Archiv rubriky: komentáře

komentáře k událostem a faktům, objasňování souvislostí, pohled na fakta odlišnou perspektivou

Kostlivec č. 9 – pokuta 10.000 Kč od ČIŽP

Základní škola v Kostelci u Holešova je vina spácháním přestupku provozováním dvou teplovodních kotlů bez platného povolení provozu a ČIŽP ukládá ZŠ pokutu 10.000 Kč. Na první pohled jednoznačná informace datovaná dnem 8.12.2022. Při hledání zdroje odpovědnosti za spáchaný přestupek se překvapivě vyloupnul zaprášený kostlivec ze skříně kanceláře obce Kostelec u Holešova. Kostlivec se narodil 18.10.2021, kdy byla nová kotelna uvedena do provozu a začala být provozována. Ovšem bez nezbytného povolení k provozu, které pravomocně ZŠ získala až 18.2.2022. Vytvořila si kostlivce ZŠ, jakožto provozovatel kotelny, nebo obec, jakožto investor rekonstrukce kotelny? Proč nebylo o povolení požádáno hned, ale až o více jak 3 měsíce později po zahájení provozu? Proč žádost o povolení namísto ZŠ podávala paní Pospíšilíková jménem obce, když účastníkem správního řízení je pouze a jen ZŠ a nikoliv obec Kostelec u Holešova? Proč na dokumentu žádosti obce Kostelec u Holešova, doručené Krajskému úřadu Zlínského kraje, není uvedeno číslo jednací a odeslání dokumentu obcí nelze dohledat ani v datové schránce ani ve spisové službě obce? Je v tom ZŠ nevinně, protože nebyla obcí poučena a informována, nebo obec přikrývala nečinnost ZŠ? Nebo se obec probudila k činnosti až veřejnost začala klást úřadům cílené dotazy a ZŠ za přestupek hrozila sankce až 10 mil. Kč od ČIŽP?

Dne 16.9.2022 proběhla kontrola České inspekce životního prostředí v ZŠ Kostelec u Holešova, ze kterého byl dne 21.10.2022 doručen protokol o kontrole. Kvůli opravám chyb v psaní byl 1.11.2022 ČIŽP vyhotoven dodatek protokolu ze dne 21.10.2022. Ani vstřícná spolupráce při předkládání informací a dokumentů ohledně provozování kotelny ZŠ nedokázala změnit doloženou skutečnost nepovoleného provozování plynové kotelny.

Nejzásadnější otázkou zůstává, proč k pochybení došlo a kdo konkrétně za něj nese odpovědnost. Někomu bude muset ZŠ pokutu 10.000 Kč předepsat k náhradě. Ze zákona je odpovědný provozovatel kotelny, tedy ZŠ. Proč ale provozovatel nepodal hned 18.10.2021 žádost o povolení provozu? Neměla paní ředitelka Možíšová informace od investora (obce), že takovou žádost musí podat? Nebo informaci měla, ale žádost z nějakého důvodu nepodala? Při rozplétání odpovědnosti se ukazuje jako zásadní způsob a okolnosti podání žádosti o povolení provozu. Žádost, namísto ředitelky ZŠ Možíšové, podává bývalá starostka obce Pospíšilíková a to dne 31.1.2022. Žádost je na hlavičkovém papíře obce Kostelec u Holešova opatřená razítkem obce a podpisem p. Pospíšilíkové, čímž budí dojem oficiálního dokumentu obce Kostelec u Holešova.

Jenže na žádosti budete marně hledat číslo jednací či spisovou značku. Podobně není k nalezení žádná stopa v datové schránce obce či ve spisové službě obce, že by obec 31.1.2022 odeslala dokument se žádostí na Krajský úřad Zlínského kraje. Dotazem na podatelně Krajského úřadu Zlínského kraje jsem zjistil, že žádost obce neprošla centrální podatelnou, ale byla doručena přímo Ing. Bohdaně Peškové, která žádost o povolení vyřizovala a opatřila doručený dokument podacím razítkem (s datem 31.1.2021) a evidenčním číslem 8740/2022. Jenomže to nesouhlasí s výkazem služebních cest p. Pospíšilíkové, který předložila na jednání RO č. 5/2022 dne 7.3.2022 v bodě 11 ke schválení.

Na služební cestě ve Zlíně byla p. Pospíšilíková až o den později, 1.2.2022. Čtyři a půl hodiny na EAZK (agentura vyřizovala obci dotaci na kotelnu + zpracovávala (či pomáhala zpracovat) podpůrné odborné dokumenty) a KÚZK. Když odečteme hodinu na cestu tam a zpátky, zbývá nám 3,5 hodiny na dvě jednání, což je nezvykle hodně. Navíc v žádném zápise RO či ZO nenajdeme zmínku že jednání proběhla a co bylo jejich předmětem. Kvůli čemu p. Pospíšilíková strávila 1.2.2022 tři a půl hodiny na jednáních s EAZK a KÚZK nám zůstává utajeno.

Navíc u dokumentu údajně podaného 31.1.2022 je podivné, že první a druhá strana žádosti obsahuje hlavičku s logem a názvem obce. U jiných dokumentů obce druhá a další strany hlavičku neobsahují viz srovnání dokumentů obce ze stejného období.

Ze všech přímých a nepřímých důkazů se dá složit závěr: paní Pospíšilíková 1.2.2022 lepila horkou jehlou své opomenutí ohledně povolení provozu kotelny. Vzala starý předtištěný hlavičkový papír obce spolu s razítkem a vyrazila 1.2.2022 k agentuře EAZK, aby vytvořila žádost o schválení. Tuto žádost osobně předala na KÚ ZK Ing. Peškové, která jí antidatovaně přijala 31.1.2022. Ten samý den 1.2.2022 vydává KUZK povolení a odesílá jej obci datovou schránkou (to lze již na obci dohledat). Zdá se, že p. Pospíšilíková lepila horkou jehlou kostlivce, který po dotazech veřejnosti a začínajícím zájmu ČIŽP začal vypadávat ze skříně. Ve vzduchu začala pro ZŠ viset hrozba pokuty až 10 mil. Kč za přestupek od ČIŽP a paní Pospíšilíkové nejspíš došlo, že pochybení nepůjde zaretušovat.

V mozaice událostí a faktů chybí pohled ředitelky ZŠ Možíšové. Dne 27.12.2022 jsem jí písemně nabídl možnost reagovat na existující dokumenty ČIŽP, KUZK a obce, které budou předmětem tohoto příspěvku. Do dnešního dne paní ředitelka Možíšová bohužel nereagovala.

Kostlivec č. 8 – Hlobil škudlením připravil obec o 2 mil. Kč

Voliči a zastupiteli odsunutý starosta/místostarosta Hlobil se opakovaně chlubí svou spořivostí – na účtech obce je 16 mil. Kč. Jenomže díky Hlobilovu škudlení a aktuální inflaci obec přišla zhruba o 2 milióny Kč. Za 2 mega mohla obec ještě do loňska místo škudlení peněz na účtě zrekonstruovat chodník od školy kolem hřbitovů, kudy denně chodí děti do školy či občané na hřbitov. Nebo zrekonstruovat sociálky v Sokolovně. Dnes se o 2 mil. Kč smrskla kupní síla peněz na účtech obce: sice budeme po rozbitém chodníku stále klopýtat, ale s hřejivou myšlenkou, že má obec na účtech naškudleno 16 mil. Kč. Ani 8 let ve vedení obce Kostelec u Holešova Hlobilovi nestačilo, aby alespoň elementárně pochopil rozdílný princip mezi hospodařením obce a jeho domácnosti. Občan (zaměstnanec, podnikatel) nemá zákonnou jistotu budoucího příjmu (nemoc, zkrachuje zaměstnavatel, ztráta zakázek). Proto si občan vytváří rezervy a spoří na horší časy. Naproti tomu obec má zákonem danou jistotu pravidelného příjmu. Proto obce nehromadí peníze na účtech, ale co nejrychleji a co nejvíce investují do veřejných statků. Ty nejšikovnější obce investice nepořizují ze svého, ale přiměřeně si na ně půjčují. Každá banka raději půjčí obci, než občanovi. A hlavně za zcela odlišný úrok. To by obec Kostelec u Holešova měla vědět, protože za p. Hlobila si na ZO č. 16 dne 13.9.2016  snadnost a lacinost poskytnutí úvěru obci úspěšně vyzkoušela. U obce má banka jistotu, že peníze dostane nazpátek. Investování však vyžaduje schopnosti, úsilí, znalosti, odvahu či rozhodnost a to může některé bolet. Pohodlnější je 8 let populisticky hlásat kolik má obec naškudleno.

Aktuálně se p. Hlobil s naškudlenými 16 mil. Kč chlubil v periodiku KOSTKA 4/2022, na straně 7 v rubrice Fórum zastupitelů. Stav na bankovních účtech obce potvrzuje i zpráva auditorky.

V době psaní příspěvku panem Hlobilem (listopad 2022) vzrostly dle Českého statistického úřadu spotřebitelské ceny meziročně o 16,2%. Přičemž ceny ve stavebních materiálech meziročně vzrostly o 16,9%, ceny stavebních prací o 11,9%.

Pokud vyjdeme z výše uvedených údajů ČSÚ, dostáváme částku nejméně 2 mil. Kč, kterou obec díky inflaci letos na investicích ztratila právě kvůli populistickému dlouhodobému škudlení financí.

To představuje například rekonstrukci 300 m chodníku od školy kolem hřbitovů v Kostelci, 310 m chodníků v Karlovicích, rekonstrukci sociálek v Sokolovně. Stačilo v rekonstrukcích chodníků pokračovat i po roce 2019 a k tomu přidat sociálky v Sokolovně. Peníze by tak neztrácely hodnotu na účtech obce, ale přinášely by prospěch všem občanům v užitečné modernizaci obce.

 

Kostlivec č. 7 – předžalobní výzva na 1,374 mil. Kč

Prý že na obci nejsou žádní kostlivci, hřímal na ZO č. 2 p. Hlobil. Jsou. Poté, co byli Hlobil a Pospíšilíková odstaveni od funkcí, musel kostlivec ze skříně zákonitě vypadnout. 17.9.2022 dostává obec a bývalá starostka Pospíšilíková společně a nerozdílně výzvu k úhradě 21.500 Kč za náklady vzniklé z nedůvodné a zamítnuté stížnosti na člena ČKAIT. Jen připomínám, že do 18.10.2021 byli Pospíšilíková a Hlobil ve svých funkcích. Obec a nejspíš i p. Pospíšilíková nereagovali a výzva se 25.10.2022 přelila do předžalobní výzvy. K tomu se 3.11.2022 přidala druhá předžalobní výzva na 1 milion 353 tisíc Kč. Společný jmenovatel je „rekonstrukce školní kotelny a VZT školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova“. Ano, to je ta zakázka, kde jsem upozorňoval na riziko soudního sporu. Ta zakázka, u které projektant zamlčel obci existenci statického posudku, co si objednal u statika, díky čemuž rekonstrukce proběhla bez stavebního povolení. Po kontrole Stavební úřad nařídil odstranění stavby; dodatečné stavební povolení obec získala až po předání VZT. Tento kostlivec je pikantní v osobní odpovědnosti p. Pospíšilíkové. Neexistuje pověření RO či ZO, aby jménem obce podala stížnost na člena ČKAIT, ačkoliv to v zaslané stížnosti neoprávněně uvádí. Procedurální pochybení, které pro p. Pospíšilíkovou může mít cenovku 21.500 Kč + náklady řízení. Protistrana se v zákonech a procesech orientuje lépe než p. Pospíšilíková a ví jaké důkazy si má pro žalobu shromáždit.

Paní Pospíšilíková se díky textu „po zralé úvaze se obec Kostelec u Holešova rozhodla podat stížnost“ stává vtipkujícím fabulátorem. V žádném zápise z jednání RO či ZO není o zralém uvažování ohledně podání stížnosti k ČKAIT jediná zmínka. Myšlenku, že obec věc „zrale uváží“ a projedná v nějakém svém kolektivním orgánu, si p. Pospíšilíková nejspíš vyfabulovala ve svých představách. Pro důkaz můžeme nahlédnout do uzob: před 23. únorem 2022 žádný z orgánů obce (RO či ZO) o podání stížnosti nerozhodoval.

Stěžovaná protistrana nepochybně fabulaci p. Pospíšilíkové zaznamenala. Vědoma si dikce zákona o obcích a zákonných omezení pravomocí starostky pojala důvodné podezření o nezákonném postupu starostky Pospíšilíkové: že k podání stížnosti jménem obce nebyla RO či ZO pověřena, tudíž při podání stížnost konala p. Pospíšilíková sama za sebe, nikoliv jménem obce. To má samozřejmě zásadní dopad, když ČKAIT stížnost odložilo pro neprokázání pochybení. Na stole je naopak riziko křivého nařčení stěžované ze strany obce Kostelec u Holešova a i fyzické osoby p. Pospíšilíkové.

Stěžovaná strana si 18.11.2022 oficiálním dotazem chtěla pojistit, zda p. Pospíšilíková měla mandát RO či ZO pro odeslání stížnosti na ČKAIT jménem obce. Odpověď 23.11.2022 posílalo již nové vedení, což je mimochodem znát v jasnosti a jednoznačnosti odpovědí:

 • neschválila (RO podání stížnosti)
 • neschválilo (ZO podání stížnosti)
 • neexistuje (oprávnění starostky podat za obec stížnost).

Stěžovaná strana si dle mého názoru potvrdila, že tlak na zaplacení 21.500 Kč má směřovat na paní Pospíšilíkovou a ne na obec. Druhou předžalobní výzvu na 1,353 mil. Kč dle informací již studují právníci obce.

Kostlivec č. 6 – Pospíšilíková ohrozila obec exekucí

Hned prvního prosince 2022 vypadl další čerstvý kostlivec i přes lživé tvrzení pana Hlobila, že žádní kostlivci na obci nejsou. Tento konkrétní nese datum vzniku 30. září 2022, přičemž se do 19. října 2022 vůbec nemusel stát kostlivcem. Jen připomínám, že starostka Pospíšilíková a místostarosta Hlobil byli ve svých funkcích do 18. října 2022, kdy je ustavující zastupitelstvo odstavilo od funkcí. Obci Kostelec u Holešova bylo Krajským úřadem Zlínského kraje, po zbytečně zpatlané odpovědi na žádost o informace, přikázáno sdělit žadateli datum, kdy byla vzduchotechnika zrealizována. Dvojka Pospíšilíková – Hlobil se namísto prostého sdělení požadovaného data 25.10.2021 pustila do nejistého právního experimentu v podobě přezkoumání Rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Experiment nadbytečně zaměstná nové vedení obce spolu s rizikem vzniku nákladů spojeným s exekučním vymáháním. Dle aktuálních právních názorů bude navíc požadavek obce na přezkoumání rozhodnutí nejspíš odmítnut jako nepatřičný.

V odůvodnění Rozhodnutí č.j. KUZL 81788/2022 jsou srozumitelně a jasně popsány důvody rozhodnutí KU ZK: informací obec dozajista disponuje, žádný zákonný důvod nebrání odepření, informační příkaz se stává exekučním titulem.

Obec Kostelec u Holešova nesplnila příkaz KÚ ZK a po opakovaném odvolání oprávněného je 4.10.2022 vydáno opakované Rozhodnutí č.j. KUZL 82597/2022 s téměř identickým příkazem pro obec.

Stačilo, aby obec žadateli do 19. října 2022 poslala požadované datum: 25. října 2021. Namísto toho 6. října 2022 obec odesílá na KU ZK informaci, že se bude bránit informačnímu příkazu podnětem na přezkoumání k Úřad pro ochranu osobních údajů.

Krajský úřad Zlínského kraje 1. prosince 2022 reagoval výzvou, aby obec předložila všechny zbylé dokumenty, jako podání na ÚOOÚ a vyjádření tohoto úřadu.

Od 1.1.2020 platí totiž novela InfZ, která zavádí v § 16b institut přezkumného řízení, který se p. Pospíšilíková rozhodla využít. Nejspíš byl KÚ ZK zvědavý, jak se ÚOOÚ s požadavkem obce na přezkumné řízení vypořádá. Já ostatně také.

Předně jsem si prostudoval jedno i druhé podání obce, shodně datované 6.10.2022. V podáních postrádám informaci, proč a na základě jakého právního titulu se obec na ÚOOÚ obrací (chybí odkaz na § 16b InfZ, apod.). Možná bude ÚOOÚ méně formalistický a tuto skutečnost pomine. Co ale myslím nelze pominout je duch a smysl InfZ. Ten je totiž vystavěn v návaznosti na právo na informace zakotvené v Listině základních práv a svobod. Tedy práva požadovat informace od orgánů státní správy a veřejných institucí. Nikoliv naopak. Ačkoliv to nikde v § 16b není uvedeno, v širších souvislostech vnímám uplatnění institutu přezkumného řízení jako právo pro oprávněného (žadatele), nikoliv pro povinného. Potvrzení své úvahy jsem po krátkém hledání nalezl na stránkách ÚOOÚ. „Povinný subjekt není oprávněn dát podnět na přezkum proti rozhodnutí nadřízeného orgánu.“ Navíc požadavek obce na odkladný účinek Rozhodnutí KÚ ZK není v § 16b obsažen. Uvidíme, jak se s požadavkem obce na uplatnění § 16b InfZ vypořádá ÚOOÚ.

Nové vedení obce vyhodnotilo situaci, že není důvod k odmítnutí poskytnutí požadovaného data, kdy byla vzduchotechnika realizována. Především proto, že o uvedení VZT do provozu, včetně provedení zkoušek a zaškolení obsluhy, existuje na obci protokol ze dne 25.10.2021. Informaci obec poskytla a zažehnala riziko ostudy vymáhání exekucí.

Na celém je zvláštní jedna věc. Proč p. Pospíšilíková nechala zajít  poskytnutí informací až tak daleko? Proč se (nesmyslně) brání podnětem na přezkum k ÚOOÚ? Odpověď můžeme hledat ve větě dokumentu KÚ ZK „zda byla či nebyla k datu 22.11.2021, kdy byla podána žádost o dodatečné povolení stavby, instalována vzduchotechnická jednotka pro kuchyni v ZŠ Kostelec u Holešova“. A hlavně v datech patřičných úkonů:

Průběh zakázky a především legálnosti jednotlivých kroků je pod drobnohledem právní firmy. Myslím, že stejně jako já zbystřili u skutečnosti, že datum předání VZT (podle PD) 25.10.2021 nastává dříve, než je 20.4.2022 vydáno stavební povolení a schválena projektové dokumentace. Myslím, že toto je citlivé místo, proč paní Pospíšilíková odmítla poskytnout datum a pustila se do hry s rizikem exekuce pro obec. Možná i laskavé čtenáře napadne stejná otázka jako mě: jak může někdo předat VZT dle projektové dokumentace, která ještě nevznikla a dle stavebního povolení, které tou dobou ještě neexistovalo (ani o něj tou dobou nebylo požádáno).

 

Kostlivec č. 5 – kontrola MV ČR

Lenost. Tímto jedním slovem by se dalo charakterizovat dlouhodobé porušování povinností obce při poskytování informací. Jak si jinak vysvětlit, že obec na svém webu nezveřejní informace, co žadatelům poskytne, ačkoliv jí to zákon přikazuje? Přitom veškeré informace co žadateli obec poskytuje musela mít shromážděné a případně anonymizované, takže i připavené pro zveřejnění na webu obce. Jejich následné publikování je už zanedbatelný úkon, za který mimochodem obec platí externí firmě. Musí být ovšem splněn základní předpoklad, že nejste líní. Obec Kostelec u Holešova si dlouhodobě (dělo se tak minimálně 5 let) koledovala o pozornost kontroly MV ČR, ze které vypadl další obecní kostlivec. Kostlivec, kterého bude muset po Pospíšilíkové a Hlobilovi řešit nové vedení obce. Zprávu o kontrole MV ČR spolu s návrhem opatření musí projednat ZO, konkrétně v úterý 20.12.2022.

Namátkově kontrola vybrala 17 žádostí z období od 1.1.2021 do 18.8.2022. Cílem kontroly nebyla věcná správnost vyřízení žádostí, ale pouze dodržování procesních povinností obce plynoucích z InfZ.

Protokol o kontrole v bodě 1 konstatuje porušení § 5 odst. 3 InfZ  v povinnosti zveřejnit poskytnuté informace na weu obce.

V bodě 2 protokol o kontrole konstatuje porušení § 18 odst. 1 InfZ, kdy obec v povinné výroční zprávě neuvádí žádosti zastupitelů (ignoruje jejich existenci a vyřízení).

Při pročítání oficiálního sdělení obce č.j. OUKUH-816/2022 ze dne 15.8.2022 k probíhající kontrole MV ČR, dostává použití výrazu lenost pro chování obce při poskytování informací opodstatnění. Navíc k popisu chování obce se přidává lež, zamlčování skutečností a neopodstaněný vlastní výklad zákona.

Obec ve svém sdělení MV ČR tvrdí, že žádosti zastupitele byly podány dle zákona o obcích (128/2000 Sb.). To je lživé tvrzení, které zamlčuje fakt uváděný v mých žádostech zastupitele.
V žádostech zastupitele je na dvou místech jasně a nepřehlédnutelně uveden požadavek vyřízení žádosti dle InfZ (106/1999 Sb.), byť se jedná o žádost dle zákona o obcích (128/2000 Sb.). V takovém případě se žádost vyřizuje dle InfZ.

Obvláště komické je vysvětlení obce, jak chápe naplnění InfZ v podmínce o „mimořádném rozsahu poskytnutých informací“. Stanovisko obce by se dalo shrnout asi takto: „žádostí je mnoho a dohromady tvoří mimořádný rozsah, takže nemusíme nic zveřejňovat“.

Namísto posouzení rozsahu poskytnutých informací jedné dané konkrétní žádosti, obec naplnění důvodů pro mimořádný rozsah vyhodnocuje součtem všech poskytnutých informací ze všech existujících žádostí, které obec dosud vyřídila. Nezapomene u toho zaplakat, kolik jich bylo.

Další krok je na Zastupitelstvu obce Kostelec u Holešova, aby se ke zprávě vyjádřili a přijali patřičná nápravná opatření. To ostatně musí také sdělit MV ČR spolu s publikováním na úřední desce obce.

Kostlivec č. 4 – zásah pověřence GDPR

Z porušování ochrany osobních údajů si za léta u moci udělala dvojka Pospíšilíková – Hlobil nástroj nátlaku a šikany, ale také dalšího kostlivce. Ten měl reálnou možnost vypadnout ze skříně až se změnou vedení obce a omezení hrozby použití nashromážděného kompro materiálu. Oslovil jsem dotazem pověřence GDPR placeného obcí, který ze zákona dohlíží na konání obce při zpracovávání osobních údajů. Odpověď pověřence byla korektní, v souladu s dřívějšími upozorněními Krajského úřadu Zlínského kraje a zároveň pro obec nelichotivá: „jedná se o pochybení starého vedení obce, které v době svého působení bylo poučeno, jak postupovat při uveřejňování osobních údajů všech subjektů údajů“. Je nepochybné, že nadbytečné zpracování a zveřejňování osobních údajů, jakož i neoprávněné zveřejňování počtu žádostí s identifikací žadatelů je nesprávné. Náprava po vypadlém kostlivci stvořeným starým vedením obce dodatečně nadměrně zatíží nové vedení obce. Ocenění si zaslouží omluva pověřence GDPR vyslovená za bývalé vedení obce. Pověřenec GDPR zřejmě věděl, že se bývalé vedení za chybu nikdy neomluví a musí to za obec Kostelec u Holešova udělat on.

Na tuto mou první žádost ze dne 1.11.2022, pověřenec GDPR ve své odpovědi ze dne 28.11.2022 konstatuje:

K obsahu mé druhé žádosti ze dne 7.11.2022, pověřenec GDPR ve své odpovědi ze dne 30.11.2022 konstatuje:

 • … se jedná o bezpečnostní událost, kdy došlo k selhání nastavených opatření – nedodržení správné anonymizace osobních údajů
 • Obec Kostelec u Holešova pochybila … ,,opakovaně“ v uveřejňování vašich osobních údajů.
 • … se jedná o pochybení starého vedení obce, které v době svého působení bylo poučeno dle Evropského nařízení 679/2019 – GDPR, zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů a pokynů Úřadu pro ochranu osobních údajů, jak postupovat při uveřejňování osobních údajů všech subjektů údajů, tedy i právnických osob
 • Dále z webových stránek obce byly, popřípadě v průběhu
  dnů budou smazány (anonymizovány) všechny dokumenty, kde dochází k pochybení ze strany obce na vaší osobě.

Pro pořádek si dovolím uvést, že nadměrné lustrování osobních údajů zahájil pan Hlobil s paní Rušikvasovou 4. srpna 2017 a paní Pospíšilíková po nástupu do funkce nesprávný postup slepě převzala. Že se jedná o účelovou nadměrnou lustraci osobních údajů vyplývá jednak ze zákona č. 106/1999 Sb., kdy pro žádost právnické osoby je vyžadován pouze název firmy, IČO a sídlo společnosti. Nic víc. Rozhodně ne jméno jednatele a jeho datum narození. A že nadměrná lustrace žadatele se dá pochopit jako jakýsi typ pomsty či šikany ze strany obce si dovolím demonstrovat na následujícím dokumentu. Za mou osobu, jako jednatele společnosti, doplní obec datum narození, ale za jménem p. Hlobila, jako statutárního zástupce obce, datum narození obec neuvede.

 

Kostlivec č. 3 – kontrola SFŽP

Dalšího kostlivce po dvojce Pospíšilíková-Hlobil našla 12.10.2022 kontrola Státního fondu životního prostředí. V zápise z jednání Rady obce č. 19/2022 ze dne 17.10.2022 se p. Pospíšilíková v bodě 3 chlubila, že kontrola SFŽP proběhla bez závad. Jenomže to nedočetla druhou polovinu protokolu SFŽP, kde jsou popsány nalezené chyby a obci byla uložena nápravná opatření. Opatření, která bude muset realizovat nové vedení obce a nebudou zrovna populární (reklamace dodávky a prací). S dodavatelem bude třeba řešit reklamaci vysázeného stromu, který uschnul. Jestli uschnutí způsobila nevhodná údržba po výsadbě (zalévání), nebo vadná výsadba, na to mělo vedení obce ve svých řadách zemědělského inženýra. Ten mimochodem celou akci inicioval a často se chlubil výsledky vzniklými pod jeho dozorem.

V dokumentu SFŽP ze dne 12.10.2022 se konstatuje uschlý strom (Crataegus laevigata Alboplena, 12-14cm) v ceně 4.235 Kč. Zároveň se zdůrazňuje, že v případě jakéhokoliv dalšího úhynu rostlin musí obec konat, tedy provést výměnu.

Vysazované stromy nebyly žádné proutky, ale dostatečně vzrostlé kusy o obvodu 12-14 cm. Záhadou zůstává, proč takto vzrostlý strom během pouhých 4 měsíců uschnul: mezi terénní prohlídkou 16.6.2022 a kontrolou SFŽP 12.10.2022. Kdyby za ty 4 měsíce bylo tak tragické sucho, tak je silně pravděpodobné, že by na hřbitově odumřel i některý z dalších 4 stromů či 775 vysazených keřů. To se v dokumentech neprokázalo. Pravděpodobnější příčinu odumření bych hledal buď v selhání při následné údržbě, kontrole prací dodavatele, nebo při terénní prohlídce 16.6.2022. Z veřejně dostupných informací v zápisech ZO a RO se autor či příčina pochybení nedá vyčíst (viz seznam níže). V každém případě kostlivec v době působení dvojky Pospíšilíková-Hlobil vznikl a nové vedení obce ho nechtěně zdědilo.

Ze zápisů Zastupitelstva obce a Rady obce:

 • 16.6.2022 terénní prohlídka k předání prací 1. roku následné péče – „Revitalizace zeleně v obci Kostelec u Holešova“, faktury vystaveny, odeslány podklady pro vyplacení dotace
 • 19.7.2022 administrátorovi dotace na revitalizace zeleně v obci Kostelec u Holešova odeslány podklady pro vyúčtování dotace na 1. rok následné péče
 • 8.8.2022 následná péče (Florstyl) na zakázce revitalizace zeleně
 • 16.8.2022 depeše – schválení žádosti o proplacení 1. roku následné péče – revitalizace zeleně
 • 12.10.2022 proběhla kontrola SFŽP na akci Revitalizace zeleně v obci Kostelec u Holešova – bez závad

Kostlivec č. 2 – dezinformátorka Pospíšilíková

Poskytovat informace je povinnost obce, kterou si obec sama hradí ze svých prostředků. Jakékoliv doprovodné řeči paní Pospíšilíkové, že poskytování informací spotřebovává drahocenný čas a prostředky obce, které jsou takto vyhozeny z okna, jsou jen dezinformačními výmluvami, aby předřadila své osobní pohodlí před dodržování zákona a plnění povinností vyplývajících z funkce starostky obce. Svou neochotou poskytnout veřejnosti informace je dvojice Hlobil – Pospíšilíková dlouhodobě známá – jak mezi žadateli o informace, tak u odvolacího správního orgánu (Krajský úřad Zlínského kraje), či dohledového kontrolního orgánu (Ministerstvo vnitra ČR). V zoufalé snaze gradovat negativní vykreslování žadatelů před jejími přívrženci, přenesla paní Pospíšilíková téma z jednání a zápisů ZO a RO na stránky obecního periodika KOSTKA. Na její nepravdy jsem reagoval odpověďmi jak v periodiku KOSTKA 3/2022 a 4/2022, tak v článcích Starostku za 60 tisíc měsíčně zdržuje vyřizovat úřední agendu a Ani 4 roky nestačily, aby p. Pospíšilíková pochopila výkon státní správy. Zároveň jsem o stanovisko požádal dozorový orgán Ministerstvo vnitra ČR, které potvrdilo mé podezření. Paní Pospíšilíková ohledně poskytování a vyřizování žádostí o informace šíří na veřejnosti dezinformace.

Jádrem sporu se stal veřejně prezentovaný názor paní Pospíšilíkové v periodiku KOSTKA č. 2/2022, že vyřizování zákonem předepsané agendy „spotřebovává její drahocenný čas a finanční prostředky, které jsou takto vyhozeny z okna“. Jedná se prý o významnou část pracovního nasazení starostky obce, kterou „nikde v obci neuvidíte“. V následujícím vydání periodika KOSTKA č. 3/2022 pokračovala v dezinformacích … příjem obce z rozpočtového určení daní je … určen na údržbu a rozvoj obce, … tedy nikoliv na výkon veřejné správy.

Ze strany paní Pospíšilíkové se jedná o dezinformační bláboly, což jsem si ověřil v odpovědi MV ČR na mou žádost o stanovisko.

Dovolím si odcitovat zásadní pasáže ze stanoviska MV ČR.

Pro úplnost informací uvádím odpověď MV ČR ze dne 17.10.2022, včetně přílohy k dokumentu, na mou žádost o informace ze dne 5.10.2022, která předcházela výše uvedenému stanovisku MV ČR ze dne 7.11.2022.

Voliči si konání paní Pospíšilíkové a pana Hlobila všimli a odsunuli je z veřejného života obce. Pospíšilíková byla ve volbách 2022 z druhého místa kandidátky odsunuta na páté pořadí mimo zvolené zastupitele jako první náhradník. Hlobil z prvního místa kandidátky skončil na čtvrtém místě jako poslední zvolený zastupitel z jeho kandidátky.

Kostlivec č. 1 – pokuta 50 tisíc Kč od ÚOHS

Svoje předem písemně připravené vyjádření zastupitel Hlobil přečetl na jednání zastupitelstva. Kromě jiného se razantně vymezil proti mému varování zaslané Aleši Pospíšilíkovi, že „Nové vedení obce a zastupitelstvo bude muset řešit mnoho reliktů a nepopulárních kostlivců, co zbyly po Hlobilově uskupení“ (Hlobilova interpretace: „nová RO převezme neradostné dědictví a mnoho kostlivců co po Hlobilově uskupení zbylo“). Vyjádření p. Hlobila nebyla nějaká jeho momentální emotivní replika v diskuzi na názor jiného řečníka. Dokument si p. Hlobil předem písemně připravil: měl tedy možnost si text promyslet, zvážit věrohodnost jednotlivých slov a oporu v důkazech. Pan Hlobil veřejnosti tvrdí, že kostlivci jsou pouze 2 a to ještě z období před jeho vládnutím v obci. Rozhodl jsem se toto jeho nepravdivé tvrzení vyvrátit. Seriál příspěvků o kostlivcích Hlobilova uskupení bude doprovozený důkazy a vysvětlujícími komentáři.

Že existuje kostlivec s cenovkou 50.000 Kč za přestupek v podobě porušení zákona o zadávání veřejných zakázek spočívající v neoprávněném rozdělení veřejné zakázky, pan Hlobil a paní Pospíšilíková velmi dobře věděli.

Šest týdnů před volbami (11.8.2022) dostala obec Rozhodnutí o přestupku. Přesto Hlobil s Pospíšilíkovou zavřeli kostlivce do skříně a nikomu nic neřekli. Hlobil dokonce vědomně veřejně lhal když jako zastupující místostarosta v době nepřítomnosti starostky na zastupitelstvu č. 28 konaného dne 23.8.2022 převzal její povinnosti a měl informovat o činnosti obce. Ačkoliv jsem se na vývoj správního řízení cíleně ptal, od p. Hlobila jsem dostal jen arogantní a jízlivou odpověď. Že obec od 11.8.2022 vlastní Rozhodnutí ÚOHS p. Hlobil 23.8.2022 zamlčel.zápis ZO č. 28, 23.8.2022, bod 3

Ani v zápisech následujících 4 zasedáních Rady obce (16/2022 5.9.2022, 17/2022 19.9.2022, 18/2022 3.10.2022 a 19/2022 17.10.2022) nenajdete žádnou zmínku o ukončeném správním řízení a uložené pokutě 50.000 Kč od ÚOHS. Toto si snadno může každý průměrně IT gramotný čtenář ověřit na webu obce proklikem na uzob s patřičnými kritérii vyhledávání.

Paní Pospíšilíková zcela selhala a rezignovala na svou povinnost informovat o činnosti obce. Místo informování členů Rady obce, zastupitelů či občanů, urputně hlídala zamčenou petlici na dveřích skříně s kostlivcem za vydatného přispění Hlobila. Při úzkostlivém hlídání skříně s kostlivcem tajně doufali, že se veřejnost před volbami o pokutě nedozví. Dozví. Na stránkách ÚOHS, jsou veřejně dostupná veškerá rozhodnutí úřadu.

Rozhodnutí ÚOHS o pokutě 50.000 Kč ze dne 10.8.2022 nabylo právní moci 20.10.2022, protože obec podala proti Rozhodnutí rozklad. Rozhodnutím předsedy ÚOHS byl rozklad dne 19.10.2022 zamítnut a potvrzeno původní Rozhodnutí o přestupku obce s pokutou 50.000. Kč.

ÚOHS byl na obec poměrně shovívavý při výšce vyměřené pokuty za přestupek. Horní hranice pokuty byla 741.186 Kč. Je nesporné, že je to kostlivec pana Hlobila a paní Pospíšilíkové, kterého se do poslední chvíle ovládání obce snažili zatajit. Na riziko rozdělení zakázky jsme předkládali mnoho argumentů (videozáznam bodu 5 ZO č. 23 ze dne 17.8.2017), ale byli jsme „demokraticky“ přehlasováni Hlobilovými „boys“. Teď by se správně měli hlasující zastupitelé podělit o zaplacení pokuty 50.000 Kč za škodu, kterou svým nesprávným rozhodnutím obci způsobili.

E-mail s dokumentem zaslaný Aleši Pospíšilíkovi

Na ZO č. 2 zastupitel Hlobil veřejně negativně skloňoval části obsahu mého dopisu, který jsem 2. října 2022 zaslal Aleši Pospíšilíkovi. Ozývají se hlasy jestli takový dopis vůbec existuje, proč není zveřejněn celý, jak se e-mail adresovaný lídrovi jedné kandidátky dostane do poštovní schránky lídra druhé konkurenční (opoziční) kandidátky. Nemám se za co stydět, v dopise jsem popisoval jen fakta a dokument zveřejňuji. Obrázek o hodnověrnosti vystoupení zastupitele Hlobila si laskavý čtenář dozajista dokáže udělat sám.

Dopis byl odeslán jako příloha e-mailu odeslaného v neděli 2. října 2022 ve 21:06.

Určitě jste si všimli, že e-mail s dopisem byl kromě Aleše Pospíšilíka adresován v kopii ještě 3 zastupitelkám: Ivě Haškové, Haně Helsnerové a Miluši Václavkové. Přesto byl dopis vhozen do poštovní schránky p. Hlobila, jak se nám veřejně přiznal ve svém vystoupení na ZO č. 2. Tedy někdo z těchto 4 oslovených musel dokument vytisknout a vhodit v papírové formě do poštovní schránky p. Hlobila. Nebo někdo z těch 4 adresátů mail někomu přeposlal a ten s vytištěným dokumentem spěchal do poštovní schránky p. Hlobila. Proč měl někdo zájem na předání dopisu politickému konkurentovi a opozici v jedné osobě v době, kdy se urputně hledala spolupráce 8+ hlasů v zastupitelstvu? V době, kdy se nominanti na pozici starosty měnili jako apoštolové na orloji. Odpověď by měli mezi sebou hledat ti 4 adresáti. V tuto chvíli to vypadá, že si mezi sebou hřejí na prsou dvojitého agenta, co hraje na obě strany. Teď jde jen o únik dopisu, příště může jít o ztrátu důvěryhodnosti u voličů v obci.


Dopis voliče a občana obce KuH

Digitálně podepsaný originál je zde.

Kostelec u Holešova 2. října 2022

Vážený pane Aleši Pospíšilíku,

chtěl bych Vám touto cestou předně poblahopřát k volebnímu výsledku Vaší kandidátky a k Vašemu získání zastupitelského mandátu.

Obracím se na Vás tímto dopisem jako občan a volič obce Kostelec u Holešova a jako novinář. Oslovuji Vás tímto dopisem jako lídra kandidátky „Kostelec a Karlovice pro všechny“, která získala největší, ale zároveň i nedostatečnou většinu zastupitelských mandátů.

Je logické, že takové množství získaných zastupitelských mandátů při volební premiéře kandidátky vyvolá mezi členy euforii a pocit velkého vítězství. Z 15 členů kandidátky jste jediný, kdo za poslední 2 volební období měl šanci si na vlastní kůži prožít, co znamená být zastupitelem. Navíc v roli řadového běžného zastupitele, co má minimální možnosti ovlivňovat chod obce, ba dokonce podílet se na vedení nebo řízení obce. O ostatních 14 členech Vaší kandidátky se dá myslím odvážně tvrdit, že nemají žádnou reálnou a praktickou zkušennost, jak funguje zastupitelstvo, jaké záležitostí řeší a musí řešit Rada obce, starosta či místostarosta. Až na pár světlých výjimek (události kolem ZŠ a MŠ) jsem nezaznamenal přítomnost některého ze 14 členů Vaší kandidátky po dobu celého jednání zastupitelstva obce, o Radě obce ani nemluvě. A právě z těchto důvodů jsem si dovolil výše použít slova o euforii a pocitu vítězství z Vašich 6 zastupitelských mandátů. O euforii a pocitu vítězství, na které navazuje „přesvědčení“, že máme právo vzít moc v obci do svých rukou, bez ohledu na závazky, pro které nás voliči zvolili. Bez ohledu na morální profil partnera, se kterým ad-hoc získáme další 2+ hlasy potřebné pro získání nadpoloviční většiny.

Ve Vašem volebním programu nešlo přehlédnout závazek dodržování zákona, pravidel a předpisů. Nešlo přehlédnout jasné vymezení se proti způsobu vládnutí Hlobilova uskupení. Troufám si tvrdit, že na základě těchto informací a postojů před volbami, v návaznosti na způsob vládnutí Hlobilova uskupení v minulých osmi letech, se voliči pro Vás rozhodli a jejich hlasy jste získali poprvé 6 zastupitelských mandátů.

Po volbách se obcí začaly šířit informace, že byste chtěli vládnout v široké koalici. Tedy přibrat do řízení obce Hlobilovo uskupení a pojistit si chybějící 2 hlasy do potřebné nadpoloviční většiny. Dle informací co se ke mně donesly to lidé vnímají jako zradu na deklarovaném postoji, že se chcete vymezit proti způsobu vládnutí Hlobilova uskupení v uplynulých 8 letech. Zklamaný názor lidí nezhojí ani deklarování, že s Hlobilem starším spolupracovat nechcete, když lidi z jeho kandidátky přizvete do vedení obce. Nové vedení obce a zastupitelstvo bude muset řešit mnoho reliktů a nepopulárních kostlivců, co zbyly po Hlobilově uskupení. S člověkem z Hlobilova uskupení bude komplikované až nemožné dostát Vašeho závazku dodržování zákona a jednání s péčí řádného hospodáře, když bude například potřebné projednat a prosadit výsledek kontrol externích orgánů.

Na mém webu https://www.kostelecuholesova.eu/ je za téměř 7 let existence poměrně rozsáhlé množství shromážděných dokumentů a důkazů k výše uvedenému. Dovolím si připomenout nejvýraznější momenty s odkazy, proč jsou lidé z Hlobilova uskupení pro veřejnost (a i RO) nepřijatelní.

 • Tomáš Marek
  • nedokázal věrohodně na veřejnosti (ZO č. 20, 29.6.2021, bod 9) obhájit, proč na jednání RO č. 7/2021 dne 12.4.2021 podal protinávrh jmenovat ředitelkou MŠ jiného kandidáta, než byl vybrán konkurzní komisí
  • nedokázal vysvětlit podíl na pletichách při veřejné zakázce, jež vyplývají z FB komunikace projednávané na ZO č. 20 (odkaz viz předchozí bod)
  • v návaznosti výsledek správního řízení ÚOHS ohledně porušení zákona o zadávání veřejných zakázek ve věci dělení VZ na veřejné osvětlení, přijde do hledáčku porušení zákona Tomášem Markem při této zakázce kvůli střetu zájmů
 • Martin Hradil
  • jeho vystupování na ZO č. 20 (bod 9 odkaz výše) a následný postoj ke kauze volby ředitelky MŠ, otevřenému dopisu Jiřího Sklenáře, k článku Nespokojených občanů „Obcí se šíří anonymní psaní“; shrnuto v článku „Cui bono, pane Hradile?“
  • „Já to číst nebudu“ (ZO č. 20 bod 9 odkaz viz výše + oficiální zápis) – vyjádření k existenci oficiálních podkladů pro jednání Rady obce a zastupitelstva je vážným varováním – bez ohledu na skutečnost zda s obsahem souhlasí či nikoliv, je nepřijatelné, že zastupitel programově odmítá číst podkladové materiály pro jednání orgánů obce a následně o nich hlasovat v usnesení

Lidé v obci si všímají, že musíte být Hlobilovi nějakým způsobem zavázaný a podle toho i jednáte. Myslím, že to bylo příkladně vidět už před šesti lety v bodě 2 jednání ZO č. 11 dne 14.4.2016 (videozáznam bodu 2 https://youtu.be/LUt0L5bH5Q4 ), kdy v úvodu jednání navrhujete zařazení mimořádného bodu „Stanovisko ZO ke stránkám kostelecuholesova.eu“. Pozorný divák zaznamená, že z Vaší původní myšlenky, aby se ZO pobavilo o nových stránkách kostelecuholesova.eu, jste se nechal vmanipulovat do usnesení o distancování se od stránek www.kostelecuholesova.eu . Zprvu vadil název domény, a jeden příspěvek, který mimochodem od 30.1.2017 v původní publikované formě na webu neexistuje. Nevadilo zveřejňování videozáznamů, právní informace, atd. Jenže právě díky ostudnému a právně neúčinnému usnesení 9/11Z/2016 se Váš návrh (včetně Vašeho hlasování) stal nástrojem pro odůvodňování nátlaku obce při odmítání zveřejňování příspěvků v periodiku KOSTKA, omezováním svobody slova a porušováním tiskového zákona, které nakonec musel rozhodnout soud. Přesto Hlobilovu uskupení dodnes vadí zveřejňované nekonfliktní informace jako videozáznam ZO či zápisy RO a ZO s odkazem na Usnesení ZO, jehož jste byl iniciátorem. Smyslem tohoto příkladu není výčitka, ale ukázka, že Vaše submisivnost hraničící s devótností vůči Hlobilově uskupení občanům v obci neunikla. Je na Vás, abyste se oprostil od Hlobilova jha a konal jako svobodný, svéprávný a zdravě sebevědomý lídr volebního uskupení, kterému občané-voliči svěřili své hlasy v naději po odstřižení se od způsobu vedení obce Hlobilovým uskupením.

Nové zastupitelstvo a Rada obce převezme po Hlobilově uskupení neradostné dědictví. Kromě veřejně publikovaných kauz (správní řízení vedené ÚOHS – dělení veřejné zakázky na VO, kontrola MV ČR ohledně dodržování zákona č. 106/1999 Sb., správní řízení vedené ČIŽP, Scolarest) jsou zde další dosud nepublikované kauzy (například SFŽP – podezření z porušení dotačních podmínek, Dům seniorů – reklamace nefunkčních oprav za 7 mil. Kč, nebo kauza rekonstrukce ŠJ ZŠ). K tomu existují další důvodná podezření, že obec nejednala s péčí řádného hospodáře. Proto by RO měla být sebevědomý a odhodlaný orgán, který se vypořádá s negativními následky minulosti. Se zátěží ve formě propojení se členy Hlobilova uskupení to půjde o poznání hůře. Především před občany a voliči obce.

Závěrem bych si Vám dovolil popřát, ať Vás provází nadčasová prozíravost při nelehkém rozhodování o volbě spolupracovníků a politických partnerů pro vedení obce Kostelec u Holešova.

S pozdravem

Ing. Petr Žůrek

ZO č. 2 bude znovu volit starostu a místostarostu

Na čtvrtek 10. listopadu 2022 od 17 hodin je ohlášeno zasedání zastupitelstva obce č. 2 s jediným obsahem: odstoupení starosty Jiřího Čúzyho a místostarosty Aleše Pospíšilíka, kteří byli do funkcí zvoleni 18. října 2022.

Že není něco v pořádku se dalo tušit již 12 dní po zvolení do funkcí. V pondělí 31. října 2022 se konalo první ustavující zasedání Rady obce. Z pěti radních se zúčastnili jen 3. Chyběl starosta Jiří Čúzy a radní Tomáš Marek.

Přišlo mi velmi zvláštní, že starosta obce se nezúčastní úvodního a prvního zasedání RO. V pondělí večer po skončení Rady obce přišlo vysvětlení: Jiří Čúzy odstupuje z funkce starosty obce. O dva dny později přišlo náhlé vyhlášení jednání ZO č. 2, kdy se k odstoupení z funkce přidal také místostarosta Aleš Pospíšilík. Netuším, co se během 12 dnů pokazilo na spolupráci kandidátek Aleše Pospíšilíka a Petra Hlobila. Z uplynulých dnů se dá vyčíst, že oba pánové Jiří Čúzy a Aleš Pospíšilík vrcholné funkce v obci dělat nechtějí a spolupráce s kandidátkou Petra Hlobila nevedla k očekávané funkčnosti vedení obce Kostelec u Holešova.

Pokud jste si otevřeli pozvánku na ZO č. 2 na úřední desce obce a na webu obce v aplikaci uzob, pak jste možná zaznamenali, že stejnou pozvánku podepisují odlišné osoby s odlišnou funkcí.

Pokud si myslíte, že je to špatně, získáváte kladné body v soutěži ze znalostí zákona o obcích. A pokud ještě dojdete k závěru, že místostarosta nemá pravomoc svolat jednání ZO (§ 92 odst. 1 „Zasedání zastupitelstva obce svolává starosta“), máte další kladné bonusové body do soutěže. Pokud někdo přijde a bude tvrdit, že starosta se vzdal funkce a tedy místostarosta ho zastupuje a i vyhlašuje jednání ZO, nedejte se! Argumentujte, že z žádného zápisu nevyplývá, že by se starosta vzdal funkce a jediný dosud oficiální doklad o odstoupení je bod 5 budoucího jednání ZO č. 2 ve čtvrtek 10.11.2022. A to teprve nastane.

Praporky do oken, protože pěkné domy a zahrádky nestačí při úsilí o lepšího člověka

Není třeba nadále spekulovat, v čem chce kandidátka Hlobilova uskupení pokračovat. Do schránek nám doručili popis konkrétních kroků. Cílem prý nejsou pěkné domy, lepší bydlení, zahrada a květiny, protože ty již nestačí k plnohodnotnému životu v obci. Usilovat je prý potřeba o lepšího člověka, lepší rodinu. To bychom se mohli zase vrátit k vyvěšování praporků se srpem a kladivem do oken a komise vytvořená Hlobilovou kandidátkou by mohla kontrolovat správnost pořadí vyvěšených praporků. Jedince, kteří by nedostatečně usilovali o lepšího člověka, by mohla komise kontrolovat doma, zda má dostatečné základy mravní, když se neprojevuje v zevnějšku. Brrr! To si opravdu Hlobilovo uskupení myslí, že třetí volební období vystačí s recyklovanými prázdnými komunistickými hesly? Že se lidé v obci dobrovolně podvolí, aby jim vedení obce aktivně zasahovalo do jejich životů, názorů či myšlení?

Ano, již třetí volební období má Hlobilova kandidátka ve svých cílech políčeno na „úsilí o lepšího člověka“. Napřed jsme se tomu smáli, jak by takovou bezobsažnou frázi mělo zastupitelstvo či Rada obce realizovat. Už samotný výraz „lepší člověk“ vyvolává více otázek než odpovědí při pokusech o definování konkrétních charakterových vlastností, či chování takového jednotlivce. Ale Rada obce cestu našla. Spoluobčan obce Kostelec u Holešova a člen Hlobilovy kandidátky 18. prosince 2017 násilím vnikl na můj pozemek, kde mne opakovaně fyzicky napadl, následně násilím vnikl do domu, kde mě opětovně fyzicky napadl. Protože atmosféra v obci byla napjatá, požádal jsem 30.12.2017 lídra kandidátky a starostu obce, aby situaci zklidnil. Rada obce schválila 8.1.2018 usnesení, kde se nepřímo postavila na stranu pravomocně odsouzeného agresora

odpověď Rady obce na mou žádost o zklidnění situace v obci po mém napadení 18.12.2017

Postoj Rady obce, kdy bagatelizuje jednání agresora, je navíc v ostrém rozporu s videozáznamem z napadení promítaným při jednání soudu a svědeckými výpověďmi před soudem ohledně konání agresora: „děláš bordel v dědině“, „děláš bordel na zastupitelstvu“. Dokonce i sám agresor u soudu svou vypovědí potvrdil, že nemohlo jít o „neuvážené, zkratovité jednání“, jak tvrdí Rada obce.

z výpovědi obviněného agresora na soudě v Kroměříži (protokol o hlavním líčení z 10.5.2018)

Zajímavé je také si připomenout jména členů Rady obce, kteří se nedistancovali od násilného chování v obci a hlasovali pro usnesení č. 8/1R/2018 dne 8.1.2018.

hlasování o usnesení Rady obce ze dne 8.1.2018

V souvislosti s hlasováním 8.1.2018 „o lepším člověku“ je velmi poučné nahlédnout na první místa aktuální kandidátky Hlobilova uskupení, co má v programu usilovat o lepšího člověka.

kandidátní listina Hlobilova uskupení pro komunální volby 2022

Určitě si laskavý čtenář sám udělá názor, co si v praxi Hlobilovo uskupení představuje za pojmem „lepší člověk“.

Letáky 2014 a 2022

Zajímavé je porovnání letáků Hlobilova uskupení z roku 2014 a 2022 (v roce 2018 žádný leták ve schránce nebyl).

volební letáky Hlobilova uskupení: vlevo rok 2014, vpravo rok 2022

Jako první mě zaujala téměř stejná grafická úprava, kterou se za 8 let nikdo neobtěžoval změnit. Při bližším prozkoumání to ale není jen grafická úprava, na kterou za 8 let nikdo nesáhl. Bez úpravy byly z osm let starého materiálu recyklovány slogany, výkřiky do tmy či sliby.

volební letáky Hlobilova uskupení s barevně vyznačenými shodnými částmi (vlevo rok 2014, vpravo rok 2022)

Za nejzajímavější posun Hlobilova uskupení, kromě prořídlých řad kandidátů, považuji hlavní slogan. V roce 2014 to byla fráze lídrovského sebevědomí: „Nabízíme změnu“. Slogan roku 2022: „Chceme se podílet na správě obce“ zní jako ustrašené pípnutí uštvané zvěře zahnané do kouta: „Přisedli bychom si. Zn. židli máme vlastní“. To už není původní sebevědomé „povedeme obec“ z roku 2014, ale „dejte nám alespoň líznout nějakou neškodnou funkcí“.

Manipulátoři

K zápisům ze zastupitelstva či Rady obce, jako k úřední listině, máme přirozenou autoritu. Jenomže i tento úřední dokument vytváří lidé sledující své zájmy, ve snaze vědomě či podvědomě ovlivňovat názor čtenářů. Když k tomu přidáme, že veřejně dostupné verze na webu obce jsou nekompletní a odlišující se od originálního zápisu, máme tu značný prostor pro manipulaci se čtenáři. Málokterý zájemce o zápis dojde na obec, aby se podíval do listinného originálu, což manipulátoři dokážou s přehledem využít. Třeba proto, aby v zápise akcentovali jedovatou slinu na nepohodlné, nebo proto, aby pomlčeli o svých pochybeních.

Budou číst jen to, co jim ukážeme

O faktu, že originální zápis se odlišuje od verze, co je předkládána veřejnosti na webu obce, jsem psal před 4 lety v příspěvku „Kdo koho vlastně šikanuje?“. Odlišnost originálního a zveřejněného zápisu jsem demonstroval na části zápisu RO č. 15/2017. Vlevo je to, co obec ukazuje veřejnosti, vpravo je originální obsah.

Přílohy jen pro vyvolené

Obec čtenářům skryje ale mnohem zásadnější informace ze zápisu – veškeré přílohy, které jsou nedílnou součástí zápisu. V přílohách se skrývá dost často zásadní obsah, o jehož existenci v textu zápisu není ani náznak. Pro demonstraci jsem vybral bod 9 ZO č. 20 konaného dne 29.6.2021. Jedním ze 3 dokumentů příloh zápisu byl přepis FB komunikace, který měl úzkou návaznost na volbu ředitelky MŠ. Přepis FB komunikace hýbal celou obcí a podezření z trestného činu pletich veřejné zakázky řešila PČR. I přesto, nebo právě proto, obec přílohu veřejně nezpřístupnila a dokonce kladla značné obstrukce, než dokument oficiálně po 152 dnech poskytla.

Manipulátoři

Nastala situace, že p. Pospíšilíková se přestala kontrolovat co říká, dotyčná firma si to nenechala líbit a donutila p. Pospíšilíkovou k omluvě.

Omluva p. Pospíšilíkové za nepravdivý výrok vůči prvnímu zhotoviteli stavby rekonstrukce kotelny a VZT Školní jídelny Základní školy Kostelec u Holešova.

Jenomže text omluvy přečtený za ZO č. 28 se neobjevil v textu zápisu zastupitelstva (co by viděli i běžní čtenáři), ale pouze jako přiložený dokument, který běžný čtenář nevidí. Pokud ho chce vidět, musí buď osobně zajít na obec, nebo o něj požádat dle InfZ. Kdo manipulativně vytvářel zápis a skryl omluvu p. Pospíšilíkové před zraky běžných čtenářů, myslím nemusím napovídat.

V momentě, kdy je třeba na někoho plivnout jedovatou slinu, tak se naopak text přidá přímo do zápisu a pro jistotu i graficky zvýrazní. To proto, aby byl viditelný pro každého čtenáře. Určitě tušíte, kdo vytvářel zápis ZO č. 20 konaného dne 29.6.2021.

Manipulátor jde v tomto případě ještě dál. Pro širokou veřejnost byla jedovatá slina plivnuta, ale důkazy dokládající tvrzení z výše uvedeného textu jsou opět pouze v příloze zápisu, kterou běžný čtenář nevidí.

A teď přijde vrchol snažení manipulátora kdy risknul, že obsah důkazních příloh nebude nikdo studovat. Dokumenty měly zřejmě sloužit k dokázání nepravdivosti mého komentáře k videozáznamu ze Zastupitelstva č. 19.

Jak se v dalším textu dočtete, tak dokumenty z příloh neobstojí v prokázání nepravdivosti mého komentáře k volbě ředitelky MŠ Radou obce v rozporu se závěrem odborné výběrové komise. Navíc vlastnoručně přidanými přílohami k textu se p. Hlobil st. sám usvědčuje z manipulace. Na tomto místě je myslím příhodné citovat Járu Cimrmana.

Autor tak vlastně zastává názor, který zároveň vyvrací.

 1. K bodu 1 textu („Nikdo z trojlístku nemá sebemenší odbornost pro posouzení vhodnosti kandidáta“) je předložen důkazní dokument 16 Vysvědčení o pedagogické způsobilosti Hlobil. Dočtete se v něm, že pedagogická způsobilost se týká střední školy, pro zemědělské odborné předměty. Mateřská škola má myslím jiný předmět pedagogické činnosti.

  Detail z vysvědčení o pedagogické způsobilosti z roku 1992.
 2. Podobně k bodu 2 (Nikdo z nich nikdy nebyl ředitelem školní vzdělávací instituce“) je přiložen důkazní dokument 17 osvědčení pro funkci ředitele školy Hlobil. V dokumentu je uvedeno, že „bylo absolvováno studium na základní znalosti umožňující výkon funkce ředitele školy“.
  detail z osvědčení absolvování studia umožňující výkon ředitele školy

  Nikoliv, že by absolvent byl ředitelem školní vzdělávací instituce. Což ostatně i sám autor jedovaté sliny ve svém textu potvrzuje („Ředitelem jsem nikdy nebyl.“).

  Detail z dokumentu p. Hlobila st.
 3. K bodu 3 („Nikdo z nich nemá pedagogické či psychologické vzdělání.“) má zřejmě posloužit dokument 16 Vysvědčení o pedagogické způsobilosti Hlobil. Jestli se autor jedovaté sliny domnívá, že složením jedné zkoušky z psychologie dosáhl plnohodnotného vysokoškolského vzdělání z oboru psychologie s magisterským titulem, tak je mi ho vlastně líto. Žije nejspíš v bludné představě, že je lingvista/jazykovědec, protože složil jednu zkoušku z českého jazyka. Nebo že je z něj aplikovaný matematik jen proto, že složil zkoušku z počtů/matematiky.
 4. Přímé podpůrné důkazy k bodu 4 („Trojlístek je pro volbu ředitelky MŠ odborně nula.“) autor jedovaté sliny neuvádí, ale pouze si stěžuje na situaci, která byla vyřešena již 26.5.2021 (více jak měsíc před jednáním ZO č. 20).

  Odpověď ze dne 26.5.2021 na e-mail rozeslaný všem zastupitelům obce Kostelec u Holešova.

Původní zdroj informací. Pan Hlobil st. reagoval na můj komentář (ze dne 25.5.2021), který byl napsán spolu s dalšími 6 komentáři pod příspěvkem ZO č. 19 – videozáznam. Předmětem byla kritika chybějícího věrohodného zdůvodnění, proč trojlístek radních rozhodl v rozporu se závěry odborné výběrové komise, jejímiž členy (v souladu s vyhláškou) byl psycholog, ředitelka MŠ, školní inspektor či další odborníci určení Českou školní inspekcí nebo krajským úřadem. Odborné předpoklady trojlístku radních se ani nedaly porovnat s odbornou kvalifikací jednotlivých členů výběrové komise, jak předepisuje vyhláška č. 54/2005 Sb..

Lustrační osvědčení (poznámka)

Dodnes přemýšlím, proč bylo k zápisu přiloženo Lustrační osvědčení p. Hlobila z roku 1992. Dokonce mi udělil písemný souhlas, abych dokument publikoval na webu.

Proč mi sám proaktivně posílá lustrační osvědčení, usiluje o jeho zveřejnění na mém webu a nechává ho přiložit k zápisu Zastupitelstva č. 20? Že byl před L89 členem KSČ je všeobecně známo, podobně jako že po L89 převlékl dres a v roce 1990 byl za OF na 6 dní zvolen starostou obce Kostelec u Holešova. Ale proč nám tak okatě mává lustračním osvědčením? Co za tím stojí netuším. Minimálně mi to připadá zvláštní postup.

 

 

Jsme připraveni pokračovat. Ale v čem?

Kandidátka Hlobilova uskupení měla v roce 2018 heslo: „Jsme připraveni pokračovat“. Za 4 roky se ukázalo, v čem pokračovali – porušování zákona, obcházení předpisů, neplnění povinností předepsaných zákonem, prohraný soudní spor, pomluvy či obviňování. Mašinérii státní správy, orgánům činným v trestním řízení a soudům chvíli trvá, než se doberou závěru. Nicméně plody jejich „pokračování“ průběžně dozrávají a je dobré si je připomenout. Třeba i proto, abychom seznali, v čem chce Hlobilovo uskupení „pokračovat“ a proč jména jako Zaviačičová, Surala, Ballnér, A. Pospíšilík nejsou u něj vidět.

Aktuálně probíhající řízení

Výsledek právě probíhajících řízení a kontrol sice není znám, ale už jen skutečnost, že řízení s obcí bylo zahájeno značí, že úřady mají oprávněné podezření z porušení předpisů podložené důkazními dokumenty.

 1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže – dělení zakázky při zadávání veřejné zakázky na veřejné osvětlení v obci Kostelec u Holešova v letech 2017-2018.

  Výřez z dokumentu ÚOHS č.j. ÚOHS-18734/2022/536 ze dne 2.6.2022
 2. Ministerstvo vnitra ČR – výkon zákona č. 106/1999 Sb. při poskytování informací.
 3. Česká inspekce životního prostředí – neprovedení náhradní výsadby za způsobenou ekologickou újmu.
 4. Firma ABV flow s.r.o. se ohradila proti křivému nařčení ze strany p. Pospíšilíkové, která se v zastoupení veřejně omluvila.
  text omluvy
  Omluva p. Pospíšilíkové přednesená na ZO č. 28 dne 23.8.2022

  Celý dokument omluvy zde a v zápise ZO č. 28.

Dokončená řízení a soudy

Ohledně ukončených případů byly informace již zveřejněny – především v sekci „Černá listina“ tohoto webu. Připomenu ty nejzásadnější případy.

 1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže – zrušení výběrového řízení z moci úřední (veřejná zakázka na dodavatele veřejného osvětlení).
  Rozhodnutí ÚOHS č.j. ÚOHS-S0599/2016/VZ-42820/2016/551/OPa ze dne 20.10.2016 o zrušení výběrového řízení vyhlášeného obcí Kostelec u Holešova.

  Obec musela zaplatit 30.000 Kč.

  Rozhodnutí ÚOHS o úhradě nákladů řízení za zrušené výběrové řízení z moci úřední.
 2. Krajský soud v Brně – porušení Tiskového zákona. Obec musela zaplatit 53.433,63 Kč (náklady předepsané soudem, advokát obce, cestovní náklady obce).

  Detailní vyčíslení proplacených nákladů obce Kostelec u Holešova v rámci prohraného soudního sporu.

Konsolidace a zpracovávání důkazů

 1. Pronájem školní jídelny – ztráta obce minimálně 1,46 mil. Kč.
 2. Chodníky v Kostelci u Holešova – vybudovány bez stavebního povolení a v rozporu s projektovou dokumentací. Projektant, stavební dozor, zhotovitel ani obec nezaregistrovali, že se chodník nedá postavit dle projektu. Musela zasáhnout PČR a SÚ, aby se situace napravila. Obci vznikly dodatečné náklady.
 3. Podezření na dotační podvody.
 4. Obec porušila podmínku Stavebního úřadu při rekonstrukci technologií pro ŠJ. Obec musela navíc zaplatit téměř 698 tis. Kč (další projekt, nutné požární úpravy).

„Jsme připraveni pokračovat“

Ačkoliv jsou důkazy veřejně publikované na webu obce www.kostelecuholesova.cz v části Zpravodaj KOSTKA, sluší se zde připomenout, co si Hlobilovo volební uskupení představuje za svým „Jsme připraveni pokračovat“. Sliby jsou zveřejněné na straně 2 periodika KOSTKA č. 3/2018.

Žlutě jsem v textu zvýraznil, v čem je Hlobilovo uskupení „připraveno pokračovat“. Níže si dovoluji doplnit, jak slib dopadl.

 • rekonstrukce míst pro oddělený sběr odpadů – projekt zastaven pro nereálnost splnění podmínek dotace, dotace 732.050 Kč vrácena
 • revitalizace rybníka v Karlovicích – nerealizováno, obec nezískala dotaci
 • revitalizace zeleně od družstva po náves a na hřbitově – realizováno, výsledky (funkčnost, estetika) vidíte sami
 • rekonstrukce domu seniorů – na několik etap z části proběhla, momentálně se řeší reklamace
 • dokumentace pro šatny na hřišti – nerealizováno

MŠ: 12 míst navíc za více jak 20 mil. Kč?

Na úterý 23. srpna 2022 je od 17 hodin naplánováno veřejné jednání Zastupitelstva obce č. 28. Program byl zveřejněn na úřední desce v pondělí 15. srpna 2022. V sobotu 20. srpna 2022 rozeslala p. Pospíšilíková zastupitelům e-mail, že na jednání ZO bude navrhovat zařazení nového bodu ohledně rozšíření kapacity Mateřské školy. Dost zásadní bod reprezentující výdaj obce minimálně 20 miliónů Kč za navýšení kapacity MŠ o 12 míst. Rozhodnutí starého (současného) zastupitelstva zaváže nové zastupitelstvo vzniklé z voleb v září. Navíc o dodatečném zařazení tak zásadního bodu se veřejnost nemá šanci dozvědět, aby se veřejného jednání ZO mohla třeba zúčastnit, nebo vyslovit svůj názor. Aby nedocházelo k mýlce: nejsem proti hledání a nalezení řešení ohledně kapacity MŠ v Kostelci u Holešova.

Začínali jsme 19.11.2020 schválením varianty nástavby ze studie a zadání vypracování projektové dokumentace. Tenkrát nám předkládali informace o předběžném rozpočtu 3,76 mil. Kč. Dnes je projekt hotový. Cena jen za projekt vyšplhala ze 191 tis. Kč na 732 tis. Kč plus 21% DPH. Stavba samotná se vyšplhala z 3,76 mil. Kč na více jak 16 mil. Kč plus 21% DPH. V souhrnu jsou to pro obec náklady více jak 20 mil. Kč včetně DPH. Ano, je políčeno na dotaci. Ale nikde není jistota, že obec dotaci dostane a zda dotace bude v plné výši pokrývat to, co obec očekává.

Z pohledu poskytovatele dotace tu pořád vidím uzavřenou a nevyužívanou třídu MŠ v Roštění. A pak asi to nejzásadnější: 12 míst navíc v MŠ Kostelec u Holešova za více jak 20 mil. Kč? Nejsem stavař ani ekonom. Ale jako poskytovatel dotace bych zvažoval, zda místo nasypání peněz do přístavby za 20 mil. Kč není lepší řešení koupit obci mikrobus na dopravu dětí do 1 km vzdálené obce. Nebo zda se nedá najít jiné stavebně-projektové řešení, co spolkne méně peněz.

Obdržené podklady, co budeme projednávat v úterý 23. srpna 2022 na ZO č. 28, si můžete prohlédnout zde. Samozřejmě si projednávání bodu můžete přijít poslechnout osobně a třeba si k tématu říct svůj názor.

Pospíšilíková si ze lží sama utahuje smyčku

Text p. Pospíšilíkové z Fóra zastupitelů v periodiku KOSTKA 2/2022 obsahuje několik lživých tvrzení, na které jsem musel reagovat. Chápu, že p. Pospíšilíkové nejsou příjemné tyto webové stránky www.kostelecuholesova.eu a publikované příspěvky rozkrývající a dokumentující její chyby, či porušování zákonů. Ale že před existencí webu a článků zavírá oči a programově si je nečte neznamená, že zveřejňovaná fakta neexistují. Důkazy budou pořád veřejně dostupné a nepomůže ani hlasování patolízalů o distancování se od webu www.kostelecuholesova.eu. Smyčku ze lží si sama utahuje zamlčením, že porušila zásadní podmínku stavebního úřadu, kterou si sama stanovila. Její lživá, veřejně publikovaná tvrzení se mě bezprostředně osobně dotkla. Využil jsem § 10 Tiskového zákona a zaslal jsem vydavateli k otištění Odpověď, abych uvedl na pravou míru neúplná či pravdu zkreslující tvrzení z původního textu p. Pospíšilíkové.

ODPOVĚĎ

Vydavatel periodika KOSTKA, Obec Kostelec u Holešova, publikoval v rubrice Fórum zastupitelů v čísle 2/2022 na straně 6-7 příspěvek starostky obce s názvem „Odpověď starostky obce na články v rubrice Fórum zastupitelů ve zpravodaji Kostka č. 1/2022“ text, jehož část obsahuje skutková tvrzení, která se dotýkají mé cti a důstojnosti. Uvádím na pravou míru obsah původních tvrzení; neúplné, či jinak pravdu zkreslující tvrzení doplňuji a zpřesňuji. Plný obsah odpovědi je uveden v příspěvku „Pospíšilíková si ze lží sama utahuje smyčku“ na webu www.kostelecuholesova.eu, kde jsou uvedeny veškeré odkazy a důkazní materiály, které zde na stránkách periodika KOSTKA nelze z technických a prostorových důvodů zveřejnit.

První lež p. Pospíšilíkové je obsažena v její větě „Tyto články předkládají občanům obce jako fakta jeho nepodložené domněnky, konstrukce a možná i vědomé lži.“ V textu mého článku v periodiku KOSTKA č. 1/2022 je odkaz na příspěvky „Proč starostka Pospíšilíková lže?“ a „Proč starostka Pospíšilíková lhala stavebnímu úřadu?“ uveřejněné na webu www.kostelecuholesova.eu, kde jsou uvedeny bohaté zdrojové důkazní dokumenty dokazující vyčerpávajícím způsobem tvrzení uvedená v textu mých příspěvků. Na rozdíl od p. Pospíšilíkové, která obvinění mé osoby ze lži nepodloží v svém textu jediným důkazním dokumentem, nebo odkazem na veřejně dostupný důkaz. Je smutné sledovat, jak je vrcholný představitel obce ovládán pouze pudem zničit opoziční kritický hlas. Paní Pospíšilíková je vězněm své představy, že pokud se zastupitelstvo obce, přičiněním devótní hlasovací kliky, právně neúčinným usnesením distancuje od webu www.kostelecuholesova.eu (bod 8 jednání ZO č. 11 ze dne 14.4.2014, zápis zde, videozáznam zde), přestanou moje internetové stránky a publikované důkazy existovat. Parafrázováním si dovolím připomenout starý reklamní slogan (Když něco nevíte, neznamená, že to neexistuje): „Když před fakty zavíráte oči, neznamená, že fakta přestanou existovat“.

Druhá lež p. Pospíšilíkové při její obhajobě ohledně černé stavby spočívá v porušení podmínky Stavebního úřadu, kterou si sama ve své žádosti stanovila.

Podmínka (z žádosti a stanoviska SÚ), „že nebude zasahováno do nosných konstrukcí“ byla obcí porušena a proto SÚ zasáhl, vydal usnesení o odstranění stavby a obec musela zažádat o dodatečné stavební povolení. Následně obec musela zaplatit další projekt za více jak 196 tis. Kč a dodatečné požární úpravy za téměř 465 tis. Kč. Vrstvením lží fakta nezměníte.

Třetí lež p. Pospíšilíková formuluje ve své mylné utkvělé představě o právu zastupitelů jednat kdykoliv jménem obce, či o jednotném robotickém hlasování zastupitelů podle předem nalinkovaných not. Zdržet se hlasování, když např. nemám o projednávaném bodu dost informací, je právo zastupitele. Nikoliv ostuda, jak se p. Pospíšilíková snaží mediálně občanům podsunout. Svou lež nakonec korunuje tvrzením, že pro zájem obce a občanů se není třeba ohlížet na dodržování zákonů. Při pohledu do Zákona o obcích zjistíte, že p. Pospíšilíková ve svém textu uvádí nesmyslné lži. V § 99 odst. 1 se praví „Rada obce je výkonným orgánem obce…“; podobně v § 103 odst. 1 se píše „Starosta zastupuje obec navenek.“ Tedy nikoliv zastupitel Žůrek, ale starostka jedná za obec. Nikoliv zastupitel Žůrek, ale rada obce je výkonným orgánem obce. Jako zastupitelé se můžeme pouze vyjádřit na jednání ZO k obsahu předložených projednávaných bodů. Lživé obviňování mé osoby z nicnedělání jen ukazuje na nízkou úroveň vzdělání p. Pospíšilíkové v Zákoně o obcích. Účelově překroucený a lživě použitý obsah slibu zastupitele podtrhuje neúctu p. Pospíšilíkové k Ústavě a zákonům ČR. Slib (§ 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.) v jedné větě obsahuje nejen svědomitý výkon funkce v zájmu obce a občanů, ale také zároveň slib řídit se Ústavou a zákony ČR. Dodržovat zákony (a Ústavu) je nutná a nezbytná primární podmínka pro jednání v zájmu obce a občanů. Existují případy pravomocně odsouzených starostů, kteří vybílili obecní pokladnu, aby za občany v hospodě platili útratu. Obhajovali se, že to dělali ve prospěch občanů obce. Soud při jejich pravomocném odsouzení měl jiný názor: předně je třeba dodržovat zákony.

Hlobilův pronájem ŠJ umožnil vyrabování 1,5 mil. Kč z rozpočtu obce

„Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem smlouvy. A já nesu plnou hmotnou odpovědnost, že tu smlouvu uzavřu dobře. Pokud ju uzavřu špatně, já nesu tu hmotnou odpovědnost.“ Takto hřímal a tlačil na přítomné zastupitele dne 23.6.2015 na ZO č. 7, aby mu odhlasovali pověření k podpisu bianco smlouvy: „Já bych od vás potřeboval, že ZO, ne že schvaluje smlouvu, ale pověřuje starostu uzavřením smlouvy s firmou Scolarest.“ Smlouva tou dobou neexistovala a o jejím obsahu nikdo nic nevěděl, jak zastupitelům sdělil p. Hlobil st.: „A teď zní otázka, že vy jí neznáte. To je pravda. Ani já jí neznám. Neznám! Neznám jí!“. O necelých 7 let později na ZO č. 26 dne 5.4.2022 p. Hlobil st. a p. Pospíšilíková přehodili horký brambor „výhodného pronájmu firmě Scolarest“ na vedení ZŠ a ŠJ. Najednou zastupitelstvo ani rada obce nemusela nic schvalovat a mohla si to rozhodnout sama škola či jídelna. Zůstala jen hořká pachuť rozeštvané dědiny a sekera v hospodaření obce za 1,5 mil. Kč.

Po tak urputných prohlášeních a tlaku p. Hlobila st. na zastupitele na jednání ZO č. 7 23.6.2015, aby svým hlasováním přikryli finančně neprůhledný projekt pronájmu školní jídelny (sestřih výroků zde), byl velmi zvláštní způsob předestření ukončení smlouvy s firmou Scolarest v bodě 5 ZO č. 26 dne 5.4.2022. Názor, či dokonce hlasování zastupitelů, dvojku Hlobil st. – Pospíšilíková nezajímal. Seznali, že jednodušší je schovat se za nepřítomnou ředitelku ZŠ a vedoucí ŠJ, než jít veřejně s kůží na trh před zastupitele a veřejně dostupný videozáznam.

Připravil jsem videozáznam se sestřihem důležitých informací ohledně pronájmu školní jídelny za období uplynulých sedmi let.

Dovolím si připomenout některé klíčové momenty, které v této kauze hrají zásadní roli.

 1. Zastupitelé odsouhlasili p. Hlobilovi st. podepsání smlouvy, aniž by v tu chvíli kdokoliv znal či viděl obsah smlouvy, včetně p. Hlobila st. samotného..
 2. V době hlasování 23.6.2015 byly energie napsány a placeny základní školou a nikoho nenapadlo, že by si je nájemce neměl sám hradit.
 3. V nájemní smlouvě je uvedeno, že veškeré energie bude platit obec. Energie byly od 1.9.2015 převedeny na obec.
 4. Ačkoliv se cena PHM a tarifní mzda za 7 let platnosti smluv dost změnila, obec jen váhavě a minimalisticky aktualizovala účtovanou cenu za dopravu.

Na jednání Zastupitelstva obce č. 27 dne 26.5.2022 jsem v bodě 5 předložil legitimní výhrady k závěrečnému účtu obce za rok 2021. Zde jsou podstatné části dokumentu.


Od samého začátku uzavření smlouvy se společností Scolarest (IČO 25 607 341) trvá nelegální finanční podpora tomuto soukromému podnikateli. Pan Hlobil st. opakovaně obhajuje smlouvu tvrzením, že povinností obce je zabezpečit stravu. To je sice pravda, ale z této povinnosti zabezpečit stravu nikde a nijak nevyplývá povinnost obce hradit energie soukromému nájemci školní jídelny a kuchyně. To ostatně p. Hlobil st. rovněž potvrdil v oficiálním vyjádření obce č.j. OÚKUH/626/2018 ze dne 23.10.2018, kde je uvedeno: „Žádný konkrétní právní předpis, který by přímo nařizoval obci hradit energie soukromému subjektu, který podniká v prostorech vlastněných a pronajatých obcí neexistuje“. Výklad p. Hlobila st. o povinnosti obce zabezpečit stravu nevýhodným a ztrátovým pronájmem obecního majetku společnosti Scolarest je účelově nepravdivý. Ukazuje to příklad ze sousedních obcí Němčice a Roštění. Obě tyto obce zřizují Mateřské školy – musí tedy jako my, v Kostelci u Holešova, dostát své povinnosti zabezpečit pro MŠ stravu. Na rozdíl od nás, sousední obce naplňují svou povinnost smluvním zabezpečením dodávek stravy od firmy Scolarest, aniž by své obecní nemovitosti ztrátově pronajímali komerční společnosti za účelem výroby jídla pro MŠ.

Druhá část ztráty obce Kostelec u Holešova z nevýhodné smlouvy se společností Scolarest spočívá ve službách za rozvoz stravy, které obec poskytuje nájemci školní kuchyně a jídelny. Tuto službu nemá obec zákonnou povinnost poskytovat. Jedná se tedy o čistě ekonomickou aktivitu mezi obcí a komerční společností. Bohužel od samého počátku je cena za poskytované služby nastavena pro obec nevýhodně. Neodráží nákladovou realitu obce plynoucí ze sedmiletého smluvního závazku, především pro oblast vývoje tarifních mezd či cen pohonných hmot. Je pravda, že obec během smluvního období aktualizovala účtovanou cenu za dopravu, ale jen váhavě a minimalisticky. V hodnotě roční či celkové kumulativní ztráty obce se aktualizace ceny v podstatě neprojevila.

V Závěrečném účtu obce za rok 2021, v příloze č. 4.1 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 1. část, je v paragrafu 3141, Školní stravování, uvedena ztráta za rok 2021 z pronájmu a poskytování služeb nájemci školní jídelny firmě Scolarest ve výši 618 tisíc Kč (příjmy 196 tis. Kč, výdaje 815 tis. Kč). Z toho ztráta za pronájem prostor obce a placení energií obcí za nájemce činí 260 tisíc Kč, ztráta za nájemci poskytovanou službu rozvoz stravy činí 161 tisíc Kč. Data byla čerpána ze Závěrečného účtu obce za rok 2021 a z oficiálně poskytnuté knihy přijatých a vydaných faktur za rok 2021.

Tato ztráta se pravidelně opakuje v důsledku pro obec nevýhodně uzavřené smlouvy. Jak je z uvedených grafů zřejmé, jedná se o dlouhodobou a systematickou ztrátu, která kumulativně za období 09/2015-12/2021 činí 1,46 mil. Kč i po započtení dopředu zaplaceného sedmiletého nájmu. Je nepochybné, že obec dlouhodobě nejedná s péčí řádného hospodáře.

 

Co brzdí rozvoj bydlení? Peníze obce to nebudou.

Více jak 5 let dochází na jednání zastupitelstva jeden z majitelů rozsáhlé skupiny soukromých pozemků se snahou zahájit bytovou výstavbu na vlastním pozemku. Za ta léta se bez hmatatelného výsledku řešila na ZO kanalizace, přeložka drátů VN z vrchního vedení zakopáním do země, změna Územního plánu. Aby urychlili zahájení výstavby, vyšli vlastníci pozemků obci vstříc a za své peníze udělali projektovou dokumentaci na vodovodní řad spolu se stavebním povolením. Více jak hodinu se na ZO č. 25 řešila podstata návrhu: zda obec zainvestuje do veřejné infrastruktury – páteřního vodovodního řadu, který by měl dle platných územních studií napájet 50 domů (22 v lokalitě BI6, 28 v lokalitě BI7). Jednoduše řečeno – kdo zaplatí aktuální investici 2,17 mil. Kč do infrastruktury obce. Zda celou investici zaplatí obec, podělí se napůl se stavebníky, nebo obec nezaplatí nic.

Řečníci vládnoucí koalice (Pospíšilíková, Hlobil st. a ml.) příliš neskrývali svou neochotu řešit prodloužení vodovodního řadu. Přitom často prezentovali polopravdy či nepodložené informace. Udělal jsem sestřih podstatných tvrzení z originálního videozáznamu bodu 15 jednání ZO č. 25 doplněný o vyjádření z bodu 3 následujícího jednání ZO č. 26. K tomu jsem si od obce vyžádal aktuální finanční informace, abych je mohl porovnat s přednesenými argumenty.

mýtus první: obec nemá peníze

Ve schváleném rozpočtu na rok 2022 je ve výdajích vyčleněna částka 1,4 mil. Kč jako nespecifikovaná rezerva (par 6409, pol 5901). Snažil jsem se vysvětlit, že tato částka spolu s přebytky z let minulých by se dala použít na investici do infrastruktury obce – prodloužení vodovodního řadu. K tomu jsem navrhoval, aby obec alespoň přibližně zaktualizovala údaje ze schváleného rozpočtu na rok 2022 (data byla k 31.10.2021) – o výsledek hospodaření za rok 2021 plus dodatečné příjmy obce z vratek dotací. Bohužel můj návrh nebyl vyslyšen. Proto jsem si údaje od obce vyžádal.

 • hospodaření obce za rok 2021 skončilo přebytkem 6,14 mil. Kč
 • na účtech obce k 31.12.2021 bylo 11,65 mil. Kč
 • očekávané příjmy v roce 2022 z vratek dotací jsou 2,6 mil. Kč (z toho 1,4 mil. Kč již obec 18.3.2022 obdržela)

Věřím tomu, že i finančně méně informovaný čtenář musí z výše uvedených faktů vidět, že obec má k dispozici dostatek finančních prostředků na investici 2,17 mil. Kč do infrastruktury obce – prodloužení vodovodního řadu. Dokonce k tomu nemusí použít rezervu 1,4 mil. Kč, jak jsem navrhoval.

stav zůstatků na účtech a přebytek hospodaření obce Kostelec u Holešova v letech 2014-2021

mýtus druhý: rozpočet je plán a není trhací kalendář

„Schválený rozpočet obce je jenom plán“ prohlásila p. Pospíšilíková. Za 7 let ve funkci starostky a místostarostky si neosvojila, že Rozpočet obce je právně závazný dokument schvalovaný zastupitelstvem obce, podle nějž obec (RO, ZO) hospodaří a je vázáno jednotlivými položkami rozpočtu. Jakoukoliv změnu rozpočtu (v příjmech, výdajích nebo změnách mezi jednotlivými paragrafy) musí schválit zastupitelstvo obce.

Zcela opačnou rétoriku nasadil p. Hlobil st., kdy mne peskoval slovy: „pan Žůrek si dělá z rozpočtu trhací kalendář“. Pokud p. Hlobil vnímá změny rozpočtu prostřednictvím rozpočtového opatření jako „trhací kalendář“, tak by měl svou jedovatou slinu namířit prvně na svou osobu. Uvedu 2 příklady z dob jeho vládnutí.

 1. dne 19.9.2017 jsou na ZO č. 24 začleněny do rozpočtu navíc 4 mil. Kč z přebytku hospodaření z minulých let (na veřejné osvětlení) – rozpočtové opatření č. 2/2017; do té doby rozpočet žádnou takovou částku neobsahoval
 2. dne 18.12.2016 je na ZO č. 17 poskytnuto navíc ZŠ 469.600 Kč (projekt „Proměna školní zahrady“) – rozpočtové opatření č. 2/2016 : 328.700 Kč pochází z dotace, 140.900 Kč z prostředků obce; do té doby rozpočet obce žádnou takovou částku neobsahoval

mýtus třetí: zhodnotíme vám pozemky

Vodovodní řad patří do veřejné infrastruktury obce (§ 2 odst. 1 písm. k) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu). Podobně jako kanalizace, chodníky, veřejné osvětlení, nebo veřejná prostranství či veřejné budovy typu škola či Sokolovna (podrobněji např. materiál MMR ISBN: 978-80-7538-231-3). Jinými slovy budovat veřejnou infrastrukturu obce (veřejné osvětlení, chodníky, vodovodní řad) je povinnost obce, nikoliv laskavost obce. Ano, vybudováním infrastruktury obce se zvýší hodnota pozemků nejen soukromým majitelům, ale i hodnota pozemků obce. V lokalitě BI7 obec vlastní pozemky o výměře 10.868 m², což pro srovnání představuje 2/3 plochy ze 17 parcel nové zástavby v sousedních Němčicích.

Když se roce 2017 plánovalo veřejné osvětlení v Kostelci u Holešova, nikdo nezpochybňoval vybudování VO pro 5 domů na Plachetkách. Když se v roce 2019 budovalo VO na Karlovicích, sám jsem upozornil na chybějící osvětlení v krátké uličce se 3 domy. Nikdo nezpochybňoval nutnost nasvícení cesty u těchto 3 domů a dodatečně se rozšířil projekt.  Když obec v roce 2018 dělala a financovala rekonstrukci chodníků na soukromých pozemcích, obec od majitelů pozemků nepožadovala finanční spoluúčast za zhodnocení jejich nemovitostí díky zrekonstruovanému chodníku. Ve srovnání s předchozími případy budování veřejné infrastruktury obcí není zřejmé, proč je nyní zpochybňováno vybudování páteřního vodovodního řadu, jakožto veřejné infrastruktury, který by měl sloužit 50 plánovaným domům. To se také můžeme dočkat, že obec k domům neudělá veřejnou místní komunikaci, nebo veřejné osvětlení.

mýtus čtvrtý: obec vykoupí pozemky a zasíťuje je

Nejen ve videozáznamu byla opakována utopie o vykoupení pozemků, zasíťování a zpětném prodeji majitelům. Dokonce v následném zápise z jednání RO č. 6 (bod 2) si tuto utopii všech 5 radních dalo do zápisu.

Proč je tato utopie nereálný sen? Posuďte sami.

 • Majitelé nemají zvláštní zájem pozemky obci prodat. Ti co začínají stavět pozemek obci rozhodně nebudou (a ani nemohou) chtít prodat. Ostatní majitelé by se prodejem připravili o právo svobodného rozhodnutí jak se svým majetkem v budoucnu naloží.
 • Aby obec určovala majitelům pozemků velikost parcely pro stavbu domu je nemístné zasahování do práv majitelů. Rozměření pozemků a zapsání do katastru není zase tak velká investice v rozpočtu stavby domu, kvůli které by se majitelé měli doprošovat obce o nějakou laskavost.
 • Není jasné, jaké sítě chce obec pokládat. Kanalizace bude řešena septiky, plyn stavebníci neřeší, elektriku si dotáhnou sami. Jedinou otázkou je páteřní vodovodní řad. Když ho obec nepostaví, vyhloubí si studnu. Ostatní veřejnou infrastrukturu jako přístupovou komunikaci či veřejné osvětlení musí obec udělat bez ohledu, jestli pozemky vykoupí nebo ne.

epilog první

Sám p. Hlobil st. navrhl doplnění textu usnesení bodu 15 ZO č. 25.

O 25 dní později, mimo kontrolu veřejnosti a zastupitelstva obce, p. Hlobil st. vede jednání „jménem Rady obce“ a sděluje „stanovisko obce„. Přitom Rada obce nebyla zmocněna zastupitelstvem tuto problematiku řešit a rozhodně nikdo nesvěřil p. Hlobilovi pravomoc předkládat za obec majitelům pozemků jakékoliv návrhy či ultimáta. Bohužel se potvrzují má slova ze 3 roky starého příspěvku „Odstřihněte pupeční šňůru od Hlobila!“, že nitky k ovládání obce a občanů obce pevně třímá v ruce loutkovodič. Bohužel za devótního souhlasu členů RO a některých zastupitelů, kteří nemají odvahu projevit oponentní názor. Že je postup p. Hlobila st. v rozporu se zákonem o obcích snad ani nemusím připomínat.

epilog druhý

Před 3 lety, na jednání zastupitelstva č. 2 dne 11.12.2018, bylo v bodě 17 projednáno a schváleno, že obec nechá vypracovat územní studii a zároveň RO prověří, kolik by stálo vybudování vodovodního řadu. Územní studie lokality BI6 je hotová, kolik by stálo prodloužení vodovodního řadu je známé od konce února 2022 díky aktivitě stavebníků a platnému stavebnímu povolení. Normální by bylo začít plnit 3 roky staré usnesení zastupitelstva a zahájit další nezbytné kroky: připravit výběrové řízení, rozpočtovým opatřením vyčlenit patřičné finanční prostředky získané buď z vratky dotací, z rezervy nebo z přebytku roku 2021. Namísto toho jsou ze strany některých zastupitelů předkládány nové umělé problémy, které zamlžují a oddalují cíl: podpora rozvoje bydlení v obci.


Stále mi vrtá hlavou, proč obec tak tlačí na pilu s výkupem pozemků v lokalitě BI6. Majitelů pozemků v této lokalitě je 13. Předpokládejme, že si všichni majitelé budou chtít v lokalitě BI6 postavit dům. Naplánováno je ale 22 domů. Jak obec naloží s těmi zbylými 9 pozemky? Za jakou cenu a za jakých podmínek je prodá nepůvodním vlastníkům?

 

Proč starostka Pospíšilíková lhala stavebnímu úřadu?

Vědomě lhát a podvádět v žádosti předkládané stavebnímu úřadu vyžaduje hodně velkou odvahu a drzost. Dlouhých 15 měsíců před podáním žádosti měla paní Pospíšilíková k dispozici nezbytný posudek statika popisující postup při bourání otvorů v nosných konstrukcích budovy školní jídelny ZŠ. V textu posudku je slovo nosná (konstrukce či stěna) uvedeno celkem desetkrát. Přesto v žádosti na stavební úřad p. Pospíšilíková uvádí, že do nosných konstrukcí nebude zasahováno. Že paní Pospíšilíková neumí číst, nebo nerozumí obsahu psaného textu lze nejspíš vyloučit. Zbývá jediné. Že vědomě lže a podvádí v žádosti podané na stavební úřad.

30. října 2019

Statikem je vyhotoven posudek pro vybourání otvoru v nosné stěně.

V posudku je slovo nosná konstrukce či nosná stěna použito celkem desetkrát.

Posudek poskytl SÚ Holešov na základě žádosti dle InfZ

6. listopadu 2019

Vzniká projektová dokumentace. Projektant šibalsky namísto nosná zeď či nosná konstrukce používá v tabulce výraz „vnitřní zeď“, v upozornění pak správně uvádí „prostupy v nosných zdech“.

PD je veřejně dostupná na profilu zadavatele obce

14. listopadu 2019

Na zákadě pokynu paní Pospíšilíkové obec proplácí fakturu firmě UPOSS, spol. s r.o. za projektovou dokumentaci ke stavbě „Rekonstrukce školní kotelny a VZT školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova“ v částce 133.100 Kč.

výřez strany 14 Knihy došlých faktur (poskytnuto obcí na základě žádosti dle InfZ)

Jelikož fakturu nechala paní Pospíšilíková proplatit, musela být obeznámena s projektem, který je předmětem fakturace. Tedy i se skutečností, že se plánuje bourání otvorů v nosných zdech/konstrukcích.

10. února 2021

Paní Pospíšilíková podává na stavební úřad v Holešově žádost o stanovisko, ve které v rozporu s projektovou dokumentací a statickým posudkem uvádí, že nebude zasahováno do nosných konstrukcí. Paní Pospíšilíková v žádosti vědomě lhala a podvodem vylákala ze stavebního úřadu v Holešově stanovisko, že pro stavbu nepotřebuje stavební povolení.

Dokument poskytl SÚ Holešov na základě žádosti dle InfZ

1. března 2021

Stavební úřad Holešov obci sděluje, že udržovací práce je možné provést bez stavebního povolení za předpokladu, že nebude zasahováno do nosných konstrukcí stavby. Tuto podmínku p. Pospíšilíková zcela ignorovala.

Dokument poskytl SÚ Holešov na základě žádosti dle InfZ

21. září 2021

Stavební úřad provádí kontrolu stavby. Součástí zápisu je i fotodokumentace vybouraných otvorů v nosné stěně.

Dokument poskytl SÚ Holešov na základě žádosti dle InfZ

Závěr zápisu m.j. uvádí: „… SÚ na základě zjištěných skutečností a předložených dokladů provede posouzení a bude postupovat dle stavebního zákona.“

Na konci zápisu je uvedeno, že kontrole byly předány dokumenty: Projektová dokumentace a posudek statika.

Dokument poskytl SÚ Holešov na základě žádosti dle InfZ

Je nepochybné, že obec (a paní Pospíšilíková jmenovitě), firma provádějící stavbu i stavební dozor projektovou dokumentaci (ze dne 6.11.2019) a posudek statika (ze dne 30.10.2019) měli k dispozici. Jako odborníci museli vědět, že vybouráním otvorů v nosné zdi či konstrukci dochází k porušení podmínky („nebude zasahováno do nosných konstrukcí stavby“), se kterou byl vydán souhlas stavebního úřadu ze dne 1.3.2021.

26. října 2021

Stavební úřad v Holešově zahajuje řízení o odstranění stavby. Nepochybně na základě zjištěných skutečností při kontrole stavby dne 21.9.2021 a předložených dokladů (statický posudek, projektová dokumentace).

Dokument poskytl SÚ Holešov na základě žádosti dle InfZ

Z odůvodnění je nepochybné, co stavebnímu úřadu vadilo: stavba neměla stavební povolení a byly prováděny zásahy (prostupy) do nosné konstrukce. Stavební úřad tímto potvrdil, že tvrzení paní Pospíšilíkové obsažené v žádosti ze dne 10.2.2021 bylo nepravdivé a v rozporu s realitou stavby.

 

 

Proč starostka Pospíšilíková lže?

Že nám veřejně paní Pospíšilíková na jednání Zastupitelstva 14.12.2021 lhala, se v tu chvíli na místě nedalo ověřit. Svým dotazem jsem se zajímal, zda rekonstrukce (VZT a kotelna) v budově ZŠ, kudy denně prochází děti a cizí strávníci, byla ukončena kolaudací. „Stavební povolení ani kolaudace nebyla potřeba“ vyznělo z odpovědi p. Pospíšilíkové. O pár dní později mi začaly docházet zprávy naznačující, že to byla od p. Pospíšilíkové vědomá lež a obec opět dělá černou stavbu navíc financovanou z dotace.

14. prosince 2021 na veřejném jednání Zastupitelstva obce č. 24, v bodě 3 (videozáznam čas 14:55-15:50) odpověděla p. Pospíšilíková na můj dotaz: „Stavba se nedělala na stavební povolení, dle stanoviska stavebního úřadu není třeba stavební povolení a územní rozhodnutí, kolaudace není.“

Pro ověření tvrzení jsem postupně požádal kompetentní úřady o dokumenty, které by ověřily tvrzení p. Pospíšilíkové. Již první dokumenty dokazovaly, že 14.12.2021 p. Pospíšilíková vědomě lhala. Vědomě proto, že věděla o nutnosti mít stavební povolení: již 22.11.2021, tedy více jak 3 týdny před veřejně pronesenou lží, učinila pokus legalizovat černou stavbu podáním žádosti o dodatečné povolení stavby. Druhou vědomou lží se p. Pospíšilíková snažila schovat za stanovisko stavebního úřadu (že není potřeba stavební povolení), přičemž téměř 2 měsíce věděla, že stavební úřad stavbu považuje za nelegální, protože 26.10.2021 zahájil řízení o odstranění stavby. Dlouho před vyřčenou lží na zastupitelstvu 14.12.2021 p. Pospíšilíková věděla, že obec stavební povolení nemá, má ho mít a jedná se o nelegální černou stavbu ve veřejné budově obce, kam denně chodí děti a veřejnost. Pikantní na celém je, že kdybych se nezeptal, p. Pospíšilíková by nás, v rozporu s její zákonnou povinností, neinformovala. Ani nás zastupitele, ani radu obce na některém ze 4 jednání v období 26.10.2021 až 14.12.2021: RO 22/2021, RO 23/2021, RO 24/2021 a RO 25/2021. Nechápu, k čemu radní (Hlobil st, Surala, Marek, Klesnil) docházejí na jednání rady obce, když se nezajímají o nezákonné konání obce a nepožadují informace od starostky.

26. října 2021

Stavební úřad vydává a obci doručuje oznámení o zahájení řízení o odstranění stavby. Stavba není v pořádku a je buď prováděna v rozporu s projektovou dokumentací nebo stavebním povolením. Nebo obec staví bez stavebního povolení.

22. listopadu 2021

Obec, jménem p. Pospíšilíkové, podává žádost o dodatečné povolení stavby.

2. prosince 2021

Stavební úřad vydává usnesení o přerušení řízení o odstranění stavby na základě podané žádosti o dodatečné povolení stavby ze dne 22.11.2021.

2. prosince 2021

Stavební úřad vydává usnesení o přerušení řízení o dodatečném povolení stavby do 31.3.2022.

2. prosince 2021

Stavební úřad vydává výzvu k doplnění žádosti o dodatečné stavební povolení ze dne 22.11.2021.

 

 

 

Dobrá rada: dejte si pozor na konání obce

Jak ukazují písemné dokumenty kontrolních a nadřízených orgánů z poslední doby, konání obce Kostelec u Holešova není v souladu se zákony. Roste počet případů, kdy obec opakovaně chybuje, ačkoliv je na tyto skutečnosti dlouhodobě upozorňována. Kolik je případů chybného postupu obce, aniž by se poškozený ozval, nebo nesprávný postup zarazil nadřízený či kontrolní orgán, to netuším. Z matematického hlediska pravděpodobnost nedokumentovaného chybného postupu existuje. Mějte proto na paměti mou dobrou radu: dávejte si pozor na konání a rozhodování obce Kostelec u Holešova. Nebojte se ozvat, či prověřit si správnost postupu obce. To, že Vám nyní obec vyšla v něčem vstříc neznamená, že se za pár let nemůže zjistit chybný postup obce a budete mít starosti s nápravou.

Na základě dokumentů odboru dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR či Krajského úřadu Zlínského kraje jsou popsány nejkřiklavější případy z poslední doby. Souhrnně jsou případy uvedeny v části „Černá listina“, jednotlivé kauzy jsou pak zpracovány v samostatných příspěvcích „Zpráva o (ne)činnosti úřadu obce 1-9“ (prokliky na jednotlivé díly 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).

Svoje pochybení obec často obhajuje, že se jedná jen o drobné administrativní pochybení. Jenomže běžný občan má v obec, jako orgán státní správy, důvěru. Očekává, že obec koná v souladu se zákonem. Často ani nezapochybuje, že by obec nemusela konat správně a občana by mohla poškodit na jeho právech. Dovolím si odcitovat z dokumentů nadřízených a dozorových orgánů, jak mohou Vaše práva hájit, proti nesprávnému postupu obce.

KÚ ZK 8.10.2021 „Nad to je taktéž přiléhavá připomínka žadatele, že byť byl anonymizován údaj o vyřizující osobě, kontakt na ni (telefonní číslo, emailová adresa obsahující též jméno a příjmení) na dokumentu zůstal. Pominemeli fakt, že k anonymizaci na dokumentech nemělo dojít, takový postup povinného subjektu postrádá smysl.

KÚ ZK 27.10.2021 „Nad to je nutno zmínit, že byť byly anonymizovány údaje o příkaznících z výše uvedených smluv, identifikační čísla osob na dokumentech zůstaly. Pomineme-li fakt, že k anonymizaci na dokumentech nemělo dojít, takový postup povinného subjektu zcela postrádá smysl, neboť dle identifikačních čísel je možno tyto podnikající fyzické osoby ve veřejných rejstřících snadno dohledat.

KÚ ZK 13.10.2021 Nadto působí celý postup povinného subjektu spíše obstrukčně, protože pokud je možné do dokumentu nahlédnout na stavbě, tak nic nebrání tomu, aby si povinný subjekt, třeba i přímo na místě stavby, pořídil kopii Plánu BOZPuvedený postup nemůže být pro povinný subjekt nikterak obtížný a zatěžující, protože vzdálenost sídla obce Kostelec u Holešova a Základní škody Kostelec u Holešova je pár desítek metrů.

KÚ ZK 15.9.2021 Způsob, jakým povinný subjekt k vyřízení žádosti žadatelky přistoupil, kdy v podstatě existují postupně tři různá rozhodnutí o odmítnutí části žádosti, je značně matoucí a nelze jej označit jinak, než jako obstrukční ze strany povinného subjektu. … Odvolací orgán je tak nucen konstatovat, že rozhodnutí povinného subjektu je v podstatě nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů. Smysl odůvodnění rozhodnutí spočívá v tom, že prokazuje správnost a zákonnost postupu povinného subjektu, tedy je oporou výrokové části rozhodnutí. Z tohoto důvodu musí proto být i přesvědčivé. Nic takového se však o odůvodnění napadeného rozhodnutí povinného subjektu nedá říci.

MV ČR ODK 4.11.2021 „Zákon o obcích, ani jiný právní předpis, nestanoví obecnou povinnost mlčenlivosti zastupitelů, tedy zákaz sdělovat informace o skutečnostech, o kterých se zastupitelé dozvěděli při výkonu své funkce. Takové pravidlo by se podle našeho názoru příčilo smyslu výkonu zastupitelského mandátu, neboť zastupitel by prakticky nemohl veřejně diskutovat o věcech souvisejících s činností obce, a bylo by v rozporu s principem transparentní veřejné správy.“ „Opatření k ochraně osobních údajů nemohou být zastupitelům uložena jednostranně např. starostou obce. Starosta obce je ve vztahu k ostatním (řadovým) zastupitelům v rovném postavení a nemůže jim proto ukládat povinnosti.“ „Obec není oprávněna podmiňovat přístup zastupitele k informacím, na které má zastupitel ze zákona nárok, požadavkem, aby zastupitel podepsal příslušnou interní směrnici o mlčenlivosti a ochraně osobních údajů.

MV ČR ODK 10.11.2021 Co se týká Vašich konkrétních podnětů, bylo kontrolou potvrzeno, že v případě článků zasílaných ke zveřejnění v místním zpravodaji KOSTKA nebylo postupováno dle čl. 3 odst. 1 a 8 aktuálně platného spisového řádu. Výše uvedené odstavce uvádí povinnost, zajistit v případě dokumentů doručených mimo podatelnu či na jinou e-mailovou adresu než je elektronická adresa podatelny úkony spojené s příjmem, označením a evidencí.“ „To však dle našeho názoru nevylučuje povinnost vydavatele po určitou dobu přijaté články, ať již zveřejněné či nezveřejněné, uchovávat, zejména pak s ohledem na možné případné soudní spory. V rámci souvisejících jednání tak byla problematika uchování a vyřazování příspěvků diskutována s tím, že by mohla být doplněna do pravidel pro zveřejňování příspěvků, která má již nyní Obec nastavena v jednom ze svých vnitřních předpisů. Vzhledem ke skutečnosti, že skartační lhůta tohoto typu dokumentu není legislativně nikde stanovena, byla doporučena taková délka uchování, která by zajistila nejen provozní potřebu vydavatele pro jeho zveřejnění, ale i pro případné následné soudní spory.“

Proč členové rady obce podsouvají čtenářům lži?

Odpověď na zveřejněné texty

Jestli je za podpisem „členové rady obce“ schováno všech 5 radních naší obce, není zřejmé. S ohledem na obsah textu se mi nechce uvěřit, že radní, co ve svém zaměstnání 19 let obléká uniformu policisty, by veřejně popíral Ústavu a zákony. Podobně se mi nechce věřit, že radní, co v rámci svého zaměstnání formuje u žáků výchovu a respekt k hodnotám, by se podepsal pod nepravdy v otištěném textu. Možná si jen někteří radní nepřečetli, pod co se podepisují, nebo pod co je někdo podepisuje. Obec Kostelec u Holešova, jako vydavatel periodika KOSTKA, publikovala v rubrice Fórum zastupitelů v čísle 3/2021 na straně 6-7 texty podepsané „členové rady obce“ obsahující skutková tvrzení, která se dotýkají mé cti, důstojnosti nebo mého soukromí jako fyzické osoby. Uvádím na pravou míru obsah původních tvrzení; neúplné, či jinak pravdu zkreslující tvrzení doplňuji a zpřesňuji.

V textu je uvedeno nepravdivé tvrzení „…policie řeší trestný čin kyberútoku a podnět podaný zastupitelem Žůrkem na neznámého pachatele.“. Toto tvrzení se nezakládá na pravdě. Komisař Oddělení analytiky a kybernetické kriminality ÚO Kroměříž policie ČR Zlínského kraje ve svém písemném vyjádření ze dne 27.9.2021 potvrdil, že je prověřováno podezření z možného zneužití facebookového profilu. Dále sdělil, že byly zahájeny úkony podle § 158 odst. 3 trestního řádu a prověřování v dané věci stále pokračuje. Policie tedy neřeší trestný čin, jak nepravdivě píší „členové rady obce“ ve svém textu. Policie zatím prověřuje podezření a prověřování pokračuje. Policie je ve fázi prověřování, nikoliv vyšetřování (to by policie musela zahájit trestní stíhání).

„Členové rady obce“ v textu podsouvají čtenářům periodika KOSTKA nepodložená a nepravdivá tvrzení. Například že policie ví, že se jedná o trestný čin a jako trestný čin to vyšetřuje. Nebo že jsem měl jako zastupitel údajně podat trestní oznámení na neznámého pachatele. „Členové rady obce“ by neměli tímto způsobem zneužívat své postavení a moc k šíření lživých informací v obecním periodiku KOSTKA.


V textu je dále uvedeno nepodložené a nepravdivé tvrzení ohledně FB komunikace, že „byla získána nelegálním způsobem“. Není zřejmé, z kterého zdroje mají „členové rady obce“ informaci o nelegálním způsobu získání FB komunikace. Od policie to nejspíš nebude, protože ta teprve prověřuje podezření (viz předchozí text) a nevyslovila závěr, že by bylo prokázáno získání FB komunikace nelegálním způsobem. „Členové rady obce“ si tvrzení buď museli vymyslet na základě smyšleného přesvědčení, nebo nadměrně dávají prostor nevěrohodnému zdroji informací. Je pikantní, že takovou rétoriku mají zastupitelé, kteří jsou v civilním povolání zaměstnaní u policie. Připomeňme si z oficiálního zápisu ZO č. 20 výroky z vystoupení zastupitelů Klesnila a Hradila v bodě 9.1. Videozáznam zde (Klesnil 55:42-1:03:41, Hradil 1:04:13-1:08:34).

Přijde mi, že po tolika letech služby v uniformě policie by oba pánové měli umět opatrněji vážit slova a rozlišovat mezi podezřením z trestného činu a prokázaným trestným činem. Nechce se mi věřit myšlence, že pánové, když jsou mimo dosah svých korigujících nadřízených a dozorujících státních zástupců, tak zkoušejí na občany v obci dělat ramena a chrastit u toho uniformou.


Dále je v textu uvedeno zásadní a nepravdivé obvinění mé osoby: „…podnět podaný zastupitelem Žůrkem na neznámého pachatele.“ a „…vyšetřování podnětu daného na PČR členem zastupitelstva obce P. Žůrkem (podezření pletichy)…“. Dne 23.6.2021 jsem byl požádán policií o podání vysvětlení ve věci prověření oznámení o možném zneužití FB účtu. V záhlaví protokolu (Úředního záznamu) je uvedeno – postavení osoby: svědek.

V protokolu je pak uvedeno, že vypovídám jako novinář, fyzická osoba Ing. Petr Žůrek.

Nikde není uvedeno, že bych vypovídal jako politik, zastupitel obce. Nikde také není uvedeno, že byl úřední záznam sepsán v rámci zahájení úkonů trestního řízení (to je nezbytný krok policie, který musí být učiněn při podání trestního oznámení). Je nemorální a neetické, když „členové rady obce“ o mé osobě publikují nepravdivé informace v obecním periodiku jen proto, aby odvedli pozornost čtenářů od svých pochybení.


V textu byla uvedena zavádějící a zkreslující informace „…zadávací dokumentace byla zveřejněna na profilu zadavatele (tento způsob výběru zadavatele zastupitel Žůrek dlouhodobě prosazuje).“. Veřejná zakázka na Rekonstrukci školní kotelny a VZT byla zakázkou ve zjednodušeném podlimitním řízení (nad 6 mil Kč)

a ze zákona musela být zveřejněna na profilu zadavatele.

Tedy nikoliv že by si to Žůrek přál, nebo dlouhodobě prosazoval. Ano, já dlouhodobě prosazuji zveřejňování na webu menších veřejných zakázek zadávaných podle naší směrnice. To se ovšem týká zakázek malého rozsahu (do 6 mil Kč), kdy zákon obci neukládá povinnost vyhlásit zadávací řízení na profilu zadavatele. Toto by měli „členové rady obce“ vědět, minimálně od administrátora veřejné zakázky. Tedy pokud je administrátor správně informuje, nebo „členové rady obce“ rozumí tomu, co je jim vysvětlováno.


Jako zavádějící a zkreslující je v textu uvedeno „…dnes přišli s argumenty zpochybňujícími vítězného uchazeče…na ZO č. 16 ale nevzešel od nich žádný protinávrh, o kterém by zastupitelstvo mohlo hlasovat.“. Především není pravda, že s argumenty zpochybňujícími firmu bez referencí a nejasnou historií ekonomické činnosti jsme přišli až v září, v periodiku KOSTKA 3/2021. Projednávání bodu 4 na zastupitelstvu č. 16 dne 17.12.2020 trvalo 36 minut a vedla se dlouhá diskuze (viz videozáznam a str. 4-6 zápisu z jednání ZO). Bylo předkládáno mnoho dokumentů z veřejných zdrojů, informace z Ministerstva pro místní rozvoj, názory a doporučení širokého spektra odborníků (daňový poradce, administrátor veřejných zakázek, administrátor dotací, atd.). Argumenty byly předneseny 6 měsíců v předstihu než kritická situace v létě 2021 nastala. Z průběhu diskuze bylo zjevné, že 9 zastupitelů disponujících pohodlnou většinou chce bez ohledu na uváděné argumenty silou prosadit problematického dodavatele při „demokratickém“ hlasování. Našim 3 hlasům proti nebude dopřáno sluchu, i kdybychom dali protinávrh.

Jak to dopadne s nepohodlným (proti)návrhem zažila početná veřejnost osobně 29.6.2021 na zastupitelstvu obce č. 20, což „členové rady obce“ potvrdili v jiné části zveřejněného textu v periodiku KOSTKA 3/2021: „Personálně vyvážený výbor … 5 členů po jednom z každé volební strany … bez ohledu na to, kolik mandátů strana v zastupitelstvu má, byl pro zastupitele nepřijatelný“.


„Členové rady obce“ v textu „Ten kdo má zájem na vyřešení vzniklého problému, ten hledá řešení. Ten, kdo sleduje jiné cíle, řešení nehledá, jen kritizuje.“ podsouvají čtenářům neúplnou a zavádějící informaci o tom, jak funguje zastupitelstvo obce. Výkonnou moc má rada obce v zákonem předepsaných úkonech, nikoliv jednotlivý zastupitel. Zákon definuje úkony o nichž rozhoduje zastupitelstvo, přičemž podklady pro jednání zastupitelstva zpracovává a předkládá rada obce. Jednotlivý zastupitel nemůže rozhodnout za radu obce či zastupitelstvo. Zastupitelé mohou vznášet dotazy, připomínky a podněty, či předkládat návrhy na projednání. V praxi naší obce nejsme v drtivé části případů přizváni k spoluvytváření dokumentů. V tomto volebním období nemá opozice jediného zastupitele ve výborech nebo v Redakční radě. Zůstává tak velmi omezená možnost při doplnění/opravě hotových dokumentů těsně před hlasováním, nebo upozornění na chyby v podepsaných a zveřejněných dokumentech obce, které vznikly mimo zastupitelstvo. Jako příklad uvádím upozornění na chyby v uzavřené smlouvě o dílo prezentované na zastupitelstvu č. 22 v bodě 3, videozáznam 19:42-28:39.

Častěji ale zbývá jen poslední pokus nápravy chyby medializací problému a případná eskalace nadřízeným a kontrolním orgánům. Ano je to kritika činnosti koalice, ale s hledáním řešení a nápravou do budoucnosti. Protože politici přicházejí a odcházejí, ale problém chybných postupů zůstává trvale na bedrech obce.

Čeho se obec bojí, že dělá obstrukce?

Odpověď na zveřejněné texty

Obec Kostelec u Holešova, jako vydavatel periodika KOSTKA, zveřejnil v čísle 3/2021 v rubrice Fórum zastupitelů na straně 6-7 text podepsaný „členové rady obce“, ve kterém se dotknul jména a dobré pověsti společnosti Big Original s.r.o., jakožto právnické osoby. Uvádíme na pravou míru obsah původního sdělení; neúplné, či jinak pravdu zkreslující tvrzení doplňujeme a zpřesňujeme.

V textu je uvedeno nepravdivé tvrzení „Není pravda, že se obec brání poskytnout dokument FB komunikace…“. Toto tvrzení se nezakládá na pravdě, což potvrdil i odvolací orgán Krajského úřadu Zlínského kraje. Od žádosti o poskytnutí informací (zápisu ZO č. 20 včetně všech příloh) podané dne 30.6.2021, musely být dosud podány 4 opravné prostředky (2 stížnosti I.+II. a 2 odvolání I.+II.) a přesto jsme veškeré požadované dokumenty (včetně FB komunikace) po více jak 3 měsících neobdrželi. Krajský úřad Zlínského kraje označil postup obce jako obstrukční, s čímž se plně ztotožňujeme.


Druhé nepravdivé tvrzení v textu je, že dokument FB komunikace „…je přílohou úředního zápisu z jednání ZO č. 20…“. Jediným právoplatným (úředním) zápisem ze ZO č. 20 je listinný originál, který byl vyhotoven 9.7.2021. Nahlédnutím do něj 2.8.2021 bylo zjištěno, že u zápisu k bodu 9 chybí 14 příloh z 21, včetně dokumentu FB komunikace (viz také příspěvek Zatloukání zastupitelů řeší policie).

Jediným způsobem nápravy zápisu z jednání zastupitelstva je podání námitek zastupitelem, což bylo učiněno na následujícím ZO č. 21 dne 3.8.2021 a chybějící přílohy byly p. Hlobilem st. (čas záznamu 3:38-8:08) ten den do listinného zápisu doplněny. Nebýt legitimních námitek zastupitele, 14 příloh zápisu ZO včetně FB komunikace by nebylo listinnou přílohou úředního zápisu.


Třetí nepravdivé tvrzení v textu považujeme za nejzásadnější pro jeho dopad na porušování Listiny základních práv a svobod. „Šíření FB komunikace mimo okruh zastupitelů (např. poskytnutí právnické osobě, kterého se domáhá její jednatel) vedení obce odmítá…“. Pokud obec vytvoří úřední dokument – zápis z jednání zastupitelstva obce, má kdokoliv právo do tohoto dokumentu nahlédnout, nebo požádat o jeho poskytnutí. Toto právo je zaručeno v Čl. 17 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, nebo zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Postoj obce, že odmítá poskytnout úřední zápis z jednání zastupitelstva je porušením Listiny a v přímém rozporu se zákonem. Je nepřijatelné, aby se obec povyšovala nad zákon, nebo si aplikování zákona účelově přizpůsobovala svému cíli.

My jsme vám to říkali

Neposlouchali předkládaná fakta s varováním o riziku dát zakázku za 4,75 miliónů Kč spící firmě bez prokazatelných zkušeností. Pohodlně nás 9 hlasy 17. prosince 2020 přehlasovali. Na stavbě v ZŠ se pak jako apoštolové na orloji střídali dělníci s dialektem sběračů kovů. 12. července 2021, po vybourání kotlů a vzduchotechniky, odvezli kovový odpad ze stavby a firma ABW flow s.r.o. se k pracem už nikdy nevrátila. Za nejasných okolností se během posledního srpnového víkendu stala vítězem veřejné zakázky firma KLASA VTP s.r.o. s nabídkovou cenou 6,12 mil. Kč. Firma byla založená před 6 měsící. Chápu argument, že s příchodem dětí do školy musí být vše hotovo. Proč mám ale pocit, že argumentování dětmi jen odvádí pozornost od neschopnosti vedení obce vybrat seriózního dodavatele a zbytečně navíc nepromrhat peníze. Jelikož obec a firma ABW flow s.r.o. navzájem podaly výpověď ze smlouvy o dílo, dá se očekávat právní bitva co může skončit u soudu.

listopad – prosinec 2020

Je 17. prosince 2020 a koná se zastupitelstvo obce č. 16. V bodě 4 se řeší vítěz veřejné zakázky na kotelnu a vzduchotechniku ZŠ. 35 minut. Stále dokola se opakuje argument, že firma ABW flow s.r.o. s nejnižší cenou nemá za 6,5 roku své existence žádnou historii. Nemá žádnou z požadovaných referenčních zakázek, nemá dohledatelný obrat. Pro obec, jako zadavatele veřejné zakázky za 5 miliónů Kč zčásti navíc financované z dotace, je velkým rizikem takto neprověřeného a neprůhledného dodavatele vybrat. V nabídce firma ABW flow s.r.o. všech 5 požadovaných referenčních zakázek navíc dokládá referencemi firmy PROFI KLIMA solution s.r.o., kterou vlastní stejná osoba. Pikantní je, že 2 z 5 referencí si navzájem zadaly a plnily firmy ovládané a spravované stejnou osobou. Takovéto postupy obvykle ukazují, že s kvalitou a hodnověrností firmy není něco v pořádku a v podmínkách výběrového řízení se obvykle takovéto prokazování nepřipouští. Náš administrátor tuto díru v podmínkách veřejné zakázky, podobně jako vypuštění ekonomických kvalifikačních předpokladů, ve prospěch obce bohužel neošetřil. Diskuze k tomuto bodu byla dle mého velmi věcná s konkrétními připomínkami. Kromě videozáznamu si diskuzi můžete přečíst z oficiálního zápisu ZO č. 16.

Hlobil ml.: Nemusí se mi líbit forma, ale neviděl bych to, že to musí tragicky dopadnout

Bylo 17. prosince 2020. Práce měly začít 1. července 2021, aby byly dokončené do 23. srpna 2021. Bylo dost času zrušit problematické výběrové řízení, doplnit chybně vypuštěnou ekonomickou kvalifikaci, dopracovat podmínky referencí a udělat výběrové řízení znovu. Dodnes mi není jasné, proč nebyla vůle to udělat. Jaké byly důvody? Časové určitě ne. Namísto věcného řešení, které by eliminovalo existující riziko pro obec, jsme byli „demokratickým způsobem“ přehlasováni. Ve chvíli, kdy má vládnoucí klan 9 hlasů proti 6, je úsměvné hovořit o demokracii hlasování.

Ze zápisu ZO č. 16 si dovolím odcitovat vyjádření zastupitele Petra Hlobila ml. (proneseno 17. prosince 2020), které s odstupem času zajímavě uzrálo díky problematickému chování vítěze veřejné zakázky ABW flow s.r.o..

Hlobil P. ml. : vítězná firma se mi nemusí líbit ale firma vyhrála podle zákona a splnila všechny podmínky, které měla, jsou další kontrolní mechanismy, já bych je dopředu neodsuzoval, mít reference subdodávkou je v zákoně dovoleno, kvalifikaci jim dodává firma, která dává referenční zakázky pro mě je podstatné to, že jim bude zaplaceno a dílo bude převzato až to bude vše v pořádku, pokud není chyba v parametrech v PD. Nemusí se mi líbit forma ale neviděl bych to, že to musí tragicky dopadnout.

Ano, nemusí to tragicky dopadnout. Ale dopadlo. Špatné rozhodnutí konkrétních zastupitelů přineslo obci nemalé problémy. Nejenom organizační, časové, ale i finanční. Za rekonstrukci zaplatíme z pěněz obce o 1,4 miliónů Kč více.


červenec – srpen 2021

„Navíc bude oslovena firma, která vyjádřila o zakázku zájem“ napsala paní Pospíšilíková v e-mailu 29.7.2021 14:39. Je mi záhadou, jak firma ze Slavičína ví dříve než zastupitelé, že dodavatel přestal na zakázce pracovat a budeme dělat nové výběrové řízení? Dokonce takové, kde nebudou muset vůbec nic doložit. Stačí když do tabulky napíší maximální rozpočtové ceny od projektanta, které měla obec a zastupitelé od listopadu 2020 k dispozici. A protože obec tlačí čas, ochotně se prohlasuje i vyšší cena o 1,4 miliónů Kč.

Průběh výběrového řízení mi z hlediska času přijde také podivný. Zadávací dokumentace prokazatelně vznikla v pátek 30.7.2021 10:34:24, na profilu zadavatele byla zveřejněna o 20 minut později v 10:55. Uzávěrka nabídek byla v pondělí 2.8.2021 v 11 hodin. V součtu jeden pracovní den na zpracování nabídky uchazeči respektive jednání administrátora s 5 uchazeči. Přijde mi to jako z říše snů, aby uchazeč dokázal za 1 pracovní den nejen nacenit rozpočet, ale také si nastudovat projektovou dokumentaci a zjistit, zda dokáže zabezpečit stavbu lidmi a především materiálem ze subdodávek. Snad možná kdyby ten správný uchazeč měl informace v předstihu. I když je pravda, že firma Progresklima CZ s.r.o., se zúčastnila obou výběrových řízení a měla tím pádem náskok v prostudování podkladů. Výsledkem byla jejich nabídka s navýšením původní ceny o téměř 50% – v první veřejné zakázce to bylo 5,333 mil. Kč a ve druhé veřejné zakázce pak 7,705 mil. Kč.

Po 40 minutách argumentů, že znovu vybíráme firmu bez prokazatelné historie na základě slibů paní účetní, že znovu dobrovolně opakujeme sebevražednou misi, došlo v diskuzi k tomuto bodu na citovky typu „děláme to pro naše děti“, „děti musejí mít jídlo“, „musíme dětem zabezpečit školu“. No a bylo vymalováno.

Perlička nakonec. Stavba byla firmě KLASA VTP s.r.o. předána 11.8.2021, tedy 8 dní po ZO č. 21, kde byla firma vybrána. Myslím, že bychom mohli klidně 3.8.2021 na ZO č. 21 zrušit výběrové řízení a udělat nové, opět rychlé. Přitom bychom mohli oslovit další prověřené firmy, o kterých hovořil p. Rerko jako náš TDI. Teď už nezbývá než doufat, že se akce dokončí dříve než začne topná sezóna. To by se asi hygieně nelíbilo a nejspíš by přišla s velkým řetězem zavřít školu. A také doufejme, že poskytovatel dotace uzná naše náklady a dostaneme plnou slíbenou částku dotace.

Zatloukání zastupitelů řeší policie

Když jsem 29. června 2021 na zastupitelstvu č. 20 navrhoval vznik personálně vyváženého výboru co by zmapoval okolnosti volby ředitelky MŠ, vládnoucí klika návrh smetla. Ani se u toho před početnou návštěvou veřejnosti nezačervenala. Snažili se nám vnutit názor, že obsah FB komunikace byl získán trestným činem a nemůže tudíž sloužit jako důkaz při vyšetřování podezření z pletich výběrového řízení. Riziko vyšetřování obsahu FB komunikace se snažili eliminovat tím, že autorky FB komunikace za doprovodu radního Klesnila vyrazily 11. června 2021 na policii do Holešova s podnětem, že se jim někdo naboural do FB účtu. Jenomže několik správně mířených dotazů na Krajské ředitelství policie mělo za následek předání případu z Holešova do Kroměříže. Kauza se rozpadla na 3 samostatné větve: kromě specialistů z kyberkriminality a hospodářské kriminálky se věcí zabývá vnitřní a GIBS. Podezření z trestného činu pletichy při výběrovém řízení, co vládnoucí skupina chtěla zamést pod stůl, řeší nakonec od 27. července 2021 hospodářská kriminálka PČR. Komediální odpor co předvedli před občany na ZO č. 20 se jim vrátil jako bumerang. Zůstaly jen předsmrtné záchvěvy zvířete chyceného v pasti, kdy se brání oficiálně poskytnout dokument FB komunikace, který je přílohou úředního zápisu z jednání ZO č. 20. I po letech mnoha afér vládnoucí klika stále naivně věří, že stačí o věci nebo dokumentu pomlčet a veřejnost v obci se o jejich přešlapech nedozví. Urputnost s jakou se obec téměř 2 měsíce brání poskytnout kompletní zápis ze zastupitelstva je zarážející. Musely být podány 2 stížnosti a 1 odvolání. Napřed si nevšimli, pak nezkopírovali vše, pak zjistili že by to narušovalo trestní řízení. Přitom se ukázalo, že klíčové přílohy ani nebyly součástí listinného originálu zápisu založeného na obci. To už nelze omluvit náhodou nebo šlendriánstvím. V tom by už možná mohly OČTŘ spatřovat podezření z TČ zneužití pravomoce úřední osoby nebo pozměňování úřední listiny.

Pikantní na celé akci je, že ačkoliv podnět na PČR dávaly autorky FB komunikace, vládnoucí skupina to interpretuje, že autorem podnětu jsem já.

Z oficiálních dokumentů vyplývá něco zcela odlišného. Já jsem na základě průběhu a okolností podaného vysvětlení na policii v Holešově podal na Krajské ředitelství policie Zlín žádost o vysvětlení postupu OO Holešov.

Překvapivá je urputnost s jakou obec nechce poskytnout přílohy oficiálního zápisu ZO č. 20 k bodu 9, zvláště pak přepis FB komunikace. V průběhu uplynulých téměř 2 měsíců řešení žádosti o informace bylo nutno podat 2 stížnosti proti nekompletnosti poskytnutých dokumentů a 1 odvolání proti Rozhodnutí o odmítnutí. Spektrum důvodů ze strany obce bylo široké: napřed si nevšimli, pak nezkopírovali vše, pak tvrdili že by to narušovalo trestní řízení. A do toho se zjistilo, že u originálního zápisu v listinné podobě chybí u bodu 9 celkem 15 dokumentů příloh. To už nemůže být náhoda, nebo úřední šlendrián. Myslím, že OČTŘ by už v takovém konání mohly spatřovat podezření z trestných činů zneužití pravomoce úřední osoby, nebo pozměňování úřední listiny. Ale rozhodnutí a konání je na nich. Já bych si jen dovolil pro ilustraci a dokumentaci shrnout časovou linii oficiálního získávání zápisu z jednání zastupitelstva obce č. 20.

 1. 30.6.2021 byla podána žádost o poskytnutí dokumentů
 2. 19.7.2021 (resp. 16.7.2021) byla obcí poskytnuta část dokumentů, chybělo kompletně 24 příloh z bodu 9 a po jedné příloze k bodu 4 a 7
 3. 19.7.2021 byla podána stížnost proti vyřizování žádosti
 4. 29.7.2021 (resp. 26.7.2021) byla obcí poskytnuta další část dokumentů (soubor 1 a 2), chybí 2 přílohy k bodu 9.3 (poskytnuta jen úvodní strana a nekompletní část první strany)
 5. 2. srpna 2021 při fyzickém nahlížení do originální listinné verze zápisu ZO č. 20 v kanceláři obce bylo zjištěno, že u bodu 9 je namísto 24 příloh přiloženo pouze 7 příloh
 6. 3. srpna 2021 na ZO č. 21 byla zastupitelem podána námitka proti zápisu ZO č. 20, protože listinná verze se odlišuje od elektronické on-line verze (u bodu 9 je namísto 24 příloh přiloženo pouze 9 příloh)
 7. 6. srpna 2021 byla podána druhá stížnost proti vyřizování žádosti, neboť 2 přílohy byly nekompletní na základě námitky proti zápisu ze dne 3. srpna 2021
 8. 17. srpna 2021 bylo obcí vydáno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti z důvodu, že se informace týkají trestního řízení
 9. 18. srpna 2021 bylo podáno odvolání proti rozhodnutí obce

Další vývoj žádosti (odvolání) je buď na obci (v rámci autoremedury), nebo na odvolacím orgánu Krajského úřadu Zlínského kraje.

Cui bono, pane Hradile?

Pod otevřeným dopisem Jiřího Sklenáře se na jeho FB profilu vytvořila diskuze, do které se vložil také zastupitel Martin Hradil. Jeho názory a postoje v porovnáním s jeho konáním na zastupitelstvu mne natolik zaujaly, že si je zde dovolím přiblížit širší veřejnosti, aby nezapadly v komentáří na cizím profilu.

Podklady pro jednání zastupitelstva nebudu číst, protože s nimi nesouhlasím

V pondělí 21. června 2021 byly členům zastupitelstva obce rozeslány podklady pro ZO č. 20. Kromě jiného jsme od Rady obce obdrželi přepis FB komunikace, protože jsme se v jednom podbodě k ní měli vyjadřovat a schválit navrhované usnesení.

Celkem standardní proces. Ovšem nestandardní byla póza zastupitele Martina Hradila.

„Pokud však někdo má žaludek na to, aby se někomu cizímu hrabal v soukromí, pročítal jeho soukromou konverzaci a pak se ještě tím oháněl na veřejném zasedání obecního zastupitelstva…“

Předně mi překvapuje, že Martin Hradil ani po téměř 3 letech ve funkci zastupitele obce Kostelec u Holešova neví, že podklady na jednání zastupitelsta připravuje Rada obce. Jako osoba s právnickým vzděláním si tento základní fakt dozajista dokáže dohledat v § 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., nebo v části III. jednacího řádu Zastupitelstva obce, pro který Martin Hradil osobně kladně hlasoval na ZO č. 3 dne 7. března 2019 v usnesení č. 2/3Z/2019.

Pane zastupiteli Hradile, původcem a iniciátorem „pročítání soukromé konverzace a ohánění se s tím na veřejném zasedání zastupitelstva obce“, byla Rada obce. Tedy vaši soukmenovci z volební kandidátky, na které se také nacházíte.

Podobně mne překvapilo, že si zastupitel Martin Hradil programově nehodlá přečíst rozeslané podklady k jednacímu bodu ZO a přitom pro projednávání bodů/podbodů hlasuje.

„… nehodlám uvedenou konverzaci číst.“

Samozřejmě zastupitel Martin Hradil má plné právo si podklady k jednotlivým bodům zastupitelstva neprostudovat. Zůstává ovšem otázkou, k čemu se jako zastupitel vyjadřuje, když si zaslané podklady programově nehodlá číst. Takový postup bych pochopil u předem naprogramovaného hlasovacího robota s absencí vlastního vědomí a svědomí. Což v Kostelci v zastupitelstvu doufám nemáme.

Utajený právník

Ve svém komentáři Martin Hradil veřejně uvedl, pro mne překvapivou novinku, že je akademicky vzdělaný právník.

„… mé právní vědomí (získané studiem práva na střední, i vysoké škole a praxí 18 let u Policie ČR) …“

Jestli jsem to dobře pochopil, tak zastupitel Martin Hradil je po dobu svého téměř tříletého angažmá v zastupitelstvu jedinou osobou s vysokoškolským právnickým vzděláním s dlouholetou praxí. K mému údivu se veřejně ke svému akademickému vzdělání přiznal až nyní v komentáři na FB. Když jsem na zastupitelstvu předkládal připomínky, návrhy či opravy dokumentů, tak jsem byl mnohokrát častován, že nemám právnické vzdělání. Překvapuje mne, proč Martin Hradil nevyužil své znalosti získané vysokoškolským studiem práva namísto mne, když bylo třeba právně doladit či opravit dokumenty obce. Proč svými právními znalostmi nepomohl obci a aktivitu přenechal na neprávníka Žůrka?

 • bod 6 ZO č. 20, chybně vyhotovená Zpráva hodnotící komise veřejné zakázky
 • bod 9 ZO č. 20, chybně vyhotovený Zápis o průběhu konkursu na ředitelku MŠ
 • bod 4 ZO č. 18, chybějící číslo zákona v navrženém usnesení
 • bod 7 ZO č. 11, nesprávný postup při vylučování účastníka VZ
 • usnesení RO 4/6R/2020, porušení směrnice obce o zadávání veřejných zakázek (zastupitelstvem nebyla schválena zadávací dokumentace, hodnotící komise ani vítěz veřejné zakázky)
 • bod 9 ZO č. 4, chyby v ZD VZ
 • ZO č. 4, Martin Hradil jako ověřovatel zápisu nezkontroloval soulad fyzického hlasování se zápisem; musel jsem chybu řešit námitkami na ZO č. 5 a opravou zápisu ZO č. 4
 • bod 16 ZO č. 3, chyby v ZD VZ

Uvedený seznam nemá být obžalobou Martina Hradila. Spíše jen dokreslením mého rozčarování, proč zastupitel Hradil, vybavený akademickým právnickým vzděláním, nepomohl odstranit chyby a nepřesnosti v dokumentech obce. Na mysl se mi opakovaně dere: Cui bono, pane Hradile? Jednáte jako zastupitel ve prospěch obce? Moje konkrétní zkušennost z vašeho jednání na zastupitelstvech obce mi kladnou odpověď nedává.

Účet bez hostinského

Na člověka, co dle svých slov má 18 let praxi u PČR, je poměrně zarážející míra absence presumpce neviny. Navíc zvláštně okořeněná závěry, které netuší ani vyšetřovatel, státní zástupce a už vůbec ne soudce. Dovolím si odcitovat 3 pasáže z komentáře Martina Hradila:

 • „… jednáním, kterým byla konverzace získána je dle mého tvrzení trestným činem …“
 • „Může být použita jako důkazní materiál ale pouze proti osobě, která tuto konverzaci nelegálně získala.“
 • „Obsah této konverzace jako důkazní materiál v trestním řízení nemůže být použit, jelikož byl získán nelegálně“

Domníval jsem se, že stále platí presumpce neviny. Pevně věřím, že presumpce neviny platí i u všech jednotek PČR, včetně té, u které Martin Hradil slouží. Tedy z trestného činu může být někdo obviněn až poté, co PČR prokáže, že se skutečně jedná o trestný čin. Pokud vím, tak se dosud nic takového neodehrálo. Přesvědčivá tvrzení zastupitele a policisty Martina Hradila chápu tak, že má nějaké lepší informace, než my všichni ostatní. Což je ovšem na pováženou, protože Martin Hradil není vyšetřovatelem oznámení co podaly dvě autorky FB komunikace. No a i když někdo bude PČR obviněn z trestného činu, musí být soudem za tento trestný čin pravomocně odsouzen. Což se opět nestalo. Takže tvrzení, že je to trestný čin a že konverzace byla získána nelegálním jednáním Martin Hradil nikde nedokládá. A věřím tomu, že u PČR své zaměstnance učí, aby takovéto předčasné a nepodložené závěry nevyslovovali, protože porušují presumpci neviny.

Absence svobodného demokratického myšlení?

Nejde přehlédnout přeměnu a profesionalizaci PČR z původního represivního nástroje státu (Veřejná bezpečnost) na orgán, co se snaží respektovat Ústavu a práva občanů. Samozřejmě PČR tvoří konkrétní lidé, kteří se každý po svém vyrovnávají s touto změnou. 18 let služby u PČR podpořené akademickým právním vzděláním mi přijde dost dlouhá doba na pochopení, že existuje Ústava a v ní zaručená práva a svobody občanů. O to více mne překvapuje, že zastupiteli Martinovi Hradilovi jsou tyto skutečnosti cizí, když hlasuje pro usnesení zastupitelstva v evidentním rozporu s Ústavou zaručenými právy.

Určitě zastupiteli Martinu Hradilovi neunikl § 328 Trestního zákoníku, kdy jako zastupitelstvo si nemůžeme přisvojovat úkony, které jsou vyhraženy přestupkové komisi, orgánům činným v trestním řízení či soudům. Myslím, že by bylo prospěšné, aby jako akademicky vzdělaný právník osvětlil ostatním zastupitelům kde končí pravomoce zastupitelstva.

Klesnil se postaral o neplatnost konkurzu

Radní Zdeněk Klesnil byl zvolen tajemníkem konkurzní komise. Jeho hlavním úkolem bylo vytvořit právně závazný dokument – zápis. Jenomže zápis vytvořil s takovými chybami, že lze úspěšně pochybovat o právní validnosti celého konkurzu. Je otázkou, proč tolik své pozornosti jako nečlen komise věnoval „vyslechnutí rozhovorů, kladení otázek a odpovědí uchazečů“ a o poznání méně energie věnoval přesnosti a důslednosti při vytváření zápisu.

Pro pořádek připomínám, že se jedná o zápis o průběhu konkursu na místo ředitelky Mateřské školy Kostelec u Holešova.

Bod e) pojednává o vhodnosti uchazečů. V usnesení je uvedeno

Bod f) se věnuje pořadí uchazečů. V usnesení je uvedeno

Na konci protokolu najdete pikantní potvrzení pochybnosti o právní validnosti zápisu.

Dovolím si obsah protokolu shrnout. Komise se usnesla, že uchazečky jsou vhodné pro výkon ředitelky Základní školy, určila pořadí uchazeček vhodných pro výkon ředitelky Základní školy a nakonec komise potvrdila svým podpisem, že výsledek souhlasí. Co na tom, že se jednalo o konkurz na ředitelku Mateřské školy. Jestli je dokument právně zmatečný si jistě laskavý čtenář udělá názor sám.

Utajovaný protokol usvědčuje ze lži

Po dvou měsících průtahů a výmluv jsem obdržel Zápis konkursní komise, který evidentně chtělo vedení obce před veřejností utajit. Zápis totiž trojlístek radních a hlavní spojku komplotu usvědčuje ze lží, které se veřejnosti snažili podsunout na jednání ZO č. 19.

Žádost jsem podal 22. dubna 2021, zamítnutí z obce přišlo 7. května 2021. Ten samý den jsem odeslal odvolání s odkazem na 3/4 roku staré rozhodnutí Krajského úřad v podobné věci (konkurs na ředitele ZŠ), že obec dokument musí poskytnout. Krajský úřad mi dal plně zapravdu 31. května, zrušil rozhodnutí obce a přikázal věc znovu projednat. Obec protokol poslala 16. června 2021. Z uvedeného je zřetelně vidět účelové kličkování a protahování poskytnutí protokolu (zákonná doba je 15 dní). Zvláště když již jednou v identické žádosti dal Krajský úřad úřední osobě Pospíšilíkové přes prsty. Moji právníci vyhodnocují, jestli se ze strany úřednice Pospíšilíkové jedná o šikanu, nebo zneužití pravomoce úřední osoby.

Co se před námi snažili utajit?

V zápise konkursní komise je klíčová tabulka s hlasováním každého z členů odborné komise o jednotlivých kandidátech. Z hlasování jednoznačně vyplývá, že nebyla žádná pochybnost nebo zaváhání o vítězce konkursu. Mgr. Ondráčková dostala od všech členů odborné komise bez vyjímky nejlepší hodnocení. Tedy ani stín, ani náznak pochybnosti, kdo je nejlepší.

Veřejná tvrzení byla lež

Veřejné proklamace „Vybrali jsme nejlepší“, nebo „zvítězil nejlepší“ jsou v konfrontaci se zápisem konkursní komise obyčejnou lží. Navíc dotvrzenou absencí jediného důvodu, proč RO rozhodla odlišně od názoru odborné komise.

Mnohokrát opakované „hlasoval jsem podle svého nejlepšího vědomí“ se v konfrontaci se zápisem konkursní komise obrací také v lež. Hlasující radní měli vědomí o bezkonkurenčním vítěztví Mgr. Ondráčkové uvedené v protokolu. Demonstrativní proklamace zůstává lží a účelovou manipulací s veřejností.

V přepisu FB komunikace je jedna zajímavá část ze dne 9.4.2021 čas 10:14.

„J.Č. dnes jsem slysela nazor Jindry Suraly, ktery rekl ze tam neni co resit. Ze Magda je rozdrtila na tom konkurzu ze by nebylo dobre do napadnout na rade. Ze budou za blbce“

Nemám důvod pochybovat o věrohodnosti tvrzení, že radní Surala má k volbě takovýto postoj. Přeci jen byl jediný, kdo na RO hlasoval proti návrhu trojlístku.

 

Dění okolo MŠ veřejně v úterý 29.6.2021 na ZO

Na úterý 29. června 2021 od 17 hodin je do sokolovny ohlášeno veřejné zasedání zastupitelstva obce. V bodě 9 bude projednáváno dění okolo Mateřské školy. Místo původně avízované zasedačky obce se ZO bude konat v Sokolovně, aby bylo dost míst pro věřejnost. Neexistuje omezení rozestupů či množství osob v Sokolovně, platí pouze nošení respirátorů.

Žádost o projednání dopisu rodičů a zařazení samostatného bodu na jednání zastupitelstva jsme podali 11. června 2021. Blíže neobjasněným způsobem se RO rozhodla na program přidat dalších 6 podbodů. Z jejich obsahu si jistě uděláte názor, jestli Radě obce jde o rodiče a děti, nebo si chtějí jen zachránit kůži, když se provalily pletichy a ovlivňování rozhodování při volbě ředitelky MŠ. Určitě Vám neuteklo, že žádný ze 6 bodů navrhovaný RO neřeší chování dotčených radních a dalších osob co pletichy a ovlivňování organizovaly. Dle mého názoru je to jen strhávání pozornosti od zásadního, co by mělo být projednáno. Navíc s legračním usnesení deklaratorního charakteru, které má význam pouze pro ty zastupitele, co pro něj budou hlasovat. Jinými slovy takové usnesení je nevymožitelné a některá i protiústavní (právo svobody projevu třeba anonymním dopisem). Tedy divadlo pro diváky a zastrašování aktérů.

 

 

Otevřený dopis ředitelky MŠ starostce obce

Dnes byl rozeslán otevřený dopis ředitelky Mateřské školy Zdeňky Zaviačičové adresovaný starostce obce Kostelec u Holešova RNDr. Marcele Pospíšilíkové. Obsah dopisu považuji za velmi závažný především díky popisu nepřijatelného jednání Ing. Petra Hlobila staršího. I přes skutečnost, že si p. Hlobil st. osvojil praktikování komunikace s druhými spočívajícím v nátlaku, výhrůžkách, psychickém tlaku či zastrašování, nelze tyto jeho praktiky přejít mlčením. Nejsme v padesátých letech akčních výborů, nejsme v dobách normalizace a kádrování lidí. Žijeme ve svobodné zemi, kde každý má dle Listiny právo vyjádřit svobodně svůj názor, aniž by mu za to hrozila újma při uplatňování těchto základních práv a svobod.

OTEVŘENÝ DOPIS STAROSTCE OBCE

Vážená paní starostko,

nemohu jinak, ale musím zareagovat na naše středeční jednání v mateřské škole.

Dne 15.6.2021 jste mne požádala o „pracovní schůzku“, já jsem vám potvrdila termín. Teprve s vaším příchodem do MŠ mi došlo, že se o žádnou pracovní schůzku nejedná. I když to předem nebylo domluveno, přišla jste za mnou i s panem místostarostou – a namísto pracovní schůzky se jednalo o “místní šetření“ s předem připraveným scénářem.

Odhlédneme-li od toho, jak silnou roli zde hrála vaše převaha – oba jste byli připraveni, já zaskočená a v podstatě téměř dvě hodiny pod psychickým tlakem, celé jednání až na výjimky vedl pan Hlobil, který sám sebe zřejmě jmenoval do role „vyšetřovatele“: kdo, kdy, jména, datum, jaké závěry, kde jsou zápisy … a to vše se závěrem, že takhle to neprojde…? U koho? Kde?

Perličkou jednání č.1 bylo jeho obvinění, že jsem zodpovědná za rozšíření kopie fb konverzace (všichni víme, jaké) mezi rodiči v šatně. Já si na rozdíl od pana Hlobila nemyslím, že mám právo prohlížet dětem skříňky a otvírat zalepené obálky. To mi promiňte, ale pervitin bych tam na rozdíl od pana místostarosty nečekala.  Důrazně mi bylo jeho ústy sděleno, jaká rizika plynou z mého „nekonání“ – ovšem v zápisu z „místního šetření“ je uvedeno (perlička č.2): „Starostka upozornila paní ředitelku…“ S kým jsem tedy měla zmíněnou „pracovní schůzku“? S vámi, která jste mě o ni požádala? Nebo s panem místostarostou, který mi opravdu vtipně vzhledem k situaci připomněl mou účast na své volební kandidátce?

Já to nepopírám ani nijak nezpochybňuji, věřila jsem jemu i jeho volebnímu programu. A on mě jistě oslovil s vědomím, že mám důvěru občanů Kostelce u Holešova a budu pro něj ve volbách do ZO přínosem. Takhle se, paní starostko, chová „kolega“ z kandidátky? Když nemůže jinak, bude mě zastrašovat? (Připomínám jeho slova týkající se „Vyšetřování ztráty třídní knihy“ – pardon, to jsme jinde, ale je to stejně absurdní  – „vyšetřování šíření fb konverzace“ mezi rodiči v MŠ: „budou se vás na to dotazovat i jiní!“)

Závěrem se chci zeptat na něco, co mi vrtá hlavou po celou dobu: paní starostko, Vám skutečně nevadí, jak se chovali někteří členové Rady před a po jednání RO 12.4.2021? Vy jste se opravdu nad ničím nepozastavila a schvalujete to?

O tomto faktu jste se totiž na vašem „místním šetření“ v MŠ ani jeden z vás nezmínil. Já osobně jsem se s tím doposud nevyrovnala a nepovažuji to ani za morální ani za normální.

A druhá otázka: vy skutečně chcete označit za viníka celé této situace mě, ředitelku mateřské školy?

Pokud ano, a pokud všechno výše zmíněné schvalujete, prosím Vás, abyste 29.6.2021 na mé rozloučení v MŠ nechodila, neboť ani já ani někteří z rodičů bychom se necítili v této situaci dobře.

Zdeňka Zaviačičová,

ředitelka mateřské školy v Kostelci u Holešova (7.8.2007 – 31.7.2021)

V Kostelci u Holešova, 17.6.2021

Nespokojení občané strhli lavinu zájmu o dění v obci

Ve středu 9. června 2021 byl publikován příspěvek Obcí Kostelec u Holešova se šíří anonymní psaní autora Nespokojení občané, který vyvolal lavinu zájmu čtenářů. Jen za první den web navštívilo 908 unikátních návštěvníků, jednotlivé stránky sledovalo 1.636 čtenářů a na samotný příspěvek kliklo 751 lidí. Je nepochybné, že zájem o příspěvek přerostl hranice naší tisícové obce. 

908

unikátních návštěvníků webu dne 9.6.2021; obvyklý počet návštěvníků je 40-80 při zveřejnění příspěvku dle atraktivity

1.636

shlédnutí jednotlivých stran webu dne 9.6.2021; obvyklé číslo je 60-120 při zveřejnění příspěvku dle atraktivity

751

kliknutí na příspěvek „Obcí Kostelec u Holešova se šíří anonymní psaní“ za den 9.6.2021; obvyklé číslo jsou nižší desítky za den při zveřejnění příspěvku dle atraktivity

Podobnou návštěvnost vykazuje FB profil Kostelec u Holešova .eu 9. června 2021, v den publikování příspěvku: 436 celkových zobrazení profilu, 74 návštěvníků příspěvku.

V porovnání s oficiálním FB profilem obce Kostelec u Holešova dávali diváci a čtenáři jednoznačně přednost našemu zdroji informací. Tuto skutečnost jsem popisoval v příspěvku „Neví, nebo nechce vědět?“, který byl publikován 22. listopadu 2020.

Obcí Kostelec u Holešova se šíří anonymní psaní

Opravdu hlasovali radní podle svého nejlepšího vědomí a svědomí? Vystoupení trojlístku radních na zastupitelstvu č. 19, když obhajovali odlišnou volbu ředitelky od rozhodnutí výběrové komise se obsáhle věnoval článek Trojlístek věřil drbům místo rozhodnutí odborné komise. Do rukou se nám dostala FB komunikace mezi Kamilou S********* a Janou Č******* z období mezi čtvrtkem 7. dubna a pátkem 16. dubna 2021. Tedy před zasedáním hodnotící komise (8.4.2021), před a po zasedání Rady obce (12.4.2021). Z dokumentu přesvědčivě vyplývá, že se ustanovila skupina s cílem ovlivnit jednání konkurzní komise a přimět radní k volbě ředitelkou Marii Ševčíkovou. Tvrzení p. Hlobila st., že „rozhodovali podle svého nejlepšího vědomí a svědomí“ se rozsypalo jako prach.

středa 7.4.2021 10:30, den před konáním konkurzu

K.S. Ahoj Jani, nezlob se, že tě ruším, ale jak si říkala, že učitelka ze školky nemá splněnou tu 5 letou praxi ve školce, tak jsem to říkala Peti M******. a prý splnila všechny podmínky, aby mohla ke konkurzu. Tak nevím?
J.Č. Ahoj Kami, divej. … Nakonec jsme to asi nejak vymysleli Takze klidne i kdyby tu praxi mela… Jen te strasne moc prosim!!!! NIC nesmi ven a uz vuuuubec ne Peti M******. Ja ji mam rada ale vim, ze se ji neda nic rict a vse troubi do sveta. A ja bych z toho mela obrovske problemy…a to nejen ja!!!!

čtvrtek 8.4.2021 9:29, den jednání konkurzní komise

K.S. Jani, … pokud by si se rozhodla napsat tomu Petrovi Hlobilovi, číslo na mě máš, klidně mu ho dej, taky můžu říct svůj názor…
J.Č. Kami cislo nemam tak mi ho prosim posli ..
J.Č. Kami ono se to s tim Hlobilem asi vyresilo
Dojela jsem vcera domu a byly dobre zpravy

K.S. Prosím tě, nevíš jestli už je zdravá paní T********?
J.Č. Nevim, zjistim…napisu brachovi
Tak jeste neni
K.S. Prosím tě, neruš ho, když tam sedí!
Musí dávat na všechno pozor
J.Č. Ma cas
K.S. Ty jo, já bych chtěla být mucha
A všechno tam slyšet
J.Č. Jako Magda bude urcite naslapana a pripravena od reditelky
K.S. Určitě, a ředitelka ji bude chválit.
Akorát bych řekla, že je to střet zájmů, když si ji vybrala, jak může posuzovat ostatni?
J.Č. Joo s tim se pocita

čtvrtek 8.4.2021 12:27, po ukončení jednání konkurzní komise

J.Č. Dopadlo to jak jsme predpokladali
K.S. Tak teď je to na radě…
A všichni byly pro ni?
J.Č. S brachou jsem jeste vubec nemluvila. Psala mi Janca O********
J.Č. Doporucilo poradi, nikdo nic nevyhral!!!
J.Č. Uz na tom nas tym maminek pracuje a budeme bojovat!!!! Neboj!!!!
K.S. Jenže je potřeba 3 hlasy z pěti!
J.Č. Ja mam brachu jisteho, Toma ma Petka na starosti a Hlobila poresime! !!
J.Č. Budu dnes psat i Petovi…ale nemluvila jsem jeste vubec s brachou.

pátek 9.4.2021 10:14, den po konkurzu, 3 dny do hlasování na Radě obce

J.Č. nevim, jestli bude Zdena jit proti tomu…
K.S. Aha, já už jsem právě myslela, že Zdeňa už je rozhodlý….
J.Č. dnes jsem slysela nazor Jindry Suraly, ktery rekl ze tam neni co resit. Ze Magda je rozdrtila na tom konkurzu ze by nebylo dobre do napadnout na rade. Ze budou za blbce
K.S. Tak jak Ballner
J.Č. U Ballnera to bylo prave naopak. U konkurzu nebyl nejlepsi, Jana byla lepsi ale vyhral diky obsazenu komise a predem domluvenym hlasum.

pátek 9.4.2021 21:12, den po konkurzu, 3 dny do RO

J.Č. Dnes jsem resila pouze Toma …mluvili jsme spolu hodinu. Nabidla jsem mu tve cislo, ze mu rada poskytnes informace a souhlasil. Takze pocitej s tim, ze ti bude volat ju? Zitta budu mluviz s brachou a popripade jeste k veceru s Hlobilovyma…

pátek 9.4.2021 22:30, den po konkurzu, 3 dny do RO

K.S. Jani, tohle mě napadlo včera, číslo jsem nabídla i Peti, ať ho Tomovi dá
J.Č. Jeste nehazme flintu do zita
K.S. Nějak tomu nevěřím, já mám navíc podepsanou mlčenlivost, takže těžko říct, co z toho ředitelka vyvodí… Ale jak jsem říkala, svůj názor řeknu, za tím si stojím!
J.Č. Ty mas mlcenlivost ohledne deti…takze toho bych se nebala
K.S. Bohužel tak mám uvedeno, že nebudu požkozovat dobré jméno školky
K.S. Aspoň kdyby si mohla říct, že bývalý kolega/kolegyně Magdy ji zná, ví jaká je …
J.Č. To ja vsechno pouziju…neboj!
J.Č. Dobre je, ze Tom vse vi a neni mu to jedno. Popravde jsem. hodne zvedava co poresim zitra s brachou…
J.Č. Na druhou stranu vim, jaky na to ma nazor a uz neco mi slibil…tak ja doufam, ze necukne.
J.Č. jak budu neco vedet tak napisu.Ty pocitej s tim Tomem

sobota 10.4.2021 9:16, 2 dny po konkurzu, 2 dny do RO

K.S. Jani,teď jsem mluvila s paní S********…
J.Č. Jako K*****???
K.S. Jo
K.S. Jindrovi se prý líbila jiná, než Magda …
J.Č. Nekeceeeeeeej! !!!!
J.Č. Jeziis to je suoer
J.Č. A nerekla ti k tomu nic? Ze by Jindra chtel jit do toho treba?
K.S. Říkala mi, že Magda na něho působila suverénně a vlastně i na K****, když vodila E*****, a ta co se mu líbila, že byla taková veselá, lidská …
K.S. Víc jsem před ní říkat nemohla
K.S. Ale aspoň něco, doufám, že to Jindrovi řekne.
J.Č. To si mela ale rict…Jindra je v rade!!!
K.S. Já vím, proto jsem se snažila naznačit co nejvíc!
J.Č. Divej ted do toho musis jit naplno!!! Bude te to stat na chvíli misto ale od zari budes zpet, kdyz vyhraje ta druha
K.S. Teď mi volal Tomáš.
J.Č. A dobre?
K.S. Pocit mám dobrý.
K.S. Jsem ráda, že zavolal!

pondělí 12.4.2021 9:17, den hlasování na radě obce

J.Č. dnes jsem mluvila s Jarkou S********** a ta mi rikala, ze mluvila s Katkou S********, ze davas vypoved. Uz to tu rozhlasuje…takze bacha no…je to tady hnus
J.Č. To je fena ta Jarka.
J.Č. A Katka taky…
J.Č. Divej zkus to ted vydrzet . Muzete uklidnovat to, ze od zari tam z cele te bandy zustane jen Cymbanikova…a tu mas u zadku!!
K.S. Jani, já nějak pořád doufám, jak jsem mluvila včera s panem Hlobilem
K.S. Nevíš, v kolik je ta rada?
J.Č. Verim…ale vyjdes jako vitez neboj. Vsechno se jim to vrati
J.Č. Je v 17 hodin…byva tak do 8 max…
J.Č. Neboj…hned ti napisu jak zjistim info
K.S. Myslím na to od rána, když mi pan Hlobil říkal, že to bude ráno řešit s tou paní ředitelkou (ZŠ – poznámka redakce) a starostkou.
J.Č. Noo jako muj bracha mi urcite vedet neda. Oni jako radni, by to spravne nemeli oznamit driv, nez kdyz to nedojde pisenmne uchazecum. Takze on je na toto pes a nic s nim nehne. Ale snad mi to da vedet mlady Peta Hlobil nebo Tom Marek

pondělí 12.4.2021 16:55, doba jednání rady obce

K.S. Teď mi volala Peťa, že jí to Jaruška taky říkala
K.S. Ta co neví, nepoví.
J.Č. Ty vole…to je sila
K.S. Asi si brousí zuby na místo učitelky
J.Č. Jen se bojím ze nekdo z rady vypustí me jmeno a je to v prdeli. Surala to hned roznese vsude
K.S. To si nemyslím, spíš padne moje jméno, s tím počítám.
K.S. Pořád ale spoléhám na rozhovor pana Hlobila s tou ředitelkou (ZŠ – poznámka redakce), že to bude pádný důvod a argument.

pondělí 12.4.2021 20:04, po skončení jednání rady obce

J.Č. Rada skoncila
J.Č. Bracha uz odjel…psala mi mamka
K.S. A co Tomáš? Nebo Petr?
J.Č. Nikdo nic zatim
K.S. A nemám zkusit napsati Tomovi já??
J.Č. Neee ma mi hned volat Peta Hlobil…musime vydrzet
J.Č. Kami uz to vim…
J.Č. Slíbila jsem, ze to nikomu nereknu. Ucitelky se to nesmi dozvedet driv od nekoho jineho nez od obce
K.S. Jani!
J.Č. Muzu ti verit???
K.S. Určitě
J.Č. Mela bych fakt problemy!!!
K.S. Já vím, o co jde, neboj se!
J.Č. Magda reditelkou neni
J.Č. Ani mamce atd…nikomu!!!!!
K.S. Je to Maruška?
J.Č. Ano je to Maruska
J.Č. Kdyby volali Hlobilovi tak delej ze nic nevis!!! Opravdu jeste jednou moc prosim!!!!
J.Č. Teto Kamilko ted nam tam prosim vydrz
J.Č. ani nevis jak jsem stastna ze to vyslo a ted nelituju, ze jsem do toho sla
K.S. Ať už na radě padlo cokoliv, jsem ráda, že jsem pomohla
K.S. Jak říkal pan Hlobil, důležité číslo byli tři.

úterý 13.4.2021 8:40, den po jednání rady obce

K.S. Kdybys náhodou mluvila s Péťou Hlobilem, můžeš se ho zeptat, jestli padly na radě nějaké jména? Jsem sice na ředitelku nachystaná, když se mě bude ptát, ale ať vím víc, když vím, co Magda dokáže!

úterý 13.4.2021 16:02, den po jednání rady obce

K.S. a fakt ji nezvolili?
J.Č. Nezvolili
K.S. volala mi Petra.
K.S. Jestli něco vím
K.S. Jakoby se z toho všeho chtěla vyvléct, víš, že ona vlastně nic neřekla, že se teď bojí o J******.
J.Č. presne tento pocit mam i ja a Janca O******** s ni kvuli tomu ani nekomunikuje!!! Dnes mi rekla, ze ma doma peklo, ze D**** po ni rve, ze tim ublizi J****. Masakr…ona to vsechno v podstate rozjela…uz jen to, ze na me hodila toho Tomase at to zaridim
J.Č. Jancu denne obvolavala at zajde za reditelkou, at zajde za starostkou…furt neco, byla pry uplne silnea…a ted tu prijde nejdulezitejsi dny a ona dela jakoby nic
K.S. Proto jsem ti dala svoje tel, ať můžu taky pomoct. Mrzí mě to, na ni, kdyby se do toho nevložil pan Hlobil, myslím si, že by to tak nedopadlo.
J.Č. Taky si to myslim, ze pan Hlobil mel velky vliv…
J.Č. Kami to je ted jedno, za sebe muzu rict, ze jsem udelala maximum, ty rozhodne taky a O******** taky!!! Zvladli jsme to…a ted uvidime.

středa 14.4.2021 20:49, 2 dny po jednání rady obce

K.S. Prosím tě, píše mi Peťa.
K.S. Ať se neprořeknu.
K.S. Prý už to ví, kdo vyhrál a že to ví i ty dotyčné.
J.Č. Ano vi to ode me. Uz je to ofiko…Marusce uz dosel dopis. Ale nerikej ze to vis ode me od pondeli. Rekni ze to vis dnes
K.S. Jasně, já jenom ať vím, jak reagovat

K.S. Prosím tě, píše mi Petra
K.S. Ne že se prořekneš
K.S. Psala jsem jí, že jsi mi to až teď napsala
J.Č. Anoo sak tu stejnou instrukci dostala i Janca…vite to az dnes a hotovo


Porovnejme si tuto FB komunikaci s tvrzeními pronesenými na jednání zastupitelstva č. 19, ve čtvrtek 6. května 2021.

17:28:43 Petr Hlobil st. Jednání konkurzní komise i jednání RO je neveřejné.
17:34:48 Petr Hlobil st. Posledně jsme tam něco napsali a řekli a skončilo to na sociálních sítích, že rozhodly pavlačové drby. Proto se … nezveřejnila žádná diskuze k tomuto bodu. Proč bysme to dělali? Protože cokoliv je řečeno, je použito proti vám.

17:38:39 Petr Hlobil ml. Protože byl vyhodnocen jako lepší.
17:38:40 Petr Žůrek Kým? Radou, těma třema radníma? Na základě čeho? Kde oni vzali ten mandát? Kde vzali tu odbornou věc?
17:39:00 Petr Žůrek Ale jak se k nim pěkně prosím mohly dostat, když jsou pouze a jen v té komisi a ti 3 lidi co hlasovali pro protinávrh v komisi neseděli, tak jak se k těm dokumentům mohli dostat.
17:39:12 Petr Hlobil ml. Komise jistě dává podklady radě …
17:39:24 Petr Žůrek Komise předkládá pouze jenom protokol.

17:44:42 Tomáš Marek Zjistil jsem si některé informace sám. A na základě těchto všech indícií a podkladů jsem vznesl protinávrh.
17:46:41 Tomáš Marek Oslovil jsem maminky a občany obce.

19:06:10 Petr Hlobil st. Já jsem nesháněl informace. Informace šly ke mně. Já jsem se nikoho na nic neptal. Informace šly ke mně a já jsem si tyto informace prověřil

(edit 15.6.2021) 19:04:02 Petr Hlobil st. … Já bych tady udělal velmi tlustou čáru a počkal si, jak to bude probíhat dál. My jsme, já to znovu opakuji a řeknu. Nebyly to pomluvy, drby, ale něco v obci takového v žádném případě ne. Bylo to každého z nás rozhodnutí a já vám to zopakuji ještě jednou. Dle nejlepšího vědomí a svědomí. A kdybych měl dnes hlasovat, tak bych hlasoval stejně. To na situaci nic nemění. … Nechejme čas a uvidíme. My jsme odpovědní za to, jak jsme vybrali.

Trojlístek věřil drbům místo rozhodnutí odborné komise

Po necelém roce trojlístek radních opět ignoroval výběr odborné konkurzní komise a politicky protlačil svou ředitelku MŠ na základě náhodně shromážděných drbů. Trojlístek si informace nesháněl, ale došly k němu od konkrétních osob. Jak byly informace závažné či věrohodné jsme se nedozvěděli. Na mnohokrát opakovanou otázku proč a na základě čeho se trojlístek rozhodnul odlišně od závěrů odborné konkurzní komise, jsme odpověď nedostali. Kolega to výstižně parafrázoval: „Proč? Protože můžeme!“

Absence argumentů vysvětlující jednání trojlístku byla záplatována hradbou mlčení, mlžení a pokusů o překrucování zákonů. Trojlístek se v podstatě vysmíval veřejné kontrole obecních politiků, ignoroval právo veřejnosti a zastupitelů na informace.

Sestřih videozáznamu bodů 3 a 9 ZO č. 19, kde se řešila problematika konkurzu na ředitelku MŠ si můžete pustit zde a k tomu text z oficiálního zápisu ZO č. 19, který ne vždy odpovídá tomu co se na zastupitelstvu odehrálo a řeklo. Originální videozáznam ZO č. 19 můžete shlédnout zde.

Osobně za zásadní považuji vystoupení ředitelky Zaviačičové se shrnujícím proslovem ke svému odchodu a okolnostem volby své nástupkyně. Videozáznam vystoupení můžete shlédnout zde, text si můžete přečíst zde.

Na okolnostech volby ředitelky MŠ, a předtím ZŠ, je čím dál zřejmější snaha vládnoucí skupinky omezit veřejnou kontrolu obecní samosprávy. Na jednu stranu tomu nahrává nezájem veřejnosti spolu s neznalostí problematiky a zákonů. Na druhou stranu je to aktivní snaha o umlčení oponentních a kritických hlasů. Jen namátkou: prohraný soud ohledně práva zveřejnit v periodiku KOSTKA text opozičního zastupitele, napadání žádostí o informace, ale třeba také rezignace zastupitelů, nebo šikana pomluvami při vyjádření odlišného názoru.

Ze záznamu dlouhého více jak 1 hodinu jsem vám vybral důležité pasáže spolu s přepisem textů. Samozřejmě původní videozáznam je taktéž k dispozici pro shlédnutí.

Odmítnutí veřejné obhajoby odlišné volby RO. (videozáznam 1)

17:22:58 Petr Žůrek Z hlasování moc nevyplývá, že by tam panovala na radě u vás nějaká shoda. Protože z pěti členů rady jeden hlasuje proti, jeden se zdrží, vy jako členka komise, a tři hlasují pro. Nikde tam není u toho protinávrhu nevidím, co vedlo k podání protinávrhu. Já jsem samozřejmě se dotázal. Zdá se mi, že stejně jako v případě ZŠ je tam nějaký nejasný rozpor. Já jsem se vás ptal tenkrát při hlasování ohledně ZŠ. Proč jste vy jako starostka nevyužila paragrafu 105 zákona o obcích. Já to s dovolením odcituji. „Starosta pozastaví výkon usnesení rady obce, má-li za to, že je nesprávné. Věc pak předloží k rozhodnutí nejbližšímu zasedání zastupitelstva obce“. Já si myslím, že to, když jste byla členka komise, nevím jak jste hlasovala nevím. Udělala jste návrh na radu, aby byla zvolena ta první v pořadí, kterou komise označila. A vzhledem k tomu, že přišel nějaký protinávrh, z informací mně dostupných neodůvodněný protinávrh. Já bych považoval za velmi vhodné, kdybyste to nenechala na pěti členech rady, respektive na třech členech, které přehlasovali ostatní dva. Abyste to předložila širšímu plénu zastupitelstvu. Zákon vám to umožňuje, je to legitimní, nikdo nikoho neobchází. Ale mohlo se tady veřejně, protože jednání zastupitelstva je veřejné. Mohlo se tady veřejně lidé k tomu vyjádřit, mohli si to vyslechnout, mohli i občané k tomu dát své náměty. A mohlo by to být průhlednější, legitimnější a více demokratičtější. Takže se ptám, proč jste to nedala.
17:27:17 Petr Žůrek Já nerozporuji, že rada obce má to právo. To nikdo nikdy neřekl, že mu to právo upíráme. Jenom je tady zvláštní, že se sejde osmičlená odborná hodnotící komise. Jednou na ZŠ, podruhé na MŠ. Osm lidí sem přijede, udělá si na to čas. Věnuje se životopisům, věnuje se koncepci jak ten uchazeč chce dál vést tu instituci. To vidí jen těch osm členů, nikdo jiný to nevidí. Předpokládám, že když je to osm lidí, tak je to dostatečně věrohodný výsledek když budou hlasovat. A potom pět členů rady, kteří v podstatě kromě vás nemají k dispozici informace z té hodnotící komise, rozhodne jiným způsobem. Já jim neupírám to právo, zákon to říká. Jenom se podivuji nad tím, že už podruhé se to stalo. A není nám zastupitelům srozumitelné, možná některým ano, způsob a důvod, proč došlo k té změně. A proto jsem říkal, že by bylo vhodné, když takové nejasnosti či nejednoznačnost názorů na radě je, přenést tuto možnost na zastupitelstvo.

Nezveřejníme to, protože by nás lidé kritizovali. (videozáznam 2)

17:28:43 Petr Hlobil st. Nesouhlasím s p. Žůrkem, že by se to mělo přenášet na zastupitelstvo. Pokud paní starostka neshledala žádný problém, který by jí k tomu vedl. Jednání konkurzní komise i jednání RO je neveřejné. A to má svoji logiku. Tak jak se baví konkurzní komise o jednotlivých uchazečích, tak i my na RO jsme se bavili o jednotlivých uchazečích. A řeknu, že by nebylo vhodné určité informace tady prezentovat na kameru, protože by to mohlo některé ty kandidáty poškodit. To není cílem zveřejňovat za každou cenu každý údaj. Takže je to neveřejné.
17:34:48 Petr Hlobil st. Posledně jsme tam něco napsali a řekli a skončilo to na sociálních sítích, že rozhodly pavlačové drby. Proto se nezveřejňuje zápis konkurzní komise a nezveřejnila se žádná diskuze k tomuto bodu. Proč bysme to dělali? Protože cokoliv je řečeno, je použito proti vám.

Proč? Protože můžem! (videozáznam 3)

17:32:46 Petr Měrka Nikdo nezpochybňoval právo rozhodnou a podobně. Všechno má svůj důvod, na tom se asi shodneme. Pokud se něco stane, není problém to vyargumentovat. V okamžiku, kdy kolegové měli návrh usnesení, který bylo podložený rozhodnutím nebo tím pořadím, který stanovila komise, šel protinávrh a my chceme kandidáta tohoto. Proč? Protože můžem. Protože ta argumentace třeba proč, i když ta dotyčná má o pár bodíků míň, ale zdá se nám lepší, na to co chceme. Souhlas. Všechno jde vysvětlit, vyargumentovat. Ale v podstatě protože můžem. Proto se na to asi chlapi ptaj. Jestli je to nějaký hlubší důvod, než že můžem.

Obec je veřejná správa pod kontrolou veřejnosti. (videozáznam 4)

17:35:27 Petr Žůrek Obec je veřejná správa pod kontrolou veřejnosti. Jakmile to budete dělat na radě, nedáte k tomu žádné zdůvodnění, nikdo se nic nedočte. Nikdo ani my jako zastupitelé ani jako veřejnost co mají právo na kontrolu a vědět jaké jste přinesli argumenty pro to, že jste změnili navržené usnesení. Ve chvíli kdy to bude tady na zastupitelstvu, všichni to uslyšíme. Tajné informace osobního charakteru se tady vůbec nemusí ventilovat, to se může rozdat zastupitelům na stůl. Nemusí se to zveřejňovat. A může tady vzniknout, tak jako minule u školy, veřejná diskuze, kde každý z radních, každý ze zastupitelů bude veřejně, před veřejností obhajovat svoje názory. Nemusíte nad tím pane Hlobile kroutit hlavou, je to veřejná správa pod kontrolou veřejnosti. Tentokrát jí tady máme. Normálně na zastupitelstvu není ani noha veřejnosti. Tentokrát přišla, protože veřejnost to zajímá. A mají právo vědět, proč volení zástupci z obce rozhodli tak jak rozhodli. Zatím jsme se nedozvěděli žádný důvod pro vaše rozhodnutí.

Informace jsem řekl paní ředitelce a ona je měla poslat dál. (videozáznam 5)

17:36:55 Petr Hlobil st. Já sám za sebe můžu říct, že mne osobně navštívila paní ředitelka a já jsem jí ty názory řekl. Nebudu je říkat na kameru. Paní ředitelka Zaviačičová u mne osobně byla, přišla se na to zeptat a já jsem jí na to odpověděl.
17:37:13 Petr Hlobil st. Ti co tleskají, su přesvědčený o tom, že to co jsem paní ředitelce řekl, že to poslala dál a oni to vědí. Pokud ne, ať se jí zeptají a ona jim to řekne.
17:37:27 Petr Žůrek Prosím pěkně, asi nechápete ten princip. Jednání zastupitelstva je veřejné, 7 dní dopředu oznamované, aby kdokoliv na něj, když bude chtít, mohl přijít. To že vy to řeknete mezi čtyřma očima paní Zaviačičové aby ona to řekla ostatním, tak to snad nepovažujete za veřejné sdělení. Veřejné sdělení je tady, na zastupitelstvu. A znova zopakuji, jestli tam budete tahat. Já respektuji právo Rady ze zákona, že má právo rozhodnout. To prosím vás už přestaňme tento argument se jím zabývat. Nám jde o to, jak a proč jste se rozhodli jinak než odborná komise.
17:38:11 Petr Hlobil ml. Tady zaznělo, jsou informace, které není vhodné říkat veřejně, můžou toho kandidáta poškodit. Stačí vám to takto?
17:38:19 Petr Žůrek Nestačí. My máme právo vědět,
17:38:25 Petr Hlobil ml. Vy máte právo na všechno
17:38:27 Petr Žůrek My máme právo vědět, proč byl zvolen někdo jiný, než navrhla odborná komise, kdo 6 let poveden jak ZŠ tak MŠ.
17:38:39 Petr Hlobil ml. Protože byl vyhodnocen jako lepší.
17:38:40 Petr Žůrek Kým? Radou, těma třema radníma? Na základě čeho? Kde oni vzali ten mandát? Kde vzali tu odbornou věc?
17:38:48 Petr Hlobil ml. Mandát na základě zákona.
17:38:53 Petr Žůrek Jako že oni četli životopisy a plány co ti lidi budou dělat, ty 3 radní.
17:38:58 Petr Hlobil ml. A vy to víte?
17:39:00 Petr Žůrek Já to nevím. Ale jak se k nim pěkně prosím mohly dostat, když jsou pouze a jen v té komisi a ti 3 lidi co hlasovali pro protinávrh v komisi neseděli, tak jak se k těm dokumentům mohli dostat. Můžete mi to vysvětlit?
17:39:12 Petr Hlobil ml. Komise jistě dává podklady radě, aby měla na základě čeho rozhodnout. Proč ta komise vzniká? Aby si to nechala pro sebe? Dává vám to smysl?
17:39:24 Petr Žůrek Ne. Protože nemáte pravdu. Komise neodevzdává radě ty plány, co jednotliví uchazeči předkládají. Nepředkládá životopisy. Komise předkládá pouze jenom protokol.
17:39:37 Petr Hlobil ml. Ale jsou tam i zástupci, kteří tam byli.
17:39:41 Petr Žůrek Já mluvím o tom trojlístku, který hlasoval pro změnu, a ten neměl k dispozici ty materiály.

Mluvit, hlavně mluvit. Co na tom, že to je fake news. (videozáznam 6)

17:48:04 Petr Hlobil ml. Já jenom abych zareagoval. Já si myslím, že tady není cílem konfrontovat rodiče vs. zastupitel. Jestli ve školce je něco špatně nebo dobře. Ale cílem bylo vybrat nejlepšího kandidáta a to je rozdíl. To není, že tento je špatný, to je vybrat nejlepšího. To je konkurz. A to přesvědčení, kdo je nejlepší může vznikat na spoustě faktorů. To není o tom jestli někdo někoho povzbuzuje, to je o tom, kdo je lepší. To je můj názor. A tady teďka řešíte jestli někdo něco řekl nebo neřekl. To je z mého pohledu bezpředmětný.
17:48:46 Petr Žůrek Já bych s dovolením na to reagoval. Na to kdo je lepší a nebo není lepší. Tak je zákon a je ustavena konkurzní komise z osmi lidí ze širokého spektra. Podívejte se na profese těch lidí, kdo tam je. A jestliže toto, tuto osmičlennou profesní skupinu, vyměníme za tři politiky z jedné vládnoucí strany, tak to asi nebude ten správný výběr.
17:49:10 Petr Hlobil ml. Vy sám víte, že konkursní komise řeší primárně zákony. Jak ten člověk se orientuje v zákonech, manažerské činnosti a podobných věcech. A zároveň potom až se to dostane před tu radu, tak rada tam může zakomponovat i jiné faktory. A to není jen manažerský pohled, ale třeba lidský, jak ten člověk působí, a tak dále. Spousta faktorů, které ta výběrová komise vůbec nebere v potaz. A taky ještě jedna věc, vy podceňujete jednu věc. Výběrová komise se sjede ze širokého okolí. Jsou to lidi, které tady v obci nežijí. Nebo nemají informace o ani tom kandidátovi, nežijí ani v té obci odkud jsou ti další kandidáti. Oni nejsou schopni je posuzovat v globálním pohledu. Oni posoudí faktor. Teďka na výběrovém řízení té jejich maturity. Vytáhnete si dobrou otázku, dáte si špatnou otázku. Ale neznamená to za jiných okolností, že by to nedopadlo jinak. To já s vámi úplně nesouhlasím.
17:51:44 Zdena Zaviačičová Já bych k tomu jen dodala, že komise ve které jsem byla i já jejím členem, vůbec neposuzovala jenom znalost zákonů. Byl tam psycholog, který pozoroval a hodnotil osobnost toho člověka. Byla tam ředitelka velké MŠ ze Zlína, která hodnotila projev. Hodnotila jakým způsobem ta MŠ se bude dál ubírat. Hodnotila pedagogické schopnosti a osobnostní schopnosti. Takže žádné jenom zákony. Na ty zákony se ptal pracovník kraje a Česká školní inspekce. Ostatní tam hodnotili osobnost těch lidí a všichni tito lidi dali někoho úplně jiného na první místo.

Dal protinávrh, protože měl indície; zeptal se nevíme koho a nevíme na co. (videozáznam 7)

17:44:42 Tomáš Marek Já bych to chtěl nějak urychlit, ať tady kolem tohoto bodu moc dlouho nediskutujeme. Návrh RO byl na základě konkurzního řízení. My jsme v rámci pěti lidí na radě každý si řekl svůj názor co si o tom myslí. Po těch názorech vyplynulo, že zřejmě 3 lidé z rady mají jiný názor než konkurzní komise. Proto vznikl ten protinávrh, který jsem dal já a na základě toho se hlasovalo. A jestli k tomu, když jsem dal protinávrh slyšel jsem některé informace od členů, kteří byli v konkurzu. Zjistil jsem si některé informace sám. A na základě těchto všech indícií a podkladů jsem vznesl protinávrh.
17:46:06 host Můžu se zeptat? Vy máte dítě v MŠ tady v Kostelci, že jste si zjišťoval ty informace.
17:46:41 Tomáš Marek Oslovil jsem maminky a občany obce.
17:46:50 host Je určitý počet dětí ve školce, kteří mají rodiče a asi bylo by i spravedlivé se zeptat všech a ne jen na názory jedné skupiny. Když potom podává někdo nějaký protinávrh.
17:47:07 Tomáš Marek Samozřejmě to asi je, ale bohužel jsem ty možnosti neměl.
17:47:15 host Já myslím, že všechny děti jsou z Kostelce, a asi by to nebyl problém. Když se tady řeší taková docela vážná věc, důležitá.
17:47:25 Tomáš Marek Možná by to nebyl problém.
17:47:31 host Tome ty znáš, kromě novějších rodičů ve školce, znáš myslím většinu. Na většinu máš nějaký kontakt, nebo se s nimi aspoň potkáváš. Takže by bylo vhodné, aby ses alespoň s těma který znáš osobně o tomto pobavil. Když teda sbíráš, nebo jsi kontaktoval některé z rodičů.

Drby od informátora šly ke mně. (videozáznam 8)

19:06:10 Petr Hlobil st. Situace nastala taková, že se ke mně dos … Já jsem nesháněl informace. Informace šly ke mně. Já jsem se nikoho na nic neptal. Informace šly ke mně a já jsem si tyto informace prověřil, to bylo všechno. A na základě toho já jsem se rozhodoval. To znamená to co doporučila konkurzní komise. Já jsem nepotřeboval další informace, já jsem měl dostatečné in … A nikoho jsem se neptal. Informace šly ke mně. Já jsem nikoho neobcházel prosím vás řekněte mně. Proč bych to dělal?

Lží zdůvodnil podvůdek

Když na zastupitelstvu č. 16 Ing. Petr Hlobil starší vystoupil v bodě 14 diskuze se svou verzí obhajoby k příspěvku „Takový malý podvůdek“, použil k tomu hned několik lží. Možná nepočítal s tím, že nakonec získám dokumenty, o které svou lež opíral. Jeho odhodlání, dobrovolně se před lidmi usvědčit ze lži, mi přijde až masochistické. Za ta léta musel přece vědět, že se k důkazním dokumentům dříve či později dostanu.

Pan Hlobil starší lhal o existenci PD, když 1.3.2018 podepisoval smlouvy se soukromými majiteli pozemků. Projektová dokumentace prokazatelně vznikla až o 7 měsíců později. Pan Hlobil starší lhal, že na pokácení stromů na pozemcích soukromých majitelů žádné další zmocnění nepotřebuje. Zákon nezbytně vyžaduje plnou moc, která ve spise není. Moje věta z příspěvku „Takový malý podvůdek“ nabývá pro majitele pozemků a občany naší obce rozměru důraznějšího mementa: Ověřujte si a dávejte si pozor, co vám z obce slíbí, co obci podepíšete a jaké budou reálné následky.

Lež první

Ing. Petr Hlobil starší si předem připravil graficky zpracované vyjádření k příspěvku Takový malý podvůdek a nechal ho uvést do zápisu ze zastupitelstva č. 16. V textu pro svou obhajobu uvádí první lež v tvrzení, že při podpisu souhlasů s majiteli pozemků 1.3.2018 byl k dispozici projekt, jehož se smlouva týkala.

Ve lživé odpovědi se sice Ing. Petr Hlobil starší kulantně vyhnul uvedení konkrétního data a mlhavě uvádí, že projekt byl vypracován v roce 2018. To ovšem nic nemění na pravdivosti mého původního tvrzení, že majitelé soukromých pozemků při podpisu souhlasu 1.3.2018 nemohli projekt vidět. Jednotlivé dokumenty projektu nesou datum vytvoření 4. nebo 5. října 2018; v obsahu jednotlivých dokumentů je uváděno datum září 2018.

Dokumenty jsem získal dle návodu Ing. Petra Hlobila staršího: projekt je součástí předávacího protokolu starosty ze dne 4.12.2018. Na základě žádosti o poskytnutí informací jsem si vyžádal předávací protokol starosty ze dne 4.12.2018 se všemi přílohami a obdržel jsem výše uvedené dokumenty PD ze září 2018, respektive soubory vzniklé projektantkou nesoucí datum 4. a 5. října 2018. Z poskytnutých důkazních dokumentů je nepochybné, že Ing. Petr Hlobil starší opakovaně lhal o skutečnosti, že majitelé soukromých pozemků měli k datu podpisu smlouvy 1.3.2018 možnost seznámit se s projektovou dokumentací. Majitelé dotčených pozemů se nemohli seznámit s projektovou dokumentací, protože ta vznikla až v měsíci září a říjnu 2018, více jak půl roku po podpisu smlouvy.

Proces vyžádání předávacího protokolu provázely obstrukce a nezákonný postup ze strany povinného (Obec Kostelec u Holešova, úřední osoba RNDr. Marcela Pospíšilíková). Abych obdržel požadované dokumenty, musel jsem podat 2 stížnosti, z nichž jednu rozhodoval Krajský úřad Zlínského kraje. Žádost o informace byla podána 30.12.2020, poslední požadovaný dokument byl poskytnut 16.3.2021. Ze zákona má být žádost vyřízena do 15 dnů, zde jsem čekal 76 dnů.

 • 30.12.2020 podána žádost o poskytnutí předávacího protokolu starosty ze dne 4.12.2018 včetně všech příloh
 • 14.1.2021 (doručeno 15.1.2021) byl obcí poskytnut předávací protokol starosty ze dne 4.12.2018; do příloh jsem si měl na obec dojít pouze nahlédnout (takovou možnost zákon nepřipouští)
 • 21.1.2021 jsem podal stížnost, protože zákon nepřipouští poskytnutí informací formou „přijďte se na dokumenty podívat k nám na úřad“; dokumenty musí být poskytnuty v listinné formě, elektronické podobě, nebo odkazem na již zveřejněný dokument
 • 8.2.2021 (doručeno 10.2.2021) Krajský úřad Zlínského kraje rozhodnul o mé stížnosti tak, že plně vyhověl mé stížnosti a přikázal obci dokumenty poskytnout v elektronické formě, jak jsem požadoval
 • 15.2.2021 telefonický dotaz p. Pospíšilíkové, jaké dokumenty chci poskytnout
 • 15.2.2021 moje písemná odpověď na telefonický dotaz p. Pospíšilíkové s upřesňujícím seznamem požadovaných dokumentů
 • 24.2.2021 (doručeno 25.2.2021) druhé částečné poskytnutí dokumentů obcí
 • 11.3.2021 jsem podal druhou stížnost, neboť byly poskytnuty verze dokumentů, které nemohly v době předávacího protokolu 4.12.2018 ještě existovat
 • 16.3.2021 poskytnutí třetí části dokumentů, kromě jiného PD na revitalizaci zeleně
Lež druhá

Druhá lež v textu Ing. Petra Hlobila staršího spočívá v jeho tvrzení, že „obec od majitelů žádné další zmocnění nepotřebovala“.

Obec zmocnění potřebovala pane Hlobile starší, protože to vyžaduje zákon č. 500/2004, Správní řád. Konkrétně § 33:

Zastoupení na základě plné moci

 • Účastník si může zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí. Plnou moc lze udělit i ústně do protokolu. V téže věci může mít účastník současně pouze jednoho zmocněnce
 • Zmocnění může být uděleno
 • a) k určitému úkonu, skupině úkonů nebo pro určitou část řízení,
  b) pro celé řízení,
  c) pro neurčitý počet řízení s určitým předmětem, která budou zahájena v určené době nebo bez omezení v budoucnu; podpis na plné moci musí být v tomto případě vždy úředně ověřen a plná moc musí být do zahájení řízení uložena u věcně příslušného správního orgánu, popřípadě udělena do protokolu, nebo
  d) v jiném rozsahu na základě zvláštního zákona.

Ke kácení stromů musí majitel pozemku ze zákona podat žádost. Ve správním řízení o kácení stromů se může majitel nechat zastupovat pouze na základě plné moci s uvedením konkrétního úkonu (kácení stromů v tomto konkrétním případě). Pokud je plná moc vystavena pro neurčitý předmět nebo bez omezení v budoucnosti, musí být plná moc navíc úředně ověřena a uložena u správního orgánu. Nic z toho ve spisu není. Ani plná moc soukromých majitelů na pokácení konkrétních stromů, ani úředně ověřená plná moc s nespecifikovaným obsahem. Pan Hlobil starší lže, a na majitelích soukromých pozemků se dopustil podvodu, když je obec zastupovala ve správním řízení bez jejich písemného zmocnění.

Jen připomínám souvislosti, že se jedná o „Smlouvu provést stavbu“ mezi obcí a soukromými vlastníky pozemků. Předmětem smlouvy je obnova chodníku a zeleně na pozemku soukromého vlastníka. Až potud je to OK. Jenže ještě než započne stavba (obnova zeleně) je nutné pokácet stromy. A o to je třeba požádat správní úřad, který musí zahájit správní řízení a v něm rozhodnout o pokácení. Teprve po pravomocném rozhodnutí může stavba (obnova zeleně) začít a stromy se mohou pokácet. Žádost o pokácení podává majitel pozemku, který je dále účastníkem řízení. Tak jako třeba v případě stavebního řízení na vydání stavebního povolení pro stavbu (oprava chodníku). Pro případ stavebního řízení obsahuje smlouva v bodě IV. 1. souhlas majitele.

Jenomže žádné jiné zmocnění ve smlouvě není, zvláště pro správní řízení ohledně kácení stromů. Ani smlouvu samotnou nelze považovat za zmocnění pro zastupování ve správním řízení na kácení stromů. Proč? Protože o kácení stromů a podání žádosti správnímu orgánu není nikde ve „Smlouvě o provedení stavby“ nic uvedeno. Z formulace „obnova zeleně na pozemku“ se požadované zmocnění také nedá dovodit.

Závěrem bych se chtěl ještě pozastavit u nefér argumentace p. Hlobila staršího, kterou pociťuji jako podraz na majitele soukromých pozemků. Aby si Ing. Petr Hlobil starší zachránil svou kůži, argumentuje že si majitelé smlouvu mohli a měli řádně prostudovat.

Já to vnímám tak, že Ing. Petr Hlobil starší v roli starosty obce zneužil důvěru soukromých majitelů pozemků při podepisování smlouvy.

MV: starostka porušila zákon

Ministerstvo vnitra České republiky doručilo v úterý 13. dubna 2021 starostce obce Kostelec u Holešova RNDr. Marcele Pospíšilíkové dokument, v němž konstatuje porušení zákona – povinnost mlčenlivosti. K porušení zákona došlo v periodiku KOSTKA č. 1/2021 v jejím textu „Příspěvek starostky obce“.

Dokument MV ČR se bezprostředně dotýká našeho spolku Aktivní Kostelec z.s. a dá se ze strany obce očekávat obranná dezinterpretace obsahu a smyslu textu Ministerstva vnitra. Proto jsme napsali tento příspěvek, kde předkládáme podstatné pasáže z dokumentu Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly MV ČR č.j. MV-45659-3/ODK-2021.

V úvodu svého dokumentu MV ČR uvádí souvislosti správního řízení a z něj vyplývající povinnosti pro úřední osoby správního orgánu – obecního úřadu Kostelec u Holešova. Z platných zákonů vyplývá pro úřední osoby provádějící úkony správního řízení povinnost mlčenlivosti, jak je uvedeno v § 15 odst. 3 Správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.).

Dále je pak v dokumentu citován obsah dotčeného § 15 odst. 3 Správního řádu:

Oprávněné úřední osoby jsou povinny zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděly v souvislosti s řízením a které v zájmu zajištění řádného výkonu veřejné správy nebo v zájmu jiných osob vyžadují, aby zůstaly utajeny, nestanoví-li zákon jinak. Této povinnosti jsou oprávněné úřední osoby zproštěny jen z důvodů stanovených zvláštním zákonem nebo vysloví-li souhlas osoba, jíž se předmětná skutečnost dotýká. Ustanovení zvláštních zákonů o zproštění povinnosti mlčenlivosti tím nejsou dotčena.

MV ČR v textu dokumentu popisuje obsah pasáží z příspěvku starostky, na které zaměřilo svou pozornost. Kromě jiného i proto, že se týkaly našeho spolku Aktivní Kostelec z.s..

Dále se dokument MV ČR zabývá, na jaké skutečnosti podnět poukazuje.

V další části textu dokumentu pak MV ČR konstatuje důvodnost podané námitky spolu s popisem odůvodňujícím toto konstatování.

V textu se dále MV ČR věnuje postupům, jak může být porušení povinnosti dle § 15 odst. 3 správního řádu postihováno.

V závěru dokumentu MV ČR je zopakována výroková část o porušení zákona doprovozená výzvou, aby obec v budoucnu od takového jednání upustila.

Očekáváme, že Kontrolní výbor se spolu se zastupitelstvem obce Kostelec u Holešova bude dokumentem a zjištěným porušením zákona zabývat. Veřejné vyjádření respektu vůči zákonu, úcty k dodržování zákonných pravidel, je v rámci této kauzy pro vnímání veřejností nanejvýš vhodný a správný krok.

Plačka

Na dvou a půl stranách se paní Pospíšilíková rozepsala, proč za 13 měsíců nedokázala, údajně kvůli Žůrkovi a spolku Aktivní Kostelec, zabezpečit legitimní pokácení zdravotně poškozených stromů padajících na elektrické vedení. Plakala, že musí udělat správní řízení, že na základě její výzvy někdo navrhne předložení chybějících důkazů, že si někdo dovolí využít své zákonné právo ve lhůtě se odvolat, že si někdo hned nevyzvedne poštu. Žádná zmínka o tom, že Žůrek a jím zastupovaný spolek nic neporušil. Že zbytečně promarnila čas, že žádosti byly podány neodůvodněné a příliš pozdě. Na stránkách periodika KOSTKA se zkusila široce vyplakat a posbírat body od občanů s podobnou nízkou znalostí zákonů či procesu správního řízení. Sama na sebe přitom v článku uvedla usvědčující důkazy o nezvládnutí akce.

Pokud někdo či něco mělo vliv na protahování správního řízení ohledně kácení stromů mimo les, tak to rozhodně nebyl spolek Aktivní Kostelec z.s.. Vliv na protahování řízení měli předně žadatelé se svými pozdně podanými žádostmi (konec října 2020) a nedoložením odborných posudků odůvodňujících kácení. Dále ke zbytečnému protahování došlo nesprávným vyhotovením dokumentů správním orgánem. V neposlední řadě správní orgán při časovém rozvržení scénářů správních řízení nepočítal s uplatněním zákonných nároků účastníků řízení. Největší vliv na možnost včas zahájit kácení měl nesprávný výklad správního orgánu ohledně nabytí právní moci výrokové části I. rozhodnutí povolující kácení 6 stromů.

První důkaz, najdete hned v úvodu článku periodika KOSTKA č. 1/2021: „Prvním krokem OÚ, v únoru 2020 po opakovaných haváriích …“. V únoru 2020 začala problém řešit a v době uzávěrky čísla 1/2021, 24. února 2021 problém neměla vyřešený. Přesněji ještě 26. března 2021 většina stromů povolených ke skácení (č. 5, 6, 8, 10, 12) stála.

Vůbec jsme z textu nepochopili, proč se p. Pospíšilíková šla ptát na Městský úřad do Holešova, jestli musí udělat správní řízení na povolení kácení stromů. Jako spolek Aktivní Kostelec z.s. jsme byli v obci od února 2017 do současnosti účastni celkem 15ti správních řízení ohledně kácení stromů rostoucích mimo les. Navíc spousta těchto řízení proběhla bez naší účasti. Vážně máme věřit tomu, že si paní Pospíšilíková nepamatuje, co za uplynulé 4 roky obec na toto téma dělala? Vážně máme věřit, že se úřední osoba paní Pospíšilíková musí jít zeptat, zda na pokácení stromů musí udělat správní řízení, když to předtím obec běžně dělala a dělá? Možná to bude fungovat u neznalých občanů, u kterých si postěžuje, jak to má těžké. Ale zákony a svoje povinnosti tímto pláčem nezmění. Připomínám, že toto správní řízení je vedeno v zastoupení státu (tzv. přenesená pravomoc). Paní Pospíšilíková v něm nevystupuje jako starostka obce, ale jako státní úředník. Řízení je vedeno podle zcela jiných zákonů, než když rozhoduje samospráva obce (rada, zastupitelstvo).

Druhý důkaz, který na sebe paní Pospíšilíková uvedla, se týkal konce října 2020, kdy se probudila k aktivitě a byly podány žádosti o kácení. Odůvodnění žádostí bylo nevěrohodné, či spíže žádné – chybělo doložení jakéhokoliv posudku. Žádosti byly podány nepochopitelně pozdě a v nevhodnou dobu. Popisovaná choroba jasanů se primárně posuzuje z olistění. Žádosti o kácení jsou tak od samého počátku odsouzené k problémům, protože díky absenci olistění nelze v zimě provést přezkoumatelný posudek. Dá se zvolit náhradní způsob zjištění chorob jasanů, což AOPK ve svém posudku udělala. V tomto bodě by paní Pospíšilíková měla kritku směřovat jiným směrem. Chybu neudělal spolek Aktivní Kostelec z.s., ale žadatelé pozdním podáním s absencí posudku. Správní řízení lze zahájit až po podání žádosti. O účast ve správním řízení může spolek Aktivní Kostelec z.s. požádat až po jeho zahájení. Jinými slovy do 27.10.2020 náš spolek neměl vůbec žádný vliv na to, zda a kdy budou stromy pokáceny.

Třetí důkaz si vyrobila paní Pospíšilíková nepravdivostí svého tvrzení v článku: „… kácení stromů bylo možné provést tak, jak to umožňuje zákon, t.j. v nevegetačním období od října 2020 do března 2021.“ Měla by si lépe přečíst zákon č. 114/1992 Sb., prováděcí vyhlášku k tomuto zákonu č. 189/2013 Sb. a další materiály na webu České inspekce životního prostředí. Budu vstřícný a paní Pospíšilíkové odcituji z dokumentu ČIŽP, aby příště nemusela mystifikovat lidi, když si jim veřejně stěžuje.

Období vegetačního klidu
Přesné datum vegetačního klidu dřevin není právními předpisy stanoveno a ani stanovit nelze, vyhláška pouze říká, že jde o období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny. V praxi se povoluje kácení nejčastěji od 1. listopadu do 31. března. Každý druh dřeviny dosahuje vegetace v jiné době a rovněž je nutné počítat s výkyvy počasí.

Čtvrtý důkaz paní Pospíšilíkové spočívá v citaci našich námitek k podkladům správního řízení.

Autorka u čtenářů navozuje negativní konotaci, že podáním návrhu správnímu orgánu na doložení důkazů, jsme se negativně stavěli k podkladům správního řízení a vyvolávali prodlužování správního řízení. Spolek Aktivní Kostelec z.s. přitom konal dle poučení paní Pospíšilíkové a v souladu se zákonem (§ 36 odst. 1 správního řádu).

V rámci správního řízení jsme podali návrh, kterým jsme přiměli správní orgán k vypracování chybějícího přezkoumatelného posudku, na základě nějž bylo rozhodnuto o kácení 6 stromů namísto požadovaných 30 stromů. Náš spolek zabránil, aby bylo bez věrohodného důkazu vydáno rozhodnutí. Tím jsme výrazně zkrátili proces správního řízení. Bez odborného posudku by odvolací orgán (Krajský úřad Zlínského kraje) rozhodnutí Obecního úřadu obce Kostelec u Holešova s vysokou pravděpodobností zamítnul, jak se stalo 5. listopadu 2020 v případě smrku pichlavého (č.j. KUZL 72761/2020, sp. zn. KUSP 72761/2020 UPŽP).

Pátý důkaz přinesla paní Pospíšilíková v osočování a šikanování spolku. Kdy si vyzvedneme dopis na poště nebo v datové schránce je naše svobodná vůle, do níž vám, paní Pospíšilíková, vůbec nic není. Zda si dovolíme podat odvolání, je naše nezadatelné právo, což by paní Pospíšilíková měla vědět nejlépe. Protože text poučení o právu podat odvolání, jste do dokumentu Rozhodnutí napsala vy. Odvolání jsme podali v zákonném termínu, byť ke konci lhůty. Měli jsme k tomu objektivní důvody se sháněním patřičných podkladů spolu s konzultací s dalšími odborníky. Že na našem odvolání bylo něco pravdy, svědčí Rozhodnutí odvolacího orgánu (Krajský úřad Zlínského kraje), který změnil část původního Rozhodnutí prvostupňového správního orgánu (Obecní úřad Kostelec u Holešova).

Za podobně nepřijatelné osočování a šikanu považujeme další část sdělení paní Pospíšilíkové, kdy se v negativních souvislostech vyjadřuje k našim uplatněným právům na podání odvolání proti usnesením. Usnesení nebyla označena spisovou značkou a nebylo konkrétně specifikováno, jakých správních řízení se usnesení týkají. Při odvolání jsme opět postupovali podle poučení z dokumentů usnesení, které napsaly oprávněné úřední osoby Obecního úřadu Kostelec u Holešova. To, že naše odvolání proti usnesením byla oprávněná a dávala smysl, potvrdil sám správní orgán, kdy vyhověl podanému odvolání a sám vydal opravné usnesení.

Podobně konal odvolací správní orgán Krajského úřadu Zlínského kraje, který původní usnesení zrušil a věc vrátil Obecnímu úřadu Kostelec u Holešova k novému projednání.

Je nepřijatelné, aby paní Pospíšilíková, vystupující jako úřední osoba, osočovala a šikanovala náš spolek. Svým konáním porušuje Listinu základních práv a svobod, konkrétně Čl. 3 odst. 3 „Nikomu nesmí být způsobena újma na právech pro uplatňování jeho základních práv a svobod.“. Spolek Aktivní Kostelec z.s. pouze uplatňoval své právo zaručené Listinou v Čl. 2 odst. 3 „Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.“. Paní Pospíšilíková, jako zastupitelka obce, skládala slib, že se bude „… řídit Ústavou a zákony České republiky.“. Nejenže obsahem textu porušuje svůj slib zastupitele, ale navíc tak činí v rámci výkonu pravomoci úřední osoby (§ 103 odst. 4 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb.).

Šestý důkaz je v samém závěru textu. Svou subjektivní interpretací paní Pospíšilíková zkresluje pravdu a snaží čtenářům podsunout negativní význam našich aktivit.

Hodnotící soudy úřední osoby paní Pospíšilíkové nepatří do informací o obci dle § 103 odst. 4 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., zvláště když nejsou podloženy žádnými důkazy. Naopak spolek Aktivní Kostelec z.s. svým návrhem přiměl správní orgán k vypracování přezkoumatelného posudku a zabránil prodlužování správního řízení, jak je popisováno v bodě čtvrtého důkazu. Rozhodnutí bez věrohodného důkazu by nejspíš čekalo zamítnutí od Krajského úřadu a prodloužení procesu správního řízení, jak si Obecní úřad „vyzkoušel“ v listopadu 2020.

Sedmý důkaz spočívá v pravdu zkreslujícím názoru paní Pospíšilíkové ohledně odmítnutí návrhu na provedení tahových zkoušek z finančních důvodů. Po vyhotovení posudku AOPK se náš návrh stal ještě více zásadnější. Posudek AOPK z 30ti posuzovaných stromů shledal 19 jedinců zcela zdravých, přičemž hrozba pádu stromů do vedení VN nadále trvá. Příčinu pádů stromů (a tedy i důvody k pokácení) je třeba hledat i jinde, než čistě ve zdravotním stavu stromů. Proto jsme navrhovali tahové zkoušky, které by se logicky aplikovaly pouze na zdravé stromy. Potvrdila by se, či vyloučila, odolnost proti pádu stromů při nárazovém větru. Náš požadavek vycházel z minulých havárií pádů stromů, které se odehrály při mimořádných povětrnostních podmínkách a silném nárazovém větru. Druhým důvodem pro požadavek tahových zkoušek je skutečnost, že stromy jsou velmi vzrostlé (až 25 m) s věkem přes 100 let, tedy s větším rizikem pádu při nárazovém větru. Finanční stránku provedení tahových zkoušek považujeme za podružnou ve srovnání s potenciálními škodami občanů obce způsobenými výpadky EE či poškozováním vedení VN.

V osmém důkazu se paní Pospíšilíková ve svém sdělení zásadně dotkla dobrého jména spolku Aktivní Kostelec z.s.. V negativní konotaci čtenářům popisovala, že pokácení 6 stromů povolených rozhodnutím Obecního úřadu Kostelec u Holešova se do konce března nestihne, ačkoliv na kácení má zajištěnou firmu. Rozhodnutí o kácení stromů (výrok I.) nabylo právní moci bezprostředně po 2. únoru 2021. (*EDIT 5.5.2021 viz konec příspěvku*)

Na pokácení stromů od pravomocného rozhodnutí měla obec k dispozici téměř 2 měsíce času a pokud měla skutečně zajištěnou firmu, skácení 6 stromů by neměl být sebemenší problém i kdyby bylo nutné vyčkávat na vhodné klimatické podmínky. Naše odvolání směřovalo proti části III. výroku rozhodnutí (náhradní výsadba), nikoliv proti části I. výroku rozhodnutí (povolení kácení stromů).

Z textu sdělení vyplývá, že ohledně nabytí právní moci rozhodnutí o kácení (výrok I.) paní Pospíšilíková nesprávně čekala na vyřízení odvolání Krajským úřadem Zlínského kraje. Tento nesprávný postup paní Pospíšilíkové spočívající v nedostatečné procesní znalosti Správního řádu potvrdil Krajský úřad Zlínského kraje hned dvakrát. Poprvé v textu odůvodnění rozhodnutí o odvolání („Odvolání směřovalo proti části III. výroku rozhodnutí týkající se náhradní výsadby. Tato část výroku byla na základě podaného odvolání změněna.“).

Podruhé v dokumentu o poskytnutí informací ohledně nabytí právní moci rozhodnutí („Informaci o datu nabytí právní moci výrokové části I. rozhodnutí Obecního úřadu Kostelec u Holešova nemá krajský úřad k dispozici. Datum nabytí právní moci této části rozhodnutí stanovil Obecní úřad Kostelec u Holešova podle data doručení rozhodnutí.“).

Nesprávnost konání paní Pospíšilíkové si lze ověřit v textu § 82 odst. 3 Správního řádu.


V dlouhém textu zanikla zásadní informace, kterou paní Pospíšilíková občanům příliš nezdůrazňovala. Z původního neodůvodněného požadavku o pokácení celkem 30 stromů, je povoleno kácení jen 6ti stromů. AOPK popsala rozsáhlá poškození u 4 stromů, drobná poškození u 4 stromů a snížení vitality bez defektů u 3 stromů. Tedy 11 z požadovaných 30. Zbylých 19 stromů vyhodnotil posudek AOPK jako zdravé. Obecní úřad rozhodnul o kácení 6 stromů. V každém případě zůstává pro nás nezodpovězená otázka, proč bylo požadováno kácení 30 stromů, když většina byla vyhodnocena jako zdravých?

Myslíme, že tento případ pěkně ukazuje, jak je nutná veřejná kontrola orgánů státní správy a samosprávy. Tedy kontrola námi, občany či spolky. Orgán obecní samosprávy (obec) bez minimálního zdůvodnění a doložení požádá o pokácení stoletých stromů. O žádosti rozhoduje v podstatě ten samý orgán státní správy (obecní úřad v přenesené pravomoci státu). Paní Pospíšilíková, jako starostka obce, má v této hře dvojroli – jedná za žadatele a zároveň za orgán státu, co vydává rozhodnutí. Nic na tom nemění, že jako oprávněná úřední osoba byl (neoprávněně – dle stanoviska MV ČR č.j. MV-190925-4/ODK-2020 ze dne 21. prosince 2020) v tomto konkrétním případě ustanoven Ing. Petr Hlobil starší. Jestliže žadatel podá žádost špatně či nedostatečně (nedodá důvody, podklady), správní orgán to nezamítne, protože paní Pospíšilíková si sama sobě problémy dělat nebude. Přezkoumat Rozhodnutí může nadřízený úřad (Krajský úřad Zlínského kraje), ale někdo se musí odvolat. A ten někdo je žadatel – starostka ve své dvojroli. Vidíte tu absurditu? Proto jsme založili spolek Aktivní Kostelec z.s., aby mohl být účastníkem řízení a měl právo se zeptat, navrhnout udělání posudku, odvolat se, vykonávat veřejnou kontrolu orgánu státní správy. Totiž nikdo jiný to za nás, občany obce Kostelec u Holešova, neudělá. Je to naše obec, jsou to naše stromy, je to naše zdravé životní prostředí. Jestli si necháme nekontrolovaně pokácet a zplundrovat Kostelecký les či stromy v intravilánu obce, budou nám občanům obce v létě chybět ochlazující zóny a ptáci nebudou mít kde hnízdit. A bude trvat mnoho let, než se nám obec opět zazelená vzrostlými stromy. U lesa to pak bude trvat i desítky let. Tak abychom si zelených stromů během našeho života ještě užili, nebo se toho alespoň během našich životů dožili.


EDIT k bodu 8, 5. května 2021

Po publikování článku jsme obdrželi odpověď od Krajského úřadu Zlínského kraje na vyžádané informace ohledně nabytí právní moci. JUDr. Hulínová v dokumentu uvádí, že předchozí poskytnuté informace ze 2 dokumentů Krajského úřadu nebyly správné. Rozhodnutí Obecního úřadu Kostelec u Holešova nabylo právní moci 5. respektive 15. března 2021, jak uvádí p. Pospíšilíková ve své poskytnuté informaci. JUDr. Hulínová v dokumentu vyjadřuje omluvu, kterou tímto přenášíme k paní Pospíšilíkové.

Faktem zůstává, že na pokácení 2 stromů bylo časové okno 25 dnů, na pokácení 4 stromů pak časové okno 16 dnů.

Sběratel

V posledních dvou číslech Kostky publikoval p. Hlobil st. v rubrice Fórum zastupitelů citáty osobností. Nic proti sběratelskému hobby p. Hlobila st., ale takovéto příspěvky by měly být uveřejňovány vedle pěstování rajčat či chovu králíků. Nikoliv v rubrice určené pro zastupitele, kde ze zákona mají právo na otištění textu týkajícího se obce.

Z veřejně dostupných informací lze dohledat, že šíře sběratelského portfolia p. Hlobila st. kromě citátů obsahuje ještě pranostiky, což si můžeme připomenout z minulých vydání periodika KOSTKA. Aby nedošlo k mýlce: nemám nic proti sběratelským a hobby aktivitám. Z dětství si pamatuji, že mnoho z nás sbíralo citáty, výroky nebo pranostiky. Jak jsme pobírali více rozumu, znalostí a životního rozhledu, postupně jsme opuštěli toto sběratelství, protože jsme si zformovali vlastní názory, myšlenky či postoje k životu, které jsme se naučili prezentovat svému okolí. Ti obratnější z nás si pak již nemuseli při prezentaci svých názorů pomáhat myšlenkami cizích lidí.

Jak jsem uvedl, nemám vůbec nic proti hobby či sběratelství. Určitě může být zajímavé podělit se o výsledky sportovních, kulturních či zájmových aktivit. Dozajista se najdou čtenáři, kteří si se zálibou přečtou o pěstitelském či chovatelském úspěchu občana obce. Ostatně redakční rada je hladová po takovýchto informacích, když sama na straně 12 čísla 1/2021 periodika KOSTKA půstránkovým inzerátem vybízí k zaslání příspěvků.

V příspěvku „Kostelecké papalášství“ jsem 28. ledna 2021 publikoval názor, že citáty 4 osobností publikované p. Hlobilem st. v čísle 4/2020 periodika KOSTKA nepatří do rubriky Fórum zastupitelů. I přesto, že pan Hlobil st. své další citáty v čísle 1/2021 periodika KOSTKA uvodí textem z programu jeho kandidátky z roku 2014 „usilovat o lepšího člověka“, nic to nemění na skutečnosti, že to nepatří do rubriky Fórum zastupitelů. Konkrétně proto, že není naplněn požadavek zákona, aby se text týkal obce. Přilepenec propagandistické volební fráze s nekonkrétním naplněním a souvislostí s naší obcí obtížně dokáže naplnit dikci zákona.

Je výsostné právo redakční rady citáty pana Hlobila st. uveřejnit. Zároveň je jejich zodpovědností vybrat pro publikování textu odpovídající rubriku. Redakční rada by neměla rezignovat na čistotu členění periodika. Abychom příště náhodou nenašli článek o Chmelovárku v rubrice Mateřská škola.

Kostelecké papalášství

„Všichni jsou si rovni, někteří jsou si rovnější“ napsal George Orwell v roce 1945 ve Farmě zvířat. Kostelecké papalášství při porušování zákona a vlastních pravidel obce přerůstá do drzosti a arogance moci. Nejenže se na papaláše kladou odlišné požadavky oproti ostatním, ale proudí k nim informace pro jiné nedostupné.

Porušování zákona a pravidel obce

V posledním čísle periodika KOSTKA č. 4/2020 nešlo v rubrice Fórum zastupitelů přehlédnout příspěvek p. Hlobila st. se čtyřmi citáty. Lidé se mě ptali, co to znamená? Jestli p. Hlobil opustil křesťanství a dal se na zen-buddhismus?

Názor na kopírování myšlenek jiných osobností do textu p. Hlobila přenechám laskavým čtenářům. Pro mne je v tomto konkrétním případě naprosto zásadní jiná věc.

 1. porušení §4a Tiskového zákona

2. porušení čl. 3 bod 6 písm. b) Pravidel pro vydávání zpravodaje KOSTKA.

Pozorný čtenář si jistě povšimnul nezbytné zásadní podmínky pro uveřejnění textu zastupitele: musí se týkat územně samosprávného celku. Tedy obce. Jak se citáty Komenského, Dalajlámy a Gándhího týkají naší obce, mi uniká. Připouštím, že mohu být nepozorný a přehlédnul jsem, že v minulosti tito 3 pánové navštívili naší obec a pronesli tyto citáty. Jako realističtější se mi ale jeví, že nikdo z citovaných 3 pánů do naší obce nezavítal a text p. Hlobila st. se netýká naší obce. Text neměl být Redakční radou akceptován jako sdělení zastupitele a uveřejněn v rubrice Fórum zastupitelů. Vyžádané vyjádření redakční rady a obce jako vydavatele jen potvrzuje, že byl porušen Tiskový zákon a naše Pravidla pro vydávání periodika KOSTKA.

Když jsem v červnu 2017 žádal o otištění sdělení zastupitele, které splňovalo jak dikci §4a Tiskového zákona tak i tehdy platnou verzi Pravidel pro vydávání periodika KOSTKA, požadovala p. Andrlíková (vedoucí redaktorka) spolu s p. Popsíšilíkovou (členka Redakční rady a místostarostka) ve výživné mailové komunikaci zkrácení textu o odkazy na stránky www.kostelecuholesova.eu. Můj text se snažili naroubovat jako placenou reklamu. Jak to dopadlo, je všeobecně známo. Zažaloval jsem obec a soud jsem vyhrál – viz příspěvek Z prohraného soudního sporu se obec nepoučila.

Když Redakční rada ode mne požaduje důsledné dodržování aktuálních Pravidel pro vydávání periodika KOSTKA spočívajících v souhlasu jiného zastupitele s poskytnutím tiskového prostoru, přizpůsobím se požadované byrokracii. Že jsem jediný, kdo do rubriky píše a moje texty nezaberou ani 1 stranu z vyhražených 3 stran pro všechny zastupitele? Beru to jako zoufalý boj zoufalého establishmentu.

Jenže proč nejsou stejná pravidla aplikována na všechny příspěvky zastupitelů? Proč p. Pospíšilíková při obhajování porušování zákona a Pravidel manipuluje a zamlčuje část textu zákonné normy?

Všimněte si, že p. Pospíšilíková ve svém dokumentu zamlčela, že sdělení se musí týkat územně samosprávného celku, jak se uvádí v zákoně i našich Pravidlech.

Samozřejmě nikdo ze čtyřlístku rozhodujících osob – Redakční rada (Mgr. Michaela Čúzy, Bc. Zdeněk Klesnil, Martina Pšenčíková) a statutární zástupce vydavatele RNDr. Marcela Pospíšilíková – nemusí být vysoce kvalifikovaný právník. Na druhou stranu se domnívám, že na pochopení jedné věty §4a Tiskového zákona postačuje všeobecné vzdělání. Možnost pochopení obsahu čl. 3 bod 6 písm. b) Pravidel pro vydávání zpravodaje KOSTKA netřeba hodnotit, protože většina členů čtyřlístku byla u formulování a schvalování tohoto textu. Navíc si dovolím zopakovat, že obec má možnosti, zdroje a pravomoc, jak si v takovýchto případech poradit. Má možnosti v podobě smlouvy s DAS o právní pomoci, má ve své kompetenci finanční zdroje z čeho pomoc financovat, má pravomoc jménem obce požádat o právní výklad. Jako bonus má čtyřlístek mezi sebou osobu pracující v řadách PČR, kdy policisté jsou oproti běžným občanům dozajista jinak školeni a vzděláváni ve znalosti způsobu uplatňování zákonů.

Únik informací

Neméně závažný je únik informací od čtyřlístku, který shromažďuje příspěvky do periodika KOSTKA. Příklad první. Mail p. Hlobila st. psaný v 19:04, tedy 4 hodiny po uzávěrce čísla:

Jak mohl p. Hlobil st. vědět, že jsem do čísla poslal příspěvky? Že jsem poslal více jak jeden příspěvek?

Příklad druhý. Kostka č. 2/2020, strana 4-5. Jak mohla p. Pospíšilíková a p. Hlobil st. vědět, jaký můj text bude v čísle otištěn? Na té samé straně pod mými příspěvky píší: „Odpověď na sdělení Žůrka…“ „Příspěvky Žůrka považuji za účelové a tendenční“. Jak mohou ve svém textu odpovídat na něco, co ještě nebylo otištěno? Leda že by požívali papalášské výhody a dostávali informace jiným zapovězené.

Epilog. Jsem pod jejich drobnohledem, abych dodržoval obcí nastavená pravidla. Jakmile oni sami mají dodržovat stejná pravidla, hlavu si s tím nelámou: u moci jsou jejich lidé, kteří papalášství a zneužívání moci nevyškrtli ze svých hodnotových kritériích.

Takový malý podvůdek

Podstatou mého příspěvku „Nemoc mocných: pohrdání a arogance“ ze 14.8.2020 bylo doporučení ověřovat si na faktech, dokumentech a jiných zdrojích informace proudící od obce. Odezvou byla až hysterická reakce, která ale nevysvětlovala jádro problému. O pár týdnů později tu máme druhý díl. Ověřujte si a dávejte si pozor, co vám z obce slíbí, co obci podepíšete a jaké budou reálné následky.

Z kraje roku 2018 začala příprava na rekonstrukci chodníků. Jelikož od mlékárny po družstvo jsou obecní chodníky na soukromých pozemcích, bylo potřeba mít souhlas vlastníků. Souhlasy jsou podepsané 1.3.2018 na dobu neurčitou.

Zvláštní je rozsah smlouvy – kromě obnovy chodníku, také obnova zeleně.

Netuším, co a jak bylo majitelům pozemků ze strany p. Hlobila st. vysvětlováno, co bude předmětem neurčité formulace obnova zeleně. S jistotou vím, že 1.3.2018 neexistoval žádný projekt, jak a v jakém rozsahu bude zeleň řešena. Projekt spatřil světlo světa až v srpnu 2019, tedy po roce a půl od podpisu.

Součástí projektu bylo vykácení existujících dřevin. To samozřejmě nejde udělat jen tak, protože tu máme zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb.. A podle tohoto zákona musí být kácení povoleno (obvod nad 80 cm měřeno ve 130 cm) ve správním řízení. A tady máme podvůdek od obce. Sami majitelé o pokácení nežádali, ale dělala to za ně obec na základě podepsané smlouvy. Podvůdek spočívá v tom, že souhlas majitelů ze smlouvy se mohl použít pouze ke stavebnímu řízení (zákon 183/2006 Sb.). O použití smlouvy ke správnímu řízení na kácení stromů není ve smlouvě ani slůvko.

Takže si to shrňme.

 1. Obec 1.3.2018 podepsala s majiteli pozemků smlouvu se souhlasem na obnovu zeleně.
 2. S čím majitelé vlastně souhlasili se mohli nejdříve dozvědět po roce a půl, v srpnu 2019, kdy byl vypracován projekt.
 3. Obec 17.6.2020 za majitele žádala o pokácení stromů. Žádost doložila smlouvou s majiteli, kde žádné zmocnění obce uvedeno není.
 4. Po pokácení stromů v listopadu 2020 byla část majitelů pozemků zaskočena citelným zvýšením hlučnosti a prachu od silnice.
 5. Díky absenci vizualizace v PD není jasné, jak nová zeleň odstíní hluk a prach ze silnice.
 6. Nejasná zůstává údržba záhonů (pletí, zalévání). Především kdo jí bude z dlouhodobého hlediska dělat a financovat.
 7. Stále existuje riziko, že obec někdy v budoucnu použije smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou k zatím neznámé aktivitě, která se některým majitelům pozemků nemusí líbit.

Na výše uvedené navazuje i další podvůdek ze strany obce. Možná to není podvůdek, jenom lemplovství a šlendrián. Šlo o pokácení smrku pichlavého, který stojí na pozemku 736/29 – to je naproti brambůrkárně v zatáčce se zrcadlem. Strom tam dle pamětníků stojí asi 25 let. V projektu byla nesprávně uvedena podměrečná velikost 79 cm a strom mohl být pokácen bez správního řízení. Česká inspekce životního prostředí provedla v obci 7.8.2020 inspekční šetření. Strom po přeměření měl nadměrečných 97 cm a obec musela zahájit nové správní řízení o kácení.

V odůvodnění kácení Obecní úřad neustále uváděl argument „životnost je snížena předchozím ořezáním větví“. Argument je absurdní. K ořezání stromu došlo v období, kdy chod obce byl pod vedením zemědělského inženýra Ing. Petra Hlobila st.. Nezaujatý pozorovatel by mohl dojít k závěru, že obec sama sobě nevhodně ořezala strom, aby po pár letech měla důvod jej pokácet.

Obecní úřad Kostelec u Holešova vydal 24.9.2020 Rozhodnutí o kácení, spolek Aktivní kostelec z.s. podal 18.10.2020 odvolání. Krajský úřad Zlínského kraje rozhodnul 5.11.2020 o odvolání a změnil původní Rozhodnutí Obecního úřadu tak, že kácení smrku pichlavého nepovoluje.

Shrňme si fakta

 1. Obec si nezkontrolovala správnost faktů uváděných v projektové dokumentaci, ačkoliv má ve svých řadách zemědělského inženýra, tedy osobu s odbornými předpoklady pro zhodnocení projektové dokumentace.
 2. Obecní úřad na sebe upozornil ČIŽP, že nedostatečně dbá na dodržování zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb..
 3. Obecní úřad na sebe upozornil odvolací orgán KÚ Zlínského kraje, když se přezíravým a nedostatečným způsobem nedokázal vypořádat s požadavky na odůvodnění kácení smrku pichlavého.

Moje doporučení na závěr. Pečlivě si prostudujte, co obci podepisujete. Ověřujte si na faktech a dokumentech informace, co jsou Vám předkládány. Stromy a veřejnou zeleň bychom si měli pečlivě chránit. Kvůli kůrovci jsme přišli o drtivou část našeho lesa. Kácením stromů uvnitř obce se připravujeme o stín a zdroj kyslíku přímo u našich obydlí. Uvažujme s rozmyslem, protože pokácený vzrostlý strom se funkčně nahradí novou výsadbou až za desítky let.

Objektivně si zaslouží pochvalu

Průběh posledního zastupitelstva č. 15 ze čtvrtka 19.11.2020 si objektivně zaslouží pochvalu. Podklady byly rozeslány v dostatečném předstihu a byly dobře připraveny. Problémy co se léta neřešily, dostaly konkrétní postup a byly všemi odsouhlaseny. Hlas občanů obce o věci veřejné přestal být přezírán, což vnímám jako probouzení se občanské společnosti i u nás v obci.

K projektu veřejného osvětlení na Karlovicích jsem 27. srpna 2020 v bodé 7 na zastupitelstvu č. 13 měl konkrétní připomínky. Především šlo o chybějící světla v některých ulicích, na které projekt nepamatoval. Byla k tomu tenkrát konstruktivní diskuze, kterou ale utnul p. Hlobil st. a prosadil schválení dokumentů tak, jak byly předloženy. Vymohli jsme si tenkrát s Radkem Pospíšilíkem slovní příslib, že chybějící světla budou dodatečně řešena. Moc jsem nedoufal, že slib bude naplněn. O to více jsem byl 19. listopadu 2020 na zastupitelstvu č. 15 pozitivně překvapen. Nejen, že projektant našel řešení, ale byla udělána projektová a stavební příprava. Navíc jako bonus zazněla informace, že se pracuje na dotačním titulu, který by měl v případě kladného výsledku pokrýt první výběrové řízení (1,81 mil. Kč včetně DPH). Samo, bez aktivity vedení obce by se to nestalo. Za mne kladné body.

Dlohodobě odkopávaný a bagatelizovaný problém kriticky nízké kapacity Mateřské školy vyhřednul 27.5.2020 do petice naštvaných rodičů adresovaných zastupitelům. Na zastupitelstvu obce č. 11 (2.6.2020) jsem prosadil projednání problematiky v samostatném bodě č. 4, aby téma dostalo patřičnou vážnost a důležitost. Racionální diskuze se tenkrát u některých zastupitelů střídala s mlácením prázdné slámy doprovázené pózami ochránce dětí před zapnutou kamerou. Nakonec se podařilo prosadit, aby promluvil odborník: zadání variantní studie jak řešit rozšíření kapacity MŠ. Velmi pozitivně mne překvapilo, když v dostatečném předstihu před jednáním posledního zastupitelstva č. 15 (19.11.2020) jsme dostali od architektky zpracovanou studii pro 4 požadované varianty, jak kapacitu MŠ rozšířit. Materiál byl tak srozumitelně a přehledně udělán, že diskuze k tomuto bodu č. 10 trvala 10 minut. Unisono jsme odhlasovali zadání projektové dokumentace k variantě B (půdní vestavba) s odhadovaným rozpočtem cca 3,5 mil. Kč. Rozptýlilo se tak falešné strašení z minulého volebního období, že dostavba bude stát 6 mil. Kč. Na závěr zazněl od p. Pospíšilíkové příslib, že bude sledovat vhodný dotační titul. Za mne opět kladné body.

Jako bod 14 bylo na poslední jednání zastupitelstva obce č. 15 zařazeno schválení podání žádosti o dotaci na vysázení stromořadí v intravilánu obce, v Karlovicích. Důležité na tom je, že je to plně občanská aktivita – od nápadu, vyhledání dotačního titulu, zpracování odborného materiálu a podkladů pro jednání zastupitelstva. Včetně osobní účasti p. Václavkové na zastupitelstvu, představení a vysvětlení projektu, spolu se zodpovězením dotazů. Vysoce kladně hodnotím tuto aktivitu a zároveň kladně oceňuji přístup obce. Jsem rád, že obec začíná nazpátek naslouchat a podporovat aktivity občanů.

Jsem rád, že schválené zadávací dokumentace veřejných zakázek budou vyvěšeny na profilu zadavatele. Tím je naděje na větší konkurenci mezi uchazeči a pro obec naděje nižší vysoutěžené ceny. Jen nevím, jestli zveřejňování na webu bude obec aplikovat i v budoucnu, nebo to byl jen ojedinělý výkřik do tmy vycházející z požadavku zákona, podle nějž veřejná zakázka probíhá. Trochu jsme se zadrhli u členů hodnotící komise. Můj dopis ohledně mé pomoci při výběrových řízeních předaný na zastupitelstvu č. 13 zůstal bez odezvy. Nechci se nikoho dotknout, ale jak mohou politici, jako členové hodnotící komise veřejné zakázky, hodnotit odborná témata jako stavební práce, rekonstrukce plynové kotelny či rekonstrukce vzduchotechniky, když jejich vzdělání a civilní profese je daleko od obsahu výběrového řízení? Proto jsem navrhoval, aby členem hodnotící komise, kromě politiků, byl také odborník. Tak asi příště. Nemůžeme chtít všechno dokonalé hned na první pokus.

Neví, nebo nechce vědět?

„Necítím potřebu psát odpovědi na stránky p. Žůrka, protože by si je určitě nepřečetlo víc lidí, než jsou přítomni tady“ reagovala na zastupitelstvu dle zápisu p. Pospíšilíková na trefnou připomínku kolegy Měrky „význam by mělo, kdyby jste odpověď na články uveřejnili hned, když vyjdou“.

Tvrzení paní Pospíšilíkové, o nízké návštěvnosti mých stránek či profilu na facebooku vyznělo z počátku přesvědčivě. Říkal jsem si – nejvyšší představitel naší obce přece nemůže vědomně lhát jako kdejaký zloděj nebo vrah před soudem ve prospěch své obhajoby. Statistikám sledovanosti či návštěvnosti jsem se totiž do té doby nevěnoval, ale po tak přesvědčivém a kategorickém tvrzení paní Pospíšilíkové vysloveném 27. srpna 2020 v bodě 14 zastupitelstva č. 13 jsem znejistěl. Jak ona může vědět detaily o návštěvnosti? Jakým způsobem by se dostala k přístupovým právům administrátora, aby s takovou přesvědčivostí veřejně a na kameru vyřkla svá tvrzení? Mohl to samozřejmě být také pokus mne veřejně zdiskreditovat: informace sice nemám, ale na Žůrka si plivnu – lidé z Kostelce si stejně nedokáží ověřit jestli lžu, nebo mluvím pravdu.

Paní Pospíšilíkové nemám zazlé, že jí chybí dostatečná počítačová gramotnost. Kombinace jejího věku, druhu vzdělání a pracovního prostředí jí determinovaly do role typu věčně překvapeného pasivního počítačového uživatele „co to zase po mně chce?“. Jasně, pokud by paní Pospíšilíková byla soukromá osoba, je to její soukromá věc a neřeknu ani slovo. Ovšem v roli nejvyššího představitele obce má možnosti, pravomoce a prostředky tento svůj hendikep dohonit. Buď svým vlastním vzděláváním, nebo že si vedle sebe pořídí nějakého IT guru, který za ní patřičné úkony bude dělat, či jí bude kvalifikovaným rádcem.

Návštěvnost konkurenčních stránek se dá samozřejmě odhadovat nepřímo ze zobrazování reklam. Tuto cestu jsem ale hned zavrhnul, protože já žádné reklamy nemám, tedy ani není z čeho návštěvnost nepřímo odhadovat. Musel jsem nainstaloval Google analytics pro zjištění objektivních a věrohodných dat a následné posouzení oprávněnosti či lži v tvrzení paní Pospíšilíkové.

Denní počet unikátních návštevníků webu.
Denní počet shlédnutí jednotlivých stran webu.
Seznam návštěvnosti konkrétních stránek seřazených sestupně od nejvyšší po nejnižší.

Z dat za sledované období lze vyvodit jednoznačné závěry.

 1. Počet unikátních návštěvníků webovských stránek se pohybuje v rozmezí od 10 do více jak 70 denně.
 2. Počet shlédnutí jednotlivých stránek webu se pohybuje od 20 do 160 denně.
 3. Z grafů je zřejmý nárůst zájmu uživatelů webu v obdobích publikování nových příspěvků (7. září videozáznam ze zastupitelstva, 3. září příspěvek), nebo odkaz z externích zdrojů (10. září KOSTKA č. 3/2020).
 4. Ze seznamu navštěvovaných stránek je zřejmé, že zájem čtenářů není pouze o nejnovější příspěvky, ale i o starší a servisní informace. Web je evidentně čtenáři opakovaně užíván jako knihovna informací.

Dlohodobě lze vysledovat, že v minulosti vedoucí redaktorka Andrlíková, p. Hlobil st. a p. Pospíšilíková mají trochu chaost v tom, co jsou web stránky, co jsou sociální sítě typu FB, co je youtube. Vše jim splývá do jedné šedé nepřátelské hmoty. Přičemž se jedná o samostatné svébytné IT platformy se svojí funkcí, možností a způsobem návštěvnosti. V návaznosti na vyslovenou lež i nízké návštěvnosti webu mne napadlo, jestli si paní Pospíšilíková nepopletla okleštěné informace z FB profilu s návštěvností webu.

Statistika FB profilu ke dni 29.8.2020. Běžný uživatel FB vidí pouze „Reakce, komentáře a sdílení“, ale nevidí kolik lidí příspěvek rozkliklo.
Statistika FB profilu ke dni 4.9.2020 doplněná zvolenými stránkami pro srovnání se statistikou interakcí za aktuální týden.
Statistika FB profilu ke dni 14.9.2020 doplněná zvolenými stránkami pro srovnání se statistikou interakcí za aktuální týden.

Z výšeuvedených dat profilu na FB lze vyčíst následující.

 1. Neveřejná informace o návštěvnosti (kliknutí na příspěvek) na FB profilu je výrazně vyšší než veřejně viditelná interakce (like, komentář, sdílení).
 2. Informace pouze z viditelné interakce mohla vést p. Pospíšilíkovou k mylnému tvrzení o nízké návštěvnosti.
 3. Porovnání interakce FB profilu a FB profilu obce vyznívá pro úřad obecní samosprávy dost nelichotivě – minimum příspěvků, minimální zájem.
 4. Od orgánu státní správy bych očekával výrazně větší komunikaci směrem k veřejnosti. V tomto období (přelom srpna a září 2020) se nabízelo hned několik témat, které prošly bez povšimnutí – nová ředitelka ZŠ, nový školní rok, atd.

Paní Pospíšilíková, bylo hloupé uvést na zastupitelstvu obce č. 13 v bodě 14 takovou nepodloženou a zbytečnou lež. Je dost možné, že vás nepřipravenou na položenou otázku zastihly emoce. Pravděpodobnější se mi jeví, že o IT máte nedostatečné znalosti, abyste dokázala zhodnotit věrohodnost informací, co vám vaše okolí předkládá. Vřele vám doporučuji: odřízněte se od našeptávačů s jedovatou slinou a nenechte se ovládat jejich hloupostí a neznalostí.

Dostanu zase roubík?

V termínu do uzávěrky jsem zaslal 3 samostatná sdělení zastupitele k otištění do periodika KOSTKA 3/2020. Minule s mými texty Redakční rada naložila dost svérázným způsobem. Uvidíme, jak to dopadne tentokrát.

První samostatné sdělení zastupitele bylo odesláno 18.8.2020 v tomto obsahu a rozsahu textu.

Po bitvě je každý generál?

(zpracováno podle příspěvku „Po bitvě je každý generál?“ z webu www.kostelecuholesova.eu, kde je původní plnohodnotný text s odkazy a zdrojovými dokumenty)

Na FB profilu kostelecuholesova .eu byl publikován zajímavý příspěvek. Líbivě napsaný, ale s mlhavou znalostí reality, idealistickou představou o možnostech ovlivňování chodu obce, či nejasností o rozdaných politických kartách u nás v obci.

Vysvětlení a komentář jsem shrnul do 10 bodů, z nichž část pro tento text vybírám. Nemohu konat jménem obce, protože k tomu nemám pravomoc. Moje zkušennost s veřejnými zakázkami je známá, přesto jsem nikdy nebyl navržen za člena hodnotící komise. V Kontrolním výboru není člen opozice, podobně jako v Redakční radě. O co spolky požádají, to dostanou. Pokud mám v předstihu informace, dávám na ZO písemné připomínky, které jsou v zápise. Informace, co nám obec nesdělí, si musím napřed vyžádat a pak mohu reagovat jako „generál po bitvě“. Silou 9 hlasů proti 6 bude opozice vždy tahat za kratší konec a nezbývá, než zmapovat porušení zákona, medializovat a doufat, že se to nezopakuje.

Ing. Petr Žůrek, zastupitel obce

Druhé samotatné sdělení zastupitele bylo odesláno 20.8.2020 v tomto obsahu a rozsahu textu.

Lež ani podvod nepomohly k získání dotace

(zpracováno podle příspěvku „Lež ani podvod nepomohly k získání dotace“ z webu www.kostelecuholesova.eu publikovaného 31.7.2020, kde je původní plnohodnotný text s odkazy a zdrojovými dokumenty)

Paní Pospíšilíková se v periodiku KOSTKA č. 2/2020 veřejně přiznala k podvodu, aby lidem „prodala“, že chodníky a veřejné osvětlení v Karlovicích, namísto 3,5 mil. Kč, dokáže udělat jen za 150 tis. Kč. Nejenže obec dotaci díky vlastnímu lemplovství nedostala, ale navíc podvedla okolní obce z MAS Partnerství Moštěnka, co se o dotaci také ucházeli.

Originální příspěvek popisuje podvod, kdy výběrové řízení ani vítěze VZ neschválil žádný orgán obce, a cituje veřejné přiznání „Záměrem starostky bylo získat co největší počet bodů v bodovém hodnocení žádosti obce o dotaci …“. Přečtete si dokument ukazující marnost podvodu, protože žádost byla podána mezi posledními bez šance na úspěch. Samostatný odstavec je v původním příspěvku věnován časovému přehledu s doložením důkazních dokumentů, kdy několikaměsíční náskok před vyhlášením dotace promarnilo úřední lemplovství.

Ing. Petr Žůrek, zastupitel obce

Třetí samostatné sdělení zastupitele bylo odesláno 21.8.2020 hodinu před uzávěrkou v tomto rozsahu a obsahu textu.

Pavlačové drby rozhodly o vzdělávání i vašich dětí

(zpracováno podle příspěvku „Pavlačové drby rozhodly o vzdělávání i vašich dětí“ z webu www.kostelecuholesova.eu publikovaného 21.8.2020, kde je původní plnohodnotný text s odkazy a zdrojovými dokumenty)

Jestli jste se mysleli, že nový ředitel základní školy bude v řádně vyhlášeném konkurzu vybrán na základě vyhodnocení odborných kvalit hodnotící komisí, tak jste se šeredně zmýlili. Rozhodly pavlačové drby a 3 politici. Trojlístek radních Hlobil st., Klesnil a Marek rozhodl o dalším směrování a kvalitě vzdělávání i Vašich dětí.

„Na základě analýzy vnitřních poměrů a vnějších projevů…“ stojí v politickém odůvodnění tří radních. V textu příspěvku najdete, že trojlístek místo seriózní analýzy shromažďoval drby, které si nechává ve své hlavě. Že konkurs na ředitelku MŠ se nedělal proto, že je v předdůchodovém věku, ale konkurs na ředitele ZŠ se dělal proto, aby si nemyslel, že ředitelování má do důchodu. A prý jsou za své hlasování odpovědní voličům. Zeptáte se trojlístku za své děti, proč politicky po 28 letech vytlačili z obce zkušeného pedagoga?

Ing. Petr Žůrek, zastupitel obce

Jeden z trojice členů Redakční rady odstoupil. Nový člen je povoláním policista, což by z principu měla být osoba respektující a dodržující zákony. Uvidíme, zda to bude mít vliv na dodržování Tiskového zákona a Ústavou zaručených práv a svobod.

Pavlačové drby rozhodly o vzdělávání i vašich dětí

Jestli jste se mysleli, že nový ředitel základní školy bude v řádně vyhlášeném konkurzu vybrán na základě vyhodnocení odborných kvalit hodnotící komisí, tak jste se šeredně zmýlili. Rozhodly pavlačové drby a 3 politici. Trojlístek radních Hlobil st., Klesnil a Marek rozhodl o dalším směrování a kvalitě vzdělávání i Vašich dětí.

Ano, závěr odborné konkurzní komise je jen doporučující. A poslední slovo při volbě ředitele má zřizovatel. Tedy obec, konkrétně Rada obce. Tento právní fakt nikdo nezpochybňuje.

Rada obce č. 10/2020 18.2.2020

Problém je v tom, jak k volbě na Radě obce došlo. Byl navržen protinávrh

Na základě analýzy vnitřních poměrů a vnějších projevů ZŠ Kostelec u Holešova a pečlivém prostudování zápisu o průběhu konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž, dospěli tři výše jmenovaní členové RO k závěru, že nejvhodnějším kandidátem na ředitele ZŠ v Kostelci u Holešova je paní Mgr. Jana Možíšová.

Co je tajemná analýza vnitřních poměrů a vnějších projevů ZŠ? Jak taková analýza byla udělána? Kolik bylo respondentů? Jaké se jim pokládaly otázky? Jak byl vybrán vzorek respondentů? Ze zápisu RO č. 10/2020 ze dne 18.5.2020 se nic dalšího nedozvíme. Snad jen běžné veřejnosti ukrytou informaci, kdo jak z 5 radních hlasoval. Kteří 3 politici rozhodli o způsobu a kvalitě vzdělávání Vašich dětí v následujících 6 letech.

Zastupitelstvo obce č. 11, 2.6.2020

Konání orgánu veřejné moci je a musí být pod kontrolou (i veřejnosti). Rozhodnutí OVM by měla být řádně odůvodněná a samozřejmě přezkoumatelná. Třeba odvolacím orgánem, nebo soudem. Takový je princip demokracie. Proto jsme se na nebližším zasedání Zastupitelstva obce č. 11 konaného 2.6.2020 zeptali, konkrétně v bodě 3. Originální videozáznam celého bodu 3 je zde, sestřih diskuze ke konkurzu na ředitele ZŠ je zde, diskuze z bodu 3 ze zápisu je zde.

Ptal se především účastník a vítěz konkurzu u hodnotící komise Zdeněk Ballnér, ptal jsem se já, kolegové Petr Měrka a Radek Pospíšilík. Odpovídali a protiargumentovali zastupitelé Petr Hlobil st., Martin Hradil, Tomáš Marek a Marcela Pospíšilíková.

Můj osobní závěr z veřejné diskuze na ZO č. 11
 1. Na ředitelku Mateřské školy se konkurz nedělal, protože paní ředitelka půjde do důchodu. Na ředitele ZŠ se konkurz dělal, protože současný ředitel nemůže počítat s tím, že by řediteloval do důchodu (Pospíšilíková).
 2. Analýza není napsaná, aby si jí p. Žůrek nevyžádal podle zákona 106. Analýzu má každý radní v hlavě (Hlobil st.).
 3. Nenazval bych to analýzou, ale zjišťováním informací (Marek).
 4. V Kostelci se na někoho plivne jedovatá slina a pak se dál rozmazává. Bohužel se to přenáší na děti (Ballnér).
 5. V obci se nedělá nic proto, aby do školy přicházelo víc žáků a aby škola vzkvétala (Ballnér).
 6. Nexistuje jediný dokument, který by odůvodňoval návrh a rozhodnutí tří radních (Hlobil st., Klesnil, Marek).
 7. Pavlačové odchytávání informací a shromažďování pomluv nespokojených je vydáváno za analýzu, což dehonestuje význam termínu uznávaného napříč všemi vědními a společenskými obory.
 8. Radní jsou prý za své hlasování odpovědní voličům. Voliči zastupitelů Hlobila st., Klesnila a Marka by se jich měli ptát, proč politicky po 28 letech učitelování a 12 letech ředitelování vytlačili z místa a obce kvalitního pedagoga a zkušeného manažera.
Epilog

Přišlo mi ostudné, že na veřejném jednání Zastupitelstva obce č. 11 nikdo z vedení obce nepoděkoval přítomnému odvolanému řediteli školy Mgr. Zdeňku Ballnérovi. Nikdo neměl tolik slušnosti a úcty k jím odvedené práci, aby řekl pár slov. Obec je zřizovatel základní školy, obec jmenuje a odvolává ředitele, zastupitelstvo je nejvyšší orgán obce. Bylo to poslední zastupitelstvo před odchodem ředitele. Tedy na tomto zasedání zastupitelstva obce měl proběhnout alespoň náznak poděkování. To že poděkování p. Pospíšilíková flikovala na poslední chvíli na půdě školy nic nemění na tom, že se to mělo odehrát především na jednání zastupitelstva.

Omlouvám se, že toto píši až nyní a neřekl jsem to nahlas a veřejně na zastupitelstvu. Za sebe bych Ti Zdeňku chtěl poděkovat za to, co jsi pro školu v Kostelci u Holešova udělal. Co jsi udělal pro vzdělávání dětí, rozvoj jejich myšlení, vrásnění jejich hodnotových a morálních vlastností. Oceňuji, že Tvým přičiněním jsi dětem ve škole rozšiřoval obzor, že svět nekončí za cedulí obce Kostelec u Holešova. Vážím si, že širokým spektrem mimoškolních aktivit jsi napomáhal smysluplnému naplňování volného času dětí, což občas nastartovalo jejich úspěšnou profesní kariéru. Přeji Ti úspěšné chvíle ve Tvých další profesních aktivitách. Petr

 

Po bitvě je každý generál?

Na FB profilu kostelecuholesova .eu byl publikován zajímavý příspěvek. Líbivě napsaný, ale s mlhavou znalostí reality, idealistickou představou o možnostech ovlivňování chodu obce, či nejasností o rozdaných politických kartách u nás v obci.

Příspěvek si on-line můžete přečíst zde, překopírovaný text je níže. Vysvětlení a komentář k příspěvku bych shrnul do následujících 10 bodů.

 1. Obec jako jediná má pravomoc, prostředky a nástroje konat jménem obce. Já, jako opoziční zastupitel, konat jménem obce nemohu, protože mi k tomu nikdo nedal pravomoc. Představa pisatelky, že se zhostím nějakého úkolu je naivní, protože díky absenci pravomocí od obce je aktivita předem odsouzená k zániku. To jsem osobně několikrát zažil, když jsem byl na zastupitelstvu pranýřován, že si např. dovoluji volat dodavatelům obce.
 2. Všichni zastupitelé ví, že mám rozsáhlé zkušennosti s výběrovými řízeními a obci bych mohl pomoct – což jsem mnohokrát bezvýsledně nabízel. Ani jednou mne nikdo nenavrhnul jako člena hodnotící komise veřejné zakázky. To myslím dobře charakterizuje, kdo s kým nechce spolupracovat.
 3. Bývá dobrým a logickým zvykem, že Kontrolní výbor (zřizovaný ze zákona) je obsazován opozičními zastupiteli. Toto volební období ve tříčlenném Kontrolním výboru není jediný opoziční zastupitel. Smysl a funkčnost Kontrolního výboru se míjí účinkem.
 4. Podobně členové Radakční rady by měli odrážet politické názorové spektrum zastupitelstva. Z opozice v Redakční radě není nikdo, což se projevuje v právních přešlapech a diskriminaci příspěvků zastupitelů v periodiku KOSTKA.
 5. Spolky jsou myslím zastupitelstvem dlouhodobě velkoryse podporovány. Nezažil jsem, že by někdo protestoval proti finančnímu požadavku spolků. O co spolky požádají, to dostanou. A myslím, že spolky Kosteláň, SDH Karlovice, KVZ, Sokol či Myslivecké sdružení fungují dobře a pravidelně jejich činnost zažíváme.
 6. Ano, většinou reaguji na věci, co se již staly. Především z důvodu, že establishment obce se s námi nedělí o informace co chce dělat. Pouze jedinkrát jsme měli příležitost vyjádřit se k zadání projektu (hřbitovní zdi). Ostatní projekty vznikly bez našeho vědomí a nikdo nevěděl, jaké požadavky jsme projektantovi jako obec zadali. Projektovou dokumentaci buď nevidíme vůbec (a já si jí pak musím vyžádat), nebo jí poprvé vidíme až když se schvaluje zadávací dokumentace výběrového řízení. A to je dost pozdě na úpravu a změnu PD.
 7. Co se odehrává na Radě obce se zastupitelé částečně dozví až 7 dní po RO v neúplném zápisu. Kompletní informaci o obsahu jednání RO získáme nějdříve 3 týdny po zasedání ve vyžádaném originálním a kompletním zápise. Až potom se dá seriózně na něco reagovat. Takže máte pravdu, moje reakce přicházejí pozdě, protože do té doby nám informace ve většině případů nejsou poskytnuty.
 8. Pokud mám informace dopředu a chci se k nim vyjádřit či upozornit na úskalí, dávám písemné připomínky na zastupitelstvu (ty jsou součástí zápisu). Nepamatuji si, že by jiný zastupitel dal písemné připomínky k projednávanému bodu. Možná kdybyste se někdy zúčastnila jednání zastupitelstva, mohla byste mou aktivitu s včasnými připomínkami zaregistrovat. Bohužel hodně kolegů na připomínky k projednávanému bodu reaguje slovy „pojďme hlasovat ať jdeme domů“.
 9. Váš dopis ohledně Mateřské školy jsme obdrželi 1 den před zasedáním zastupitelstva, takže bylo obtížné se na něj připravit. Podařilo se mi zařadit problematiku jako samostatný jednací bod, aby téma dostalo alespoň odpovídající vážnost. Bohužel dost zásadně chyběla Vaše přítomnost na zastupitelstvu pro obhájení Vašich myšlenek formulovaných v dopise. Mnozí z nás chtěli Vám a ostatním pomoct, ale bez Vaší podpory a vysvětlujících argumentů to šlo obtížně. Diskuze se totiž odkláněla od hledání koncepčních kroků k vyslovování chvály k osobě paní ředitelky (o jejích kvalitách nikdo ani Vy v dopise nepochybuje).
 10. Že při sporu s obcí či úřady taháte vždy za kratší konec předpokládám víte velmi dobře od svého manžela, kterému jsem nejednou pomáhal s radami, jak postupovat a na co má nárok. Z pozice zastupitele mám sice trochu lepší výchozí podmínky než běžný občan, ale pokud si bude establisment chtít protlačit svoje řešení silou 9 hlasů proti 6, vždy toho dosáhne. Takže nám jako opozici nezbyde, než po bitvě tahat za kratší konec, zmapovat porušení zákona, medializovat a doufat, že se obec do budoucna poučí a vyvaruje chyb.

Na závěr doporučuji Vaší pozornosti témata rozvoje obce, které jsme publikovali ve volební programu v roce 2018. Myslím, že se v mnoha myšlenkách, jak rozvíjet obec, prolínáme.

Text příspěvku z FB:

Dobrý den. S dovolením, bych zde ráda vyjádřila svůj názor na dění na obecní půdě v Kostelci u Holešova. Nikdo není neomylný a člověk dělá chyby, stávají se ve světě horší věci a žabomyších hádek mezi politiky se můžeme nabažit po shlédnutí zasedání vrcholných politiků. Do obce jako je tato to snad nepatří. V konečném důsledků je škodný občan a obec jako taková. Připomínky pana zastupitele ing. Žůrka jsou věcné, trefné, inteligentně podané, nicméně si troufám říct, že přicházejí pozdě, tzv. po válce je každý generál. Dokáže si informace vyhledat a používat je. Pokud má pan Žůrek pocit, že vedení obce selhává po této stránce (administrativa, legislativa, dotace), proč se nějakého úkolu-projektu nechopí a společnou cestou nedotáhnou do zdárného konce?
Obyčejný ,,smrtelník“ už má obavy z předložení nějakého návrhu na zastupitelstvo, jelikož si klade otázku, zda ho podpoří jedna nebo druhá strana. V podstatě ani jedna varianta není dobrá.
Pokud jde všem o blaho obce, ať už po jakékoli stránce, měli by všichni přidat ruku k dílu, zvlášť, když na to mají schopnosti.
Podporujte spolky, i svou účastí na nich, starejte se, aby ve škole byly plné třídy dětí, podporujte podnikání, bydlení a služby v obci společnými silami.
Toto hledání chyb nevede nikam a překvapuje mě, že z toho někdo může mít náplň života.

Nemoc mocných: pohrdání a arogance

„Pohrdáte zákony!“ Tak kolega zastupitel několikrát trefně veřejně pojmenoval chování establishmentu pod vedením p. Hlobila st. a p. Pospíšilíkové. Nedodržování pravidel obcí není virtuální, ale dotýká se více či méně každého v obci. Některých dost zásadně.

Věříte tomu, co Vám řekne či slíbí establishment obce reprezentovaný p. Pospíšilíkovou a p. Hlobilem st.? Věříte tomu, co je uvedeno na webu obce, nebo se hlásí rozhlasem? Vřele Vám doporučuji, abyste si informace prověřovali na faktech, dokumentech a jiných zdrojích. Abyste dokázali rozpoznat plané politické líbivé sliby od objektivní reality. Abyste dokázali rozpoznat lež vydávanou za pravdu. Abyste dokázali rozpoznat zneužívání autority úřadu pro zakrývání jeho chybných rozhodnutí.

Případ první – vypínání elektriky

Na webu obce bylo v pondělí 10.8.2020 zveřejněno upozornění, že v pátek 14.8.2020 nepůjde elektrika. V Kostelci a v Karlovicích. Od 7:30 do 12 hodin. Zpráva údajně od E.ONu. K tomu opakované hlášení místním rozhlasem.

Mám přihlášeno u E.ON notifikaci o přerušení dodávek elektriky a přišlo mi divné, proč jsem nedostal dopředu zprávu. Podívám se na web E.ON distribuce, a žádná odstávka v Kostelci či Karlovicích 14.8.2020 není.

Jediná naplánovaná odstávka E.ON je plánována na pondělí 18.8.2020. Ale v Kostelci se týká jediného č.p. 64. Žádné Karlovice, žádný celý Kostelec, jak nám tvrdí obec.

Zavolal jsem na poruchy E.ON distribuce. Ti potvrdili, že o žádném vypínání v pátek 14.8.2020 neví. Zkontrolovali si web obce a uvedenou informaci. Podivili se nad tím, jak někdo může zasáhnout (vypnout elektriku) do jejich majetku, aniž by oni o tom věděli. Nehledě na jejich pravidla, že žádost o vypnutí musí obdržet 2 týdny předem.

Údajně se v pátek měly ořezávat větve zasahující do drátů VN, což bývá příčinou výpadků elektriky. To je dozajista chvályhodný zásah. Na zastupitelstvu se o tom mluví už několik měsíců a je dobře, že se to konečně řeší. Ale způsob, jakým se to řeší rozhodně dobře není. Obcházet nastavená pravidla jen proto, že někdo prošvihnul termíny, nebo že považuje úřední lemplovství za standard kvality své práce? V tyto parné dny vypnutí elektriky přinese lidem minimálně vytečené mrazáky. Firmy budou omezeny ve svých činnostech a plnění zakázek. A následky těžko ponese E.ON, když o vypínání nic neví. Určitě se na obci bude dát dohledat, kdo navrhoval vypnutí elektriky bez vědomí E.ONu. Třeba pro poučení do budoucna, že pravidla se mají dodržovat.

Případ druhý – zavření jediné přístupové komunikace

Ve čtvrtek 13.8.2020 se na webu obce objevilo oznámení, že v pondělí 18.8.2020 od 12 do 18h bude uzavřena komunikace a lidé z Louček a Sušen se nedostanou domů či z domu.

První co mi napadlo, jestli existuje oficiální povolení záboru komunikace a na něj navazující objízdná trasa. Chápu, že v místě uzávěry je rozbitá cesta a je třeba jí opravit. S tím nemám problém. Ale způsob jakým se to provádí, s tím problém mám. A zásadní. Co sanitka, hasiči, nebo lidé jedoucí z/do práce? Není možné aby obec jen tak zavřela komunikaci a postavila tam nějakou značku. Na to jsou pravidla a zákony. Chápu, že z pohledu zakořeněného úředního lemplovství se dodržováním zákonů a pravidel nikdo neobtěžuje. Ale některých lidí v obci se takové nesprávné rozhodování dost zásadně dotkne a dotýká.

Ale je možné, že obec disponuje povolením záboru veřejné komunikace a stanovením objízdné trasy. Možná jen obec tyto úřední dokumenty zapoměla zveřejnit na svém webu a v místě záboru. Možná jen obec zapoměla vyznačit objízdou trasu. Možná.

Abych získal jistotu, jak to se záborem je, poslal jsem včera datovou schránkou dotaz na Městský úřad v Holešově, který by takový zábor měl řešit. Uvidíme, jak MěÚ Holešov bude reagovat. Jedna varianta je, že odpoví rychle ještě před realizací záboru. Druhá varianta je, že bude dělat legitimní obstrukce a odpoví do 15 dnů (dotaz vezme jako žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.). Jestli má MěÚ v Holešově v rámci záboru také máslo na hlavě, tak lze očekávat postup dle druhé varianty. Nechme se překvapit.

Lež ani podvod nepomohly k získání dotace

Paní Pospíšilíková se v periodiku KOSTKA č. 2/2020 veřejně přiznala k podvodu, aby lidem „prodala“, že chodníky a veřejné osvětlení v Karlovicích, namísto 3,5 mil. Kč, dokáže udělat jen za 150 tis. Kč. Nejenže obec dotaci díky vlastnímu lemplovství nedostala, ale navíc podvedla okolní obce z MAS Partnerství Moštěnka, co se o dotaci také ucházeli.

Podvod na vlastních

Křtomil, Horní Moštěnice, Říkovice, Želatovice, Přílepy, Ludslavice, Mysločovice, Vlkoš, Kurovice, Němčice, Pacetluky, Žeranovice – to je 12 obcí, které p. Pospíšilíková podvedla podáním žádosti o dotaci z 9. výzvy IROP / MAS Partnerství Moštěnka. Jak sama napsala, „Záměrem starostky bylo získat co největší počet bodů v bodovém hodnocení žádosti obce o dotaci …“. K tomu si pomohla podvodem. 10 potřebných bodů v hodnocení získala díky smlouvě s dodavatelem, kdy výběrové řízení a vítěze veřejné zakázky, v rozporu s naší směrnicí, neschválil žádný orgán obce. Podvodem se snažila získat neoprávněný prospěch/výhodu oproti ostatním obcím, co se o dotaci ucházely. Podváděla vlastní – všichni jsou partneři MAS Partnerství Moštěnka.

Marnost podvodu

V podmínkách hodnocení žádostí je v bodě 4.2 písmeno m) uvedeno dost zásadní kritérium: „… o pořadí projektů v případě rovnosti bodů rozhoduje datum a čas podání žádosti …“. Žádosti se podávaly od 5.2.2020 8:00 do 18.3.2020 12:00. Obec Kostelec u Holešova podala žádost poslední den, 18.3.2020 pouhou hodinu a 35 minut před vypršením termínu. Při očekávané rovnosti bodů uchazečů jsme se pozdním podáním sami schoulili do kouta neúspěšných. Kdyby paní Pospíšilíková chtěla svůj podvod dotáhnout do úspěšného konce, stačilo podat žádost hned z kraje února po vyhlášení dotačního titulu.

Lemplovství především

Celá akce je protkána organizačním a úřednickým lemplovstvím. Rada obce a především paní Pospíšilíková měla ve velkém předstihu informace a podklady nezbytné pro zpracování podkladů a podání žádosti. Nebyl žádný důvod obcházet pravidla a uchylovat se k podvodu. Paní Pospíšilíková více jak 2 měsíce dopředu věděla, kdy bude dotační titul vyhlášen. Dostatečně dlouho měla zadanou a zpracovanou projektovou dokumentaci. 7 měsíců dopředu měla vybraného a objednaného administrátora veřejné zakázky. Proč se mezi vyhlášením dotace a zveřejněním výběrového řízení celý měsíc nic nedělo, nedokázala na zastupitelstvu p. Pospíšilíková odpovědět. Neměla žádnou časovou překážku zadat a připravit řádné výběrové řízení dle naší směrnice, předložit jej ke schválení zastupitelstvu obce a následně nechat odhlasovat zastupitelstvem vítěze veřejné zakázky. Namísto toho promarnila získaný čas. Pro postup její a administrátora nemám jiný trefný výraz, než lemplovství. Což není nadávka, ale jen hanlivý výraz. Substantivem bývá označována osoba líná, nesvědomitá, nedůsledná či nespolehlivá, co se vyhýbá povinnostem i jakékoli činnosti když může. Pokud pracovat musí, práci šidí a snaží se ji udělat co nejrychleji, bez ohledu na přesnost a kvalitu (zdroj zde, nebo zde, nebo ve wiki slovníku). Posuďte sami – uváděná fakta jsou doložena veřejně dostupnými či oficiálně získanými dokumenty.

 • 23.5.2019 nabídka od Regionální a rozvojové agentury Východní Moravy na zajištění administrace žádosti o dotaci a výběrového řízení
 • 17.7.2019 objednávka obce na zajištění administrace žádosti o dotaci a výběrové řízení akce „Rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení v Karlovicích“
 • 19.8.2019 RO č. 16/2019 bod 11, schválení objednávky na vypracování projektové dokumentace

 • 2.9.2019 RO č. 17/2019 bod 5, schválení smlouvy o dílo na vyhotovení projektové dokumentace akce „Rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení v Karlovicích“.

 • listopad 2019, vypracována a předána projektová dokumentace akce „Rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení v Karlovicích“

 • 13.11.2019 sněm MAS – informace o výzvách IROP na rok 2020
 • 18.11.2019 RO č. 22/2019 bod 3, p. Pospíšilíková informuje o posunutí výzvy IROP (MAS Partnerství Moštěnka) a o záměru obce podat žádost na akci oprava chodníků a VO v Karlovicích; předpoklad vyhlášení leden 2020

Konflikt zájmů

Nelze přehlédnout řídící roli paní Pospíšilíkové v orgánech MAS Partnerství Moštěnka. Je členem Dozorčí rady, která je kontrolním orgánem MAS Partnerství Moštěnka o.p.s..

Zároveň je členem Kontrolního a monitorovacího výboru.

Do jeho kompetence mimo jiné patří:

 • Dohlížet na to, aby Místní akční skupina vyvíjela činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy a  Strategií komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)
 • Nahlížení do účetních knih a dalších dokladů organizace, týkajících se činnosti Místní akční skupiny a kontrola veškerých dokladů
 • Kontrolovat metodiku a způsob výběru projektů a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výsledkům výběru projektů

Oba tyto orgány by měly řešit podvodné podklady žádosti o dotaci obce Kostelec u Holešova. Sama na sebe asi paní Pospíšilíková kontrolu z MAS Partnerství Moštěnka nepošle, neboť je v ukázkovém střetu zájmů. Pokud je MAS Partnerství Moštěnka společností jednající v souladu se zákony a jednotlivým členům záleží na čistotě fungování MAS, vyvodí z toho důsledky. Třeba právě kvůli ochraně zbylých členů MAS Partnerství Moštěnka.

Epilog

20.5.2020 bylo hodnotící komisí rozhodnuto, že obec Kostelec u Holešova dotaci nedostane. Jsem si jistý, že MAS funguje a informaci o výsledku uchazečům rozeslala. Dodnes ale v žádném zápise Rady obce či na jednání zastupitelstva nenajdete jedinou zmínku, že obec dotaci nedostala. 2 měsíce po rozhodnutí MAS p. Pospíšilíková nikoho neinformuje. Náhoda, lemplovství, záměr? V bodě XVII odst. 5 uzavřené smlouvy o dílo za 3,58 mil. Kč je pojistka, že obec má právo odstoupit od smlouvy, pokud dotaci nedostane. Když obec ale oficiálně nezveřejní, že dotaci nemáme, není legitimní důvod pro odstoupení od smlouvy. Zatím to vypadá, že se hraje nějaká neprůhledná hra s penězi nás, daňových poplatníků.


Tento příspěvek navazuje na dřívější příspěvky „Lemplovství, chyba, opojení mocí, nebo záměr?“ ze dne 22.5.2020 a „Pod rouškou epidemie“ ze dne 31.3.2020.

Cíl: umlčet Žůrka

Po prohraném soudním sporu by se zdálo, že obec pochopila právo opozičních zastupitelů napsat kritický článek do periodika KOSTKA. Že ignorování Tiskového zákona je cesta k dalšímu prohranému soudnímu sporu. Bohužel obec se vydala cestou vlastního výkladu zákona prostřednictvím pravidel protlačených politickou převahou v zastupitelstvu obce. Koalice se plácá po ramenou, jak to tomu Žůrkovi nandala. Ale jakýkoliv interní předpis obce nemůže stát nad zákonem.

Do vydání periodika KOSTKA č. 2/2020 jsem vydavateli 17.5.2020 zaslal sdělení zastupitele „Proč starostka zastupitelům lže?“ spolu s průvodním dopisem. Snažil jsem se text vměstnat do požadovaných 1144 úhozů. Pro Vaší představu prostor pro sdělení zastupitele odpovídá 1,25% celkové tiskové plochy periodika KOSTKA. Jedno a čtvrt procento.

Proč starostka zastupitelům lže?
(odkazy a zdrojové dokumenty jsou na webu www.kostelecuholesova.eu v příspěvku „Pod rouškou epidemie“)

Ve čtvrtek 19.3.2020 rozeslala starostka všem zastupitelům informaci k akci rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení v Karlovicích. Na můj dotaz, zda máme stavební povolení, starostka v pondělí 23.3.2020 uvedla „Na rekonstrukci chodníků je vyřízeno stavební povolení“. Vědomně lhala, jelikož teprve v pátek 13.3.2020 podala obec na stavební úřad v Holešově žádost o stavební povolení. Stavební povolení sice bylo vydáno 6.5.2020, ale v době psaní tohoto textu ještě nenabylo právní moci. Zastupitelům se starostka 1.4.2020 omluvila za chybnou informaci způsobenou nedorozuměním s projektantem. Budiž. Ale jak projektant, tak starostka musí vědět, že vydání stavebního povolení netrvá pár dní. Logicky jsme ostražití a nechceme opakovat chybu p. Hlobila st. při první rekonstrukci chodníků v roce 2018, která proběhla bez stavebního povolení. Šestiletá zkušennost s vedením obce nás naučila důvěřovat pouze dokumentům a faktům, nikoliv proklamacím či líbivým vyjádřením.
Ing. Petr Žůrek, zastupitel obce

Tiskový zákon i interní pravidla výslovně uvádí „sdělení zastupitele“, přičemž nespecifikují počet sdělení. Jinými slovy „sdělení zastupitele“ není omezeno pouze na jedno sdělení. Tolik Tiskový zákon a Pravidla.

Ve středu 20.5.2020 jsem vydavateli poslal sdělení zastupitele „Kostlivec vypadnul ze skříně“ opět s doprovodným dopisem. Na pokus vedoucí redaktorky Michaely Čúzy neotisknout text jsem odpověděl věcným způsobem s citací zákona.

Kostlivec vypadnul ze skříně
(odkazy a zdrojové dokumenty jsou ve stejnojmenném příspěvku na www.kostelecuholesova.eu)

V článku „Odstřihněte pupeční šňůru od Hlobila“ jsem napsal, že paní Pospíšilíková by měla vymést po p. Hlobilovi st. kostlivce minulosti. Prvotní podrážděnou reakci vystřídala po ¾ roce pragmatická realita. Úřady zkonstatovaly pochybení při stavbě chodníků, dodatečně se změnil projekt a řeší se reklamace s dodavatelem SISKO.

Rekonstrukce chodníků proběhla bez stavebního povolení a bývalý starosta Hlobil podepsal f. SISKO, že dílo přebírá bez vad a nedodělků. K tomu ukazoval SISKO razítka „skutečné provedení“ na PD. Čas ukázal, že se jednalo o podvod. Kontrola z PČR a SÚ konstatovala, že skutečné provedení stavby je odlišné od dokumentů se SISKO razítky. Obec zadala změnovou PD a požádala o výjimku – náklady obce jsou min. 35 tis. Kč. Starostka zahájila reklamační řízení s firmou SISKO, což kladně kvituji. Teď ještě zahájit reklamační řízení s Ing. Bartošem. Jako stavební dozor má klíčovou odpovědnost, podobně jako odpovědná osoba investora – bývalý starosta Hlobil.
Ing. Petr Žůrek, zastupitel obce

V pátek 22.5.2020 jsem vydavateli poslal sdělení zastupitele „Lemplovství, chyba, opojení mocí, nebo záměr?“ doprovozené opět dopisem.

Lemplovství, chyba, opojení mocí, nebo záměr?
(odkazy a zdrojové dokumenty jsou ve stejnojmenném příspěvku na www.kostelecuholesova.eu)

Starostka Pospíšilíková bude nejspíš jasnovidec – 6 dní před vyhlášením nouzového stavu věděla, kdy bude vyhlášen. Výběrové řízení na opravu chodníků a VO v Karlovicích za 3,5 mil. Kč obchází obecní směrnici s výmluvou „z důvodu nouzového stavu se nemůže zastupitelstvo sejít a proto jsem rozhodla sama“. Jenomže to je lež. Nouzový stav byl vyhlášen 12.3.2020. VŘ bylo zahájeno 5.3.2020, tedy o 6 dní dříve. Administrátor VŘ objednaný paní Pospíšilíkovou se neobtěžoval konat podle naší směrnice a vygeneroval vítěze VŘ. Nikdo z radních (Pospíšilíková, Hlobil st., Marek, Klesnil) nezapochyboval o správnosti průběhu VŘ. Možná to nebyla chyba, ale záměr vybrat dodavatele rychle mimo kontrolu zastupitelstva. Pro obec nevýhodná smlouva s dodavatelem je podepsaná. V Karlovicích budou mít např. záruku na veřejné osvětlení jen 2 roky. V Kostelci máme záruku 5 let. K tomu existuje reálné riziko, že dotaci nedostaneme, nebo jí budeme muset vracet kvůli nesprávně udělanému VŘ.
Ing. Petr Žůrek, zastupitel obce

Písemná reakce vedoucí redaktorky Michaely Čúzy a redakční rady jen stvrdila smutnou pravdu. Nadále trvá neochota řídit se a konat dle zákonů. Například je vyžadována komunikace na e-mailovou adresu, která nejspíš ani není vlastněna obcí. Přitom je vydavatel povinen zasílat korespondenci do datové schránky. Na dopis jsem odpověděl věcným, faktickým a pragmatickým způsobem. Zda vzveřejní sdělení zastupitele v periodiku KOSTKA 2/2020 netuším. Ale s ohledem na negativní historickou zkušenost průběžně shromažďuji veškeré důkazní dokumenty, které bude třeba předložit soudu při případné soudní žalobě na obec Kostelec u Holešova.

Nejsmutnější na celém je to, že bojuji za naše základní práva. Svobodu projevu, svobodu slova, právo na dodržování zákona. Chápu, že vládnoucí skupina nemusí být tak právně znalá. Dokonce i nemám zvláštní touhu a chuť podávat na obec žaloby. Jsem otevřený k dialogu, racionální výměně názorů založeném na odborných skutečnostech. Bohužel silové řešení politickým protlačením v zastupitelstvu nemůže vést k racionální dohodě.

Lemplovství, chyba, opojení mocí, nebo záměr?

Starostka Pospíšilíková bude nejspíš jasnovidec – 6 dní před vyhlášením nouzového stavu věděla, kdy bude vyhlášen. Největší investiční akce obce v roce 2020 za 3,5 miliónů korun je od samého začátku provázena pachutí účelového obcházení zákona a naší směrnice o zadávaní veřejných zakázek. S výmluvou, že kvůli nouzovému stavu mohla obejít schválení zastupitelstvem, by paní Pospíšilíková možná uspěla na dětském pískovišti při hádce o bábovičky. Zákony a směrnice obce se vytváří proto, aby obec podle nich jednala. Nikoliv aby je přezíravě a pohrdavě zastrčila mezi toaletní papír.

Když ve čtvrtek 19.3.2020 rozeslala p. Pospíšilíková všem zastupitelům informaci, že podepsala smlouvu s dodavatelem zakázky za 3,5 miliónů korun na rekonstrukci chodníků a veřejného osvětlení v Karlovicích, vyrazilo nám to dech. Do té doby jsme vůbec netušili, že se nějaké výběrové řízení chystá, probíhá či je ukončeno. Na zastupitelstvech, ani v zápisech rady obce nebyla jediná zmínka. Ani projektovou dokumentaci jsme neviděli a logicky jsme se k ní nemohli vyjádřit či jí schválit.

O zakázce (nad 0,5 mil. Kč) musí dle naší směrnice rozhodovat zastupitelstvo obce, což se doposud dělo. Administrátor veřejné zakázky objednaný paní Pospíšilíkovou se vůbec neobtěžoval konat dle pravidel z naší směrnice a vygeneroval vítěze veřejné zakázky. Na RO č. 6 16.3.2020 nikdo z radních (Pospíšilíková, Hlobil st., Marek, Klesnil) neprotestoval, že takovou pravomoc má jen zastupitelstvo. Nikdo nepožádal o předložení dokumentů z výběrového řízení. Nikdo nevznesl pochybnosti nad nesprávností průběhu výběrového řízení.

Zastupitelům pak paní Pospíšilíková 19.3.2020 předložila neuvěřitelnou pohádku: „z důvodu nouzového stavu se nemůže zastupitelstvo sejít a proto rozhodla sama“. Jenomže od samého začátku nám starostka Pospíšilíková lhala.

Nouzový stav byl vládou České republiky vyhlášen ve čtvrtek 12.3.2020.

Výběrové řízení bylo zahájeno o 6 dní dříve, ve čtvrtek 5.3.2020, a ten den byla rozeslána zadávací dokumentace uchazečům.

Také vás napadlo, že p. Pospíšilíková má jasnovidecké schopnosti? Že 6 dní před vyhlášením nouzového stavu ví, že vláda České republiky vyhlásí z důvodů COVID-19 pandemie nouzový stav? Spíš se přikláním k jednoduššímu vysvětlení – lemplovství či opojení mocí. Nikdo z RO včetně starostky netrval na provedení výběrového řízení podle směrnici obce. Reálný je také scénář, že záměrem bylo provést výběrové řízení rychle bez kontroly zastupitelstvem, a mít pod dohledem vítěze veřejné zakázky.

Pokusil jsem se p. Pospíšilíkovou slušně upozornit, že výběrové řízení na rekonstrukci chodníků nejde naroubovat na nouzový stav. Odcitoval jsem část metodiky pro veřejné zakázky v období pandemie Covid-19 z webu Ministerstva pro místní rozvoj„Taková výjimka se však neuplatní pro běžné zadávání veřejných zakázek, které např. zajišťují běžné provozní potřeby zadavatelů (plánovaný nákup kancelářských potřeb, plánovaný nákup automobilu, dlouhodobě plánovaná oprava místních komunikací).“ Bohužel marně. Pro obec nevýhodná smlouva s dodavatelem je podepsaná. Nevýhodná je například v délce záruky 2 roky na veřejné osvětlení. V Kostelci máme záruku 5 let. Karlovice budou mít jen 2 roky. A navíc s rizikem, že dotaci nedostaneme či budeme muset vracet kvůli nesprávně udělanému výběrovému řízení.

 

Kostlivec vypadnul ze skříně

Když jsem v článku „Odstřihněte pupeční šňůru od Hlobila“ 29.8.2019 napsal, že paní Pospíšilíková by měla vymést po p. Hlobilovi st. kostlivce minulosti, dočkal jsem se podrážděné a dotčené reakce. Po ¾ roce došlo na má slova. Úřady zkonstatovaly pochybení při stavbě chodníků, dodatečně se změnil projekt a řeší se reklamace s dodavatelem SISKO.

Že celá rekonstrukce chodníků proběhla bez platného stavebního povolení jsem psal v příspěvku „Panoptikum?“, který vyšel i v periodiku Kostka 1/2020. V příspěvku jsem na dokumentech ukázal, že bývalý starosta Hlobil podepsal dodavateli SISKO protokol, že dílo přebírá bez vad a nedodělků. K tomu nás bývalý starosta Hlobil 6.6.2019 na zastupitelsvu č. 4 balamutil tvrzením „…dokumentace skutečného provedení stavby byla na PD potvrzena razítkem firmy“, a přitom ukazoval dokumenty opatřené razítkem „skutečné provedení“ a podpisem firmy SISKO. Čas ukázal, že se jednalo o podvod.

Tou dobou jsem byl za potížistu. Pak přišla 28.11.2019 kontrola z policie ČR a stavebního úřadu. Ze zápisu z kontroly vyplynulo, že skutečné provedení stavby je odlišné od dokumentů orazítkovaných firmou SISKO, které prezentoval bývalý starosta Hlobil.

(obrazová dokumentace zaslaná na stavební úřad, na kterou se ve výše uvedeném rozhodnutí o pochybení SÚ odvolává: chodnik 1 ss, chodnik 2 ss, chodnik 3 ss, chodnik 4 ss)

Následovalo vypracování změnové projektové dokumentace, žádost o výjimku a provedení změny, což obec bude stát nejméně 35 tisíc Kč. Dle informací starostky ze zápisu rady obce č. 9 bylo zahájeno reklamační řízení s firmou SISKO, což kladně kvituji. Teď ještě zahájit reklamační řízení s p. Bartošem, který vykonával stavební dozor. Jak s oblibou říkává bývalý starosta Hlobil „obec si najala odborníka a věří mu“. Je to jeho volba, komu bude slepě věřit. Já se raději řídím „důvěřuj, ale prověřuj“. Doložená skutečnost, že stavba je udělána v rozporu s projektovou dokumentací, je primárně chyba stavební firmy SISKO. Klíčovou odpovědnost ovšem nese Ing. Bartoš vykonávající stavební dozor a bývalý starosta Hlobil jako odpovědná osoba investora. Na tyto osoby je třeba také přenést náhrady škody, které obci svou nečinností způsobily.

 

Pod rouškou epidemie

Překotně se valící epidemie za sebou táhne vozík s nařízeními omezující náš život. Barevné a hlasité alegorické povozy s líbivými sliby nepravidelně cukají jako jojo za vozíkem s nařízeními. K průvodu se nikdo nepřidává, přesto jej všichni pečlivě sledují. V naději o informace, naplnění slibů a řešení nastalé situace. Zjišťujeme, že jsme v tom sami – záchranu si musíme spíchnout vlastními silami. Ale kdo ochrání obec před útoky šmejdů zneužívající nouzový stav?

Každý z nás v obci má nějakou představu, co je aktuální nouzový stav pandemie COVID-19. A co by měl dělat pro zabránění šíření pandemie.

Představte si, že rozhodující představitelé naší obce to vnímají jinak. Paní Pospíšilíková rozhodla, že stavební akce „Oprava chodníků a veřejného osvětlení v Karlovicích“ za 3,5 mil Kč je opatřením k bezprostřednímu odstranění pandemie koronaviru v naší obci. Podobně přišla s myšlenkou, že „Nákup DA pro JSDH“ za 1,33 mil Kč rovněž povede k bezprostřednímu odstranění pandemie a nouzového stavu v obci. Aby toho dosáhla, obešla zákon o veřejných zakázkách včetně naší směrnice. A to navíc doprovodila písemnou lží. Nevím proč, ale lže a podvádí.

Zde máte důkazy k tvrzení z předchozího odstavce. 19.3.2020 paní Pospíšilíková rozeslala všem zastupitelům informaci, že výběrové řízení na opravu chodníků a VO v Karlovicích za více jak 2,9 mil Kč bez DPH bylo realizováno se zpožděním. Protože se zastupitelstvo kvůli nouzovému stavu nemůže sejít, tak všechno rozhodla sama. A protože je nouzový stav, tak si sama vymyslela pohádku, že měla právo to udělat. K tomu navíc 23.3.2020 v 18:25 písemně tvrdila, že „Na rekonstrukci chodníků je vyřízeno stavební povolení“. Jenomže to p. Pospíšilíková vědomně lhala.

Ten samý den, 23.3.2020 v 10:11 jsem mluvil s paní Stratilovou ze stavebního úřadu v Holešově. Sdělila mi, že obcí byla podána pouze žádost o stavební povolení a řízení ještě nebylo zahájeno. Dodatečně jsem dostal informaci, že žádost byla podána 13.3.2020. Napadne Vás, proč to paní Pospíšilíková dělá. Proč vědomně lže? Vždyť když 13.3.2020 podá obec žádost o stavební povolení, nemůže mít za 10 dní v ruce stavební povolení s nabytím právní moci. Rozhodnutí stavebního úřadu může právní moci nabýt nejdříve za 15 dní po doručení poslednímu účastníkovi řízení. Pokud se někdo neodvolá. Proč tedy takto vědomně a písemně všem zastupitelům p. Pospíšilíková lže není jasné.

Podobně šílenou konstrukci použila p. Pospíšilíková i v případě obhajoby provedení výběrového řízení na dopravní automobil pro hasiče. Opět to svedla na vládou vyhlášený nouzový stav a rozeslala všem zastupitelům informaci e-mailem dne 19.3.2020. A protože se zastupitelstvu nedoporučuje sejít, bere moc do svých rukou a výběrové řízení vyřeší sama a jen ona sama. Argumentů, proč je to špatně jsem přinesl já i ostatní zastupitelé hodně. Nejzásadnější je to, že opravou chodníků a VO na Karlovicích, či nákupem automobilu pro hasiče, opravdu nouzový stav a pandemii koronaviru nevyřešíme.

Možná si p. Pospíšilíková myslí, že když hasičské auto, co dostaneme v roce 2021, pojede po obci, tak koronavirus z března 2020 bude uskakovat ze silnice do škarpy a tam zajde bídnou smrtí. Možná si p. Pospíšilíková myslí, že nové veřejné osvětlení v Karlovicích si v noci posvítí na ten ošklivý koronavirus a on strachy zajde. Nebo si p. Pospíšilíková myslí, že koronavirus bude mít strach chodit po nově zrekonstruovaném chodníku v Karlovicích a raději uteče do lesa? Přitom se paní Pospíšilíková mohla trochu poptat strejdy Googla, jestli opravdu jedná správně. A nemuselo to obec stát ani korunu. Dovolím si odcitovat část metodiky pro veřejné zakázky v období pandemie Covid-19 z webu MMR.

„Taková výjimka se však neuplatní pro běžné zadávání veřejných zakázek, které např. zajišťují běžné provozní potřeby zadavatelů (plánovaný nákup kancelářských potřeb, plánovaný nákup automobilu, dlouhodobě plánovaná oprava místních komunikací).“

Všimli jste si, že excesy paní Pospíšilíkové se dostaly do metodiky Ministerstva pro místní rozvoj zabývající se uplatněním výjimky ze zadávání veřejných zakázek? A to v tom tentokrát nemám prsty. To jenom Kostelec u Holešova je mezi nadřízenými orgány už tak negativně profláknutý svými šílenostmi v nerespektování zákonů z let minulých.

29.8.2019 jsem zde a v periodiku KOSTKA 3/2019 na straně 6 publikoval příspěvek „Odstřihněte pupeční šňůru od Hlobila!“. Na konci příspěvku jsem napsal.

„Po volbách si nešlo nevšimnout Vašeho vytlačení ze třetí výsledkové pozice do křesla starostky obce reprezentující čtyřleté kapesné minimálně 2,2 miliónů Kč. Ne, peníze Vám nezávidím. Pokud budete svůj úřad vykonávat dobře a v souladu se zákony, odměnu si dozajista zasloužíte. Pokud ne, zasloužíte si kritiku. Třeba i ostrou, nevybíravou a na hraně.

Tím jak nám lžete a obcházíte zákony, skončila toleranční doba. Zasloužíte si kritiku. Ostrou, nevybíravou a na hraně. Třeba se ve Vás aktivuje pud sebezáchovy, odstřihnete pupeční šňůru od bývalého starosty Hlobila a začnete konat s pokorou a úctou k zákonům této země.

Panoptikum?

Poslední zastupitelstvo č. 9 spíše připomínalo setkání baráčníků, než kultivovanou výměnu názorů a argumentů volených zástupců obce. Předsedající p. Pospíšilíková po pár jednacích bodech naprosto rezignovala na uplatňování jednacího řádu a řízení diskuze zastupitelů. Hlásit se o slovo bylo zbytečné. Kdo měl větší koule vlomit se do diskuze vyhrál.

Z průběhu jednání zastupitelstva jsem měl dojem, že i faktický dotaz kohokoliv z opozice narušuje předem daný plán rychlého prohlasování jednotlivých bodů. Místo vysvětlujících odpovědí jsme se většinou dočkali nesouvisející kouřové clony. Celé zasedání zastupitelstva můžete shlédnout na videozáznamu, část diskuzí k jednotlivým bodům je v zápise.


V bodě 3 jsem se nevinně optal, jak se řeší požadavek z kontroly stavebního úřadu a Policie ČR ohledně uvedení černé stavby oprava chodníků do souladu s právními předpisy. Chodník je postaven v rozporu s projektovou dokumentací, původní technickou zprávou a samozřejmě v rozporu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. Dodatečné náklady prý uhradí obec, odpověděla p. Pospíšilíková na mou otázku. Na obranu oprávněných zájmů obce jsem vznesl další argumenty: p. Hlobil st. převzal dílo od zhotovitele bez výhrad, ačkoliv fyzické provedení bylo v rozporu se stavebním povolením; stavební dozor nezastavil stavbu a nikoho neupozornil, že se dílo staví v rozporu s projektovou dokumentací. Výsledkem je, že namísto zákonných a projektovaných 150 cm má chodník naproti horní hospodě v nejužších místech 90 cm. To je zásadní problém pro hendikepované na vozíčku, maminky s kočárky, nebo lidi s berlemi či jinými zdravotními pomůckami. Chodník obec dělá na dalších 40-50 let a jednou možná i my, v tuto chvíli  zdraví a silní, budeme mít problém tudy projít či projet na vozíku.


Na konci bodu 3 jsem položil zvídavou otázku, kdo zaplatí značku zákaz stání u mlékárny, co se po 2 letech konečně vrátila na původní místo. Dodavatel veřejného osvětlení (Etmonta) měl dle smlouvy uvést staveniště do původního stavu, tedy vrátit na místo značku, která byla na odstraněném starém sloupu VO.

Ale protože to po něm nikdo nechtěl – ani stavební dozor, ani p. Hlobil st. co přebíral dílo, tak značka zmizela. Jelikož nepomáhaly moje opakované dotazy na zastupitelstvu ohledně zmizelé značky, musel jsem položit dotaz na Policii ČR. Možná jsem pedant, ale svévolné odstraňování dopravní značek nepřispívá k bezpečnosti provozu na komunikacích.


V bodě 9 jsme volili ve výběrovém řízení vedoucí redaktorku periodika KOSTKA. Jelikož v minulosti Redakční rada jednala v rozporu s Tiskovým zákonem, což se odrazilo v prohraném soudním sporu, tak jsem chtěl znát názor nové vedoucí redaktorky na uplatňování kritických pasáží Tiskového zákona v periodiku KOSTKA. Dopředu jsem zaslal 10 otázek modelových situací, se kterými se při vydávání Kostky setkávala či bude setkávat a zeptal jsem se, proč se nám uchazečka Michaela Čúzy nepřišla představit.

Vzkaz ústy p. Pospíšilíkové mne překvapil „… a ani neměla zájem na otázky z vašeho dotazníku odpovídat“. Chci věřit, že Michaela Čúzy se takto nevyjádřila.

V diskuzi jsem předkládal konkrétní citace judikátů či paragrafů Tiskového zákona a na vyzvání jsem předložil, jak by měla obec postupovat: „oprávnění dotčených zastupitelů nelze omezovat vnitřními předpisy obce, zajděte si za právníky DAS a zeptejte se na to, jak máte postupovat“.

Reakce byly víc než zarážející. Pospíšilíková: „já si zase nedokážu představit, že by soud předepisoval obci co je přiměřený rozsah článku zastupitele“. Hlobil ml. „přiměřenost je v tom, že když to bude téma zásadní, tak to mohou být třeba 2 A4 , abyste popsal problém, ale když to je jen o tom, že chcete psát o lidech s nějakými přívlastky, tak to je nepřiměřenost a RR vám může článek zkrátit tak, aby smysl nebyl změněný. Vy si vykládáte přiměřený rozsah nějakým způsobem a já jsem přesvědčený že nemáte pravdu.“

Na celém je varující, že jim uniká základní kámen právního státu – výklad zákona může podávat pouze soud. Nikoliv obec, Redakční rada nebo zastupitelstvo obce.

Alarmující je eroze respektování Ústavy či Listiny základních práv a svobod a v ní zaručených právech jako svoboda projevu, svoboda názoru, nepřípustnost cenzury.


V bodě 11 jsme projednávali zakázku za 600 tisíc Kč na pořízení 7 kamer sledujících vybraná veřejná prostranství v obci. Kolega Měrka vznesl nevinnou, ale logickou otázku: „kde se budou záznamy uchovávat, jak dlouho a co se s nimi bude dít“.

Odpověď p. Pospíšilíkové „záznamy se nebudou uchovávat, záznam se bude po určité době mazat“ nejenže neuspokojila, ale prohloubila podezření, že obec projekt nedomyslela a nepřipravila (co se bude dít se záznamem, než se smaže?). Především z pohledu ochrany osobních údajů a nakládání s nimi. V diskuzi se ukázalo, že se obec nikoho nezeptala – právníků DAS počínaje, ÚOOÚ a Policií ČR konče.


Silně znepokojující byla z úst některých zastupitelů rostoucí snaha o kriminalizaci uplatňování Ústavních práv jako právo na spravedlivý proces. Dopis mého advokáta s výzvou, aby obec dodržovala tiskový zákon, byl označen za vyhrožování žalobou.

Šikanou obce, občanů obce a dodavatelů obce bylo označeno uplatňování Ústavního práva na informace včetně legitimního využívání zákonných opravných prostředků.

Chápu, že kritika chyb je nepříjemná. Obec, jako orgán veřejné moci, pracuje s veřejnými prostředky a ze své podstaty je pod kontrolou veřejnosti. A pokud úřední osoby nejsou schopny unést veřejnou kontrolu své činnosti, neměly by takovou veřejnou funkci vykonávat.

Rituální rezignace Šárky Andrlíkové

Řádně zvolena zastupitelstvem obce se Šárka Andrlíková stala vedoucí redaktorkou periodika KOSTKA, a také úřední osobou. Svůj hlavní úkol, aby se otištěné příspěvky shodovaly s předlohou autora, ale pojala diktátorsky a doprovodila svérázným výkladem zákonů. Tlak prohraného soudního sporu aktivoval pud sebezáchovy a uvolnil cenzuru v obecním periodiku KOSTKA. Následovala rezignace úřední osoby Šárky Andrlíkové na funkci vedoucí redaktorky. Rituálně, s pomocí normalizačních frází, fake news a hoax citací.

Samotný rezignační dopis a průvodní e-maily ze dne 27.9.2019 a 24.10.2019 jsou protkány jazykem se slovními obraty z husákovské normalizace sedmdesátých let užívaným k diskreditaci osob režimu nepohodlných. Texty uvádím bez komentáře, posouzení je na Vás.

… aby se ušetřilo na zbytečné výdaje za soudní jednání, způsobené necitlivým a víceméně protispolečenským jednáním zastupitele Žůrka.

Zastupitel pak dále vyděračským způsobem, kdy poukazuje na nezanedbatelnou finanční stránku věci, hrozí obci stálými soudy, pokud se jeho absurdním požadavkům nevyhoví.

Uveřejňováním problematických článků inkriminovaného zastupitele (mnohdy jsou důkazy vylhané, polopravdivé, napadající některé občany) nesplňuje pak zpravodaj své původní zaměření – podávat zpráv o životě v obci.

… to považuji za snahu o okupaci místního tisku opozičními zastupiteli.

Zpravodaj se tak stává střelnicí kverulanta proti svévolně vybíraným občanům, řádně zvolenému obecnímu zastupitelstvu


 

Fake news a hoax citace se v rezignačním dopise vedoucí redaktorky Šárky Andrlíkové nejen opisují z dřívějších vydání periodika KOSTKA, ale přidávají se nové.

Můj komentář. Zmiňovaný dopis je moje žádost vydavateli o otištění sdělení zastupitele obce. V dopise píši, že doporučuji vydavateli věnovat bedlivou pozornost patřičným judikátům. Dále je uvedeno 6 judikátů přesně označených číslem jednacím, názvem soudu a datem vyhlášení. K tomu je citována relevantní část rozsudku. Tedy nejsou to kdovíjaké soudní kauzy, ale konkrétní rozhodnutí soudu v konkrétní věci. Dovolání ve věci §4a a §11a na Nejvyšším soudě neexistuje, tedy je zbytečné řešit jestli se někdo odvolal. Tyto rozsudky jsou veřejně dostupné na základě vyžádání. To obec či vedoucí redaktorka Andrlíková mohla učinit, tak jak jsem to udělal já. Vyjádření z rezignace spadá do fake news.

Andrlíková dopis 26.9.2019 HL2_Page_1

Andrlíková dopis 26.9.2019 HL2_Page_2

Můj komentář. Odkazování na dokument právního odd. živnostenského úřadu (KUZL 7985/2018), popř. Rozhodnutí KUZL/34550/2018 dělala Redakční rada v periodiku KOSTKA poměrně často a zdůvodňovala tím své konání v rozporu s Tiskovým zákonem (což ostatně potvrdil Rozsudek prohraného soudního sporu). Takové konání nelze nazvat jinak než hoax citací. Jednoduše proto, že na konci Redakční radou citovaného dokumentu KUZL 7985/2018 nalezneme zásadní větu: vyjádření KÚ Zlínského kraje není a ani nemůže být závazné.

KUZL 7985_2018HL_page2

To je jako kdyby vám soused v obci řekl, že na semaforu můžete jezdit na červenou. Poplácáte se po ramenou, jak jste jim to nandali, ale ve skutečnosti máte zaděláno na velký malér, jestliže projedete na červenou.

Andrlíková dopis 26.9.2019 HL3_Page_2

Můj komentář. Rozsudek č.j. 16 C 96/2018-57 OS Kroměříž nenabyl právní moci, naopak byl rozsudkem odvolacího KS soudu v Brně zrušen. Tedy to co je napsáno v Rozsudku soudu I. stupně není právně závazné. Vyjádření „Tento stav bral na zřetel i Okresní soud“ lze s úspěchem považovat za hoax.

Andrlíková dopis 26.9.2019 HL4_Page_2

Můj komentář. Krajský soud v mojí civilní žalobě nemá pravomoc rušit právně nezávazné vyjádření KÚ Zlínského kraje především proto, že to není předmětem žaloby. Vyjádření KÚ ZK by musel zrušit nadřízený úřad (MV ČR), nebo pravomocný rozsudek soudu v samostatné správní žalobě. Vyjádření KÚ Zlínského kraje platí, ale jedná se jen o právně nezávazný názor. Toto tvrzení opět spadá do fake news.

Andrlíková dopis 26.9.2019 HL2_Page_2

Můj komentář. Kasační stížnost jako mimořádný opravný prostředek se podává ve správních žalobách. Moje žaloba ve věci Tiskového zákona byla civilní žaloba a tam je mimořádný opravný prostředek dovolání k Nejvyššímu soudu. Nejvyšší správní soud nemá s mojí civilní žalobou nic společného. Věta z rezignace spadá do fake news.

Andrlíková dopis 26.9.2019 HL2_Page_2

Můj komentář. Ve zmiňovaných dokumentech se exaktně nikde neříká nic o správnosti postupu redakční rady. Dokumenty jen citují Tiskový zákon a důvodovou zprávu s tím, že právně závazné stanovisko pro konkrétní případ je na rozhodnutí soudu. Věta z rezignace je hoax citací.

Objektivně je třeba uvést, že rezignace obsahuje pravdivé tvrzení, o kterém není sporu.

Andrlíková dopis 26.9.2019 HL3_Page_2


Úřední osoby by měly jednat v souladu se zákony, respektovat zásady právního státu. Jelikož se jedná o úřední osoby veřejné správy, která je ze svého principu pod kontrolou veřejnosti, musí být schopni před veřejností obhajovat své kroky i za cenu razantnější kritiky. My, jako občané a občanská společnost musíme bránit omezování svých práv jako svoboda projevu či právo na informace od úředních osob státní správy. Jen tak může existovat funkční právní stát i na nejnižší úrovni obecních samospráv.


Dodatek. Tématu se v minulosti věnovaly příspěvky Z redakční rady se stala (ne)řízená střela ze dne 6.6.2018,  ZZO č.22 – komentovaný sestřih videozáznamu bodu 11 ze dne 27.8.2017, Svoboda. Svoboda? Zapomeňte, my jsme zákon! publikovaném dne 28.11.2019.


Právní exkurz:

Za úřední osobu se dle § 127 odst. 1 písmeno d) trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.) považuje „člen zastupitelstva nebo odpovědný úředník územní samosprávy“. Členy Redakční rady volí zastupitelstvo obce a Redakční rada vykonává předepsané činnosti v rámci pravomocí schválených zastupitelstvem obce v dokumentu Pravidla pro vydávání periodika Kostka. Členové Redakční rady se tak stávají odpovědnými úředníky územní samosprávy – obce Kostelec u Holešova.

V judikátu Ústavního soudu I. ÚS 211/99 se kromě jiného uvádí. „Institucím a orgánům, jež reprezentují veřejnou moc státu, a v důsledku toho jsou nositeli rozhodnutí, jež občané napadají, přísluší vždy větší dávka tolerance, velkorysosti a nadhledu, než je tomu u jednotlivých občanů, jak o tom svědčí judikatura Evropského soudu pro lidská práva.

Výše uvedené informace a dokumenty se vztahují k činnosti vedoucí redaktorky Šárky Andrlíkové jako úřední osoby a jsou časově omezené na její mandát od 17.2.2015 (zvolení zastupitelstvem) do 12.12.2019 (přijetí rezignace zastupitelstvem).

Z prohraného soudního sporu se obec nepoučila

Krajský odvolací soud v Brně dal svým Rozsudkem plně zapravdu mým dvěma žalobám. Obec v celém rozsahu prohrála soudní spor. Obě žaloby se týkaly Tiskového zákona – povinnosti vydavatele obecního periodika KOSTKA uveřejnit příspěvek zastupitele.

Rozsudek 70Co_13_2019_112_Page_01

Rozsudek 70Co_13_2019_112_Page_02

Ignorování zákona, ztráta pudu sebezáchovy spojená s přefouknutým sebevědomím, stála obec na nejméně 53.111 Kč. Zítra 1.10.2019 máme zastupitelstvo a předložil jsem k projednání bod ohledně předepsání náhrady způsobené škody obci. Ve hře jsou 4 úřední osoby: bývalý starosta Ing. Petr Hlobil a 3 členové Redakční rady – Šárka Andrlíková, RNDr. Marcela Pospíšilíková a Mgr. Michaela Mikešková. Bude zajímavé sledovat, jestli si někdo z nich bude ochoten vytáhnout Černého Petra, nebo budou společně hrát hru na doktora Horáka.

Ve středu 25.9.2019 vyšlo nové číslo periodika KOSTKA č. 3/2019. Jelikož číslo vyšlo po pravomocném Rozsudku soudu, byl jsem zvědav, jak se obec a Redakční rada ponaučila ze soudního sporu. Nebudu Vás napínat – neponaučila. Nic na věci nezměnilo, že jsem v žádostech odcitoval část Rozsudku 70 Co 13/2019-112.

Z obsahového hlediska je dle názoru odvolacího soudu neoddiskutovatelné, že určující optikou, jež zde musí pro dané účely být nastavena, je nutnost zachování smyslu a celkového obsahového vyznění sdělení zastupitele, týkajícího se územního samosprávného celku.

Po komparaci textů žalobcem žalované zaslaných a žalovanou návazně otištěných sdělení je přitom nucen odvolací soud v obou žalovaných případech konstatovat, že redakčním zkrácením došlo k nepřehlédnutelné deformaci smyslu a celkového obsahového vyznění sdělení žalobce.

Jeden text doplňující informace nebyl zveřejněn vůbec. Už podruhé. Druhý text doplňující informace byl zase zkrácen o úvodních 6 vět. Text byl navíc otištěn bez povinného označení „doplňující informace“ (§ 15a odst. 3 TZ). Je to pořád neznalost a nedostatečná gramotnost porozumět psanému textu, nebo už jsou to naschvály a zkouška co snesu já a soudy v ČR?

Zdá se, že začínáme další kolo soudních žalob. Nevím co se ještě má stát, aby konkrétní úřední osoby v obci pochopily, že zákony se musí dodržovat.

Odstřihněte pupeční šňůru od Hlobila!

Vážená paní Pospíšilíková, je nejvyšší čas odstřihnout pupeční šňůru od bývalého starosty Hlobila. Zpřetrhat nitě loutkáře, co ze sebevědomých a přemýšlejících osob dělá poslušné loutky konající vůli loutkovodiče. Jasně a zpříma se vyrovnat s trpkými plody zasetými bývalým starostou Hlobilem. Nebát se vytáhnout z koutů úřadu obce kostlivce minulosti. To je cesta k přirozenému respektu funkce starostky obce, úctě k demokratickým principům této země a konání v souladu se zákony.

Po nástupu do funkce starostky obce se konání paní Pospíšilíkové zdálo být korektní. Byla vidět snaha přečíst si obsah smluv, text zákonů, vzdělat se na školeních, naslouchat připomínkám a korigovat případné přešlapy. Jenže jak ubíhaly týdny, přibývalo agendy a ubývalo času na řešení. Jako snadné se jevilo převzít praktiky chlebodárce funkce – bývalého starosty Hlobila: v zastupitelstvu máme pořád pohodlnou nadpoloviční většinu, lidé nás opětovně zvolili; stačí nafasovat hroší kůži a spustit informační hradbu, aby včas nezjistili co a jak děláme. Řešení je to rychlé a praktické. Sice to není demokratické, ale kdo v dědině chápe co je demokracie a na co má právo?

Možná si někteří z Vás myslí, že předchozí řádky jsou moje spekulace a fikce. Bohužel nikoliv – je to realita, kterou si dovolím doložit na třech konkrétních případech – samozřejmě s uvedením důkazních dokumentů.

Námitky k závěrečnému účtu 2018

Na ZZO č. 4 konaného dne 6.6.2019 jsem k bodu schválení závěrečného účtu obce za rok 2018 předložil připomínky.

Bod 4 ZZO 4 pripominky Petr Zurek HL

Od paní Pospíšilíkové jsem 19.6.2019 dostal odpověď.

odpoved obce na vyhrady k zaverecnemu uctu HL2

Z použitých slovních obratů a logiky argumentace bych autorství dokumentu přisuzoval bývalému starostovi Hlobilovi. Jenže jako vyřizující osobu, stejně jako jméno pod dokumentem a v digitálním podpisu najdete starostku Pospíšilíkovou. Vnucuje se závěr, že dochází k hlobilovatění: odpovídá se zcela na něco jiného, než bylo předmětem mé námitky.

Já jsem upozorňoval na vyhozených 78.193 Kč v roce 2018 firmě BHZ invest s.r.o. z Hradce Králové za žádost o dotaci.

Paní Pospíšilíková v odpovědi píše o výdajích na výběrové řízení, které v roce 2019 dělala firma ALNIO Group s.r.o. z Brna za 82.280 Kč.

Konkrétní údaje k odpovědi obce jsem dohledal ve vyžádaných dokumentech. Detailní dokumenty k projektu „Zlepšení nakládání s odpady v obci Kostelec u Holešova“ naleznete zde.

Pikantnost na závěr. Námitky jsem poslal předem písemně datovou schránkou. Na obci měli čas si námitky prostudovat a rozmyslet si, co po 13 dnech napíší do odpovědi.

Podle této bichle se musíme řídit

Začalo to hrozivě znějícím výrokem bývalého starosty Hlobila v bodě 4 ZZO č. 4 (čas záznamu 7:01): „… my se musíme řídit tím, co tady je v této bichli“. Logicky jsem obec požádal o poskytnutí obsahu „bichle“. 3.7.2019 byla moje žádost obcí zamítnuta.

dokumenty místostarosty -odmítnutí HL

Po zrušení Rozhodnutí obce Krajským úřadem, poskytla obec 13.8.2019 část složky s komediálním odůvodněním.

POSKYTNUTÍ INFORMACE na základě zrušeného rozhodnutí - místostarostova složka HL_Page_1

Scénář se opakuje jako v předchozím případě. Dle použitých slovních obratů a logiky argumentace bych za autora dokumentů tipoval bývalého starostu Hlobila. Jenže jako vyřizující osoba, jméno pod dokumentem a v digitálním podpisu je uvedena starostka Pospíšilíková. Vkrádá se opět myšlenka, že dochází k hlobilovatění: napřed obec tvrdí, že složka je soukromá a obec složku nevlastní; o měsíc později dokument ze složky obec vlastní a určitě by ho napoprvé poskytla, kdyby věděla že požaduji tento dokument. Lhát a zapírat do té doby, než mi vrchnost (Krajský úřad) plácne přes prsty – na to je třeba mít zvlášť vytříbené morální vlastnosti.

Obec prohrála soudní spor

V dlouhodobém soudním sporu s obcí o publikaci článků opozičními zastupiteli v periodiku KOSTKA pravomocně rozhodnul odvolací Krajský soud v Brně. Plně vyhověl mým dvěma žalobám. Experiment s ignorováním zákona bude obec stát nejméně 70 tisíc Kč.

Na vyhlášení rozsudku 31.7.2019 v Brně byli osobně přítomni oba hlavní aktéři protiprávního jednání – současná starostka Pospíšilíková a bývalý starosta Hlobil. Proč na jednání Rady obce č. 16/2019 dne 19.8.2019 do zápisu zamlčeli, že obec soud prohrála?

16 RO 19 zapis rada c. 16_2019 - 19. 8. 2019 2

Rozsudek nabyl právní moci dnem vyhlášení 31.7.2019 a je vykonatelný 6.8.2019. Očekával bych, že Rada obce na základě prohraného soudního sporu bude řešit úkony uložené soudem a návazná interní opatření, aby se zamezilo opakovanému porušování zákona.

Namísto toho v zápise RO č. 16/2019 najdete hlobilovatění: dobrovolně nic neříkat, nezveřejňovat dokud se někdo nezeptá, negativní informace o obci neexistují.


Vážená paní Popíšilíková, rozumím důvodům a smyslu Vaší vděčnosti bývalému starostovi Hlobilovi za instalaci do funkce starostky. Je veřejně známo, že Váš dlouholetý zaměstnavatel je od ledna 2018 v konkursu, což mimo jiné znamená propuštění zaměstnanců, registraci na úřadu práce a ztrátu příjmu. Nešlo přehlédnout časový soulad mezi úpadkem Vašeho zaměstnavatele a skokovým zdvojnásobením odměny za funkci místostarostky obce. 125 tisíc Kč od obce v roce 2018 bylo dozajista vítaným příspěvkem při ztrátě zaměstnání. Po volbách si nešlo nevšimnout Vašeho vytlačení ze třetí výsledkové pozice do křesla starostky obce reprezentující čtyřleté kapesné minimálně 2,2 miliónů Kč. Ne, peníze Vám nezávidím. Pokud budete svůj úřad vykonávat dobře a v souladu se zákony, odměnu si dozajista zasloužíte. Pokud ne, zasloužíte si kritiku. Třeba i ostrou, nevybíravou a na hraně.

Kostka 4/18: nová redakční rada, staré praktiky

Na konci roku 2018 vyšlo periodikum KOSTKA – první pod taktovkou nově zvolené redakční rady. Tajně jsem doufal, že se nová redakční rada pokusí navrátit eleganci a kvalitu naší obecní tiskoviny. Byl jsem příliš naivní, doufal jsem marně.

To co zřejmě mělo být reprezentativním představením nových zastupitelů, dopadlo spíše jako „přehlídka z policejního rejstříku“.

Kostka-1804 2

Fotit zastupitele z profilu, nadhledu či podhledu pro účel oficiálního představení veřejnosti, se prostě nedělá. To vám řekne každý editor, fotograf nebo školitel na kurzu fotografie. Nevhodný úhel záběru je navíc bohužel podtržen nedůvodně vysokým kontrastem a černobílým způsobem zpracování. Takto nešťastně byli představeni téměř všichni zastupitelé, napříč všemi kandátkami.

Možná si položíte otázku, jak to měl fotograf řešit? Pokud chtěl fotograf do periodika Kostka stejný styl, mohl zastupitele na konci zasedání požádat o pár minut zdržení, každého si postavit před nějaké pozadí (holá stěna, státní znak, dekorace na zdi, atd.) a vyfotit ho (čelní pohled, vybrat z více záběrů ten správný). Pokud se každý zastupitel chtěl prezentovat „vlastní“ fotografií, mohla nás redakční rada vyzvat, ať si pošleme svůj snímek. Což se ostatně u p. Pospíšilíkové a obou pánů Hlobilů stalo a realizovalo.

Kostka 4/2018 se na straně 11 věnuje vítání občánků, jež doprovází fotografie. Delší dobu pozoruji, že zpracování fotografií je věnována čím dál tím menší pozornost. Tentokrát mi přišlo až urážlivé, vůči foceným rodinám s dětmi, otisknout fotografie s tak velkým barevným posunem. Vše je zahaleno do žlutozeleného hávu, se kterým se fotograf vůbec nezabýval. Ostuda je to proto, že fotografie v příspěvku jsou z důležité události pro rodinu a dítě, ke kterým se nejspíš aktéři budou po letech vracet.

obcanci
Kostka 4/2018, původní fotografie strana 11

Nemám samozřejmě originální fotografii, takže jsem si musel pomoct publikovanou fotkou z periodika Kostka. Tam už samozřejmě došlo k degradaci různými kompresemi, ale pokusil jsem se alespoň nahrubo naznačit, jak by fotografie mohla vypadat.

obcanci upraveny
Kostka 4/2018, upravená fotografie ze strany 11

Když byla jmenovaná nová redakční rada, očekával jsem změnu. Byly tady historické výtky k fungování RR v minulém volebním období, a bylo možné se s nimi vyrovnat. Novými členy RR se z mého pohledu stali humanitně vzdělaní lidé ze vzdělávacího systému, kteří by mohli mít vztah a cit pro udržování a zlepšování úrovně periodika. Nevím, kde se stala chyba. Není mi zřejmé, proč redakční rada rezignovala na svou klíčovou roli, kterou jí pověřilo zastupitelstvo (čl. 5 bod 4): „… schvaluje grafickou úpravu zpravodajezpracovává příspěvky do konečné podoby pro tisk …“. Měli na korekturu čísla málo času? Neměli odvahu se s problematickými místy poprat? Mají málo zkušenností s pre-press činností a chyby jednoduše neviděli? Věřím tomu, že na nejbližším zastupitelstvu nám to někdo vysvětlí. Myslím, že si to zasloužíme.

 

Opět na titulních stránkách novin

Titulní stránky regionálního týdeníku se v posledním měsíci roku 2018 opět věnovaly kauzám spřaženými s naší obcí a především mou osobou.

Noviny Týdeník Kroměřížska nejsou k dispozici on-line. Dovolím si vyplnit tuto informačně-technologickou mezeru.

Týdeník Kroměřížska č. 49, 4.12.2018. Článek je o průběhu mojí soudní žaloby na obec ve věci porušení tiskového zákona.

Tydenik Kromerizska 181204_Page_1

Tydenik Kromerizska 181204_Page_2

Týdeník Kroměřížska č. 51, 18.12.2018. Článek popisuje, jak po více jak roce od napadení agresorem soud vynáší rozsudek nad pachatelem. Vzhledem k vadám rozsudku kauza není u konce.

tydenik kromerizska 181218 background_Page_1

Kdo koho vlastně šikanuje?

Právo na informace zakotvené v Ústavě ČR a rozpracované v zákoně 106/1999 Sb., je zásadní nástroj kontroly veřejných financí a nakládání s majetkem obcí. U nás v obci si starosta Hlobil právo na informace vykládá jako šikanování a paralyzování obecního úřadu. Je jedna žádost týdně opravdu šikanou, nebo snahou eliminovat kontrolu veřejnosti?

Zhruba 60% mých žádostí na obec tvoří zápisy Rady obce a zastupitelstva, protože se jedná o klíčové a závazné dokumenty obce. Obec sice zveřejňuje jakýsi dokument tohoto typu v internetové aplikaci uzob, ale obsah může být kdykoliv pozměněn. Záhlaví každého zápisu RO generovaného z uzob obsahuje červeně napsané Upozornění, že se jedná o neúplný zápis.

15RO 17 zapis rada c. 15_2017 - 31. 7. 2017 170829_Page_1

Konkrétně zápisy na uzob nejsou podepsány a není uvedeno datum, což jsou zásadní požadavky zápisu vyplývající ze zákona o obcích. K tomu se přidává fakt, že listinný originál obsahuje jiný text než zápis na uzob. Porovnejte níže 2 různé zápisy stejného zasedání Rady obce č. 15/2017:

Web obce, aplikace uzob: detail zápisu RO č. 15/2017 ze dne 31. července 2017. Bez nezbytných podpisů starosty a místostarostky a bez datumu vyhotovení.

15RO 17 zapis rada c. 15_2017 - 31. 7. 2017 170829_Page_3

Vyžádaný listinný originál: detail zápisu RO č. 15/2017 ze dne 31. července 2017. Obsahuje nezbytné podpisy starosty a místostarostky a datum vyhotovení.

15 RO 17 zapis rada c. 15_2017 - 31. 7. 2017 original 3

Určitě jste si všimli, že originál zápisu v části Diskuze obsahuje důležité informace dotýkající se všech občanů ohledně přípravy veřejně závazné vyhlášky a informace o průběhu veřejné zakázky v hodnotě 9 mi. Kč. Bez vyžádaného originálu bychom se včas informace nedozvěděli.

Díky vyžádaným dokumentům jsem např. obci ušetřil 29 tis. Kč za chybu administrátora VZ, byla zrušena smlouva administrátora VZ kvůli konfliktu zájmů, na zakázce VO obec ušetřila 141 tis. Kč.

Mohl jsem poslat méně žádostí? Ano, mohl. O 60% méně. Stačilo by, aby obec na svých stránkách rovnou zveřejňovala podepsané, právně právoplatné zápisy. Dozajista by ubylo podpásových útoků od starosty Hlobila na veřejném zasedání zastupitelstva.

11-ZO-16 komentovaný sestrih Inventura1

11-ZO-16 komentovaný sestrih Inventura2

11-ZO-16 komentovaný sestrih Inventura3

Po tomto podlém a neoprávněném útoku starosty Hlobila na ZZO č. 16 se zastupitelského mandátu vzdal Ing. Ladislav Pospíšilík. Sestřih videozáznamu opatřeného titulky můžete shlédnout zde. Původní autentický a nezkrácený záznam projednávaného bodu 11 naleznete zde.

Pranýřování pokračuje i na stránkách periodika KOSTKA.

č. 3/2016, strana 2, příspěvek starosty Hlobila

Kostka 1603 2

č. 4/2016, strana 2, příspěvek místostarostky Pospíšilíkové

Kostka 1604 2

Rada obce lhala a vysmívala se 373 petitentům

Je to asi největší podraz Rady obce ve volebním období 2014-2018. Neznalost problematiky, neschopnost se zorientovat, umanutost, papalášská arogance moci a odmítání vést konstruktivní dialog vedly nakonec u mnoha slušných a zapálených spoluobčanů v obci k tomu, že aktivity pro zájmový a spolkový život v obci vzdali.

Úvodem bych se chtěl všem 373 petitentům omluvil za lež obsaženou ve Stanovisku Rady obce na předanou Petici „za zachování provozu školní jídelny současným zřizovatelem„. Já vím, moc to nepomůže. Tou dobou jsem ani nebyl zastupitelem a na zasedání jsem chodil jen jako divák-pozorovatel bez možnosti jednání významně ovlivnit. Ale dnes jako zastupitel cítím spoluzodpovědnost za nespravedlnost, kterou někteří kolegové zastupitelé vůči Vám napáchali. Stydím se za jejich jednání, za účelovou lež, ve které více jak rok pokračovali. V době podání petice a odpovědi RO, byla školní jídelna provozována ZŠ, jejímž zřízovatelem je obec. Od 1.9.2015 jídelnu neprovozuje ZŠ a obec není zřizovatelem žádného subjektu provozující jídelnu.

 • 21.5.2015 byla petice předána do rukou starosty Hlobila. Petice je adresována obci, vedení obce, radě obce a zastupitelům. Zastupitelé nikdy petici neobdrželi, starosta Hlobil dvakrát selhal – petice nebyla evidována ve spisové službě a nebyla distribuována adresátům, kterým byla určena (zastupitelé).
 • 16.6.2015 vydává RO stanovisko „… školní jídelna i nadále zůstane v majetku Obce Kostelec u Holešova pod současným zřizovatelem„.

12 RO 2015 7 bez podpisu HL_Page_1

 • 23.6.2015 ZZO č.7. V bodě 7 b) je schválen (pro 8, proti 6) dodatek ke zřizovací listině ZŠ: od 1.9.2015 organizace nevykonává činnost školní jídelny. Jinými slovy, to co RO napsala před týdnem je lež. Do 31.8.2015 byla zřizovatelem jídelny ZŠ, od 1.9.2015 to je Scolarest (Eurest).

ZO 7 4 HL

 • Na několika zasedáních zastupitelstva opakovaně vznášíme dotaz, kdo je zřizovatelem školní jídelny. Je evidentní, že RO tápe v rozdílech kdo je majitel, zřizovatel a provozovatel. Diskuze je obvykle dlouhá, nic neobjasňuje a obvykle končí starostovým „dětem chutná“.
 • 8.12.2016 ZZO č. 17, bod diskuze. Zdeněk Ballnér zastupitelům vysvětluje, kdy obec (ZŠ) přestala být zřizovatelem školní jídelny a kdo je současným zřizovatelem. Já předkládám dokument školského úřadu Zlínského kraje co jsem si nechal vypracovat. Radek Pospíšilík žádá starostu o písemnou odpověď kdo je zřizovatelem školní jídelny.

kdo je zrizovatel KU Zlin 161121 HL

14-ZO-18 Diskuze Hlobil

starosta Hlobil: Ale pořád Obec zřizuje školu, ale už bez školního stravování.

Šméčko za 7 mega?

Plán rozvoje sportu kulišácky ukrýval záměr postavit fotbalistům za 7 miliónů šatny s hospodou o 40ti místech. Pachuť že se jedná o šméčko podtrhují dokumenty z několikaleté přípravy, aniž by byli zastupitelé kdy se záměrem seznámeni.

 1. Květen 2016. Rada obce zamítá cenovou nabídku na dřevostavbu šaten za více jak 6 mil. Kč s tím, že je to moc a je třeba hledat jiné řešení.
 2. Srpen 2016. Rada obce zadává za 25 tis. Kč vytvoření studie fotbalových šaten. Šatny dle studie vychází na 7 mil. Kč. Nikdo se vytvořenou studií nezabýval (není o tom záznam).
 3. Prosinec 2017. Rada obce zadává za 107 tis. Kč zhotovení projektové dokumentace na šatny za 7 mil. Kč.
 4. Červen 2018. Rada obce předloží zastupitelstvu obce dokument „Plán rozvoje sportu“, ve kterém je ukryt plán na šatny za 7 mil. Kč.
 5. Projekt šaten (podobně jako studie) nikdy nebyl zastupitelům předložen k vyjádření, projednání, nebo schválení.

Nechme promluvit fakta.

2.5.2016 RO: 6 miliónů je moc, hledejme jiné řešení.

RO 10/2016 ze dne 2.5.2016, bod 4 kalkulace dřevostavby šaten za více jak 6 mil. Kč.

10 RO 16 zapis rada c. 10_2016 - 2. 5. 2016_Page_2

22.8.2016 RO: nechme zpracovat studii za 25 tisíc Kč.

RO 17/2016 ze dne 22.8.2016, bod 14 objednání „Studie novostavby šaten“ za 25.000 Kč.

17 RO 16 zapis rada c. 17_2016 - 22. 8. 2016_Page_4

4.12.2017 RO: zadání projektu za 107 tis. Kč

RO 24/2017 ze dne 4.12.2017, bod 6 zadání projektové a inženýrské dokumentace na „Novostavbu šaten u fotbalového hřiště“ za 107.000 Kč.

24 RO 17 zapis rada c. 24_2017 - 4. 12. 2017_Page_3

9.2.2018 konečně získáváme studii šaten

Na základě žádosti dle 106/1999 Sb. mi obec poskytuje studii fotbalových šaten.

 • zastavěná plocha 40x10m
 • 4 šatny pro 73 osob (2x hosté, domácí, rozhodčí)
 • klubovna s barem pro 40 osob
 • rozpočet 7 mil. Kč hrubá stavba (!)

K tématu se na FB rozvinula zajímavá diskuze. Příspěvky diskutujících si můžete přečíst zde.

Komentář na závěr

Nemám nic proti chlapeckému fotbalu a proti fotbalu vůbec. Ale opravdu všichni v obci chtějí hrát jenom fotbal? Neměla by se obec zabývat rozvojem a podporou rozmanité škály sportů? Neměla by obec podporovat stejnou měrou dívky jako chlapce? Jsem přesvědčen, že úkolem obce je vytvářet všem dětem a mládeži podmínky pro rozvoj celého spektra volnočasových aktivit – jak sportovních tak mimosportovních či kulturních. Ukázat dětem, že existují i jiné aktivity než kolektivní masový fotbal. Že jsou i individuální sporty nebo menší skupinové sporty. Každé dítě je individuální osobnost a je na nás (obec, škola, rodiče), jestli unikátní zájmy dítěte mu pomůžeme rozvinout, nebo ho znormalizujeme do masově ovladatelné loutky.

Aby nedošlo k mylnému výkladu předchozího textu, naformuluji to jinak. Jestli je to pro děti potřebné, nejsem proti rekonstrukci fotbalových šaten o které se 3 roky šušká. Jako obec bychom měli brát v úvahu potřeby všech občanů obce. Uvažovat s větším nadhledem a komplexněji, kdy a jakou investici máme v čase realizovat. Stanovit si krátkodobé a dlouhodobé investiční priority. A to mi v současné chvíli chybí.

Tištěná verze kostelecuholesova .eu

Dnes byly do schránek občanům Kostelce u Holešova a Karlovic distribuovány v papírové formě vybrané příspěvky z webu a FB kostelecuholesova .eu.

kostelecuholesova eu 180618 web 01

Po delší dobu se nedaří v obecním periodiku KOSTKA, placenému z veřejných prostředků, zveřejnit v nezkrácené a neupravené verzi odlišné názory na dění v obci. Komunikaci s vydavatelem periodika KOSTKA jsem vyhodnotil jako neefektivní. Čas, energii a finanční zdroje jsem proto nasměroval do právě distribuované tiskoviny, kterou dostáváte do schránek. Klíčové je nezadatelné právo na informace každého z Vás, které jde ruku v ruce se svobodou volby a rozhodování. Aby demokracie a právo nebylo jen frází na papíře, ale každodenním prožitkem každého z nás.

Interaktivní on-line pdf verze ke stažení zde.

Dotaz na cenzuru

Do obecního periodika KOSTKA jsem poslal k otištění příspěvek splňující nová pravidla. Vydavatel z neznámých důvodů můj původní text zkrátil, zcenzuroval a ve výsledku změnil jeho smysl. Na ZZO č. 27 jsem položil písemný dotaz starostovi Hlobilovi, odpovědnému za periodikum KOSTKA, na základě jakých konkrétních právních důvodů bylo do mého textu zasaženo.

Ve své písemně položené otázce jsem uvedl porovnání obou dokumentů – zaslaného a otištěného. Jistě vám neuniklo, že můj text o délce 982 úhozů splnil požadovaný limit 1000 úhozů. Obcí publikovaný text byl zkrácen na 694 úhozů. Níže si můžete oba texty porovnat – žlutě vyznačené bylo vydavatelem zcenzurováno.

porovnani

Nejabsurdnější cenzura mi přijde vypuštění slova videozáznam. Vulgární ani urážlivé mi slovo videozáznam nepřijde. To že videozáznam ze zastupitelstva pořizuji je ostatně uvedeno v každém zápise a předsedající Petr Hlobil to vždy v úvodu nahlas oznámí. Videozáznam tedy nebude protizákonný. Jediný důvod cenzury slova videozáznam co mi napadá je – obsah. To co kdo veřejně řekne na veřejném zasedání zastupitelstva, je na videozáznamu. A tím pádem si to kdokoliv může poslechnout. Jestli řečník mlátí prázdnou slámu a krmí nás bezobsažnými frázemi, jestli projednávané věci rozumí, nebo přišel bezmyšlenkovitě zvedat ruku dle připraveného scénáře. Díky videozáznamu publikovaném na webu, je zasedání zastupitelstva obce Kostelec u Holešova pod širokou veřejnou kontrolou. Tak širokou, že to asi přátelé starých pořádků nedokáží rozdýchat.

Na mé úvaze bude asi něco pravdy. 10.5.2018 přišla odpověď na mou otázku.

Stanovisko redakční rady Konečná verze_Page_1

Stanovisko redakční rady Konečná verze_Page_2

Konkrétní právní důvody, na které jsem se ptal ve své otázce, jsem se nedozvěděl. Přípis co mi byl 10.5.2018 zaslán nebudu v tuto chvíli komentovat, protože je v běhu stížnost podaná ke Krajskému úřadu Zlínského kraje. Věřím ve zdravý úsudek vnímavých čtenářů, kteří si dozajista svůj názor na konání vydavatele periodika KOSTKA udělají.

Kompletní doklady k této žádosti ze dne 3.4.2018 naleznete zde.

Máme mít strach o zdraví a život, když projevíme odlišný názor?

Dělá bordel v obci, říká o zastupiteli ten, co ho napadl. Není to novinářská zkratka v titulku článku Zlínského deníku, ale realita ze soudní síně hlavního líčení s útočníkem, kterému nově hrozí až 12 let.

Zlínský Zlinsky denik titulka 180511deník v pátek 11. května 2018 v čísle 108 otisknul, hned na druhý den po konání hlavního líčení, článek redaktorky Jany Zavadilové. Informace čerpala přímo v soudní síni z výpovědí účastníků trestního řízení při veřejném pojednávání na okresním soudě v Kroměříži.

Tištěnou verzi článku si můžete přečíst zde.

Zlinsky denik 180511

Jak jsem doprovodil odkaz článku na FB profilech, dovolím si i zde upřesnit některé nepřesnosti v článku. Soudkyně zadala znalecké posudky ohledně posouzení těžké újmy na zdraví (mého a mé manželky). Soudkyně chce mít podklady pro rozhodnutí o překvalifikování trestného činu na těžkou újmu na zdraví. Státní zástupce při líčení navrhnul rozšíření obvinění o útok na úřední osobu pro výkon pravomoci. Soudkyně tento návrh posoudí po vypracování znaleckých posudků.
Z útoku je natočený videozáznam, který je založen ve spisu na soudě jako důkaz. Kvůli presumpci neviny jej není možné zveřejnit. Škoda, že se včera na soudě videozáznam nepřehrával – přítomná paní redaktorka by dostala zřetelnější obraz jak a hlavně proč se útok na mou osobu odehrál.


Komentář. Je určitě zajímavé porovnat pětiměsíční názorovou přizpůsobivost starosty a rady obce k násilnému útoku na mou osobu. Do hlavního líčení 10.5.2018 nebyl jediný náznak, že by se obec distancovala od násilí v obci. Publikovaná vyjádření akcentovala, že lžu a šířím nepravdy a za útok si tedy můžu sám. Po vyřknutí hrozby 12ti letého trestu při jednání soudu starosta Hlobil mění rétoriku a do Zlínského deníku opatrně prohlašuje, cosi o nepřijatelnosti agrese.Že by do té doby nevěděl, že agrese nepatří do civilizované demokratické společnosti? Nebo měl jiné informace a jiná očekávání, jak bude útok stíhán? Kde je pravda, ví jen on. Co by si ale občané Kostelce u Holešova od starosty či rady obce určitě zasloužili, je jasné a jednoznačné odsouzení projevů násilí v obci. Myslím, že na to všichni čekají.

8.1.2018, dopis rady obce č.j. OÚKUH/001/2018

… k nežádoucím emocím přispívá šířená lež. To platí obecně o každém občanovi této obce, tedy i o Vás. Na Vámi šířené polopravdy, lži a zavádějící informace jste byl několikrát upozorněn. (pozn. bez uvedení konkrétních důkazů)

Klidné atmosféře v obci také škodí Vámi často podávané stížnosti k nadřízeným a dozorovým orgánům. V žádné ze zpráv z výsledku jejich šetření nebylo konstatováno, že by vedení obce jednalo proti zájmům obce a jejích občanů. (pozn. odvolání, stížnost, odpor, apod. jsou zákonné prostředky jak se domoci náprávy věci; nadřízené orgány kontrolovaly dodržování zákona obcí a zkonstatovaly jeho porušení obcí)

Jako členové rady obce Kostelec u Holešova preferujeme a zasazujeme se o klidnou pracovní atmosféru v obci a dobré sousedské vztahy. K tomuto nabádáme při každé možné příležitosti i ostatní spoluobčany, také Vás. Jsme přesvědčeni o tom, že útok na Vaši osobu nebyl promyšleným, plánovaným činem, nýbrž neuváženým, zkratovitým jednáním jednotlivce, ke kterému by za jiné situace nedošlo.

27.2.2018, Týdeník Kroměřížska

K tomu, aby v obci byl klid, můžete výrazným způsobem přispět i Vy, pane Žůrku. A to tím způsobem, že budete kolem sebe šířit pravdivé a objektivní informace. Vyzýváme Vás, pane Žůrku, chovejte se slušně ke svému okolí a nemusíte mít obavy z místní občanské války. (redakční citace z dopisu rady obce 8.1.2018)

11.5.2018, Zlínský deník

Zastupitelstvo obce je po celé volební období výrazně polarizováno. Opoziční zastupitelé mají často velmi vyhraněné názory a postupy, se kterými se vedení obce musí vypořádat, i když to není vůbec jednoduché. Řešit ale rozdílnost názorů agresí je nepřijatelné.
Zdroj: https://kromerizsky.denik.cz/zlociny-a-soudy/dela-bordel-v-obci-rika-o-zastupiteli-ten-co-ho-napadl-20180510.html

Máme se bát o zdraví a život?

Napadený zastupitel skoro nevychází z domu, zní titulek z hlavní strany týdeníku Kroměřížska. Je to novinářská zkratka, nebo mezistupeň k umlčení nepohodlných názorů v Kostelci u Holešova?

Týdeník Kroměřížska 27. února 2018 v čísle 9 otisknul na titulní stránce článek redaktora Pavla Mašlaně o události a následcích mého napadení.

tydenik kromerizska 180227 A

Jelikož se jedná o regionální týdeník, nemusí se text článku dostat ke všem čtenářům těchto stránek. Kompletní článek si můžete přečíst zde.

tydenik kromerizska 180227 B

tydenik kromerizska 180227 C

Pro úplnost uvádím dopis rady obce, na který se v článku starosta Hlobil odvolává. Dopis je mimochodem součástí oficiálního zápisu rady obce č. 1/2018 (bod 8). Tedy veřejné stanovisko rady obce.

obec KuH Odpověď na dopis Ing. Petra Žůrka_Page_1

Nechci se tady zabývat trestně právními záležitostmi – otázkou viny a trestu. To je exkluzivní pravomoc orgánů činných v trestním řízení (policie, státní zástupce) a nezávislého soudu. Předpokládám, že případ objektivně a v souladu se zákonem vyšetří a vykonají patřičně úkony v rámci svých povinností a kompetencí.

V obci Kostelec u Holešova se 18.12.2017 odehrál násilný trestný čin – ublížení na zdraví, porušení domovní svobody a nebezpečné vyhrožování. Objektem útoku jsem byl já jako zastupitel, tedy úřední osoba. Příčinou útoku byly mé aktivity jako opozičního zastupitele. Chápu, že můžeme mít rozdílné názory na to, co a jak má místní samospráva řešit. Od toho existují v našem demokratickém právním státě volby, v nichž volíme své zástupce do zastupitelstva obce. Logicky někteří zvolení zastupitelé budou ve vládnoucí koalici a někteří v opozici. Vládnoucí koalice se bude snažit prosadit své plány, opozice se bude snažit plány koalice kontrolovat a předkládat protinávrhy. Tedy půjde o výměnu argumentů, názorů, dokladů, či právních stanovisek nadřízených úřadů či soudů. Tak je nastaven a funguje demokratický systém. Prosazování názorů násilím, fyzickým útokem či likvidací protivníka rozhodně do demokratického systému nepatří. Zažívali to novináři jako Sabina Slonková či teď nedávno Ján Kuciak, bohužel s fatálním koncem

Proč se o věci tak dlouho rozepisuji? V případě napadení mé osoby 18.12.2017 nerozumím postoji rady obce a vládnoucí koalice – jak se obec postavila či spíše nepostavila k násilnému útoku v obci. Dodnes jsem nikde nezaznamenal, že by se obec/rada/zastupitelstvo distancovalo od násilí v obci. Nemusí se nutně stavět na stranu agresora či oběti. Stačí, aby jasně a nahlas zaznělo, že s násilím nesouhlasí. Teď jsem byl cílem útoku já. Ale co když pro názorové neshody to příště bude jiný zastupitel či jiný názorový oponent? Co když to třeba příště bude Vaše dítě ve škole, protože si rodiče dovolili nahlas říct kritickou připomínku? Nebo třeba Vaše dítě bude terčem násilí, protože je odlišné od ostatních děti? Nebo třeba příště někdo zaútočí na fanouška týmu soupeře? Nebo třeba příště bude terčem útoku příznivec jiného druhu hudby? Rozhodně nechci podněcovat černé představy o bezpečnosti v Kostelci u Holešova. Ale bez toho, aby se obec jasně vymezila k násilí a násilnému řešení sporů, násilí v obci může neřízeně eskalovat. Agresoři si řeknou – obec k útoku mlčí, tedy ho schvaluje. A to uznáte, že není dobře. Obec by v žádném případě neměla, třeba i skrytě mlčením, podporovat násilí v obci. Jde o bezpečnost nás všech, jde o bezpečné žití v obci Kostelec u Holešova.

Dílčí audit 2017 – bez pochybení by to nešlo?

13. prosince 2017 proběhl dílčí audit. Auditorka opět upozorňuje (bohužel i opakovaně) na porušování pravidel obcí. Významnější sebereflexi jsem ze strany obce zatím nezaznamenal.

2 Audit 2017 1_Page_01

Celou zprávu auditorky si můžete přečíst zde.

Pracovní cesty

Na straně 5 zprávy se uvádí, že v roce 2016 auditorka upozorňovala na nesprávnost postupu při schvalování pracovních cest.

Z dokumentu jsem pochopil, že praxi obec nezměnila a nereagovala na výtku. Proto auditorka musela výtku zopakovat v závěrečném shrnutí v bodě B. Zdá se vám to malicherné trvání na zbytečných detailech? Věřte tomu, že v životě může mít takové opomenutí fatální následky. Pokud by se na služební cestě něco stalo bez příkazu k pracovní cestě, nebude to klasifikováno jako pracovní úraz včetně všech finančních následků. A dozajista to znáte ze své práce – vedoucí vám napřed musí podepsat doklad o vyslání na pracovní cestu a až potom můžete vyrazit. V obci je to identické.

Pronájem školní jídelny – Scholarest

Evergreen. Snad každá zpráva auditorky řeší tento svérázný způsob pronájmu obecního majetku soukromému podnikateli.

2 Audit 2017 1_Page_072 Audit 2017 1_Page_08Auditorka znovu (a opakovaně) upozorňuje, že nastavením podmínek ve smlouvě obec poskytuje soukromému podnikateli nepřímo finanční podporu z veřejných prostředků, aniž by to měla řádně ošetřeno smlouvou o dotaci. Odborně se tomu říká nedovolená podpora soukromého podnikání z veřejných prostředků ( čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie), problematiku řeší ÚOHS – více informací zde.

Dále auditorka (opět opakovaně) upozorňuje na chaos v kompetencích, který v obci máme. Jestliže smlouvu schválí zastupitelstvo, dodatek ke smlouvě musí schválit stejný orgán (tedy opět zastupitelstvo a nikoliv rada). To by rada mohla například udělat dodatek k původní smlouvě, ale se zcela novým obsahem, který by absolutně změnil smysl a cíl původní smlouvy. A to samozřejmě není možné.

Směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu

Dvakrát toto zastupitelstvo schvalovalo Směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Směrnice je důležitá proto, aby byla jasná pravidla o nakládání s veřejnými prostředky. Aby se minimalizoval neprůhledný či nevýhodný výběr dodavatele, aby se obrousily hrany ohledně podezření z korupce při zadávání veřejných zakázek. Směrnice je dozajista chvályhodným počinem.

2 Audit 2017 1_Page_08

Proč ale rada obce porušuje tuto Směrnici, kterou sama navrhla a prosadila? Auditorka si porušení samozřejmě musela všimnout.

Závěrem je korektní poznamenat, že dílčí zpráva auditorky slouží jako podnět k nápravě nalezených chyb, pokud se chyby dají napravit. Doufejme, že se obec popsané chyby a nedostatky pokusí napravit a v závěrečné zprávě auditorky za rok 2017 se již neobjeví.

KU zrušil odmítnutí obce poskytnout vítěznou nabídku Etmonta

Po poměrně zdlouhavé korespondenci žádostí, odmítnutí a odvolání mi Krajský úřad Zlínského kraje dal opět zapravdu, že mám právo, aby mi obec poskytnula vítěznou nabídku Etmonta na veřejné osvětlení. Přeci jen jedná se o zakázku v hodnotě 1/4 ročního rozpočtu obce.

rozhodnuti KU Zlin KUZL80796_2017 171128_Page_1

rozhodnuti KU Zlin KUZL80796_2017 171128_Page_1

Povinný (Obec) v zamítnutí napřed argumentoval tím, že požadovaná nabídka do veřejné soutěže nebyla vytvořena z veřejných zdrojů a pak dodatečně přidal argument, že Etmonta považuje svou nabídku za obchodní tajemství. Zvláštní je, že podobná argumentace zaznívala na ZZO 24, když byl dotazován administrátor VZ.

Z předchozích konzultací s ÚOHS a jinými administrátory VZ bylo očekávatelné, jak KÚ Zlínského kraje rozhodne.

rozhodnuti KU Zlin KUZL80796_2017 171128 HL_Page_5

Své odůvodnění KÚ Zlínského kraje zahajuje zdůrazněním smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím.

rozhodnuti KU Zlin KUZL80796_2017 171128 HL_Page_4

Dále se v textu odůvodnění KÚ Zlínského kraje vypořádává s jednotlivými argumenty povinného – „bez použití veřejných prostředků“ a „jedná se o obchodní tajemství„.

rozhodnuti KU Zlin KUZL80796_2017 171128 HL_Page_4

rozhodnuti KU Zlin KUZL80796_2017 171128 HL_Page_5

Komentář. Není mi srozumitelný postup obce, přesněji úředníků co zaujali odmítavé stanovisko při poskytnutí dokumentů (P. Hlobil a B. Rušikvasová) a vypracovali odůvodnění odmítnutí. Proč od 24.10.2017 s nimi musím argumentačně soupeřit, aby mi poskytnuli vítěznou nabídku Etmonta veřejné zakázky na veřejné osvětlení v obci? Proč se obec snaží oddaloval poskytnutí? Proč se snaží, abych se k dokumentu nedostal? Skrývá se v nabídce nějaký kostlivec? Byla nabídka nesprávně vyhodnocena hodnotící komisí? Porušil někdo zákon a snaží se to zamést pod koberec? Bojí se, že něco objevím a zveřejním? Nevím kde je pravda. Jen mi přijde podezřelé netransparentní jednání obce spojené s oddalováním (byť zákonným) poskytnutím informací. A je také možné, že se pletu a obec vše okolo veřejné zakázky udělala na 1*. Téměř dvouletá historie okolo veřejného osvětlení mi ale napovídá být spíše ostražitý než shovívavý. Pro korektnost je třeba uvést, že 8.12.2017 povinný poskytnul informace na nosiči dat zaslaným doporučeným dopisem.

Kompletní dokumenty ohledně žádosti ze dne 24.10.2017 naleznete zde.

 

 

 

Kontrola KU konstatovala porušení Tiskového zákona obcí

Krajský úřad Zlínského kraje při místním šetření 14.11.2017 konstatoval, že obec porušila ustanovení §8 odst. 2 Tiskového zákona při vydávání periodika Kostka.

KOSTKA_mistni_setreni HL_Page_1

Zjištěné porušení povinnosti obce Kostelec u Holešova, jako vydavatele periodika Kostka, uvedené v Úředním záznamu z místního šetření provedené Krajským úřadem dne 14.11.2017.

KOSTKA_mistni_setreni HL_Page_2

Tiskový zákon (TZ – zákon č. 46/2000 Sb.) za porušení jednotlivých paragrafů zákona neuvádí sankce. Výjimkou jsou přestupky uvedené v §17 TZ, což jsou zjednodušeně řečeno povinnosti vydavatele ohledně oznamovací povinnosti, registrace, uvádění povinných údajů či rozesílání povinných výtisků. Za tato porušení jsou v témže §17 TZ uvedeny i sankce. Je zřejmé, že na tuto část zákona se kontrolní a dozorové orgány soustředí a vydavatel by si povinnosti měl ohlídat.

Komentář: Otázkou zůstává, kdo za chybu může a nese odpovědnost. Vydavatelem periodika Kostka je obec Kostelec u Holešova, jejíž statutárním zástupcem je starosta ing. Petr Hlobil. Pak tu máme redakční radu (místostarostka M. Pospíšilíková, bývalá zastupitelka M. Mikešková, vedoucí redaktorka Š. Andrlíková), osobu výkonné redaktorky Š. Andrlíkové a v neposlední řadě i Radu obce (starosta P. Hlobil, místostarostka M. Pospíšilíková, radní V. Rušikvas, radní T. Marek, radní T. Hlobil). Kdo má jaké povinnosti a kompetence je pospáno v dokumentu Kostka – pravidla pro vydavani. Jsem přesvědčen, že kontrolních mechanismů při vydávání periodika Kostka má obec docela dost (výkonná redaktorka, redakční rada). Pokud by tyto interní mechanismy selhaly, pak nejvyšší a poslední odpovědnost má statutární zástupce obce P. Hlobil. Nejenže je poslední instancí ve smyslu kontroly, ale de jure je i jedinou odpovědnou osobou, zda obec koná v souladu s právními předpisy. Obávám se, že příčina bude nejspíše skryta v dlouhodobé neochotě kompetentních osob znát a porozumět textu zákonných norem, nedostatečné a nedůsledné kontrole, v dlouhém souboji o kompetence ventilovanými jako cenzura, neochotě se podrobit zákonům a nastaveným pravidlům. Netvrdím, že to musí být pravda, ale z tříletého pozorování to na mne dělá tento dojem. 

Realizace veřejného osvětlení

Ve středu 15.11.2017 jsem dostal následující e-mail. Autor se podepsal, souhlasil s publikováním, ale nepřál si zveřejnit své jméno.

Zdravím Vás,

pane Žůrek máte výborné stránky co se děje u nás v Kostelci! Plně s Vašimi názory souhlasím.
Teda řeknu Vám, že rekonstrukce veřejného osvětlení je totální katastrofa. Dělníci kteří věčně posedávají, a když už se do něčeho pustí, tak to opravdu stojí za to. V ulici na bytovkách je to pořádně ,,pěkně“ vykopané, hluboké zákopy jako za války 🙂 Dnes tam k vůli budoucímu světlu museli stromy ořezat, některé pokácet a další jsou poškozené, což se mi teda vůbec nelíbí. Nebylo řečeno, že nic se nesmí  poškodit a vykácet?
Myslel jsem že kabely osvětlení povedou pod vjezdy (prošťouchnutí) k bytovkám, ale dnes je začali rozbíjet sbíječkou a vykopávat, to bude obec dělat i nové vjezdy?? Také by mne zajímalo, jak je možné že v bytovce kde bydlí pan Marek z Etmonty tak kabely povedou pod vjezdem a ostatní dvě bytovky budou mít vjezdy vykopané? Asi nějaká protekce….

Ještě by mne zajímalo, zda firma Etmonta si náhodou na práci dělníky nenajímá, jelikož mají na autech a bagru napsanou firmu PSM plus a i jiné logo na oblečení?

S pozdravem

K realizaci veřejného osvětlení jsem za sebe původně nechtěl nic psát, protože poslední dobou emoční projevy okolo VO vytláčejí do ústraní objektivní informace a předkládaná fakta. Jenže e-mail Autora mne přiměl k tomu, abych dohledal patřičné pasáže v projektové dokumentaci a zkonfrontoval je se skutečností provádění stavby. Pro přehlednost jsem vybral 6 oblasti: Kácení stromů, Zabezpečení výkopů a vstupů do domů, Překopání komunikace versus protlak, Pokládání kabelů do rýhy, Čistota komunikací a Hloubka výkopů. U každé oblasti napřed uvádím citaci z PD a dále fotografie skutečného provedení stavby (pořízené 18., 25., 27. a 29.11.2017).


Kácení zeleně

V projektové dokumentaci je na několika místech uvedeno, že nedojde ke kácení porostů.

 • strana 2 bod B.1 f Popis území stavby
 • strana 6 bod B.2.6. základní technický popis staveb – část uložení kabelů v zemi
 • strana 10 bod B.8 b Zásady organizace výstavby.

216003-B.0-technická zpráva_Page_02

216003-B.0-technická zpráva_Page_06

216003-B.0-technická zpráva_Page_10

m-5DD32885A

m-5DD32884A

m-5DD32883A

m-5DD32886A

m-5DD32888A

Z dokumentačních fotografií je zřejmé, že došlo ke kácení porostů. Jsem přesvědčen, že zhotovitel nedodržel požadovaný postup projektanta a investora.

Zabezpečení výkopů a vstupů do domů

Projektová dokumentace v části B.7 Ochrana obyvatelstva a v části B.8. Zásady organizace výstavby stanovuje požadavky na zabezpečení výkopů dřevěnou zábranou a vstupů do domů přes přechody se zábradlím.

216003-B.0-technická zpráva_Page_10

216003-B.0-technická zpráva_Page_10

m-5DD32898A

m-5DD32906A

m-5DD32914A

m-5DD32915A

m-5DD32921A

m-5DD32918A

m-5DD32909A

m-5DD33109A

m-5DD33110A

m-5DD33107A

Z dokumentačních fotografií je zřejmé, že výkopy nebyly nikde zabezpečeny dřevěnou zábranou a jen sporadicky výstražnou páskou. Přechody k domům buď nebyly instalovány vůbec, nebo nebyly opatřeny zábradlím. Jsem přesvědčen, že zhotovitel nedodržel požadovaný postup projektanta a investora a ohrozil bezpečnost obyvatel.

Překopání komunikace versus protlak

Projektová dokumentace definuje, jak mají být provedeny přechody přes komunikace. Přes silnici III třídy (hlavní procházející obcí) a účelové komunikace vyznačené ve výkresech PD půjde o bezvýkopovou technologii (protlak). V ostatních případech půjde o výkop. Tedy pokud není ve výkresech uvedeno „protlak“, bude výkop.

216003-B.0-technická zpráva_Page_06

Bytovky

Protlak v PD není uveden nikde (výkres zde a zde). Přesto bytovky 266, 267 a 268 mají protlak pod komunikací, bytovka 248 má výkop.

216003-C.2.2-situace polohopis

m-5DD32903A

m-5DD32904A

m-5DD32905A

m-5DD32906A

Zahájí

Vjezd před domem č.p. 98, pozemek p.č. st. 37 a domem č.p. 126, pozemek p.č. st. 38. V projektu není uveden protlak, z dokumentačních fotografií je zřejmé že protlak byl realizován.

216003-C.2.8-situace polohopis

m-5DD33231A

Vjezd před domem č.p. 110, pozemek p.č. st. 64 a domem č.p. 118, pozemek p.č. st. 65. V projektu není uveden protlak, z dokumentačních fotografií (nerozebraná dlažba) je zřejmé že protlak byl realizován.

216003-C.2.9-situace polohopis

m-5DD33240A

m-5DD33241A

m-5DD32911A

m-5DD33242A

Vjezd před domem č.p. 112, pozemek p.č. st. 66/2. V projektu není uveden protlak, z dokumentačních fotografií (nerozebraná dlažba) je zřejmé že protlak byl realizován.

216003-C.2.9-situace polohopis

m-5DD33244A

m-5DD32912A

Vjezd před domem č.p. 119, pozemek p.č. st. 67. V projektu není uveden protlak, z dokumentačních fotografií (nerozebraná dlažba) je zřejmé že protlak byl realizován.

216003-C.2.9-situace polohopis

m-5DD32916A

m-5DD33246A

Není zřejmé, proč selektivně došlo k nedodržení PD a proč došlo ke zvýhodnění jedněch obyvatel a jiných ne.


Pokládání kabelů do rýhy

Kabely v rýze mají dle PD být pokládány do pískového lože 80mm a zasypány vrstvou písku o stejné tloušťce. Nakonec mají být kabely označeny výstražnou červenou PVC fólií.

216003-B.0-technická zpráva_Page_06

216003-B.0-technická zpráva_Page_06

m-5DD32900A

m-5DD32901A

m-5DD32902A

m-5DD32896A

m-5DD32897A

m-5DD33105A

m-5DD33106A

m-5DD33266A

m-5DD33268A

m-5DD33270A

m-5DD33271A

m-5DD33281A

Dokumentační fotografie dokládají, že kabely do výkopu nebyly ukládány do pískového lože 80 mm, nebyly zasypány vrstvou písku stejné tloušťky jako lože a nebyly označeny výstražnou červenou PVC fólií. Ukládání do pískového lože u takto rozsáhlé stavby by nutně muselo vyžadovat uskladnit velké množství písku, ale nikde na stavbě tento materiál není uložen. Pracovníci měli jen malé operativní množství písku na přívěsném vozíku pro usazování stožárů. Jsem přesvědčen, že zhotovitel nedodržel požadovaný postup projektanta, investora a ČSN 736006.


Čistota komunikací

Na konci PD na straně 11 v bodě B.8 – Zásady organizace výstavby v bodě d) se uvádí: „výkopek nesmí být v žádném případě ukládán na vozovku místní komunikace.

216003-B.0-technická zpráva_Page_11

m-5DD32881A

m-5DD32894A

m-5DD32908A

m-5DD32922A

m-5DD32924A

m-5DD33234A

m-5DD33235A

m-5DD33238A

m-5DD33239A

m-5DD33254A

m-5DD33260A

m-5DD33262A

m-5DD33264A


Hloubka výkopů

PD cituje normu ČSN 332000-5-52 jak hluboko mají být uloženy kabely ve výkopu. Volný terén hloubka 800 mm, v chodníku hloubka 600 mm, ve vozovce hloubka 1200 mm. Požadavek normy je logický, aby nedošlo díky malé hloubce k deformaci či přeseknutí kabelu.

m-5DD33280A
Volný terén, má být 800 mm, je necelých 700 mm

m-5DD33282A
Volný terén, má být 800 mm, je necelých 700 mm

m-5DD33283A
Volný terén, má být 800 mm, je necelých 700 mm

m-5DD33285A
Vozovka, má být 1200 mm, je 670 mm

m-5DD33287A
Volný terén, má být 800 mm, je necelých 700 mm

m-5DD33288A
Vozovka, má být 1200 mm, je 850 mm

m-5DD33289A
Vozovka, má být 1200 mm, je 800 mm

m-5DD33290A
Volný terén, má být 800 mm, je necelých 700 mm


Poznámka závěrem

Stavební dozor se najímá a odpovídá investorovi, zda zhotovitel realizuje práce dle zadání a projektové dokumentace. Dohledové pravomoce má samozřejmě také zadavatel – investor (obec). To, že si zhotovitel (firma Etmonta s.r.o.) najal externího subdodavatele (PSM Plus s.r.o.) je přípustné, nicméně odpovědnost za kvalitu díla a provedení dle projektové dokumentace stále nese zhotovitel (Etmonta s.r.o.).


Dne 30.11.2017 byly doplněny některé texty a fotografie.

Odpověď Petra Měrky diskutujícímu „občan KuH“

Autor „občan KuH“ napsal komentář, který jsem zamítnul pro nesplnění pravidel pro komentáře na tomto webu. Jelikož se obsah textu týkal kolegy Petra Měrky, text jsem mu přeposlal k vyjádření. Zde je jeho text.

Dne 23.11.2017 napsal autor „občan KuH“ k příspěvku Odpověď na komentář od „Jožin“ komentář.

Před nějakou dobou pan zastupitel Žůrek řešil parkování aut v obci. Nedávno jsem jsi všimnul, že Váš kolega zastupitel Měrka parkuje dokonce v křižovatce a to Vám pane Žůrek nevadí? Udělejte mu prosím přednášku o pravidlech. Jen pro pořádek, třeba to neví, kde se může a nemůže stát. Vy přece znáte všechny zákony a předpisy.

Nejdříve jsem neměl v úmyslu na anonymně plivnutou jedovatou slinu jakkoliv reagovat.

Potom jsem si ale s hrůzou uvědomil že „občan KuH“ s velkou pravděpodobností vlastní řidičský průkaz. Pravděpodobně taky jezdí s autem po Kostelci.

Trochu mě mrazí při pomyšlení že člověk který má problém pamatovat si základní pravidla silničního provozu pravděpopdobně projíždí okolo mojí maminky když je zrovna na procházce se svojí pravnučkou (a mojí vnučkou).

Občanovi KuH pravděpodobně zavazí můj bílý Renault Megane, který bývá občas zaparkován na křižovatce mezi Janečkovou a Hráčkovou zahradou.

mapa

Jak je zřejmé z přiloženého textu § 27 odst. 1 písmeno d) zákona o provozu na pozemních komunikacích 361/2000 Sb., je to zcela v souladu s pravidly.

citace zakona1

Prosím tedy pěkně „občane KuH“ než se stane neštěstí, navštiv nějakou dobrou autoškolu, za drobný obnos ti určitě rádi osvěží znalosti dopravních předpisů. Nebo si je aspoň přelouskej formou samostudia.

Ať se nestane nějaké neštěstí.

(v plném znění je najdeš třeba tady : https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361#cast1)

A omlouvám se, mám ještě jednu prosbu.

Vážený „občane KuH“. Pokud budeš mít zase někdy problém s tím jakým autem jezdím, kde s ním stojím, jak blbě se tlemím, kolik vzduchu vydýchám nebo cokoliv jiného, neobtěžuj prosím žádné prostředníky. Překonej vrozenou plachost a zavolej mi, nebo napiš email, určitě tvoje problémy nějak vyřešíme.

Kontakty na mě zná v Kostelci několik desítek lidí, na obecním úřadě je mají taky a na internetu je nebude problém vyhledat.

Kdyby přece tak email je merka.petr(zav)email.cz a telefon 603722223.

 

KU vyhověl mé stížnosti na obec

Od srpna 2017 úředníci obce Kostelec u Holešova (B. Rušikvasová, P. Hlobil) nesprávně vyřizují žádosti o zápisy Rady obce. Ačkoliv žádost podává právnická osoba, obec dokumenty poskytuje fyzické osobě. Krajský úřad Zlínského kraje akceptoval mou stížnost a Rozhodnutím přikázal obci správně poskytnout požadované informace.

Krajský úřad Zlínského kraje dne 10.11.2017 vydal Rozhodnutí, kterým přikázal obci Kostelec u Holešova, aby žadateli o informace, společnosti Big Original s.r.o., poskytnula požadované informace.

KU Zlin rozhodnuti 171110_Page_1

KU Zlin rozhodnuti 171110_Page_1

Ve zkratce o co se jedná. Dle zákona 106/1999 Sb. – zákon o svobodném přístupu k informacím – má každý právo požádat o informace vzniklé z veřejných prostředků (zjednodušeně řečeno). Je lhostejné, jestli se jedná o fyzickou osobu (občana), nebo o právnickou osobu (firma, instituce apod.). Kdo o informace požádá, ten je musí obdržet. V tomto konkrétním případě žádá firma Big Original s.r.o. (právnická osoba), ale obec informace poskytuje Ing. Petru Žůrkovi (fyzické osobě). Navíc tento svůj postup obec poněkud absurdně zdůvodňuje:

„Protože Vaše společnost požaduje „originální zápis z jednání rady obce“ a jednatel společnosti a zároveň jediný společník je zastupitelem obce Kostelec u Holešova, poskytujeme Vám informaci jako zastupiteli obce Kostelec u Holešova.“

Absurditu zdůvodnění obce Vám přiblížím na ilustračním příkladu (záměrně přehnaném). Firma (právnická osoba) – např. Pilana nebo Meopta – požádá obec Kostelec u Holešova o informace. Obec ale tyto informace neposkytne firmě (žadateli), ale vrátnému ve firmě. Zdůvodní to tím, že vrátný (fyzická osoba) je zastupitelem v obci Kostelec u Holešova.

Komentář závěrem. Je možné, že si úředníci obce chtěli zjednodušit práci a neposkytnout dokumenty s výmluvou, že je zastupitelé již mají k dispozici. Je klidně možné, že se úředníkům obce nechtělo anonymizovat poskytované dokumenty. A je také možné, že úředníci obce nevnímají rozdíl mezi právnickou a fyzickou osobou. Netuším, co je pravý důvod pochybení úředních osob obce – B. Rušikvasové a Ing. Petra Hlobila. Důležité je, že Krajský úřad Zlínského kraje udělal Rozhodnutí a tím obci objasnil jak má dodržovat a aplikovat zákon v praxi.

Veškeré dokumenty si můžete prohlédnout v horním menu ŽÁDOSTI O INFORMACE, konkrétně 16.10.2017 – Big Original, originální zápis RO č. 20/2017.

KU rozhodnul o pochybení obce

Netuším, který z úředníků obce Kostelec u Holešova (B. Rušikvasová, P. Hlobil) pochybil při vyřizování mé žádosti o faktury za telefonní účty od Vodafone. Ať to byl kdokoliv, anonymizace všech 795 volaných čísel odporuje logice a zdravému rozumu. Krajský úřad Zlínského kraje dal zapravdu mému odvolání a zrušil předchozí rozhodnutí obce.

Krajský úřad Zlínského kraje svým Rozhodnutím ze dne 6.11.2017 zrušil Rozhodnutí obce Kostelec u Holešova o částečném odmítnutí mé žádosti o informace ze dne 25.9.2017.

KU ZLIN rozhodnuti 171106_Page_1KU ZLIN rozhodnuti 171106_Page_1

Ve stručnosti o co jde. Požádal jsem o faktury za obecní telefony za 4 měsíce (červen – září). V příloze faktur jsou volaná čísla. Na účtě čísla 724184620, které jako služební mobil používá Ing. Petr Hlobil, bylo realizováno 795 odchozích hovorů a 1 SMS zpráva. Úředníci obce všech 795 čísel bez výjimky zakryli (anonymizovali) s odůvodněním na ochranu osobních údajů. Jenže zákon 101/2000 Sb. na ochranu osobních údajů se týká pouze fyzických osob a ne právnických osob. Tedy netýká se úřadů, firem, státních institucí, barevných linek atd. A že by ze služebního telefonu 724184620 starosty obce ze 795 telefonátů za 4 měsíce nebyl ani jeden pro právnické osoby? Tomu asi věří jen ti úředníci, co rozhodnutí vydali.

Veškeré dokumenty si můžete prohlédnout v horním menu ŽÁDOSTI O INFORMACE, konkrétně 25.9.2017 – faktury Vodafone 6/2017 –.

Na závěr si dovolím vysvětlující komentář. Možná někoho z Vás napadlo, proč chci vědět komu se z obecního telefonu volá. Odpověď je jednoduchá. Jednak na tyto informace máme ze zákona právo, abychom dokázali kontrolovat správu věcí veřejných, hospodaření s majetkem obce a nakládání s finančními prostředky. Touto žádostí jsem si také chtěl prověřit tvrzení vyřčená na zastupitelstvu obce, které má následky v porušení zákona.

Odpověď na komentář od „Jožin“ II.

Autor „Jožin“ napsal komentář k příspěvku „Odpověď na komentář od „Jožin“„. Pro lepší přehlednost jsem svou odpověď napsal do tohoto příspěvku.

Opět prosím mějte na paměti, že text komentáře autora „Jožin“ nebyl nijak redigován, jazykově upravován, či do něj jakkoliv zasahováno.

Dobrý den.pane Žůrek mě zajíma jestli není střet zájmů(když Vy fotíte pro obec,a dŕíve místostarosta opravoval za pěkné peníze osvětlení?)

Pane autore „Jožin“, je hezké, že se mne ptáte zda nedochází ke střetu zájmů, ale ptáte se špatné osoby. Já jsem soukromá fyzická osoba. Nejsem úřad státní správy, nejsem dohledový, dozorový či kontrolní orgán, nejsem soud, kterým jediným přísluší konat ve věci obsahu vaší otázky.

Ve své otázce o střetu zájmů zmiňujete mou osobu. Před napsáním takovéhoto tvrzení vám vřele doporučuji si napřed prostudovat fakta. Pro obec jsem fotil a fakturoval ještě než jsem se stal zastupitelem, takže ke střetu zájmů rozhodně nemohlo dojít. Zakázku na natočení propagačního videozáznamu o obci, co si Rada obce objednala ještě v době kdy jsem nebyl zastupitelem, jsem jednostraně vypověděl dne 31.1.2016 dokumentem oznameni o ukonceni praci 160131 právě z důvodů střetu zájmů. Dokument byl projednán 15.2.2016 v bodě 5 zasedání RO 4/2016 – zápis si můžete pročíst zde.

Ve své otázce střetu zájmů dále zmiňujete bývalého místostarostu Luďka Mlčáka. Relevanci Vašeho tvrzení, že „opravoval za pěkné peníze osvětlení“, nedokáži posoudit, a ani mi nepřísluší (viz text výše). Spíše mne zaujalo použité slovní spojení „pěkné peníze“ – cítím z něj závist a zlobu. Zaujalo mne proto, že stejné slovní spojení používá zastupitel Radim Tkadlčík, který si na 24. ZO vyžádal od obce dlouhý seznam dokladů právě ohledně oprav veřejného osvětlení – viz zápis ZO č.24. Je možné, že zastupitel Radim Tkadlčík a autor „Jožin“ je jedna a táž osoba. Ostatně proč ne. Každý zde na těchto stránkách má právo své názory buď podepsat svým jménem, nebo se skrýt za neurčitou přezdívku. Volba osobní odpovědnosti je na autorovi.

Nevím jak daleko a hluboko chce autor „Jožin“ jít ve svém investigativním hledání pravdy ohledně střetu zájmů zastupitelů. Možná autorovi „Jožin“ pomůže seznam přijatých faktur. Z něj se dá vyčíst, že obci v období 2015-2016 fakturoval dodávky a služby jen jediný zastupitel Radim Tkadlčík (IČO 72322446), a to 11 fakturami v celkové částce 106.266 Kč.

 • 16.314 Kč, údržba obce, došlo 30.4.2015
 • 6.950 Kč, opravy, došlo 11.6.2015
 • 2.400 Kč, dřevěný rám has. zbrojnice, došlo 11.6.2015
 • 10.230 Kč, montáž zábradlí, došlo 2.9.2015
 • 4.330 Kč, dveře, došlo 2.9.2015
 • 51.905 Kč, zastávka Karlovice, došlo 23.9.2015
 • 1.380 Kč, dřevěné lavečkové latě, došlo 5.11.2015
 • 1.250 Kč, dřevěný rám, došlo 6.6.2016
 • 7.740 Kč, opravy MŠ, došlo 10.8.2016
 • 1.960 Kč, dřevěný rám, došlo 10.8.2016
 • 1.807 Kč, oprava dveří kotelny dům seniorů, došlo 7.12.2016

Možná autor „Jožin“ tuto informace nepoužije, ale chtěl jsem mu pomoct zdrojovanými a dokladovanými dokumenty při hledání pravdy o střetu zájmů zastupitelů.

Odpověď na komentář od „Jožin“

Autor „Jožin“ napsal komentář k příspěvku „Je radní Marek ve střetu zájmů, nebo ne?“. Cítím potřebu obšírněji odpovědět na jeho komentář, a proto volím formu samostatného příspěvku.

Ve svém komentáři se autor „Jožin“ věnuje třem tématům. Prosím mějte na paměti, že text komentáře nebyl nijak redigován, jazykově upravován, či do něj jakkoliv zasahováno. K prvnímu tématu autor „Jožin“ píše.

čtu si co tu píšete.já osobně, jako občan Kostelce, bych to viděl jako výhodu.Radní Marek pracuje ve firmě která vyhrála výběrko.tudíž si pohlídá kvalitu práce.a případné nedostatky mu omlátí o hlavu občané.

Když jsem text četl poprvné, myslel jsem si že jde o sarkasmus či ironii. Po opakovaném čtení jsem ale pochopil, že autor „Jožin“ myslí svůj text vážně. Nejspíš naivně vážně, protože takhle dnešní svět nefunguje. Proč? Zkuste se zamyslet na následujícími fakty.

Radní Tomáš Marek za svou funkci člena Rady obce Kostelec u Holešova pobírá měsíčně odměnu 1.196 Kč hrubého. Jako zaměstnanec firmy Etmonta s.r.o. pobírá Tomáš Marek měsíční plat nejméně 11.000 Kč hrubého, zhruba 10x více. Tedy pokud by Tomáš Marek v plnění dodávky pro obec z titulu radního šel proti svému zaměstnavateli, riskoval by ztrátu nejméně 90% svých příjmů a zároveň by riskoval své stálé zaměstnání. Funkce zastupitele a radního je politická – za rok ve volbách může být všechno jinak a funkci v příštích volbách nemusí získat žádnou.

Proč by tedy radní Tomáš Marek riskoval profesní kariéru a příjem ze zaměstnání, když příjem z politické funkce je nejistý a nicotný v porovnání s pracovním poměrem? Úvaha autora „Jožin“ v této části postrádá jakoukoliv logiku a smysl. Tomáš Marek nepůjde proti svému zaměstnavateli, aby chránil a hájil zájmy obce Kostelec u Holešova.

Druhé téma komentáře autora „Jožin“.

to je to samé ,když někdo fotí pro obec a stojí to za houby,tak si ho příště obec nenajme.toho tragéda.

Obávám se, že autor „Jožin“ v textu svého komentáře myslel na mou osobu. Netuším, zda-li má autor „Jožin“ vzdělání jako kunsthistorik, či je členem Asociace profesionálních fotografů, nebo zasedá v odborných porotách fotografických soutěží. Vzhledem k rétorice textu a bez podpoření konkrétními výtkami se kloním k názoru, že tato část komentáře autora „Jožin“ pochází nejspíš ze skupiny hospodských výkřiků.

Mimochodem, v tomto volebním období jsem ještě 1 celý rok fotografoval pro obec 2 události. Pokud by má práce byla tak tragická, proč jí starosta Hlobil dvakrát objednal a nechal zaplatit?

Třetí téma komentáře autora „Jožin“ se týká kontroly nakládání s veřejnými prostředky a majetkem obce.

Pane Žůrek,Vy jako člověk zákona znalý.Myslíte si že jde zjistit ,popřípadně potrestat bývalé vedení obce když by se zjistilo pochybení.když se teď řeší to osvětlení(mám tušení že osvětlení v obci opravoval místostarosta )to není protiprávní?děkuji za odpověd.

Je chválihodné, že se autor „Jožin“ zajímá, zda je s veřejnými financemi a veřejným majetkem obce řádně nakládáno. Autor „Jožin“ může jako občan využít svého práva nahlížet na konání obce při nakládání s veřejnými prostředky a majetkem obce. Může začít na zastupitelstvu obce a radě obce. K dispozici jsou mu kontrolní mechanismy zákonů 128/2000 Sb, 106/1999 Sb, 255/2012 Sb, 134/2016 Sb., 500/2004 Sb. a další. Nechci brát autorovi „Jožin“ chuť do hledání pravdy, ale každé přestoupení zákona má své doby promlčení. U vraždy je to 20 let, nezaplacená faktura 3 roky a podobně. Obávám se, že se autor „Jožin“ měl svá podezření začít rozpracovávat poněkud dříve. Pokud se autor „Jožin“ sám na to necítí a chce s věcí něco dělat, nezbývá než si najmout kvalitního advokáta, co problematice rozumí. Ale to samozřejmě bude stát peníze. Kvalitní advokát zvláště.

Je radní Marek ve střetu zájmů, nebo ne?

Kolega zastupitel Měrka zapochyboval, zda radní Marek není ve střetu zájmů, když jeho zaměstnavatel vyhrál v obci ve výběrovém řízení zakázku za 3,5 mil. Kč.

A protože je lepší se přímo zeptat než živit dohady a spekulace, oslovil kolega Měrka e-mailem všechny zastupitele tímto textem.

„Pán z Dobré zakázky poměrně dramaticky hovořil o problému který nastal s únikem informací o technických detailech výběrka a o záhadném ranním telefonátu ohrožujícím férovost výběrového řízení.
Mohl by se jej prosím pan starosta zeptat jak tedy v kontextu tohoto problému vidí to že se výběrového řízení nejen účastnila ale jej i vyhrály firma jejíž zaměstnanec jednak navrhoval úpravy požadavků technických parametrů svítidel ve výběrku a také seděl ve výběrové komisi předešlého zrušeného výběrka a měl tak přístup ke konkurenčním nabídkám (i když předešlého zrušeného výběrka)?“

Podobné pochybnosti se mi také honily v hlavě. Vzal jsem záznamy z patřičných bodů 23. a 24. zastupitelstva, sestříhal jsem vystoupení týkající se této problematiky a pro méně seznámené s problematikou jsem doplnil komentářem s bublinami. Podívejte se na videozáznam, má 7,5 minut.

radni Marek sestrih

Domnívám se, že sestřih videozáznamu by mohl pomoci při formulování odpovědi na dotaz zastupitele Měrky. Také se domnívám, že jak my zastupitelé, tak i účastníci veřejné zakázky máme tímto k dispozici exaktní informace, pokud si budeme chtít utvořit vlastní názor.


Pro pořádek chci znovu a poněkolikáté zopakovat, že nejsem proti opravě či rekonstrukci veřejného osvětlení v naší obci. Od samého začátku opakuji, že je ostuda, že se např. na Plachetkách dosud nesvítí. Nekompromisní ale budu v procesu a provedení výběrového řízení, tedy aby vše proběhlo v souladu se zákonem. Jednak budu pod rozhodnutím zastupitelstva spolupodepsán a potom výběrová řízení dělám mnoho let, mám velmi bohaté zkušennosti a tím i povinnost méně znalé kolegy zastupitele upozorňovat na chyby co jako obec děláme.


Původní zdrojové nesestříhané videozáznamy

Odpověď na komentář od „PetrH“

K příspěvku „Je to šméčko, nebo ne?“ napsal autor PetrH komentář, ve kterém mne označil za manipulátora s veřejným míněním. Pro lepší srozumitelnost jsem se rozhodnul odpovědět autorovi PetrH samostatným příspěvkem.

Úvodem chci jasně uvést, že nemám problém se sklonit před zákonem. S čím ale mám problém, je účelové užívání a zneužívání zákona státními institucemi, obecní samosprávy nevyjímaje.

Z komentáře autora PetrH jsem pochopil, že se několik let zabývá veřejnými zakázkami a to nejspíš za úplatu. Možná je PetrH právník, nebo má právní vzdělání. Já právní vzdělání nemám – jsem jen vystudovaný jaderný fyzik. V návaznosti na mou letitou mezinárodní praxi v IT pomáhám od roku 2010 při digitalizaci kin městům a obcím s výběrovými řízeními. Nikoliv ovšem jako administrátor za úplatu, ale zdarma například při přípravě dokumentace, nebo v roli člena hodnotící komise či externího poradce. Troufám si říct, že díky tomu mám pestrou zkušennost z příprav a průběhu technologických výběrových řízení – jak by se měly udělat správně, nebo čeho se vyvarovat.

PetrH ve svém komentáři, kromě jiného, vyjádřil svůj názor.

„Nevím jestli je autor tak hloupý, nebo si myslí, že má hloupé čtenáře. Nebo to je tak, že neumí pochopit psaný text. Jinak by nemohl napsat toto: „tak za každé slovo ohledně obsahu nabídek, kromě další škody, bych měl obci zaplatil 100.000 Kč.“

Za můj život jsem podepsal já, nebo moji zákazníci mnoho NDA. Takže institut NDA je mi poměrně dobře známý. Text NDA co podepisovali členové Hodnotící komise se příliš nelišil od praxe NDA jiných VZ v ČR, co jsem měl možnost zažít.

Zapis_z_hodnoceni_24Z-4-1 HL_Page_5
text NDA, co podepisovali členové Hodnotící komise


První odstavec NDA co mi byl předložen, byl shodný s textem pro Hodnotící komisi. S tím jsem neměl žádný problém jej podepsat.

úvod předloženého textu NDA, je shodný s textem, co podepisovala Hodnotící komise


Další 2 odstavce předloženého textu NDA jsou již problematické a nemohl jsem je v tomto konkrétním případě akceptovat.

tato část textu je vytvořena specificky pro mne, po členech Hodnotící komise takto specifický závazek zadavatel nechtěl


hrozbu pokuty je opět vytvořena specificky pro mne, po členovech Hodnotící komise takový závazek zadavatel nepožadoval


Potíž předloženého NDA starostou Hlobilem a místostarostkou Pospíšilíkovou je v jeho nepřiměřenosti a v nerovném přístupu k mé osobě vzhledem ke členům Hodnotící komise. Proč členové Hodnotící komise mají text o 1 větě a já výrazně specifičtější text s neúměrně vysokou sankcí? Jsem přesvědčen, že zadavatel by měl měřit všem stejně a v rámci jedné VZ dávat všem podepsat stejný text NDA.

Je třeba zmínit ještě jednu důležitou informaci z praxe VZ u nás v obci. Před jednáním 20. ZO (27.4.2017) jsem požádal naprosto stejným způsobem, zda bych mohl nahlédnout do nabídek uchazečů VZ „Obnova krajinné zeleně v k.ú. Kostelec u Holešova“ a prověřit korektnost postupu Hodnotící komise podle naší směrnice. Obec mi nabídky poskytnula (bez podepsání NDA), já jsem zkontroloval požadavky zadavatele a uvedl do check-list tabulky, jak jsem zvyklý. Přitom jsem zjistil, že jeden uchazeč zásadním způsobem nesplnil požadavky zadavatele – nepředložil výkaz výměr. Hodnotící komise dle naší směrnice uchazeče měla vyloučit a dále nehodnotit, což ale neučinila. Při jednání ZO jsem zjištěné skutečnosti přednesl v připomínkách k bodu 4 zastupitelům a dokument je založen v zápise z jednání 20. ZO

Chápu, že autor PetrH z „pohledu náhodného kolemjdoucího“ se nechtěl hlouběji zabývat dokumenty ohledně této VZ. Nicméně se domnívám, že alespoň letmé prostudování usnesení 23. ZZO č. 6/23Z/2017 ze zápisu ZZO 23, by nejspíš poupravilo některé jeho výroky.

zapis zastupitelstvo c. 23 - 17. 8. 2017_Page_5

Z textu usnesení je nepochybně zřejmé, že VZ není zadávána v režimu zákona (ZZVZ), ale dle naší směrnice. Směrnice vznikla z požadavku naší auditorky KÚ Zlín. Zjednodušeně řečeno ze ZZVZ musíme především dbát naplnění §6. Na literu a požadavky směrnice se snažím dohlédnout, právě díky negativní zkušennosti z průběhu našich předchozích VZ, jak popisuji výše.

Přemýšlel jsem, proč se autor PetrH tak intenzivně zajímá o čistotu právního provedení VZ u nás v obci. Proč se dožaduje co nejrychlejšího zveřejnění svého příspěvku ze dne 19.9.2017 urgencemi 21.9. a 22.9.2017? Proč právě v tuto chvíli a u tohoto příspěvku? Problémů okolo VZ v naší obci je a bylo spousta, včetně zásahů či zrušení od ÚOHS. A příspěvků jak na zdejších stránkách tak na FB bylo za více jak rok publikováno taktéž hodně.

