ZZO č. 28 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 28 konaného dne 23. srpna 2022 v zasedací místnosti obce Kostelec u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: schválení programu jednání. Délka 32:30.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZO č. 27. Délka 3:13.

Bod 3 programu: informace o činnosti obce. Délka 33:23.

Bod 4 programu: smlouvy o smlouvě budoucí. Délka 3:57.

Bod 5 programu: poskytnutí příspěvku. Délka 2:18.

Bod 6 programu: dodatek SoD kaple sv. Floriána. Délka 2:08.

Bod 7 programu: rozpočtové opatření 2/2022. Délka 1:52.

Bod 8 programu: deklarace setkání Kostelců. Délka 2:01.

Bod 9 programu: záměr prodeje pozemku obce. Délka 5:39.

Bod 10 programu: žádost o dotaci JSDH. Délka 5:10.

Bod 11 programu: VZ modernizace vybavení myslivny. Délka 4:01.

Bod 12 programu: dodatek 1 SoD ŠJ ZŠ. Délka 2:30.

Bod 13 programu: dodatek 2 SoD ŠJ ZŠ. Délka 1:58.

Bod 14 programu: navýšení příspěvku Kulturní komise. Délka 1:42.

Bod 15 programu: navýšení ceny PD Mateřské školy. Délka 37:47.

Bod 16 programu: diskuze. Délka 5:55.

Bod 17 programu: závěr. Délka 0:40.

Zápis ze ZZO č. 28 naleznete zde.

MŠ: 12 míst navíc za více jak 20 mil. Kč?

Na úterý 23. srpna 2022 je od 17 hodin naplánováno veřejné jednání Zastupitelstva obce č. 28. Program byl zveřejněn na úřední desce v pondělí 15. srpna 2022. V sobotu 20. srpna 2022 rozeslala p. Pospíšilíková zastupitelům e-mail, že na jednání ZO bude navrhovat zařazení nového bodu ohledně rozšíření kapacity Mateřské školy. Dost zásadní bod reprezentující výdaj obce minimálně 20 miliónů Kč za navýšení kapacity MŠ o 12 míst. Rozhodnutí starého (současného) zastupitelstva zaváže nové zastupitelstvo vzniklé z voleb v září. Navíc o dodatečném zařazení tak zásadního bodu se veřejnost nemá šanci dozvědět, aby se veřejného jednání ZO mohla třeba zúčastnit, nebo vyslovit svůj názor. Aby nedocházelo k mýlce: nejsem proti hledání a nalezení řešení ohledně kapacity MŠ v Kostelci u Holešova.

Začínali jsme 19.11.2020 schválením varianty nástavby ze studie a zadání vypracování projektové dokumentace. Tenkrát nám předkládali informace o předběžném rozpočtu 3,76 mil. Kč. Dnes je projekt hotový. Cena jen za projekt vyšplhala ze 191 tis. Kč na 732 tis. Kč plus 21% DPH. Stavba samotná se vyšplhala z 3,76 mil. Kč na více jak 16 mil. Kč plus 21% DPH. V souhrnu jsou to pro obec náklady více jak 20 mil. Kč včetně DPH. Ano, je políčeno na dotaci. Ale nikde není jistota, že obec dotaci dostane a zda dotace bude v plné výši pokrývat to, co obec očekává.

Z pohledu poskytovatele dotace tu pořád vidím uzavřenou a nevyužívanou třídu MŠ v Roštění. A pak asi to nejzásadnější: 12 míst navíc v MŠ Kostelec u Holešova za více jak 20 mil. Kč? Nejsem stavař ani ekonom. Ale jako poskytovatel dotace bych zvažoval, zda místo nasypání peněz do přístavby za 20 mil. Kč není lepší řešení koupit obci mikrobus na dopravu dětí do 1 km vzdálené obce. Nebo zda se nedá najít jiné stavebně-projektové řešení, co spolkne méně peněz.

Obdržené podklady, co budeme projednávat v úterý 23. srpna 2022 na ZO č. 28, si můžete prohlédnout zde. Samozřejmě si projednávání bodu můžete přijít poslechnout osobně a třeba si k tématu říct svůj názor.

Pospíšilíková si ze lží sama utahuje smyčku

Text p. Pospíšilíkové z Fóra zastupitelů v periodiku KOSTKA 2/2022 obsahuje několik lživých tvrzení, na které jsem musel reagovat. Chápu, že p. Pospíšilíkové nejsou příjemné tyto webové stránky www.kostelecuholesova.eu a publikované příspěvky rozkrývající a dokumentující její chyby, či porušování zákonů. Ale že před existencí webu a článků zavírá oči a programově si je nečte neznamená, že zveřejňovaná fakta neexistují. Důkazy budou pořád veřejně dostupné a nepomůže ani hlasování patolízalů o distancování se od webu www.kostelecuholesova.eu. Smyčku ze lží si sama utahuje zamlčením, že porušila zásadní podmínku stavebního úřadu, kterou si sama stanovila. Její lživá, veřejně publikovaná tvrzení se mě bezprostředně osobně dotkla. Využil jsem § 10 Tiskového zákona a zaslal jsem vydavateli k otištění Odpověď, abych uvedl na pravou míru neúplná či pravdu zkreslující tvrzení z původního textu p. Pospíšilíkové.

ODPOVĚĎ

Vydavatel periodika KOSTKA, Obec Kostelec u Holešova, publikoval v rubrice Fórum zastupitelů v čísle 2/2022 na straně 6-7 příspěvek starostky obce s názvem „Odpověď starostky obce na články v rubrice Fórum zastupitelů ve zpravodaji Kostka č. 1/2022“ text, jehož část obsahuje skutková tvrzení, která se dotýkají mé cti a důstojnosti. Uvádím na pravou míru obsah původních tvrzení; neúplné, či jinak pravdu zkreslující tvrzení doplňuji a zpřesňuji. Plný obsah odpovědi je uveden v příspěvku „Pospíšilíková si ze lží sama utahuje smyčku“ na webu www.kostelecuholesova.eu, kde jsou uvedeny veškeré odkazy a důkazní materiály, které zde na stránkách periodika KOSTKA nelze z technických a prostorových důvodů zveřejnit.

První lež p. Pospíšilíkové je obsažena v její větě „Tyto články předkládají občanům obce jako fakta jeho nepodložené domněnky, konstrukce a možná i vědomé lži.“ V textu mého článku v periodiku KOSTKA č. 1/2022 je odkaz na příspěvky „Proč starostka Pospíšilíková lže?“ a „Proč starostka Pospíšilíková lhala stavebnímu úřadu?“ uveřejněné na webu www.kostelecuholesova.eu, kde jsou uvedeny bohaté zdrojové důkazní dokumenty dokazující vyčerpávajícím způsobem tvrzení uvedená v textu mých příspěvků. Na rozdíl od p. Pospíšilíkové, která obvinění mé osoby ze lži nepodloží v svém textu jediným důkazním dokumentem, nebo odkazem na veřejně dostupný důkaz. Je smutné sledovat, jak je vrcholný představitel obce ovládán pouze pudem zničit opoziční kritický hlas. Paní Pospíšilíková je vězněm své představy, že pokud se zastupitelstvo obce, přičiněním devótní hlasovací kliky, právně neúčinným usnesením distancuje od webu www.kostelecuholesova.eu (bod 8 jednání ZO č. 11 ze dne 14.4.2014, zápis zde, videozáznam zde), přestanou moje internetové stránky a publikované důkazy existovat. Parafrázováním si dovolím připomenout starý reklamní slogan (Když něco nevíte, neznamená, že to neexistuje): „Když před fakty zavíráte oči, neznamená, že fakta přestanou existovat“.

Druhá lež p. Pospíšilíkové při její obhajobě ohledně černé stavby spočívá v porušení podmínky Stavebního úřadu, kterou si sama ve své žádosti stanovila.

Podmínka (z žádosti a stanoviska SÚ), „že nebude zasahováno do nosných konstrukcí“ byla obcí porušena a proto SÚ zasáhl, vydal usnesení o odstranění stavby a obec musela zažádat o dodatečné stavební povolení. Následně obec musela zaplatit další projekt za více jak 196 tis. Kč a dodatečné požární úpravy za téměř 465 tis. Kč. Vrstvením lží fakta nezměníte.

Třetí lež p. Pospíšilíková formuluje ve své mylné utkvělé představě o právu zastupitelů jednat kdykoliv jménem obce, či o jednotném robotickém hlasování zastupitelů podle předem nalinkovaných not. Zdržet se hlasování, když např. nemám o projednávaném bodu dost informací, je právo zastupitele. Nikoliv ostuda, jak se p. Pospíšilíková snaží mediálně občanům podsunout. Svou lež nakonec korunuje tvrzením, že pro zájem obce a občanů se není třeba ohlížet na dodržování zákonů. Při pohledu do Zákona o obcích zjistíte, že p. Pospíšilíková ve svém textu uvádí nesmyslné lži. V § 99 odst. 1 se praví „Rada obce je výkonným orgánem obce…“; podobně v § 103 odst. 1 se píše „Starosta zastupuje obec navenek.“ Tedy nikoliv zastupitel Žůrek, ale starostka jedná za obec. Nikoliv zastupitel Žůrek, ale rada obce je výkonným orgánem obce. Jako zastupitelé se můžeme pouze vyjádřit na jednání ZO k obsahu předložených projednávaných bodů. Lživé obviňování mé osoby z nicnedělání jen ukazuje na nízkou úroveň vzdělání p. Pospíšilíkové v Zákoně o obcích. Účelově překroucený a lživě použitý obsah slibu zastupitele podtrhuje neúctu p. Pospíšilíkové k Ústavě a zákonům ČR. Slib (§ 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.) v jedné větě obsahuje nejen svědomitý výkon funkce v zájmu obce a občanů, ale také zároveň slib řídit se Ústavou a zákony ČR. Dodržovat zákony (a Ústavu) je nutná a nezbytná primární podmínka pro jednání v zájmu obce a občanů. Existují případy pravomocně odsouzených starostů, kteří vybílili obecní pokladnu, aby za občany v hospodě platili útratu. Obhajovali se, že to dělali ve prospěch občanů obce. Soud při jejich pravomocném odsouzení měl jiný názor: předně je třeba dodržovat zákony.