Zpráva o (ne)činnosti úřadu obce 3

Třetí díl. Obec neoprávněně anonymizuje údaje, které ze zákona musí o příjemci veřejných prostředků poskytnout. Při postoupení odvolání Krajskému úřadu Zlínského kraje obec přehlíží svou povinnost a nevytváří předkládací zprávu (chybí vyjádření k námitkám) a dodá odvolacímu orgánu nekompletní spis (nedoloženy doručenky a neanonymizované verze dokumentů). Odvolací orgán nejenže souhlasí se všemi důvody v odvolání, ale konstatuje, že postup anonymizace obcí postrádá smysl – obec v dokumentech ponechala IČO podnikatelů, dohledatelné ve veřejných rejstřících. Nad to odvolací orgán uvádí, že žadatelka o informace je obchodní společnost, nikoliv osoba jejího jednatele. Obec opakovaně zcela zbytečně uvádí nadbytečnou identifikaci osoby jednající za právnickou osobu.

Skrýváme, koho obec platí

Obec: v rozporu s §8b InfZ anonymizuje údaje o příjemci veřejných prostředků a to jak v zápise z RO č. 18/2021, tak ve smlouvě koordinátora BOZP a TDI. Odvolací orgán: anonymizace byla provedena v rozporu s právními předpisy, k anonymizaci dokumentů nemělo dojít, postup obce postrádá smysl. Doba vyřízení: 58 dnů namísto 15 dnů. Počet opravných prostředků: 1 (odvolání).

  • 14.9.2021 podání žádosti
  • 29.9.2021 Rozhodnutí o odmítnutí žádosti obcí
  • 29.9.2021 odvolání proti Rozhodnutí o odmítnutí
  • 27.10.2021 zrušení původního Rozhodnutí obce a zastavení řízení odvolacím orgánem Krajského úřadu Zlínského kraje; obci je přikázáno poskytnout smlouvy ve formě prosté vlastnoručních podpisů
  • 10.11.2021 poskytnutí zápisu RO č. 18/2021, smlouvy koordinátora BOZP a smlouvy TDI na základě příkazu nadřízeného orgánu Krajského úřadu Zlínského kraje

Perličky závěrem.

Krajský úřad Zlínského kraje. V této souvislosti odvolací orgán uvádí, že povinný subjekt v rozporu s povinností stanovenou mu správním řádem, jenž se v případě vydání rozhodnutí o odmítnutí žádosti a dalším řízení uplatní, nepředložil odvolacímu orgánu řádnou předkládací zprávu (schází v ní vyjádření k odvolacím námitkám žadatelky) a předložený spisový materiál lze hodnotit jako nekompletní (chybí vykázání doručení žádosti a odvolání a dále neanonymizovaná verze dokumentů, které byly v anonymizované podobě žadateli poskytnuty).

Odůvodnění napadeného rozhodnutí neobsahuje alespoň bližší výčet anonymizovaných údajů, ani žádná správní uvážení povinného subjektu, proč je na místě aplikace právě ust. § 8a zákona o svobodném přístupu k informacím. K obsahu napadeného rozhodnutí pak odvolací orgán musí uvést, že žadatelkou o informace byla obchodní společnost, nikoli osoba jejího jednatele, proto jsou v napadeném rozhodnutí zcela zbytečně uvedeny identifikační údaje tohoto jednatele. S ohledem na fakt, že tuto identifikaci osoby jednající za právnickou osobu, která je žadatelkou a jejíž identifikační údaje jsou podstatnými náležitostmi, povinný subjekt činí opakovaně, je nepochybné, že dovětek v žádosti o informace byl namířen právě vůči této nadbytečné identifikaci.

Odvolací orgán musí souhlasit se všemi odvolacími důvody uvedenými v odvolání žadatelky. Povinný subjekt nerespektoval ust. § 8b zákona o svobodném přístupu k informacím. Dle odst. 1 tohoto ustanovení platí, že povinný subjekt poskytne základní osobní údaje o osobě, které poskytl veřejné prostředky. Je nepochybné, že příkazníci ve výše uvedených úplatných smlouvách jsou osobami, kterým byly nebo na základě již uzavřených smluv budou poskytnuty finance z veřejného rozpočtu povinného subjektu. Již s ohledem na tuto skutečnost měl povinný subjekt uvedené údaje žadatelce poskytnout, a to jak v plném znění předmětných smluv, tak v zápise ze schůze Rady č. 18/2021 obci Kostelec u Holešova (str. 4/5).

Odvolací orgán tak musí konstatovat, že anonymizace osobních údajů byla provedena v rozporu s právními předpisy, a žadatelce měly být požadované dokumenty poskytnuty ve znění prostém pouze od vlastnoručních podpisů zástupců smluvních stran ve smlouvě příkazní o zajišťování činností koordinátora BOZP ze dne 30. srpna 2021. Nad to je nutno zmínit, že byť byly anonymizovány údaje o příkaznících z výše uvedených smluv, identifikační čísla osob na dokumentech zůstaly. Pomineme-li fakt, že k anonymizaci na dokumentech nemělo dojít, takový postup povinného subjektu zcela postrádá smysl, neboť dle identifikačních čísel je možno tyto podnikající fyzické osoby ve veřejných rejstřících snadno dohledat.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *