Proč členové rady obce podsouvají čtenářům lži?

Odpověď na zveřejněné texty

Jestli je za podpisem „členové rady obce“ schováno všech 5 radních naší obce, není zřejmé. S ohledem na obsah textu se mi nechce uvěřit, že radní, co ve svém zaměstnání 19 let obléká uniformu policisty, by veřejně popíral Ústavu a zákony. Podobně se mi nechce věřit, že radní, co v rámci svého zaměstnání formuje u žáků výchovu a respekt k hodnotám, by se podepsal pod nepravdy v otištěném textu. Možná si jen někteří radní nepřečetli, pod co se podepisují, nebo pod co je někdo podepisuje. Obec Kostelec u Holešova, jako vydavatel periodika KOSTKA, publikovala v rubrice Fórum zastupitelů v čísle 3/2021 na straně 6-7 texty podepsané „členové rady obce“ obsahující skutková tvrzení, která se dotýkají mé cti, důstojnosti nebo mého soukromí jako fyzické osoby. Uvádím na pravou míru obsah původních tvrzení; neúplné, či jinak pravdu zkreslující tvrzení doplňuji a zpřesňuji.

V textu je uvedeno nepravdivé tvrzení „…policie řeší trestný čin kyberútoku a podnět podaný zastupitelem Žůrkem na neznámého pachatele.“. Toto tvrzení se nezakládá na pravdě. Komisař Oddělení analytiky a kybernetické kriminality ÚO Kroměříž policie ČR Zlínského kraje ve svém písemném vyjádření ze dne 27.9.2021 potvrdil, že je prověřováno podezření z možného zneužití facebookového profilu. Dále sdělil, že byly zahájeny úkony podle § 158 odst. 3 trestního řádu a prověřování v dané věci stále pokračuje. Policie tedy neřeší trestný čin, jak nepravdivě píší „členové rady obce“ ve svém textu. Policie zatím prověřuje podezření a prověřování pokračuje. Policie je ve fázi prověřování, nikoliv vyšetřování (to by policie musela zahájit trestní stíhání).

„Členové rady obce“ v textu podsouvají čtenářům periodika KOSTKA nepodložená a nepravdivá tvrzení. Například že policie ví, že se jedná o trestný čin a jako trestný čin to vyšetřuje. Nebo že jsem měl jako zastupitel údajně podat trestní oznámení na neznámého pachatele. „Členové rady obce“ by neměli tímto způsobem zneužívat své postavení a moc k šíření lživých informací v obecním periodiku KOSTKA.


V textu je dále uvedeno nepodložené a nepravdivé tvrzení ohledně FB komunikace, že „byla získána nelegálním způsobem“. Není zřejmé, z kterého zdroje mají „členové rady obce“ informaci o nelegálním způsobu získání FB komunikace. Od policie to nejspíš nebude, protože ta teprve prověřuje podezření (viz předchozí text) a nevyslovila závěr, že by bylo prokázáno získání FB komunikace nelegálním způsobem. „Členové rady obce“ si tvrzení buď museli vymyslet na základě smyšleného přesvědčení, nebo nadměrně dávají prostor nevěrohodnému zdroji informací. Je pikantní, že takovou rétoriku mají zastupitelé, kteří jsou v civilním povolání zaměstnaní u policie. Připomeňme si z oficiálního zápisu ZO č. 20 výroky z vystoupení zastupitelů Klesnila a Hradila v bodě 9.1. Videozáznam zde (Klesnil 55:42-1:03:41, Hradil 1:04:13-1:08:34).

Přijde mi, že po tolika letech služby v uniformě policie by oba pánové měli umět opatrněji vážit slova a rozlišovat mezi podezřením z trestného činu a prokázaným trestným činem. Nechce se mi věřit myšlence, že pánové, když jsou mimo dosah svých korigujících nadřízených a dozorujících státních zástupců, tak zkoušejí na občany v obci dělat ramena a chrastit u toho uniformou.


Dále je v textu uvedeno zásadní a nepravdivé obvinění mé osoby: „…podnět podaný zastupitelem Žůrkem na neznámého pachatele.“ a „…vyšetřování podnětu daného na PČR členem zastupitelstva obce P. Žůrkem (podezření pletichy)…“. Dne 23.6.2021 jsem byl požádán policií o podání vysvětlení ve věci prověření oznámení o možném zneužití FB účtu. V záhlaví protokolu (Úředního záznamu) je uvedeno – postavení osoby: svědek.

V protokolu je pak uvedeno, že vypovídám jako novinář, fyzická osoba Ing. Petr Žůrek.

Nikde není uvedeno, že bych vypovídal jako politik, zastupitel obce. Nikde také není uvedeno, že byl úřední záznam sepsán v rámci zahájení úkonů trestního řízení (to je nezbytný krok policie, který musí být učiněn při podání trestního oznámení). Je nemorální a neetické, když „členové rady obce“ o mé osobě publikují nepravdivé informace v obecním periodiku jen proto, aby odvedli pozornost čtenářů od svých pochybení.


V textu byla uvedena zavádějící a zkreslující informace „…zadávací dokumentace byla zveřejněna na profilu zadavatele (tento způsob výběru zadavatele zastupitel Žůrek dlouhodobě prosazuje).“. Veřejná zakázka na Rekonstrukci školní kotelny a VZT byla zakázkou ve zjednodušeném podlimitním řízení (nad 6 mil Kč)

a ze zákona musela být zveřejněna na profilu zadavatele.

Tedy nikoliv že by si to Žůrek přál, nebo dlouhodobě prosazoval. Ano, já dlouhodobě prosazuji zveřejňování na webu menších veřejných zakázek zadávaných podle naší směrnice. To se ovšem týká zakázek malého rozsahu (do 6 mil Kč), kdy zákon obci neukládá povinnost vyhlásit zadávací řízení na profilu zadavatele. Toto by měli „členové rady obce“ vědět, minimálně od administrátora veřejné zakázky. Tedy pokud je administrátor správně informuje, nebo „členové rady obce“ rozumí tomu, co je jim vysvětlováno.


Jako zavádějící a zkreslující je v textu uvedeno „…dnes přišli s argumenty zpochybňujícími vítězného uchazeče…na ZO č. 16 ale nevzešel od nich žádný protinávrh, o kterém by zastupitelstvo mohlo hlasovat.“. Především není pravda, že s argumenty zpochybňujícími firmu bez referencí a nejasnou historií ekonomické činnosti jsme přišli až v září, v periodiku KOSTKA 3/2021. Projednávání bodu 4 na zastupitelstvu č. 16 dne 17.12.2020 trvalo 36 minut a vedla se dlouhá diskuze (viz videozáznam a str. 4-6 zápisu z jednání ZO). Bylo předkládáno mnoho dokumentů z veřejných zdrojů, informace z Ministerstva pro místní rozvoj, názory a doporučení širokého spektra odborníků (daňový poradce, administrátor veřejných zakázek, administrátor dotací, atd.). Argumenty byly předneseny 6 měsíců v předstihu než kritická situace v létě 2021 nastala. Z průběhu diskuze bylo zjevné, že 9 zastupitelů disponujících pohodlnou většinou chce bez ohledu na uváděné argumenty silou prosadit problematického dodavatele při „demokratickém“ hlasování. Našim 3 hlasům proti nebude dopřáno sluchu, i kdybychom dali protinávrh.

Jak to dopadne s nepohodlným (proti)návrhem zažila početná veřejnost osobně 29.6.2021 na zastupitelstvu obce č. 20, což „členové rady obce“ potvrdili v jiné části zveřejněného textu v periodiku KOSTKA 3/2021: „Personálně vyvážený výbor … 5 členů po jednom z každé volební strany … bez ohledu na to, kolik mandátů strana v zastupitelstvu má, byl pro zastupitele nepřijatelný“.


„Členové rady obce“ v textu „Ten kdo má zájem na vyřešení vzniklého problému, ten hledá řešení. Ten, kdo sleduje jiné cíle, řešení nehledá, jen kritizuje.“ podsouvají čtenářům neúplnou a zavádějící informaci o tom, jak funguje zastupitelstvo obce. Výkonnou moc má rada obce v zákonem předepsaných úkonech, nikoliv jednotlivý zastupitel. Zákon definuje úkony o nichž rozhoduje zastupitelstvo, přičemž podklady pro jednání zastupitelstva zpracovává a předkládá rada obce. Jednotlivý zastupitel nemůže rozhodnout za radu obce či zastupitelstvo. Zastupitelé mohou vznášet dotazy, připomínky a podněty, či předkládat návrhy na projednání. V praxi naší obce nejsme v drtivé části případů přizváni k spoluvytváření dokumentů. V tomto volebním období nemá opozice jediného zastupitele ve výborech nebo v Redakční radě. Zůstává tak velmi omezená možnost při doplnění/opravě hotových dokumentů těsně před hlasováním, nebo upozornění na chyby v podepsaných a zveřejněných dokumentech obce, které vznikly mimo zastupitelstvo. Jako příklad uvádím upozornění na chyby v uzavřené smlouvě o dílo prezentované na zastupitelstvu č. 22 v bodě 3, videozáznam 19:42-28:39.

Častěji ale zbývá jen poslední pokus nápravy chyby medializací problému a případná eskalace nadřízeným a kontrolním orgánům. Ano je to kritika činnosti koalice, ale s hledáním řešení a nápravou do budoucnosti. Protože politici přicházejí a odcházejí, ale problém chybných postupů zůstává trvale na bedrech obce.

Čeho se obec bojí, že dělá obstrukce?

Odpověď na zveřejněné texty

Obec Kostelec u Holešova, jako vydavatel periodika KOSTKA, zveřejnil v čísle 3/2021 v rubrice Fórum zastupitelů na straně 6-7 text podepsaný „členové rady obce“, ve kterém se dotknul jména a dobré pověsti společnosti Big Original s.r.o., jakožto právnické osoby. Uvádíme na pravou míru obsah původního sdělení; neúplné, či jinak pravdu zkreslující tvrzení doplňujeme a zpřesňujeme.

V textu je uvedeno nepravdivé tvrzení „Není pravda, že se obec brání poskytnout dokument FB komunikace…“. Toto tvrzení se nezakládá na pravdě, což potvrdil i odvolací orgán Krajského úřadu Zlínského kraje. Od žádosti o poskytnutí informací (zápisu ZO č. 20 včetně všech příloh) podané dne 30.6.2021, musely být dosud podány 4 opravné prostředky (2 stížnosti I.+II. a 2 odvolání I.+II.) a přesto jsme veškeré požadované dokumenty (včetně FB komunikace) po více jak 3 měsících neobdrželi. Krajský úřad Zlínského kraje označil postup obce jako obstrukční, s čímž se plně ztotožňujeme.


Druhé nepravdivé tvrzení v textu je, že dokument FB komunikace „…je přílohou úředního zápisu z jednání ZO č. 20…“. Jediným právoplatným (úředním) zápisem ze ZO č. 20 je listinný originál, který byl vyhotoven 9.7.2021. Nahlédnutím do něj 2.8.2021 bylo zjištěno, že u zápisu k bodu 9 chybí 14 příloh z 21, včetně dokumentu FB komunikace (viz také příspěvek Zatloukání zastupitelů řeší policie).

Jediným způsobem nápravy zápisu z jednání zastupitelstva je podání námitek zastupitelem, což bylo učiněno na následujícím ZO č. 21 dne 3.8.2021 a chybějící přílohy byly p. Hlobilem st. (čas záznamu 3:38-8:08) ten den do listinného zápisu doplněny. Nebýt legitimních námitek zastupitele, 14 příloh zápisu ZO včetně FB komunikace by nebylo listinnou přílohou úředního zápisu.


Třetí nepravdivé tvrzení v textu považujeme za nejzásadnější pro jeho dopad na porušování Listiny základních práv a svobod. „Šíření FB komunikace mimo okruh zastupitelů (např. poskytnutí právnické osobě, kterého se domáhá její jednatel) vedení obce odmítá…“. Pokud obec vytvoří úřední dokument – zápis z jednání zastupitelstva obce, má kdokoliv právo do tohoto dokumentu nahlédnout, nebo požádat o jeho poskytnutí. Toto právo je zaručeno v Čl. 17 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, nebo zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Postoj obce, že odmítá poskytnout úřední zápis z jednání zastupitelstva je porušením Listiny a v přímém rozporu se zákonem. Je nepřijatelné, aby se obec povyšovala nad zákon, nebo si aplikování zákona účelově přizpůsobovala svému cíli.