi obcí a komerční společností. Bohužel od samého počátku je cena za poskytované služby nastavena pro obec nevýhodně. Neodráží nákladovou realitu obce plynoucí ze sedmiletého smluvního závazku, především pro oblast vývoje tarifních mezd či cen pohonných hmot. Je pravda, že obec během smluvního období aktualizovala účtovanou cenu za dopravu, ale jen váhavě a minimalisticky. V hodnotě roční či celkové kumulativní ztráty obce se aktualizace ceny v podstatě neprojevila.

V Závěrečném účtu obce za rok 2021, v příloze č. 4.1 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 1. část, je v paragrafu 3141, Školní stravování, uvedena ztráta za rok 2021 z pronájmu a poskytování služeb nájemci školní jídelny firmě Scolarest ve výši 618 tisíc Kč (příjmy 196 tis. Kč, výdaje 815 tis. Kč). Z toho ztráta za pronájem prostor obce a placení energií obcí za nájemce činí 260 tisíc Kč, ztráta za nájemci poskytovanou službu rozvoz stravy činí 161 tisíc Kč. Data byla čerpána ze Závěrečného účtu obce za rok 2021 a z oficiálně poskytnuté knihy přijatých a vydaných faktur za rok 2021.

Tato ztráta se pravidelně opakuje v důsledku pro obec nevýhodně uzavřené smlouvy. Jak je z uvedených grafů zřejmé, jedná se o dlouhodobou a systematickou ztrátu, která kumulativně za období 09/2015-12/2021 činí 1,46 mil. Kč i po započtení dopředu zaplaceného sedmiletého nájmu. Je nepochybné, že obec dlouhodobě nejedná s péčí řádného hospodáře.

 

Dotaz vedení Mateřské školy

„Letos se do Mateřské školy nedostalo 9 dětí“. Tvrzení p. Hlobila ml. v bodě 15 na ZO č. 25 bylo kontrováno požadavkem Mateřské školy na snížení počtu dětí z 30 na 26, které schválila RO č. 5/2022 usnesením 9/5R/2022 dne 7.3.2022. Informace na mne působily rozporným až protichůdným dojmem, proto jsem využil svého ústavního práva a dotázal jsem se té nejpovolanější osoby – ředitelky Mateřské školy Kostelec u Holešova. Dříve než přišla odpověď na můj dotaz, došlo (opět) na slova vyřčená na ZO č. 11: „v Kostelci se na někoho plivne jedovatá slina a pak se dál rozmazává“. Domyslet si zdroj jedovaté sliny pomluvy „kdybych se stal starostou, tak zastavím rozšíření MŠ“ či „hodil jsem do projektu MŠ vidle“ není obtížné, ale nebudu se tím zatěžovat. Za podstatnější považuji zveřejnění zjištěných faktů, které by nám obec měla předložit a z neznámého důvodu se tak neděje.

Odpovědi na mé otázky jsem obdržel v přiložených dokumentech od Mateřských škol v Kostelci u Holešova, Němčicích a Roštění. Hlavní otázky byly shodné: kolik dětí bylo v minulých školních letech v Mateřských školách, kolik jich bylo odmítnuto, jaká byla je a bude kapacita MŠ. Zajímalo mne, jaká je ve spádové oblasti (Kostelec, Němčice, Rymice) kapacita míst v MŠ a především zda kapacita dokáže uspokojit poptávku, nebo dochází k převisu žádostí.

Ze zaslaných dokumentů lze vyčíst:

 • kapacity v MŠ jsou: 26 dětí (Kostelec), 25 dětí (Němčice) a 24/38 dětí (Roštění); v Roštění je otevřena jen jedna ze dvou existujících tříd
 • do MŠ nebylo v letech 2019-2021 přijato: 3-8 dětí (K), 0 dětí (N) a 0-7 dětí (R)

Pokud sečteme obsazenost 3 MŠ spádových obcí (K+N+R), přidáme počet nepřijatých dětí a porovnáme to s úřední kapacitou třech Mateřských škol, dostáváme následující výsledky.

Z poskytnutých údajů MŠ není zřejmé, zda nepřijaté děti v jedné MŠ nebyly přijaty v jiné MŠ – v tomto ohledu uvedený výpočet nemusí být v souladu s realitou. Co se ovšem téměř s jistotou dá říct, že úřední kapacita tří MŠ naší spádové oblasti pokrývá demografické potřeby spádové oblasti. Samozřejmě přináší to s sebou určitý ne-komfort v podobě cesty rodičů do 1 km vzdálené sousední obce. A samozřejmě otevření obou tříd MŠ v Roštění vyžaduje komunikaci a dohodu starostů spádových obcí.

Úřední kapacita tří MŠ pokrývající demografické potřeby spádových obcí může být hendikepem při hodnocení žádosti o dotaci na rozšíření MŠ v Kostelci u Holešova. Z aktuálních oficiálních údajů MŠMT vyplývá, že celkový počet míst v MŠ v ČR je o 2.500 větší, než počet dětí. Samozřejmě v každé části naší země je to různé. Největší nedostatek míst je ve Středočeském a Ústeckém kraji, které jsou ve výstavbě dotacemi více podporovány.

Pevně věřím, že laskavý čtenář si tento můj text nevykládá jako že jsem proti hledání řešení MŠ Kostelec u Holešova. Od samého začátku na ZO č. 11 dne 2.6.2020 jsem aktivně vystupoval, abychom se na ZO problému věnovali s plnou vážností – prosadil jsem, aby téma bylo samostatným bodem jednání se závazným usnesením. Abychom věci otevřeně a veřejně projednali před veřejností. V obou předložených usneseních jsem hlasoval pro: ZO č. 11 dne 2.6.2020 usnesení č. 3/11Z/2020 a ZO č. 15 dne 19.11.2020 usnesení č. 8/15Z/2020. Bohužel za uplynulé 2 roky se problematika vrátila jen jednou na jednání ZO č. 15 dne 19.11.2020. Dále už bylo nutné si informace dohledávat, nebo o ně žádat. Jsem přesvědčen, že když se původní, a zastupitelstvem schválená předběžná cena rozšíření MŠ ze studie 3,76 mil Kč vyšplhá na 8 mil. Kč a za 3 měsíce na 15 mil. Kč, mělo by to projít veřejnou diskuzí a projednáním na ZO. Ve vyžádaných dokumentech je navíc od projektantky uvedeno, že přístavbou druhé třídy MŠ dojde k celkovému navýšení o 12 dětí (na celkovou kapacitu 38 dětí).

Nedokážu posoudit, zda původní myšlenka řešení situace MŠ byla za 2 roky dovedena do optimálního výsledku, kdy rozšíření kapacity o 12 dětí bude stát nejspíš 15 mil. Kč + 21% DPH. Pokud se na výsledek podíváme pozitivním pohledem, že investici pokryje z drtivé části dotace, tak určitě není co namítat a jdu hned hlasovat pro. Zatím toho o dotaci ale moc nevíme a stále mám v hlavě „varování“ profesionála, bývalé ředitelky p. Zaviačičové, která v úvodu bodu 4 jednání ZO č. 11 dne 2.6.2020 řekla myslím dost důležitou větu.

Na samostatné stránce jsem přehledně připravil v časovém sledu veškeré dostupné dokumenty jak od projektantky, tak z jednání zastupitelstva. Aby dokumenty byly veřejně komukoliv dostupné, kdo se bude chtít zajímat o fakta.

 

Co brzdí rozvoj bydlení? Peníze obce to nebudou.

Více jak 5 let dochází na jednání zastupitelstva jeden z majitelů rozsáhlé skupiny soukromých pozemků se snahou zahájit bytovou výstavbu na vlastním pozemku. Za ta léta se bez hmatatelného výsledku řešila na ZO kanalizace, přeložka drátů VN z vrchního vedení zakopáním do země, změna Územního plánu. Aby urychlili zahájení výstavby, vyšli vlastníci pozemků obci vstříc a za své peníze udělali projektovou dokumentaci na vodovodní řad spolu se stavebním povolením. Více jak hodinu se na ZO č. 25 řešila podstata návrhu: zda obec zainvestuje do veřejné infrastruktury – páteřního vodovodního řadu, který by měl dle platných územních studií napájet 50 domů (22 v lokalitě BI6, 28 v lokalitě BI7). Jednoduše řečeno – kdo zaplatí aktuální investici 2,17 mil. Kč do infrastruktury obce. Zda celou investici zaplatí obec, podělí se napůl se stavebníky, nebo obec nezaplatí nic.

Řečníci vládnoucí koalice (Pospíšilíková, Hlobil st. a ml.) příliš neskrývali svou neochotu řešit prodloužení vodovodního řadu. Přitom často prezentovali polopravdy či nepodložené informace. Udělal jsem sestřih podstatných tvrzení z originálního videozáznamu bodu 15 jednání ZO č. 25 doplněný o vyjádření z bodu 3 následujícího jednání ZO č. 26. K tomu jsem si od obce vyžádal aktuální finanční informace, abych je mohl porovnat s přednesenými argumenty.

mýtus první: obec nemá peníze

Ve schváleném rozpočtu na rok 2022 je ve výdajích vyčleněna částka 1,4 mil. Kč jako nespecifikovaná rezerva (par 6409, pol 5901). Snažil jsem se vysvětlit, že tato částka spolu s přebytky z let minulých by se dala použít na investici do infrastruktury obce – prodloužení vodovodního řadu. K tomu jsem navrhoval, aby obec alespoň přibližně zaktualizovala údaje ze schváleného rozpočtu na rok 2022 (data byla k 31.10.2021) – o výsledek hospodaření za rok 2021 plus dodatečné příjmy obce z vratek dotací. Bohužel můj návrh nebyl vyslyšen. Proto jsem si údaje od obce vyžádal.

 • hospodaření obce za rok 2021 skončilo přebytkem 6,14 mil. Kč
 • na účtech obce k 31.12.2021 bylo 11,65 mil. Kč
 • očekávané příjmy v roce 2022 z vratek dotací jsou 2,6 mil. Kč (z toho 1,4 mil. Kč již obec 18.3.2022 obdržela)

Věřím tomu, že i finančně méně informovaný čtenář musí z výše uvedených faktů vidět, že obec má k dispozici dostatek finančních prostředků na investici 2,17 mil. Kč do infrastruktury obce – prodloužení vodovodního řadu. Dokonce k tomu nemusí použít rezervu 1,4 mil. Kč, jak jsem navrhoval.

stav zůstatků na účtech a přebytek hospodaření obce Kostelec u Holešova v letech 2014-2021

mýtus druhý: rozpočet je plán a není trhací kalendář

„Schválený rozpočet obce je jenom plán“ prohlásila p. Pospíšilíková. Za 7 let ve funkci starostky a místostarostky si neosvojila, že Rozpočet obce je právně závazný dokument schvalovaný zastupitelstvem obce, podle nějž obec (RO, ZO) hospodaří a je vázáno jednotlivými položkami rozpočtu. Jakoukoliv změnu rozpočtu (v příjmech, výdajích nebo změnách mezi jednotlivými paragrafy) musí schválit zastupitelstvo obce.

Zcela opačnou rétoriku nasadil p. Hlobil st., kdy mne peskoval slovy: „pan Žůrek si dělá z rozpočtu trhací kalendář“. Pokud p. Hlobil vnímá změny rozpočtu prostřednictvím rozpočtového opatření jako „trhací kalendář“, tak by měl svou jedovatou slinu namířit prvně na svou osobu. Uvedu 2 příklady z dob jeho vládnutí.

 1. dne 19.9.2017 jsou na ZO č. 24 začleněny do rozpočtu navíc 4 mil. Kč z přebytku hospodaření z minulých let (na veřejné osvětlení) – rozpočtové opatření č. 2/2017; do té doby rozpočet žádnou takovou částku neobsahoval
 2. dne 18.12.2016 je na ZO č. 17 poskytnuto navíc ZŠ 469.600 Kč (projekt „Proměna školní zahrady“) – rozpočtové opatření č. 2/2016 : 328.700 Kč pochází z dotace, 140.900 Kč z prostředků obce; do té doby rozpočet obce žádnou takovou částku neobsahoval

mýtus třetí: zhodnotíme vám pozemky

Vodovodní řad patří do veřejné infrastruktury obce (§ 2 odst. 1 písm. k) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu). Podobně jako kanalizace, chodníky, veřejné osvětlení, nebo veřejná prostranství či veřejné budovy typu škola či Sokolovna (podrobněji např. materiál MMR ISBN: 978-80-7538-231-3). Jinými slovy budovat veřejnou infrastrukturu obce (veřejné osvětlení, chodníky, vodovodní řad) je povinnost obce, nikoliv laskavost obce. Ano, vybudováním infrastruktury obce se zvýší hodnota pozemků nejen soukromým majitelům, ale i hodnota pozemků obce. V lokalitě BI7 obec vlastní pozemky o výměře 10.868 m², což pro srovnání představuje 2/3 plochy ze 17 parcel nové zástavby v sousedních Němčicích.

Když se roce 2017 plánovalo veřejné osvětlení v Kostelci u Holešova, nikdo nezpochybňoval vybudování VO pro 5 domů na Plachetkách. Když se v roce 2019 budovalo VO na Karlovicích, sám jsem upozornil na chybějící osvětlení v krátké uličce se 3 domy. Nikdo nezpochybňoval nutnost nasvícení cesty u těchto 3 domů a dodatečně se rozšířil projekt.  Když obec v roce 2018 dělala a financovala rekonstrukci chodníků na soukromých pozemcích, obec od majitelů pozemků nepožadovala finanční spoluúčast za zhodnocení jejich nemovitostí díky zrekonstruovanému chodníku. Ve srovnání s předchozími případy budování veřejné infrastruktury obcí není zřejmé, proč je nyní zpochybňováno vybudování páteřního vodovodního řadu, jakožto veřejné infrastruktury, který by měl sloužit 50 plánovaným domům. To se také můžeme dočkat, že obec k domům neudělá veřejnou místní komunikaci, nebo veřejné osvětlení.

mýtus čtvrtý: obec vykoupí pozemky a zasíťuje je

Nejen ve videozáznamu byla opakována utopie o vykoupení pozemků, zasíťování a zpětném prodeji majitelům. Dokonce v následném zápise z jednání RO č. 6 (bod 2) si tuto utopii všech 5 radních dalo do zápisu.

Proč je tato utopie nereálný sen? Posuďte sami.

 • Majitelé nemají zvláštní zájem pozemky obci prodat. Ti co začínají stavět pozemek obci rozhodně nebudou (a ani nemohou) chtít prodat. Ostatní majitelé by se prodejem připravili o právo svobodného rozhodnutí jak se svým majetkem v budoucnu naloží.
 • Aby obec určovala majitelům pozemků velikost parcely pro stavbu domu je nemístné zasahování do práv majitelů. Rozměření pozemků a zapsání do katastru není zase tak velká investice v rozpočtu stavby domu, kvůli které by se majitelé měli doprošovat obce o nějakou laskavost.
 • Není jasné, jaké sítě chce obec pokládat. Kanalizace bude řešena septiky, plyn stavebníci neřeší, elektriku si dotáhnou sami. Jedinou otázkou je páteřní vodovodní řad. Když ho obec nepostaví, vyhloubí si studnu. Ostatní veřejnou infrastrukturu jako přístupovou komunikaci či veřejné osvětlení musí obec udělat bez ohledu, jestli pozemky vykoupí nebo ne.

epilog první

Sám p. Hlobil st. navrhl doplnění textu usnesení bodu 15 ZO č. 25.

O 25 dní později, mimo kontrolu veřejnosti a zastupitelstva obce, p. Hlobil st. vede jednání „jménem Rady obce“ a sděluje „stanovisko obce„. Přitom Rada obce nebyla zmocněna zastupitelstvem tuto problematiku řešit a rozhodně nikdo nesvěřil p. Hlobilovi pravomoc předkládat za obec majitelům pozemků jakékoliv návrhy či ultimáta. Bohužel se potvrzují má slova ze 3 roky starého příspěvku „Odstřihněte pupeční šňůru od Hlobila!“, že nitky k ovládání obce a občanů obce pevně třímá v ruce loutkovodič. Bohužel za devótního souhlasu členů RO a některých zastupitelů, kteří nemají odvahu projevit oponentní názor. Že je postup p. Hlobila st. v rozporu se zákonem o obcích snad ani nemusím připomínat.

epilog druhý

Před 3 lety, na jednání zastupitelstva č. 2 dne 11.12.2018, bylo v bodě 17 projednáno a schváleno, že obec nechá vypracovat územní studii a zároveň RO prověří, kolik by stálo vybudování vodovodního řadu. Územní studie lokality BI6 je hotová, kolik by stálo prodloužení vodovodního řadu je známé od konce února 2022 díky aktivitě stavebníků a platnému stavebnímu povolení. Normální by bylo začít plnit 3 roky staré usnesení zastupitelstva a zahájit další nezbytné kroky: připravit výběrové řízení, rozpočtovým opatřením vyčlenit patřičné finanční prostředky získané buď z vratky dotací, z rezervy nebo z přebytku roku 2021. Namísto toho jsou ze strany některých zastupitelů předkládány nové umělé problémy, které zamlžují a oddalují cíl: podpora rozvoje bydlení v obci.


Stále mi vrtá hlavou, proč obec tak tlačí na pilu s výkupem pozemků v lokalitě BI6. Majitelů pozemků v této lokalitě je 13. Předpokládejme, že si všichni majitelé budou chtít v lokalitě BI6 postavit dům. Naplánováno je ale 22 domů. Jak obec naloží s těmi zbylými 9 pozemky? Za jakou cenu a za jakých podmínek je prodá nepůvodním vlastníkům?

 

Proč starostka Pospíšilíková lhala stavebnímu úřadu?

Vědomě lhát a podvádět v žádosti předkládané stavebnímu úřadu vyžaduje hodně velkou odvahu a drzost. Dlouhých 15 měsíců před podáním žádosti měla paní Pospíšilíková k dispozici nezbytný posudek statika popisující postup při bourání otvorů v nosných konstrukcích budovy školní jídelny ZŠ. V textu posudku je slovo nosná (konstrukce či stěna) uvedeno celkem desetkrát. Přesto v žádosti na stavební úřad p. Pospíšilíková uvádí, že do nosných konstrukcí nebude zasahováno. Že paní Pospíšilíková neumí číst, nebo nerozumí obsahu psaného textu lze nejspíš vyloučit. Zbývá jediné. Že vědomě lže a podvádí v žádosti podané na stavební úřad.

30. října 2019

Statikem je vyhotoven posudek pro vybourání otvoru v nosné stěně.

V posudku je slovo nosná konstrukce či nosná stěna použito celkem desetkrát.

Posudek poskytl SÚ Holešov na základě žádosti dle InfZ

6. listopadu 2019

Vzniká projektová dokumentace. Projektant šibalsky namísto nosná zeď či nosná konstrukce používá v tabulce výraz „vnitřní zeď“, v upozornění pak správně uvádí „prostupy v nosných zdech“.

PD je veřejně dostupná na profilu zadavatele obce

14. listopadu 2019

Na zákadě pokynu paní Pospíšilíkové obec proplácí fakturu firmě UPOSS, spol. s r.o. za projektovou dokumentaci ke stavbě „Rekonstrukce školní kotelny a VZT školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova“ v částce 133.100 Kč.

výřez strany 14 Knihy došlých faktur (poskytnuto obcí na základě žádosti dle InfZ)

Jelikož fakturu nechala paní Pospíšilíková proplatit, musela být obeznámena s projektem, který je předmětem fakturace. Tedy i se skutečností, že se plánuje bourání otvorů v nosných zdech/konstrukcích.

10. února 2021

Paní Pospíšilíková podává na stavební úřad v Holešově žádost o stanovisko, ve které v rozporu s projektovou dokumentací a statickým posudkem uvádí, že nebude zasahováno do nosných konstrukcí. Paní Pospíšilíková v žádosti vědomě lhala a podvodem vylákala ze stavebního úřadu v Holešově stanovisko, že pro stavbu nepotřebuje stavební povolení.

Dokument poskytl SÚ Holešov na základě žádosti dle InfZ

1. března 2021

Stavební úřad Holešov obci sděluje, že udržovací práce je možné provést bez stavebního povolení za předpokladu, že nebude zasahováno do nosných konstrukcí stavby. Tuto podmínku p. Pospíšilíková zcela ignorovala.

Dokument poskytl SÚ Holešov na základě žádosti dle InfZ

21. září 2021

Stavební úřad provádí kontrolu stavby. Součástí zápisu je i fotodokumentace vybouraných otvorů v nosné stěně.

Dokument poskytl SÚ Holešov na základě žádosti dle InfZ

Závěr zápisu m.j. uvádí: „… SÚ na základě zjištěných skutečností a předložených dokladů provede posouzení a bude postupovat dle stavebního zákona.“

Na konci zápisu je uvedeno, že kontrole byly předány dokumenty: Projektová dokumentace a posudek statika.

Dokument poskytl SÚ Holešov na základě žádosti dle InfZ

Je nepochybné, že obec (a paní Pospíšilíková jmenovitě), firma provádějící stavbu i stavební dozor projektovou dokumentaci (ze dne 6.11.2019) a posudek statika (ze dne 30.10.2019) měli k dispozici. Jako odborníci museli vědět, že vybouráním otvorů v nosné zdi či konstrukci dochází k porušení podmínky („nebude zasahováno do nosných konstrukcí stavby“), se kterou byl vydán souhlas stavebního úřadu ze dne 1.3.2021.

26. října 2021

Stavební úřad v Holešově zahajuje řízení o odstranění stavby. Nepochybně na základě zjištěných skutečností při kontrole stavby dne 21.9.2021 a předložených dokladů (statický posudek, projektová dokumentace).

Dokument poskytl SÚ Holešov na základě žádosti dle InfZ

Z odůvodnění je nepochybné, co stavebnímu úřadu vadilo: stavba neměla stavební povolení a byly prováděny zásahy (prostupy) do nosné konstrukce. Stavební úřad tímto potvrdil, že tvrzení paní Pospíšilíkové obsažené v žádosti ze dne 10.2.2021 bylo nepravdivé a v rozporu s realitou stavby.

 

 

Proč starostka Pospíšilíková lže?

Že nám veřejně paní Pospíšilíková na jednání Zastupitelstva 14.12.2021 lhala, se v tu chvíli na místě nedalo ověřit. Svým dotazem jsem se zajímal, zda rekonstrukce (VZT a kotelna) v budově ZŠ, kudy denně prochází děti a cizí strávníci, byla ukončena kolaudací. „Stavební povolení ani kolaudace nebyla potřeba“ vyznělo z odpovědi p. Pospíšilíkové. O pár dní později mi začaly docházet zprávy naznačující, že to byla od p. Pospíšilíkové vědomá lež a obec opět dělá černou stavbu navíc financovanou z dotace.

14. prosince 2021 na veřejném jednání Zastupitelstva obce č. 24, v bodě 3 (videozáznam čas 14:55-15:50) odpověděla p. Pospíšilíková na můj dotaz: „Stavba se nedělala na stavební povolení, dle stanoviska stavebního úřadu není třeba stavební povolení a územní rozhodnutí, kolaudace není.“

Pro ověření tvrzení jsem postupně požádal kompetentní úřady o dokumenty, které by ověřily tvrzení p. Pospíšilíkové. Již první dokumenty dokazovaly, že 14.12.2021 p. Pospíšilíková vědomě lhala. Vědomě proto, že věděla o nutnosti mít stavební povolení: již 22.11.2021, tedy více jak 3 týdny před veřejně pronesenou lží, učinila pokus legalizovat černou stavbu podáním žádosti o dodatečné povolení stavby. Druhou vědomou lží se p. Pospíšilíková snažila schovat za stanovisko stavebního úřadu (že není potřeba stavební povolení), přičemž téměř 2 měsíce věděla, že stavební úřad stavbu považuje za nelegální, protože 26.10.2021 zahájil řízení o odstranění stavby. Dlouho před vyřčenou lží na zastupitelstvu 14.12.2021 p. Pospíšilíková věděla, že obec stavební povolení nemá, má ho mít a jedná se o nelegální černou stavbu ve veřejné budově obce, kam denně chodí děti a veřejnost. Pikantní na celém je, že kdybych se nezeptal, p. Pospíšilíková by nás, v rozporu s její zákonnou povinností, neinformovala. Ani nás zastupitele, ani radu obce na některém ze 4 jednání v období 26.10.2021 až 14.12.2021: RO 22/2021, RO 23/2021, RO 24/2021 a RO 25/2021. Nechápu, k čemu radní (Hlobil st, Surala, Marek, Klesnil) docházejí na jednání rady obce, když se nezajímají o nezákonné konání obce a nepožadují informace od starostky.

26. října 2021

Stavební úřad vydává a obci doručuje oznámení o zahájení řízení o odstranění stavby. Stavba není v pořádku a je buď prováděna v rozporu s projektovou dokumentací nebo stavebním povolením. Nebo obec staví bez stavebního povolení.

22. listopadu 2021

Obec, jménem p. Pospíšilíkové, podává žádost o dodatečné povolení stavby.

2. prosince 2021

Stavební úřad vydává usnesení o přerušení řízení o odstranění stavby na základě podané žádosti o dodatečné povolení stavby ze dne 22.11.2021.

2. prosince 2021

Stavební úřad vydává usnesení o přerušení řízení o dodatečném povolení stavby do 31.3.2022.

2. prosince 2021

Stavební úřad vydává výzvu k doplnění žádosti o dodatečné stavební povolení ze dne 22.11.2021.

 

 

 

Dobrá rada: dejte si pozor na konání obce

Jak ukazují písemné dokumenty kontrolních a nadřízených orgánů z poslední doby, konání obce Kostelec u Holešova není v souladu se zákony. Roste počet případů, kdy obec opakovaně chybuje, ačkoliv je na tyto skutečnosti dlouhodobě upozorňována. Kolik je případů chybného postupu obce, aniž by se poškozený ozval, nebo nesprávný postup zarazil nadřízený či kontrolní orgán, to netuším. Z matematického hlediska pravděpodobnost nedokumentovaného chybného postupu existuje. Mějte proto na paměti mou dobrou radu: dávejte si pozor na konání a rozhodování obce Kostelec u Holešova. Nebojte se ozvat, či prověřit si správnost postupu obce. To, že Vám nyní obec vyšla v něčem vstříc neznamená, že se za pár let nemůže zjistit chybný postup obce a budete mít starosti s nápravou.

Na základě dokumentů odboru dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR či Krajského úřadu Zlínského kraje jsou popsány nejkřiklavější případy z poslední doby. Souhrnně jsou případy uvedeny v části „Černá listina“, jednotlivé kauzy jsou pak zpracovány v samostatných příspěvcích „Zpráva o (ne)činnosti úřadu obce 1-9“ (prokliky na jednotlivé díly 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).

Svoje pochybení obec často obhajuje, že se jedná jen o drobné administrativní pochybení. Jenomže běžný občan má v obec, jako orgán státní správy, důvěru. Očekává, že obec koná v souladu se zákonem. Často ani nezapochybuje, že by obec nemusela konat správně a občana by mohla poškodit na jeho právech. Dovolím si odcitovat z dokumentů nadřízených a dozorových orgánů, jak mohou Vaše práva hájit, proti nesprávnému postupu obce.

KÚ ZK 8.10.2021 „Nad to je taktéž přiléhavá připomínka žadatele, že byť byl anonymizován údaj o vyřizující osobě, kontakt na ni (telefonní číslo, emailová adresa obsahující též jméno a příjmení) na dokumentu zůstal. Pominemeli fakt, že k anonymizaci na dokumentech nemělo dojít, takový postup povinného subjektu postrádá smysl.

KÚ ZK 27.10.2021 „Nad to je nutno zmínit, že byť byly anonymizovány údaje o příkaznících z výše uvedených smluv, identifikační čísla osob na dokumentech zůstaly. Pomineme-li fakt, že k anonymizaci na dokumentech nemělo dojít, takový postup povinného subjektu zcela postrádá smysl, neboť dle identifikačních čísel je možno tyto podnikající fyzické osoby ve veřejných rejstřících snadno dohledat.

KÚ ZK 13.10.2021 Nadto působí celý postup povinného subjektu spíše obstrukčně, protože pokud je možné do dokumentu nahlédnout na stavbě, tak nic nebrání tomu, aby si povinný subjekt, třeba i přímo na místě stavby, pořídil kopii Plánu BOZPuvedený postup nemůže být pro povinný subjekt nikterak obtížný a zatěžující, protože vzdálenost sídla obce Kostelec u Holešova a Základní škody Kostelec u Holešova je pár desítek metrů.

KÚ ZK 15.9.2021 Způsob, jakým povinný subjekt k vyřízení žádosti žadatelky přistoupil, kdy v podstatě existují postupně tři různá rozhodnutí o odmítnutí části žádosti, je značně matoucí a nelze jej označit jinak, než jako obstrukční ze strany povinného subjektu. … Odvolací orgán je tak nucen konstatovat, že rozhodnutí povinného subjektu je v podstatě nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů. Smysl odůvodnění rozhodnutí spočívá v tom, že prokazuje správnost a zákonnost postupu povinného subjektu, tedy je oporou výrokové části rozhodnutí. Z tohoto důvodu musí proto být i přesvědčivé. Nic takového se však o odůvodnění napadeného rozhodnutí povinného subjektu nedá říci.

MV ČR ODK 4.11.2021 „Zákon o obcích, ani jiný právní předpis, nestanoví obecnou povinnost mlčenlivosti zastupitelů, tedy zákaz sdělovat informace o skutečnostech, o kterých se zastupitelé dozvěděli při výkonu své funkce. Takové pravidlo by se podle našeho názoru příčilo smyslu výkonu zastupitelského mandátu, neboť zastupitel by prakticky nemohl veřejně diskutovat o věcech souvisejících s činností obce, a bylo by v rozporu s principem transparentní veřejné správy.“ „Opatření k ochraně osobních údajů nemohou být zastupitelům uložena jednostranně např. starostou obce. Starosta obce je ve vztahu k ostatním (řadovým) zastupitelům v rovném postavení a nemůže jim proto ukládat povinnosti.“ „Obec není oprávněna podmiňovat přístup zastupitele k informacím, na které má zastupitel ze zákona nárok, požadavkem, aby zastupitel podepsal příslušnou interní směrnici o mlčenlivosti a ochraně osobních údajů.

MV ČR ODK 10.11.2021 Co se týká Vašich konkrétních podnětů, bylo kontrolou potvrzeno, že v případě článků zasílaných ke zveřejnění v místním zpravodaji KOSTKA nebylo postupováno dle čl. 3 odst. 1 a 8 aktuálně platného spisového řádu. Výše uvedené odstavce uvádí povinnost, zajistit v případě dokumentů doručených mimo podatelnu či na jinou e-mailovou adresu než je elektronická adresa podatelny úkony spojené s příjmem, označením a evidencí.“ „To však dle našeho názoru nevylučuje povinnost vydavatele po určitou dobu přijaté články, ať již zveřejněné či nezveřejněné, uchovávat, zejména pak s ohledem na možné případné soudní spory. V rámci souvisejících jednání tak byla problematika uchování a vyřazování příspěvků diskutována s tím, že by mohla být doplněna do pravidel pro zveřejňování příspěvků, která má již nyní Obec nastavena v jednom ze svých vnitřních předpisů. Vzhledem ke skutečnosti, že skartační lhůta tohoto typu dokumentu není legislativně nikde stanovena, byla doporučena taková délka uchování, která by zajistila nejen provozní potřebu vydavatele pro jeho zveřejnění, ale i pro případné následné soudní spory.“

Zpráva o (ne)činnosti úřadu obce 9

Devátý díl. S tak urputným odporem obce Kostelec u Holešova ohledně poskytnutí dokumentů jsem se ještě nepotkal. 152 dnů čekání. Musely být podány 2 stížnosti a 2 odvolání, než byla obec pod hrozbou exekuce donucena dokumenty poskytnout. Kauze jsem se věnoval v srpnu 2021 v části příspěvku „Zatloukání zastupitelů řeší policie“. Obec se při tvrdošíjném prosazování vlastní pravdy zamotává jak do porušování zákona, tak do neuposlechnutí a nerespektování stanoviska nadřízeného orgánu. Odvolací Krajský úřad Zlínského kraje v dokumentu, kterým zrušil rozhodnutí obce, přesně popisuje, jak má obec postupovat. Odpovědní lidé na obci buď dokument nečtou, nebo nerozumí psanému textu. Jinak si totiž nedokážu vysvětlit, proč obec nepostupuje dle popsaného a opakovaně buší hlavou do betonové zdi zákona v bláhové naději, že jí prorazí. Neprorazí. Zákon je platný pro všechny, obec Kostelec u Holešova nevyjímaje. Tím, že si obec bude stěžovat na rozbitou hlavu od betonové zdi zákona uspěje možná lokálně u několika obecních patolízalů. Ale odvolací a kontrolní orgány si již dávno udělaly názor na sebepoškozování obce Kostelec u Holešova.

152 dnů čekání na zápis z jednání ZO č. 20

Obec: napřed si nevšimli, pak nezkopírovali vše, pak by poskytnutí narušovalo trestní řízení, potom můžete se jít osobně podívat, ale elektronicky nic nepošleme, nebo kdokoliv se může podívat, ale musí podepsat mlčenlivost. Odvolací orgán: jednání obce je obstrukční, ze spisu se nedá zjistit důvod odmítnutí, obec předkládá nekompletní spis, odmítnutí je v rozporu se zákonem, důvod odmítnutí obcí nemůže obstát, protože dokumenty nevznikly činností Policie ČR, poskytnutí dokumentů je exekučně vykonatelné. Doba vyřízení: 152 dnů namísto 15 dnů. Počet opravných prostředků: 4 (2 stížnosti a 2 odvolání).

Perličky závěrem.

Krajský úřad Zlínského kraje.není pochyb o tom, že povinný subjekt informacemi požadovanými žadatelkou v její žádosti disponuje. Toto není rozporováno povinným subjektem, ani žadatelkou samotnou. Je tedy stěží pochopitelné, proč povinný subjekt žadatelce neposkytl požadované informace ve lhůtě pro vyřízení žádosti, tedy proč jí je nezaslal nejpozději dne 15.7.2021. Způsob, jakým povinný subjekt k vyřízení žádosti žadatelky přistoupil, kdy v podstatě existují postupně tři různá rozhodnutí o odmítnutí části žádosti, je značně matoucí a nelze jej označit jinak, než jako obstrukční ze strany povinného subjektu.“ „při aplikaci ustanovení vylučujících z poskytování informace vztahující se k trestnímu řízení podle zákona o svobodném přístupu k informacím i podle trestního řádu však musí být nejprve posouzeno, zda požadované informace vznikly činností orgánů činných v trestním řízení při plnění úkolů podle trestního řádu. Povinný subjekt v této souvislosti v odůvodnění svého rozhodnutí nic neuvádí, nicméně lze logicky dovodit, že požadované a neposkytnuté přílohy nevznikly v součinnosti při vyšetřování trestného činu a nejedná se tak o informace vzniklé činností orgánů činných v trestním řízení při plnění úkolů dle trestního řádu. Pokud povinný subjekt, který předmětnými přílohami nepochybně disponuje (což nerozporuje), a tyto poskytl orgánům činným v trestním řízení (ze spisového materiálu v tomto směru nic nevyplývá), tak se staly součásti vyšetřovacího spisu, avšak nebyly orgány činnými v trestním řízení vyhotoveny.“ „Odvolací orgán se dále zabýval obsahem požadovaných a neposkytnutých příloh, přičemž nezjistil, že by jejich poskytnutím mohlo být údajné vyšetřování ze strany Policie ČR (pokud skutečně probíhá) ohroženo.“ (15.9.2021)

Obec Kostelec u Holešova pokládá dotaz vyšetřovateli Policie ÚO Kroměříž.Žádáme Vás tedy o zaslání přezkoumatelného podkladu, že v této věci probíhá prověřování a stanoviska k poskytnutí předmětných informací třetí osobě, vzhledem k tomu, že při poskytnutí součinnosti PČR pro účely trestního řízení a prověření skutečností v rámci prošetřování podaného podnětu (Váš dopis č.j. KRPZ-75204-6/ČJ-2021-150881-RME), byla obec vyzvána k mlčenlivosti.“ (16.9.2021)

Krajský úřad Zlínského kraje. „S rozhodnutím povinného subjektu se odvolací orgán, shodně jako žadatelka, neztotožňuje. Jak uvedl odvolací orgán ve svém předchozím rozhodnutí, je pro danou věc podstatné, zda požadované informace vznikly činností orgánu činného v trestním řízení. Povinný subjekt si sice vyžádal vyjádření Policie ČR a na něm následně postavil své rozhodnutí, ale takový postup nemůže obstát, protože povinný subjekt ponechal zcela bez povšimnutí právě otázku týkající se toho, že žadatelkou požadované informace nevznikly činností Policie ČR (ani jiného orgánu činného v trestním řízení) při plnění úkolů dle trestního řádu.“  „Jak vyplývá z vyjádření Policie ČR, v daném případě probíhá prověřování oznámených skutečností, nikoliv, že by bylo vedeno trestní řízení vůči konkrétní osobě. Navíc je třeba připomenout, že vyžádané informace byly podkladem pro zasedání zastupitelstva obce, které je podle zákona č. 128/2000 Sb. veřejné, a jsou dokonce přílohou zápisu z předmětného zasedání zastupitelstva obce. Důvod k jejich neposkytnutí tedy není dán. V návaznosti na to pak nelze přehlédnout ani to, že např. informace OBCÍ KOSTELEC U HOLEŠOVA SE ŠÍŘÍ ANONYMNÍ PSANÍ je přístupná na webových stránkách www.kostelecuholesova.eu.“ (12.11.2021)

Poznámka autora textu na závěr. Výše uvedené bych si dovolil krátce parafrázovat. KÚ ZK řekne obci: „doložte, zda koza z vašeho stáda je obce, nebo Policie“. Obec se návazně zeptá Policie: „jsme vázáni mlčenlivostí při vyšetřování spásání trávy zvěří?“. Policie na dotaz obce odpoví: „mlčenlivostí jste vázání a protože vyšetřování probíhá, nedá se zatím určit, zda ke spásání dochází a zda-li se jedná o zvěř“. Obec pak vydá rozhodnutí: „informace o koze z našeho stáda neposkytneme“. KÚ ZK zruší rozhodnutí a přikáže obci: „poskytněte informace o koze z obecního stáda“.

Zpráva o (ne)činnosti úřadu obce 8

Osmý díl. V Kostelci u Holešova je bohužel místním folklórem, že obec nedodržuje zákony a interní pravidla. Nevím odkud nejvyšší představitelé obce berou drzost, když si z kontrol nadřízených orgánů dělají čurinu. Možná machrují před svými patolízaly na jednání zastupitelstva aby ukázali, jak to tomu Žůrkovi nandali. Možná za těch 7 let ve funkcích nabyli falešného dojmu, že oni v obci mohou bez odpovědnosti za následky cokoliv prohlasovat a prosadit. Že svět končí u cedule Kostelec u Holešova a nikdo na ně nemůže. Možná spoléhají na délku procesu prokázání pochybení v naivní představě, že lidé mezi tím zapomenou. Kontrola z Ministerstva vnitra ČR – Moravského zemského archivu v Brně trvala 11 měsíců a ještě za dalších 6 měsíců bude pokračovat. Že se podezření potvrdilo a obec pochybila, je prokázáno a nic na tom nezmění zesměšňování kontroly či bagatelizace chyb.

Diskuze k tématu kontroly Ministerstva vnitra ČR – Moravského zemského archivu v bodě 3 jednání ZO č. 23 ze dne 26.10.2021: zápis a videozáznam.

Kontrola potvrdila pochybení obce

Kontrolní protokol MZA: články ke zveřejnění v periodiku KOSTKA nejsou evidovány v rozporu se spisovým řádem a §2 odst. 1 vyhlášky. Obec: byla zavedena evidence došlých příspěvků. Ze zastupitelstva: vlk se nažral a koza zůstala celá. Závěrečná zpráva MZA: u konkrétních podnětů bylo kontrolou potvrzeno, že nebylo postupováno dle spisového řádu. Doba vyřízení: 367 dnů.

Perličky závěrem.

Ministerstvo vnitra ČR – Moravský zemský archiv:Co se týká Vašich konkrétních podnětů, bylo kontrolou potvrzeno, že v případě článků zasílaných ke zveřejnění v místním zpravodaji KOSTKA (dále jen „Zpravodaj“) nebylo postupováno dle čl. 3 odst. 1 a 8 aktuálně platného spisového řádu, účinného ode dne 31. 3. 2020 a schváleného usnesením RO č. 2/TR/2020 (dále jen „Spisový řád“). Výše uvedené odstavce uvádí povinnost, zajistit v případě dokumentů doručených mimo podatelnu či na jinou e-mailovou adresu než je elektronická adresa podatelny úkony spojené s příjmem, označením a evidencí.“

„To však dle našeho názoru nevylučuje povinnost vydavatele po určitou dobu přijaté články, ať již zveřejněné či nezveřejněné, uchovávat, zejména pak s ohledem na možné případné soudní spory. V rámci souvisejících jednání tak byla problematika uchování a vyřazování příspěvků diskutována s tím, že by mohla být doplněna do pravidel pro zveřejňování příspěvků, která má již nyní Obec nastavena v jednom ze svých vnitřních předpisů. Vzhledem ke skutečnosti, že skartační lhůta tohoto typu dokumentu není legislativně nikde stanovena, byla doporučena taková délka uchování, která by zajistila nejen provozní potřebu vydavatele pro jeho zveřejnění, ale i pro případné následné soudní spory.“

Zastupitelstvo č. 23, Hlobil st.: “ pane Žůrku vy jste tady řekl „dali mi za pravdu“, já jsem tu korespondenci četl a neřekl bych, že vám dali za pravdu. … Vůbec nejsme povinni toto schovávat a vám poskytovat, takže si tak nefanděte, že vám dali za pravdu„.

Obec: „Nápravné opatření: Byla zavedena listinná evidence došlých příspěvků do zpravodaje Kostka. Do evidence je
zaznamenáváno datum, kdy článek obdržela redakce, autor příspěvku a název článku.“

Zpráva o (ne)činnosti úřadu obce 7

Sedmý díl. „Zastupitelé jsou vázáni mlčenlivostí“ zní v posledních několika měsících od dvou nejvyšších představitelů obce Kostelec u Holešova. Formulace p. Hlobila st. „zastupitelé mají podepsanou mlčenlivost, že nebudou dále poskytovat citlivé informace dále“, nebo p. Pospíšilíkové „ZO je vázáno mlčenlivostí“ byly podnětem pro můj dotaz obci, co jsme jako zastupitelé podepsali. Ptal jsem se jaký konkrétní závazek z hlediska rozsahu a obsahu informací spadá pod mlčenlivost zastupitelů. Obec totiž může konat pouze v mezích zákona a způsobem stanoveným zákonem (Listina základních práv a svobod Čl. 2 odst. 2). Moje podezření, že obec po zastupitelích protiprávně požadovala podepsat dokumenty mlčenlivosti, potvrdilo Ministerstvo vnitra ČR, odbor dozoru a kontroly. Z mé strany následovalo odvolání podpisu pod dokumenty mlčenlivosti, jejichž vynucované podepsání považuji od samého začátku jako protiprávní nátlakový akt, který je poslední dobou zneužíván.

Námi vytvořené dokumenty neumíme vysvětlit

Petr Žůrek: neobdržel jsem odpověď na druhou otázku ohledně konkrétního vymezení závazku mlčenlivosti od zastupitelů z hlediska rozsahu a obsahu závazku. Obec: žádný další dokument nemáme. Doba vyřízení: zatím neznámá, protože řízení je v běhu. Počet opravných prostředků: 2 (stížnost a odvolání).

Perličky závěrem.

Ministerstvo vnitra ČR, odbor dozoru a kontroly. „Zákon o obcích, ani jiný právní předpis, nestanoví obecnou povinnost mlčenlivosti zastupitelů, tedy zákaz sdělovat informace o skutečnostech, o kterých se zastupitelé dozvěděli při výkonu své funkce. Takové pravidlo by se podle našeho názoru příčilo smyslu výkonu zastupitelského mandátu, neboť zastupitel by prakticky nemohl veřejně diskutovat o věcech souvisejících s činností obce, a bylo by v rozporu s principem transparentní veřejné správy.“

Ze zákona ani GDPR výslovně nevyplývá povinnost obce jako správce osobních údajů přijmout vhodná interní opatření ve smyslu čl. 32 odst. 1 GDPR ve vztahu ke členům zastupitelstva, resp. členům výborů a komisí nebo dalším osobám, které nakládají nebo přicházejí do styku s osobními údaji zpracovávanými obcí, avšak nejsou v postavení zaměstnanců obce.

Opatření k ochraně osobních údajů nemohou být zastupitelům uložena jednostranně např. starostou obce. Starosta obce je ve vztahu k ostatním (řadovým) zastupitelům v rovném postavení a nemůže jim proto ukládat povinnosti (neplatí zde vztah nadřízenosti a podřízenosti jako v zaměstnaneckých vztazích).

Obec není oprávněna podmiňovat přístup zastupitele k informacím, na které má zastupitel ze zákona nárok, požadavkem, aby zastupitel podepsal příslušnou interní směrnici o mlčenlivosti a ochraně osobních údajů. Jinými slovy řečeno, obec může zastupitele pouze upozornit, že daný dokument obsahuje zákonem chráněné údaje, nemůže však informace zastupiteli odepřít z důvodu, že zastupitel nepodepíše interní směrnici o mlčenlivosti a ochraně osobních údajů.


Dovolím si parafrázovat vyjádření p. Hlobila st. (ZO č. 29 ze dne 18.9.2018, bod 3, čas 17:40:11-17:43:27): „jestli je to pravda a nebo je to jen  šuškanda po Kostelci, že si Ing. Petr Hlobil st. vede na oponenty složky“. Ve světle vynuceného podepsání protiprávního požadavku mlčenlivosti se mi jeví, že složky nejenže existují, ale kolekce obsahu je vytvářena pro případy potřeby diskreditace oponentů.

Zpráva o (ne)činnosti úřadu obce 6

Šestý díl. Zopakovat třikrát po sobě stejnou chybu během jednoho měsíce, to vyžaduje mimořádný talent. Zvláště poté, když je na chybu veřejně upozorněno, chyba je napravena a přesto se opět prosadí mimořádný talent úředníka chybu zopakovat. Která ze dvou úřednic obce Kostelec u Holešova disponuje tímto mimořádným talentem se asi nedozvíme. Jediné co víme, že oficiálními kandidátkami jsou p. Pospíšilíková a p. Rušikvasová, co vyřizují žádosti o informace.

Výpis obsahu datové schránky ze dne 3.11.2021. Hlavní požadované dokumenty – zápis RO č. 21/2021 a prezenční listina budete mezi poskytnutými dokumenty hledat marně.

Poskytujeme dokumenty, které opět neposíláme

Obec: v příloze zasíláme zápis z jednání RO č. 21/2021 včetně přílohy a prezenční listiny. Big Original s.r.o.: datovou schránkou jste v příloze neposlali avizovaný zápis a prezenční listinu. Doba vyřízení: 16 dnů namísto 15 dnů. Počet opravných prostředků: 1 (stížnost).

Perličky závěrem.

Big Original s.r.o.. Stejně jako v případě naší nedávné stížnosti ze dne 14. října 2021 se musíme podivit nad skutečností, že při vyřízení naší žádosti o zápis z jednání RO č. 21/2021 nám nebyl poskytnut právě tento zápis. Je možné, že se jedná pouze o šlendriánský přístup k výkonu státní správy a záměrem není cílená obstrukce ze strany povinného, jako třeba u naší žádosti ze dne 30.6.2021. Během 2 týdnů se však jedná o druhé opakování stejné chyby (neposkytnutí hlavního dokumentu – zápisu RO). S přihlédnutím k vyjádření Krajského úřadu Zlínského kraje v dokumentu KUZK 63569/2021 o obstrukčním jednání povinného, zvažujeme uplatnění Stížnosti dle § 175 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád.


Pro korektnost je třeba uvést, že obec Kostelec u Holešova reagovala na stížnost ze dne 3.11.2021 vyřízením hned druhý den 4.11.2021. Třetí identickou chybu (neposkytnutí dokumentu) obec dokonce sama vyřídila následující den po poskytnutí nekompletních dokumentů.

Zdá se, že obec zavedla nějaký mechanismus kontroly poskytovaných informací. To by určitě bylo chvályhodné, protože by to přibližovalo smysl a cíl fungování státní správy a samosprávy pro občany obce.

Zpráva o (ne)činnosti úřadu obce 5

Pátý díl. Dlouho jsem se domníval, že postupy za hranou zákona obec Kostelec u Holešova uplatňuje výhradně vůči mé osobě, či společnostem ve kterých figuruji. Mýlil jsem se. Ukazuje se, že se to dotýká těch, kdo si dovolí sáhnout na nedotknutelnost majestátu úředníků, jejich lenost a pohodlí. Kdo si dovolí kritizovat konání obce Kostelec u Holešova, jako orgánu státní správy a samosprávy. Hybatelé obcí, p. Hlobil st. a p. Pospíšilíková, mají dozajista zjištěno, že za takové drobné ústrky na hraně kverulantství až obstrukcí, nezná zákon pro obec sankce. Bohužel. Konkrétní úředníci obce pouze nesou politickou odpovědnost, že je příště občané nemusí zvolit. Jenže taktika, že lidé do voleb zapomenou a příště jim to zase hodí, nemusí vyjít. Existují totiž oblasti, kdy pro přešlapy obce jsou sankce definovány, včetně trestně právní roviny. A místní či okresní kontakty nemusí mít dostatečně dlouhé a velké koště na zametení pod koberec.

Dokumenty jsou v ZŠ pár metrů od kanceláře, proto je neposkytneme

Obec: plán BOZP neposkytneme, protože ho nemáme; žadatel si může z Prahy přijet dokument ofotit. NY legal s.r.o.: za plán BOZP obec zaplatila 82.000 Kč, musí ho tedy vlastnit. Odvolací orgán: postup obce působí spíše obstrukčně, plán BOZP obec dozajista má a to na pár desítek metrů vzdálené stavbě ZŠ, kde z něj může pořídit kopii. Doba vyřízení: odhadem 58 dnů namísto 15 dnů (přesný počet dnů není v tuto chvíli znám). Počet opravných prostředků: 1 (odvolání).

 • 30.8.2021 podání žádosti společností NY legal s.r.o.
 • 14.9.2021 obec poskytuje část informací a vydává Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti pro neexistenci informace (plán BOZP)
 • 14.9.2021 odvolání proti Rozhodnutí
 • 13.10.2021 zrušení původního Rozhodnutí obce odvolacím orgánem Krajského úřadu Zlínského kraje

Perličky závěrem.

NY legal s.r.o. Tvrzení povinného subjektu, že Plán BOZP nemá, svědčí o nedbalém až lajdáckém přístupu povinného subjektu, který nemá dokumentaci stavby v řádném stavu, protože je povinen zajistit a archivovat předmětné dokumenty stavby. …důvodem pro neposkytnutí informace je skutečnost, že na stavbě proběhla kontrola ze strany Oblastního inspektorátu práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj. …existuje a musí existovat veřejný zájem nad dodržováním bezpečnosti, navíc když podle Oblastního inspektorátu práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj koordinátor při své činnosti na stavbě pochybil. Povinný subjekt je povinen si Plán BOZP opatřit a následně jej poskytnout. …Plán BOZP byl pro Obec Kostelec u Holešova zpracován z veřejných financí.

Obec Kostelec u Holešova. Plánem BOZP obec nedisponuje a osobou odpovědnou za zabezpečení dodržování BOZP zhotovitelem stavby je přímo koordinátor BOZP, jakožto odborně způsobilá osoba. Na žádost obce koordinátor BOZP uvedl, že předmětný dokument je jako pracovní dokument v listinné podobě uložen na stavbě, kde musí být nepřetržitě a neustále pracovníkům stavby a kontrolním orgánům k dispozici. Předmětný dokument byl vyžádán, ale nebyl poskytnut; po předchozí domluvě je ale možné požadované informace získat nahlédnutím do listinné podoby Plánu BOZP přímo na místě stavby.

Krajský úřad Zlínského kraje. Pokud je navíc obec stavebníkem, měla by hospodárně nakládat s veřejnými prostředky. Z toho plyne, že musí dohlížet nad tím, za co jsou veřejné prostředky vynakládány, zda jsou vynakládány hospodárně a za skutečně odvedenou práci. Z obsahu spisového materiálu a z toho, co povinný subjekt uvedl ve svém rozhodnutí a potažmo v předkládací zprávě, je nepochybné, že požadovaná informace, tedy Plán BOZP, existuje. Pokud za jeho vytvoření obec zaplatila nebo má zaplatit výše uvedené obchodní společnosti z veřejných prostředků, musí mít tento plán, tedy odvedenou práci, i k dispozici. K tvrzení povinného subjektu, že mu Plán BOZP koordinátor neposkytl, odvolací orgán uvádí, že toto tvrzení není ve spisovém materiálu ničím doloženo (není v něm založen žádný dokument, jímž by byl osloven koordinátor a není zde ani jeho odpověď). Nadto působí celý postup povinného subjektu spíše obstrukčně, protože pokud je možné do dokumentu nahlédnout na stavbě, tak nic nebrání tomu, aby si povinný subjekt, třeba i přímo na místě stavby, pořídil kopii Plánu BOZP (např. vyfocením na mobilní telefon, tablet nebo jiným způsobem) a následně ji poskytl žadatelce. Nadto je třeba poznamenat, že uvedený postup nemůže být pro povinný subjekt nikterak obtížný a zatěžující, protože vzdálenost sídla obce Kostelec u Holešova a Základní škody Kostelec u Holešova je pár desítek metrů. Odvolací orgán tedy konstatuje, že má-li povinný subjekt Plánem BOZP povinnost disponovat, musí si ho v případě, že ho dosud nemá, obstarat. Zde je na místě poznamenat, že koordinátor, jímž se povinný subjekt zaštiťuje, musí povinnému subjektu Plán BOZP poskytnout. V daném případě je odvolací orgán toho názoru, že obstarání kopie Plánu BOZP, pokud jej povinný subjekt, jak tvrdí, nemá (přístup k němu ale zcela evidentně má), nemůže představovat pro povinný subjekt nepřiměřenou zátěž. Naopak forma nahlédnutí do uvedeného Plánu BOZP je dle názoru odvolacího orgánu zatěžující pro žadatelku, protože ta má sídlo v Praze.

Zpráva o (ne)činnosti úřadu obce 4

Čtvrtý díl. Právo na informace je zakotveno v Listině základních práv a svobod kromě jiného proto, aby občané měli možnost kontrolovat činnost veřejné správy. Odpor obce k řádnému poskytování informací jen podtrhuje 2 věci: opora v právu na informace je v Listině nastavena správně a v obci Kostelec u Holešova je cosi shnilého, když se opakovaně brání průchodu kontroly svého konání veřejností. Na můj vkus obec Kostelec u Holešova příliš často neposílá veškeré dokumenty, co v průvodním dopise avizuje, nebo jsou požadovány. Když je posílaných dokumentů hodně, dá se to snad pochopit. Ale když ze 3 jednostránkových dokumentů formátu A4 obec pošle jen jeden, co si o tom pomyslet? Navíc když zaslání 2 hlavních požadovaných dokumentů (zápisu a prezenční listiny ze zasedání rady obce) obec samostatně uvádí a vypichuje v průvodním dopise. Zbrklost, neprofesionalita, nepozornost, šlendrián, nebo snad úmysl? Normální by bylo omluvit se. Namísto toho spustí na jednání zastupitelstva hnojomet, že je žádostmi o informace zahlcován úřad. K čemu tedy obec platí paní Rušikvasovou, co má žádosti o informace vyřizovat?

Obsah došlé datové zprávy. V zaslaných dokumentech není avízovaný zápis RO č. 19/2021, ani podepsaná prezenční listina.

Poskytujeme dokumenty, které neposíláme

Obec: v příloze zasíláme zápis z jednání RO č. 19/2021 včetně přílohy a prezenční listiny. Big Original s.r.o.: datovou schránkou jste v příloze neposlali avizovaný zápis a prezenční listinu. Doba vyřízení: 26 dnů namísto 15 dnů. Počet opravných prostředků: 1 (stížnost).

Perličky závěrem.

Když došly argumenty a rozptýlila se vypuštěná mlha, nastoupily hnojomety; ze zápisu ZO č. 23, bod 3

Žůrek P.: jak se podílí paní Rušikvasová na vyřizování žádostí podle z. 106
Pospíšilíková M. : paní Rušikvasová je na dohodu zaměstnaná u obce, pomáhá starostce s rozbujelou agendou okolo vyřizování žádostí podle 106ky, chystá základní texty odpovědí, které já doplňuji o fakta, která ona nemůže vědět a přidávám přílohy s dokumenty a posílám žadateli
Žůrek P.: množí se odvolání a stížnosti, což jsou legitimní opravné prostředky a KÚ jim dává za pravdu, nestálo by za to absolvovat nějaké školení na 106ku
Pospíšilíková M. : stížnosti se neposílají na KÚ, pouze pokud jsou považovány za neoprávněné, pokud jsou oprávněné tak se vyřizují OÚ, stěžovatel má ze zákona právo stížnost podat a plně využívá tohoto práva i v případech, kdy nedopatřením není k žádosti vše doloženo a stačilo by zavolat starostce a o chybějící dokument požádat, takto se to ale neřeší a rovnou se podá stížnost, které se vyhoví a to je vše, odvolání jsme povinni poslat na KÚ s vysvětlením, pokud nám dá KÚ za pravdu tak se to asi nedozvíte, pokud nám nedá za pravdu tak se to ventiluje, byla jsem na několika školeních a školení jsou jednostranná – v současném znění zákona nejsou žádné brzdy, které by dokázaly zamezit šikaně OÚ – například pokud žadatel vystupuje jako zastupitel, fyzická osoba, jednatelem dvou společností a 4x si požádá o totéž, tak mu 4x totéž musíte poslat, bez ohledu na to že se jedná jen o jednoho člověka ve čtyřech podobách a pokud toho chce někdo zneužívat tak to prostě takto dělá
Hlobil P. st.: jeden konkrétní příklad – všichni zastupitelé dostali k bodu projednávanému na ZZO podklad – únik facebookové komunikace a všichni zastupitelé ho mají k dispozici, ale mají podepsanou mlčenlivost, že nebudou dále poskytovat citlivé informace dále, následně se toto stalo předmětem vyšetřování policie a starostka musela poskytnout součinnost policii se závazkem mlčenlivosti, o uniklou FB komunikaci si požádal Big Original a informace byla odmítnuta z důvodu mlčenlivosti a pan Žůrek se tvrdošíjně odvolává jako Big Original že mu to obec nechce poskytnout, KÚ nenapíše poskytněte mu to, ale vrátí věc k novému projednání a řekne posuďte jestli tento případ je možný posuzovat dle příkladů různých caus, starostka pošle dotaz na policii a policie potvrdí povinnost mlčenlivosti a pan Žůrek informaci opět nedostane a odvolá se, já bych panu Žůrkovi poradil když sedíte doma u počítače tak si řekněte teď jsem tady jako zastupitel a mám zápis ZO a únik FB komunikace, teď si stoupněte vytočte se a řekněte si, teď jsem si sedl jako Big Original a mám ho taky. Tak proč ze sebe děláte takového hlupáka (výraz doplněn z videozáznamu) a otravujete tady paní starostku, ona má zcela jiné starosti a vás není hanba se tady na to ještě zeptat, kde se podíváme všude píšou je to šikanista, obtěžuje
Pospíšilíková M. : v této věci jsme dokonce byli napadeni, že děláme obstrukce, že nechceme tento dokument poskytnout
Hlobil P. ml.: jsme v bodě informace OÚ a řešíme jen problémy pana Žůrka, pokud má pan Žůrek tolik problémů a stížností, kterými bombarduje OÚ ať požádá – zařaďte moje problémy a mindráky na samostatný bod zasedání ZO a zastupitelé si odhlasují jestli to chtějí poslouchat nebo ne, vůbec se nebavíme o bodech které tu jsou ale o p. Žůrkovi, já jsem přišel kvůli plánovanému programu a ne poslouchat nářky p. Žůrka
Žůrek P.: chyběla mi ne jedna věc ale zápis a prezenční listina
Hlobil P. st.: tak jste si to měl vytisknout jako zastupitel
Žůrek P.: uniklá FB komunikace je přílohou zápisu ZO a může k ní kdokoliv, může do ní nahlédnout, nebo požádat o vytvoření kopie, nebo elektronické verze na zaslání
Hlobil P. st.: nemůže, správně říkáte, že nahlédnout s tím plně souhlasím, v tom okamžiku paní starostka řekne – tady mi podepište, že dne toho a toho v tolik hodin Franta Vopršálek nahlížel do zápisu ZO, vyžádal si kopii tu a tu konkrétní přílohu, byla mu předána proti podpisu a nebo mu předána nebyla a v tom já vidím rozdíl, aby kdokoliv jak vy říkáte komu to pošleme mohl potom říkat, že obec sama napomáhá úniku a rozšiřování uniklé FB komunikace, tuto argumentaci už jste někde použil
Žůrek P.: jaký je rozdíl mezi tím když si to někdo vyzvedne osobně nebo to právnické osobě pošlete datovou schránkou
Hlobil P. st.: rozdíl je v tom, že paní starostka může říct dala jsem mu to k nahlédnutí ale aby si to odnesl z úřadu, tak to jsem mu nedala
Žůrek P.: může si to ofotit, okopírovat atd.
Hlobil P. ml.: pokud je tam mlčenlivost tak paní starostka může i odmínout to vydat

V oficiálním zápise z projednávaného bodu 3 není uvedeno vše – původní videozáznam diskuze k tomuto tématu můžete shlédnout zde, originální záznam kompletního bodu 3 je k dispozici zde. Videozáznam z celého zastupitelstva č. 23 je ke shlédnutí zde.

Zpráva o (ne)činnosti úřadu obce 3

Třetí díl. Obec neoprávněně anonymizuje údaje, které ze zákona musí o příjemci veřejných prostředků poskytnout. Při postoupení odvolání Krajskému úřadu Zlínského kraje obec přehlíží svou povinnost a nevytváří předkládací zprávu (chybí vyjádření k námitkám) a dodá odvolacímu orgánu nekompletní spis (nedoloženy doručenky a neanonymizované verze dokumentů). Odvolací orgán nejenže souhlasí se všemi důvody v odvolání, ale konstatuje, že postup anonymizace obcí postrádá smysl – obec v dokumentech ponechala IČO podnikatelů, dohledatelné ve veřejných rejstřících. Nad to odvolací orgán uvádí, že žadatelka o informace je obchodní společnost, nikoliv osoba jejího jednatele. Obec opakovaně zcela zbytečně uvádí nadbytečnou identifikaci osoby jednající za právnickou osobu.

Skrýváme, koho obec platí

Obec: v rozporu s §8b InfZ anonymizuje údaje o příjemci veřejných prostředků a to jak v zápise z RO č. 18/2021, tak ve smlouvě koordinátora BOZP a TDI. Odvolací orgán: anonymizace byla provedena v rozporu s právními předpisy, k anonymizaci dokumentů nemělo dojít, postup obce postrádá smysl. Doba vyřízení: 58 dnů namísto 15 dnů. Počet opravných prostředků: 1 (odvolání).

 • 14.9.2021 podání žádosti
 • 29.9.2021 Rozhodnutí o odmítnutí žádosti obcí
 • 29.9.2021 odvolání proti Rozhodnutí o odmítnutí
 • 27.10.2021 zrušení původního Rozhodnutí obce a zastavení řízení odvolacím orgánem Krajského úřadu Zlínského kraje; obci je přikázáno poskytnout smlouvy ve formě prosté vlastnoručních podpisů
 • 10.11.2021 poskytnutí zápisu RO č. 18/2021, smlouvy koordinátora BOZP a smlouvy TDI na základě příkazu nadřízeného orgánu Krajského úřadu Zlínského kraje

Perličky závěrem.

Krajský úřad Zlínského kraje. V této souvislosti odvolací orgán uvádí, že povinný subjekt v rozporu s povinností stanovenou mu správním řádem, jenž se v případě vydání rozhodnutí o odmítnutí žádosti a dalším řízení uplatní, nepředložil odvolacímu orgánu řádnou předkládací zprávu (schází v ní vyjádření k odvolacím námitkám žadatelky) a předložený spisový materiál lze hodnotit jako nekompletní (chybí vykázání doručení žádosti a odvolání a dále neanonymizovaná verze dokumentů, které byly v anonymizované podobě žadateli poskytnuty).

Odůvodnění napadeného rozhodnutí neobsahuje alespoň bližší výčet anonymizovaných údajů, ani žádná správní uvážení povinného subjektu, proč je na místě aplikace právě ust. § 8a zákona o svobodném přístupu k informacím. K obsahu napadeného rozhodnutí pak odvolací orgán musí uvést, že žadatelkou o informace byla obchodní společnost, nikoli osoba jejího jednatele, proto jsou v napadeném rozhodnutí zcela zbytečně uvedeny identifikační údaje tohoto jednatele. S ohledem na fakt, že tuto identifikaci osoby jednající za právnickou osobu, která je žadatelkou a jejíž identifikační údaje jsou podstatnými náležitostmi, povinný subjekt činí opakovaně, je nepochybné, že dovětek v žádosti o informace byl namířen právě vůči této nadbytečné identifikaci.

Odvolací orgán musí souhlasit se všemi odvolacími důvody uvedenými v odvolání žadatelky. Povinný subjekt nerespektoval ust. § 8b zákona o svobodném přístupu k informacím. Dle odst. 1 tohoto ustanovení platí, že povinný subjekt poskytne základní osobní údaje o osobě, které poskytl veřejné prostředky. Je nepochybné, že příkazníci ve výše uvedených úplatných smlouvách jsou osobami, kterým byly nebo na základě již uzavřených smluv budou poskytnuty finance z veřejného rozpočtu povinného subjektu. Již s ohledem na tuto skutečnost měl povinný subjekt uvedené údaje žadatelce poskytnout, a to jak v plném znění předmětných smluv, tak v zápise ze schůze Rady č. 18/2021 obci Kostelec u Holešova (str. 4/5).

Odvolací orgán tak musí konstatovat, že anonymizace osobních údajů byla provedena v rozporu s právními předpisy, a žadatelce měly být požadované dokumenty poskytnuty ve znění prostém pouze od vlastnoručních podpisů zástupců smluvních stran ve smlouvě příkazní o zajišťování činností koordinátora BOZP ze dne 30. srpna 2021. Nad to je nutno zmínit, že byť byly anonymizovány údaje o příkaznících z výše uvedených smluv, identifikační čísla osob na dokumentech zůstaly. Pomineme-li fakt, že k anonymizaci na dokumentech nemělo dojít, takový postup povinného subjektu zcela postrádá smysl, neboť dle identifikačních čísel je možno tyto podnikající fyzické osoby ve veřejných rejstřících snadno dohledat.

Zpráva o (ne)činnosti úřadu obce 2

Chaotická, horlivá a nelogická anonymizace dokumentů obcí Kostelec u Holešova je poměrně běžným jevem. Ne že by se to občas jiným úřadům či státním institucím nestávalo. Obecně mám vypozorováno, že když je úřad dobře veden a koná v souladu se zákonem, má úředníky vzdělané a vyškolené. K excesům s anonymizací pak u nich nedochází. U nás v obci podklady pro odpověď na žádost o informace chystá, dle vyjádření p. Pospíšilíkové, paní Rušikvasová. Dlouho jsem problém okolo opakované nesprávné anonymizace neřešil až obec vytvořila „anonymizovaný“ dokument státní organizace Agentura pro ochranu přírody a krajiny. Důvod a provedení anonymizace si prostě říkalo o odvolání a upozornění, že obec prostřednictvím svých úředníků opravdu neví co dělá, nebo neví, jak to má dělat. Na což ve finále doplácíme my, občané obce Kostelec u Holešova.

Posudek AOPK ohledně kácení stromů

Obec: v rozporu se zákonem anonymizuje jméno a podpis v dokumentu státního úřadu, telefon a mailovou adresu obsahující jméno ponechá bez anomyzace. Odvolací orgán: dokumenty státních orgánů, institucí a úředních osob jsou vyjmuty z anonymizace, k anonymizace dokumentů nemělo dojít, postup obce postrádá smysl. Doba vyřízení: 59 dnů namísto 15 dnů. Počet opravných prostředků: 1 (odvolání).

 • 27.8.2021 podání žádosti
 • 9.9.2021 Rozhodnutí o odmítnutí žádosti obcí
 • 14.9.2021 odvolaní proti Rozhodnutí o odmítnutí
 • 8.10.2021 zrušení původního Rozhodnutí obce odvolacím orgánem Krajského úřadu Zlínského kraje
 • 25.10.2021 poskytnutí posudku 1 a 2 na základě příkazu nadřízeného orgánu Krajského úřadu Zlínského kraje

Perličky závěrem.

Krajský úřad Zlínského kraje. Odvolací orgán však musí souhlasit s odvolacími důvody uvedenými v odvolání žadatele. Agentura ochrany přírody a krajiny je orgánem státní správy, správním úřadem, a tedy vydané dokumenty vznikly z úřední činnosti. Ustanovení § 8a odst. 2 zákona o svobodném přístupu k informacím z ochrany práv dotčených osob vylučuje osobní údaje o veřejně činné osobě, funkcionáři nebo zaměstnanci veřejné správy, které vypovídají o jeho veřejné nebo úřední činnosti nebo o jeho funkčním nebo pracovním zařazení. Údaj o vyřizující osobě, jakož i údaj o řediteli správy CHKO proto nepožívají právní ochrany ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím. Odvolací orgán tak musí konstatovat, že provedená anonymizace osobních údajů nebyla provedena v souladu s právními předpisy, a žadateli měly být požadované dokumenty poskytnuty v plném znění. Nad to je taktéž přiléhavá připomínka žadatele, že byť byl anonymizován údaj o vyřizující osobě, kontakt na ni (telefonní číslo, emailová adresa obsahující též jméno a příjmení) na dokumentu zůstal. Pominemeli fakt, že k anonymizaci na dokumentech nemělo dojít, takový postup povinného subjektu postrádá smysl.

Aktivní Kostelec z.s. (žadatel). Závěrem si dovolíme ke způsobu provedení anonymizace povinným uvést komickou skutečnost. Ačkoliv povinný v poskytovaných dokumentech AOPK anonymizoval jméno úřední osoby, v patičce dokumentů ponechal bez anonymizace e-mailovou adresu a telefon úřední osoby, co posudky vypracovávala.

Zpráva o (ne)činnosti úřadu obce 1

Snažil jsem se být tolerantní a nehromadit v rubrice „Černá listina“ zdokumentovaná pochybení obce Kostelec u Holešova. Bohužel množství pochybení konstatované nadřízenými a kontrolními orgány poslední dobou roste nad únosnou mez. Když se téma otevře na jednání zastupitelstva, někteří zastupitelé to řeší posměšky nebo nevybíravými výrazy, namísto abychom hledali cestu k zlepšení činnosti úřadu. Zbývá tedy poslední krok – vyvození politické odpovědnosti prostřednictvím veřejné medializace.

V sérii následujících příspěvků předložím pochybení obce z poslední doby a to na základě konstatování nadřízených a kontrolních orgánů.

Zápis konkurzní komise na ředitelku MŠ

Obec: konkurz je neveřejný a na zápis, kromě RO, nemá veřejnost nárok. Odvolací orgán: dokument obec vlastní a tudíž jej musí poskytnout (po patřičné anonymizaci). Doba vyřízení: 55 dnů namísto 15 dnů. Počet opravných prostředků: 1 (odvolání).

 • 22.4.2021 podání žádosti
 • 6.5.2021 Rozhodnutí o odmítnutí žádosti obcí
 • 7.5.2021 odvolaní proti Rozhodnutí o odmítnutí
 • 31.5.2021 zrušení původního Rozhodnutí obce odvolacím orgánem Krajského úřadu Zlínského kraje
 • 16.6.2021 poskytnutí zápisu na základě příkazu nadřízeného orgánu Krajského úřadu Zlínského kraje

Pikantnost na závěr. Naprosto identický postup, včetně chybného postupu obce a jeho zrušení Krajským úřadem Zlínského kraje, obec absolvovala před 7 měsíci (mezi 6.9.2020 a 10.11.202). Normální člověk by se z pochybení poučil. Obec nikoliv – v tomto případě jako přes kopírák opakovala ty samé chyby. Přitom musela vědět, že opět dostane přes prsty od Krajského úřadu Zlínského kraje. Zlomyslnost? Nic lepšího mi nenapadá.

Proč členové rady obce podsouvají čtenářům lži?

Odpověď na zveřejněné texty

Jestli je za podpisem „členové rady obce“ schováno všech 5 radních naší obce, není zřejmé. S ohledem na obsah textu se mi nechce uvěřit, že radní, co ve svém zaměstnání 19 let obléká uniformu policisty, by veřejně popíral Ústavu a zákony. Podobně se mi nechce věřit, že radní, co v rámci svého zaměstnání formuje u žáků výchovu a respekt k hodnotám, by se podepsal pod nepravdy v otištěném textu. Možná si jen někteří radní nepřečetli, pod co se podepisují, nebo pod co je někdo podepisuje. Obec Kostelec u Holešova, jako vydavatel periodika KOSTKA, publikovala v rubrice Fórum zastupitelů v čísle 3/2021 na straně 6-7 texty podepsané „členové rady obce“ obsahující skutková tvrzení, která se dotýkají mé cti, důstojnosti nebo mého soukromí jako fyzické osoby. Uvádím na pravou míru obsah původních tvrzení; neúplné, či jinak pravdu zkreslující tvrzení doplňuji a zpřesňuji.

V textu je uvedeno nepravdivé tvrzení „…policie řeší trestný čin kyberútoku a podnět podaný zastupitelem Žůrkem na neznámého pachatele.“. Toto tvrzení se nezakládá na pravdě. Komisař Oddělení analytiky a kybernetické kriminality ÚO Kroměříž policie ČR Zlínského kraje ve svém písemném vyjádření ze dne 27.9.2021 potvrdil, že je prověřováno podezření z možného zneužití facebookového profilu. Dále sdělil, že byly zahájeny úkony podle § 158 odst. 3 trestního řádu a prověřování v dané věci stále pokračuje. Policie tedy neřeší trestný čin, jak nepravdivě píší „členové rady obce“ ve svém textu. Policie zatím prověřuje podezření a prověřování pokračuje. Policie je ve fázi prověřování, nikoliv vyšetřování (to by policie musela zahájit trestní stíhání).

„Členové rady obce“ v textu podsouvají čtenářům periodika KOSTKA nepodložená a nepravdivá tvrzení. Například že policie ví, že se jedná o trestný čin a jako trestný čin to vyšetřuje. Nebo že jsem měl jako zastupitel údajně podat trestní oznámení na neznámého pachatele. „Členové rady obce“ by neměli tímto způsobem zneužívat své postavení a moc k šíření lživých informací v obecním periodiku KOSTKA.


V textu je dále uvedeno nepodložené a nepravdivé tvrzení ohledně FB komunikace, že „byla získána nelegálním způsobem“. Není zřejmé, z kterého zdroje mají „členové rady obce“ informaci o nelegálním způsobu získání FB komunikace. Od policie to nejspíš nebude, protože ta teprve prověřuje podezření (viz předchozí text) a nevyslovila závěr, že by bylo prokázáno získání FB komunikace nelegálním způsobem. „Členové rady obce“ si tvrzení buď museli vymyslet na základě smyšleného přesvědčení, nebo nadměrně dávají prostor nevěrohodnému zdroji informací. Je pikantní, že takovou rétoriku mají zastupitelé, kteří jsou v civilním povolání zaměstnaní u policie. Připomeňme si z oficiálního zápisu ZO č. 20 výroky z vystoupení zastupitelů Klesnila a Hradila v bodě 9.1. Videozáznam zde (Klesnil 55:42-1:03:41, Hradil 1:04:13-1:08:34).

Přijde mi, že po tolika letech služby v uniformě policie by oba pánové měli umět opatrněji vážit slova a rozlišovat mezi podezřením z trestného činu a prokázaným trestným činem. Nechce se mi věřit myšlence, že pánové, když jsou mimo dosah svých korigujících nadřízených a dozorujících státních zástupců, tak zkoušejí na občany v obci dělat ramena a chrastit u toho uniformou.


Dále je v textu uvedeno zásadní a nepravdivé obvinění mé osoby: „…podnět podaný zastupitelem Žůrkem na neznámého pachatele.“ a „…vyšetřování podnětu daného na PČR členem zastupitelstva obce P. Žůrkem (podezření pletichy)…“. Dne 23.6.2021 jsem byl požádán policií o podání vysvětlení ve věci prověření oznámení o možném zneužití FB účtu. V záhlaví protokolu (Úředního záznamu) je uvedeno – postavení osoby: svědek.

V protokolu je pak uvedeno, že vypovídám jako novinář, fyzická osoba Ing. Petr Žůrek.

Nikde není uvedeno, že bych vypovídal jako politik, zastupitel obce. Nikde také není uvedeno, že byl úřední záznam sepsán v rámci zahájení úkonů trestního řízení (to je nezbytný krok policie, který musí být učiněn při podání trestního oznámení). Je nemorální a neetické, když „členové rady obce“ o mé osobě publikují nepravdivé informace v obecním periodiku jen proto, aby odvedli pozornost čtenářů od svých pochybení.


V textu byla uvedena zavádějící a zkreslující informace „…zadávací dokumentace byla zveřejněna na profilu zadavatele (tento způsob výběru zadavatele zastupitel Žůrek dlouhodobě prosazuje).“. Veřejná zakázka na Rekonstrukci školní kotelny a VZT byla zakázkou ve zjednodušeném podlimitním řízení (nad 6 mil Kč)

a ze zákona musela být zveřejněna na profilu zadavatele.

Tedy nikoliv že by si to Žůrek přál, nebo dlouhodobě prosazoval. Ano, já dlouhodobě prosazuji zveřejňování na webu menších veřejných zakázek zadávaných podle naší směrnice. To se ovšem týká zakázek malého rozsahu (do 6 mil Kč), kdy zákon obci neukládá povinnost vyhlásit zadávací řízení na profilu zadavatele. Toto by měli „členové rady obce“ vědět, minimálně od administrátora veřejné zakázky. Tedy pokud je administrátor správně informuje, nebo „členové rady obce“ rozumí tomu, co je jim vysvětlováno.


Jako zavádějící a zkreslující je v textu uvedeno „…dnes přišli s argumenty zpochybňujícími vítězného uchazeče…na ZO č. 16 ale nevzešel od nich žádný protinávrh, o kterém by zastupitelstvo mohlo hlasovat.“. Především není pravda, že s argumenty zpochybňujícími firmu bez referencí a nejasnou historií ekonomické činnosti jsme přišli až v září, v periodiku KOSTKA 3/2021. Projednávání bodu 4 na zastupitelstvu č. 16 dne 17.12.2020 trvalo 36 minut a vedla se dlouhá diskuze (viz videozáznam a str. 4-6 zápisu z jednání ZO). Bylo předkládáno mnoho dokumentů z veřejných zdrojů, informace z Ministerstva pro místní rozvoj, názory a doporučení širokého spektra odborníků (daňový poradce, administrátor veřejných zakázek, administrátor dotací, atd.). Argumenty byly předneseny 6 měsíců v předstihu než kritická situace v létě 2021 nastala. Z průběhu diskuze bylo zjevné, že 9 zastupitelů disponujících pohodlnou většinou chce bez ohledu na uváděné argumenty silou prosadit problematického dodavatele při „demokratickém“ hlasování. Našim 3 hlasům proti nebude dopřáno sluchu, i kdybychom dali protinávrh.

Jak to dopadne s nepohodlným (proti)návrhem zažila početná veřejnost osobně 29.6.2021 na zastupitelstvu obce č. 20, což „členové rady obce“ potvrdili v jiné části zveřejněného textu v periodiku KOSTKA 3/2021: „Personálně vyvážený výbor … 5 členů po jednom z každé volební strany … bez ohledu na to, kolik mandátů strana v zastupitelstvu má, byl pro zastupitele nepřijatelný“.


„Členové rady obce“ v textu „Ten kdo má zájem na vyřešení vzniklého problému, ten hledá řešení. Ten, kdo sleduje jiné cíle, řešení nehledá, jen kritizuje.“ podsouvají čtenářům neúplnou a zavádějící informaci o tom, jak funguje zastupitelstvo obce. Výkonnou moc má rada obce v zákonem předepsaných úkonech, nikoliv jednotlivý zastupitel. Zákon definuje úkony o nichž rozhoduje zastupitelstvo, přičemž podklady pro jednání zastupitelstva zpracovává a předkládá rada obce. Jednotlivý zastupitel nemůže rozhodnout za radu obce či zastupitelstvo. Zastupitelé mohou vznášet dotazy, připomínky a podněty, či předkládat návrhy na projednání. V praxi naší obce nejsme v drtivé části případů přizváni k spoluvytváření dokumentů. V tomto volebním období nemá opozice jediného zastupitele ve výborech nebo v Redakční radě. Zůstává tak velmi omezená možnost při doplnění/opravě hotových dokumentů těsně před hlasováním, nebo upozornění na chyby v podepsaných a zveřejněných dokumentech obce, které vznikly mimo zastupitelstvo. Jako příklad uvádím upozornění na chyby v uzavřené smlouvě o dílo prezentované na zastupitelstvu č. 22 v bodě 3, videozáznam 19:42-28:39.

Častěji ale zbývá jen poslední pokus nápravy chyby medializací problému a případná eskalace nadřízeným a kontrolním orgánům. Ano je to kritika činnosti koalice, ale s hledáním řešení a nápravou do budoucnosti. Protože politici přicházejí a odcházejí, ale problém chybných postupů zůstává trvale na bedrech obce.

Čeho se obec bojí, že dělá obstrukce?

Odpověď na zveřejněné texty

Obec Kostelec u Holešova, jako vydavatel periodika KOSTKA, zveřejnil v čísle 3/2021 v rubrice Fórum zastupitelů na straně 6-7 text podepsaný „členové rady obce“, ve kterém se dotknul jména a dobré pověsti společnosti Big Original s.r.o., jakožto právnické osoby. Uvádíme na pravou míru obsah původního sdělení; neúplné, či jinak pravdu zkreslující tvrzení doplňujeme a zpřesňujeme.

V textu je uvedeno nepravdivé tvrzení „Není pravda, že se obec brání poskytnout dokument FB komunikace…“. Toto tvrzení se nezakládá na pravdě, což potvrdil i odvolací orgán Krajského úřadu Zlínského kraje. Od žádosti o poskytnutí informací (zápisu ZO č. 20 včetně všech příloh) podané dne 30.6.2021, musely být dosud podány 4 opravné prostředky (2 stížnosti I.+II. a 2 odvolání I.+II.) a přesto jsme veškeré požadované dokumenty (včetně FB komunikace) po více jak 3 měsících neobdrželi. Krajský úřad Zlínského kraje označil postup obce jako obstrukční, s čímž se plně ztotožňujeme.


Druhé nepravdivé tvrzení v textu je, že dokument FB komunikace „…je přílohou úředního zápisu z jednání ZO č. 20…“. Jediným právoplatným (úředním) zápisem ze ZO č. 20 je listinný originál, který byl vyhotoven 9.7.2021. Nahlédnutím do něj 2.8.2021 bylo zjištěno, že u zápisu k bodu 9 chybí 14 příloh z 21, včetně dokumentu FB komunikace (viz také příspěvek Zatloukání zastupitelů řeší policie).

Jediným způsobem nápravy zápisu z jednání zastupitelstva je podání námitek zastupitelem, což bylo učiněno na následujícím ZO č. 21 dne 3.8.2021 a chybějící přílohy byly p. Hlobilem st. (čas záznamu 3:38-8:08) ten den do listinného zápisu doplněny. Nebýt legitimních námitek zastupitele, 14 příloh zápisu ZO včetně FB komunikace by nebylo listinnou přílohou úředního zápisu.


Třetí nepravdivé tvrzení v textu považujeme za nejzásadnější pro jeho dopad na porušování Listiny základních práv a svobod. „Šíření FB komunikace mimo okruh zastupitelů (např. poskytnutí právnické osobě, kterého se domáhá její jednatel) vedení obce odmítá…“. Pokud obec vytvoří úřední dokument – zápis z jednání zastupitelstva obce, má kdokoliv právo do tohoto dokumentu nahlédnout, nebo požádat o jeho poskytnutí. Toto právo je zaručeno v Čl. 17 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, nebo zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Postoj obce, že odmítá poskytnout úřední zápis z jednání zastupitelstva je porušením Listiny a v přímém rozporu se zákonem. Je nepřijatelné, aby se obec povyšovala nad zákon, nebo si aplikování zákona účelově přizpůsobovala svému cíli.

My jsme vám to říkali

Neposlouchali předkládaná fakta s varováním o riziku dát zakázku za 4,75 miliónů Kč spící firmě bez prokazatelných zkušeností. Pohodlně nás 9 hlasy 17. prosince 2020 přehlasovali. Na stavbě v ZŠ se pak jako apoštolové na orloji střídali dělníci s dialektem sběračů kovů. 12. července 2021, po vybourání kotlů a vzduchotechniky, odvezli kovový odpad ze stavby a firma ABW flow s.r.o. se k pracem už nikdy nevrátila. Za nejasných okolností se během posledního srpnového víkendu stala vítězem veřejné zakázky firma KLASA VTP s.r.o. s nabídkovou cenou 6,12 mil. Kč. Firma byla založená před 6 měsící. Chápu argument, že s příchodem dětí do školy musí být vše hotovo. Proč mám ale pocit, že argumentování dětmi jen odvádí pozornost od neschopnosti vedení obce vybrat seriózního dodavatele a zbytečně navíc nepromrhat peníze. Jelikož obec a firma ABW flow s.r.o. navzájem podaly výpověď ze smlouvy o dílo, dá se očekávat právní bitva co může skončit u soudu.

listopad – prosinec 2020

Je 17. prosince 2020 a koná se zastupitelstvo obce č. 16. V bodě 4 se řeší vítěz veřejné zakázky na kotelnu a vzduchotechniku ZŠ. 35 minut. Stále dokola se opakuje argument, že firma ABW flow s.r.o. s nejnižší cenou nemá za 6,5 roku své existence žádnou historii. Nemá žádnou z požadovaných referenčních zakázek, nemá dohledatelný obrat. Pro obec, jako zadavatele veřejné zakázky za 5 miliónů Kč zčásti navíc financované z dotace, je velkým rizikem takto neprověřeného a neprůhledného dodavatele vybrat. V nabídce firma ABW flow s.r.o. všech 5 požadovaných referenčních zakázek navíc dokládá referencemi firmy PROFI KLIMA solution s.r.o., kterou vlastní stejná osoba. Pikantní je, že 2 z 5 referencí si navzájem zadaly a plnily firmy ovládané a spravované stejnou osobou. Takovéto postupy obvykle ukazují, že s kvalitou a hodnověrností firmy není něco v pořádku a v podmínkách výběrového řízení se obvykle takovéto prokazování nepřipouští. Náš administrátor tuto díru v podmínkách veřejné zakázky, podobně jako vypuštění ekonomických kvalifikačních předpokladů, ve prospěch obce bohužel neošetřil. Diskuze k tomuto bodu byla dle mého velmi věcná s konkrétními připomínkami. Kromě videozáznamu si diskuzi můžete přečíst z oficiálního zápisu ZO č. 16.

Hlobil ml.: Nemusí se mi líbit forma, ale neviděl bych to, že to musí tragicky dopadnout

Bylo 17. prosince 2020. Práce měly začít 1. července 2021, aby byly dokončené do 23. srpna 2021. Bylo dost času zrušit problematické výběrové řízení, doplnit chybně vypuštěnou ekonomickou kvalifikaci, dopracovat podmínky referencí a udělat výběrové řízení znovu. Dodnes mi není jasné, proč nebyla vůle to udělat. Jaké byly důvody? Časové určitě ne. Namísto věcného řešení, které by eliminovalo existující riziko pro obec, jsme byli „demokratickým způsobem“ přehlasováni. Ve chvíli, kdy má vládnoucí klan 9 hlasů proti 6, je úsměvné hovořit o demokracii hlasování.

Ze zápisu ZO č. 16 si dovolím odcitovat vyjádření zastupitele Petra Hlobila ml. (proneseno 17. prosince 2020), které s odstupem času zajímavě uzrálo díky problematickému chování vítěze veřejné zakázky ABW flow s.r.o..

Hlobil P. ml. : vítězná firma se mi nemusí líbit ale firma vyhrála podle zákona a splnila všechny podmínky, které měla, jsou další kontrolní mechanismy, já bych je dopředu neodsuzoval, mít reference subdodávkou je v zákoně dovoleno, kvalifikaci jim dodává firma, která dává referenční zakázky pro mě je podstatné to, že jim bude zaplaceno a dílo bude převzato až to bude vše v pořádku, pokud není chyba v parametrech v PD. Nemusí se mi líbit forma ale neviděl bych to, že to musí tragicky dopadnout.

Ano, nemusí to tragicky dopadnout. Ale dopadlo. Špatné rozhodnutí konkrétních zastupitelů přineslo obci nemalé problémy. Nejenom organizační, časové, ale i finanční. Za rekonstrukci zaplatíme z pěněz obce o 1,4 miliónů Kč více.


červenec – srpen 2021

„Navíc bude oslovena firma, která vyjádřila o zakázku zájem“ napsala paní Pospíšilíková v e-mailu 29.7.2021 14:39. Je mi záhadou, jak firma ze Slavičína ví dříve než zastupitelé, že dodavatel přestal na zakázce pracovat a budeme dělat nové výběrové řízení? Dokonce takové, kde nebudou muset vůbec nic doložit. Stačí když do tabulky napíší maximální rozpočtové ceny od projektanta, které měla obec a zastupitelé od listopadu 2020 k dispozici. A protože obec tlačí čas, ochotně se prohlasuje i vyšší cena o 1,4 miliónů Kč.

Průběh výběrového řízení mi z hlediska času přijde také podivný. Zadávací dokumentace prokazatelně vznikla v pátek 30.7.2021 10:34:24, na profilu zadavatele byla zveřejněna o 20 minut později v 10:55. Uzávěrka nabídek byla v pondělí 2.8.2021 v 11 hodin. V součtu jeden pracovní den na zpracování nabídky uchazeči respektive jednání administrátora s 5 uchazeči. Přijde mi to jako z říše snů, aby uchazeč dokázal za 1 pracovní den nejen nacenit rozpočet, ale také si nastudovat projektovou dokumentaci a zjistit, zda dokáže zabezpečit stavbu lidmi a především materiálem ze subdodávek. Snad možná kdyby ten správný uchazeč měl informace v předstihu. I když je pravda, že firma Progresklima CZ s.r.o., se zúčastnila obou výběrových řízení a měla tím pádem náskok v prostudování podkladů. Výsledkem byla jejich nabídka s navýšením původní ceny o téměř 50% – v první veřejné zakázce to bylo 5,333 mil. Kč a ve druhé veřejné zakázce pak 7,705 mil. Kč.

Po 40 minutách argumentů, že znovu vybíráme firmu bez prokazatelné historie na základě slibů paní účetní, že znovu dobrovolně opakujeme sebevražednou misi, došlo v diskuzi k tomuto bodu na citovky typu „děláme to pro naše děti“, „děti musejí mít jídlo“, „musíme dětem zabezpečit školu“. No a bylo vymalováno.

Perlička nakonec. Stavba byla firmě KLASA VTP s.r.o. předána 11.8.2021, tedy 8 dní po ZO č. 21, kde byla firma vybrána. Myslím, že bychom mohli klidně 3.8.2021 na ZO č. 21 zrušit výběrové řízení a udělat nové, opět rychlé. Přitom bychom mohli oslovit další prověřené firmy, o kterých hovořil p. Rerko jako náš TDI. Teď už nezbývá než doufat, že se akce dokončí dříve než začne topná sezóna. To by se asi hygieně nelíbilo a nejspíš by přišla s velkým řetězem zavřít školu. A také doufejme, že poskytovatel dotace uzná naše náklady a dostaneme plnou slíbenou částku dotace.

Zatloukání zastupitelů řeší policie

Když jsem 29. června 2021 na zastupitelstvu č. 20 navrhoval vznik personálně vyváženého výboru co by zmapoval okolnosti volby ředitelky MŠ, vládnoucí klika návrh smetla. Ani se u toho před početnou návštěvou veřejnosti nezačervenala. Snažili se nám vnutit názor, že obsah FB komunikace byl získán trestným činem a nemůže tudíž sloužit jako důkaz při vyšetřování podezření z pletich výběrového řízení. Riziko vyšetřování obsahu FB komunikace se snažili eliminovat tím, že autorky FB komunikace za doprovodu radního Klesnila vyrazily 11. června 2021 na policii do Holešova s podnětem, že se jim někdo naboural do FB účtu. Jenomže několik správně mířených dotazů na Krajské ředitelství policie mělo za následek předání případu z Holešova do Kroměříže. Kauza se rozpadla na 3 samostatné větve: kromě specialistů z kyberkriminality a hospodářské kriminálky se věcí zabývá vnitřní a GIBS. Podezření z trestného činu pletichy při výběrovém řízení, co vládnoucí skupina chtěla zamést pod stůl, řeší nakonec od 27. července 2021 hospodářská kriminálka PČR. Komediální odpor co předvedli před občany na ZO č. 20 se jim vrátil jako bumerang. Zůstaly jen předsmrtné záchvěvy zvířete chyceného v pasti, kdy se brání oficiálně poskytnout dokument FB komunikace, který je přílohou úředního zápisu z jednání ZO č. 20. I po letech mnoha afér vládnoucí klika stále naivně věří, že stačí o věci nebo dokumentu pomlčet a veřejnost v obci se o jejich přešlapech nedozví. Urputnost s jakou se obec téměř 2 měsíce brání poskytnout kompletní zápis ze zastupitelstva je zarážející. Musely být podány 2 stížnosti a 1 odvolání. Napřed si nevšimli, pak nezkopírovali vše, pak zjistili že by to narušovalo trestní řízení. Přitom se ukázalo, že klíčové přílohy ani nebyly součástí listinného originálu zápisu založeného na obci. To už nelze omluvit náhodou nebo šlendriánstvím. V tom by už možná mohly OČTŘ spatřovat podezření z TČ zneužití pravomoce úřední osoby nebo pozměňování úřední listiny.

Pikantní na celé akci je, že ačkoliv podnět na PČR dávaly autorky FB komunikace, vládnoucí skupina to interpretuje, že autorem podnětu jsem já.

Z oficiálních dokumentů vyplývá něco zcela odlišného. Já jsem na základě průběhu a okolností podaného vysvětlení na policii v Holešově podal na Krajské ředitelství policie Zlín žádost o vysvětlení postupu OO Holešov.

Překvapivá je urputnost s jakou obec nechce poskytnout přílohy oficiálního zápisu ZO č. 20 k bodu 9, zvláště pak přepis FB komunikace. V průběhu uplynulých téměř 2 měsíců řešení žádosti o informace bylo nutno podat 2 stížnosti proti nekompletnosti poskytnutých dokumentů a 1 odvolání proti Rozhodnutí o odmítnutí. Spektrum důvodů ze strany obce bylo široké: napřed si nevšimli, pak nezkopírovali vše, pak tvrdili že by to narušovalo trestní řízení. A do toho se zjistilo, že u originálního zápisu v listinné podobě chybí u bodu 9 celkem 15 dokumentů příloh. To už nemůže být náhoda, nebo úřední šlendrián. Myslím, že OČTŘ by už v takovém konání mohly spatřovat podezření z trestných činů zneužití pravomoce úřední osoby, nebo pozměňování úřední listiny. Ale rozhodnutí a konání je na nich. Já bych si jen dovolil pro ilustraci a dokumentaci shrnout časovou linii oficiálního získávání zápisu z jednání zastupitelstva obce č. 20.

 1. 30.6.2021 byla podána žádost o poskytnutí dokumentů
 2. 19.7.2021 (resp. 16.7.2021) byla obcí poskytnuta část dokumentů, chybělo kompletně 24 příloh z bodu 9 a po jedné příloze k bodu 4 a 7
 3. 19.7.2021 byla podána stížnost proti vyřizování žádosti
 4. 29.7.2021 (resp. 26.7.2021) byla obcí poskytnuta další část dokumentů (soubor 1 a 2), chybí 2 přílohy k bodu 9.3 (poskytnuta jen úvodní strana a nekompletní část první strany)
 5. 2. srpna 2021 při fyzickém nahlížení do originální listinné verze zápisu ZO č. 20 v kanceláři obce bylo zjištěno, že u bodu 9 je namísto 24 příloh přiloženo pouze 7 příloh
 6. 3. srpna 2021 na ZO č. 21 byla zastupitelem podána námitka proti zápisu ZO č. 20, protože listinná verze se odlišuje od elektronické on-line verze (u bodu 9 je namísto 24 příloh přiloženo pouze 9 příloh)
 7. 6. srpna 2021 byla podána druhá stížnost proti vyřizování žádosti, neboť 2 přílohy byly nekompletní na základě námitky proti zápisu ze dne 3. srpna 2021
 8. 17. srpna 2021 bylo obcí vydáno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti z důvodu, že se informace týkají trestního řízení
 9. 18. srpna 2021 bylo podáno odvolání proti rozhodnutí obce

Další vývoj žádosti (odvolání) je buď na obci (v rámci autoremedury), nebo na odvolacím orgánu Krajského úřadu Zlínského kraje.

ZZO č. 20 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 20 konaného dne 29. června 2021 v Sokolovně obce Kostelec u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení zasedání zastupitelstva a schválení programu jednání. Délka 25:24.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZZO č. 19. Délka 3:46.

Bod 3 programu: informace o činnosti obce. Délka 38:16.

Bod 4 programu: schválení závěrečného účtu obce a účetní uzávěrky za rok 2020. Délka 8:09

Bod 5 programu: vítěz veřejné zakázky Dům seniorů. Délka 11:24.

Bod 6 programu: vítěz veřejné zakázky rekonstrukce tělocvičny ZŠ. Délka 10:34.

Bod 7 programu: věcné břemeno. Délka 2:03.

Bod 8 programu: rozpočtové opatření 3/2021. Délka 0:53

Bod 9 programu:(z technických důvodů nadměrné délky a velikosti souborů je záznam rozdělen na dva samostatné na sebe navazující videozáznamy)

Bod 10 programu: smlouva kompostéry. Délka 1:39.

Bod 11 programu: dar postiženým tornádem. Délka 12:16.

Bod 12 programu: diskuze. Délka 25:51.

Bod 13 programu: závěr. Délka 0:20.

Zápis ze ZZO č. 20 naleznete zde.

Otevřený dopis k průběhu zastupitelstva č. 20

„Důvodem napsání tohoto dopisu je mé zděšení z reakce čelních představitelů naší obce na projednávání bodu číslo 9“ stojí v prvních řádcích otevřeného dopisu starostce a zastupitelům obce Kostelec u Holešova. Autor na 3 stranách precizně, pregnantně a konkrétně popisuje marasmus, jakým způsobem je naše obec řízená, jak se pohrdavě a přezíravě vyjadřují někteří radní a zastupitelé k obecním záležitostem a podnětům veřejnosti. Je nepochybné, že lidem v obci záleží na správě věcí veřejných. Že mají znalosti a dovednosti předkládat oponentní názory k veřejné diskuzi. Je evidentní, že nastává soumrak jediné pravdy jediného loutkovodiče.

Vážená paní starostko, vážení páni zastupitelé,

dne 29. 6. 2021 jsem měl možnost zúčastnit se osobně jednání obecního zastupitelstva v Kostelci u Holešova (do té doby jsem sledoval tato jednání pouze ze záznamu). Důvodem napsání tohoto dopisu je mé zděšení z reakce čelních představitelů naší obce na projednávání bodu číslo 9. V tomto bodu se řešily skutečnosti ohledně zvolení nové ředitelky MŠ Kostelec u Holešova. Tyto skutečnosti byly:

 1. Dopis rodičů starostce
 2. Únik, šíření a obsah facebookové konverzace K. S. a J. Č.
 3. Zdůvodnění volby nové ředitelky MŠ.
Dopis rodičů starostce

Na základě tohoto dopisu byl do jednání ZO zařazen bod číslo 9. Bohužel tento dopis nebyl dobře zformulován a ve výsledku byl použit proti podepsaným rodičům (přednáška pana místostarosty
o tom, jak má vypadat petiční arch, v kontextu předchozích pochybení RO byla zcela zbytečná), ale i proti končící ředitelce MŠ.

Unik, šíření a obsah facebookové konverzace K.S. a J.Č.

Tato skutečnost vyvolala jednoznačně nejvíce emocí jak v řadách zastupitelů (Zdeněk Klesnil a Martin Hradil), tak i v řadách zúčastněné veřejnosti. Nabourání se do cizí konverzace je jednoznačně trestný čin. To bylo na jednání i několikrát zdůrazněno a není o tom žádných pochyb. Zde rozumím
rozhořčení zúčastněných osob konverzace a jejich blízkých. Co bohužel nebylo vůbec řečeno je, že i takto získaná konverzace (její obsah) může být použita jako důkaz k doložení jakéhokoliv jednání. Zde mě trochu zaráží argumentace zastupitelů Zdeňka Klesnila a Martina Hradila, kteří jednoznačně řekli, že výše zmíněnou konverzaci nečetli, podle jejich názoru je to svinstvo číst a celkově se tím zaobírat. Na druhou stranu jako příslušníci Policie ČR (to několikrát sami zdůraznili), museli vědět, že jakákoliv konverzace může být použita jako důkazní materiál, což tato konverzace pro mnoho rodičů dětí a občanů Kostelce u Holešova je.

Dále mě zarazilo naprosto zavádějící vyjádření zastupitele Petra Hlobila staršího k výskytu obálek s uniklou konverzací ve skříňkách dětí mateřské školky. Dle jeho názoru si paní ředitelka měla na základě záznamu kamer mateřské školky zjistit, kdo dal do skříněk inkriminované obálky s uniklou konverzací. Paní ředitelka má samozřejmě právo podívat se na tento záznam, ale už nemá právo poskytnout tyto informace komukoliv jinému, jinak by se jednalo o porušení GDPR (za předpokladu,
že se nejedná o trestný čin)

Zdůvodnění volby nové ředitelky MŠ

Opakovaně a dle mého názoru správně se k této skutečnosti vyjádřil zastupitel Petr Měrka, který požadoval po RO jednoznačné zdůvodnění jejich volby ředitelky MŠ. Zde musíme přihlížet i k obsahu uniklé facebookové konverzace, která rozvířila pochybnosti o volbě u řady rodičů a občanů Kostelce u Holešova. Teď přejdu k samotné volbě. Zdůvodnění radního Zdeňka Klesnila je dle mého názoru férové, protože se účastnil konkurzního řízení jako tajemník. Radní Jindřich Surala hlasoval na základě doporučení konkurzní komise a zároveň byl jedním ze členů konkurzní komise. Poněkud nechápu postoj paní starostky Marcely Pospíšilíkové, jejíž hodnocení jako členky konkurzní komise se shoduje s celkovým závěrem této komise. V následném hlasování RO se však zdržela hlasování. Zdůvodnění radních Tomáše Marka a Petra Hlobila staršího a zastupitele Petra Hlobila mladšího (zde nerozumím, proč se k tomu vyjadřuje zastupitel, který by měl mít stejné informace jako ostatní zastupitelé, kteří se dožadovali zdůvodnění této volby) se mi jeví jako dost vágní
a navíc dehonestující závěr konkurzní komise, i když je tento závěr pouze doporučujícího charakteru. Pro lepší pochopení následujícího textu vyjmenuji povinnosti konkurzní komise:

 • Komise posuzuje vhodnost uchazeče pro výkon činnosti ředitele na základě přihlášky, řízeného rozhovoru zaměřeného zejména na pedagogické aspekty práce ředitele školy, pedagogickou koncepci uchazeče, jeho představy o vedení pedagogického sboru, znalosti v oblasti trendů ve výchově a vzdělávání a schopnost koncepční práce v oblasti školství, výchovy a vzdělávání.
 • Konkursní komise se usnáší hlasováním o vhodnosti uchazeče, a to na základě přihlášky, řízeného rozhovoru, popřípadě dosavadních pracovních výsledků zejména v oblasti školství,
  mládeže a tělovýchovy, doplňkového hodnocení a vyjádření odborníků.

Každý člen RO má nepopiratelné právo volit podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Ale k čemu jsou pak závěry konkurzní komise, která má za úkol komplexně posoudit uchazeče, když někteří z řad RO (konkrétně radní Petr Hlobil starší) tvrdí, že jeho soukromé zjištění se rozchází se závěrem
konkurzní komise? Toto vyjádření pana místostarosty může vyvolávat dojem, že:

 • konkurzní komise si nezjistila všechny skutečnosti (tzn., nesplnila všechny své povinnosti, které ji ukládá zákon), nebo
 • pan místostarosta nám neřekl pravý důvod své volby, což po něm požadovala část veřejnosti i někteří zastupitelé.

Je veřejným tajemstvím, že důvodem nezvolení kandidátky, která byla konkurzní komisí ohodnocena jednoznačně jako nejlepší, je doložení určitého dokumentu (posudku) proti její osobě z dob jejího předchozího profesního působení. Pokud existuje takový dokument, tak se k němu měla vyjádřit a vzít v potaz konkurzní komise, která jistě prověřila pracovní minulost všech kandidátů. Zaráží mě na tom fakt, že členové RO, kteří byli zároveň členy konkurzní komise (tzn., měli nejlepší informace), nic takového ve svém vyjádření k volbě nové ředitelky MŠ neuvedli. Z toho pro mě osobně vyplývá (a vracím se o pár řádku výše), že nám nebyly řečeny pravdivé důvody rozhodnutí RO, což vůči občanům Kostelce u Holešova není férové.

Krátce se zastavím u vyjádření zastupitele Petra Hlobila mladšího, který se také vyjadřoval k rozhodnutí RO. Na jeden z dotazů z publika odpověděl, ať si přečteme životopisy kandidátů a pochopíme, proč se tak RO rozhodla. Jedná se o zavádějící odpověď. Profesní životopis uchazeče byl součástí přihlášky do konkurzního řízení, tzn., tvořil jeden z podkladů pro závěr konkurzní komise. Dále nevím, kde je možné dohledat životopisy jednotlivých kandidátů, protože osobně se mi tyto informace nepodařilo nikde dohledat. Nemá cenu se vyjadřovat k další odpovědi zastupitele Petra Hlobila mladšího, který reagoval na jiný dotaz z publika, že se jedná o hloupou otázku. Je smutné, že
takto reaguje zvolený zastupitel obce na naprosto relevantní dotaz někoho z občanů.

Osobně neznám ani jednu z kandidátek na ředitelku MŠ Kostelce u Holešova a nepřísluší mi hodnotit jejich způsobilost pro tuto funkci. Nebylo to ani smyslem a cílem tohoto dopisu. Smyslem a cílem bylo poukázat na to:

 • jakým způsobem je řízená naše obec,
 • jak se vyjadřují NĚKTEŘÍ naši členové RO a ZO k obecním záležitostem a podnětům z řad veřejnosti,
 • že v obci není jen zastupitel Petr Žůrek (+ pár dalších zastupitelů a občanů), kteří se nebojí říct svůj názor a vyjádřit se veřejně k místnímu dění.

Děkuji za přečtení tohoto dopisu.

S pozdravem
Jiří Sklenář
Občan obce Kostelec u Holešova


Doplňkové zdroje: vyhláška č. 54/2005 Sb. o konkursech; zápis hodnotící komise

Obec opět prošustrovala 366 tisíc

Nikdy se nesmířím se ztrátou obce 366 tisíc Kč za pronájem školní jídelny za rok 2020. Stejně jako za rok 2019, kdy ztráta dosáhla 368 tisíc Kč, podávám námitky k závěrečnému účtu obce, který se bude projednávat na zastupitelstvu v úterý 29. června 2021. Není mi lhostejné, že obec nejedná s péčí řádného hospodáře. Zbývá otázka, v čí prospěch obec se ztrátou pronajímá majetek a poskytuje služby.

Struktura ztráty a její příčina je stále stejná. V roce 2020 se ztráta skládala z pronájmu prostor a placení energií v částce 217 tis. Kč a ze ztráty na rozvozu stravy v částce 123 tis. Kč. V roce 2019 tomu bylo obdobně – ztráta z pronájmu prostor a placení energií 237 tis. Kč, ztráta z rozvozu stravy 130 tis. Kč.

Od roku 2015, kdy byla uzavřena smlouva se Scholarest, nikdo neaktualizoval cenu za rozvoz stravy. Přitom stouply náklady na pohonné hmoty, stouply tarifní mzdy a hned máme příčinu ztráty. V minulosti jsme několikrát upozorňovali na nutnost revidovat cenu za obcí poskytovanou službu rozvoz stravy. Bohužel bezúspěšně. S jejich 9 hlasy našich 6 hlasů vždy s přehledem přehlasují. Po letech opakované ztráty se na mysl dere otázka: Qui bono? V čí prospěch? Finanční ztráta asi ve prospěch obce nebude.

Klesnil se postaral o neplatnost konkurzu

Radní Zdeněk Klesnil byl zvolen tajemníkem konkurzní komise. Jeho hlavním úkolem bylo vytvořit právně závazný dokument – zápis. Jenomže zápis vytvořil s takovými chybami, že lze úspěšně pochybovat o právní validnosti celého konkurzu. Je otázkou, proč tolik své pozornosti jako nečlen komise věnoval „vyslechnutí rozhovorů, kladení otázek a odpovědí uchazečů“ a o poznání méně energie věnoval přesnosti a důslednosti při vytváření zápisu.

Pro pořádek připomínám, že se jedná o zápis o průběhu konkursu na místo ředitelky Mateřské školy Kostelec u Holešova.

Bod e) pojednává o vhodnosti uchazečů. V usnesení je uvedeno

Bod f) se věnuje pořadí uchazečů. V usnesení je uvedeno

Na konci protokolu najdete pikantní potvrzení pochybnosti o právní validnosti zápisu.

Dovolím si obsah protokolu shrnout. Komise se usnesla, že uchazečky jsou vhodné pro výkon ředitelky Základní školy, určila pořadí uchazeček vhodných pro výkon ředitelky Základní školy a nakonec komise potvrdila svým podpisem, že výsledek souhlasí. Co na tom, že se jednalo o konkurz na ředitelku Mateřské školy. Jestli je dokument právně zmatečný si jistě laskavý čtenář udělá názor sám.

Utajovaný protokol usvědčuje ze lži

Po dvou měsících průtahů a výmluv jsem obdržel Zápis konkursní komise, který evidentně chtělo vedení obce před veřejností utajit. Zápis totiž trojlístek radních a hlavní spojku komplotu usvědčuje ze lží, které se veřejnosti snažili podsunout na jednání ZO č. 19.

Žádost jsem podal 22. dubna 2021, zamítnutí z obce přišlo 7. května 2021. Ten samý den jsem odeslal odvolání s odkazem na 3/4 roku staré rozhodnutí Krajského úřad v podobné věci (konkurs na ředitele ZŠ), že obec dokument musí poskytnout. Krajský úřad mi dal plně zapravdu 31. května, zrušil rozhodnutí obce a přikázal věc znovu projednat. Obec protokol poslala 16. června 2021. Z uvedeného je zřetelně vidět účelové kličkování a protahování poskytnutí protokolu (zákonná doba je 15 dní). Zvláště když již jednou v identické žádosti dal Krajský úřad úřední osobě Pospíšilíkové přes prsty. Moji právníci vyhodnocují, jestli se ze strany úřednice Pospíšilíkové jedná o šikanu, nebo zneužití pravomoce úřední osoby.

Co se před námi snažili utajit?

V zápise konkursní komise je klíčová tabulka s hlasováním každého z členů odborné komise o jednotlivých kandidátech. Z hlasování jednoznačně vyplývá, že nebyla žádná pochybnost nebo zaváhání o vítězce konkursu. Mgr. Ondráčková dostala od všech členů odborné komise bez vyjímky nejlepší hodnocení. Tedy ani stín, ani náznak pochybnosti, kdo je nejlepší.

Veřejná tvrzení byla lež

Veřejné proklamace „Vybrali jsme nejlepší“, nebo „zvítězil nejlepší“ jsou v konfrontaci se zápisem konkursní komise obyčejnou lží. Navíc dotvrzenou absencí jediného důvodu, proč RO rozhodla odlišně od názoru odborné komise.

Mnohokrát opakované „hlasoval jsem podle svého nejlepšího vědomí“ se v konfrontaci se zápisem konkursní komise obrací také v lež. Hlasující radní měli vědomí o bezkonkurenčním vítěztví Mgr. Ondráčkové uvedené v protokolu. Demonstrativní proklamace zůstává lží a účelovou manipulací s veřejností.

V přepisu FB komunikace je jedna zajímavá část ze dne 9.4.2021 čas 10:14.

„J.Č. dnes jsem slysela nazor Jindry Suraly, ktery rekl ze tam neni co resit. Ze Magda je rozdrtila na tom konkurzu ze by nebylo dobre do napadnout na rade. Ze budou za blbce“

Nemám důvod pochybovat o věrohodnosti tvrzení, že radní Surala má k volbě takovýto postoj. Přeci jen byl jediný, kdo na RO hlasoval proti návrhu trojlístku.

 

Dění okolo MŠ veřejně v úterý 29.6.2021 na ZO

Na úterý 29. června 2021 od 17 hodin je do sokolovny ohlášeno veřejné zasedání zastupitelstva obce. V bodě 9 bude projednáváno dění okolo Mateřské školy. Místo původně avízované zasedačky obce se ZO bude konat v Sokolovně, aby bylo dost míst pro věřejnost. Neexistuje omezení rozestupů či množství osob v Sokolovně, platí pouze nošení respirátorů.

Žádost o projednání dopisu rodičů a zařazení samostatného bodu na jednání zastupitelstva jsme podali 11. června 2021. Blíže neobjasněným způsobem se RO rozhodla na program přidat dalších 6 podbodů. Z jejich obsahu si jistě uděláte názor, jestli Radě obce jde o rodiče a děti, nebo si chtějí jen zachránit kůži, když se provalily pletichy a ovlivňování rozhodování při volbě ředitelky MŠ. Určitě Vám neuteklo, že žádný ze 6 bodů navrhovaný RO neřeší chování dotčených radních a dalších osob co pletichy a ovlivňování organizovaly. Dle mého názoru je to jen strhávání pozornosti od zásadního, co by mělo být projednáno. Navíc s legračním usnesení deklaratorního charakteru, které má význam pouze pro ty zastupitele, co pro něj budou hlasovat. Jinými slovy takové usnesení je nevymožitelné a některá i protiústavní (právo svobody projevu třeba anonymním dopisem). Tedy divadlo pro diváky a zastrašování aktérů.

 

 

Otevřený dopis ředitelky MŠ starostce obce

Dnes byl rozeslán otevřený dopis ředitelky Mateřské školy Zdeňky Zaviačičové adresovaný starostce obce Kostelec u Holešova RNDr. Marcele Pospíšilíkové. Obsah dopisu považuji za velmi závažný především díky popisu nepřijatelného jednání Ing. Petra Hlobila staršího. I přes skutečnost, že si p. Hlobil st. osvojil praktikování komunikace s druhými spočívajícím v nátlaku, výhrůžkách, psychickém tlaku či zastrašování, nelze tyto jeho praktiky přejít mlčením. Nejsme v padesátých letech akčních výborů, nejsme v dobách normalizace a kádrování lidí. Žijeme ve svobodné zemi, kde každý má dle Listiny právo vyjádřit svobodně svůj názor, aniž by mu za to hrozila újma při uplatňování těchto základních práv a svobod.

OTEVŘENÝ DOPIS STAROSTCE OBCE

Vážená paní starostko,

nemohu jinak, ale musím zareagovat na naše středeční jednání v mateřské škole.

Dne 15.6.2021 jste mne požádala o „pracovní schůzku“, já jsem vám potvrdila termín. Teprve s vaším příchodem do MŠ mi došlo, že se o žádnou pracovní schůzku nejedná. I když to předem nebylo domluveno, přišla jste za mnou i s panem místostarostou – a namísto pracovní schůzky se jednalo o “místní šetření“ s předem připraveným scénářem.

Odhlédneme-li od toho, jak silnou roli zde hrála vaše převaha – oba jste byli připraveni, já zaskočená a v podstatě téměř dvě hodiny pod psychickým tlakem, celé jednání až na výjimky vedl pan Hlobil, který sám sebe zřejmě jmenoval do role „vyšetřovatele“: kdo, kdy, jména, datum, jaké závěry, kde jsou zápisy … a to vše se závěrem, že takhle to neprojde…? U koho? Kde?

Perličkou jednání č.1 bylo jeho obvinění, že jsem zodpovědná za rozšíření kopie fb konverzace (všichni víme, jaké) mezi rodiči v šatně. Já si na rozdíl od pana Hlobila nemyslím, že mám právo prohlížet dětem skříňky a otvírat zalepené obálky. To mi promiňte, ale pervitin bych tam na rozdíl od pana místostarosty nečekala.  Důrazně mi bylo jeho ústy sděleno, jaká rizika plynou z mého „nekonání“ – ovšem v zápisu z „místního šetření“ je uvedeno (perlička č.2): „Starostka upozornila paní ředitelku…“ S kým jsem tedy měla zmíněnou „pracovní schůzku“? S vámi, která jste mě o ni požádala? Nebo s panem místostarostou, který mi opravdu vtipně vzhledem k situaci připomněl mou účast na své volební kandidátce?

Já to nepopírám ani nijak nezpochybňuji, věřila jsem jemu i jeho volebnímu programu. A on mě jistě oslovil s vědomím, že mám důvěru občanů Kostelce u Holešova a budu pro něj ve volbách do ZO přínosem. Takhle se, paní starostko, chová „kolega“ z kandidátky? Když nemůže jinak, bude mě zastrašovat? (Připomínám jeho slova týkající se „Vyšetřování ztráty třídní knihy“ – pardon, to jsme jinde, ale je to stejně absurdní  – „vyšetřování šíření fb konverzace“ mezi rodiči v MŠ: „budou se vás na to dotazovat i jiní!“)

Závěrem se chci zeptat na něco, co mi vrtá hlavou po celou dobu: paní starostko, Vám skutečně nevadí, jak se chovali někteří členové Rady před a po jednání RO 12.4.2021? Vy jste se opravdu nad ničím nepozastavila a schvalujete to?

O tomto faktu jste se totiž na vašem „místním šetření“ v MŠ ani jeden z vás nezmínil. Já osobně jsem se s tím doposud nevyrovnala a nepovažuji to ani za morální ani za normální.

A druhá otázka: vy skutečně chcete označit za viníka celé této situace mě, ředitelku mateřské školy?

Pokud ano, a pokud všechno výše zmíněné schvalujete, prosím Vás, abyste 29.6.2021 na mé rozloučení v MŠ nechodila, neboť ani já ani někteří z rodičů bychom se necítili v této situaci dobře.

Zdeňka Zaviačičová,

ředitelka mateřské školy v Kostelci u Holešova (7.8.2007 – 31.7.2021)

V Kostelci u Holešova, 17.6.2021

Nespokojení občané strhli lavinu zájmu o dění v obci

Ve středu 9. června 2021 byl publikován příspěvek Obcí Kostelec u Holešova se šíří anonymní psaní autora Nespokojení občané, který vyvolal lavinu zájmu čtenářů. Jen za první den web navštívilo 908 unikátních návštěvníků, jednotlivé stránky sledovalo 1.636 čtenářů a na samotný příspěvek kliklo 751 lidí. Je nepochybné, že zájem o příspěvek přerostl hranice naší tisícové obce. 

908

unikátních návštěvníků webu dne 9.6.2021; obvyklý počet návštěvníků je 40-80 při zveřejnění příspěvku dle atraktivity

1.636

shlédnutí jednotlivých stran webu dne 9.6.2021; obvyklé číslo je 60-120 při zveřejnění příspěvku dle atraktivity

751

kliknutí na příspěvek „Obcí Kostelec u Holešova se šíří anonymní psaní“ za den 9.6.2021; obvyklé číslo jsou nižší desítky za den při zveřejnění příspěvku dle atraktivity

Podobnou návštěvnost vykazuje FB profil Kostelec u Holešova .eu 9. června 2021, v den publikování příspěvku: 436 celkových zobrazení profilu, 74 návštěvníků příspěvku.

V porovnání s oficiálním FB profilem obce Kostelec u Holešova dávali diváci a čtenáři jednoznačně přednost našemu zdroji informací. Tuto skutečnost jsem popisoval v příspěvku „Neví, nebo nechce vědět?“, který byl publikován 22. listopadu 2020.

Trojlístek věřil drbům místo rozhodnutí odborné komise

Po necelém roce trojlístek radních opět ignoroval výběr odborné konkurzní komise a politicky protlačil svou ředitelku MŠ na základě náhodně shromážděných drbů. Trojlístek si informace nesháněl, ale došly k němu od konkrétních osob. Jak byly informace závažné či věrohodné jsme se nedozvěděli. Na mnohokrát opakovanou otázku proč a na základě čeho se trojlístek rozhodnul odlišně od závěrů odborné konkurzní komise, jsme odpověď nedostali. Kolega to výstižně parafrázoval: „Proč? Protože můžeme!“

Absence argumentů vysvětlující jednání trojlístku byla záplatována hradbou mlčení, mlžení a pokusů o překrucování zákonů. Trojlístek se v podstatě vysmíval veřejné kontrole obecních politiků, ignoroval právo veřejnosti a zastupitelů na informace.

Sestřih videozáznamu bodů 3 a 9 ZO č. 19, kde se řešila problematika konkurzu na ředitelku MŠ si můžete pustit zde a k tomu text z oficiálního zápisu ZO č. 19, který ne vždy odpovídá tomu co se na zastupitelstvu odehrálo a řeklo. Originální videozáznam ZO č. 19 můžete shlédnout zde.

Osobně za zásadní považuji vystoupení ředitelky Zaviačičové se shrnujícím proslovem ke svému odchodu a okolnostem volby své nástupkyně. Videozáznam vystoupení můžete shlédnout zde, text si můžete přečíst zde.

Na okolnostech volby ředitelky MŠ, a předtím ZŠ, je čím dál zřejmější snaha vládnoucí skupinky omezit veřejnou kontrolu obecní samosprávy. Na jednu stranu tomu nahrává nezájem veřejnosti spolu s neznalostí problematiky a zákonů. Na druhou stranu je to aktivní snaha o umlčení oponentních a kritických hlasů. Jen namátkou: prohraný soud ohledně práva zveřejnit v periodiku KOSTKA text opozičního zastupitele, napadání žádostí o informace, ale třeba také rezignace zastupitelů, nebo šikana pomluvami při vyjádření odlišného názoru.

Ze záznamu dlouhého více jak 1 hodinu jsem vám vybral důležité pasáže spolu s přepisem textů. Samozřejmě původní videozáznam je taktéž k dispozici pro shlédnutí.

Odmítnutí veřejné obhajoby odlišné volby RO. (videozáznam 1)

17:22:58 Petr Žůrek Z hlasování moc nevyplývá, že by tam panovala na radě u vás nějaká shoda. Protože z pěti členů rady jeden hlasuje proti, jeden se zdrží, vy jako členka komise, a tři hlasují pro. Nikde tam není u toho protinávrhu nevidím, co vedlo k podání protinávrhu. Já jsem samozřejmě se dotázal. Zdá se mi, že stejně jako v případě ZŠ je tam nějaký nejasný rozpor. Já jsem se vás ptal tenkrát při hlasování ohledně ZŠ. Proč jste vy jako starostka nevyužila paragrafu 105 zákona o obcích. Já to s dovolením odcituji. „Starosta pozastaví výkon usnesení rady obce, má-li za to, že je nesprávné. Věc pak předloží k rozhodnutí nejbližšímu zasedání zastupitelstva obce“. Já si myslím, že to, když jste byla členka komise, nevím jak jste hlasovala nevím. Udělala jste návrh na radu, aby byla zvolena ta první v pořadí, kterou komise označila. A vzhledem k tomu, že přišel nějaký protinávrh, z informací mně dostupných neodůvodněný protinávrh. Já bych považoval za velmi vhodné, kdybyste to nenechala na pěti členech rady, respektive na třech členech, které přehlasovali ostatní dva. Abyste to předložila širšímu plénu zastupitelstvu. Zákon vám to umožňuje, je to legitimní, nikdo nikoho neobchází. Ale mohlo se tady veřejně, protože jednání zastupitelstva je veřejné. Mohlo se tady veřejně lidé k tomu vyjádřit, mohli si to vyslechnout, mohli i občané k tomu dát své náměty. A mohlo by to být průhlednější, legitimnější a více demokratičtější. Takže se ptám, proč jste to nedala.
17:27:17 Petr Žůrek Já nerozporuji, že rada obce má to právo. To nikdo nikdy neřekl, že mu to právo upíráme. Jenom je tady zvláštní, že se sejde osmičlená odborná hodnotící komise. Jednou na ZŠ, podruhé na MŠ. Osm lidí sem přijede, udělá si na to čas. Věnuje se životopisům, věnuje se koncepci jak ten uchazeč chce dál vést tu instituci. To vidí jen těch osm členů, nikdo jiný to nevidí. Předpokládám, že když je to osm lidí, tak je to dostatečně věrohodný výsledek když budou hlasovat. A potom pět členů rady, kteří v podstatě kromě vás nemají k dispozici informace z té hodnotící komise, rozhodne jiným způsobem. Já jim neupírám to právo, zákon to říká. Jenom se podivuji nad tím, že už podruhé se to stalo. A není nám zastupitelům srozumitelné, možná některým ano, způsob a důvod, proč došlo k té změně. A proto jsem říkal, že by bylo vhodné, když takové nejasnosti či nejednoznačnost názorů na radě je, přenést tuto možnost na zastupitelstvo.

Nezveřejníme to, protože by nás lidé kritizovali. (videozáznam 2)

17:28:43 Petr Hlobil st. Nesouhlasím s p. Žůrkem, že by se to mělo přenášet na zastupitelstvo. Pokud paní starostka neshledala žádný problém, který by jí k tomu vedl. Jednání konkurzní komise i jednání RO je neveřejné. A to má svoji logiku. Tak jak se baví konkurzní komise o jednotlivých uchazečích, tak i my na RO jsme se bavili o jednotlivých uchazečích. A řeknu, že by nebylo vhodné určité informace tady prezentovat na kameru, protože by to mohlo některé ty kandidáty poškodit. To není cílem zveřejňovat za každou cenu každý údaj. Takže je to neveřejné.
17:34:48 Petr Hlobil st. Posledně jsme tam něco napsali a řekli a skončilo to na sociálních sítích, že rozhodly pavlačové drby. Proto se nezveřejňuje zápis konkurzní komise a nezveřejnila se žádná diskuze k tomuto bodu. Proč bysme to dělali? Protože cokoliv je řečeno, je použito proti vám.

Proč? Protože můžem! (videozáznam 3)

17:32:46 Petr Měrka Nikdo nezpochybňoval právo rozhodnou a podobně. Všechno má svůj důvod, na tom se asi shodneme. Pokud se něco stane, není problém to vyargumentovat. V okamžiku, kdy kolegové měli návrh usnesení, který bylo podložený rozhodnutím nebo tím pořadím, který stanovila komise, šel protinávrh a my chceme kandidáta tohoto. Proč? Protože můžem. Protože ta argumentace třeba proč, i když ta dotyčná má o pár bodíků míň, ale zdá se nám lepší, na to co chceme. Souhlas. Všechno jde vysvětlit, vyargumentovat. Ale v podstatě protože můžem. Proto se na to asi chlapi ptaj. Jestli je to nějaký hlubší důvod, než že můžem.

Obec je veřejná správa pod kontrolou veřejnosti. (videozáznam 4)

17:35:27 Petr Žůrek Obec je veřejná správa pod kontrolou veřejnosti. Jakmile to budete dělat na radě, nedáte k tomu žádné zdůvodnění, nikdo se nic nedočte. Nikdo ani my jako zastupitelé ani jako veřejnost co mají právo na kontrolu a vědět jaké jste přinesli argumenty pro to, že jste změnili navržené usnesení. Ve chvíli kdy to bude tady na zastupitelstvu, všichni to uslyšíme. Tajné informace osobního charakteru se tady vůbec nemusí ventilovat, to se může rozdat zastupitelům na stůl. Nemusí se to zveřejňovat. A může tady vzniknout, tak jako minule u školy, veřejná diskuze, kde každý z radních, každý ze zastupitelů bude veřejně, před veřejností obhajovat svoje názory. Nemusíte nad tím pane Hlobile kroutit hlavou, je to veřejná správa pod kontrolou veřejnosti. Tentokrát jí tady máme. Normálně na zastupitelstvu není ani noha veřejnosti. Tentokrát přišla, protože veřejnost to zajímá. A mají právo vědět, proč volení zástupci z obce rozhodli tak jak rozhodli. Zatím jsme se nedozvěděli žádný důvod pro vaše rozhodnutí.

Informace jsem řekl paní ředitelce a ona je měla poslat dál. (videozáznam 5)

17:36:55 Petr Hlobil st. Já sám za sebe můžu říct, že mne osobně navštívila paní ředitelka a já jsem jí ty názory řekl. Nebudu je říkat na kameru. Paní ředitelka Zaviačičová u mne osobně byla, přišla se na to zeptat a já jsem jí na to odpověděl.
17:37:13 Petr Hlobil st. Ti co tleskají, su přesvědčený o tom, že to co jsem paní ředitelce řekl, že to poslala dál a oni to vědí. Pokud ne, ať se jí zeptají a ona jim to řekne.
17:37:27 Petr Žůrek Prosím pěkně, asi nechápete ten princip. Jednání zastupitelstva je veřejné, 7 dní dopředu oznamované, aby kdokoliv na něj, když bude chtít, mohl přijít. To že vy to řeknete mezi čtyřma očima paní Zaviačičové aby ona to řekla ostatním, tak to snad nepovažujete za veřejné sdělení. Veřejné sdělení je tady, na zastupitelstvu. A znova zopakuji, jestli tam budete tahat. Já respektuji právo Rady ze zákona, že má právo rozhodnout. To prosím vás už přestaňme tento argument se jím zabývat. Nám jde o to, jak a proč jste se rozhodli jinak než odborná komise.
17:38:11 Petr Hlobil ml. Tady zaznělo, jsou informace, které není vhodné říkat veřejně, můžou toho kandidáta poškodit. Stačí vám to takto?
17:38:19 Petr Žůrek Nestačí. My máme právo vědět,
17:38:25 Petr Hlobil ml. Vy máte právo na všechno
17:38:27 Petr Žůrek My máme právo vědět, proč byl zvolen někdo jiný, než navrhla odborná komise, kdo 6 let poveden jak ZŠ tak MŠ.
17:38:39 Petr Hlobil ml. Protože byl vyhodnocen jako lepší.
17:38:40 Petr Žůrek Kým? Radou, těma třema radníma? Na základě čeho? Kde oni vzali ten mandát? Kde vzali tu odbornou věc?
17:38:48 Petr Hlobil ml. Mandát na základě zákona.
17:38:53 Petr Žůrek Jako že oni četli životopisy a plány co ti lidi budou dělat, ty 3 radní.
17:38:58 Petr Hlobil ml. A vy to víte?
17:39:00 Petr Žůrek Já to nevím. Ale jak se k nim pěkně prosím mohly dostat, když jsou pouze a jen v té komisi a ti 3 lidi co hlasovali pro protinávrh v komisi neseděli, tak jak se k těm dokumentům mohli dostat. Můžete mi to vysvětlit?
17:39:12 Petr Hlobil ml. Komise jistě dává podklady radě, aby měla na základě čeho rozhodnout. Proč ta komise vzniká? Aby si to nechala pro sebe? Dává vám to smysl?
17:39:24 Petr Žůrek Ne. Protože nemáte pravdu. Komise neodevzdává radě ty plány, co jednotliví uchazeči předkládají. Nepředkládá životopisy. Komise předkládá pouze jenom protokol.
17:39:37 Petr Hlobil ml. Ale jsou tam i zástupci, kteří tam byli.
17:39:41 Petr Žůrek Já mluvím o tom trojlístku, který hlasoval pro změnu, a ten neměl k dispozici ty materiály.

Mluvit, hlavně mluvit. Co na tom, že to je fake news. (videozáznam 6)

17:48:04 Petr Hlobil ml. Já jenom abych zareagoval. Já si myslím, že tady není cílem konfrontovat rodiče vs. zastupitel. Jestli ve školce je něco špatně nebo dobře. Ale cílem bylo vybrat nejlepšího kandidáta a to je rozdíl. To není, že tento je špatný, to je vybrat nejlepšího. To je konkurz. A to přesvědčení, kdo je nejlepší může vznikat na spoustě faktorů. To není o tom jestli někdo někoho povzbuzuje, to je o tom, kdo je lepší. To je můj názor. A tady teďka řešíte jestli někdo něco řekl nebo neřekl. To je z mého pohledu bezpředmětný.
17:48:46 Petr Žůrek Já bych s dovolením na to reagoval. Na to kdo je lepší a nebo není lepší. Tak je zákon a je ustavena konkurzní komise z osmi lidí ze širokého spektra. Podívejte se na profese těch lidí, kdo tam je. A jestliže toto, tuto osmičlennou profesní skupinu, vyměníme za tři politiky z jedné vládnoucí strany, tak to asi nebude ten správný výběr.
17:49:10 Petr Hlobil ml. Vy sám víte, že konkursní komise řeší primárně zákony. Jak ten člověk se orientuje v zákonech, manažerské činnosti a podobných věcech. A zároveň potom až se to dostane před tu radu, tak rada tam může zakomponovat i jiné faktory. A to není jen manažerský pohled, ale třeba lidský, jak ten člověk působí, a tak dále. Spousta faktorů, které ta výběrová komise vůbec nebere v potaz. A taky ještě jedna věc, vy podceňujete jednu věc. Výběrová komise se sjede ze širokého okolí. Jsou to lidi, které tady v obci nežijí. Nebo nemají informace o ani tom kandidátovi, nežijí ani v té obci odkud jsou ti další kandidáti. Oni nejsou schopni je posuzovat v globálním pohledu. Oni posoudí faktor. Teďka na výběrovém řízení té jejich maturity. Vytáhnete si dobrou otázku, dáte si špatnou otázku. Ale neznamená to za jiných okolností, že by to nedopadlo jinak. To já s vámi úplně nesouhlasím.
17:51:44 Zdena Zaviačičová Já bych k tomu jen dodala, že komise ve které jsem byla i já jejím členem, vůbec neposuzovala jenom znalost zákonů. Byl tam psycholog, který pozoroval a hodnotil osobnost toho člověka. Byla tam ředitelka velké MŠ ze Zlína, která hodnotila projev. Hodnotila jakým způsobem ta MŠ se bude dál ubírat. Hodnotila pedagogické schopnosti a osobnostní schopnosti. Takže žádné jenom zákony. Na ty zákony se ptal pracovník kraje a Česká školní inspekce. Ostatní tam hodnotili osobnost těch lidí a všichni tito lidi dali někoho úplně jiného na první místo.

Dal protinávrh, protože měl indície; zeptal se nevíme koho a nevíme na co. (videozáznam 7)

17:44:42 Tomáš Marek Já bych to chtěl nějak urychlit, ať tady kolem tohoto bodu moc dlouho nediskutujeme. Návrh RO byl na základě konkurzního řízení. My jsme v rámci pěti lidí na radě každý si řekl svůj názor co si o tom myslí. Po těch názorech vyplynulo, že zřejmě 3 lidé z rady mají jiný názor než konkurzní komise. Proto vznikl ten protinávrh, který jsem dal já a na základě toho se hlasovalo. A jestli k tomu, když jsem dal protinávrh slyšel jsem některé informace od členů, kteří byli v konkurzu. Zjistil jsem si některé informace sám. A na základě těchto všech indícií a podkladů jsem vznesl protinávrh.
17:46:06 host Můžu se zeptat? Vy máte dítě v MŠ tady v Kostelci, že jste si zjišťoval ty informace.
17:46:41 Tomáš Marek Oslovil jsem maminky a občany obce.
17:46:50 host Je určitý počet dětí ve školce, kteří mají rodiče a asi bylo by i spravedlivé se zeptat všech a ne jen na názory jedné skupiny. Když potom podává někdo nějaký protinávrh.
17:47:07 Tomáš Marek Samozřejmě to asi je, ale bohužel jsem ty možnosti neměl.
17:47:15 host Já myslím, že všechny děti jsou z Kostelce, a asi by to nebyl problém. Když se tady řeší taková docela vážná věc, důležitá.
17:47:25 Tomáš Marek Možná by to nebyl problém.
17:47:31 host Tome ty znáš, kromě novějších rodičů ve školce, znáš myslím většinu. Na většinu máš nějaký kontakt, nebo se s nimi aspoň potkáváš. Takže by bylo vhodné, aby ses alespoň s těma který znáš osobně o tomto pobavil. Když teda sbíráš, nebo jsi kontaktoval některé z rodičů.

Drby od informátora šly ke mně. (videozáznam 8)

19:06:10 Petr Hlobil st. Situace nastala taková, že se ke mně dos … Já jsem nesháněl informace. Informace šly ke mně. Já jsem se nikoho na nic neptal. Informace šly ke mně a já jsem si tyto informace prověřil, to bylo všechno. A na základě toho já jsem se rozhodoval. To znamená to co doporučila konkurzní komise. Já jsem nepotřeboval další informace, já jsem měl dostatečné in … A nikoho jsem se neptal. Informace šly ke mně. Já jsem nikoho neobcházel prosím vás řekněte mně. Proč bych to dělal?

Lží zdůvodnil podvůdek

Když na zastupitelstvu č. 16 Ing. Petr Hlobil starší vystoupil v bodě 14 diskuze se svou verzí obhajoby k příspěvku „Takový malý podvůdek“, použil k tomu hned několik lží. Možná nepočítal s tím, že nakonec získám dokumenty, o které svou lež opíral. Jeho odhodlání, dobrovolně se před lidmi usvědčit ze lži, mi přijde až masochistické. Za ta léta musel přece vědět, že se k důkazním dokumentům dříve či později dostanu.

Pan Hlobil starší lhal o existenci PD, když 1.3.2018 podepisoval smlouvy se soukromými majiteli pozemků. Projektová dokumentace prokazatelně vznikla až o 7 měsíců později. Pan Hlobil starší lhal, že na pokácení stromů na pozemcích soukromých majitelů žádné další zmocnění nepotřebuje. Zákon nezbytně vyžaduje plnou moc, která ve spise není. Moje věta z příspěvku „Takový malý podvůdek“ nabývá pro majitele pozemků a občany naší obce rozměru důraznějšího mementa: Ověřujte si a dávejte si pozor, co vám z obce slíbí, co obci podepíšete a jaké budou reálné následky.

Lež první

Ing. Petr Hlobil starší si předem připravil graficky zpracované vyjádření k příspěvku Takový malý podvůdek a nechal ho uvést do zápisu ze zastupitelstva č. 16. V textu pro svou obhajobu uvádí první lež v tvrzení, že při podpisu souhlasů s majiteli pozemků 1.3.2018 byl k dispozici projekt, jehož se smlouva týkala.

Ve lživé odpovědi se sice Ing. Petr Hlobil starší kulantně vyhnul uvedení konkrétního data a mlhavě uvádí, že projekt byl vypracován v roce 2018. To ovšem nic nemění na pravdivosti mého původního tvrzení, že majitelé soukromých pozemků při podpisu souhlasu 1.3.2018 nemohli projekt vidět. Jednotlivé dokumenty projektu nesou datum vytvoření 4. nebo 5. října 2018; v obsahu jednotlivých dokumentů je uváděno datum září 2018.

Dokumenty jsem získal dle návodu Ing. Petra Hlobila staršího: projekt je součástí předávacího protokolu starosty ze dne 4.12.2018. Na základě žádosti o poskytnutí informací jsem si vyžádal předávací protokol starosty ze dne 4.12.2018 se všemi přílohami a obdržel jsem výše uvedené dokumenty PD ze září 2018, respektive soubory vzniklé projektantkou nesoucí datum 4. a 5. října 2018. Z poskytnutých důkazních dokumentů je nepochybné, že Ing. Petr Hlobil starší opakovaně lhal o skutečnosti, že majitelé soukromých pozemků měli k datu podpisu smlouvy 1.3.2018 možnost seznámit se s projektovou dokumentací. Majitelé dotčených pozemů se nemohli seznámit s projektovou dokumentací, protože ta vznikla až v měsíci září a říjnu 2018, více jak půl roku po podpisu smlouvy.

Proces vyžádání předávacího protokolu provázely obstrukce a nezákonný postup ze strany povinného (Obec Kostelec u Holešova, úřední osoba RNDr. Marcela Pospíšilíková). Abych obdržel požadované dokumenty, musel jsem podat 2 stížnosti, z nichž jednu rozhodoval Krajský úřad Zlínského kraje. Žádost o informace byla podána 30.12.2020, poslední požadovaný dokument byl poskytnut 16.3.2021. Ze zákona má být žádost vyřízena do 15 dnů, zde jsem čekal 76 dnů.

 • 30.12.2020 podána žádost o poskytnutí předávacího protokolu starosty ze dne 4.12.2018 včetně všech příloh
 • 14.1.2021 (doručeno 15.1.2021) byl obcí poskytnut předávací protokol starosty ze dne 4.12.2018; do příloh jsem si měl na obec dojít pouze nahlédnout (takovou možnost zákon nepřipouští)
 • 21.1.2021 jsem podal stížnost, protože zákon nepřipouští poskytnutí informací formou „přijďte se na dokumenty podívat k nám na úřad“; dokumenty musí být poskytnuty v listinné formě, elektronické podobě, nebo odkazem na již zveřejněný dokument
 • 8.2.2021 (doručeno 10.2.2021) Krajský úřad Zlínského kraje rozhodnul o mé stížnosti tak, že plně vyhověl mé stížnosti a přikázal obci dokumenty poskytnout v elektronické formě, jak jsem požadoval
 • 15.2.2021 telefonický dotaz p. Pospíšilíkové, jaké dokumenty chci poskytnout
 • 15.2.2021 moje písemná odpověď na telefonický dotaz p. Pospíšilíkové s upřesňujícím seznamem požadovaných dokumentů
 • 24.2.2021 (doručeno 25.2.2021) druhé částečné poskytnutí dokumentů obcí
 • 11.3.2021 jsem podal druhou stížnost, neboť byly poskytnuty verze dokumentů, které nemohly v době předávacího protokolu 4.12.2018 ještě existovat
 • 16.3.2021 poskytnutí třetí části dokumentů, kromě jiného PD na revitalizaci zeleně
Lež druhá

Druhá lež v textu Ing. Petra Hlobila staršího spočívá v jeho tvrzení, že „obec od majitelů žádné další zmocnění nepotřebovala“.

Obec zmocnění potřebovala pane Hlobile starší, protože to vyžaduje zákon č. 500/2004, Správní řád. Konkrétně § 33:

Zastoupení na základě plné moci

 • Účastník si může zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí. Plnou moc lze udělit i ústně do protokolu. V téže věci může mít účastník současně pouze jednoho zmocněnce
 • Zmocnění může být uděleno
 • a) k určitému úkonu, skupině úkonů nebo pro určitou část řízení,
  b) pro celé řízení,
  c) pro neurčitý počet řízení s určitým předmětem, která budou zahájena v určené době nebo bez omezení v budoucnu; podpis na plné moci musí být v tomto případě vždy úředně ověřen a plná moc musí být do zahájení řízení uložena u věcně příslušného správního orgánu, popřípadě udělena do protokolu, nebo
  d) v jiném rozsahu na základě zvláštního zákona.

Ke kácení stromů musí majitel pozemku ze zákona podat žádost. Ve správním řízení o kácení stromů se může majitel nechat zastupovat pouze na základě plné moci s uvedením konkrétního úkonu (kácení stromů v tomto konkrétním případě). Pokud je plná moc vystavena pro neurčitý předmět nebo bez omezení v budoucnosti, musí být plná moc navíc úředně ověřena a uložena u správního orgánu. Nic z toho ve spisu není. Ani plná moc soukromých majitelů na pokácení konkrétních stromů, ani úředně ověřená plná moc s nespecifikovaným obsahem. Pan Hlobil starší lže, a na majitelích soukromých pozemků se dopustil podvodu, když je obec zastupovala ve správním řízení bez jejich písemného zmocnění.

Jen připomínám souvislosti, že se jedná o „Smlouvu provést stavbu“ mezi obcí a soukromými vlastníky pozemků. Předmětem smlouvy je obnova chodníku a zeleně na pozemku soukromého vlastníka. Až potud je to OK. Jenže ještě než započne stavba (obnova zeleně) je nutné pokácet stromy. A o to je třeba požádat správní úřad, který musí zahájit správní řízení a v něm rozhodnout o pokácení. Teprve po pravomocném rozhodnutí může stavba (obnova zeleně) začít a stromy se mohou pokácet. Žádost o pokácení podává majitel pozemku, který je dále účastníkem řízení. Tak jako třeba v případě stavebního řízení na vydání stavebního povolení pro stavbu (oprava chodníku). Pro případ stavebního řízení obsahuje smlouva v bodě IV. 1. souhlas majitele.

Jenomže žádné jiné zmocnění ve smlouvě není, zvláště pro správní řízení ohledně kácení stromů. Ani smlouvu samotnou nelze považovat za zmocnění pro zastupování ve správním řízení na kácení stromů. Proč? Protože o kácení stromů a podání žádosti správnímu orgánu není nikde ve „Smlouvě o provedení stavby“ nic uvedeno. Z formulace „obnova zeleně na pozemku“ se požadované zmocnění také nedá dovodit.

Závěrem bych se chtěl ještě pozastavit u nefér argumentace p. Hlobila staršího, kterou pociťuji jako podraz na majitele soukromých pozemků. Aby si Ing. Petr Hlobil starší zachránil svou kůži, argumentuje že si majitelé smlouvu mohli a měli řádně prostudovat.

Já to vnímám tak, že Ing. Petr Hlobil starší v roli starosty obce zneužil důvěru soukromých majitelů pozemků při podepisování smlouvy.

MV: starostka porušila zákon

Ministerstvo vnitra České republiky doručilo v úterý 13. dubna 2021 starostce obce Kostelec u Holešova RNDr. Marcele Pospíšilíkové dokument, v němž konstatuje porušení zákona – povinnost mlčenlivosti. K porušení zákona došlo v periodiku KOSTKA č. 1/2021 v jejím textu „Příspěvek starostky obce“.

Dokument MV ČR se bezprostředně dotýká našeho spolku Aktivní Kostelec z.s. a dá se ze strany obce očekávat obranná dezinterpretace obsahu a smyslu textu Ministerstva vnitra. Proto jsme napsali tento příspěvek, kde předkládáme podstatné pasáže z dokumentu Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly MV ČR č.j. MV-45659-3/ODK-2021.

V úvodu svého dokumentu MV ČR uvádí souvislosti správního řízení a z něj vyplývající povinnosti pro úřední osoby správního orgánu – obecního úřadu Kostelec u Holešova. Z platných zákonů vyplývá pro úřední osoby provádějící úkony správního řízení povinnost mlčenlivosti, jak je uvedeno v § 15 odst. 3 Správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.).

Dále je pak v dokumentu citován obsah dotčeného § 15 odst. 3 Správního řádu:

Oprávněné úřední osoby jsou povinny zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděly v souvislosti s řízením a které v zájmu zajištění řádného výkonu veřejné správy nebo v zájmu jiných osob vyžadují, aby zůstaly utajeny, nestanoví-li zákon jinak. Této povinnosti jsou oprávněné úřední osoby zproštěny jen z důvodů stanovených zvláštním zákonem nebo vysloví-li souhlas osoba, jíž se předmětná skutečnost dotýká. Ustanovení zvláštních zákonů o zproštění povinnosti mlčenlivosti tím nejsou dotčena.

MV ČR v textu dokumentu popisuje obsah pasáží z příspěvku starostky, na které zaměřilo svou pozornost. Kromě jiného i proto, že se týkaly našeho spolku Aktivní Kostelec z.s..

Dále se dokument MV ČR zabývá, na jaké skutečnosti podnět poukazuje.

V další části textu dokumentu pak MV ČR konstatuje důvodnost podané námitky spolu s popisem odůvodňujícím toto konstatování.

V textu se dále MV ČR věnuje postupům, jak může být porušení povinnosti dle § 15 odst. 3 správního řádu postihováno.

V závěru dokumentu MV ČR je zopakována výroková část o porušení zákona doprovozená výzvou, aby obec v budoucnu od takového jednání upustila.

Očekáváme, že Kontrolní výbor se spolu se zastupitelstvem obce Kostelec u Holešova bude dokumentem a zjištěným porušením zákona zabývat. Veřejné vyjádření respektu vůči zákonu, úcty k dodržování zákonných pravidel, je v rámci této kauzy pro vnímání veřejností nanejvýš vhodný a správný krok.

Takový malý podvůdek

Podstatou mého příspěvku „Nemoc mocných: pohrdání a arogance“ ze 14.8.2020 bylo doporučení ověřovat si na faktech, dokumentech a jiných zdrojích informace proudící od obce. Odezvou byla až hysterická reakce, která ale nevysvětlovala jádro problému. O pár týdnů později tu máme druhý díl. Ověřujte si a dávejte si pozor, co vám z obce slíbí, co obci podepíšete a jaké budou reálné následky.

Z kraje roku 2018 začala příprava na rekonstrukci chodníků. Jelikož od mlékárny po družstvo jsou obecní chodníky na soukromých pozemcích, bylo potřeba mít souhlas vlastníků. Souhlasy jsou podepsané 1.3.2018 na dobu neurčitou.

Zvláštní je rozsah smlouvy – kromě obnovy chodníku, také obnova zeleně.

Netuším, co a jak bylo majitelům pozemků ze strany p. Hlobila st. vysvětlováno, co bude předmětem neurčité formulace obnova zeleně. S jistotou vím, že 1.3.2018 neexistoval žádný projekt, jak a v jakém rozsahu bude zeleň řešena. Projekt spatřil světlo světa až v srpnu 2019, tedy po roce a půl od podpisu.

Součástí projektu bylo vykácení existujících dřevin. To samozřejmě nejde udělat jen tak, protože tu máme zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb.. A podle tohoto zákona musí být kácení povoleno (obvod nad 80 cm měřeno ve 130 cm) ve správním řízení. A tady máme podvůdek od obce. Sami majitelé o pokácení nežádali, ale dělala to za ně obec na základě podepsané smlouvy. Podvůdek spočívá v tom, že souhlas majitelů ze smlouvy se mohl použít pouze ke stavebnímu řízení (zákon 183/2006 Sb.). O použití smlouvy ke správnímu řízení na kácení stromů není ve smlouvě ani slůvko.

Takže si to shrňme.

 1. Obec 1.3.2018 podepsala s majiteli pozemků smlouvu se souhlasem na obnovu zeleně.
 2. S čím majitelé vlastně souhlasili se mohli nejdříve dozvědět po roce a půl, v srpnu 2019, kdy byl vypracován projekt.
 3. Obec 17.6.2020 za majitele žádala o pokácení stromů. Žádost doložila smlouvou s majiteli, kde žádné zmocnění obce uvedeno není.
 4. Po pokácení stromů v listopadu 2020 byla část majitelů pozemků zaskočena citelným zvýšením hlučnosti a prachu od silnice.
 5. Díky absenci vizualizace v PD není jasné, jak nová zeleň odstíní hluk a prach ze silnice.
 6. Nejasná zůstává údržba záhonů (pletí, zalévání). Především kdo jí bude z dlouhodobého hlediska dělat a financovat.
 7. Stále existuje riziko, že obec někdy v budoucnu použije smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou k zatím neznámé aktivitě, která se některým majitelům pozemků nemusí líbit.

Na výše uvedené navazuje i další podvůdek ze strany obce. Možná to není podvůdek, jenom lemplovství a šlendrián. Šlo o pokácení smrku pichlavého, který stojí na pozemku 736/29 – to je naproti brambůrkárně v zatáčce se zrcadlem. Strom tam dle pamětníků stojí asi 25 let. V projektu byla nesprávně uvedena podměrečná velikost 79 cm a strom mohl být pokácen bez správního řízení. Česká inspekce životního prostředí provedla v obci 7.8.2020 inspekční šetření. Strom po přeměření měl nadměrečných 97 cm a obec musela zahájit nové správní řízení o kácení.

V odůvodnění kácení Obecní úřad neustále uváděl argument „životnost je snížena předchozím ořezáním větví“. Argument je absurdní. K ořezání stromu došlo v období, kdy chod obce byl pod vedením zemědělského inženýra Ing. Petra Hlobila st.. Nezaujatý pozorovatel by mohl dojít k závěru, že obec sama sobě nevhodně ořezala strom, aby po pár letech měla důvod jej pokácet.

Obecní úřad Kostelec u Holešova vydal 24.9.2020 Rozhodnutí o kácení, spolek Aktivní kostelec z.s. podal 18.10.2020 odvolání. Krajský úřad Zlínského kraje rozhodnul 5.11.2020 o odvolání a změnil původní Rozhodnutí Obecního úřadu tak, že kácení smrku pichlavého nepovoluje.

Shrňme si fakta

 1. Obec si nezkontrolovala správnost faktů uváděných v projektové dokumentaci, ačkoliv má ve svých řadách zemědělského inženýra, tedy osobu s odbornými předpoklady pro zhodnocení projektové dokumentace.
 2. Obecní úřad na sebe upozornil ČIŽP, že nedostatečně dbá na dodržování zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb..
 3. Obecní úřad na sebe upozornil odvolací orgán KÚ Zlínského kraje, když se přezíravým a nedostatečným způsobem nedokázal vypořádat s požadavky na odůvodnění kácení smrku pichlavého.

Moje doporučení na závěr. Pečlivě si prostudujte, co obci podepisujete. Ověřujte si na faktech a dokumentech informace, co jsou Vám předkládány. Stromy a veřejnou zeleň bychom si měli pečlivě chránit. Kvůli kůrovci jsme přišli o drtivou část našeho lesa. Kácením stromů uvnitř obce se připravujeme o stín a zdroj kyslíku přímo u našich obydlí. Uvažujme s rozmyslem, protože pokácený vzrostlý strom se funkčně nahradí novou výsadbou až za desítky let.

Dostanu zase roubík?

V termínu do uzávěrky jsem zaslal 3 samostatná sdělení zastupitele k otištění do periodika KOSTKA 3/2020. Minule s mými texty Redakční rada naložila dost svérázným způsobem. Uvidíme, jak to dopadne tentokrát.

První samostatné sdělení zastupitele bylo odesláno 18.8.2020 v tomto obsahu a rozsahu textu.

Po bitvě je každý generál?

(zpracováno podle příspěvku „Po bitvě je každý generál?“ z webu www.kostelecuholesova.eu, kde je původní plnohodnotný text s odkazy a zdrojovými dokumenty)

Na FB profilu kostelecuholesova .eu byl publikován zajímavý příspěvek. Líbivě napsaný, ale s mlhavou znalostí reality, idealistickou představou o možnostech ovlivňování chodu obce, či nejasností o rozdaných politických kartách u nás v obci.

Vysvětlení a komentář jsem shrnul do 10 bodů, z nichž část pro tento text vybírám. Nemohu konat jménem obce, protože k tomu nemám pravomoc. Moje zkušennost s veřejnými zakázkami je známá, přesto jsem nikdy nebyl navržen za člena hodnotící komise. V Kontrolním výboru není člen opozice, podobně jako v Redakční radě. O co spolky požádají, to dostanou. Pokud mám v předstihu informace, dávám na ZO písemné připomínky, které jsou v zápise. Informace, co nám obec nesdělí, si musím napřed vyžádat a pak mohu reagovat jako „generál po bitvě“. Silou 9 hlasů proti 6 bude opozice vždy tahat za kratší konec a nezbývá, než zmapovat porušení zákona, medializovat a doufat, že se to nezopakuje.

Ing. Petr Žůrek, zastupitel obce

Druhé samotatné sdělení zastupitele bylo odesláno 20.8.2020 v tomto obsahu a rozsahu textu.

Lež ani podvod nepomohly k získání dotace

(zpracováno podle příspěvku „Lež ani podvod nepomohly k získání dotace“ z webu www.kostelecuholesova.eu publikovaného 31.7.2020, kde je původní plnohodnotný text s odkazy a zdrojovými dokumenty)

Paní Pospíšilíková se v periodiku KOSTKA č. 2/2020 veřejně přiznala k podvodu, aby lidem „prodala“, že chodníky a veřejné osvětlení v Karlovicích, namísto 3,5 mil. Kč, dokáže udělat jen za 150 tis. Kč. Nejenže obec dotaci díky vlastnímu lemplovství nedostala, ale navíc podvedla okolní obce z MAS Partnerství Moštěnka, co se o dotaci také ucházeli.

Originální příspěvek popisuje podvod, kdy výběrové řízení ani vítěze VZ neschválil žádný orgán obce, a cituje veřejné přiznání „Záměrem starostky bylo získat co největší počet bodů v bodovém hodnocení žádosti obce o dotaci …“. Přečtete si dokument ukazující marnost podvodu, protože žádost byla podána mezi posledními bez šance na úspěch. Samostatný odstavec je v původním příspěvku věnován časovému přehledu s doložením důkazních dokumentů, kdy několikaměsíční náskok před vyhlášením dotace promarnilo úřední lemplovství.

Ing. Petr Žůrek, zastupitel obce

Třetí samostatné sdělení zastupitele bylo odesláno 21.8.2020 hodinu před uzávěrkou v tomto rozsahu a obsahu textu.

Pavlačové drby rozhodly o vzdělávání i vašich dětí

(zpracováno podle příspěvku „Pavlačové drby rozhodly o vzdělávání i vašich dětí“ z webu www.kostelecuholesova.eu publikovaného 21.8.2020, kde je původní plnohodnotný text s odkazy a zdrojovými dokumenty)

Jestli jste se mysleli, že nový ředitel základní školy bude v řádně vyhlášeném konkurzu vybrán na základě vyhodnocení odborných kvalit hodnotící komisí, tak jste se šeredně zmýlili. Rozhodly pavlačové drby a 3 politici. Trojlístek radních Hlobil st., Klesnil a Marek rozhodl o dalším směrování a kvalitě vzdělávání i Vašich dětí.

„Na základě analýzy vnitřních poměrů a vnějších projevů…“ stojí v politickém odůvodnění tří radních. V textu příspěvku najdete, že trojlístek místo seriózní analýzy shromažďoval drby, které si nechává ve své hlavě. Že konkurs na ředitelku MŠ se nedělal proto, že je v předdůchodovém věku, ale konkurs na ředitele ZŠ se dělal proto, aby si nemyslel, že ředitelování má do důchodu. A prý jsou za své hlasování odpovědní voličům. Zeptáte se trojlístku za své děti, proč politicky po 28 letech vytlačili z obce zkušeného pedagoga?

Ing. Petr Žůrek, zastupitel obce

Jeden z trojice členů Redakční rady odstoupil. Nový člen je povoláním policista, což by z principu měla být osoba respektující a dodržující zákony. Uvidíme, zda to bude mít vliv na dodržování Tiskového zákona a Ústavou zaručených práv a svobod.

Pavlačové drby rozhodly o vzdělávání i vašich dětí

Jestli jste se mysleli, že nový ředitel základní školy bude v řádně vyhlášeném konkurzu vybrán na základě vyhodnocení odborných kvalit hodnotící komisí, tak jste se šeredně zmýlili. Rozhodly pavlačové drby a 3 politici. Trojlístek radních Hlobil st., Klesnil a Marek rozhodl o dalším směrování a kvalitě vzdělávání i Vašich dětí.

Ano, závěr odborné konkurzní komise je jen doporučující. A poslední slovo při volbě ředitele má zřizovatel. Tedy obec, konkrétně Rada obce. Tento právní fakt nikdo nezpochybňuje.

Rada obce č. 10/2020 18.2.2020

Problém je v tom, jak k volbě na Radě obce došlo. Byl navržen protinávrh

Na základě analýzy vnitřních poměrů a vnějších projevů ZŠ Kostelec u Holešova a pečlivém prostudování zápisu o průběhu konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž, dospěli tři výše jmenovaní členové RO k závěru, že nejvhodnějším kandidátem na ředitele ZŠ v Kostelci u Holešova je paní Mgr. Jana Možíšová.

Co je tajemná analýza vnitřních poměrů a vnějších projevů ZŠ? Jak taková analýza byla udělána? Kolik bylo respondentů? Jaké se jim pokládaly otázky? Jak byl vybrán vzorek respondentů? Ze zápisu RO č. 10/2020 ze dne 18.5.2020 se nic dalšího nedozvíme. Snad jen běžné veřejnosti ukrytou informaci, kdo jak z 5 radních hlasoval. Kteří 3 politici rozhodli o způsobu a kvalitě vzdělávání Vašich dětí v následujících 6 letech.

Zastupitelstvo obce č. 11, 2.6.2020

Konání orgánu veřejné moci je a musí být pod kontrolou (i veřejnosti). Rozhodnutí OVM by měla být řádně odůvodněná a samozřejmě přezkoumatelná. Třeba odvolacím orgánem, nebo soudem. Takový je princip demokracie. Proto jsme se na nebližším zasedání Zastupitelstva obce č. 11 konaného 2.6.2020 zeptali, konkrétně v bodě 3. Originální videozáznam celého bodu 3 je zde, sestřih diskuze ke konkurzu na ředitele ZŠ je zde, diskuze z bodu 3 ze zápisu je zde.

Ptal se především účastník a vítěz konkurzu u hodnotící komise Zdeněk Ballnér, ptal jsem se já, kolegové Petr Měrka a Radek Pospíšilík. Odpovídali a protiargumentovali zastupitelé Petr Hlobil st., Martin Hradil, Tomáš Marek a Marcela Pospíšilíková.

Můj osobní závěr z veřejné diskuze na ZO č. 11
 1. Na ředitelku Mateřské školy se konkurz nedělal, protože paní ředitelka půjde do důchodu. Na ředitele ZŠ se konkurz dělal, protože současný ředitel nemůže počítat s tím, že by řediteloval do důchodu (Pospíšilíková).
 2. Analýza není napsaná, aby si jí p. Žůrek nevyžádal podle zákona 106. Analýzu má každý radní v hlavě (Hlobil st.).
 3. Nenazval bych to analýzou, ale zjišťováním informací (Marek).
 4. V Kostelci se na někoho plivne jedovatá slina a pak se dál rozmazává. Bohužel se to přenáší na děti (Ballnér).
 5. V obci se nedělá nic proto, aby do školy přicházelo víc žáků a aby škola vzkvétala (Ballnér).
 6. Nexistuje jediný dokument, který by odůvodňoval návrh a rozhodnutí tří radních (Hlobil st., Klesnil, Marek).
 7. Pavlačové odchytávání informací a shromažďování pomluv nespokojených je vydáváno za analýzu, což dehonestuje význam termínu uznávaného napříč všemi vědními a společenskými obory.
 8. Radní jsou prý za své hlasování odpovědní voličům. Voliči zastupitelů Hlobila st., Klesnila a Marka by se jich měli ptát, proč politicky po 28 letech učitelování a 12 letech ředitelování vytlačili z místa a obce kvalitního pedagoga a zkušeného manažera.
Epilog

Přišlo mi ostudné, že na veřejném jednání Zastupitelstva obce č. 11 nikdo z vedení obce nepoděkoval přítomnému odvolanému řediteli školy Mgr. Zdeňku Ballnérovi. Nikdo neměl tolik slušnosti a úcty k jím odvedené práci, aby řekl pár slov. Obec je zřizovatel základní školy, obec jmenuje a odvolává ředitele, zastupitelstvo je nejvyšší orgán obce. Bylo to poslední zastupitelstvo před odchodem ředitele. Tedy na tomto zasedání zastupitelstva obce měl proběhnout alespoň náznak poděkování. To že poděkování p. Pospíšilíková flikovala na poslední chvíli na půdě školy nic nemění na tom, že se to mělo odehrát především na jednání zastupitelstva.

Omlouvám se, že toto píši až nyní a neřekl jsem to nahlas a veřejně na zastupitelstvu. Za sebe bych Ti Zdeňku chtěl poděkovat za to, co jsi pro školu v Kostelci u Holešova udělal. Co jsi udělal pro vzdělávání dětí, rozvoj jejich myšlení, vrásnění jejich hodnotových a morálních vlastností. Oceňuji, že Tvým přičiněním jsi dětem ve škole rozšiřoval obzor, že svět nekončí za cedulí obce Kostelec u Holešova. Vážím si, že širokým spektrem mimoškolních aktivit jsi napomáhal smysluplnému naplňování volného času dětí, což občas nastartovalo jejich úspěšnou profesní kariéru. Přeji Ti úspěšné chvíle ve Tvých další profesních aktivitách. Petr

 

Po bitvě je každý generál?

Na FB profilu kostelecuholesova .eu byl publikován zajímavý příspěvek. Líbivě napsaný, ale s mlhavou znalostí reality, idealistickou představou o možnostech ovlivňování chodu obce, či nejasností o rozdaných politických kartách u nás v obci.

Příspěvek si on-line můžete přečíst zde, překopírovaný text je níže. Vysvětlení a komentář k příspěvku bych shrnul do následujících 10 bodů.

 1. Obec jako jediná má pravomoc, prostředky a nástroje konat jménem obce. Já, jako opoziční zastupitel, konat jménem obce nemohu, protože mi k tomu nikdo nedal pravomoc. Představa pisatelky, že se zhostím nějakého úkolu je naivní, protože díky absenci pravomocí od obce je aktivita předem odsouzená k zániku. To jsem osobně několikrát zažil, když jsem byl na zastupitelstvu pranýřován, že si např. dovoluji volat dodavatelům obce.
 2. Všichni zastupitelé ví, že mám rozsáhlé zkušennosti s výběrovými řízeními a obci bych mohl pomoct – což jsem mnohokrát bezvýsledně nabízel. Ani jednou mne nikdo nenavrhnul jako člena hodnotící komise veřejné zakázky. To myslím dobře charakterizuje, kdo s kým nechce spolupracovat.
 3. Bývá dobrým a logickým zvykem, že Kontrolní výbor (zřizovaný ze zákona) je obsazován opozičními zastupiteli. Toto volební období ve tříčlenném Kontrolním výboru není jediný opoziční zastupitel. Smysl a funkčnost Kontrolního výboru se míjí účinkem.
 4. Podobně členové Radakční rady by měli odrážet politické názorové spektrum zastupitelstva. Z opozice v Redakční radě není nikdo, což se projevuje v právních přešlapech a diskriminaci příspěvků zastupitelů v periodiku KOSTKA.
 5. Spolky jsou myslím zastupitelstvem dlouhodobě velkoryse podporovány. Nezažil jsem, že by někdo protestoval proti finančnímu požadavku spolků. O co spolky požádají, to dostanou. A myslím, že spolky Kosteláň, SDH Karlovice, KVZ, Sokol či Myslivecké sdružení fungují dobře a pravidelně jejich činnost zažíváme.
 6. Ano, většinou reaguji na věci, co se již staly. Především z důvodu, že establishment obce se s námi nedělí o informace co chce dělat. Pouze jedinkrát jsme měli příležitost vyjádřit se k zadání projektu (hřbitovní zdi). Ostatní projekty vznikly bez našeho vědomí a nikdo nevěděl, jaké požadavky jsme projektantovi jako obec zadali. Projektovou dokumentaci buď nevidíme vůbec (a já si jí pak musím vyžádat), nebo jí poprvé vidíme až když se schvaluje zadávací dokumentace výběrového řízení. A to je dost pozdě na úpravu a změnu PD.
 7. Co se odehrává na Radě obce se zastupitelé částečně dozví až 7 dní po RO v neúplném zápisu. Kompletní informaci o obsahu jednání RO získáme nějdříve 3 týdny po zasedání ve vyžádaném originálním a kompletním zápise. Až potom se dá seriózně na něco reagovat. Takže máte pravdu, moje reakce přicházejí pozdě, protože do té doby nám informace ve většině případů nejsou poskytnuty.
 8. Pokud mám informace dopředu a chci se k nim vyjádřit či upozornit na úskalí, dávám písemné připomínky na zastupitelstvu (ty jsou součástí zápisu). Nepamatuji si, že by jiný zastupitel dal písemné připomínky k projednávanému bodu. Možná kdybyste se někdy zúčastnila jednání zastupitelstva, mohla byste mou aktivitu s včasnými připomínkami zaregistrovat. Bohužel hodně kolegů na připomínky k projednávanému bodu reaguje slovy „pojďme hlasovat ať jdeme domů“.
 9. Váš dopis ohledně Mateřské školy jsme obdrželi 1 den před zasedáním zastupitelstva, takže bylo obtížné se na něj připravit. Podařilo se mi zařadit problematiku jako samostatný jednací bod, aby téma dostalo alespoň odpovídající vážnost. Bohužel dost zásadně chyběla Vaše přítomnost na zastupitelstvu pro obhájení Vašich myšlenek formulovaných v dopise. Mnozí z nás chtěli Vám a ostatním pomoct, ale bez Vaší podpory a vysvětlujících argumentů to šlo obtížně. Diskuze se totiž odkláněla od hledání koncepčních kroků k vyslovování chvály k osobě paní ředitelky (o jejích kvalitách nikdo ani Vy v dopise nepochybuje).
 10. Že při sporu s obcí či úřady taháte vždy za kratší konec předpokládám víte velmi dobře od svého manžela, kterému jsem nejednou pomáhal s radami, jak postupovat a na co má nárok. Z pozice zastupitele mám sice trochu lepší výchozí podmínky než běžný občan, ale pokud si bude establisment chtít protlačit svoje řešení silou 9 hlasů proti 6, vždy toho dosáhne. Takže nám jako opozici nezbyde, než po bitvě tahat za kratší konec, zmapovat porušení zákona, medializovat a doufat, že se obec do budoucna poučí a vyvaruje chyb.

Na závěr doporučuji Vaší pozornosti témata rozvoje obce, které jsme publikovali ve volební programu v roce 2018. Myslím, že se v mnoha myšlenkách, jak rozvíjet obec, prolínáme.

Text příspěvku z FB:

Dobrý den. S dovolením, bych zde ráda vyjádřila svůj názor na dění na obecní půdě v Kostelci u Holešova. Nikdo není neomylný a člověk dělá chyby, stávají se ve světě horší věci a žabomyších hádek mezi politiky se můžeme nabažit po shlédnutí zasedání vrcholných politiků. Do obce jako je tato to snad nepatří. V konečném důsledků je škodný občan a obec jako taková. Připomínky pana zastupitele ing. Žůrka jsou věcné, trefné, inteligentně podané, nicméně si troufám říct, že přicházejí pozdě, tzv. po válce je každý generál. Dokáže si informace vyhledat a používat je. Pokud má pan Žůrek pocit, že vedení obce selhává po této stránce (administrativa, legislativa, dotace), proč se nějakého úkolu-projektu nechopí a společnou cestou nedotáhnou do zdárného konce?
Obyčejný ,,smrtelník“ už má obavy z předložení nějakého návrhu na zastupitelstvo, jelikož si klade otázku, zda ho podpoří jedna nebo druhá strana. V podstatě ani jedna varianta není dobrá.
Pokud jde všem o blaho obce, ať už po jakékoli stránce, měli by všichni přidat ruku k dílu, zvlášť, když na to mají schopnosti.
Podporujte spolky, i svou účastí na nich, starejte se, aby ve škole byly plné třídy dětí, podporujte podnikání, bydlení a služby v obci společnými silami.
Toto hledání chyb nevede nikam a překvapuje mě, že z toho někdo může mít náplň života.

Nemoc mocných: pohrdání a arogance

„Pohrdáte zákony!“ Tak kolega zastupitel několikrát trefně veřejně pojmenoval chování establishmentu pod vedením p. Hlobila st. a p. Pospíšilíkové. Nedodržování pravidel obcí není virtuální, ale dotýká se více či méně každého v obci. Některých dost zásadně.

Věříte tomu, co Vám řekne či slíbí establishment obce reprezentovaný p. Pospíšilíkovou a p. Hlobilem st.? Věříte tomu, co je uvedeno na webu obce, nebo se hlásí rozhlasem? Vřele Vám doporučuji, abyste si informace prověřovali na faktech, dokumentech a jiných zdrojích. Abyste dokázali rozpoznat plané politické líbivé sliby od objektivní reality. Abyste dokázali rozpoznat lež vydávanou za pravdu. Abyste dokázali rozpoznat zneužívání autority úřadu pro zakrývání jeho chybných rozhodnutí.

Případ první – vypínání elektriky

Na webu obce bylo v pondělí 10.8.2020 zveřejněno upozornění, že v pátek 14.8.2020 nepůjde elektrika. V Kostelci a v Karlovicích. Od 7:30 do 12 hodin. Zpráva údajně od E.ONu. K tomu opakované hlášení místním rozhlasem.

Mám přihlášeno u E.ON notifikaci o přerušení dodávek elektriky a přišlo mi divné, proč jsem nedostal dopředu zprávu. Podívám se na web E.ON distribuce, a žádná odstávka v Kostelci či Karlovicích 14.8.2020 není.

Jediná naplánovaná odstávka E.ON je plánována na pondělí 18.8.2020. Ale v Kostelci se týká jediného č.p. 64. Žádné Karlovice, žádný celý Kostelec, jak nám tvrdí obec.

Zavolal jsem na poruchy E.ON distribuce. Ti potvrdili, že o žádném vypínání v pátek 14.8.2020 neví. Zkontrolovali si web obce a uvedenou informaci. Podivili se nad tím, jak někdo může zasáhnout (vypnout elektriku) do jejich majetku, aniž by oni o tom věděli. Nehledě na jejich pravidla, že žádost o vypnutí musí obdržet 2 týdny předem.

Údajně se v pátek měly ořezávat větve zasahující do drátů VN, což bývá příčinou výpadků elektriky. To je dozajista chvályhodný zásah. Na zastupitelstvu se o tom mluví už několik měsíců a je dobře, že se to konečně řeší. Ale způsob, jakým se to řeší rozhodně dobře není. Obcházet nastavená pravidla jen proto, že někdo prošvihnul termíny, nebo že považuje úřední lemplovství za standard kvality své práce? V tyto parné dny vypnutí elektriky přinese lidem minimálně vytečené mrazáky. Firmy budou omezeny ve svých činnostech a plnění zakázek. A následky těžko ponese E.ON, když o vypínání nic neví. Určitě se na obci bude dát dohledat, kdo navrhoval vypnutí elektriky bez vědomí E.ONu. Třeba pro poučení do budoucna, že pravidla se mají dodržovat.

Případ druhý – zavření jediné přístupové komunikace

Ve čtvrtek 13.8.2020 se na webu obce objevilo oznámení, že v pondělí 18.8.2020 od 12 do 18h bude uzavřena komunikace a lidé z Louček a Sušen se nedostanou domů či z domu.

První co mi napadlo, jestli existuje oficiální povolení záboru komunikace a na něj navazující objízdná trasa. Chápu, že v místě uzávěry je rozbitá cesta a je třeba jí opravit. S tím nemám problém. Ale způsob jakým se to provádí, s tím problém mám. A zásadní. Co sanitka, hasiči, nebo lidé jedoucí z/do práce? Není možné aby obec jen tak zavřela komunikaci a postavila tam nějakou značku. Na to jsou pravidla a zákony. Chápu, že z pohledu zakořeněného úředního lemplovství se dodržováním zákonů a pravidel nikdo neobtěžuje. Ale některých lidí v obci se takové nesprávné rozhodování dost zásadně dotkne a dotýká.

Ale je možné, že obec disponuje povolením záboru veřejné komunikace a stanovením objízdné trasy. Možná jen obec tyto úřední dokumenty zapoměla zveřejnit na svém webu a v místě záboru. Možná jen obec zapoměla vyznačit objízdou trasu. Možná.

Abych získal jistotu, jak to se záborem je, poslal jsem včera datovou schránkou dotaz na Městský úřad v Holešově, který by takový zábor měl řešit. Uvidíme, jak MěÚ Holešov bude reagovat. Jedna varianta je, že odpoví rychle ještě před realizací záboru. Druhá varianta je, že bude dělat legitimní obstrukce a odpoví do 15 dnů (dotaz vezme jako žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.). Jestli má MěÚ v Holešově v rámci záboru také máslo na hlavě, tak lze očekávat postup dle druhé varianty. Nechme se překvapit.

Lež ani podvod nepomohly k získání dotace

Paní Pospíšilíková se v periodiku KOSTKA č. 2/2020 veřejně přiznala k podvodu, aby lidem „prodala“, že chodníky a veřejné osvětlení v Karlovicích, namísto 3,5 mil. Kč, dokáže udělat jen za 150 tis. Kč. Nejenže obec dotaci díky vlastnímu lemplovství nedostala, ale navíc podvedla okolní obce z MAS Partnerství Moštěnka, co se o dotaci také ucházeli.

Podvod na vlastních

Křtomil, Horní Moštěnice, Říkovice, Želatovice, Přílepy, Ludslavice, Mysločovice, Vlkoš, Kurovice, Němčice, Pacetluky, Žeranovice – to je 12 obcí, které p. Pospíšilíková podvedla podáním žádosti o dotaci z 9. výzvy IROP / MAS Partnerství Moštěnka. Jak sama napsala, „Záměrem starostky bylo získat co největší počet bodů v bodovém hodnocení žádosti obce o dotaci …“. K tomu si pomohla podvodem. 10 potřebných bodů v hodnocení získala díky smlouvě s dodavatelem, kdy výběrové řízení a vítěze veřejné zakázky, v rozporu s naší směrnicí, neschválil žádný orgán obce. Podvodem se snažila získat neoprávněný prospěch/výhodu oproti ostatním obcím, co se o dotaci ucházely. Podváděla vlastní – všichni jsou partneři MAS Partnerství Moštěnka.

Marnost podvodu

V podmínkách hodnocení žádostí je v bodě 4.2 písmeno m) uvedeno dost zásadní kritérium: „… o pořadí projektů v případě rovnosti bodů rozhoduje datum a čas podání žádosti …“. Žádosti se podávaly od 5.2.2020 8:00 do 18.3.2020 12:00. Obec Kostelec u Holešova podala žádost poslední den, 18.3.2020 pouhou hodinu a 35 minut před vypršením termínu. Při očekávané rovnosti bodů uchazečů jsme se pozdním podáním sami schoulili do kouta neúspěšných. Kdyby paní Pospíšilíková chtěla svůj podvod dotáhnout do úspěšného konce, stačilo podat žádost hned z kraje února po vyhlášení dotačního titulu.

Lemplovství především

Celá akce je protkána organizačním a úřednickým lemplovstvím. Rada obce a především paní Pospíšilíková měla ve velkém předstihu informace a podklady nezbytné pro zpracování podkladů a podání žádosti. Nebyl žádný důvod obcházet pravidla a uchylovat se k podvodu. Paní Pospíšilíková více jak 2 měsíce dopředu věděla, kdy bude dotační titul vyhlášen. Dostatečně dlouho měla zadanou a zpracovanou projektovou dokumentaci. 7 měsíců dopředu měla vybraného a objednaného administrátora veřejné zakázky. Proč se mezi vyhlášením dotace a zveřejněním výběrového řízení celý měsíc nic nedělo, nedokázala na zastupitelstvu p. Pospíšilíková odpovědět. Neměla žádnou časovou překážku zadat a připravit řádné výběrové řízení dle naší směrnice, předložit jej ke schválení zastupitelstvu obce a následně nechat odhlasovat zastupitelstvem vítěze veřejné zakázky. Namísto toho promarnila získaný čas. Pro postup její a administrátora nemám jiný trefný výraz, než lemplovství. Což není nadávka, ale jen hanlivý výraz. Substantivem bývá označována osoba líná, nesvědomitá, nedůsledná či nespolehlivá, co se vyhýbá povinnostem i jakékoli činnosti když může. Pokud pracovat musí, práci šidí a snaží se ji udělat co nejrychleji, bez ohledu na přesnost a kvalitu (zdroj zde, nebo zde, nebo ve wiki slovníku). Posuďte sami – uváděná fakta jsou doložena veřejně dostupnými či oficiálně získanými dokumenty.

 • 23.5.2019 nabídka od Regionální a rozvojové agentury Východní Moravy na zajištění administrace žádosti o dotaci a výběrového řízení
 • 17.7.2019 objednávka obce na zajištění administrace žádosti o dotaci a výběrové řízení akce „Rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení v Karlovicích“
 • 19.8.2019 RO č. 16/2019 bod 11, schválení objednávky na vypracování projektové dokumentace

 • 2.9.2019 RO č. 17/2019 bod 5, schválení smlouvy o dílo na vyhotovení projektové dokumentace akce „Rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení v Karlovicích“.

 • listopad 2019, vypracována a předána projektová dokumentace akce „Rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení v Karlovicích“

 • 13.11.2019 sněm MAS – informace o výzvách IROP na rok 2020
 • 18.11.2019 RO č. 22/2019 bod 3, p. Pospíšilíková informuje o posunutí výzvy IROP (MAS Partnerství Moštěnka) a o záměru obce podat žádost na akci oprava chodníků a VO v Karlovicích; předpoklad vyhlášení leden 2020

Konflikt zájmů

Nelze přehlédnout řídící roli paní Pospíšilíkové v orgánech MAS Partnerství Moštěnka. Je členem Dozorčí rady, která je kontrolním orgánem MAS Partnerství Moštěnka o.p.s..

Zároveň je členem Kontrolního a monitorovacího výboru.

Do jeho kompetence mimo jiné patří:

 • Dohlížet na to, aby Místní akční skupina vyvíjela činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy a  Strategií komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)
 • Nahlížení do účetních knih a dalších dokladů organizace, týkajících se činnosti Místní akční skupiny a kontrola veškerých dokladů
 • Kontrolovat metodiku a způsob výběru projektů a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výsledkům výběru projektů

Oba tyto orgány by měly řešit podvodné podklady žádosti o dotaci obce Kostelec u Holešova. Sama na sebe asi paní Pospíšilíková kontrolu z MAS Partnerství Moštěnka nepošle, neboť je v ukázkovém střetu zájmů. Pokud je MAS Partnerství Moštěnka společností jednající v souladu se zákony a jednotlivým členům záleží na čistotě fungování MAS, vyvodí z toho důsledky. Třeba právě kvůli ochraně zbylých členů MAS Partnerství Moštěnka.

Epilog

20.5.2020 bylo hodnotící komisí rozhodnuto, že obec Kostelec u Holešova dotaci nedostane. Jsem si jistý, že MAS funguje a informaci o výsledku uchazečům rozeslala. Dodnes ale v žádném zápise Rady obce či na jednání zastupitelstva nenajdete jedinou zmínku, že obec dotaci nedostala. 2 měsíce po rozhodnutí MAS p. Pospíšilíková nikoho neinformuje. Náhoda, lemplovství, záměr? V bodě XVII odst. 5 uzavřené smlouvy o dílo za 3,58 mil. Kč je pojistka, že obec má právo odstoupit od smlouvy, pokud dotaci nedostane. Když obec ale oficiálně nezveřejní, že dotaci nemáme, není legitimní důvod pro odstoupení od smlouvy. Zatím to vypadá, že se hraje nějaká neprůhledná hra s penězi nás, daňových poplatníků.


Tento příspěvek navazuje na dřívější příspěvky „Lemplovství, chyba, opojení mocí, nebo záměr?“ ze dne 22.5.2020 a „Pod rouškou epidemie“ ze dne 31.3.2020.

Cíl: umlčet Žůrka

Po prohraném soudním sporu by se zdálo, že obec pochopila právo opozičních zastupitelů napsat kritický článek do periodika KOSTKA. Že ignorování Tiskového zákona je cesta k dalšímu prohranému soudnímu sporu. Bohužel obec se vydala cestou vlastního výkladu zákona prostřednictvím pravidel protlačených politickou převahou v zastupitelstvu obce. Koalice se plácá po ramenou, jak to tomu Žůrkovi nandala. Ale jakýkoliv interní předpis obce nemůže stát nad zákonem.

Do vydání periodika KOSTKA č. 2/2020 jsem vydavateli 17.5.2020 zaslal sdělení zastupitele „Proč starostka zastupitelům lže?“ spolu s průvodním dopisem. Snažil jsem se text vměstnat do požadovaných 1144 úhozů. Pro Vaší představu prostor pro sdělení zastupitele odpovídá 1,25% celkové tiskové plochy periodika KOSTKA. Jedno a čtvrt procento.

Proč starostka zastupitelům lže?
(odkazy a zdrojové dokumenty jsou na webu www.kostelecuholesova.eu v příspěvku „Pod rouškou epidemie“)

Ve čtvrtek 19.3.2020 rozeslala starostka všem zastupitelům informaci k akci rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení v Karlovicích. Na můj dotaz, zda máme stavební povolení, starostka v pondělí 23.3.2020 uvedla „Na rekonstrukci chodníků je vyřízeno stavební povolení“. Vědomně lhala, jelikož teprve v pátek 13.3.2020 podala obec na stavební úřad v Holešově žádost o stavební povolení. Stavební povolení sice bylo vydáno 6.5.2020, ale v době psaní tohoto textu ještě nenabylo právní moci. Zastupitelům se starostka 1.4.2020 omluvila za chybnou informaci způsobenou nedorozuměním s projektantem. Budiž. Ale jak projektant, tak starostka musí vědět, že vydání stavebního povolení netrvá pár dní. Logicky jsme ostražití a nechceme opakovat chybu p. Hlobila st. při první rekonstrukci chodníků v roce 2018, která proběhla bez stavebního povolení. Šestiletá zkušennost s vedením obce nás naučila důvěřovat pouze dokumentům a faktům, nikoliv proklamacím či líbivým vyjádřením.
Ing. Petr Žůrek, zastupitel obce

Tiskový zákon i interní pravidla výslovně uvádí „sdělení zastupitele“, přičemž nespecifikují počet sdělení. Jinými slovy „sdělení zastupitele“ není omezeno pouze na jedno sdělení. Tolik Tiskový zákon a Pravidla.

Ve středu 20.5.2020 jsem vydavateli poslal sdělení zastupitele „Kostlivec vypadnul ze skříně“ opět s doprovodným dopisem. Na pokus vedoucí redaktorky Michaely Čúzy neotisknout text jsem odpověděl věcným způsobem s citací zákona.

Kostlivec vypadnul ze skříně
(odkazy a zdrojové dokumenty jsou ve stejnojmenném příspěvku na www.kostelecuholesova.eu)

V článku „Odstřihněte pupeční šňůru od Hlobila“ jsem napsal, že paní Pospíšilíková by měla vymést po p. Hlobilovi st. kostlivce minulosti. Prvotní podrážděnou reakci vystřídala po ¾ roce pragmatická realita. Úřady zkonstatovaly pochybení při stavbě chodníků, dodatečně se změnil projekt a řeší se reklamace s dodavatelem SISKO.

Rekonstrukce chodníků proběhla bez stavebního povolení a bývalý starosta Hlobil podepsal f. SISKO, že dílo přebírá bez vad a nedodělků. K tomu ukazoval SISKO razítka „skutečné provedení“ na PD. Čas ukázal, že se jednalo o podvod. Kontrola z PČR a SÚ konstatovala, že skutečné provedení stavby je odlišné od dokumentů se SISKO razítky. Obec zadala změnovou PD a požádala o výjimku – náklady obce jsou min. 35 tis. Kč. Starostka zahájila reklamační řízení s firmou SISKO, což kladně kvituji. Teď ještě zahájit reklamační řízení s Ing. Bartošem. Jako stavební dozor má klíčovou odpovědnost, podobně jako odpovědná osoba investora – bývalý starosta Hlobil.
Ing. Petr Žůrek, zastupitel obce

V pátek 22.5.2020 jsem vydavateli poslal sdělení zastupitele „Lemplovství, chyba, opojení mocí, nebo záměr?“ doprovozené opět dopisem.

Lemplovství, chyba, opojení mocí, nebo záměr?
(odkazy a zdrojové dokumenty jsou ve stejnojmenném příspěvku na www.kostelecuholesova.eu)

Starostka Pospíšilíková bude nejspíš jasnovidec – 6 dní před vyhlášením nouzového stavu věděla, kdy bude vyhlášen. Výběrové řízení na opravu chodníků a VO v Karlovicích za 3,5 mil. Kč obchází obecní směrnici s výmluvou „z důvodu nouzového stavu se nemůže zastupitelstvo sejít a proto jsem rozhodla sama“. Jenomže to je lež. Nouzový stav byl vyhlášen 12.3.2020. VŘ bylo zahájeno 5.3.2020, tedy o 6 dní dříve. Administrátor VŘ objednaný paní Pospíšilíkovou se neobtěžoval konat podle naší směrnice a vygeneroval vítěze VŘ. Nikdo z radních (Pospíšilíková, Hlobil st., Marek, Klesnil) nezapochyboval o správnosti průběhu VŘ. Možná to nebyla chyba, ale záměr vybrat dodavatele rychle mimo kontrolu zastupitelstva. Pro obec nevýhodná smlouva s dodavatelem je podepsaná. V Karlovicích budou mít např. záruku na veřejné osvětlení jen 2 roky. V Kostelci máme záruku 5 let. K tomu existuje reálné riziko, že dotaci nedostaneme, nebo jí budeme muset vracet kvůli nesprávně udělanému VŘ.
Ing. Petr Žůrek, zastupitel obce

Písemná reakce vedoucí redaktorky Michaely Čúzy a redakční rady jen stvrdila smutnou pravdu. Nadále trvá neochota řídit se a konat dle zákonů. Například je vyžadována komunikace na e-mailovou adresu, která nejspíš ani není vlastněna obcí. Přitom je vydavatel povinen zasílat korespondenci do datové schránky. Na dopis jsem odpověděl věcným, faktickým a pragmatickým způsobem. Zda vzveřejní sdělení zastupitele v periodiku KOSTKA 2/2020 netuším. Ale s ohledem na negativní historickou zkušenost průběžně shromažďuji veškeré důkazní dokumenty, které bude třeba předložit soudu při případné soudní žalobě na obec Kostelec u Holešova.

Nejsmutnější na celém je to, že bojuji za naše základní práva. Svobodu projevu, svobodu slova, právo na dodržování zákona. Chápu, že vládnoucí skupina nemusí být tak právně znalá. Dokonce i nemám zvláštní touhu a chuť podávat na obec žaloby. Jsem otevřený k dialogu, racionální výměně názorů založeném na odborných skutečnostech. Bohužel silové řešení politickým protlačením v zastupitelstvu nemůže vést k racionální dohodě.

Lemplovství, chyba, opojení mocí, nebo záměr?

Starostka Pospíšilíková bude nejspíš jasnovidec – 6 dní před vyhlášením nouzového stavu věděla, kdy bude vyhlášen. Největší investiční akce obce v roce 2020 za 3,5 miliónů korun je od samého začátku provázena pachutí účelového obcházení zákona a naší směrnice o zadávaní veřejných zakázek. S výmluvou, že kvůli nouzovému stavu mohla obejít schválení zastupitelstvem, by paní Pospíšilíková možná uspěla na dětském pískovišti při hádce o bábovičky. Zákony a směrnice obce se vytváří proto, aby obec podle nich jednala. Nikoliv aby je přezíravě a pohrdavě zastrčila mezi toaletní papír.

Když ve čtvrtek 19.3.2020 rozeslala p. Pospíšilíková všem zastupitelům informaci, že podepsala smlouvu s dodavatelem zakázky za 3,5 miliónů korun na rekonstrukci chodníků a veřejného osvětlení v Karlovicích, vyrazilo nám to dech. Do té doby jsme vůbec netušili, že se nějaké výběrové řízení chystá, probíhá či je ukončeno. Na zastupitelstvech, ani v zápisech rady obce nebyla jediná zmínka. Ani projektovou dokumentaci jsme neviděli a logicky jsme se k ní nemohli vyjádřit či jí schválit.

O zakázce (nad 0,5 mil. Kč) musí dle naší směrnice rozhodovat zastupitelstvo obce, což se doposud dělo. Administrátor veřejné zakázky objednaný paní Pospíšilíkovou se vůbec neobtěžoval konat dle pravidel z naší směrnice a vygeneroval vítěze veřejné zakázky. Na RO č. 6 16.3.2020 nikdo z radních (Pospíšilíková, Hlobil st., Marek, Klesnil) neprotestoval, že takovou pravomoc má jen zastupitelstvo. Nikdo nepožádal o předložení dokumentů z výběrového řízení. Nikdo nevznesl pochybnosti nad nesprávností průběhu výběrového řízení.

Zastupitelům pak paní Pospíšilíková 19.3.2020 předložila neuvěřitelnou pohádku: „z důvodu nouzového stavu se nemůže zastupitelstvo sejít a proto rozhodla sama“. Jenomže od samého začátku nám starostka Pospíšilíková lhala.

Nouzový stav byl vládou České republiky vyhlášen ve čtvrtek 12.3.2020.

Výběrové řízení bylo zahájeno o 6 dní dříve, ve čtvrtek 5.3.2020, a ten den byla rozeslána zadávací dokumentace uchazečům.

Také vás napadlo, že p. Pospíšilíková má jasnovidecké schopnosti? Že 6 dní před vyhlášením nouzového stavu ví, že vláda České republiky vyhlásí z důvodů COVID-19 pandemie nouzový stav? Spíš se přikláním k jednoduššímu vysvětlení – lemplovství či opojení mocí. Nikdo z RO včetně starostky netrval na provedení výběrového řízení podle směrnici obce. Reálný je také scénář, že záměrem bylo provést výběrové řízení rychle bez kontroly zastupitelstvem, a mít pod dohledem vítěze veřejné zakázky.

Pokusil jsem se p. Pospíšilíkovou slušně upozornit, že výběrové řízení na rekonstrukci chodníků nejde naroubovat na nouzový stav. Odcitoval jsem část metodiky pro veřejné zakázky v období pandemie Covid-19 z webu Ministerstva pro místní rozvoj„Taková výjimka se však neuplatní pro běžné zadávání veřejných zakázek, které např. zajišťují běžné provozní potřeby zadavatelů (plánovaný nákup kancelářských potřeb, plánovaný nákup automobilu, dlouhodobě plánovaná oprava místních komunikací).“ Bohužel marně. Pro obec nevýhodná smlouva s dodavatelem je podepsaná. Nevýhodná je například v délce záruky 2 roky na veřejné osvětlení. V Kostelci máme záruku 5 let. Karlovice budou mít jen 2 roky. A navíc s rizikem, že dotaci nedostaneme či budeme muset vracet kvůli nesprávně udělanému výběrovému řízení.

 

Kostlivec vypadnul ze skříně

Když jsem v článku „Odstřihněte pupeční šňůru od Hlobila“ 29.8.2019 napsal, že paní Pospíšilíková by měla vymést po p. Hlobilovi st. kostlivce minulosti, dočkal jsem se podrážděné a dotčené reakce. Po ¾ roce došlo na má slova. Úřady zkonstatovaly pochybení při stavbě chodníků, dodatečně se změnil projekt a řeší se reklamace s dodavatelem SISKO.

Že celá rekonstrukce chodníků proběhla bez platného stavebního povolení jsem psal v příspěvku „Panoptikum?“, který vyšel i v periodiku Kostka 1/2020. V příspěvku jsem na dokumentech ukázal, že bývalý starosta Hlobil podepsal dodavateli SISKO protokol, že dílo přebírá bez vad a nedodělků. K tomu nás bývalý starosta Hlobil 6.6.2019 na zastupitelsvu č. 4 balamutil tvrzením „…dokumentace skutečného provedení stavby byla na PD potvrzena razítkem firmy“, a přitom ukazoval dokumenty opatřené razítkem „skutečné provedení“ a podpisem firmy SISKO. Čas ukázal, že se jednalo o podvod.

Tou dobou jsem byl za potížistu. Pak přišla 28.11.2019 kontrola z policie ČR a stavebního úřadu. Ze zápisu z kontroly vyplynulo, že skutečné provedení stavby je odlišné od dokumentů orazítkovaných firmou SISKO, které prezentoval bývalý starosta Hlobil.

(obrazová dokumentace zaslaná na stavební úřad, na kterou se ve výše uvedeném rozhodnutí o pochybení SÚ odvolává: chodnik 1 ss, chodnik 2 ss, chodnik 3 ss, chodnik 4 ss)

Následovalo vypracování změnové projektové dokumentace, žádost o výjimku a provedení změny, což obec bude stát nejméně 35 tisíc Kč. Dle informací starostky ze zápisu rady obce č. 9 bylo zahájeno reklamační řízení s firmou SISKO, což kladně kvituji. Teď ještě zahájit reklamační řízení s p. Bartošem, který vykonával stavební dozor. Jak s oblibou říkává bývalý starosta Hlobil „obec si najala odborníka a věří mu“. Je to jeho volba, komu bude slepě věřit. Já se raději řídím „důvěřuj, ale prověřuj“. Doložená skutečnost, že stavba je udělána v rozporu s projektovou dokumentací, je primárně chyba stavební firmy SISKO. Klíčovou odpovědnost ovšem nese Ing. Bartoš vykonávající stavební dozor a bývalý starosta Hlobil jako odpovědná osoba investora. Na tyto osoby je třeba také přenést náhrady škody, které obci svou nečinností způsobily.

 

Rituální rezignace Šárky Andrlíkové

Řádně zvolena zastupitelstvem obce se Šárka Andrlíková stala vedoucí redaktorkou periodika KOSTKA, a také úřední osobou. Svůj hlavní úkol, aby se otištěné příspěvky shodovaly s předlohou autora, ale pojala diktátorsky a doprovodila svérázným výkladem zákonů. Tlak prohraného soudního sporu aktivoval pud sebezáchovy a uvolnil cenzuru v obecním periodiku KOSTKA. Následovala rezignace úřední osoby Šárky Andrlíkové na funkci vedoucí redaktorky. Rituálně, s pomocí normalizačních frází, fake news a hoax citací.

Samotný rezignační dopis a průvodní e-maily ze dne 27.9.2019 a 24.10.2019 jsou protkány jazykem se slovními obraty z husákovské normalizace sedmdesátých let užívaným k diskreditaci osob režimu nepohodlných. Texty uvádím bez komentáře, posouzení je na Vás.

… aby se ušetřilo na zbytečné výdaje za soudní jednání, způsobené necitlivým a víceméně protispolečenským jednáním zastupitele Žůrka.

Zastupitel pak dále vyděračským způsobem, kdy poukazuje na nezanedbatelnou finanční stránku věci, hrozí obci stálými soudy, pokud se jeho absurdním požadavkům nevyhoví.

Uveřejňováním problematických článků inkriminovaného zastupitele (mnohdy jsou důkazy vylhané, polopravdivé, napadající některé občany) nesplňuje pak zpravodaj své původní zaměření – podávat zpráv o životě v obci.

… to považuji za snahu o okupaci místního tisku opozičními zastupiteli.

Zpravodaj se tak stává střelnicí kverulanta proti svévolně vybíraným občanům, řádně zvolenému obecnímu zastupitelstvu


 

Fake news a hoax citace se v rezignačním dopise vedoucí redaktorky Šárky Andrlíkové nejen opisují z dřívějších vydání periodika KOSTKA, ale přidávají se nové.

Můj komentář. Zmiňovaný dopis je moje žádost vydavateli o otištění sdělení zastupitele obce. V dopise píši, že doporučuji vydavateli věnovat bedlivou pozornost patřičným judikátům. Dále je uvedeno 6 judikátů přesně označených číslem jednacím, názvem soudu a datem vyhlášení. K tomu je citována relevantní část rozsudku. Tedy nejsou to kdovíjaké soudní kauzy, ale konkrétní rozhodnutí soudu v konkrétní věci. Dovolání ve věci §4a a §11a na Nejvyšším soudě neexistuje, tedy je zbytečné řešit jestli se někdo odvolal. Tyto rozsudky jsou veřejně dostupné na základě vyžádání. To obec či vedoucí redaktorka Andrlíková mohla učinit, tak jak jsem to udělal já. Vyjádření z rezignace spadá do fake news.

Andrlíková dopis 26.9.2019 HL2_Page_1

Andrlíková dopis 26.9.2019 HL2_Page_2

Můj komentář. Odkazování na dokument právního odd. živnostenského úřadu (KUZL 7985/2018), popř. Rozhodnutí KUZL/34550/2018 dělala Redakční rada v periodiku KOSTKA poměrně často a zdůvodňovala tím své konání v rozporu s Tiskovým zákonem (což ostatně potvrdil Rozsudek prohraného soudního sporu). Takové konání nelze nazvat jinak než hoax citací. Jednoduše proto, že na konci Redakční radou citovaného dokumentu KUZL 7985/2018 nalezneme zásadní větu: vyjádření KÚ Zlínského kraje není a ani nemůže být závazné.

KUZL 7985_2018HL_page2

To je jako kdyby vám soused v obci řekl, že na semaforu můžete jezdit na červenou. Poplácáte se po ramenou, jak jste jim to nandali, ale ve skutečnosti máte zaděláno na velký malér, jestliže projedete na červenou.

Andrlíková dopis 26.9.2019 HL3_Page_2

Můj komentář. Rozsudek č.j. 16 C 96/2018-57 OS Kroměříž nenabyl právní moci, naopak byl rozsudkem odvolacího KS soudu v Brně zrušen. Tedy to co je napsáno v Rozsudku soudu I. stupně není právně závazné. Vyjádření „Tento stav bral na zřetel i Okresní soud“ lze s úspěchem považovat za hoax.

Andrlíková dopis 26.9.2019 HL4_Page_2

Můj komentář. Krajský soud v mojí civilní žalobě nemá pravomoc rušit právně nezávazné vyjádření KÚ Zlínského kraje především proto, že to není předmětem žaloby. Vyjádření KÚ ZK by musel zrušit nadřízený úřad (MV ČR), nebo pravomocný rozsudek soudu v samostatné správní žalobě. Vyjádření KÚ Zlínského kraje platí, ale jedná se jen o právně nezávazný názor. Toto tvrzení opět spadá do fake news.

Andrlíková dopis 26.9.2019 HL2_Page_2

Můj komentář. Kasační stížnost jako mimořádný opravný prostředek se podává ve správních žalobách. Moje žaloba ve věci Tiskového zákona byla civilní žaloba a tam je mimořádný opravný prostředek dovolání k Nejvyššímu soudu. Nejvyšší správní soud nemá s mojí civilní žalobou nic společného. Věta z rezignace spadá do fake news.

Andrlíková dopis 26.9.2019 HL2_Page_2

Můj komentář. Ve zmiňovaných dokumentech se exaktně nikde neříká nic o správnosti postupu redakční rady. Dokumenty jen citují Tiskový zákon a důvodovou zprávu s tím, že právně závazné stanovisko pro konkrétní případ je na rozhodnutí soudu. Věta z rezignace je hoax citací.

Objektivně je třeba uvést, že rezignace obsahuje pravdivé tvrzení, o kterém není sporu.

Andrlíková dopis 26.9.2019 HL3_Page_2


Úřední osoby by měly jednat v souladu se zákony, respektovat zásady právního státu. Jelikož se jedná o úřední osoby veřejné správy, která je ze svého principu pod kontrolou veřejnosti, musí být schopni před veřejností obhajovat své kroky i za cenu razantnější kritiky. My, jako občané a občanská společnost musíme bránit omezování svých práv jako svoboda projevu či právo na informace od úředních osob státní správy. Jen tak může existovat funkční právní stát i na nejnižší úrovni obecních samospráv.


Dodatek. Tématu se v minulosti věnovaly příspěvky Z redakční rady se stala (ne)řízená střela ze dne 6.6.2018,  ZZO č.22 – komentovaný sestřih videozáznamu bodu 11 ze dne 27.8.2017, Svoboda. Svoboda? Zapomeňte, my jsme zákon! publikovaném dne 28.11.2019.


Právní exkurz:

Za úřední osobu se dle § 127 odst. 1 písmeno d) trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.) považuje „člen zastupitelstva nebo odpovědný úředník územní samosprávy“. Členy Redakční rady volí zastupitelstvo obce a Redakční rada vykonává předepsané činnosti v rámci pravomocí schválených zastupitelstvem obce v dokumentu Pravidla pro vydávání periodika Kostka. Členové Redakční rady se tak stávají odpovědnými úředníky územní samosprávy – obce Kostelec u Holešova.

V judikátu Ústavního soudu I. ÚS 211/99 se kromě jiného uvádí. „Institucím a orgánům, jež reprezentují veřejnou moc státu, a v důsledku toho jsou nositeli rozhodnutí, jež občané napadají, přísluší vždy větší dávka tolerance, velkorysosti a nadhledu, než je tomu u jednotlivých občanů, jak o tom svědčí judikatura Evropského soudu pro lidská práva.

Výše uvedené informace a dokumenty se vztahují k činnosti vedoucí redaktorky Šárky Andrlíkové jako úřední osoby a jsou časově omezené na její mandát od 17.2.2015 (zvolení zastupitelstvem) do 12.12.2019 (přijetí rezignace zastupitelstvem).

Z prohraného soudního sporu se obec nepoučila

Krajský odvolací soud v Brně dal svým Rozsudkem plně zapravdu mým dvěma žalobám. Obec v celém rozsahu prohrála soudní spor. Obě žaloby se týkaly Tiskového zákona – povinnosti vydavatele obecního periodika KOSTKA uveřejnit příspěvek zastupitele.

Rozsudek 70Co_13_2019_112_Page_01

Rozsudek 70Co_13_2019_112_Page_02

Ignorování zákona, ztráta pudu sebezáchovy spojená s přefouknutým sebevědomím, stála obec na nejméně 53.111 Kč. Zítra 1.10.2019 máme zastupitelstvo a předložil jsem k projednání bod ohledně předepsání náhrady způsobené škody obci. Ve hře jsou 4 úřední osoby: bývalý starosta Ing. Petr Hlobil a 3 členové Redakční rady – Šárka Andrlíková, RNDr. Marcela Pospíšilíková a Mgr. Michaela Mikešková. Bude zajímavé sledovat, jestli si někdo z nich bude ochoten vytáhnout Černého Petra, nebo budou společně hrát hru na doktora Horáka.

Ve středu 25.9.2019 vyšlo nové číslo periodika KOSTKA č. 3/2019. Jelikož číslo vyšlo po pravomocném Rozsudku soudu, byl jsem zvědav, jak se obec a Redakční rada ponaučila ze soudního sporu. Nebudu Vás napínat – neponaučila. Nic na věci nezměnilo, že jsem v žádostech odcitoval část Rozsudku 70 Co 13/2019-112.

Z obsahového hlediska je dle názoru odvolacího soudu neoddiskutovatelné, že určující optikou, jež zde musí pro dané účely být nastavena, je nutnost zachování smyslu a celkového obsahového vyznění sdělení zastupitele, týkajícího se územního samosprávného celku.

Po komparaci textů žalobcem žalované zaslaných a žalovanou návazně otištěných sdělení je přitom nucen odvolací soud v obou žalovaných případech konstatovat, že redakčním zkrácením došlo k nepřehlédnutelné deformaci smyslu a celkového obsahového vyznění sdělení žalobce.

Jeden text doplňující informace nebyl zveřejněn vůbec. Už podruhé. Druhý text doplňující informace byl zase zkrácen o úvodních 6 vět. Text byl navíc otištěn bez povinného označení „doplňující informace“ (§ 15a odst. 3 TZ). Je to pořád neznalost a nedostatečná gramotnost porozumět psanému textu, nebo už jsou to naschvály a zkouška co snesu já a soudy v ČR?

Zdá se, že začínáme další kolo soudních žalob. Nevím co se ještě má stát, aby konkrétní úřední osoby v obci pochopily, že zákony se musí dodržovat.

Odstřihněte pupeční šňůru od Hlobila!

Vážená paní Pospíšilíková, je nejvyšší čas odstřihnout pupeční šňůru od bývalého starosty Hlobila. Zpřetrhat nitě loutkáře, co ze sebevědomých a přemýšlejících osob dělá poslušné loutky konající vůli loutkovodiče. Jasně a zpříma se vyrovnat s trpkými plody zasetými bývalým starostou Hlobilem. Nebát se vytáhnout z koutů úřadu obce kostlivce minulosti. To je cesta k přirozenému respektu funkce starostky obce, úctě k demokratickým principům této země a konání v souladu se zákony.

Po nástupu do funkce starostky obce se konání paní Pospíšilíkové zdálo být korektní. Byla vidět snaha přečíst si obsah smluv, text zákonů, vzdělat se na školeních, naslouchat připomínkám a korigovat případné přešlapy. Jenže jak ubíhaly týdny, přibývalo agendy a ubývalo času na řešení. Jako snadné se jevilo převzít praktiky chlebodárce funkce – bývalého starosty Hlobila: v zastupitelstvu máme pořád pohodlnou nadpoloviční většinu, lidé nás opětovně zvolili; stačí nafasovat hroší kůži a spustit informační hradbu, aby včas nezjistili co a jak děláme. Řešení je to rychlé a praktické. Sice to není demokratické, ale kdo v dědině chápe co je demokracie a na co má právo?

Možná si někteří z Vás myslí, že předchozí řádky jsou moje spekulace a fikce. Bohužel nikoliv – je to realita, kterou si dovolím doložit na třech konkrétních případech – samozřejmě s uvedením důkazních dokumentů.

Námitky k závěrečnému účtu 2018

Na ZZO č. 4 konaného dne 6.6.2019 jsem k bodu schválení závěrečného účtu obce za rok 2018 předložil připomínky.

Bod 4 ZZO 4 pripominky Petr Zurek HL

Od paní Pospíšilíkové jsem 19.6.2019 dostal odpověď.

odpoved obce na vyhrady k zaverecnemu uctu HL2

Z použitých slovních obratů a logiky argumentace bych autorství dokumentu přisuzoval bývalému starostovi Hlobilovi. Jenže jako vyřizující osobu, stejně jako jméno pod dokumentem a v digitálním podpisu najdete starostku Pospíšilíkovou. Vnucuje se závěr, že dochází k hlobilovatění: odpovídá se zcela na něco jiného, než bylo předmětem mé námitky.

Já jsem upozorňoval na vyhozených 78.193 Kč v roce 2018 firmě BHZ invest s.r.o. z Hradce Králové za žádost o dotaci.

Paní Pospíšilíková v odpovědi píše o výdajích na výběrové řízení, které v roce 2019 dělala firma ALNIO Group s.r.o. z Brna za 82.280 Kč.

Konkrétní údaje k odpovědi obce jsem dohledal ve vyžádaných dokumentech. Detailní dokumenty k projektu „Zlepšení nakládání s odpady v obci Kostelec u Holešova“ naleznete zde.

Pikantnost na závěr. Námitky jsem poslal předem písemně datovou schránkou. Na obci měli čas si námitky prostudovat a rozmyslet si, co po 13 dnech napíší do odpovědi.

Podle této bichle se musíme řídit

Začalo to hrozivě znějícím výrokem bývalého starosty Hlobila v bodě 4 ZZO č. 4 (čas záznamu 7:01): „… my se musíme řídit tím, co tady je v této bichli“. Logicky jsem obec požádal o poskytnutí obsahu „bichle“. 3.7.2019 byla moje žádost obcí zamítnuta.

dokumenty místostarosty -odmítnutí HL

Po zrušení Rozhodnutí obce Krajským úřadem, poskytla obec 13.8.2019 část složky s komediálním odůvodněním.

POSKYTNUTÍ INFORMACE na základě zrušeného rozhodnutí - místostarostova složka HL_Page_1

Scénář se opakuje jako v předchozím případě. Dle použitých slovních obratů a logiky argumentace bych za autora dokumentů tipoval bývalého starostu Hlobila. Jenže jako vyřizující osoba, jméno pod dokumentem a v digitálním podpisu je uvedena starostka Pospíšilíková. Vkrádá se opět myšlenka, že dochází k hlobilovatění: napřed obec tvrdí, že složka je soukromá a obec složku nevlastní; o měsíc později dokument ze složky obec vlastní a určitě by ho napoprvé poskytla, kdyby věděla že požaduji tento dokument. Lhát a zapírat do té doby, než mi vrchnost (Krajský úřad) plácne přes prsty – na to je třeba mít zvlášť vytříbené morální vlastnosti.

Obec prohrála soudní spor

V dlouhodobém soudním sporu s obcí o publikaci článků opozičními zastupiteli v periodiku KOSTKA pravomocně rozhodnul odvolací Krajský soud v Brně. Plně vyhověl mým dvěma žalobám. Experiment s ignorováním zákona bude obec stát nejméně 70 tisíc Kč.

Na vyhlášení rozsudku 31.7.2019 v Brně byli osobně přítomni oba hlavní aktéři protiprávního jednání – současná starostka Pospíšilíková a bývalý starosta Hlobil. Proč na jednání Rady obce č. 16/2019 dne 19.8.2019 do zápisu zamlčeli, že obec soud prohrála?

16 RO 19 zapis rada c. 16_2019 - 19. 8. 2019 2

Rozsudek nabyl právní moci dnem vyhlášení 31.7.2019 a je vykonatelný 6.8.2019. Očekával bych, že Rada obce na základě prohraného soudního sporu bude řešit úkony uložené soudem a návazná interní opatření, aby se zamezilo opakovanému porušování zákona.

Namísto toho v zápise RO č. 16/2019 najdete hlobilovatění: dobrovolně nic neříkat, nezveřejňovat dokud se někdo nezeptá, negativní informace o obci neexistují.


Vážená paní Popíšilíková, rozumím důvodům a smyslu Vaší vděčnosti bývalému starostovi Hlobilovi za instalaci do funkce starostky. Je veřejně známo, že Váš dlouholetý zaměstnavatel je od ledna 2018 v konkursu, což mimo jiné znamená propuštění zaměstnanců, registraci na úřadu práce a ztrátu příjmu. Nešlo přehlédnout časový soulad mezi úpadkem Vašeho zaměstnavatele a skokovým zdvojnásobením odměny za funkci místostarostky obce. 125 tisíc Kč od obce v roce 2018 bylo dozajista vítaným příspěvkem při ztrátě zaměstnání. Po volbách si nešlo nevšimnout Vašeho vytlačení ze třetí výsledkové pozice do křesla starostky obce reprezentující čtyřleté kapesné minimálně 2,2 miliónů Kč. Ne, peníze Vám nezávidím. Pokud budete svůj úřad vykonávat dobře a v souladu se zákony, odměnu si dozajista zasloužíte. Pokud ne, zasloužíte si kritiku. Třeba i ostrou, nevybíravou a na hraně.

Kostelec u Holešova bojuje o svou existenci

Titulek jsem si vypůjčil z Deníku Kroměřížska. O existenci nebojuje obec, ale fotbalový klub SK Moravan z.s. – alespoň tak to vyplývá z článku Daniela Ostrčilíka.

V úterý 28.5.2019 vyšel v Deníku Kroměřížska poměrně obsáhlý článek Daniela Ostrčilíka doplněný o mnohá vyjádření a komentáře Dušana Marka, člena výboru klubu.

Kroměřížský deník_2_Kostelec
Deník Kroměřížska 28.5.2019

Nechci tady hodnotit sportovní výkony Kosteleckých fotbalistů – je to ostatně sport, kdy jednou jste nahoře a podruhé dole. Zaráží mne spíše slepá glorifikace Kosteleckého fotbalu ze strany některých zastupitelů obce jak na zasedání zastupitelstva, tak na stránkách periodika Kostka.

Na zastupitelstvu obce 7. března 2019, v bodě 6 schvalování rozpočtu obce, v části věnované příspěvkům spolků, jsem vyslovil názor (ústně a písemně do zápisu) „SK Moravan: tady výsledky nejsou – z aktivních sportovců je minimum občanů KuH a visí velký otazník nad pokračováním fotbalových aktivit“. Podobně v bodě 5, kdy se schvaloval Plán rozvoje obce 2019-2022, jsem měl výhrady k pravdivosti a oprávněnosti věty uvedené v dokumentu: „v současné době je fotbalový klub nejúspěšnější v historii klubu“. Své tvrzení jsem opíral o veřejně známá fakta – článek předsedy T. Marka z periodika Kostka 4/2018, nepřítomnost trenéra od podzimu 2018, krátké tréninky s řídnoucí účastí hráčů, odchod domácích hráčů do přespolních klubů, odchod přespolních hráčů z Kosteleckého týmu.

Jako bych píchnul do vosího hnízda. Sesypali se na mne argumenty jak Kostelečtí fotbalisté hrají nejvyšší soutěž v historii klubu a jak je to skvělý výsledek pro klub i obec.  To bylo 7. března 2019. Žádný náznak pokory či sebereflexe nad problematickou situací klubu. Byl jenom cítit účelový tlak na odhlasování (opět) navýšené dotace na provoz spolku.

Když jsem si o 2,5 měsíce později, 28. května 2019, přečetl článek v Deníku Kroměřížska, nestačil jsem se divit. „Řešili jsme to už v zimě, kdy jsme netrénovali. Hrajeme bet tréninků, byli jsme smířeni s tím, že to tak bude vypadat.“. V zimě 2018/2019 Kostelečtí fotbalisti věděli, že jedou z kopce dolů, a přesto v březnu na zastupitelstvu tvrdí cosi o nejúspěšnějších časech klubu. Opravdu si autoři takové lživé blamáže myslí, že posluchači jsou tupé stádo co nedohlédne za hranici obce? Opravdu si myslí, že si lidé nevšimnou hodnotících komentářů „Sestup už mají jistý, nyní v Kostelci u Holešova hrají o vlastní existenci“, nebo „Přesto výprasky jsou strašidelné. Na pomyslné dno si sáhli ve Fryštáku, odkud si odvezli vůbec největší výprask 1:11, na chlubení není ani debakl v derby proti Holešovu 0:7.“ ?

Jak jsem několikrát uváděl, obec by měla aktivitami a dotacemi podněcovat volnočasové aktivity dětí a mládeže – rovnoměrně pro obě pohlaví, rovnoměrně pro sportovní a mimosportovní vyžití. SK Moravan z.s., ačkoliv má největší dotace od obce, neodchoval žádný fotbalový dorost a mužský tým dojíždí jen z podstaty a nostalgie historických aktivit. Nadějně vypadá práce s dětmi, ale to si budeme muset ještě pár let počkat, zda naváží na výsledky Kostelce u Holešova v krajské soutěži.

M.P. – první účet

Pravomocný trest odnětí svobody na 8 měsíců s podmínkou na 18 měsíců a zaplacení částky 98.898 Kč. To je k dnešnímu dni první účet pro M.P. za jeho útok na mou osobu. Pravomocných rozsudků a prvních vyplacených náhrad se všichni dočkali až po rozhodnutí odvolacího Krajského soudu.

Lidé se mne dotazují, jaký je výsledek soudního procesu s agresorem, co mne 18.12.2017 doma napadnul. Přichází mnohdy až s fantasktními „zaručenými“ informacemi, na jak dlouho byl agresor odsouzen a kolik musí zaplatit. Přitom se stačí zúčastnit veřejného projednávání na soudě, nebo si vyžádat pravomocné rozsudky. Objektivní fakta pak mohou nahradit spekulace, fámy a drby.

Rok a čtvrt jsme kvůli presumpci neviny nesměli říct, co se 18.12.2017 doopravdy odehrálo. Nemohli jsme nikomu ukázat důkazní videozáznam z útoku. Museli jsme čelit pomluvám a slovním útokům, dokonce i ze strany vedení obce. Teď když byl agresor odsouzen a rozsudky nabyly právní moci, je možnost zveřejnit fakta. Dovolím si odcitovat z Rozsudku odvolacího Krajského soudu, kde je případ nejpřehledněji popsán.

Napadeným rozsudkem byl obviněný M. P. uznán vinným přečiny ublížení na zdraví podle § 146 odst. 1 trestního zákoníku, porušování domovní svobody podle § 178 odst. 1, 2 trestního zákoníku a nebezpečného vyhrožování podle § 353 odst. 1 trestního zákoníku, jichž se dle zjištění soudu I. stupně dopustil tím, že dne 18.12.2017 v 21.56 hodin v Kostelci u Holešova pod vlivem požitých alkoholických nápojů přišel před dům č. p. 73 poškozeného Ing. Petra Žůrka, narozeného 5.12.1959, ve kterém žije s poškozenou Šárkou Žůrkovou, zazvonil na zvonek u branky, opřel se o kovový plot vysoký 130 cm a když vyšel poškozený z domu a opakovaně jej vyzval k odchodu, obžalovaný na místě zůstal a vulgárně poškozenému nadával, vyhrožoval mu, že ho různými způsoby fyzicky napadne, následně přelezl přes oplocení a opakovaně pěstí udeřil před domem poškozeného do obličeje, pak poškozeného honil kolem zaparkovaného motorového vozidla, až poškozeného dostihl a pravou rukou jej uchopil kolem krku do tzv. kravaty, oba upadli na zem, obžalovaný pak pěstmi tloukl poškozeného do hlavy a horní poloviny těla, přitom mu vyhrožoval, že poškozeného zabije, poté se poškozenému podařilo vysmeknout ze sevření, a utéct do svého domu, kam za ním vběhl obžalovaný a uvnitř domu se snažil poškozeného znovu udeřit pěstí do obličeje za současného vyhrožování zastřelením, čímž poškozenému způsobil zlomeninu nosních kůstek s posunem, zhmoždění levé očnice a oka včetně poranění rohovky, následkem čehož byl poškozený do 20. 12. 2017 hospitalizován v nemocnici a poté omezen v obvyklém způsobu života bolestivostí hlavy a zad, a dále u obou poškozených vznikla posttraumatická stresová porucha, která přetrvává dosud.
Za tyto přečiny mu byl podle § 146 odst. 1 trestního zákoníku za použití § 43 odst. 1 trestního zákoníku uložen úhrnný trest odnětí svobody v trvání 8 měsíců a jeho výkon mu byl podle § 81 odst. 1 trestního zákoníku a § 82 odst. 1 trestního zákoníku podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání 18 měsíců. Podle § 82 odst. 2 trestního zákoníku bylo obviněnému uloženo omezení, aby se během zkušební doby zdržel nadměrného požívání alkoholických nápojů.

Rozhodování Okresního soudu Kroměříž bylo, diplomaticky řečeno, podivné. Abych nebyl subjektivně zaujatý, nechám citací promluvit odvolací Rozsudek Krajského soudu.

Pokud jde o napadený výrok, tak v daném případě je třeba poškozeným dát za pravdu. … S takovýmto odůvodněním napadeného výroku o náhradě škody (red. pozn. soudu I. stupně) se v žádném případě nelze ztotožnit. Odvolacímu soudu není vůbec jasné, jak skutečnost, že pracovní neschopnost poškozeného Ing. Petra Žůrka v době vydání napadeného rozsudku nebyla ukončena bránila soudu I. stupně v rozhodnutí o výši bolestného, tedy nemajetkové újmy tohoto poškozeného a dále o nároku poškozené Šárky Žůrkové a společnosti Big Original. Není pravdivé tvrzení soudu I. stupně, že nároky, které tito poškození požadovali, nebyly nijakým způsobem doloženy. Tyto nároky jsou zcela jednoznačně doloženy, když již ve zmíněných odvoláním jsou přesně označena čísla listů, na nichž se tito poškození připojují se svými nároky na náhradu škody, i s příslušnými připojenými doklady.

V daném případě si soud I. stupně zcela neoprávněně zjednodušil svoji povinnost o náhradě škody rozhodnout a této svojí povinnosti se v podstatě vyhnul.

Odvolací soud pak dal za pravdu také odvolání České republiky – Ministerstva spravedlnosti ČR, jímž se soud I. stupně nezabýval vůbec. … Vyplacení částky 10 000 Kč bylo touto poškozenou řádně doloženo a nezbývá se než podivit tomu, proč se tímto uplatněným nárokem soud I. stupně vůbec nezabýval.

Možná se ptáte, jestli název příspěvku „první účet“ znamená, že budou pokračovat další „účty“. Ano, je tomu tak. Rozsudkem se roztáčí kolo náhrad, které budou bezprostředně následovat, nebo jsou v procesu vymáhání. V tomto příspěvku jsem se věnoval pouze prvním soudně rozhodnutým náhradám ve výši 98.898 Kč, které poškození od odsouzeného obdrželi.

Proč Rada obce plánuje schodkový rozpočet na rok 2019?

Rada obce předložila návrh schodkového rozpočtu na rok 2019. Na jedné straně se snaží záplatovat přehlížené opravy zděděné po předchozím starostovi Hlobilovi, na straně druhé se snaží naplňovat vyhladovělý prázdný šuplík s projektovými dokumentacemi a žádostmi o dotace. Řešit to schodkovým rozpočtem je rizikové, zvláště když některé výdaje nejsou nutné resp. působí dojmem zbytečného rozhazování.

rozpocet 2019 - PZ namitky 190226_Page_2

V 9 bodech jsem sepsal námitky k návrhu rozpočtu obce (návrh rozpočtu 2019, detailní návrh, porcování medvěda na RO) a v předstihu jsem je zaslal Radě obce. Od paní starostky se mi dostalo pozitivní zpětné vazby, že se námitkami budou zabývat a vyjádří se k nim. Cítím to jako krok vpřed, že se vracíme k normální lidské komunikaci a výměně názorů.

rozpocet 2019 - PZ namitky 190226_Page_2

Jedna moje námitka se týkala navýšení dotací spolkům, které v součtu dělá 27%. V minulosti aktivita Finančního výboru na zastupitelstvu byla nulová a nebylo zřejmé, jestli vůbec někdo kontroluje na co spolky dotace využily. Požádal jsem paní starostku o spolupráci, abychom rozptýlili pochybnosti ještě před samotným jednáním zastupitelstva a nezadrhli jsme se při schvalování dotací spolkům. Podařilo se sice pohnout z bodu nulové kontroly, ale k jistotě, že veřejné prostředky spolky používají dle schválených pravidel, máme ještě daleko. Poslal jsem paní starostce a Radě obce žádost o doplnění dokumentů k žádostem spolků o dotaci.

FW_ Podklady pro zasedání Zastupitelstva č. 3 (7. 3. 2019 17_00)_Page_1

Pevně věřím, že v zastupitelstvu je mnoho nových tváří, kterým není lhostejné, zda obec postupuje dle zákonů a pravidel, které si obec sama stanovila. Jako zvolení zastupitelé jsme převzali faktickou spoluzodpovědnost za vykonávání veřejné správy naší obce a měli bychom k tomuto úkolu přistoupit důsledně a zodpovědně. Cítím, že na rozdíl od minulého volebního období to tentokrát vezmeme za správný právní konec.

Kostka 4/18: nová redakční rada, staré praktiky

Na konci roku 2018 vyšlo periodikum KOSTKA – první pod taktovkou nově zvolené redakční rady. Tajně jsem doufal, že se nová redakční rada pokusí navrátit eleganci a kvalitu naší obecní tiskoviny. Byl jsem příliš naivní, doufal jsem marně.

To co zřejmě mělo být reprezentativním představením nových zastupitelů, dopadlo spíše jako „přehlídka z policejního rejstříku“.

Kostka-1804 2

Fotit zastupitele z profilu, nadhledu či podhledu pro účel oficiálního představení veřejnosti, se prostě nedělá. To vám řekne každý editor, fotograf nebo školitel na kurzu fotografie. Nevhodný úhel záběru je navíc bohužel podtržen nedůvodně vysokým kontrastem a černobílým způsobem zpracování. Takto nešťastně byli představeni téměř všichni zastupitelé, napříč všemi kandátkami.

Možná si položíte otázku, jak to měl fotograf řešit? Pokud chtěl fotograf do periodika Kostka stejný styl, mohl zastupitele na konci zasedání požádat o pár minut zdržení, každého si postavit před nějaké pozadí (holá stěna, státní znak, dekorace na zdi, atd.) a vyfotit ho (čelní pohled, vybrat z více záběrů ten správný). Pokud se každý zastupitel chtěl prezentovat „vlastní“ fotografií, mohla nás redakční rada vyzvat, ať si pošleme svůj snímek. Což se ostatně u p. Pospíšilíkové a obou pánů Hlobilů stalo a realizovalo.

Kostka 4/2018 se na straně 11 věnuje vítání občánků, jež doprovází fotografie. Delší dobu pozoruji, že zpracování fotografií je věnována čím dál tím menší pozornost. Tentokrát mi přišlo až urážlivé, vůči foceným rodinám s dětmi, otisknout fotografie s tak velkým barevným posunem. Vše je zahaleno do žlutozeleného hávu, se kterým se fotograf vůbec nezabýval. Ostuda je to proto, že fotografie v příspěvku jsou z důležité události pro rodinu a dítě, ke kterým se nejspíš aktéři budou po letech vracet.

obcanci
Kostka 4/2018, původní fotografie strana 11

Nemám samozřejmě originální fotografii, takže jsem si musel pomoct publikovanou fotkou z periodika Kostka. Tam už samozřejmě došlo k degradaci různými kompresemi, ale pokusil jsem se alespoň nahrubo naznačit, jak by fotografie mohla vypadat.

obcanci upraveny
Kostka 4/2018, upravená fotografie ze strany 11

Když byla jmenovaná nová redakční rada, očekával jsem změnu. Byly tady historické výtky k fungování RR v minulém volebním období, a bylo možné se s nimi vyrovnat. Novými členy RR se z mého pohledu stali humanitně vzdělaní lidé ze vzdělávacího systému, kteří by mohli mít vztah a cit pro udržování a zlepšování úrovně periodika. Nevím, kde se stala chyba. Není mi zřejmé, proč redakční rada rezignovala na svou klíčovou roli, kterou jí pověřilo zastupitelstvo (čl. 5 bod 4): „… schvaluje grafickou úpravu zpravodajezpracovává příspěvky do konečné podoby pro tisk …“. Měli na korekturu čísla málo času? Neměli odvahu se s problematickými místy poprat? Mají málo zkušenností s pre-press činností a chyby jednoduše neviděli? Věřím tomu, že na nejbližším zastupitelstvu nám to někdo vysvětlí. Myslím, že si to zasloužíme.

 

Opět na titulních stránkách novin

Titulní stránky regionálního týdeníku se v posledním měsíci roku 2018 opět věnovaly kauzám spřaženými s naší obcí a především mou osobou.

Noviny Týdeník Kroměřížska nejsou k dispozici on-line. Dovolím si vyplnit tuto informačně-technologickou mezeru.

Týdeník Kroměřížska č. 49, 4.12.2018. Článek je o průběhu mojí soudní žaloby na obec ve věci porušení tiskového zákona.

Tydenik Kromerizska 181204_Page_1

Tydenik Kromerizska 181204_Page_2

Týdeník Kroměřížska č. 51, 18.12.2018. Článek popisuje, jak po více jak roce od napadení agresorem soud vynáší rozsudek nad pachatelem. Vzhledem k vadám rozsudku kauza není u konce.

tydenik kromerizska 181218 background_Page_1

Otevřený dopis starostovi obce Kostelec u Holešova Ing. Petru Hlobilovi

Vážený pane starosto,

tento otevřený dopis Vám zasílají opoziční zastupitelé právě končícího volebního období. Jsou to zastupitelé, kteří v jeho průběhu odstoupili, i ti zastupitelé, kteří je v jejich funkcích vystřídali.

Chceme Vám především oznámit, že nesouhlasíme s Vámi prezentovaným obrazem nás, opozičních zastupitelů, jakožto nepřátel obce. Tedy těch, kteří kladou Vašim „zaručeně pozitivním“ aktivitám překážky. Obraz nepřítele ve formě opozice, která nemá nárok vyjádřit se k záležitostem obce, protože toto právo si přisuzujete výlučně Vy a současná Rada obce.

Odmítáme Vaší představu, že opoziční zastupitelé musí souhlasit s koaličními návrhy, jakkoliv jsou tyto návrhy nestandardní, mylné, či přímo zcestné a hlasovat pro ně. Připomínáme Vám Váš příspěvek v obecním periodiku Kostka č. 2/2017, ve kterém nám upíráte právo mít jiný názor než ten, který prosazujete Vy. Zneužil jste obecní periodikum Kostka k vytváření obrazu nepřítele. Vyžadujete povinné podřízení se menšiny většině dle zásad demokratického centralizmu, což je princip ideologie marxismu-leninismu.

V průběhu posledního Zasedání zastupitelstva obce (č.29) jste řekl, že „zastupitelstvo bylo polarizované“. Příčinu této polarizace ovšem nevidíte v sobě samém. Přitom Vy jste způsobil odchod čtyřech z pěti opozičních zastupitelů, tedy odchod 80-ti % z nich. Myslet si pak, že jejich náhradníci budou s Vámi konformní, že Vás podpoří ve Vašich (nestandardních, mylných či zcestných) návrzích, byl omyl. Nezbývá nám než konstatovat, že Vy sám jste příčinou rozdělení zastupitelstva a potažmo i občanů naší obce. Do Rady obce právě končícího volebního období jste nepřizval s výjimkou Ing. Tomáše Marka, který v minulém volebním období členem Rady byl, nikoho z bývalého vedení obce. Tím jste si sám vytvořil opozici. Tu jste svými veřejnými vystoupeními pozurážel obviněními zastupitelů tu „z krádeže obecního majetku“ nebo „z šíření lží a pomluv“ či jinde z „aktivit proti Kostelci u Holešova“. Změna způsobu školního stravování z pozice toho, kdo vyhrál volby, bez ohledu na zastupitele i občany, kteří podali petici proti změně, předvedla styl správy obce, který preferujete – styl pro mnohé neakceptovatelný.

Proč zde hovoříme o polarizaci nejenom zastupitelstva ale také občanů: na zastupitele Ing. Petra Žůrka byly v průběhu probíhajícího (a nyní již končícího) volebního období učiněny dva útoky. Jeden fyzický, kdy jej dne 18.12.2017 na jeho vlastním pozemku (a v jeho vlastním domě!) napadl a zranil opilý člen Vašeho volebního uskupení, který neúspěšně kandidoval do zastupitelstva obce v minulých volbách. Další útok se udál 2.6.2018, kdy další opilý útočník rozbil kamenem okno domu zastupitele Žůrka. Tento útočník kandiduje nyní (v říjnových volbách do Zastupitelstva obce) za volební uskupení Ing. Tomáše Marka. Vy jste se pane starosto nejenom od obou útoků nedistancoval, ale oběma útokům byl (i když v neaktivní roli) přítomen člen současné Rady obce Váš synovec Tomáš Hlobil.

V končícím volebním období jsme byli svědky Vašich opakovaných lží. Neustále tvrdíte občanům naší obce (naposledy se tak stalo v průběhu posledního Zasedání zastupitelstva obce č. 29), „že obec je zřizovatelem školního stravování“. Není tomu tak. Odborem školství Krajského úřadu ve Zlíně bylo již dne 20.11.2016 potvrzeno, že „vykonavatelem školního stravování je právnická osoba SCOLAREST, jejímž zřizovatelem je EUREST“. Další lží, ze které jste byl usvědčen, je opakované popírání svého angažmá v roli šestidenního starosty v roce 1990: ve Vašem rozhovoru v obecním periodiku Kostka 3/2014 a posléze na stránkách naší obce, kde bylo Vaše jméno (u roku 1990) odstraněno ze seznamu starostů obce Kostelec u Holešova.

V neposlední řadě je nutno zmínit objem investic v obci v průběhu Vašeho mandátu a srovnat jej s předchozím volebním obdobím. Vaše investice byly výrazně nižší a to i přesto, že průměrné roční příjmy obce bez započtení dotací v období 2015 až 2017 byly naopak výrazně vyšší (díky změně v rozpočtovém určení daní) než v období 2010 až 2014. Úspěšnost při získávání dotací pro tyto Vaše investice jsou dokonce 7,2 krát menší, než tomu bylo v minulém volebním období. Nebyl jste ochoten využít zkušeností svého předchůdce, kterého jste vytlačil do opozice.

otevreny dopis_Page_2

Pane starosto Hlobile. Jako první muž obce jste opakovaně selhal. Proto Vás vyzýváme: Přijměte odpovědnost za své činy a odejděte z komunální politiky obce Kostelec u Holešova!

2. října 2018

Ing. Martin Dulava, Ph.D.; Rudolf Furch; Alois Hradil; Petr Měrka; Luděk Mlčák; Radek Pospíšilík; Ing. Petr Žůrek


Tento otevřený dopis byl v tištěné podobě s podpisy doručen do schránek obyvatelům obce Kostelec u Holešova a Karlovice.

originál podepsaného Otevřeného dopisu

Kdo koho vlastně šikanuje?

Právo na informace zakotvené v Ústavě ČR a rozpracované v zákoně 106/1999 Sb., je zásadní nástroj kontroly veřejných financí a nakládání s majetkem obcí. U nás v obci si starosta Hlobil právo na informace vykládá jako šikanování a paralyzování obecního úřadu. Je jedna žádost týdně opravdu šikanou, nebo snahou eliminovat kontrolu veřejnosti?

Zhruba 60% mých žádostí na obec tvoří zápisy Rady obce a zastupitelstva, protože se jedná o klíčové a závazné dokumenty obce. Obec sice zveřejňuje jakýsi dokument tohoto typu v internetové aplikaci uzob, ale obsah může být kdykoliv pozměněn. Záhlaví každého zápisu RO generovaného z uzob obsahuje červeně napsané Upozornění, že se jedná o neúplný zápis.

15RO 17 zapis rada c. 15_2017 - 31. 7. 2017 170829_Page_1

Konkrétně zápisy na uzob nejsou podepsány a není uvedeno datum, což jsou zásadní požadavky zápisu vyplývající ze zákona o obcích. K tomu se přidává fakt, že listinný originál obsahuje jiný text než zápis na uzob. Porovnejte níže 2 různé zápisy stejného zasedání Rady obce č. 15/2017:

Web obce, aplikace uzob: detail zápisu RO č. 15/2017 ze dne 31. července 2017. Bez nezbytných podpisů starosty a místostarostky a bez datumu vyhotovení.

15RO 17 zapis rada c. 15_2017 - 31. 7. 2017 170829_Page_3

Vyžádaný listinný originál: detail zápisu RO č. 15/2017 ze dne 31. července 2017. Obsahuje nezbytné podpisy starosty a místostarostky a datum vyhotovení.

15 RO 17 zapis rada c. 15_2017 - 31. 7. 2017 original 3

Určitě jste si všimli, že originál zápisu v části Diskuze obsahuje důležité informace dotýkající se všech občanů ohledně přípravy veřejně závazné vyhlášky a informace o průběhu veřejné zakázky v hodnotě 9 mi. Kč. Bez vyžádaného originálu bychom se včas informace nedozvěděli.

Díky vyžádaným dokumentům jsem např. obci ušetřil 29 tis. Kč za chybu administrátora VZ, byla zrušena smlouva administrátora VZ kvůli konfliktu zájmů, na zakázce VO obec ušetřila 141 tis. Kč.

Mohl jsem poslat méně žádostí? Ano, mohl. O 60% méně. Stačilo by, aby obec na svých stránkách rovnou zveřejňovala podepsané, právně právoplatné zápisy. Dozajista by ubylo podpásových útoků od starosty Hlobila na veřejném zasedání zastupitelstva.

11-ZO-16 komentovaný sestrih Inventura1

11-ZO-16 komentovaný sestrih Inventura2

11-ZO-16 komentovaný sestrih Inventura3

Po tomto podlém a neoprávněném útoku starosty Hlobila na ZZO č. 16 se zastupitelského mandátu vzdal Ing. Ladislav Pospíšilík. Sestřih videozáznamu opatřeného titulky můžete shlédnout zde. Původní autentický a nezkrácený záznam projednávaného bodu 11 naleznete zde.

Pranýřování pokračuje i na stránkách periodika KOSTKA.

č. 3/2016, strana 2, příspěvek starosty Hlobila

Kostka 1603 2

č. 4/2016, strana 2, příspěvek místostarostky Pospíšilíkové

Kostka 1604 2

Musela padnout černá hospoda?

Předesílám, že nemám nic proti fotbalu v obci. Okolo zbourání černé hospody na fotbalovém hřišti v Kostelci u Holešova i po letech koluje spousta spekulací, polopravd a zaručených drbů, které bohužel překrývají fakta.


5DD30702A

RO: starosta Hlobil nesplnil úkol, radní Marek netrval na plnění usnesení

 1. Černou hospodu provozoval TJ Moravan (dnes SK Moravan z.s.) na pozemku 92/20 vlastněném obcí.
 2. Pozemek 92/20 obec nikdy nepronajala TJ Moravan.
 3. Stavební úřad byl nakloněn dodatečné pasportizaci černé stavby za podmínky, že bude doložena nájemní smlouva.
 4. Rada obce uložila starostovi Hlobilovi vypracování dodatku nájemní smlouvy s TJ Moravan zahrnující parcelu 92/20.
 5. Starosta Hlobil nikdy nepředložil RO dodatek nájemní smlouvy ke schválení. Členem RO je také jednatel TJ Moravan Ing. Tomáš Marek.
 6. Stavební úřad musel rozhodnout o odstranění stavby, protože ani přes výzvy TJ Moravan nedoložil nájemní smlouvu na pozemek obce 92/20 na němž černá stavba stála.

RO 21/2015 ze dne 12.10.2015, bod 7. Záměr RO nikdy nerealizovala a nepotvrdila usnesením.

21 Zápis RO 12.10.2015 2 HL

RO 22/2015 ze dne 27.10.2015, bod 2 – pověření starosty Hlobila k vypracování dodatku č. 2 nájemní smlouvy.

22 Zápis RO 27.10.2015 1 HL

RO 23/2015 ze dne 9.11.2015, bod 1 Kontrola zápisu RO 22/2015, kdy se radní Marek nedožadoval splnění úkolu zadanému starostovi Hlobilovi.

23 RO 15 zapis rada c. 23_2015 - 9. 11. 2015 original 1 HL


Příčina: nedodržování dohod

 1. Nepsaná dohoda o provozování bufetu: hodinu před a 2 hodiny po fotbale. Fungovala mnoho let a nikdo s tím neměl problém.
 2. Od roku 2014 si dohodu 2 hodiny po fotbale vyložili jako do 2 hodin do rána. Opilecké výlevy byly téměř každý den do 2-3 hodin v noci, lidem z okolních domů došla trpělivost.
 3. Vedení TJ Moravan věc neřešilo, obec nápodobně, pokusy o domluvu skončily výsměchem. Zodpovědní věc řešit bydlí daleko a neprožívali na vlastní kůži urgentnost problém řešit.
 4. Úřady byly svolné zakročit, ale požadovaly písemný podnět.
 5. V dokumentu zaslaném na úřady a zveřejněném na ZZO č. 9 8.12.2015 několikrát píši, že nemám nic proti fotbalu, ale rušení nočního klidu do 2-3 hodin v noci je nepřijatelné.

5DD30790A

Valná hromada TJ Moravan 21.11.2015

 1. Dle zápisu z Valné hromady se nikdo nezeptal, proč předseda Marek registruje 3.9.2015 s více jak roční zpětnou platností provozovnu bez souhlasu obce jako majitele pozemku, aby o 2 měsíce později 9.11.2015 provozovnu zrušil.
 2. Nikdo se nezeptal vedení TJ Moravan, proč je jimi denně do noci provozována hospoda, když to nájemní smlouva s obcí nepřipouští.
 3. Nikdo nežádal vysvětlení, ani nápravu.
 4. V diskuzi se p. Martin Hradil věnuje bufetu, ale bez jediného náznaku sebereflexe či požadavku na kontrolu, zda TJ Moravan nepochybil. 180727 zapis VH obch_rejstrik 4 HL
 5. Zápis z Valné hromady je veřejně k dispozici na portálu www.justice.cz.

V diskusi na ZZO č. 9 bylo okolo černé hospody poměrně rušno. Celý nesestříhaný záznam si můžete pustit zde.

Komentář závěrem. Pokud by ze strany TJ Moravan byly dodržovány podmínky pronájmu obecního majetku, nemuselo k problémům dojít. Pokud by TJ Moravan měl stavbu v souladu se zákonem, úřady by obratem zamítly můj dokument jako neopodstatněný a hospoda by dnes na hřišti stála. Obcí šířené tvrzení, že „Žůrek zboural bufet“ použil i obviněný M.P. při soudním líčení 10.5.2018 na obhajobu svého útoku. Na dotaz soudkyně při mém výslechu jsem odpověděl, že pravomocí odstranit černou stavbu nevládnu já, ale stavební úřad.

Rada obce lhala a vysmívala se 373 petitentům

Je to asi největší podraz Rady obce ve volebním období 2014-2018. Neznalost problematiky, neschopnost se zorientovat, umanutost, papalášská arogance moci a odmítání vést konstruktivní dialog vedly nakonec u mnoha slušných a zapálených spoluobčanů v obci k tomu, že aktivity pro zájmový a spolkový život v obci vzdali.

Úvodem bych se chtěl všem 373 petitentům omluvil za lež obsaženou ve Stanovisku Rady obce na předanou Petici „za zachování provozu školní jídelny současným zřizovatelem„. Já vím, moc to nepomůže. Tou dobou jsem ani nebyl zastupitelem a na zasedání jsem chodil jen jako divák-pozorovatel bez možnosti jednání významně ovlivnit. Ale dnes jako zastupitel cítím spoluzodpovědnost za nespravedlnost, kterou někteří kolegové zastupitelé vůči Vám napáchali. Stydím se za jejich jednání, za účelovou lež, ve které více jak rok pokračovali. V době podání petice a odpovědi RO, byla školní jídelna provozována ZŠ, jejímž zřízovatelem je obec. Od 1.9.2015 jídelnu neprovozuje ZŠ a obec není zřizovatelem žádného subjektu provozující jídelnu.

 • 21.5.2015 byla petice předána do rukou starosty Hlobila. Petice je adresována obci, vedení obce, radě obce a zastupitelům. Zastupitelé nikdy petici neobdrželi, starosta Hlobil dvakrát selhal – petice nebyla evidována ve spisové službě a nebyla distribuována adresátům, kterým byla určena (zastupitelé).
 • 16.6.2015 vydává RO stanovisko „… školní jídelna i nadále zůstane v majetku Obce Kostelec u Holešova pod současným zřizovatelem„.

12 RO 2015 7 bez podpisu HL_Page_1

 • 23.6.2015 ZZO č.7. V bodě 7 b) je schválen (pro 8, proti 6) dodatek ke zřizovací listině ZŠ: od 1.9.2015 organizace nevykonává činnost školní jídelny. Jinými slovy, to co RO napsala před týdnem je lež. Do 31.8.2015 byla zřizovatelem jídelny ZŠ, od 1.9.2015 to je Scolarest (Eurest).

ZO 7 4 HL

 • Na několika zasedáních zastupitelstva opakovaně vznášíme dotaz, kdo je zřizovatelem školní jídelny. Je evidentní, že RO tápe v rozdílech kdo je majitel, zřizovatel a provozovatel. Diskuze je obvykle dlouhá, nic neobjasňuje a obvykle končí starostovým „dětem chutná“.
 • 8.12.2016 ZZO č. 17, bod diskuze. Zdeněk Ballnér zastupitelům vysvětluje, kdy obec (ZŠ) přestala být zřizovatelem školní jídelny a kdo je současným zřizovatelem. Já předkládám dokument školského úřadu Zlínského kraje co jsem si nechal vypracovat. Radek Pospíšilík žádá starostu o písemnou odpověď kdo je zřizovatelem školní jídelny.

kdo je zrizovatel KU Zlin 161121 HL

14-ZO-18 Diskuze Hlobil

starosta Hlobil: Ale pořád Obec zřizuje školu, ale už bez školního stravování.

Šméčko za 7 mega?

Plán rozvoje sportu kulišácky ukrýval záměr postavit fotbalistům za 7 miliónů šatny s hospodou o 40ti místech. Pachuť že se jedná o šméčko podtrhují dokumenty z několikaleté přípravy, aniž by byli zastupitelé kdy se záměrem seznámeni.

 1. Květen 2016. Rada obce zamítá cenovou nabídku na dřevostavbu šaten za více jak 6 mil. Kč s tím, že je to moc a je třeba hledat jiné řešení.
 2. Srpen 2016. Rada obce zadává za 25 tis. Kč vytvoření studie fotbalových šaten. Šatny dle studie vychází na 7 mil. Kč. Nikdo se vytvořenou studií nezabýval (není o tom záznam).
 3. Prosinec 2017. Rada obce zadává za 107 tis. Kč zhotovení projektové dokumentace na šatny za 7 mil. Kč.
 4. Červen 2018. Rada obce předloží zastupitelstvu obce dokument „Plán rozvoje sportu“, ve kterém je ukryt plán na šatny za 7 mil. Kč.
 5. Projekt šaten (podobně jako studie) nikdy nebyl zastupitelům předložen k vyjádření, projednání, nebo schválení.

Nechme promluvit fakta.

2.5.2016 RO: 6 miliónů je moc, hledejme jiné řešení.

RO 10/2016 ze dne 2.5.2016, bod 4 kalkulace dřevostavby šaten za více jak 6 mil. Kč.

10 RO 16 zapis rada c. 10_2016 - 2. 5. 2016_Page_2

22.8.2016 RO: nechme zpracovat studii za 25 tisíc Kč.

RO 17/2016 ze dne 22.8.2016, bod 14 objednání „Studie novostavby šaten“ za 25.000 Kč.

17 RO 16 zapis rada c. 17_2016 - 22. 8. 2016_Page_4

4.12.2017 RO: zadání projektu za 107 tis. Kč

RO 24/2017 ze dne 4.12.2017, bod 6 zadání projektové a inženýrské dokumentace na „Novostavbu šaten u fotbalového hřiště“ za 107.000 Kč.

24 RO 17 zapis rada c. 24_2017 - 4. 12. 2017_Page_3

9.2.2018 konečně získáváme studii šaten

Na základě žádosti dle 106/1999 Sb. mi obec poskytuje studii fotbalových šaten.

 • zastavěná plocha 40x10m
 • 4 šatny pro 73 osob (2x hosté, domácí, rozhodčí)
 • klubovna s barem pro 40 osob
 • rozpočet 7 mil. Kč hrubá stavba (!)

K tématu se na FB rozvinula zajímavá diskuze. Příspěvky diskutujících si můžete přečíst zde.

Komentář na závěr

Nemám nic proti chlapeckému fotbalu a proti fotbalu vůbec. Ale opravdu všichni v obci chtějí hrát jenom fotbal? Neměla by se obec zabývat rozvojem a podporou rozmanité škály sportů? Neměla by obec podporovat stejnou měrou dívky jako chlapce? Jsem přesvědčen, že úkolem obce je vytvářet všem dětem a mládeži podmínky pro rozvoj celého spektra volnočasových aktivit – jak sportovních tak mimosportovních či kulturních. Ukázat dětem, že existují i jiné aktivity než kolektivní masový fotbal. Že jsou i individuální sporty nebo menší skupinové sporty. Každé dítě je individuální osobnost a je na nás (obec, škola, rodiče), jestli unikátní zájmy dítěte mu pomůžeme rozvinout, nebo ho znormalizujeme do masově ovladatelné loutky.

Aby nedošlo k mylnému výkladu předchozího textu, naformuluji to jinak. Jestli je to pro děti potřebné, nejsem proti rekonstrukci fotbalových šaten o které se 3 roky šušká. Jako obec bychom měli brát v úvahu potřeby všech občanů obce. Uvažovat s větším nadhledem a komplexněji, kdy a jakou investici máme v čase realizovat. Stanovit si krátkodobé a dlouhodobé investiční priority. A to mi v současné chvíli chybí.

Tištěná verze kostelecuholesova .eu

Dnes byly do schránek občanům Kostelce u Holešova a Karlovic distribuovány v papírové formě vybrané příspěvky z webu a FB kostelecuholesova .eu.

kostelecuholesova eu 180618 web 01

Po delší dobu se nedaří v obecním periodiku KOSTKA, placenému z veřejných prostředků, zveřejnit v nezkrácené a neupravené verzi odlišné názory na dění v obci. Komunikaci s vydavatelem periodika KOSTKA jsem vyhodnotil jako neefektivní. Čas, energii a finanční zdroje jsem proto nasměroval do právě distribuované tiskoviny, kterou dostáváte do schránek. Klíčové je nezadatelné právo na informace každého z Vás, které jde ruku v ruce se svobodou volby a rozhodování. Aby demokracie a právo nebylo jen frází na papíře, ale každodenním prožitkem každého z nás.

Interaktivní on-line pdf verze ke stažení zde.

Z redakční rady se stala (ne)řízená střela

Redakční rada periodika KOSTKA překračuje své pravomoce. Cenzuruje, krátí či pozměňuje texty příspěvků. Rozhoduje o neotištění příspěvků. Komentuje obsahy příspěvků a vydává prohlášení jménem vydavatele. Redakční rada není od zastupitelstva vybavena žádnou takovou pravomocí. Stává se (ne)řízenou střelou proti nepohodlným názorům.

Začalo to nenápadně, když jsem se na zastupitelstvu zeptal, kdo a proč napsal do tiráže periodika KOSTKA limit na 2.500 úhozů na příspěvek. Namísto odpovědi se mi dostalo urážek, že prahnu po cenzuře. Oficiálně jsem se 14.5.2018 zeptal statutárního zástupce vydavatele, kdo je v redakční radě a jaké má kdo pravomoce. Dokumenty z komunikace s obcí si můžete přečíst zde. Hlavní informace bych shrnul následovně.

Kdo je členem redakční rady KOSTKA

Z poskytnutých informací redakční radu tvoří:

 • Šárka Andrlíková – výkonný redaktor
 • RNDr. Marcela Pospíšilíková – zástupce Rady obce
 • Mgr. Michaela Mikešková – zástupce kulturní komise

3 Výňatek zápisu ZO_Page_2

Dále z poskytnutých informací vyplývá, že žádný z členů redakční rady nemá pravomoc jednat samostatně za zbývající členy redakční rady.

1 KOSTKA - redakční rada - průvodní dopis_Page_1

Pravomoce redakční rady

V poskytnutém dokumentu Pravidla pro vydávání periodika KOSTKA poslední verze jsou na straně 2 v Čl. 5 bod 4 přehledně a jednoznačně popsány pravomoce a úkoly redakční rady.

a) zajišťuje vydávání zpravodaje
b) schvaluje tematický obsah a grafickou úpravu zpravodaje
c) odpovídá za shodu zveřejněných příspěvků s jejich předlohami
d) zpracovává příspěvky do konečné podoby pro tisk
e) projednává s radou obce konkrétní příspěvky navržené k nezveřejnění
f) projednává s radou obce stížnosti, podněty a návrhy, které se týkají obsahu a grafické úpravy zpravodaje
g) stanovuje termíny pro zaslání příspěvků do zpravodaje

2 Pravidla pro vydávání periodika KOSTKA poslední verze_Page_2

Shrnutí

 1. Vydavatelem periodika KOSTKA je obec Kostelec u Holešova, viz. zákon 46/2000 Sb. §3 písm. g)
 2. Za obsah periodického tisku odpovídá vydavatel, tedy obec Kostelec u Holešova, viz. zákon 46/2000 Sb. §4
 3. Nejvyšším orgánem obce je zastupitelstvo obce, viz zákon 128/2000 Sb. §5 odst. 1
 4. Usnesením č. 13/19 ze dne 24.6.2014, kterým byla schválena Pravidla pro vydávání zpravodaje KOSTKA, si zastupitelstvo obce vyhradilo pravomoc určovat pravidla a pravomoc redakční rady. Jinými slovy pouze zastupitelstvo může změnit existující pravomoce redakční rady.
 5. Redakční rada je zodpovědná za shodu zveřejněného příspěvku s předlohou. K jakémukoliv zásahu do příspěvku (zkrátit, změnit text či smysl) nemá žádnou pravomoc od zastupitelstva.
 6. Redakční rada nemá žádnou pravomoc od zastupitelstva, aby sama příspěvek odmítla zveřejnit. Návrh na odmítnutí zveřejnění příspěvku musí projednat s Radou obce a ta ve věci musí v zápise z jednání RO uvést usnesení.
 7. Redakční rada nemá žádnou pravomoc od zastupitelstva, aby vydávala stanoviska či prohlášení jménem redakční rady, periodika KOSTKA či jménem vydavatele. Tuto pravomoc nemá ani žádný člen redakční rady.
 8. Redakční rada nemá žádnou pravomoc psát do periodika KOSTKA komentáře ke zveřejněným či odmítnutým příspěvkům, ať už jménem redakční rady či jménem jejich jednotlivých členů. Takový text může napsat maximálně jako soukromá osoba, a to dle Pravidel pro vydávání periodika KOSTKA.

Porovnal jsem si výše uvedená fakta s texty na straně 6 č. 3/2017 a na straně 5 č. 4/2017 periodika KOSTKA a došel jsem ke smutnému závěru.

Závěr

Redační rada obecního periodika KOSTKA obce Kostelec u Holešova se stala (ne)řízenou střelou. Zcela evidentně překračuje svoje pravomoce. Její konání se vymklo kontrole zastupitelstva obce, které Redakční radu zřizuje. Zastupitestvo nemá vůli ani ochotu se zneužíváním pravomocí Redakční rady něco dělat. Nabízí se otázka, zda pasivita zastupitelstva není záměr, nebo jen prostá neschopnost problém řešit.

Z informací co mám k dispozici nedokáži rozpoznat, zda překračování pravomocí Redakční radou je unisono aktivita všech 3 jejích členů, nebo sólo akce jen některých z nich. Na to si dozajista v souladu se svým svědomím odpoví každý z jejích členů.

Musel jsem podat trestní oznámení

Více jak 1,1 mil. Kč je ztráta na pronájmu obecního majetku školní kuchyně a jídelny. Několik let upozorňuji na nedovolenou podporu soukromého podníkání, jehož se obec dopouští. Auditorka ve svých zprávách uvádí obdobné. Jelikož jsem jako zastupitel složil slib, že budu konat v souladu se zákony a Ústavou ČR, musel jsem podat trestní oznámení.

Od září 2015 do konce roku 2017, tedy za 2 roky a 4 měsíce, dosáhla kumulovaná ztráta obce na pronájmu majetku školní jídelny a kuchyně firmě Scolarest částky více jak 1,1 mil. Kč.

TO Kostelec u Holesova - Scolarest kalkulace ztraty

Údaje jsem čerpal z oficiálních finančních dokumentů obce za roky 2016 a 2017. Za rok 2015 mi výsledek hodpodaření obec poskytla na základě mého vyžádání.

Podal jsem trestní oznámení na neznámého pachatele. Jelikož je věc v šetření orgánů činných v trestním řízení, nebudu zde zveřejňovat detaily podání TO, abych nenarušoval vyšetřování.

Od obce jsem si vyžádal zvukový záznam z veřejného zasedání zastupitelstva č. 7 ze dne 23.6.2015. Jelikož tento dokument je veřejný, dovoluji si zde uvést přepis pasáží pojednávající o okolnostech vzniku nájemní smlouvy na školní jídelnu a kuchyni.

starosta Petr Hlobil „Já říkám … To jsou příjmy. Od firmy dostaneme 551 tisíc ročně, příjem. Plus jednorázová investice do technologie milion 41 tisíc. To je příjem, nebo plusy pro obec.“
veřejnost Petr Měrka „Ale tady byla řeč i o nájemní smlouvě. A ta už existuje, a nebo se bude schvalovat až toho 15. září, a nebo to může schválit jenom rada? Jen se ptám.“
starosta Petr Hlobil „Nájemní smlouva neexistuje. Nemůže existovat, protože. Ta se teď bude připravovat, připraví. Nájemní smlouva řeknu svým způsobem. Tak ne že neexistuje, musí existovat nějaký vzor, návrh, nebo něco takového.“
starosta Petr Hlobil „Tak řeknu smlouva svým způsobem … je připravená. Je připravená.“
veřejnost Petr Měrka „Vy jste řekl, že není, že není.“
místostarostka Marcela Pospíšilíková + starosta Petr Hlobil „Není uzavřená.“
starosta Petr Hlobil „Bude se uzavírat ve čtvrtek … Teď už to mohu říct. Když tady tohle prošlo, tak bude se uzavírat 25. června, ve čtvrtek ve 14 hodin.“
veřejnost Petr Měrka „Takže smlouva existuje, není pravda, že není.“
starosta Petr Hlobil „Návrh smlouvy. Existuje návrh smlouvy. Je rozdíl mezi návrhem smlouvy a smlouva. Smlouva už je podepsaný dokument, toto je návrh smlouvy.“
veřejnost Petr Měrka „Dobrá. Takže to už nemusí schvalovat zastupitelstvo.“
veřejnost Petr Žůrek „Když máme návrh smlouvy, tak proč tady zastupitelstvo neodsouhlasí ten návrh smlouvy?“
starosta Petr Hlobil „Vy nachystejte ten návrh a já to donesu … návrh smlouvy.“
starosta Petr Hlobil „Já mám s nimi podepsat smlouvu. Já budu s nima podepisovat smlouvu. A teď zní otázka, že vy jí neznáte. To je pravda. Ani já jí neznám. Neznám! Neznám jí! ….. Takže. Pravidlo zní. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem smlouvy. A já nesu plnou hmotnou odpovědnost ze zákona, že tu smlouvu uzavřu dobře. Pokud ju uzavřu špatně, já nesu tu hmotnou odpovědnost.“
starosta Petr Hlobil „… tak pokud vy mě pověříte, já tu smlouvu podepíšu. A samozřejmě že já za ní nesu hmotnou odpovědnost. Já. Vy jste tu smlouvu, nikde se nepíše, že zastupitelstvo obce schválilo smlouvu s tou a tou firmou. Vy jste mě pověřili abych já jí podepsal, já jí podepíšu, a nesu za ní hmotnou odpovědnost. Pokud to takto nechcete, tak potom se budeme scházet možná každý týden a někdy i dvakrát. Pochopte to. Asi to tak bude muset být.“
starosta Petr Hlobil „Já bych od vás potřeboval, že zastupitelstvo obce, ne že schvaluje smlouvu. Ale pověřuje starostu s uzavřením smlouvy s firmou Dehon. Pověřuje starostu s uzavřením smlouvy s firmou Scolarest. Už jsou potvrzené že to bude dělat, že to bude provozovat, ale říkáme tady. No jo, ale my jsme tu smlouvu neviděli a my prostě atd.“
starosta Petr Hlobil „Samozřejmě že pokud někdo z vás a kterýkoliv zastupitel nebo zastupitelé si to vyžádají, smlouva vám bude předložena, můžete se na ní podívat. Pokud tam něco bude špatně, zásadního, můžete mě odvolat.“

Sestřih záznamu výše uvedených výroků z bodů 7 a 14 ohledně pronájmu školní jídelny a kuchyně firmě Scolarest. Sestřih původního zvukového záznamu je pro lepší srozumitelnost doplněn titulky.

Dotaz na cenzuru

Do obecního periodika KOSTKA jsem poslal k otištění příspěvek splňující nová pravidla. Vydavatel z neznámých důvodů můj původní text zkrátil, zcenzuroval a ve výsledku změnil jeho smysl. Na ZZO č. 27 jsem položil písemný dotaz starostovi Hlobilovi, odpovědnému za periodikum KOSTKA, na základě jakých konkrétních právních důvodů bylo do mého textu zasaženo.

Ve své písemně položené otázce jsem uvedl porovnání obou dokumentů – zaslaného a otištěného. Jistě vám neuniklo, že můj text o délce 982 úhozů splnil požadovaný limit 1000 úhozů. Obcí publikovaný text byl zkrácen na 694 úhozů. Níže si můžete oba texty porovnat – žlutě vyznačené bylo vydavatelem zcenzurováno.

porovnani

Nejabsurdnější cenzura mi přijde vypuštění slova videozáznam. Vulgární ani urážlivé mi slovo videozáznam nepřijde. To že videozáznam ze zastupitelstva pořizuji je ostatně uvedeno v každém zápise a předsedající Petr Hlobil to vždy v úvodu nahlas oznámí. Videozáznam tedy nebude protizákonný. Jediný důvod cenzury slova videozáznam co mi napadá je – obsah. To co kdo veřejně řekne na veřejném zasedání zastupitelstva, je na videozáznamu. A tím pádem si to kdokoliv může poslechnout. Jestli řečník mlátí prázdnou slámu a krmí nás bezobsažnými frázemi, jestli projednávané věci rozumí, nebo přišel bezmyšlenkovitě zvedat ruku dle připraveného scénáře. Díky videozáznamu publikovaném na webu, je zasedání zastupitelstva obce Kostelec u Holešova pod širokou veřejnou kontrolou. Tak širokou, že to asi přátelé starých pořádků nedokáží rozdýchat.

Na mé úvaze bude asi něco pravdy. 10.5.2018 přišla odpověď na mou otázku.

Stanovisko redakční rady Konečná verze_Page_1

Stanovisko redakční rady Konečná verze_Page_2

Konkrétní právní důvody, na které jsem se ptal ve své otázce, jsem se nedozvěděl. Přípis co mi byl 10.5.2018 zaslán nebudu v tuto chvíli komentovat, protože je v běhu stížnost podaná ke Krajskému úřadu Zlínského kraje. Věřím ve zdravý úsudek vnímavých čtenářů, kteří si dozajista svůj názor na konání vydavatele periodika KOSTKA udělají.

Kompletní doklady k této žádosti ze dne 3.4.2018 naleznete zde.

Máme mít strach o zdraví a život, když projevíme odlišný názor?

Dělá bordel v obci, říká o zastupiteli ten, co ho napadl. Není to novinářská zkratka v titulku článku Zlínského deníku, ale realita ze soudní síně hlavního líčení s útočníkem, kterému nově hrozí až 12 let.

Zlínský Zlinsky denik titulka 180511deník v pátek 11. května 2018 v čísle 108 otisknul, hned na druhý den po konání hlavního líčení, článek redaktorky Jany Zavadilové. Informace čerpala přímo v soudní síni z výpovědí účastníků trestního řízení při veřejném pojednávání na okresním soudě v Kroměříži.

Tištěnou verzi článku si můžete přečíst zde.

Zlinsky denik 180511

Jak jsem doprovodil odkaz článku na FB profilech, dovolím si i zde upřesnit některé nepřesnosti v článku. Soudkyně zadala znalecké posudky ohledně posouzení těžké újmy na zdraví (mého a mé manželky). Soudkyně chce mít podklady pro rozhodnutí o překvalifikování trestného činu na těžkou újmu na zdraví. Státní zástupce při líčení navrhnul rozšíření obvinění o útok na úřední osobu pro výkon pravomoci. Soudkyně tento návrh posoudí po vypracování znaleckých posudků.
Z útoku je natočený videozáznam, který je založen ve spisu na soudě jako důkaz. Kvůli presumpci neviny jej není možné zveřejnit. Škoda, že se včera na soudě videozáznam nepřehrával – přítomná paní redaktorka by dostala zřetelnější obraz jak a hlavně proč se útok na mou osobu odehrál.


Komentář. Je určitě zajímavé porovnat pětiměsíční názorovou přizpůsobivost starosty a rady obce k násilnému útoku na mou osobu. Do hlavního líčení 10.5.2018 nebyl jediný náznak, že by se obec distancovala od násilí v obci. Publikovaná vyjádření akcentovala, že lžu a šířím nepravdy a za útok si tedy můžu sám. Po vyřknutí hrozby 12ti letého trestu při jednání soudu starosta Hlobil mění rétoriku a do Zlínského deníku opatrně prohlašuje, cosi o nepřijatelnosti agrese.Že by do té doby nevěděl, že agrese nepatří do civilizované demokratické společnosti? Nebo měl jiné informace a jiná očekávání, jak bude útok stíhán? Kde je pravda, ví jen on. Co by si ale občané Kostelce u Holešova od starosty či rady obce určitě zasloužili, je jasné a jednoznačné odsouzení projevů násilí v obci. Myslím, že na to všichni čekají.

8.1.2018, dopis rady obce č.j. OÚKUH/001/2018

… k nežádoucím emocím přispívá šířená lež. To platí obecně o každém občanovi této obce, tedy i o Vás. Na Vámi šířené polopravdy, lži a zavádějící informace jste byl několikrát upozorněn. (pozn. bez uvedení konkrétních důkazů)

Klidné atmosféře v obci také škodí Vámi často podávané stížnosti k nadřízeným a dozorovým orgánům. V žádné ze zpráv z výsledku jejich šetření nebylo konstatováno, že by vedení obce jednalo proti zájmům obce a jejích občanů. (pozn. odvolání, stížnost, odpor, apod. jsou zákonné prostředky jak se domoci náprávy věci; nadřízené orgány kontrolovaly dodržování zákona obcí a zkonstatovaly jeho porušení obcí)

Jako členové rady obce Kostelec u Holešova preferujeme a zasazujeme se o klidnou pracovní atmosféru v obci a dobré sousedské vztahy. K tomuto nabádáme při každé možné příležitosti i ostatní spoluobčany, také Vás. Jsme přesvědčeni o tom, že útok na Vaši osobu nebyl promyšleným, plánovaným činem, nýbrž neuváženým, zkratovitým jednáním jednotlivce, ke kterému by za jiné situace nedošlo.

27.2.2018, Týdeník Kroměřížska

K tomu, aby v obci byl klid, můžete výrazným způsobem přispět i Vy, pane Žůrku. A to tím způsobem, že budete kolem sebe šířit pravdivé a objektivní informace. Vyzýváme Vás, pane Žůrku, chovejte se slušně ke svému okolí a nemusíte mít obavy z místní občanské války. (redakční citace z dopisu rady obce 8.1.2018)

11.5.2018, Zlínský deník

Zastupitelstvo obce je po celé volební období výrazně polarizováno. Opoziční zastupitelé mají často velmi vyhraněné názory a postupy, se kterými se vedení obce musí vypořádat, i když to není vůbec jednoduché. Řešit ale rozdílnost názorů agresí je nepřijatelné.
Zdroj: https://kromerizsky.denik.cz/zlociny-a-soudy/dela-bordel-v-obci-rika-o-zastupiteli-ten-co-ho-napadl-20180510.html

Náhubek na Žůrka

Pendrekový zákon, náhubkový zákon, akce Asanace, protistátní živly … To vše se mi vybavilo, když jsem pročítal dodatek pravidel zpravodaje KOSTKA. Možná toho příliš pamatuji, možná jsem toho příliš procestoval a poznal. Možná se mně osobně až příliš dotýká potlačování demokracie, svobody slova či svobodného myšlení. Demokracie není samozřejmostí. Musí se o ní každý den pečovat.

Nepřítel: Žůrek

Na posledním ZZO č. 26 v úterý 27.2.2018 se v bodě 8 schválil „náhubek na Žůrka“ – dodatek k pravidlům KOSTKA. Termín „náhubek na Žůrka“ nevolím náhodou, ale na základě exaktních faktů. Když si prohlédnete tiskovinu KOSTKA za poslední 2-3 roky, tak jsem jediný, kdo jako zastupitel psal příspěvky dle §4a TZ. Ostatní psali příspěvky jako ředitelé škol či jejich zaměstnanci, nebo předsedové spolků a zájmových sdružení. Tedy nikoliv z titulu funkce zastupitele. A pak přišel nepohodlný a rýpavý Žůrek, který nahlas řekne a napíše co si ostatní dovolí maximálně šuškat. Jako jediný jsem začal využívat právo na zveřejnění názoru opozičního zastupitele, zakotvené v tiskovém zákoně. Mějme na paměti, že se jedná o obecní periodikum, placené z obecních peněz, které má dávat prostor všem zastupitelům. Citace z dokumentu KÚ Zlínského kraje č.j. KUZL 78140/2017:

„Cílem je, aby nedocházelo k situacím, kdy nebyly veřejnosti předestřeny nesouhlasné názory, protinávrhy při řešení různých záležitostí či polemika nad zvoleným postupem. Veřejnost by měla být informována o tom, že na zasedáních volených a jejich poradních orgánů zaznívají také názory jiných členů či návrhy jiných řešení daných záležitostí, nad nimiž se vede polemika.“

Umlčet za každou cenu

Snaha umlčet mé názory v obecním zpravodaji se táhne delší dobu. Určitě si pamatujete legendární vystoupení vedoucí redaktorky Šárky Andrlíkové na ZZO č. 22 a její nezapomenutelnou právní perlu „Nejvyšší orgán obce je radakční rada“. V červnu 2017 podané sdělení zastupitele do čísla 2/2017 mi bylo napřed zamítnuto z důvodu délky větší jak 2500 úhozů. Doložil jsem, že takové pravidlo neexistuje. Odmítnutí změnili na důvod, že stránky www.kostelecuholesova.eu jsou reklamou. Vyžádal jsem si stanoviska příslušných orgánů – Ministerstva průmyslu a obchodu a KÚ Zlínského kraje.

RE_ zadost o stanovisko mpo HL_Page_1

KU Zlin odpoved Bogar HL_Page_3

Náhubkový dodatek pravidel

Na prosincovém ZZO č. 25 byla předložena verze dodatku pravidel KOSTKA, kterou nelze nazvat jinak než protiprávní paskvil. Dokument jsem opatřil připomínkami a rozeslal zastupitelům k projednání na ZZO č. 25. Zvláštní je, že tento můj dokument s připomínkami není přiložen k zápisu. Když jsem dle zákona na následujícím ZZO č. 26 podal námitky proti zápisu, opět dokument s námitkami není součástí zápisu. Jinými slovy nikde v oficiálních dokumentech obce není vidět, že někdo předložil konkrétní oponentní připomínky k Dodatku pravidel KOSTKA.

Obec zaslala na KÚ Zlínského kraje dotaz, zda je navržený dodatek Pravidel v souladu s Tiskovým zákonem. Obec obdržela odpověď – právní posouzení KÚ Zlínského kraje, č.j. KUZL 7985/2018 ze dne 31.1.2018. Zde jsou podstatné pasáže.

Z diskuze k bodu 8 a hlasování na ZZO č. 26 mám pocit, že si buď zastupitelé text odpovědi KÚ Zlínského kraje nepřečetli, nebo nerozumí psanému textu. Pro schválení Dodatku pravidel KOSTKA hlasovali prý z důvodu, že přišel dopis z KÚ Zlínského kraje.

Chytrému napověz, hloupého trkni

Z textů odpovědi KÚ Zlínského kraje na dotaz obce zřetelně vyplývá, že od posouzení dodatku jako celku dává krajský úřad i ministerstvo ruce pryč. Správně říkají, že ani MK ČR ani krajským úřadům nepřísluší hodnotit dokument předložený obcí. Zda jsou či nejsou pravidla předložená obcí v souladu se zákonem, to je věcí pouze a jen soudu. Diplomaticky obci říkají, že text dodatku obsahuje rizikové pasáže, které soud může vyhodnotit jako porušení zákona s patřičnými následky. Dovolím si zprávu od KÚ pro obec říct ještě přímočařeji, bez právních diplomatických formulací: zastupitelé dejte si pozor a takto formulovaný text neschvalujte.

Diskriminace, porušení ústavních práv

Nechci zabíhat do detailů, co je v dodatku špatně. Dovolím si jen připomenout, že obec může dle Listiny základních práv a svobod konat pouze věci stanovené zákonem. A zde jde obec v restrikcích Dodatku nad rámec Tiskového zákona. Podobně naráží schválený Dodatek na Listinu základních práv a svobod z pohledu diskriminace zastupitele oproti jiným přispěvatelům. A to je dost ostrá munice. Netuším, jak silné a kvalitní právníky obec má, aby si Dodatek pravidel KOSTKA obhájila. Ale když od Dodatku dali ruce pryč MK ČR a KÚ Zlínského kraje, tak led bude nejspíš hodně tenký.

Máme se bát o zdraví a život?

Napadený zastupitel skoro nevychází z domu, zní titulek z hlavní strany týdeníku Kroměřížska. Je to novinářská zkratka, nebo mezistupeň k umlčení nepohodlných názorů v Kostelci u Holešova?

Týdeník Kroměřížska 27. února 2018 v čísle 9 otisknul na titulní stránce článek redaktora Pavla Mašlaně o události a následcích mého napadení.

tydenik kromerizska 180227 A

Jelikož se jedná o regionální týdeník, nemusí se text článku dostat ke všem čtenářům těchto stránek. Kompletní článek si můžete přečíst zde.

tydenik kromerizska 180227 B

tydenik kromerizska 180227 C

Pro úplnost uvádím dopis rady obce, na který se v článku starosta Hlobil odvolává. Dopis je mimochodem součástí oficiálního zápisu rady obce č. 1/2018 (bod 8). Tedy veřejné stanovisko rady obce.

obec KuH Odpověď na dopis Ing. Petra Žůrka_Page_1

Nechci se tady zabývat trestně právními záležitostmi – otázkou viny a trestu. To je exkluzivní pravomoc orgánů činných v trestním řízení (policie, státní zástupce) a nezávislého soudu. Předpokládám, že případ objektivně a v souladu se zákonem vyšetří a vykonají patřičně úkony v rámci svých povinností a kompetencí.

V obci Kostelec u Holešova se 18.12.2017 odehrál násilný trestný čin – ublížení na zdraví, porušení domovní svobody a nebezpečné vyhrožování. Objektem útoku jsem byl já jako zastupitel, tedy úřední osoba. Příčinou útoku byly mé aktivity jako opozičního zastupitele. Chápu, že můžeme mít rozdílné názory na to, co a jak má místní samospráva řešit. Od toho existují v našem demokratickém právním státě volby, v nichž volíme své zástupce do zastupitelstva obce. Logicky někteří zvolení zastupitelé budou ve vládnoucí koalici a někteří v opozici. Vládnoucí koalice se bude snažit prosadit své plány, opozice se bude snažit plány koalice kontrolovat a předkládat protinávrhy. Tedy půjde o výměnu argumentů, názorů, dokladů, či právních stanovisek nadřízených úřadů či soudů. Tak je nastaven a funguje demokratický systém. Prosazování názorů násilím, fyzickým útokem či likvidací protivníka rozhodně do demokratického systému nepatří. Zažívali to novináři jako Sabina Slonková či teď nedávno Ján Kuciak, bohužel s fatálním koncem

Proč se o věci tak dlouho rozepisuji? V případě napadení mé osoby 18.12.2017 nerozumím postoji rady obce a vládnoucí koalice – jak se obec postavila či spíše nepostavila k násilnému útoku v obci. Dodnes jsem nikde nezaznamenal, že by se obec/rada/zastupitelstvo distancovalo od násilí v obci. Nemusí se nutně stavět na stranu agresora či oběti. Stačí, aby jasně a nahlas zaznělo, že s násilím nesouhlasí. Teď jsem byl cílem útoku já. Ale co když pro názorové neshody to příště bude jiný zastupitel či jiný názorový oponent? Co když to třeba příště bude Vaše dítě ve škole, protože si rodiče dovolili nahlas říct kritickou připomínku? Nebo třeba Vaše dítě bude terčem násilí, protože je odlišné od ostatních děti? Nebo třeba příště někdo zaútočí na fanouška týmu soupeře? Nebo třeba příště bude terčem útoku příznivec jiného druhu hudby? Rozhodně nechci podněcovat černé představy o bezpečnosti v Kostelci u Holešova. Ale bez toho, aby se obec jasně vymezila k násilí a násilnému řešení sporů, násilí v obci může neřízeně eskalovat. Agresoři si řeknou – obec k útoku mlčí, tedy ho schvaluje. A to uznáte, že není dobře. Obec by v žádném případě neměla, třeba i skrytě mlčením, podporovat násilí v obci. Jde o bezpečnost nás všech, jde o bezpečné žití v obci Kostelec u Holešova.

Dílčí audit 2017 – bez pochybení by to nešlo?

13. prosince 2017 proběhl dílčí audit. Auditorka opět upozorňuje (bohužel i opakovaně) na porušování pravidel obcí. Významnější sebereflexi jsem ze strany obce zatím nezaznamenal.

2 Audit 2017 1_Page_01

Celou zprávu auditorky si můžete přečíst zde.

Pracovní cesty

Na straně 5 zprávy se uvádí, že v roce 2016 auditorka upozorňovala na nesprávnost postupu při schvalování pracovních cest.

Z dokumentu jsem pochopil, že praxi obec nezměnila a nereagovala na výtku. Proto auditorka musela výtku zopakovat v závěrečném shrnutí v bodě B. Zdá se vám to malicherné trvání na zbytečných detailech? Věřte tomu, že v životě může mít takové opomenutí fatální následky. Pokud by se na služební cestě něco stalo bez příkazu k pracovní cestě, nebude to klasifikováno jako pracovní úraz včetně všech finančních následků. A dozajista to znáte ze své práce – vedoucí vám napřed musí podepsat doklad o vyslání na pracovní cestu a až potom můžete vyrazit. V obci je to identické.

Pronájem školní jídelny – Scholarest

Evergreen. Snad každá zpráva auditorky řeší tento svérázný způsob pronájmu obecního majetku soukromému podnikateli.

2 Audit 2017 1_Page_072 Audit 2017 1_Page_08Auditorka znovu (a opakovaně) upozorňuje, že nastavením podmínek ve smlouvě obec poskytuje soukromému podnikateli nepřímo finanční podporu z veřejných prostředků, aniž by to měla řádně ošetřeno smlouvou o dotaci. Odborně se tomu říká nedovolená podpora soukromého podnikání z veřejných prostředků ( čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie), problematiku řeší ÚOHS – více informací zde.

Dále auditorka (opět opakovaně) upozorňuje na chaos v kompetencích, který v obci máme. Jestliže smlouvu schválí zastupitelstvo, dodatek ke smlouvě musí schválit stejný orgán (tedy opět zastupitelstvo a nikoliv rada). To by rada mohla například udělat dodatek k původní smlouvě, ale se zcela novým obsahem, který by absolutně změnil smysl a cíl původní smlouvy. A to samozřejmě není možné.

Směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu

Dvakrát toto zastupitelstvo schvalovalo Směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Směrnice je důležitá proto, aby byla jasná pravidla o nakládání s veřejnými prostředky. Aby se minimalizoval neprůhledný či nevýhodný výběr dodavatele, aby se obrousily hrany ohledně podezření z korupce při zadávání veřejných zakázek. Směrnice je dozajista chvályhodným počinem.

2 Audit 2017 1_Page_08

Proč ale rada obce porušuje tuto Směrnici, kterou sama navrhla a prosadila? Auditorka si porušení samozřejmě musela všimnout.

Závěrem je korektní poznamenat, že dílčí zpráva auditorky slouží jako podnět k nápravě nalezených chyb, pokud se chyby dají napravit. Doufejme, že se obec popsané chyby a nedostatky pokusí napravit a v závěrečné zprávě auditorky za rok 2017 se již neobjeví.

KÚ vyhověl mému odvolání

Úředníci obce odmítnuli mou žádost v rozporu se zákonem. Nezbývalo než podat odvolání. KÚ Zlínského kraje mi dal zapravdu a nařídil obci znovu vyřídit mou žádost.

Rozhodnuti KU Zlin KUZL 86386_2017_Page_1

Rozhodnuti KU Zlin KUZL 86386_2017_Page_1

Pro ty z vás, co nechtějí pročítat celý dokument, doporučuji pozornosti alespoň následující věty ze zdůvodnění Rozhodnutí.

Rozhodnuti KU Zlin KUZL 86386_2017_Page_5

Rozhodnuti KU Zlin KUZL 86386_2017_Page_5

Kompletní rozhodnutí si můžete přečíst zde. Dokumenty a historii celé žádosti o informace ze dne 23.11.2017 je k dispozici zde.

KU zrušil odmítnutí obce poskytnout vítěznou nabídku Etmonta

Po poměrně zdlouhavé korespondenci žádostí, odmítnutí a odvolání mi Krajský úřad Zlínského kraje dal opět zapravdu, že mám právo, aby mi obec poskytnula vítěznou nabídku Etmonta na veřejné osvětlení. Přeci jen jedná se o zakázku v hodnotě 1/4 ročního rozpočtu obce.

rozhodnuti KU Zlin KUZL80796_2017 171128_Page_1

rozhodnuti KU Zlin KUZL80796_2017 171128_Page_1

Povinný (Obec) v zamítnutí napřed argumentoval tím, že požadovaná nabídka do veřejné soutěže nebyla vytvořena z veřejných zdrojů a pak dodatečně přidal argument, že Etmonta považuje svou nabídku za obchodní tajemství. Zvláštní je, že podobná argumentace zaznívala na ZZO 24, když byl dotazován administrátor VZ.

Z předchozích konzultací s ÚOHS a jinými administrátory VZ bylo očekávatelné, jak KÚ Zlínského kraje rozhodne.

rozhodnuti KU Zlin KUZL80796_2017 171128 HL_Page_5

Své odůvodnění KÚ Zlínského kraje zahajuje zdůrazněním smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím.

rozhodnuti KU Zlin KUZL80796_2017 171128 HL_Page_4

Dále se v textu odůvodnění KÚ Zlínského kraje vypořádává s jednotlivými argumenty povinného – „bez použití veřejných prostředků“ a „jedná se o obchodní tajemství„.

rozhodnuti KU Zlin KUZL80796_2017 171128 HL_Page_4

rozhodnuti KU Zlin KUZL80796_2017 171128 HL_Page_5

Komentář. Není mi srozumitelný postup obce, přesněji úředníků co zaujali odmítavé stanovisko při poskytnutí dokumentů (P. Hlobil a B. Rušikvasová) a vypracovali odůvodnění odmítnutí. Proč od 24.10.2017 s nimi musím argumentačně soupeřit, aby mi poskytnuli vítěznou nabídku Etmonta veřejné zakázky na veřejné osvětlení v obci? Proč se obec snaží oddaloval poskytnutí? Proč se snaží, abych se k dokumentu nedostal? Skrývá se v nabídce nějaký kostlivec? Byla nabídka nesprávně vyhodnocena hodnotící komisí? Porušil někdo zákon a snaží se to zamést pod koberec? Bojí se, že něco objevím a zveřejním? Nevím kde je pravda. Jen mi přijde podezřelé netransparentní jednání obce spojené s oddalováním (byť zákonným) poskytnutím informací. A je také možné, že se pletu a obec vše okolo veřejné zakázky udělala na 1*. Téměř dvouletá historie okolo veřejného osvětlení mi ale napovídá být spíše ostražitý než shovívavý. Pro korektnost je třeba uvést, že 8.12.2017 povinný poskytnul informace na nosiči dat zaslaným doporučeným dopisem.

Kompletní dokumenty ohledně žádosti ze dne 24.10.2017 naleznete zde.

 

 

 

Kontrola KU konstatovala porušení Tiskového zákona obcí

Krajský úřad Zlínského kraje při místním šetření 14.11.2017 konstatoval, že obec porušila ustanovení §8 odst. 2 Tiskového zákona při vydávání periodika Kostka.

KOSTKA_mistni_setreni HL_Page_1

Zjištěné porušení povinnosti obce Kostelec u Holešova, jako vydavatele periodika Kostka, uvedené v Úředním záznamu z místního šetření provedené Krajským úřadem dne 14.11.2017.

KOSTKA_mistni_setreni HL_Page_2

Tiskový zákon (TZ – zákon č. 46/2000 Sb.) za porušení jednotlivých paragrafů zákona neuvádí sankce. Výjimkou jsou přestupky uvedené v §17 TZ, což jsou zjednodušeně řečeno povinnosti vydavatele ohledně oznamovací povinnosti, registrace, uvádění povinných údajů či rozesílání povinných výtisků. Za tato porušení jsou v témže §17 TZ uvedeny i sankce. Je zřejmé, že na tuto část zákona se kontrolní a dozorové orgány soustředí a vydavatel by si povinnosti měl ohlídat.

Komentář: Otázkou zůstává, kdo za chybu může a nese odpovědnost. Vydavatelem periodika Kostka je obec Kostelec u Holešova, jejíž statutárním zástupcem je starosta ing. Petr Hlobil. Pak tu máme redakční radu (místostarostka M. Pospíšilíková, bývalá zastupitelka M. Mikešková, vedoucí redaktorka Š. Andrlíková), osobu výkonné redaktorky Š. Andrlíkové a v neposlední řadě i Radu obce (starosta P. Hlobil, místostarostka M. Pospíšilíková, radní V. Rušikvas, radní T. Marek, radní T. Hlobil). Kdo má jaké povinnosti a kompetence je pospáno v dokumentu Kostka – pravidla pro vydavani. Jsem přesvědčen, že kontrolních mechanismů při vydávání periodika Kostka má obec docela dost (výkonná redaktorka, redakční rada). Pokud by tyto interní mechanismy selhaly, pak nejvyšší a poslední odpovědnost má statutární zástupce obce P. Hlobil. Nejenže je poslední instancí ve smyslu kontroly, ale de jure je i jedinou odpovědnou osobou, zda obec koná v souladu s právními předpisy. Obávám se, že příčina bude nejspíše skryta v dlouhodobé neochotě kompetentních osob znát a porozumět textu zákonných norem, nedostatečné a nedůsledné kontrole, v dlouhém souboji o kompetence ventilovanými jako cenzura, neochotě se podrobit zákonům a nastaveným pravidlům. Netvrdím, že to musí být pravda, ale z tříletého pozorování to na mne dělá tento dojem. 

Veřejné osvětlení – výběrová řízení

Chronologický přehled vyhlášených a zrušených výběrových řízení, které obec vyhlásila na rekonstrukci veřejného osvětlení.

Delší dobu zjišťuji, že okolo realizace rekonstrukce/modernizace veřejného osvětlení koluje v obci mezi lidmi více mýtů než je zdrávo. Jsem přesvědčen, že bychom výměnu názorů měli vést na základě ověřitelných dokumentů a tím udržet kultivovanost diskuze. Proto jsem napsal tento příspěvek.

Dvě zásadní věci, co je třeba mít na paměti

 1. Obec hospodaří s veřejnými prostředky a veřejným majetkem, který je pod veřejnou kontrolou. Když se doma rozhodnete pořídít si za vlastní peníze nějakou věc, můžete to třeba hned druhý den realizovat. To ale obec nemůže. Jsou na to za léta vybudovaná pravidla (zákony, směrnice, vyhlášky, atd.). Důvod je jednoduchý – aby se zabránilo zneužívání veřejných prostředků, nebo jejich nehospodárnému využívání.
 2. Obec při uzavírání zakázek musí striktně postupovat v souladu se zákonem či směrnicí. Když se rozhodnete k postavení soukromého domu, můžete zakázku zadat první firmě co jste potkali. To obec nemůže. Musí na to vypsat veřejnou zakázku, ze které po několika měsících vzejde vítěz. Důvod je opět jednoduchý – aby se omezila korupce a všichni uchazeči měli stejné šance zakázku získat.

Dva výše uvedené body vypadají srozumitelně a snadně. V praxi se ale někdy dosahují obtížně a hlavně zdlouhavě, což běžný občan nese s nepochopením a nelibostí. Uvedu dva možná extrémní příklady z našeho okolí. První příklad je D1 úsek 0136, obchvat Přerova. Všichni ho chtějí, ale realizovat stavbu tak, aby byla správná a dobrá projektová příprava a k tomu nebyl porušen zákon, trvá více jak 10 let. Dluhonice bojují snad 20 let. Druhý extrémní příklad je D49 z Hulína na Fryšták. Myšlenka dobrá, ale realizace hodně drhne – taky více jak 10 let.

Jak dlouho trvá výběrové řízení u nás v obci?

Pokud je vše ideálně připraveno, je třeba počítat zhruba 2-3 měsíce od předložení veřejné zakázky zastupitelstvu po podepsání smlouvy s vítězem. K tomu si ale nutně připočítejte zhruba měsíc na přípravu a vytvoření dokumentace výběrového řízení. A pokud na akci potřebujete projekt, připočtěte si minimálně další 2-3 měsíce. Tedy v ideálním případě, že se nikdo neodvolá, nebude třeba něco přepracovávat, zastupitelstvo se bude okamžitě scházet, bude výběrko trvat 5-7 měsíců. Ve chvíli kdy se výběrko nepovede a musí se zrušit, připočtěte si další měsíc zdržení na odvolací lhůty, než můžete začít s novým výběrkem. To jsou požadavky zákona, se kterými je třeba u výběrka počítat. V případě našeho veřejného osvětlení musíme počítat půl roku až rok, než vybereme zhotovitele. Jestli si někdo myslí, že to obec může zvládnout do měsíce, tak to je nesmysl.

Výběrko na veřejné osvětlení v naší obci

Slýchávám, že opoziční zastupitelé jsou příčinou zdržování realizace veřejného osvětlení. Koalice má 10 hlasů, opozice 5. Koalice si v klidu prohlasuje cokoliv, když bude chtít. Problém je jinde – ve špatné přípravě výběrek. Zažili jsme čtyři pokusy o veřejnou zakázku. Jednu VZ zrušil z moci úřední ÚOHS, dvě zrušilo samo zastupitelstvo, z jedné vyšel vítěz. K tomu jsme kvůli konfliktu zájmů museli vypovědět smlouvu s administrátorem a hledat nového. Dělat výběrko na jednu akci více jak 14 měsíců není běžné. Dále uvádím heslovitý přehled zásadních schvalování. Za ním následuje detailní přehled s doklady, odkazy a jmenovitým hlasováním jednotlivých zastupitelů.


Stručný přehled

 • 11.7.2016 zastupitelstvo obce (ZO) uložilo přepracování předložené nulté Zadávací dokumentace (ZD) veřejné zakázky (VZ)
 • 2.8.2016 ZO schválilo ZD první VZ
 • 13.9.2016 ZO schválilo vítěze první VZ na úvěr
 • 5.11.2016 ÚOHS zrušil první VZ schválenou 2.8.2017 ZO
 • 8.12.2016 ZO zrušilo první VZ schválené 2.8.2017
 • 8.12.2016 ZO schválilo novou ZD druhé VZ
 • 8.12.2016 ZO neschválilo návrh na vypovězení smlouvy se STILT PROJECT
 • 12.12.2016 RO schválila vypovězení smlouvy se STILT PROJECT, který před 4 dny členové rady neschválili na zastupitelstvu
 • 28.2.2017 ZO schvaluje vypovězení smlouvy se STILT PROJECT
 • 28.2.2017 ZO revokuje (ruší) usnesení z 8.12.2016 ohledně druhé VZ
 • 27.6.2017 ZO schvaluje upravenou PD (projektovou dokumentaci)
 • 27.6.2017 ZO schvaluje novou ZD třetí VZ na VO
 • 17.8.2017 ZO schvaluje zrušení třetí VZ schválené dne 27.6.2017
 • 17.8.2017 ZO schvaluje novou ZD a vyhlášení čtvrté VZ
 • 19.9.2017 ZO schvaluje vítěze čtvrté VZ

Podrobný přehled s doklady a odkazy

zastupitelstvo č. 14, 11.7.2016

V bodě 4 je předložen zastupitelstvu ke schválení nultý pokus o výzvu k podání nabídky na zhotovitele projektu „Modernizace a rozšíření veřejného osvětlení v obci Kostelec u Holešova“. Po projednání předložené dokumenty zastupitelstvo odmítá a nechává zadávací dokumentaci přepracovat. Zápis ZZO 14.

zapis zastupitelstvo c. 14 - 11. 7. 2016 HL_Page_7

04-ZO-14 ZD VZ zhotovitel VO hlasovani
Pro: P. Hlobil, Pospíšilíková, Rušikvas, T. Hlobil, Marek, A. Pospíšilík, Mikešková, Zaviačičová, Tkadlčík, Masný, Měrka, L. Pospíšilík, Žůrek, Dulava. Proti: nikdo, Zdržel se: nikdo


 zastupitelstvo č. 15, 2.8.2016

V bodě 4 je předložen zastupitelstvu ke schválení první pokus výzvy k podání nabídky na zhotovitele projektu „Modernizace a rozšíření veřejného osvětlení v obci Kostelec u Holešova“. Zastupitel Žůrek přečetl a předal námitky k projednávanému bodu, které jsou přílohou zápisu. Zastupitelstvo schvaluje usnesení 11 hlasy. Zápis ZZO 15.

zapis zastupitelstvo c. 15 - 2. 8. 2016_Page_3zapis zastupitelstvo c. 15 - 2. 8. 2016_Page_4

04-ZO-15 ZD VZ zhotovitel VO hlasovani
Pro: P. Hlobil, Pospíšilíková, Rušikvas, T. Hlobil, Marek, A. Pospíšilík, Mikešková, Zaviačičová, Tkadlčík, Masný, Dulava. Proti: nikdo, Zdržel se: Měrka, L. Pospíšilík, Žůrek, R. Pospíšilík


zastupitelstvo č. 16, 13.9.2016

V bodě 4 je předložena zastupitelstvu ke schválení nejvhodnější nabídka poskytovatele úvěru na výstavbu – „Modernizace
a rozšíření veřejného osvětlení v obci Kostelec u Holešova“. Zastupitel Žůrek upozorňuje, že první pokus o výběrové řízení neproběhl v souladu s platnou Směrnicí obce k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (nebylo uveřejněno na www stránkách obce). Zápis ZZO 16.

zapis zastupitelstvo c. 16 - 13. 9. 2016_Page_4

04-ZO-16 vitez VZ uver VO hlasovani
Pro: P. Hlobil, Pospíšilíková, Rušikvas, A. Pospíšilík, Slováček, Zaviačičová, Tkadlčík, Masný, Dulava. Proti: Žůrek, Zdržel se: Marek, Měrka, L. Pospíšilík


zásah ÚOHS

Dne 5.11.2017 nabylo právní moci rozhodnutí ÚOHS (Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže), který z moci úřední zrušil první pokus o výběrové řízení schválené dne 2.8.2016 na ZZO 15. Více si přečtete zde.

410087381_0_s0599_2016-koncept-rozhodnuti_page_01

410087381_0_s0599_2016-koncept-rozhodnuti_page_02

ÚOHS obci ukládá zaplatit náklady řízení ve výši 30.000 Kč.

410087381_0_s0599_2016-koncept-rozhodnuti_page_02


 zastupitelstvo č. 17, 8.12.2016

V bodě 3 navrhuje zastupitel Měrka na základě předložených dokumentů vypovědět smlouvu s administrátorem veřejných zakázek. Hlasováním zastupitelé návrh nepřijali.

zapis zastupitelstvo c. 17 - 8. 12. 2016_Stránka_05

Pro: Měrka, Furch, Žůrek, R. Pospíšilík, Proti: P. Hlobil, Pospíšilíková, Rušikvas, T. Hlobil, Tkadlčík, Masný, Zdržel se: Marek, Slováček, Zaviačičová, Dulava

Dále jsou na základě Rozhodnutí ÚOHS zrušeny veřejné zakázky prvního pokusu schválené na ZZO 15 dne 2.8.2017.

zapis zastupitelstvo c. 17 - 8. 12. 2016_Stránka_05

Pro: P. Hlobil, Pospíšilíková, Rušikvas, T. Hlobil, Marek, Slováček, Zaviačičová, Tkadlčík, Masný, Měrka, Furch, Žůrek, R. Pospíšilík, Dulava, Proti: nikdo Zdržel se: nikdo

V bodě 4 je schválena nová ZD druhého pokusu VZ.

zapis zastupitelstvo c. 17 - 8. 12. 2016_Stránka_06

zapis zastupitelstvo c. 17 - 8. 12. 2016_Stránka_07

04-ZO-17 ZD VZ zhotovitel VO hlasovani
Pro: P. Hlobil, Pospíšilíková, Rušikvas, T. Hlobil, Marek, Slováček, Zaviačičová, Tkadlčík, Masný, Dulava, Proti: Měrka, Furch, Žůrek, Zdržel se: R. Pospíšilík


Rada obce č. 25, 12.12.2016

V bodě 3 navrhuje vypovědět smlouvu s administrátorem veřejných zakázek. Pro hlasují všichni radní. O 4 dny dříve na zastupitelstvu stejní radní hlasovali proti identickému usnesení resp. radní Marek se zdržel hlasování.

25 RO 16 zapis rada c. 25_2016 - 12. 12. 2016_Page_2


 zastupitelstvo č. 18, 28.2.2017

V bodě 7 ZO schvaluje ukončení příkazní smlouvy s firmou STILT PROJECT s.r.o.

zapis zastupitelstvo c. 18 - 28. 2. 2017 170307_Page_09

07-ZO-18 vypoved smlouvy STILT PROJECTS hlasovani
Pro: P. Hlobil, Pospíšilíková, T. Hlobil, Marek, A. Popsíšilík, Zaviačičová, Tkadlčík, Masný, Měrka, Furch, Žůrek, R. Pospíšilík, Dulava, Proti: nikdo Zdržel se: Rušikvas

V bodě 8 ZO revokuje (ruší) usnesení ze ZO 17 ohledně druhého pokusu VZ

zapis zastupitelstvo c. 18 - 28. 2. 2017 170307_Page_09

08-ZO-18 revokace ZD na VO hlasovani
Pro: P. Hlobil, Pospíšilíková, T. Hlobil, Marek, A. Popsíšilík, Zaviačičová, Tkadlčík, Masný, Měrka, Furch, Žůrek, R. Pospíšilík, Dulava, Proti: nikdo Zdržel se: Rušikvas


zastupitelstvo č. 22, 27.6.2017

V bodě 2 ZO schvaluje upravenou projektovou dokumentaci VO.

zapis zastupitelstvo c. 22 - 27. 6. 2017_Page_2

02-ZO-22 schvaleni PD VO v obci hlasovani
Pro: P. Hlobil, Pospíšilíková, Rušikvas, T. Hlobil, Marek, Slováček, Zaviačičová, Tkadlčík, Masný, Měrka, Žůrek, R. Pospíšilík, Dulava, Proti: nikdo Zdržel se: nikdo

V bodě 3 ZO schvaluje novou ZD třetího pokusu veřejné zakázky na veřejné osvětlení.

zapis zastupitelstvo c. 22 - 27. 6. 2017_Page_2

03-ZO-22 schvaleni ZD VO v obci hlasovani
Pro: P. Hlobil, Pospíšilíková, Rušikvas, T. Hlobil, Marek, Slováček, Zaviačičová, Tkadlčík, Masný, Měrka, Žůrek, R. Pospíšilík, Dulava, Proti: nikdo Zdržel se: nikdo


zastupitelstvo č. 23, 17.8.2017

V bodě 4 ZO schvaluje zrušení třetího pokusu VZ schválené dne 27.6.2017, kromě jiného i z důvodů přešetřování ze strany ÚOHS.

zapis zastupitelstvo c. 23 - 17. 8. 2017_Page_5

04-ZO-23 zruseni VZ na VO hlasovani
Pro: P. Hlobil, Pospíšilíková, Rušikvas, T. Hlobil, Marek, A. Pospíšilík, Slováček, Zaviačičová, Tkadlčík, Masný, Měrka, Žůrek, Dulava, Proti: nikdo Zdržel se: nikdo

V bodě 5 ZO schvaluje novou ZD čtvrtého pokusu VZ a schvaluje vyhlášení veřejné zakázky.

zapis zastupitelstvo c. 23 - 17. 8. 2017_Page_6

05-ZO-23 schvaleni ZD na VO hlasovani ZD
Pro: P. Hlobil, Pospíšilíková, Rušikvas, T. Hlobil, Marek, A. Pospíšilík, Slováček, Tkadlčík, Masný, Proti: nikdo Zdržel se: Zaviačičová, Měrka, Žůrek, Dulava

zapis zastupitelstvo c. 23 - 17. 8. 2017_Page_5

05-ZO-23 schvaleni ZD na VO hlasovani zverejneni
Pro: P. Hlobil, Pospíšilíková, Rušikvas, T. Hlobil, Marek, A. Pospíšilík, Slováček, Tkadlčík, Masný, Proti: nikdo, Zdržel se: Zaviačičová, Měrka, Žůrek, Dulava


zastupitelstvo č. 24, 19.9.2017

V bodě 4 ZO schvaluje změnu usnesení o vyhlášení čtvrtého pokusu VZ se zpětnou platností

04-ZO-24 vitez VZ VO hlasovani retroaktivni usneseni
Pro: P. Hlobil, Pospíšilíková, Rušikvas, T. Hlobil, Marek, A. Pospíšilík, Slováček, Zaviačičová, Tkadlčík, Masný, Proti: nikdo, Zdržel se: Měrka, Furch, Žůrek, R. Pospíšilík, Dulava

a vítěze čtvrtého pokusu VZ.

04-ZO-24 vitez VZ VO hlasovani vitez
Pro: P. Hlobil, Pospíšilíková, Rušikvas, T. Hlobil, A. Pospíšilík, Slováček, Zaviačičová, Tkadlčík, Masný, Proti: nikdo, Zdržel se: Měrka, Furch, Žůrek, R. Pospíšilík, Dulava, Nehlasoval: Marek

KU vyhověl mé stížnosti na obec

Od srpna 2017 úředníci obce Kostelec u Holešova (B. Rušikvasová, P. Hlobil) nesprávně vyřizují žádosti o zápisy Rady obce. Ačkoliv žádost podává právnická osoba, obec dokumenty poskytuje fyzické osobě. Krajský úřad Zlínského kraje akceptoval mou stížnost a Rozhodnutím přikázal obci správně poskytnout požadované informace.

Krajský úřad Zlínského kraje dne 10.11.2017 vydal Rozhodnutí, kterým přikázal obci Kostelec u Holešova, aby žadateli o informace, společnosti Big Original s.r.o., poskytnula požadované informace.

KU Zlin rozhodnuti 171110_Page_1

KU Zlin rozhodnuti 171110_Page_1

Ve zkratce o co se jedná. Dle zákona 106/1999 Sb. – zákon o svobodném přístupu k informacím – má každý právo požádat o informace vzniklé z veřejných prostředků (zjednodušeně řečeno). Je lhostejné, jestli se jedná o fyzickou osobu (občana), nebo o právnickou osobu (firma, instituce apod.). Kdo o informace požádá, ten je musí obdržet. V tomto konkrétním případě žádá firma Big Original s.r.o. (právnická osoba), ale obec informace poskytuje Ing. Petru Žůrkovi (fyzické osobě). Navíc tento svůj postup obec poněkud absurdně zdůvodňuje:

„Protože Vaše společnost požaduje „originální zápis z jednání rady obce“ a jednatel společnosti a zároveň jediný společník je zastupitelem obce Kostelec u Holešova, poskytujeme Vám informaci jako zastupiteli obce Kostelec u Holešova.“

Absurditu zdůvodnění obce Vám přiblížím na ilustračním příkladu (záměrně přehnaném). Firma (právnická osoba) – např. Pilana nebo Meopta – požádá obec Kostelec u Holešova o informace. Obec ale tyto informace neposkytne firmě (žadateli), ale vrátnému ve firmě. Zdůvodní to tím, že vrátný (fyzická osoba) je zastupitelem v obci Kostelec u Holešova.

Komentář závěrem. Je možné, že si úředníci obce chtěli zjednodušit práci a neposkytnout dokumenty s výmluvou, že je zastupitelé již mají k dispozici. Je klidně možné, že se úředníkům obce nechtělo anonymizovat poskytované dokumenty. A je také možné, že úředníci obce nevnímají rozdíl mezi právnickou a fyzickou osobou. Netuším, co je pravý důvod pochybení úředních osob obce – B. Rušikvasové a Ing. Petra Hlobila. Důležité je, že Krajský úřad Zlínského kraje udělal Rozhodnutí a tím obci objasnil jak má dodržovat a aplikovat zákon v praxi.

Veškeré dokumenty si můžete prohlédnout v horním menu ŽÁDOSTI O INFORMACE, konkrétně 16.10.2017 – Big Original, originální zápis RO č. 20/2017.

KU rozhodnul o pochybení obce

Netuším, který z úředníků obce Kostelec u Holešova (B. Rušikvasová, P. Hlobil) pochybil při vyřizování mé žádosti o faktury za telefonní účty od Vodafone. Ať to byl kdokoliv, anonymizace všech 795 volaných čísel odporuje logice a zdravému rozumu. Krajský úřad Zlínského kraje dal zapravdu mému odvolání a zrušil předchozí rozhodnutí obce.

Krajský úřad Zlínského kraje svým Rozhodnutím ze dne 6.11.2017 zrušil Rozhodnutí obce Kostelec u Holešova o částečném odmítnutí mé žádosti o informace ze dne 25.9.2017.

KU ZLIN rozhodnuti 171106_Page_1KU ZLIN rozhodnuti 171106_Page_1

Ve stručnosti o co jde. Požádal jsem o faktury za obecní telefony za 4 měsíce (červen – září). V příloze faktur jsou volaná čísla. Na účtě čísla 724184620, které jako služební mobil používá Ing. Petr Hlobil, bylo realizováno 795 odchozích hovorů a 1 SMS zpráva. Úředníci obce všech 795 čísel bez výjimky zakryli (anonymizovali) s odůvodněním na ochranu osobních údajů. Jenže zákon 101/2000 Sb. na ochranu osobních údajů se týká pouze fyzických osob a ne právnických osob. Tedy netýká se úřadů, firem, státních institucí, barevných linek atd. A že by ze služebního telefonu 724184620 starosty obce ze 795 telefonátů za 4 měsíce nebyl ani jeden pro právnické osoby? Tomu asi věří jen ti úředníci, co rozhodnutí vydali.

Veškeré dokumenty si můžete prohlédnout v horním menu ŽÁDOSTI O INFORMACE, konkrétně 25.9.2017 – faktury Vodafone 6/2017 –.

Na závěr si dovolím vysvětlující komentář. Možná někoho z Vás napadlo, proč chci vědět komu se z obecního telefonu volá. Odpověď je jednoduchá. Jednak na tyto informace máme ze zákona právo, abychom dokázali kontrolovat správu věcí veřejných, hospodaření s majetkem obce a nakládání s finančními prostředky. Touto žádostí jsem si také chtěl prověřit tvrzení vyřčená na zastupitelstvu obce, které má následky v porušení zákona.

Čtvrtý pokus opět špatně?

Další pokus, čtvrtý v pořadí, o výběrové řízení na veřejné osvětlení v obci čeká nejspíš předčasné zrušení. Stejně jako v předchozích případech. Kdo tentokrát udělal chybu? Starosta Ing. Petr Hlobil? Administrátor Dobrá zakázka?

Již čtyřikrát byl učiněn pokus vyhlásit a realizovat výběrové řízení na veřejné osvětlení v obci. První pokus ze dne 5.8.2016 byl pro postup obce v rozporu se zákonem zrušen Úřadem pro hospodářskou soutěž dne 5.11.2016 a obec musela zaplatit 30.000 Kč.

Druhý pokus ze dne 8.12.2016 byl zrušen rozhodnutím zastupitelstva dne 28.2.2017. Naštěstí ještě předtím, než byla VZ vyhlášena. Při té příložitosti byl vyměněn administrátor VŘ.

Třetí pokus byl zahájen 28.6.2017. Veřejná zakázka byla uchazečem napadena a Úřad pro hospodářskou soutěž začal regulérnost VŘ prověřovat. Zastupitelstvo dne 17.8.2017 rozhodlo o vyloučení jednoho uchazeče a o zrušení výběrového řízení. Zrušení výběrového řízení bylo v usnesení 5/23Z/2017 podmíněno nabytím právní moci o vyloučení uchazeče.

zapis zastupitelstvo c. 23 - 17. 8. 2017 oznacene_Page_5

Čtvrtý pokus schválilo zastupitelstvo 17.8.2017 usnesením 6/23Z/2017 s tím, veřejná zakázka může být vyhlášena až po nabytí právní moci o zrušení předchozího výběrového řízení (z 28.6.2017).

zapis zastupitelstvo c. 23 - 17. 8. 2017 oznacene_Page_5

Překvapivě hned následující den 18.8.2017 po zasedání zastupitelstva byla veřejná zakázka vyvěšena na úřední desce obce.

170821 web obec HL

Dne 5.9.2019 byla na profil zadavatele k veřejné zakázce z 28.6.2017 přidána závěrečná zpráva a především informace o zrušení veřejné zakázky ke dni 2.9.2017.

zruseni VZ 170905 HL

 

Pozorný čtenář si jistě všimnul, že nesouhlasí datumy. 2.9.2017 byla ukončena veřejná zakázka, a tedy nejdříve 3.9.2017 dle usnesení zastupitelstva mohla být vyhlášena nová veřejná zakázka. Jenže ta byla vyhlášena již 18.8.2017 – evidentně předčasně, v rozporu s usnesením zastupitelstva a v konečném důsledku i v rozporu se zákonem.

Kdo udělal chybu? Ukvapil se starosta Ing. Petr Hlobil zaslepený touhou zahájit co nejdříve práce na veřejném osvětlení? Pochybil administrátor Dobrá zakázka, který má dohlížet nad zákonností procesu výběrového řízení? Nečetli snad starosta a administrátor usnesní zastupitelstva, či nerozumí textu usnesení? Nebo snad opovrhují rozhodnutím zastupitelstva a uzurpují si do svých rukou moc, která jim nepatří? Netuším, co je z toho pravda. Jednu věc ale s jistotou vím: bylo porušeno usnesení zastupitelstva. K tomu navíc vyhlášení a realizace výběrového řízení z 18.8.2017 nemá právní oporu, takže lze očekávat námitky uchazečů a možná i opětovný zásah ÚOHS.

 

ZZO č. 22 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání ZZO č. 22 konaného dne 27. června 2017 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kosteleci u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení a schvalování programu ZZO č. 22. Délka 3:54.

Bod 2 programu: schválení přepracované projektové dokumentace veřejného osvětlení v obci. Délka 9:04.

Bod 3 programu: schválení zadávací dokumentace veřejné zakázky „Modernizace a rozšíření veřejného osvětlení v obci Kostelec u Holešova“. Délka 4:36.

Bod 4 programu: kontrola usnesení ZZO č. 21. Délka 6:02.

Bod 5 programu: informace o činnosti OÚ. Délka 17:13.

Bod 6 programu: schválení závěrečného účtu obce Kostelec u Holešova za rok 2016. Z technických důvodů je záznam rozdělen na 2 části.

Bod 7 programu: schválení účetní uzávěrky a hospodářského výsledku obce Kostelec u Holešova za rok 2016. Délka 2:26.

Bod 8 programu: schválení závěrečného účtu Svazku obcí pro hospodaření s odpady za rok 2016. Délka 3:03.

Bod 9 programu: schválení prodeje obecních pozemků. Délka 3:54.

Bod 10 programu: rozpočtové opatření. Délka 14:39.

Bod 11 programu: diskuze. Délka 32:27.

Bod 12 programu: závěr. Délka 0:53.

Zápis ze ZZO č. 22 naleznete zde.

Audit 2016 – vyvození důsledků

Publikovaná zpráva auditorky za rok 2016 je pro obec nelichotivá. Vyzval jsem ostatní zastupitele, abychom k popsaným pochybením zaujali jasný postoj, který třeba může vyústit v odvolání starosty, nebo TO (trestní oznámení).

Příloha č. 6 -Zpráva o kontrole hospodaření za rok 2016_Page_01

Na straně 11 zprávy auditorky se popisuje překročení působnosti ing. Petra Hlobila v roli starosty obce.

Příloha č. 6 -Zpráva o kontrole hospodaření za rok 2016_Page_11

Zjednodušeně řečeno: pravomoc vyhrazenou ze zákona zastupitelstvu ohledně prodeje obecního majetku si neprávem přivlastnil ing. Petr Hlobil a bez souhlasu zastupitelstva podepsal smlouvu o prodeji obecního majetku. Neplatnost smlouvy sice může napadnout pouze obec či kupující, ale promlčecí doba je 10 let. A to je hodně dlouhá doba, kdy se může odehrát mnoho změn.

Osobně si myslím, že v tomto případě jde o trestný čin zneužití pravomoci veřejného činitele. Ale je na PČR a státním zástupci jak budou věc klasifikovat při případném podání TO. Úmysl tam asi nebyl. Jestli se jednalo o neznalost, naivitu, nepozornost, nevzdělanost, neumětelství, neochotu nahlédnout do zákona, nebo lenost poradit se s odborníkem, to netuším. V každém případě ing. Petr Hlobil funkci starosty zastává téměř 3 roky, takže zákon 128/2000 Sb. si už mohl opatřit a nastudovat. Jak říkají právníci, neznalost zákona neomlouvá.

Na straně 9 zprávy se auditorka věnuje problematickému finančnímu pozadí smlouvy pronájmu školní jídelny soukromému podnikateli Scolarest.

Příloha č. 6 -Zpráva o kontrole hospodaření za rok 2016_Page_09

Opět zjednodušeně řečeno. Obec veřejnými financemi podporuje soukromého podnikatele, aniž by pro to měla oporu v zákoně. A ne zrovna malými částkami:

 • rok 2015, září-prosinec: 173.913 Kč (doklad zde)
 • rok 2016, leden-prosinec: 371.397 Kč (doklad zde – paragraf 3141 příjmy str. 1, výdaje str. 3)

Který jiný podnikatel v obci je takto štědře z veřejných peněz podporován? Já nevím o žádném.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže na svých stránkách velmi pěkně popisuje problematiku zakotvenou v čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, která řeší veřejnou podporu.

V tomto případě si osobně myslím, že se jedná o nedovolenou podporu soukromého podnikání z veřejných prostředků. A protože škoda je vyčíslitelná na 545.310 Kč, mohlo by se jednat o trestný čin. Je opět věcí PČR a státního zástupce jak věc posoudí a budou klasifikovat při případném podání TO. Narozdíl od přechozího případu, úmysl tady je – detaily nebudu rozvádět, abych nezasahoval do práce PČR. Smutné je, že přes rok na nesoulad se zákonem upozorňuji (i s některými kolegy). Namísto racionální výměny názorů a snahy věc vyřešit, se nám od vedení obce dostává odpovědi „dětem chutná„. K tomu snad ani není co dodat. Možná jen připomenout, že neznalost zákona neomlouvá.

Vím, že předchozí řádky mohou být pro někoho moc komplikované a nesrozumitelné. Proto jsem zastupitele s měsíčním předstihem písemně 30.5.2017 vyzval, aby si informace mohli dohledat, prověřit či prokonzultovat s odborníky. Rozhodně netvrdím, že mám pravdu. Ale pochybení jsou dle mého názoru tak závažná, že bychom věci neměli brát na lehkou váhu. Třeba PČR a státní zástupce po podání TO věc uzavře, že zákony porušeny nebyly. Nebo podá žalobu. V každém případě my, jako zastupitelé, bychom měli mít stále a vždy na paměti složený slib: “ … a řídit se Ústavou a zákony České republiky„.

ZZO č. 21 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání ZZO č. 21 konaného dne 30. května 2017 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kosteleci u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení, schvalování programu ZZO č. 21 a námitky k zápisu ZZO č. 20. Délka 13:41.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZZO č. 20. Délka 6:29.

Bod 3 programu: informace o činnosti OÚ. Délka 22:53.

Bod 4 programu: schválení vítěze veřejné zakázky projektu „Moje vysněná hřiště“ v Kostelci u Holešova a Karlovicích. Délka 15:30.

Bod 5 programu: výběr dodavatele oprav fasády Domu služeb a ochozu školní jídelny. Délka 36:16.

Bod 6 programu: schválení záměru prodeje obecních pozemků. Délka 13:58.

Bod 7 programu: schválení dotace na podporu Linky bezpečí. Délka 8:04.

Bod 8 programu: schválení zadání projektové dokumentace na revitalizaci rybníka v Karlovicích. Délka 12:01.

Bod 9 programu: diskuze. Délka 1:11:51.

Bod 10 programu: závěr. Délka 0:44.

Zápis ze ZZO č. 21 naleznete zde.

Chyba, nebo záměr úředníků obce?

Úředníci obce – Ing. Petr Hlobil a Bc. Božena Rušikvasová – rozhodli o odmítnutí poskytnutí informací. Krajský úřad ve Zlíně mi dal za pravdu a jejich rozhodnutí zrušil. Zároveň poznamenal, že pokud úředníci obce jeden den informace odmítnou a následující den je zveřejní, by mohlo být vnímáno jako určitá obstrukce ze strany povinného (obce).

rozhodnuti KUZL 170425_Page_1

rozhodnuti KUZL 170425_Page_1

Dokument KÚ ve Zlíně si můžete prohlédnout zde. Veškeré dokumenty týkající se této žádosti jsou přehledně k dispozici zde. Uvádím krátký chronologický přehled.

Marně přemítám, jestli se při vyřizování mé žádosti jednalo o chybu, nebo záměr 2 úředníků obce. Na straně jedné se svolávalo mimořádné zastupitelstvo, aby co nejdříve schválilo zadávací dokumentaci výběrového řízení. Pak trvalo celých 15 dní, než Výzva byla zveřejněna na webu obce, což mi přišlo podivné. Na straně druhé ve třetině lhůty pro vyřízení mé žádosti obec rychle vydá rozhodnutí o zamítnutí mé žádosti, protože dokumenty údajně nemá. Následující den už je má a vyvěsí je na web obce. Nevím, co si o tom mám myslet. Jedná se jen o chybu úředníků Ing. Petra Hlobila a Bc. Boženy Rušikvasové při vyřizování mé žádosti? Nebo se jedná o sofistikovanější záměr o obstrukce a oddálení poskytnutí dokumentů?

Za pozornost stojí také pokus úředníků obce o odmítnutí mé žádosti, protože dokumenty neexistují. Tuto formulaci s oblibou úředníci naší obce používají. KÚ ve Zlíně ve svém Rozhodnutí povinnost povinného dohledat dokumenty detailně rozebral včetně odkazů na judikáty NSS a ÚS. Dovolím si volně odcitovat podstatné argumenty. Původní formulace naleznete zde.

 • V daném případě má odvolací orgán za to, že měl povinný subjekt minimálně vyvinout snahu o získání požadovaných informací.
 • … je povinen poskytovat pouze ty informace, … které má nebo by měl mít k dispozici.
 • Pokud však povinný subjekt (třebaže prostřednictvím externího subjektu) požadované dokumenty již vypracoval, má povinnost je poskytnout.
 • … dle Ústavního soudu … má být … povinným vyvinuta snaha o získání informací. ÚS: „je třeba hledat v tomto směru i cesty jiné“
 • … požadovanou informaci … mít mohl. Povinný měl minimálněvyvinout úsilí požadované dokumenty od administrátora VZ získat.
 • zadavatel VZ zná, nebo by alespoň měl znát, harmonogram VZ.
 • Situace, kdy povinnýodmítne poskytnout informace o zveřejnění VZ s tím, že informací nedisponuje, a následující den zveřejnění provede, by mohla být vnímána jako určité obstrukce ze strany povinného.

Byla to chyba, nebo záměr úředníků obce abych požadované dokumenty dostal až 14 dní po ukončení veřejné zakázky? Osobně v tom mám jasno. Vnímavý čtenář si názor dozajista také dokáže zformulovat.

 

ZZO č.20 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání ZZO č. 20 konaného dne 27. dubna 2017 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kosteleci u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení, schvalování programu ZZO č. 20 a připomínky k nekompletnosti zápisu ZZO č. 19. Délka 11:07.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZZO č. 18 a č. 19. Délka 5:21.

Bod 3 programu: informace o činnosti OÚ. Délka 31:24.

Bod 4 programu: schválení vítěze veřejné zakázky projektu Lipiny – „Obnova krajinné zeleně v k.ú. Kostelec u Holešova“. Délka 28:31.

Bod 5 programu: odkup pozemku obcí. Délka 3:55.

Bod 6 programu: schválení zadávací dokumentace veřejné zakázky projektu na dětská hřiště v Kostelci a Karlovicích. Délka 18:40.

Bod 7 programu: opatření ke zlepšení jednání zastupitelstva obce. Délka 10:16.

Bod 8 programu: diskuze. Délka 45:59.

Bod 9 programu: závěr. Délka 0:50.

Zápis ze ZZO č. 20 naleznete zde.

Opravdu to bylo nutné, pane radní Rušikvasi?

Radní Vítězslav Rušikvas podal podnět na stavební úřad k prověření staveb na mém pozemku. Kontrola neshledala žádné černé stavby. Možná stačilo, aby se mne na legálnost staveb radní Rušikvas zeptal přímo a ne oklikou přes kontrolní orgány.

Přiznám se, že nevím co bylo příčinou podání podnětu radního Vítězslava Rušikvase na stavební úřad dne 8.11.2016. Možná to byla stavba oddělovacího plotu mezi mnou a bratrancem, protože každý kdo šel kolem, stavbu okukoval. Ale na plot byl vydán 20.6.2016 územní souhlas, kopie byla doručena na Obecní úřad a radní Rušikvas si dokument mohl kdykoliv přečíst. Možná byla příčina v poskrovném stavebním archivu obce k mému domu, kde je minimum dokumentů a hodně zásadních vůbec chybí. Možná byla příčina v neexistujícím archivu k mému domu na stavebním úřadě v Holešově.

Samozřejmě každý má právo při pochybnostech požádat úřady o prověření souladu se zákonem. Ale prověřovat stavby staré desítky let postavené před několika generacemi majitelů? Není jednodušší se prostě jen zeptat? Opravdu je nutné zatěžovat státní správu takovou činností? Na podání radního Rušikvase je poměrně zarážející formulace ve druhém odstavci jeho dokumentu.

Podnět ze dne 8.11.2017-Kostelec u Holešova

Možná se mýlím, ale podnět radního Rušikvase díky druhému odstavci vnímám jako jeho požadavek na úřad o provedení sankcí vůči mé osobě. Něco na způsob „dejte tomu Žůrkovi přes prsty, pokud něco najdete“.

Kontrola ze stavebního úřadu se řádně ohlásila a i proběhla. Výsledek? Na kontrolovaném pozemku nejsou žádné černé stavby – viz dokument. Ještě že můj děda Jaroslav a tatínek Jaroslav byli systematičtí a pečliví v uchovávání dokumentů a mohl jsem dohledal vše potřebné. Dokumenty ze stavební činnosti před cca 50 lety v archivu obce nebyly vesměs žádné, stavební úřad nemá v archivu vůbec nic.

Možná Vás napadne, proč tento příspěvek píši. Nemá mnoho společného s obcí, obecním úřadem či správou obecních prostředků a majetku. Ale má souvislost s životem a mezilidskými vztahy v obci. O jejich kvalitu bychom měli všichni pečovat a zlepšovat tak spolunažívání v obci. Domnívám se, že radní Rušikvas svým podáním ke zlepšování mezilidských vztahů příliš nepřispěl.

ZZO č.19 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání ZZO č. 19 konaného dne 14. března 2017 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kosteleci u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení a schvalování programu ZZO č. 19. Délka 6:38.

Bod 2 programu: projednání a schválení Výzvy a Zadávací dokumentace veřejné zakázky projektu Lipiny – „Obnova krajinné zeleně v k.ú. Kostelec u Holešova“. Délka 1:10:42.

Bod 3 programu: schválení projektu na dětská hřiště v Kostelci a Karlovicích. Délka 9:12.

Bod 4 programu: diskuze. Délka 5:16.

Bod 5 programu: závěr. Délka 0:55.

Zápis ze ZZO č. 19 naleznete zde.

ZZO č.18 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání ZZO č. 18 konaného dne 28. února 2017 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kosteleci u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení a schvalování programu ZZO č. 18, projednání námitek proti zápisu ZZO č. 17. Délka 16:38.

Bod 2 programu: kontrola usnesení z minulého ZZO. Délka 5:34.

Bod 3 programu: informace o činnosti OÚ. Délka 08:57.

Bod 4 programu: projednání a schválení rozpočtu obce v objemu 14,146.700 Kč. Délka 29:25.

Bod 5 programu: schválení veřejnoprávních smluv na poskytnutí dotací z rozpočtu obce. Délka 10:32.

Bod 6 programu: navýšení odměn pro neuvolněné zastupitele. Délka 6:54.

Bod 7 programu: výpověd příkazní smlouvy s firmou STILT PROJECTS s.r.o.. Délka 6:42.

Bod 8 programu: revokace usnesení výzev a ZD na veřejné osvětlení. Délka 3:29.

Bod 9 programu: projednání a schválení varianty veřejného osvětlení a schválení administrátora veřejné zakázky VO. Délka 1:02:51.

Bod 10 programu: projednání ZD výběrového řízení projektu Lipiny; schválení přepracované PD projektu Lipiny. Délka 24:38.

Bod 11 programu: prodej obecních pozemků. Délka 4:46.

Bod 12 programu: nákup pozemku od VaK. Délka 4:03

Bod 13 programu: dodatek č. 2 ke smlouvě s firmou Scholarest. Délka 17:12.

Bod 14 programu: diskuze. Délka 46:29.

Bod 15: závěr. Délka 0:50.

Zápis ze ZZO č. 18 naleznete zde.

Kontrola MV II. – dokumenty z provedené kontroly

Dokumenty z kontroly spisové služby v obci.

Ministerstvo vnitra, odbor archivní správy a spisové služby – Moravský zemský archiv v Brně, pracoviště okresní archiv Kroměříž – provedlo u obce 14.7.2016 kontrolu spisové a archivní služby.

protokol o kontrole_Page_1

Kompletní protokol si můžete prohlédnout zde.

Na protokol o kontrole navazuje dokument Závěry kontroly spisové služby MV, vyhotovený nadřízeným orgánem, tedy Moravským zemským archivem v Brně (omylem je uvedeno datum 3.7.2016 namísto 3.8.2016).

zavery kontroly spisove sluzby MV 160703_Page_1

V dokumentu se v bodě 1 a 7 konstatuje:

zavery kontroly spisove sluzby MV 160703 HL_Page_2

zavery kontroly spisove sluzby MV 160703 HL_Page_4

Nadřízený orgán MZA Brno potvrdil opodstatněnost mého podezření v nepoužívání spisové služby doloženého na konkrétních případech.

Protokol o kontrole ze dne 27.7.2016 pro mne z neznámého důvodu v kontrolním zjištění konstatuje „pochybení dlouholeté pracovnice Obecního úřadu“.

protokol o kontrole HL_Page_6

Kontrolovaným subjektem při této kontrole je právnická osoba (v našem případě Obec Kostelec u Holešova) a nikoliv fyzická osoba (např. zaměstnanci Obce Kostelec u Holešova). Proto jsme na nadřízený orgán (MZA Brno) zformulovali dotazy ohledně správnosti vyhotoveného Protokolu o kontrole.

odpoved MZA Gabka 160831 HL_Page_2

 • Dotaz 5: V bodě 7 PK kontrolní pracovnice uvádějí pochybení dlouholeté pracovnice OÚ. Porušil někdo jiný předpisy o spisové službě jež byly předmětem kontroly? V PK není o pochybení jiné osoby žádná zmínka.

odpoved MZA Gabka 160831 HL_Page_2

 • Dotaz 7: Pokud jakýkoliv pracovník či orgán OÚ vytvoří obecní dokument, vytiskne jej, podepíše a odešle vně úřadu, je pouze a jenom na autorovi tohoto dokumentu, aby si vyžádal č.j. a nechal dokument zapsat do spisové služby. Pracovník obsluhující spis. službu nemůže vědět o dokumentu, který si někdo jiný jménem OÚ vytvoří. … Konkrétně se jedná o 6 rozhodnutí kácení stromů, které sám p. Hlobil v období od 12.11.2014 do 13.10.2015 vytvořil, podepsal a nenechal si opatřit č.j.; takto vytvořená rozhodnutí předložil osobně České inspekci životního prostředí při kontrole dne 14.12.2015 a dále e‑mailem dne 5.2.2016 odeslal oprávněnému (Ing. Žůrek) na základě jeho vyžádání dle 106/1999 Sb.. Je dokladováno, že autor (p. Hlobil) těchto 6 dokumentů dvakrát poskytnul vně OÚ, aniž by si je nechal opatřit č.j. a nechal zapsat do spisové služby.

odpoved MZA Gabka 160831 HL_Page_2

odpoved MZA Gabka 160831 HL_Page_3

Nadřízený orgán MZA Brno potvrdil, že veškerá uváděná pochybení se týkají Obce Kostelec u Holešova (kontrolovaného subjektu) a netýkají se konkrétních fyzických osob či pracovníků kontrolovaného subjektu.


Komentář závěrem. Přijde mi smutné, že se Obec neohradila proti nepřesným formulacím v protokolu. Na ZZO 16 jsem se dotázal, proč jsme tak jako Obec neučinili. Odpověď „přece by jsme si to nerozházeli s nadřízenými orgány“ se mi jeví jako nedůstojná. Postoj vedení Obce v této záležitosti mi přijde rozpolcený. Na jedné straně se vedení Obce zdráhá bránit oprávněné zájmy obce, na druhé straně nepřesnou formulaci z protokolu použije v citacích a odkazech ve vytýkacím dopisu pracovnici obce.

Aktuální dotace na veřejné osvětlení v obci

Ministerstvo průmyslu a obchodu již několik let vyhlašuje dotační program EFEKT na veřejné osvětlení v obcích. V těchto dnech byl vyhlášen pětiletý program, který zapadá do záměru obce modernizovat veřejné osvětlení.

Otázka: Program EFEKT na další období ještě nebyl vyhlášen, není tedy o čem konkrétně jednat.

Odpověď: Státní program program na podoporu úspor energie na období 2017-2021, dotační titul EFEKT byl Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) vyhlášen 9.12.2016. Jedná se tedy o dlouhodobou koncepci MPO v podpoře úspor energií, v našem případě veřejného osvětlení. Konkrétní výzvy na jednotlivé aktivity (pro nás 1A – veřejné osvětlení) budou vyhlašovány jednou za rok.

Otázka: Program je příliš obecný, chybí konkrétní požadavky.

Odpověď: Dne 20.12.2016 byla zveřejněna na portálu MPO-EFEKT výzva č. 2/2017, kde jsou uvedeny konkrétní požadavky a podmínky dotace.

Otázka: Dotace v minulosti se nedala získat.

Odpověď: Asi nejvýmluvnější odpovědí je tabulka MPO za roky 2013-2016. Pěkně je vidět počet doručených a podpořených projektů podobně jako finanční objem podpory.

podporene-projekty-efekt-crop

Otázka: Požadované úspory 35% se nedá dosáhnout.

Odpověď: Před 2-3 lety, kdy byla obvyklá účinnosti svítidel do 100 lm/W, se úspory musely mnohen složitěji dosahovat pomocí inteligentního stmívání (v noci). Doporučuji v tabulce MPO porovnat nárůst podpořených projektů v jednotlivých letech. Dnes díky nové generaci LED svítidel s typickou účinností 140 lm/W a větší, lze požadované úspory 35% dosáhnout. Je ovšem třeba dát si pozor a dodávku svítidel nezbytně podmínit účinností svítidel minimálně 140 lm/W.

Otázka: Abychom dosáhli na dotaci, museli bychom snížit emise CO2. Ale v obci žádné emise neprodukujeme.

Odpověď: Cílem aktivity je úspora energie. Tím dojde sekundárně ke snížení emisí CO2, které vznikají při výrobě elektrické energie.

Otázka: Na dotace nebude v programu dost peněz.

Odpověď: Na program EFEKT je vyčleněno minimálně 750 mil Kč. Na výzvu 1A (veř. osvětlení) je na rok 2017 k dispozici 75 mil. Kč. Dá se očekávat, že v dalších letech částky na výzvu 1A porostou. Státu se daří a cítí, že by měl zanedbanému veřejnému osvětlení v zemi nějak pomoct. Naproti tomu se pozitivně vyvíjí LED průmyslová technologie (především díky automobilovému průmyslu) jak z hlediska výkonu/účinnosti tak z hlediska ceny. Myslím, že se opakuje scénář mně důvěrně známý z digitalizace kin z let 2009-2013. Peníze na dotace byly, ale obce a města neměly připravené projekty.

Otázka: Zaplatí se z dotace všechny náklady na veřejné osvětlení?

Odpověď: Ne, dotace pokryje 50% uznatelných nákladů, což je např. svítidlo, rozvaděč, kabeláž ve stožáru, projekt, energetický audit, měření osvětlení komunikace. Dotace se nevztahuje na výkopové práce, kabeláž v zemi, výměnu stožárů, nebo zcela nové osvětlení. Zjednodušeně řečeno, dotace pokryje 50% nákladů na výměnu svítidel a nezbytné příslušenství.

Otázka: Jaké dokumenty musí mít obec pro dotaci připravené?

Odpověď: Velmi pěkně je to popsáno v Metodickém pokynu programu EFFEKT. Obec bezpodmínečně musí mít vyhotovené minimálně tyto dokumenty:

 • Generel veřejného osvětlení (zatřídění komunikací)
 • pasport veřejného osvětlení
 • energetický posudek nebo energetický audit
 • projekt veřejného osvětlení s nezbytným světelně technickým výpočtem

Otázka: Co to je Generel?

Odpověď: Generel veřejného osvětlení je zásadní dokument pro obec, který definuje jak mají být konkrétní komunikace a veřejné prostory nasvětleny. Vytvoření Generelu je specializovaná činnost vycházející z příslušných norem, objektivního stavu komunikací, způsobu užívání komunikací (vozidla, cyklisti, chodci) a požadavky obce. Na Generel navazuje projektant, světelně-technický výpočet, dodavatel osvětlení, údržba VO, fotometrická měření osvětlení komunikací, apod. Bez Generelu nelze zadat jednoznačný požadavek, jak má být veřejné osvětlení v obci řešeno. Širší info v Metodickém pokynu programu EFFEKT, část 4, strana 2-5 bod A.-D.

Otázka: Co je to světelně technický výpočet?

Odpověď: Jedná se o klíčový dokument, který výpočtem ve specializovaném SW prokazuje, zda konkrétní navrhovaná svítidla v dané konfiguraci dostatečně osvětlí prostor podle požadavků Generelu veřejného osvětlení. Výsledkem výpočtu je protokol (tabulka či graf. znázornění) s uvedením splnění jednotlivých požadavků. Z důvodů přezkoumatelnosti musí světelně technický výpočet kromě výstupů obsahovat také zdrojová data v Eulumdat formátu. Širší info v Metodickém pokynu programu EFFEKT, např. část 5, strana 11-13 bod C.

Otázka: Pokud obec nebude žádat o dotace, může rovnou vypsat výběrové řízení aniž by měla zpracované dokumenty požadované programem EFEKT?

Odpověď: Výběrové řízení je důležitý krok pro vybrání dodavatele a dodržení zákona ať už se obec bude ucházet o dotace, nebo ne. Ale výběrové řízení je až posledním administrativním úkonem v celém dlouhém řetězci rozhodnutí, kterému musí nutně předcházet především zpracování a definování koncepce Veřejného osvětlení. Koncepci schvaluje Zastupitelstvo obce a obsahuje soubor dokumentů:

 • Pasport. Ten ze zákona obec musí mít a jedná se o jeden ze zásadních podkladů pro zadání projektu.
 • Základní plán VO. Definuje představu o osvětlení a nočním vzhledu obce v minimálním rozsahu Generel veřejného osvětlení (zatřídění komunikací, vlastnosti osv. soustavy, specifikace barvy světla).
 • Plán obnovy VO. Navazuje na Základní plán, plánuje investice, obnovu VO, provozní náklady.
 • Standardy VO. Popis standardů prací při projektování, realizaci a údržbě VO. Dále řeší problematiku rušivého světla, energetickou náročnost, provozní a investiční náklady.

Z výše uvedených bodů je zřejmé, že si obec jako zadavatel musí za pomoci odborníků ujasnit (a následně odsouhlasit) svou představu ohledně VO a popsat jí co nejpřesněji v uvedených dokumentech. Protože čím lépe a přesněji bude představa obce ohledně VO popsána, tím snadněji se bude připravovat projekt, výběrové řízení a nakonec dodavatel dodá opravdu to, co si obec zadefinovala. Pokud obec zadá požadavek příliš obecně a neurčitě, je značné riziko že dodavatelé sice splní zadání, ale hotové veřejné osvětlení nesplní požadavky obce či legislativy.


Tímto příspěvkem jsem chtěl přispět ke srozumitelnému objasnění problematiky ohledně veřejného osvětlení v obcích. Jestli se mi alespoň u jednoho čtenáře podařilo eliminovat nepodložené informace typu „říká se“, nebo „někde to psali“, jsem rád.

Jsem přesvědčen, že bychom se při řešení VO v obci měli opírat o exaktní informace podložené názory a zkušennostmi odborníků. Nejspíš nikdo v obci není dostatečně znalý kompletní problematiky VO a dotací na VO, aby nám odpověděl na všechny odborné otázky. Myslím, že by bylo dobré a správné pozvat širokou škálu specialistů nezávislých na výrobcích a dodavatelích, aby nám pomohli se ve věci zorientovat. My (občané, zastupitelé) bychom se jich mohli na cokoliv zeptat včetně historických zkušenností a postupů. Mohli by nám poradit, jak máme postupovat, aby plánovaná investice 10 mil. Kč do veřejného osvětlení přinesla obci co největší užitek a co nejméně starostí.


Zdrojové dokumenty:

portál programu EFEKT on-line www.mpo-efekt.cz

Základní dokument programu EFEKT na roky 2017-2021

Dokument výzvy 2/2017 aktivity 1A – veřejné osvětlení

Printscreen výzvy 2/2017

Metodický pokyn pro žadatele aktivity 1A – veřejné osvětlení

ZZO č.17 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání ZZO č. 17 konaného dne 8. prosince 2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kosteleci u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Slib nového zastupitele za odstoupivšího zastupitele. Délka 2:35

Bod 1 programu: zahájení a schvalování programu ZZO č. 17. Délka 3:56

Bod 2 programu: kontrola usnesení z minulého ZZO. Délka 5:56.

Bod 3 programu: informace o činnosti OÚ. Délka 1:09:51.

Bod 4 programu: projednání zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky v režimu zákona na zhotovitele veřejného osvětlení v hodnotě 10 mil. Kč. Délka 43:13

Bod 5 programu: projednání výběrového řízení na poskytovatele bankovního úvěru ve výši 8 mil. Kč. Délka 1:44.

Bod 6 programu: projednání výběrového řízení na stavební dozor zhotovení veřejného osvětlení v hodnotě 200 tis. Kč. Délka 1:16.

Bod 7 programu: schválení směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Délka 22:05.

Bod 8 programu: rozpočtové opatření. Délka 8:06

Bod 9 programu: narovnání akcionářských práv. Délka 10:58

Bod 10 programu: žádost o odprodej části pozemků. Délka 3:46

Bod 11 programu: žádost o sponzoring. Délka 3:58

Bod 12 programu: dodatek 3 ke stanovám Holešovsko. Délka 1:51

Bod 13 programu: úprava přílohy pro vydávání zpravodaje Kostka. Délka 2:29

Bod 14 programu: vyrozumění MV ČR o splnění povinností. Délka 5:51

Bod 15 programu: plnění plánovaných úkolů v roce 2016. Délka 55:22

Bod 16 programu: diskuze. Délka 50:28

Bod 17: závěr. Délka 1:13


 

MV: Rada obce vydala sazebník v rozporu se zákonem

Ministerstvo vnitra dne 25.10.2016 sdělením konstatuje, že Rada obce Kostelec u Holešova v rozporu s § 17 zákona 106/1999 Sb. a nařízením vlády 173/2006 Sb. vydala sazebník úhrad za poskytování informací. Pochybení lze napravit zrušením sazebníku.

413003913_0_sdeleni-mv-obci-dok-c-9_page_1

Ministerstvo vnitra ČR potvrdilo oprávněnost mé stížnosti na nezákonné požadavky obce na úhradu nákladů, na kterou navazovalo Rozhodnutí Krajského úřadu ve Zlíně – více se dočtete v příspěvku publikovaného 5.5.2016. Rada obce dne 7.12.2015 hlasy všech pěti radních schválila sazebník úhrad, který je v rozporu s §17 zákona 106/1999 Sb. a nařízením vlády 173/2006 Sb. Jmenovitě pro nezákonný sazebník obce zvedli ruku Ing. Petr Hlobil, RNDr. Marcela Pospíšilíková, Vítězslav Rušikvas, Tomáš Hlobil a Ing. Tomáš Marek.

Nevím kolik dalších lidí bylo postiženo požadavkem obce na úhradu nákladů podle tohoto nezákonného sazebníku. Já osobně jsem obdržel od obce 2 požadavky a hned jsem využil svého práva a dovolal jsem se nápravy u dozorového orgánu – Krajského úřadu Zlínského kraje. Budiž to pro ostatní příkladem a poučením, že rozhodnutí instituce statní správy není nedotknutelné. Za každou činností ve společnosti jsou lidé, a ti dělají svou práci buď dobře, nebo průměrně a nezřídka bohužel i špatně. V tomto konkrétním případě Rada obce odvedla špatnou práci a jen díky demokratickým opravným prostředkům se podařilo jejich špatné rozhodnutí zvrátit. Sazebník Rada obce dne 14.11.2016 usnesením 6/23R/2016 zrušila.

Na celé věci mi zaráží, proč Rada obce od května 2016 (kdy z Rozhodnutí KÚ bylo zřejmé, že sazebník je nezákonný) čekala se zrušením sazebníku až do listopadu 2016. Proč to obec nechala dojít až ke kontrole z MV, kdy byla nucena formulovat právně relevantní odpovědi, což se obci opravdu nevedlo. Přitom stačilo tak málo, aby ostuda obce byla co nejmenší: včas zrušit sazebník a vytvořit nový v souladu se zákonem.

ÚOHS zrušil výběrko na veřejné osvětlení

ÚOHS z moci úřední rozhodnutím zrušil výběrové řízení na veřejné osvětlení a obec musí uhradit 30.000 Kč.

410087381_0_s0599_2016-koncept-rozhodnuti_page_01

Dne 20.10.2016 vydal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhodnutí ve věci veřejné zakázky „Modernizace a rozšíření veřejného osvětlení v obci Kostelec u Holešova“. Rozhodnutím ÚOHS ruší veřejnou zakázku z důvodů nezákonného postupu obce jako zadavatele, konkrétně rozpor se zásadou zákazu diskriminace.

410087381_0_s0599_2016-koncept-rozhodnuti_page_02

Dále ÚOHS obci ukládá zaplatit náklady řízení ve výši 30.000 Kč.

410087381_0_s0599_2016-koncept-rozhodnuti_page_02

Rozhodnutí dosud nenabylo právní moci. To nastane po 15 dnech ode dne doručení Rozhodnutí datovou schránkou, pokud obec nepodá rozklad k předsedovi ÚOHS.

Aktualizace dne 14.11.2016: rozhodnutí nabylo dne 5.11.2016 právní moci a je publikováno zde na stránkách ÚOHS ve sbírce rozhodnutí.


Moje doporučení pro obec

Nepodávat rozklad, protože tím se jen prodlužuje agónie tohoto výběrového řízení. Oddůvodnění ÚOHS je přesné a na několika místech z různých úhlů potvrzuje porušení zákona obcí. Z níže uvedených dokumentů předchozí vzájemné komunikace obce a ÚHOS lze vyčíst, že argumentační síla obce při obhajobě zadávací dokumentace je nepřesvědčivá. Je totiž orientovaná především obchodně namísto právně přesvědčivě. Rozkladem by se jen prodloužilo řízení s negativními následky pro obec. Totiž dokud nebude řízení ukončeno, obec nesmí v tomto výběrovém řízení s žádným účastníkem uzavřít smlouvu, nesmí sama zrušit toto výběrové řízení a ani nesmí vypsat nové výběrové řízení s podobným či příbuzným obsahem. Jinými slovy s výběrem dodavatele – kdo bude dělat, opravovat či rekonstruovat veřejné osvětlení v obci – se nepohneme z místa a budeme stát na mrtvém bodě.


Související předchozí dokumenty

Kompletní poskytnuté dokumenty naleznete zde.

ZZO č.16 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání ZZO č. 16 konaného dne 13. září 2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kosteleci u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Slib nového zastupitele za odstoupivšího zastupitele. Délka 3:38

Bod 1 programu: zahájení a schvalování programu ZZO č. 16. Délka 9:35

Bod 2 programu: kontrola usnesení z minulého ZZO. Délka 3:16.

Bod 3 programu: informace o činnosti OÚ. Délka 14:34.

Bod 4 programu: schválení vítěze veřejné zakázky v předpokládané hodnotě 700 tis. Kč a vysoutěžené částce 195 tis. Kč na poskytovatele úvěru akce „Modernizace a rozšíření veřejného osvětlení v obci Kostelec u Holešova“. Délka 20:06.

Bod 5 programu: schválení vítěze veřejné zakázky na zhotovitele projektu „Proměna školní zahrady a prostoru přiléhajícího k ZŠ Kostelec u Holešova“. Délka 14:56.

Bod 6 programu: schválení obecně závazné vyhlášky OZV č. 1/2016 o nočním klidu a regulaci hlučných činností. Délka 16:22.

Bod 7 programu: poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Kostelec u Holešova – HOSPIC NA SVATÉM KOPEČKU. Délka 2:14

Bod 8 programu: dodatek č. 1 ke smlouvě č. D/2015/10 ze dne 16.9.2015. Délka 1:52

Bod 9 programu: projednání protokolu o kontrole vedení archivní a spisové služby v obci Kostelec u Holešova. Délka 21:33

Bod 10 programu: projednání protokolu o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené u obce Kostelec u Holešova. Délka 23:59

Bod 11 programu: diskuze. Délka 27:26

Bod 12: závěr. Délka 0:49


Zápis ze ZZO č. 16 si můžete přečíst zde.

 

ZZO č.15 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání ZZO č. 15 konaného dne 2. srpna 2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kosteleci u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení a schvalování programu ZZO č. 15. Délka 4:04

Bod 2 programu: kontrola usnesení z minulého ZZO. Délka 2:18.

Bod 3 programu: informace o činnosti OÚ. Délka 13:32.

Bod 4 programu: projednání zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky v režimu zákona na zhotovitele veřejného osvětlení v hodnotě 10 mil. Kč. Délka 1:13:19

Bod 5 programu: projednání výběrového řízení v hodnotě 700 tis. Kč na poskytovatele bankovního úvěru ve výši 8 mil. Kč. Délka 1:05.

Bod 6 programu: projednání výběrového řízení na stavební dozor zhotovení veřejného osvětlení v hodnotě 200 tis. Kč. Délka 1:14.

Bod 7 programu: projednání zadávací dokumentace výběrového řízení „Proměny školní zahrady“ v hodnotě 482 tis. Kč. Délka 10:47.

Bod 8 programu: diskuse. Délka 0:25.

Bod 9 programu: závěr. Délka 0:56.


Zápis ze zasedání Zastupitelstva č. 15 si můžete přečíst zde.

ZZO č.14 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání ZZO č. 14 konaného dne 11. července 2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kosteleci u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: projednávání námitek k zápisu ZZO č. 13 a schvalování programu ZZO č. 14. Délka 24:01

Bod 2 programu: kontrola usnesení z minulého ZZO. Délka 21:40.

Bod 3 programu: informace o činnosti OÚ. Délka 6:41.

Bod 4 programu: projednání zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky v režimu zákona na zhotovitele veřejného osvětlení v hodnotě 10 mil. Kč. Délka 46:41

Bod 5 programu: projednání výběrového řízení v hodnotě 700 tis. Kč na poskytovatele bankovního úvěru ve výši 8 mil. Kč. Délka 2:58.

Bod 6 programu: projednání výběrového řízení na stavební dozor zhotovení veřejného osvětlení v hodnotě 200 tis. Kč. Délka 0:20.

Bod 7 programu: diskuse. Délka 5:09.

Bod 8 programu: závěr. Délka 1:30.


 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva č. 14 si můžete přečíst zde.

ZZO č.13 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání ZZO č. 13 konaného dne 28. června 2016 v jídelně ZŠ v Kostelci u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: projednávání námitek k zápisu ZZO č. 12 a schvalování programu ZZO č. 13. Délka 15:53

Bod 2 programu: kontrola usnesení z minulého ZZO. Délka 5:52.

Bod 3 programu: informace o činnosti OÚ. Délka 21:09.

Bod 4 programu: schválení realizace projektu veřejného osvětlení v hodnotě 10 mil. Kč. Záznam je z technických důvodů rozdělen do 2 souborů:
první část 4A, délka 1:26:13
druhá část 4B, délka 20:30

Bod 5 programu: schválení závěrečného účtu obce za rok 2015. Délka 10:30.

Bod 6 programu: schválení účetní uzávěrky a hospodářského výsledku obce za rok 2015. Délka 3:30.

Bod 7 programu: projednání závěrečného účtu Svazku obcí pro hospodaření s odpady za rok 2015. Délka 2:31.

Bod 8 programu: diskuse. Délka 23:55.

Bod 9 programu: závěr. Délka 0:51.


Zápis ze zasedání Zastupitelstva č. 13 si můžete přečíst zde.

ZZO č.11 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání ZO č. 11 konaného dne 14. dubna 2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kostelci u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: složení slibu náhradníka za člena ZO Kostelec u Holešova. Délka 3:13.

Bod 2 programu: projednávání námitek k předchozímu zápisu ZZO č. 10 a schvalování programu ZZO č. 11. Délka 16:05

Bod 3 programu: kontrola usnesení předchozího ZZO č. 10. Délka 14:43.

Bod 4 programu: informace o činnosti OU. Délka 12:39.

Bod 5 programu: projednání Výzvy – výměna okenních a dveřních výplní Dům služeb Kostelec u Holešova. Délka 15:22.

Bod 6 programu: projednání záměru prodeje obecního pozemku Ing. Josefu Ležákovi. Délka 32:43.

Bod 7 programu: prodej malotraktoru s příslušenstvím. Délka 4:26.

Bod 8 programu: stanovisko ZO k obsahu web stránek www.kostelecuholesova.eu. Délka 1:07:16.

Bod 9 programu: diskuse. Délka 0:25.

Bod 10 programu: závěr. Délka 1:08.


Zápis ze zasedání Zastupitelstva č. 11 si můžete přečíst zde.

Kácení stromů v obci

Dokumenty ohledně kácení stromů v extravilánu obce a následné kontroly Inspekcí životního prostředí.


Dne 14.12.2015 proběhla na Obecním úřadě kontrola Inspekce životního prostředí. Protokol z kontroly, či zmínku, že kontrola proběhla, jsem nenašel v žádném zápise z jednání RO nebo ZO. Jakožto nástroj kontroly činnosti veřejné správy dávám touto cestou dokument k dispozici široké veřejnosti. Pokud nechcete číst celý protokol, podívejte se na zjištěné skutečnosti.

protokol_kostelec_Page_1
protokol_kostelec_Page_2

Pozornosti doporučuji také závěr kontroly.
protokol_kostelec_Page_2

Z popisu zjištěných skutečností a závěru vyplývá, že vydávající úřední osoba (p. Hlobil jako statutární zástupce Obecního úřadu) se při vydávání rozhodnutí neřídil úkoly a postupy předepsanými zákonem. Žádné z rozhodnutí neobsahuje bezpodmínečný dendrologický posudek a neukládá náhradní výsadbu. Absentuje nabytí právní moci, které by měl stvrdit vydávající Úřad či úřední osoba.

Rozhodnutí, jež byla předmětem kontroly.

Dokumenty jsou publikovány tak, jak byly poskytnuty obcí (p. Hlobil) a Inspekcí životního prostředí na základě mé žádosti podle zákona 123/1998 Sb. o poskytování informací o životním prostředí.


Komentář: právní exkurz. Netvrdím, že tento odstavec je přesný, vyčerpávající a neobsahuje chyby. Ale snad pomůže v základní rychlé orientaci.

V přenesené působnosti působí Obecní úřad jako výkonný nástroj státu pro státem řešené/spravované agendy. Statutárním zástupcem Obecního úřadu v našem případě je starosta Hlobil a je jen a pouze na něm zabezpečení výkonu agendy přenesené působnosti. Některá agenda je starostou delegována – např. matriční nebo CzechPoint (výpisy, ověřování, apod) a to řeší matrikářka. Do agendy starosty dále patří např. ochrana přírody a krajiny či další činnosti.

V samostatné působnosti působí obec se svou typickou strukturou: starosta, místostarosta a zaměstnanci obce. Obec řeší místní záležitosti; v podstatě všechno ostatní co není v pravomoci Obecního úřadu. Starosta rozhoduje o záležitostech svěřených mu radou obce a plní úkoly vyplývající ze zákona 128/2000 Sb. a dalších zákonů. Statutární zástupce obce je v našem případě opět starosta Hlobil. Zastupuje jej místostarostka. Uvolněný a plně placený funkcionář je starosta, částečně placená (asi 20% platu starosty) je místostarostka. Je zřejmé, že zodpovědnost za kompletní řešení veškeré agendy obce je opět na starostovi, a nepoměrně menší část pak řeší místostarostka.

V tomto konkrétním případě ochrany přírody a krajiny obec požádá Obecní úřad o rozhodnutí ohledně kácení. Obecní úřad vystaví rozhodnutí a doručí ho obci. Zjednodušeně řečeno starosta (ve dvojroli 2 úřadů) sám sobě vyhotoví úřední rozhodnutí.

ZZO č.10 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání ZO č. 10 konaného dne 3. března 2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kostelci u Holešova. Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: projednávání námitek ke starším zápisům a schvalování programu ZZO č. 10. Délka 41:48

Bod 2 programu: kontrola usnesení předchozího ZZO č. 9. Délka 26:29.

Bod 3 programu: informace o činnosti OU. Délka 12:11.

Bod 4 programu: projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2016. Délka 23:03.

Bod 5 programu: schválení veřejnoprávních smluv na poskytování dotací z rozpočtu obce. Délka 8:55.

Bod 6 programu: návrh na navýšení odměn pro neuvolněné zastupitele. Délka 2:15.

Bod 7 programu: obnova a modernizace veřejného osvětlení v obci. Délka 50:07.

Bod 8 programu: směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Délka 13:47.

Bod 9 programu: schválení záměru a členů výběrové komise k veřejné zakázce malého rozsahu – „Výměna oken a dveří na Domě služeb“. Délka 11:15.

Bod 10 programu: schválení dodatku k jednacímu řádu ZO, RO. Délka 4:26.

Bod 11 programu: diskuse. Délka 11:35.

Bod 12 programu: závěr. Délka 1:27.


Zápis ze zasedání Zastupitelstva č. 10 si můžete přečíst zde.

ZZO č. 9 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání ZO č. 9 konaného dne 8. prosince 2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kostelci u Holešova. Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 0 před samotným zahájením schůze: debata o připuštění nahrávání videozáznamu a o pořizování a publikování editorial dokumentační fotografie z fotbalového zápasu. Délka 20:07

Bod 1 programu: projednávání námitek k zápisu č. 8 a schvalování programu ZZO č. 9. Délka 28:05

Bod 2 programu: kontrola usnesení předchozího ZZO č. 8. Délka 4:16

Bod 3 programu: informace o činnosti OU. Plný záznam druhé části projednávaného bodu – diskuse k přednesené zprávě. Délka 19:03

Bod 4 programu: rozpočtové opatření. Délka 8:55

Bod 5 programu: nákup pozemku obcí. Délka 3:44

Bod 6 programu: prodej pozemku obce. Délka 6:06

Bod 7 programu: směrnice pro zadávání veřejných zakázek. Délka 30:12

Bod 8 programu: obecně závazná vyhláška č. 1/2015. Délka 14:21

Bod 9 programu: schválení věcného břemene. Délka 2:37

Bod 10 programu: schválení investičního záměru. Délka 5:36

Bod 11 programu: parkování na chodnících a úkapy provozních kapalin na veřejných prostranstvích. Délka 27:43

Bod 12 programu: uvedení do souladu fyzického stavu s právním stavem komunikace na hřišti. Délka 9:18

Bod 13 programu: dopravní značení v obci. Délka 20:23

Bod 14 programu: nakládání s odpady. Délka 21:13

Bod 15 programu: pojištění odpovědnosti obce a zastupitelů. Délka 10:45

Bod 16 programu: dodržování jednacích řádů obce. Délka 18:17

Bod 17 programu: projekty ZŠ v roce 2016. Délka 6:45

Bod 18 programu: obnova krajinné zeleně – projekt Lipiny. Délka 28:05

Bod 19 programu: diskuse. Délka 59:52

Bod 20 programu: závěr. Délka 6:02


Zápis ze zasedání Zastupitelstva č. 9 si můžete přečíst zde.

Nahrávání veřejného zasedání zastupitelstva obce Kostelec u Holešova

Dne 8.12.2015 proběhlo veřejné zasedání zastupitelstva obce Kostelec u Holešova.Zřejmě jako první v historii ZO a nejspíš i obce jsem využil své právo zaručené článkem 4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Nepochybně jsem tím téměř všechny zaskočil – zdejší právní povědomí o právech a povinnostech vyplývajících ze zákonů je zde, až na výjimky, na velmi nízké úrovni.

Ostatně posuďte sami na sestřihu videozáznamu. Z původní 20ti minutové debaty jsem ve výsledném 11,5 min. sestřihu pro přehlednost vynechal pouze informace netýkající se pořizování záznamu.

Informace o pořizování audiovizuálního záznamu

V souladu se zákonem jsem přítomné vyvěšeným dokumentem informoval o pořizování audiovizuálního záznamu. Samozřejmostí je registrace v rejstříku Úřadu pro ochranu osobních údajů; moje registrace má číslo 0063805.

Přestože jsem ohledně legálnosti pořizování videozáznamu ze ZO sděloval p. Hlobilovi a jeho koaličním zastupitelům dostatečně mnoho podložených argumentů a faktů, odmítali je akceptovat. Nezbývalo mi jiné, než požádat vyšší autority – Ministerstvo vnitra – o zaslání stanoviska.

10621 pořizování videozáznamu na ZZO_Page_1

Odpověď MV, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly na mou žádost si můžete prohlédnout zde. První přílohou k odpovědi je stanovisko ODK MV č. 7/2008.2008-7_(zvukovĂ©_a_obraz._záz_ze_ZO)_Page_1

Druhou přílohou je stanovisko UOOU č. 2/2013.

2-2013 UOOU_Page_1

Nezbývá než doufat, že p. Hlobil a jeho koaliční zastupitelé si prostudují stanoviska a výklady právních nadřízených autorit a budou s pokorou a úctou respektovat a dodržovat zákony této země, jak ostatně ve svém slibu zastupitele slíbili.