Souhlasím s názorem autora PetrH ohledně „nízkého právního povědomí všech občanů“. A jsem rád, že mi chce svým osvětovým komentářem pomoci se zlepšením právní vzdělannosti občanů naší obce. Sice se mi nepodařilo na internetu dohledat stopy autora PetrH a jeho osvětových aktivit, ale to může být chyba na mé straně a nemusí nutně znamenat znevažování jeho bohulibé aktivity vůči naší obci.


Slovníček pojmů.
 • NDA (Non-disclosure agreement) – dohoda o mlčenlivosti.
 • ZZVZ – zákon o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb.
 • VZ – veřejná zakázka zadávaná v režimu ZZVZ, či v režimu interní směrnice zadavatele
 • ZD – zadávací dokumentace VZ
 • ÚOHS – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže; dohlíží nad dodržováním ZZVZ
 • FB – Facebook; v tomto konkrétním případě www.facebook.com/kostelecuholesova

Komentář k příspěvku „Je to šméčko, nebo ne?“

Včera jsem zde a na facebooku publikoval příspěvek „Je to šméčko, nebo ne?“. Není obvyklé, aby mi záhy po zveřejnění příspěvku lidé nevěřícně telefonovali, psali maily či komentáře. Jeden komentář z FB, ale velmi výstižně popisuje situaci u nás v obci. Po dohodě s autorem publikuji plné znění jeho komentáře doplněné o dokumenty.

Pan starosta má ten problém, že na jakýkoliv náznak kritiky (a jakýkoliv neočekávaný dotaz bere jako kritiku) reaguje strašně defensivně ofensivním způsobem. Stačí se ho zeptat na nějakou drobnost a on se chová, jako by mu někdo sprostě vynadal, navzdory tomu, že většinou by mu stačilo jednoduše odpovědět, případně poopravit nějaké drobné pochybení a všechno by fungovalo tak, jak by mělo fungovat. Na otcovo doporučení jsem si stáhl Kostku (2/2017) a přečetl si Příspěvek starosty obce a nestačil jsem se divit. Vždycky, když jsem v nějakém sporu, tak se snažím pochopit, čeho se snaží můj oponent docílit a jaka je jeho vize řešení problému. Obvykle to dost pomáhá v zorientování se v situaci. V případě pana starosty jsem dospěl k tomu, že jeho vysněný postup by byl zadat práci na osvětlení první firmě, která mu padne do oka, s nikým to nekonzultovat, zaplatit za to libovolnou částku, která by se mu zdála rozumná, a mít to z krku. To, že mu do toho někdo „kecá“ a upozorňuje ho na různá procesní pochybení, považuje za osobní útok na svůj majestát. Legrace je, že to, proti čemu stojí, není opozice, která by byla proti jeho plánu opravit osvětlení, jelikož opozice chce dosáhnout téhož, nicméně trvá na zachování zákonných norem a postupů (a tím ochránit obec před sankcemi a dalšími s tím spojenými problémy). Pan starosta prostě nemá emoční inteligenci ani měkké dovednosti nutné k jakékoliv debatě a daleko více by mu vyhovovalo být osvíceným diktátorem svého malého území (obce), nicméně zastupitelská demokracie institut osvíceného diktátora vylučuje, nemluvě o tom, že na funkci osvíceného diktátora pan starosta nemá schopnosti ani intelekt, takže kdyby měl zastupitelstvo, které by mu na všechno kývalo a zvedalo ruce, tak by se nejpozději do půl roku dostal do průšvihu takových rozměrů, že by to odskákala celá obec.

Článek v Kostce byl takový ubrečený slint na téma „jak si opozice dovoluje být v opozici“, to že se v závěru schovává za „milujicí náruč“ místního faráře (dle mého názoru bigotního uřvaného hlupáka, ale to nechme stranou), už je jenom taková samožerská perlička, kterou v podstatě říká: „My dva, já a pánbůh, víme, jak to mám těžké“.

No a materiály k nahlédnutí v jeden všední den od tří do pěti a proti čestnému prohlášení o mlčenlivosti, to už je evidentně jenom zoufalý pokus o minimalizaci rizika, že mu do toho zase bude někdo mluvit.

Snažil jsem se z počátku pana starostu chápat a rozumět tomu, že nemá lehkou práci a potýká se s určitým stresem, tudíž může být občas nedůtklivý a uzavřený, ale v současnou chvíli si myslím, že je na práci starosty naprosto nekompetentní a neměl by to dělat, jelikož takříkajíc nepomáhá, nýbrž škodí. Práce starosty ho stojí spousty duševních sil a energie, nicméně neprodukuje prakticky žádný pozitivní výstup pro obec. Ovšem vzhledem k jeho přístupu ke kritice nelze očekávat, že by se u něj objevila nějaká sebereflexe, která by vedla k tomu, aby více poslouchal konstruktivní kritiku a poznámky k věci (jeho slovy – klacky pod nohy), nebo k tomu, aby ůřad starosty dobrovolně opustil. Takže do konce jeho funkčního období nastane ještě spousta „roztomilých“ situací, nekonstruktivních konfliktů a průšvihů s úřady. Stále se ještě domnívám, že v případě pana starosty se nejedná o zlou vůli nebo touhu obec poškodit. Jedná se o lidskou hloupost, neschopnost a přesvědčení o vlastní skvělosti. A to je strašlivý průser.

Vladimír Mariachi Dulava

Je to šméčko, nebo ne?

Snažil jsem se rozptýlit svoje podezření, že průběh 3,5 mil. veřejné zakázky na osvětlení v obci je šméčko. Na mé často nevinné dotazy reaguje starosta Hlobil obstrukcemi nebo kličkami, jen abych se něčeho nedopátral a nezveřejnil to.

Na úvod chci znovu poněkolikáté zopakovat, že nejsem proti opravě či rekonstrukci veřejného osvětlení. Od samého začátku opakuji, že je ostuda, že např. na Plachetkách se dosud nesvítí. Nekompromisní ale budu v procesu výběrového řízení, tedy aby vše proběhlo v souladu se zákonem. Jednak budu pod rozhodnutím zastupitelstva spolupodepsán a potom výběrová řízení dělám mnoho let a mám velmi bohaté zkušennosti.

Vstřícně, ještě před jednáním 24. zastupitelstva 19.9.2017, jsem chtěl oficiálně nahlédnout do hodnocení a nabídek uchazečů, abych při jednání ZO nezdržoval. V předstihu jsem vznesl požadavek na starostu Hlobila. Po několika dnech mailem potvrdil, že nabídky uchazečů budou připraveny 18.9.2017, tedy pouhý 1 den před zastupitelstvem a to mezi 15 a 17 hodinou.

Re_ kompletni nabidky uchazecu VZ na VO

Určitě si dokážete představit, kolik lidí má v pracovní den čas mezi 15 a 17 hodinou zajít na obec a nahlédnout do dokumentů. Z mnou oslovených zastupitelů nikdo. Tak jsem na 15h vyrazil sám. Nějaké obálky byly na stole, ale napřed starosta Hlobil s místostarostkou Pospíšilíkovou mi předložili k podepsání formulář čestného prohlášení. Hned na začátku jsem se zarazil u věty, že získané informace použiji jen pro sebe a nesmím je nikomu říct. Třeba ani kolegům na zastupitelstvu. Třeba ani na veřejném zasedání zastupitelstva.

cestne prohlaseni VO

Snažil jsem se oběma přítomným vysvětlit, že takovéto čestné prohlášení je nesmyslné a já ho rozhodně nemohu podepsat. V podstatě by mi tím zakázali, abych jako zastupitel k předloženým nabídkám cokoliv řekl, abych projevil svůj svobodný názor zaručený Ústavou a zákonem o obcích. Snažili se argumentovat tím, že od toho tady máme hodnotící komisi a administrátora veřejné zakázky a těm musíme slepě věřit. Na můj argument, že my jako zastupitelé rozhodujeme o veřejné zakázce a každý z nás máme právo znát proč se tak rozhodujeme se mi dostalo odpovědi – podepište a můžete se do nabídek podívat. Tak jsem odešel pryč.

cestne prohlaseni VO

Pokud bychom toto absurdní čestné prohlášení vzali do důsledku, tak za každé slovo ohledně obsahu nabídek, kromě další škody, bych měl obci zaplatil 100.000 Kč. Připadá Vám to také absurdní? Máte z toho také pocit, že mne chtějí zastrašit, abych nenahlédnul do nabídek a rozkryl práci hodnotící komise? Že by ve výběrku bylo opravdu nějaké šméčko, když se takhle zvláštně brání?

Na závěr připomínám. Jedná se o veřejnou zakázku. Financovanou z veřejných peněz. Schvalovanou na veřejném zasedání zastupitelstva. Podléhající kontrole veřejnosti. Tak proč tolik skrývaček a obstrukcí, které logicky musí vyústit v podezření na šméčko? Odpověď je možná jednoduchá: 3,5 mil. Kč.

Čtvrtý pokus opět špatně?

Další pokus, čtvrtý v pořadí, o výběrové řízení na veřejné osvětlení v obci čeká nejspíš předčasné zrušení. Stejně jako v předchozích případech. Kdo tentokrát udělal chybu? Starosta Ing. Petr Hlobil? Administrátor Dobrá zakázka?

Již čtyřikrát byl učiněn pokus vyhlásit a realizovat výběrové řízení na veřejné osvětlení v obci. První pokus ze dne 5.8.2016 byl pro postup obce v rozporu se zákonem zrušen Úřadem pro hospodářskou soutěž dne 5.11.2016 a obec musela zaplatit 30.000 Kč.

Druhý pokus ze dne 8.12.2016 byl zrušen rozhodnutím zastupitelstva dne 28.2.2017. Naštěstí ještě předtím, než byla VZ vyhlášena. Při té příložitosti byl vyměněn administrátor VŘ.

Třetí pokus byl zahájen 28.6.2017. Veřejná zakázka byla uchazečem napadena a Úřad pro hospodářskou soutěž začal regulérnost VŘ prověřovat. Zastupitelstvo dne 17.8.2017 rozhodlo o vyloučení jednoho uchazeče a o zrušení výběrového řízení. Zrušení výběrového řízení bylo v usnesení 5/23Z/2017 podmíněno nabytím právní moci o vyloučení uchazeče.

zapis zastupitelstvo c. 23 - 17. 8. 2017 oznacene_Page_5

Čtvrtý pokus schválilo zastupitelstvo 17.8.2017 usnesením 6/23Z/2017 s tím, veřejná zakázka může být vyhlášena až po nabytí právní moci o zrušení předchozího výběrového řízení (z 28.6.2017).

zapis zastupitelstvo c. 23 - 17. 8. 2017 oznacene_Page_5

Překvapivě hned následující den 18.8.2017 po zasedání zastupitelstva byla veřejná zakázka vyvěšena na úřední desce obce.

170821 web obec HL

Dne 5.9.2019 byla na profil zadavatele k veřejné zakázce z 28.6.2017 přidána závěrečná zpráva a především informace o zrušení veřejné zakázky ke dni 2.9.2017.

zruseni VZ 170905 HL

 

Pozorný čtenář si jistě všimnul, že nesouhlasí datumy. 2.9.2017 byla ukončena veřejná zakázka, a tedy nejdříve 3.9.2017 dle usnesení zastupitelstva mohla být vyhlášena nová veřejná zakázka. Jenže ta byla vyhlášena již 18.8.2017 – evidentně předčasně, v rozporu s usnesením zastupitelstva a v konečném důsledku i v rozporu se zákonem.

Kdo udělal chybu? Ukvapil se starosta Ing. Petr Hlobil zaslepený touhou zahájit co nejdříve práce na veřejném osvětlení? Pochybil administrátor Dobrá zakázka, který má dohlížet nad zákonností procesu výběrového řízení? Nečetli snad starosta a administrátor usnesní zastupitelstva, či nerozumí textu usnesení? Nebo snad opovrhují rozhodnutím zastupitelstva a uzurpují si do svých rukou moc, která jim nepatří? Netuším, co je z toho pravda. Jednu věc ale s jistotou vím: bylo porušeno usnesení zastupitelstva. K tomu navíc vyhlášení a realizace výběrového řízení z 18.8.2017 nemá právní oporu, takže lze očekávat námitky uchazečů a možná i opětovný zásah ÚOHS.

 

ZZO č.22 – komentovaný sestřih videozáznamu bodu 11

Vedoucí redaktorka Šárka Andrlíková obecního zpravodaje KOSTKA mne peskovala, že si mám přečíst Tiskový zákon. Obávám se však, že čtenářské mezery v zákonech má spíše ona.

Zprvu nevinná otázka, zda má vydavatel (obec) pod kontrolou kdo a co píše do obecního zpravodaje KOSTKA, vyvolala až podrážděnou reakci vedoucí redaktorky Šárky Andrlíkové v bodě 11 diskuze na ZZO č. 22. Pro lepší srozumitelnost jsem původní záznam opatřil bublinami s pronášenými výroky a doplnil o dokumenty. Videozáznam v samostatném okně můžete shlédnout zde.

Jestliže jste si na videu nestihli přečíst detaily vložených dokumentů, níže je máte k dispozici.


Tiskový zákon č. 46/2000 Sb.

tiskovy zakon 1

Plné znění zákona si můžete stáhnout nebo prohlédnou zde.


Pravidla pro vydávání zpravodaje obcí Kostelec u Holešova a Karlovice KOSTKA

Kostka - pravidla pro vydavani_Page_1

Kostka - pravidla pro vydavani_Page_2

Plné znění Pravidel je k dispozici zde, nebo zvolte v horním menu sekci Obecni dokumenty – Jednací řády a pravidla.


Tiráž obecního periodika KOSTKA 2/2017

Kostka 1702 str 2 pdf text

Tiráž je vytištěna na straně 2. Celé číslo 2/2017 obecního zpravodaje KOSTKA si můžete prohlédnou a stáhnout zde, nebo zvolte v horním menu sekci Kostka a vyberte si patřičné číslo zpravodaje.

Vnímavý čtenář si jistě dokáže sám udělat závěr, jestli peskování a okřikování paní Šárkou Andrlíkovou bylo oprávněné. Pro mne stále zůstává nezodpovězená otázka, jestli má vydavatel obecního periodika KOSTKA pod kontrolou, kdo a co píše do periodika. Osobně mám z toho pocit, že redakční rada představuje pro obec neřízenou střelu.


Původní a nesestříhaný videozáznam bodu 11 programu ZZO č. 22 naleznete zde.

odpověď na komentář „Karla“

„Komentáře pište slušně, věcně a kultivovaně. A především je pište k tématu a obsahu příspěvku blogu.“ Tolik pravidla pro komentáře na tomto webu.

Necelé tři hodiny po publikování příspěvku ZZO č. 22 – videozáznam byl pod nickem „Karel“ publikován jeho příspěvek.

Jsi debil z Prahy! Vrat se zpatky! Neumis ani dobre fotit a beres za to prachy! To je smutnejsi mnohem vic! A ty uz v zastupitelstvu brzo nebudes. :-D

Normálně bych mu slušně odepsal, že jeho komentář vybočuje z pravidel pro komentáře, a smazal bych ho. Pak jsem ale začal přemýšlet, proč autor „Karel“ vtěsnal do pěti krátkých vět takové množství zloby, nenávisti, nesnášenlivosti a výhružek. Možná to může být kritickým poměrem krve a alkoholu, co mu v tu chvíli proudilo v žilách. A možná taky ne a důvod může být v tom, že „Karlovi“ jen chybí dostatečné množství faktických informací. Jelikož jsem optimista, věřím v druhou variantu. Dovolím si tedy pro „Karla“ a případné ostatní zájemce napsat pár faktů.

 1. Ano, narodil jsem se v Praze, vystudoval jsem v Praze, žil a pracoval jsem v Praze až do roku 2009, kdy jsem se vrátil zpět do domu naší rodiny v Kostelci u Holešova.
 2. Jestli jsem debil, to by měli posoudit ostatní. Domnívám se, že když bych byl debil, moji zahraniční zaměstnavatelé by to nejspíš odhalili a nevysílali by mne po celém světě, abych uváděl nové technologie a produkty na trh.
 3. Ano, vrátil jsem se zpátky do míst kořenů našeho rodu. Netuším, odkud „Karel“ je a kam až sahá historie jeho rodu. Mého tatínka Ing. Jaroslava Žůrka si pamatuje ještě dost lidí v Kostelci, protože se tu narodil a žil. Mého dědu Jaroslava a babičku Annu, kteří v roce 1932 koupili dům ve kterém nyní žiji, také ještě pár pamětníků zná – třeba jak děda lidem z dědiny neúnavně spravoval boty. Mého pradědu Antonína Žůrka samozřejmě nepamatuji, jako ho nepamatoval ani můj tatínek. Praděda Antonín padnul v roce 1917 za první světové války a stále na pomníku na návsi je jeho jméno a fotografie. V Kostelci u Holešova je náš rod minimálně od roku 1868. Domnívám se, že naplavenina asi nebudeme.5D36358A2
 4. Jestli umim fotit dobře nebo ne, to by měl říct nejlépe kritik nebo kunshistorik. Ale asi nejpodstatnější je informace, jestli si zákaznící má díla kupují. Fotografií a videem se jako profesionál živím od roku 2006 a hlady jsem zatím neumřel. Z toho usuzuji, že moje dílo asi nebude tak tragické.
 5. Že si za práci beru peníze? Ano, přijde mi to normální. A co jsem měl možnost osobně poznat, tak stejně to funguje po celém světě – za práci lidé dostávají peníze.
 6. Nevím jak si mám vyložit poslední větu „Karla“ – „A ty uz v zastupitelstvu brzo nebudes.“. Mohla by to být výhružka, že mne bude chtít ze zastupitelstva odstranit, ale doufám, že „Karel“ neměl na mysli nějaký druh násilí. Možná „Karlovi“ uniklo, že zastupitelé jsou voleni voliči ve volbách. Odstoupit z funkce mohou pouze jen oni sami, když rezignují na získaný mandát.

 

 

Audit 2016 – vyvození důsledků

Publikovaná zpráva auditorky za rok 2016 je pro obec nelichotivá. Vyzval jsem ostatní zastupitele, abychom k popsaným pochybením zaujali jasný postoj, který třeba může vyústit v odvolání starosty, nebo TO (trestní oznámení).

Příloha č. 6 -Zpráva o kontrole hospodaření za rok 2016_Page_01

Na straně 11 zprávy auditorky se popisuje překročení působnosti ing. Petra Hlobila v roli starosty obce.

Příloha č. 6 -Zpráva o kontrole hospodaření za rok 2016_Page_11

Zjednodušeně řečeno: pravomoc vyhrazenou ze zákona zastupitelstvu ohledně prodeje obecního majetku si neprávem přivlastnil ing. Petr Hlobil a bez souhlasu zastupitelstva podepsal smlouvu o prodeji obecního majetku. Neplatnost smlouvy sice může napadnout pouze obec či kupující, ale promlčecí doba je 10 let. A to je hodně dlouhá doba, kdy se může odehrát mnoho změn.

Osobně si myslím, že v tomto případě jde o trestný čin zneužití pravomoci veřejného činitele. Ale je na PČR a státním zástupci jak budou věc klasifikovat při případném podání TO. Úmysl tam asi nebyl. Jestli se jednalo o neznalost, naivitu, nepozornost, nevzdělanost, neumětelství, neochotu nahlédnout do zákona, nebo lenost poradit se s odborníkem, to netuším. V každém případě ing. Petr Hlobil funkci starosty zastává téměř 3 roky, takže zákon 128/2000 Sb. si už mohl opatřit a nastudovat. Jak říkají právníci, neznalost zákona neomlouvá.

Na straně 9 zprávy se auditorka věnuje problematickému finančnímu pozadí smlouvy pronájmu školní jídelny soukromému podnikateli Scolarest.

Příloha č. 6 -Zpráva o kontrole hospodaření za rok 2016_Page_09

Opět zjednodušeně řečeno. Obec veřejnými financemi podporuje soukromého podnikatele, aniž by pro to měla oporu v zákoně. A ne zrovna malými částkami:

 • rok 2015, září-prosinec: 173.913 Kč (doklad zde)
 • rok 2016, leden-prosinec: 371.397 Kč (doklad zde – paragraf 3141 příjmy str. 1, výdaje str. 3)

Který jiný podnikatel v obci je takto štědře z veřejných peněz podporován? Já nevím o žádném.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže na svých stránkách velmi pěkně popisuje problematiku zakotvenou v čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, která řeší veřejnou podporu.

V tomto případě si osobně myslím, že se jedná o nedovolenou podporu soukromého podnikání z veřejných prostředků. A protože škoda je vyčíslitelná na 545.310 Kč, mohlo by se jednat o trestný čin. Je opět věcí PČR a státního zástupce jak věc posoudí a budou klasifikovat při případném podání TO. Narozdíl od přechozího případu, úmysl tady je – detaily nebudu rozvádět, abych nezasahoval do práce PČR. Smutné je, že přes rok na nesoulad se zákonem upozorňuji (i s některými kolegy). Namísto racionální výměny názorů a snahy věc vyřešit, se nám od vedení obce dostává odpovědi „dětem chutná„. K tomu snad ani není co dodat. Možná jen připomenout, že neznalost zákona neomlouvá.

Vím, že předchozí řádky mohou být pro někoho moc komplikované a nesrozumitelné. Proto jsem zastupitele s měsíčním předstihem písemně 30.5.2017 vyzval, aby si informace mohli dohledat, prověřit či prokonzultovat s odborníky. Rozhodně netvrdím, že mám pravdu. Ale pochybení jsou dle mého názoru tak závažná, že bychom věci neměli brát na lehkou váhu. Třeba PČR a státní zástupce po podání TO věc uzavře, že zákony porušeny nebyly. Nebo podá žalobu. V každém případě my, jako zastupitelé, bychom měli mít stále a vždy na paměti složený slib: “ … a řídit se Ústavou a zákony České republiky„.

Chyba, nebo záměr úředníků obce?

Úředníci obce – Ing. Petr Hlobil a Bc. Božena Rušikvasová – rozhodli o odmítnutí poskytnutí informací. Krajský úřad ve Zlíně mi dal za pravdu a jejich rozhodnutí zrušil. Zároveň poznamenal, že pokud úředníci obce jeden den informace odmítnou a následující den je zveřejní, by mohlo být vnímáno jako určitá obstrukce ze strany povinného (obce).

rozhodnuti KUZL 170425_Page_1

rozhodnuti KUZL 170425_Page_1

Dokument KÚ ve Zlíně si můžete prohlédnout zde. Veškeré dokumenty týkající se této žádosti jsou přehledně k dispozici zde. Uvádím krátký chronologický přehled.

Marně přemítám, jestli se při vyřizování mé žádosti jednalo o chybu, nebo záměr 2 úředníků obce. Na straně jedné se svolávalo mimořádné zastupitelstvo, aby co nejdříve schválilo zadávací dokumentaci výběrového řízení. Pak trvalo celých 15 dní, než Výzva byla zveřejněna na webu obce, což mi přišlo podivné. Na straně druhé ve třetině lhůty pro vyřízení mé žádosti obec rychle vydá rozhodnutí o zamítnutí mé žádosti, protože dokumenty údajně nemá. Následující den už je má a vyvěsí je na web obce. Nevím, co si o tom mám myslet. Jedná se jen o chybu úředníků Ing. Petra Hlobila a Bc. Boženy Rušikvasové při vyřizování mé žádosti? Nebo se jedná o sofistikovanější záměr o obstrukce a oddálení poskytnutí dokumentů?

Za pozornost stojí také pokus úředníků obce o odmítnutí mé žádosti, protože dokumenty neexistují. Tuto formulaci s oblibou úředníci naší obce používají. KÚ ve Zlíně ve svém Rozhodnutí povinnost povinného dohledat dokumenty detailně rozebral včetně odkazů na judikáty NSS a ÚS. Dovolím si volně odcitovat podstatné argumenty. Původní formulace naleznete zde.

 • V daném případě má odvolací orgán za to, že měl povinný subjekt minimálně vyvinout snahu o získání požadovaných informací.
 • … je povinen poskytovat pouze ty informace, … které má nebo by měl mít k dispozici.
 • Pokud však povinný subjekt (třebaže prostřednictvím externího subjektu) požadované dokumenty již vypracoval, má povinnost je poskytnout.
 • … dle Ústavního soudu … má být … povinným vyvinuta snaha o získání informací. ÚS: „je třeba hledat v tomto směru i cesty jiné“
 • … požadovanou informaci … mít mohl. Povinný měl minimálněvyvinout úsilí požadované dokumenty od administrátora VZ získat.
 • zadavatel VZ zná, nebo by alespoň měl znát, harmonogram VZ.
 • Situace, kdy povinnýodmítne poskytnout informace o zveřejnění VZ s tím, že informací nedisponuje, a následující den zveřejnění provede, by mohla být vnímána jako určité obstrukce ze strany povinného.

Byla to chyba, nebo záměr úředníků obce abych požadované dokumenty dostal až 14 dní po ukončení veřejné zakázky? Osobně v tom mám jasno. Vnímavý čtenář si názor dozajista také dokáže zformulovat.

 

Opravdu to bylo nutné, pane radní Rušikvasi?

Radní Vítězslav Rušikvas podal podnět na stavební úřad k prověření staveb na mém pozemku. Kontrola neshledala žádné černé stavby. Možná stačilo, aby se mne na legálnost staveb radní Rušikvas zeptal přímo a ne oklikou přes kontrolní orgány.

Přiznám se, že nevím co bylo příčinou podání podnětu radního Vítězslava Rušikvase na stavební úřad dne 8.11.2016. Možná to byla stavba oddělovacího plotu mezi mnou a bratrancem, protože každý kdo šel kolem, stavbu okukoval. Ale na plot byl vydán 20.6.2016 územní souhlas, kopie byla doručena na Obecní úřad a radní Rušikvas si dokument mohl kdykoliv přečíst. Možná byla příčina v poskrovném stavebním archivu obce k mému domu, kde je minimum dokumentů a hodně zásadních vůbec chybí. Možná byla příčina v neexistujícím archivu k mému domu na stavebním úřadě v Holešově.

Samozřejmě každý má právo při pochybnostech požádat úřady o prověření souladu se zákonem. Ale prověřovat stavby staré desítky let postavené před několika generacemi majitelů? Není jednodušší se prostě jen zeptat? Opravdu je nutné zatěžovat státní správu takovou činností? Na podání radního Rušikvase je poměrně zarážející formulace ve druhém odstavci jeho dokumentu.

Podnět ze dne 8.11.2017-Kostelec u Holešova

Možná se mýlím, ale podnět radního Rušikvase díky druhému odstavci vnímám jako jeho požadavek na úřad o provedení sankcí vůči mé osobě. Něco na způsob „dejte tomu Žůrkovi přes prsty, pokud něco najdete“.

Kontrola ze stavebního úřadu se řádně ohlásila a i proběhla. Výsledek? Na kontrolovaném pozemku nejsou žádné černé stavby – viz dokument. Ještě že můj děda Jaroslav a tatínek Jaroslav byli systematičtí a pečliví v uchovávání dokumentů a mohl jsem dohledal vše potřebné. Dokumenty ze stavební činnosti před cca 50 lety v archivu obce nebyly vesměs žádné, stavební úřad nemá v archivu vůbec nic.

Možná Vás napadne, proč tento příspěvek píši. Nemá mnoho společného s obcí, obecním úřadem či správou obecních prostředků a majetku. Ale má souvislost s životem a mezilidskými vztahy v obci. O jejich kvalitu bychom měli všichni pečovat a zlepšovat tak spolunažívání v obci. Domnívám se, že radní Rušikvas svým podáním ke zlepšování mezilidských vztahů příliš nepřispěl.

ZZO č.19 – komentovaný sestřih videozáznamu bodu 2

Komentovaný sestřih videozáznamu části projednávaného bodu 2 – na ZZO č. 19 dne 14. března 2017, kdy zastupitel Vítězslav Rušikvas neprávem obvinil zastupitele Ing. Petra Žůrka, že zapříčinil prodlení v realizaci projektu „Lipiny“.

Vcelku konstruktivní atmosféra při projednávání bodu 2 byla narušena vystoupením zastupitele Vítězslava Rušikvase. Neprávem mne obvinil, že jsem „podal podnět na Krajský úřad, referát životního prostředí“ a tím způsobil prodlení v realizaci projektu „Obnova krajinné zeleně v k.ú. Kostelec u Holešova“.

Respektuji, že kolega zastupitel Vítězslav Rušikvas je v seniorním věku a nemusí si vše dobře pamatovat. Na druhou stranu zastává funkci radního obce Kostelec u Holešova a jako vysoce postavená veřejně činná politická osoba, by si měl dostatečně prověřovat fakta pro svá tvrzení. Dovolil jsem si chronologicky shrnout podstatné události.

 1. Červen 2015. Rada obce zadává zpracování PD (projektové dokumentace) – vyhotovena září 2015. V ní jsou zmíněny (bod B.1.11) zvláště chráněné krajinné druhy, pro které je nutné doložit vyjímku z podmínek ochrany přírody.
 2. 1. prosinec 2015. SFŽP (Státní fond životního prostředí) prostřednictvím AOPK – nature.cz (Agentura pro Ochranu Přírody a Krajiny) zamítá žádost obce o dotaci, protože v PD chybí doložení vyjímky z podmínek ochrany.Poskytnuti informaci_05042016_Zurek_Page_2
 3. 5. duben 2016. Na základě mé žádosti dostávám od AOPK/SFŽP dokument o detailech odmítnutí žádosti o dotaci obce Kostelec u Holešova.
 4. 22. června 2016. Všichni zastupitelé (včetně radního Vítězslava Rušikvase – jeho e-mail vi.rus262@seznam.cz) dostávají pozvánku na ZZO č. 13 včetně dokumentů co se budou projednávat. V bodě 8 je to konkrétně dopis regiozona. Podklady pro zasedání Zastupitelstva č. 13 (28. 6. 2016 17_00) zvyraznene
 5. 28.června 2016. Na ZZO č. 13, v bodě 8 je projednán dopis regiozona. Informace je uvedena v zápise ZZO č. 13, dopis regiozona je přílohou zápisu. Zápis ZO 13_Page_5Zápis ZO 13_Page_5
 6. Dopis regiozona shodně s odmítnutím žádosti uvádí, že původní PD zmiňuje zvláště chráněné druhy, pro které je třeba doložit vyjímky z podmínek ochrany. dopis regiozona ZZO 13_Page_1
 7. Červen 2016. Vytvořena přepracovaná PD, dodatečně schválená na ZZO č.18 dne 28.2.2017.
 8. 28. listopadu 2016. Hodnotící komise OPŽP schvaluje projekt obce a doporučuje dotaci k vyřízení.
 9. Únor 2017. SFŽP-OPŽP vydává oficiální rozhodnutí o přidělení dotace obci na projekt.

Pozorný čtenář předchozích řádků mi dá jistě zapravdu, že příčina zamítnutí první žádosti o dotaci vznikla již při vyhotovení projektové dokumentace v září 2015. Moje snahy o získání informací z dubna 2016 nemohly jakkoliv ovlivnit rozhodovací proces dotace, protože tou dobou bylo již dávno rozhodnuto. Radní a zastupitel Vítězslav Rušikvas informaci o důvodech zamítnutí žádosti obdržel mailem 22.6.2016, vyslechnul si jí na ZZO č. 13 a mohl si jí přečíst v zápise ZZO č. 13. Má pravdu ve svém tvrzení, že se o tom psalo. Zásadně se mýlí v tom, o čem se psalo.

Respektuji, že každý máme právo se svobodně rozhodnout. Třeba i špatně. Každý máme právo na svůj názor, třeba i špatný. Na druhou stranu musíme být připraveni nést následky svého špatného rozhodnutí. Je zjevné, že radní Vítězslav Rušikvas se rozhodnul špatně, když mne veřejně na ZZO č. 19 neprávem obvinil. I přesto, že mne veřejně vyzval „abych ho dal k soudu“, jsem vstřícný urovnat jeho neoprávněné obvinění mé osoby smírnou cestou. Veřejná omluva z jeho strany na jednání zastupitelstva by byla adekvátní formou.

Kontrola MV II. – dokumenty z provedené kontroly

Dokumenty z kontroly spisové služby v obci.

Ministerstvo vnitra, odbor archivní správy a spisové služby – Moravský zemský archiv v Brně, pracoviště okresní archiv Kroměříž – provedlo u obce 14.7.2016 kontrolu spisové a archivní služby.

protokol o kontrole_Page_1

Kompletní protokol si můžete prohlédnout zde.

Na protokol o kontrole navazuje dokument Závěry kontroly spisové služby MV, vyhotovený nadřízeným orgánem, tedy Moravským zemským archivem v Brně (omylem je uvedeno datum 3.7.2016 namísto 3.8.2016).

zavery kontroly spisove sluzby MV 160703_Page_1

V dokumentu se v bodě 1 a 7 konstatuje:

zavery kontroly spisove sluzby MV 160703 HL_Page_2

zavery kontroly spisove sluzby MV 160703 HL_Page_4

Nadřízený orgán MZA Brno potvrdil opodstatněnost mého podezření v nepoužívání spisové služby doloženého na konkrétních případech.

Protokol o kontrole ze dne 27.7.2016 pro mne z neznámého důvodu v kontrolním zjištění konstatuje „pochybení dlouholeté pracovnice Obecního úřadu“.

protokol o kontrole HL_Page_6

Kontrolovaným subjektem při této kontrole je právnická osoba (v našem případě Obec Kostelec u Holešova) a nikoliv fyzická osoba (např. zaměstnanci Obce Kostelec u Holešova). Proto jsme na nadřízený orgán (MZA Brno) zformulovali dotazy ohledně správnosti vyhotoveného Protokolu o kontrole.

odpoved MZA Gabka 160831 HL_Page_2

 • Dotaz 5: V bodě 7 PK kontrolní pracovnice uvádějí pochybení dlouholeté pracovnice OÚ. Porušil někdo jiný předpisy o spisové službě jež byly předmětem kontroly? V PK není o pochybení jiné osoby žádná zmínka.

odpoved MZA Gabka 160831 HL_Page_2

 • Dotaz 7: Pokud jakýkoliv pracovník či orgán OÚ vytvoří obecní dokument, vytiskne jej, podepíše a odešle vně úřadu, je pouze a jenom na autorovi tohoto dokumentu, aby si vyžádal č.j. a nechal dokument zapsat do spisové služby. Pracovník obsluhující spis. službu nemůže vědět o dokumentu, který si někdo jiný jménem OÚ vytvoří. … Konkrétně se jedná o 6 rozhodnutí kácení stromů, které sám p. Hlobil v období od 12.11.2014 do 13.10.2015 vytvořil, podepsal a nenechal si opatřit č.j.; takto vytvořená rozhodnutí předložil osobně České inspekci životního prostředí při kontrole dne 14.12.2015 a dále e‑mailem dne 5.2.2016 odeslal oprávněnému (Ing. Žůrek) na základě jeho vyžádání dle 106/1999 Sb.. Je dokladováno, že autor (p. Hlobil) těchto 6 dokumentů dvakrát poskytnul vně OÚ, aniž by si je nechal opatřit č.j. a nechal zapsat do spisové služby.

odpoved MZA Gabka 160831 HL_Page_2

odpoved MZA Gabka 160831 HL_Page_3

Nadřízený orgán MZA Brno potvrdil, že veškerá uváděná pochybení se týkají Obce Kostelec u Holešova (kontrolovaného subjektu) a netýkají se konkrétních fyzických osob či pracovníků kontrolovaného subjektu.


Komentář závěrem. Přijde mi smutné, že se Obec neohradila proti nepřesným formulacím v protokolu. Na ZZO 16 jsem se dotázal, proč jsme tak jako Obec neučinili. Odpověď „přece by jsme si to nerozházeli s nadřízenými orgány“ se mi jeví jako nedůstojná. Postoj vedení Obce v této záležitosti mi přijde rozpolcený. Na jedné straně se vedení Obce zdráhá bránit oprávněné zájmy obce, na druhé straně nepřesnou formulaci z protokolu použije v citacích a odkazech ve vytýkacím dopisu pracovnici obce.

Aktuální dotace na veřejné osvětlení v obci

Ministerstvo průmyslu a obchodu již několik let vyhlašuje dotační program EFEKT na veřejné osvětlení v obcích. V těchto dnech byl vyhlášen pětiletý program, který zapadá do záměru obce modernizovat veřejné osvětlení.

Otázka: Program EFEKT na další období ještě nebyl vyhlášen, není tedy o čem konkrétně jednat.

Odpověď: Státní program program na podoporu úspor energie na období 2017-2021, dotační titul EFEKT byl Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) vyhlášen 9.12.2016. Jedná se tedy o dlouhodobou koncepci MPO v podpoře úspor energií, v našem případě veřejného osvětlení. Konkrétní výzvy na jednotlivé aktivity (pro nás 1A – veřejné osvětlení) budou vyhlašovány jednou za rok.

Otázka: Program je příliš obecný, chybí konkrétní požadavky.

Odpověď: Dne 20.12.2016 byla zveřejněna na portálu MPO-EFEKT výzva č. 2/2017, kde jsou uvedeny konkrétní požadavky a podmínky dotace.

Otázka: Dotace v minulosti se nedala získat.

Odpověď: Asi nejvýmluvnější odpovědí je tabulka MPO za roky 2013-2016. Pěkně je vidět počet doručených a podpořených projektů podobně jako finanční objem podpory.

podporene-projekty-efekt-crop

Otázka: Požadované úspory 35% se nedá dosáhnout.

Odpověď: Před 2-3 lety, kdy byla obvyklá účinnosti svítidel do 100 lm/W, se úspory musely mnohen složitěji dosahovat pomocí inteligentního stmívání (v noci). Doporučuji v tabulce MPO porovnat nárůst podpořených projektů v jednotlivých letech. Dnes díky nové generaci LED svítidel s typickou účinností 140 lm/W a větší, lze požadované úspory 35% dosáhnout. Je ovšem třeba dát si pozor a dodávku svítidel nezbytně podmínit účinností svítidel minimálně 140 lm/W.

Otázka: Abychom dosáhli na dotaci, museli bychom snížit emise CO2. Ale v obci žádné emise neprodukujeme.

Odpověď: Cílem aktivity je úspora energie. Tím dojde sekundárně ke snížení emisí CO2, které vznikají při výrobě elektrické energie.

Otázka: Na dotace nebude v programu dost peněz.

Odpověď: Na program EFEKT je vyčleněno minimálně 750 mil Kč. Na výzvu 1A (veř. osvětlení) je na rok 2017 k dispozici 75 mil. Kč. Dá se očekávat, že v dalších letech částky na výzvu 1A porostou. Státu se daří a cítí, že by měl zanedbanému veřejnému osvětlení v zemi nějak pomoct. Naproti tomu se pozitivně vyvíjí LED průmyslová technologie (především díky automobilovému průmyslu) jak z hlediska výkonu/účinnosti tak z hlediska ceny. Myslím, že se opakuje scénář mně důvěrně známý z digitalizace kin z let 2009-2013. Peníze na dotace byly, ale obce a města neměly připravené projekty.

Otázka: Zaplatí se z dotace všechny náklady na veřejné osvětlení?

Odpověď: Ne, dotace pokryje 50% uznatelných nákladů, což je např. svítidlo, rozvaděč, kabeláž ve stožáru, projekt, energetický audit, měření osvětlení komunikace. Dotace se nevztahuje na výkopové práce, kabeláž v zemi, výměnu stožárů, nebo zcela nové osvětlení. Zjednodušeně řečeno, dotace pokryje 50% nákladů na výměnu svítidel a nezbytné příslušenství.

Otázka: Jaké dokumenty musí mít obec pro dotaci připravené?

Odpověď: Velmi pěkně je to popsáno v Metodickém pokynu programu EFFEKT. Obec bezpodmínečně musí mít vyhotovené minimálně tyto dokumenty:

 • Generel veřejného osvětlení (zatřídění komunikací)
 • pasport veřejného osvětlení
 • energetický posudek nebo energetický audit
 • projekt veřejného osvětlení s nezbytným světelně technickým výpočtem

Otázka: Co to je Generel?

Odpověď: Generel veřejného osvětlení je zásadní dokument pro obec, který definuje jak mají být konkrétní komunikace a veřejné prostory nasvětleny. Vytvoření Generelu je specializovaná činnost vycházející z příslušných norem, objektivního stavu komunikací, způsobu užívání komunikací (vozidla, cyklisti, chodci) a požadavky obce. Na Generel navazuje projektant, světelně-technický výpočet, dodavatel osvětlení, údržba VO, fotometrická měření osvětlení komunikací, apod. Bez Generelu nelze zadat jednoznačný požadavek, jak má být veřejné osvětlení v obci řešeno. Širší info v Metodickém pokynu programu EFFEKT, část 4, strana 2-5 bod A.-D.

Otázka: Co je to světelně technický výpočet?

Odpověď: Jedná se o klíčový dokument, který výpočtem ve specializovaném SW prokazuje, zda konkrétní navrhovaná svítidla v dané konfiguraci dostatečně osvětlí prostor podle požadavků Generelu veřejného osvětlení. Výsledkem výpočtu je protokol (tabulka či graf. znázornění) s uvedením splnění jednotlivých požadavků. Z důvodů přezkoumatelnosti musí světelně technický výpočet kromě výstupů obsahovat také zdrojová data v Eulumdat formátu. Širší info v Metodickém pokynu programu EFFEKT, např. část 5, strana 11-13 bod C.

Otázka: Pokud obec nebude žádat o dotace, může rovnou vypsat výběrové řízení aniž by měla zpracované dokumenty požadované programem EFEKT?

Odpověď: Výběrové řízení je důležitý krok pro vybrání dodavatele a dodržení zákona ať už se obec bude ucházet o dotace, nebo ne. Ale výběrové řízení je až posledním administrativním úkonem v celém dlouhém řetězci rozhodnutí, kterému musí nutně předcházet především zpracování a definování koncepce Veřejného osvětlení. Koncepci schvaluje Zastupitelstvo obce a obsahuje soubor dokumentů:

 • Pasport. Ten ze zákona obec musí mít a jedná se o jeden ze zásadních podkladů pro zadání projektu.
 • Základní plán VO. Definuje představu o osvětlení a nočním vzhledu obce v minimálním rozsahu Generel veřejného osvětlení (zatřídění komunikací, vlastnosti osv. soustavy, specifikace barvy světla).
 • Plán obnovy VO. Navazuje na Základní plán, plánuje investice, obnovu VO, provozní náklady.
 • Standardy VO. Popis standardů prací při projektování, realizaci a údržbě VO. Dále řeší problematiku rušivého světla, energetickou náročnost, provozní a investiční náklady.

Z výše uvedených bodů je zřejmé, že si obec jako zadavatel musí za pomoci odborníků ujasnit (a následně odsouhlasit) svou představu ohledně VO a popsat jí co nejpřesněji v uvedených dokumentech. Protože čím lépe a přesněji bude představa obce ohledně VO popsána, tím snadněji se bude připravovat projekt, výběrové řízení a nakonec dodavatel dodá opravdu to, co si obec zadefinovala. Pokud obec zadá požadavek příliš obecně a neurčitě, je značné riziko že dodavatelé sice splní zadání, ale hotové veřejné osvětlení nesplní požadavky obce či legislativy.


Tímto příspěvkem jsem chtěl přispět ke srozumitelnému objasnění problematiky ohledně veřejného osvětlení v obcích. Jestli se mi alespoň u jednoho čtenáře podařilo eliminovat nepodložené informace typu „říká se“, nebo „někde to psali“, jsem rád.

Jsem přesvědčen, že bychom se při řešení VO v obci měli opírat o exaktní informace podložené názory a zkušennostmi odborníků. Nejspíš nikdo v obci není dostatečně znalý kompletní problematiky VO a dotací na VO, aby nám odpověděl na všechny odborné otázky. Myslím, že by bylo dobré a správné pozvat širokou škálu specialistů nezávislých na výrobcích a dodavatelích, aby nám pomohli se ve věci zorientovat. My (občané, zastupitelé) bychom se jich mohli na cokoliv zeptat včetně historických zkušenností a postupů. Mohli by nám poradit, jak máme postupovat, aby plánovaná investice 10 mil. Kč do veřejného osvětlení přinesla obci co největší užitek a co nejméně starostí.


Zdrojové dokumenty:

portál programu EFEKT on-line www.mpo-efekt.cz

Základní dokument programu EFEKT na roky 2017-2021

Dokument výzvy 2/2017 aktivity 1A – veřejné osvětlení

Printscreen výzvy 2/2017

Metodický pokyn pro žadatele aktivity 1A – veřejné osvětlení

Rozsvícení vánočního stromku

V neděli 27.11.2016 v 17 hodin se na návsi, jako každoročně, sejdeme u rozsvícení vánočního stromku.

img_11130

Jako každoročně nám muzikanti zahrají a zpěváci zazpívají a my se k nim třeba i přidáme. Zima by neměla být tak veliká jako loni, ale svařáček či něco k zakousnutí k akci patří a určitě přijde vhod. Akci secvičují a organizují aktivní lidé ze spolků jako Kosteláň, ZŠ a další (omlouvám se, jestli jsem někoho vynechal).

Toš přindite a potěšte se atmosférou začínajícího Adventu.


Fotka není z letošního rozsvěcení. Je to z roku 2011, kdy jsme z lesa dovezli strom a usadili ho na návsi.

MV: Rada obce vydala sazebník v rozporu se zákonem

Ministerstvo vnitra dne 25.10.2016 sdělením konstatuje, že Rada obce Kostelec u Holešova v rozporu s § 17 zákona 106/1999 Sb. a nařízením vlády 173/2006 Sb. vydala sazebník úhrad za poskytování informací. Pochybení lze napravit zrušením sazebníku.

413003913_0_sdeleni-mv-obci-dok-c-9_page_1

Ministerstvo vnitra ČR potvrdilo oprávněnost mé stížnosti na nezákonné požadavky obce na úhradu nákladů, na kterou navazovalo Rozhodnutí Krajského úřadu ve Zlíně – více se dočtete v příspěvku publikovaného 5.5.2016. Rada obce dne 7.12.2015 hlasy všech pěti radních schválila sazebník úhrad, který je v rozporu s §17 zákona 106/1999 Sb. a nařízením vlády 173/2006 Sb. Jmenovitě pro nezákonný sazebník obce zvedli ruku Ing. Petr Hlobil, RNDr. Marcela Pospíšilíková, Vítězslav Rušikvas, Tomáš Hlobil a Ing. Tomáš Marek.

Nevím kolik dalších lidí bylo postiženo požadavkem obce na úhradu nákladů podle tohoto nezákonného sazebníku. Já osobně jsem obdržel od obce 2 požadavky a hned jsem využil svého práva a dovolal jsem se nápravy u dozorového orgánu – Krajského úřadu Zlínského kraje. Budiž to pro ostatní příkladem a poučením, že rozhodnutí instituce statní správy není nedotknutelné. Za každou činností ve společnosti jsou lidé, a ti dělají svou práci buď dobře, nebo průměrně a nezřídka bohužel i špatně. V tomto konkrétním případě Rada obce odvedla špatnou práci a jen díky demokratickým opravným prostředkům se podařilo jejich špatné rozhodnutí zvrátit. Sazebník Rada obce dne 14.11.2016 usnesením 6/23R/2016 zrušila.

Na celé věci mi zaráží, proč Rada obce od května 2016 (kdy z Rozhodnutí KÚ bylo zřejmé, že sazebník je nezákonný) čekala se zrušením sazebníku až do listopadu 2016. Proč to obec nechala dojít až ke kontrole z MV, kdy byla nucena formulovat právně relevantní odpovědi, což se obci opravdu nevedlo. Přitom stačilo tak málo, aby ostuda obce byla co nejmenší: včas zrušit sazebník a vytvořit nový v souladu se zákonem.

Zákaz vjezdu přinese zklidnění dopravy

Dnes byla z rozhodnutí Rady obce naistalována značka zákazu vjezdu, která by měla přinést zklidnění dopravy pod okny sousedů.


m-5dd32176a

Myslím, že to byl dobrý počin od souseda Pospíšilíka iniciovat na jednání Rady obce umístění dopravní značky ve slepé ulici jdoucí k fotbalovému hřišti. A myslím, že to bylo dobré rozhodnutí ze strany Rady obce vyslyšet žádost iniciátora a značkou zklidnit dopravu v této části obce.

21-ro-16-zapis-rada-c-21_2016-17-10-2016_page_3

Lehké uvedení do problematiky pro ty, co v obci nebydlí, nebo zdejší dopravní ruch nepociťují na svou kůži. Uvedená komunikace je slepá a končí na hřišti. Lidé co to znají v drtivé většině ví, že když jdou na fotbalové hřiště, tak zaparkují jinde. Na tuto komunikaci vůbec nevjíždějí, protože tam auto stejně nejde nechat. Potíž je s přespolními, kteří obvykle chtějí dojet co nejblíž k trávníku hřiště, ale až na konci cesty pochopí, že se musí otočit a parkovat jinde. Pod okny sousedů je pak někdy provoz jak na Magistrále v Praze.

Značka by mohla řidiče nasměrovat k včasnému a předvídavému přemýšlení, kde si mají svého plecháčka nechat. Praxe ukáže, jak se řidiči s novou dopravní značkou sžijí a budou jí respektovat.

Potíž může nastat, když neukáznění řidiči značku respektovat nebudou. Jelikož obec nemá Městskou policii, která by měla respektování značky vymáhat, tak si nedokáži představit, kdo bude na dodržování zákazu vjezdu dohlížet a řešit případné neukázněné řidiče.

Druhá potíž bude např. s rodinami, příbuznými či známými někoho z těch 3 domů za značkou. Dodatková tabulka totiž jasně říká: „Dopravní obsluze vjezd povolen„. Tedy vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby pro oblast za značkou, vozidla s označením č. O1, vozidla taxislužby a vozidla, jejichž řidiči, popřípadě provozovatelé mají v místech za značkou bydliště, sídlo nebo garáž. Laicky si mnohdy lidé myslí – vezu autem nákup rodičům, jsem dopravní obsluha. Nebo – jedu vyzvednout zboží, jsem dopravní obsluha. Tak tato laická úvaha je úplně chybná. Sám jsem v Olomouci díky podobné nesprávné laické úvaze zaplatil pokutu.

Jak se situace za touto značkou bude u nás v obci řešit, nedokáži odhadnout. Uvedu modelové situace z reálného denního života. Za panem Mlčákem přijede jeho syn z Plzně, nebo dcera ze Skaštic. Teoreticky za zákaz vjezdu vjet nemohou, ačkoliv auto zaparkují na vlastní zahradě p. Mlčáka. Podobná situace nastane u Roberta, když pojede za svou sestrou a maminkou a auto nechá zaparkované na vlastním travnatém pozemku vedle domu. A třetí případ je Patrik, když pojede autem za rodiči a bratrem. Schválně jsem vybral nejbližší příbuzné ze 3 domů za značkou, u kterých zhruba jednou do týdne tato situace nastane. Všichni jmenovaní zde nebydlí, logicky za rodinou dojíždějí ale parkují na vlastních pozemcích. Přesto by dojezdem autem k domu teoreticky porušili instalovanou značku.

Asi praxe a život ukáže, jak se místně instalovalý zákaz vjezdu bude řešit. V tuto chvíli je dobře, že značka existuje a je umístěna. P.S.: Jen pro pořádek dodávám, že za porušení značky zákazu vjezdu lze uložit pokutu 1 500 až 2 500 Kč (na místě do 2 000 Kč) a řidič získá 1 bod.


Z webu MP Frenštát pod Radhoštěm

Z webu Autoweb

Omlouvám se maminkám s kočárkem

Chtěl bych se tímto omluvit všem maminkám, co se s kočárkem musí prodírat okolo nevhodně parkujících aut na chodnících u nás v obci. Sám jsem si to vyzkoušel a je mi stydno, že obec bezmála rok v tomto nekoná.

Za chvíli tomu bude rok, co jsem na ZZO č. 9 předložil na projednání bod „Parkování aut na chodnících v obci„. Poukazoval jsem na to, že řidiči parkující na chodnících porušují zákon 361/2000 Sb. o pozemních komunikacích a mnohdy znemožňují průchod lidem po chodníku – o maminkách s kočárky nemluvě. Samozřejmě vymožení odstranění parkujících aut z chodníků je pro p. Hlobila nepopulární krok vůči řidičům (a tedy i voličům). Takže šalamounsky se na zastupitelstvu obce odhlasoval vznik bezzubé komise, která by to měla řešit. Mimochodem komise nemá žádné pravomoce, pouze doporučující hlas. A že auta v rozporu se zákonem parkují na chodnících – na to nepotřebuji komisi. Stačí se po chodnících projít, nebo se podívat na mé fotky co jsem k bodu přiložil.

Asi si dokážete představit co se dále dělo. Kdo očekával že NIC, tipoval správně. Dokonce komise ani nevznikla, protože nikdo nechce dělat předsedu. Usnesení zastupitelstva je nicméně platné, trvá a nikdo nevyžaduje jeho vykonání. A maminky s kočárky se dál musí prodírat okolo parkujících aut.

Jedno slunné podzimní sobotní odpoledne jsem s vnučkou Amálkou vyrazil s kočárkem na procházku obcí. Sám jsem si vyzkoušel, jak obtížné to maminky s kočárky mají a jak rizikově si občas musí počínat kvůli bezohledným řidičům a nečinnosti obce. Cestou jsem natočil video, které jsem opatřil titulky.

Nevím jestli jsem tímto příspěvkem maminkám, či ostatní chodcům po Kosteleckých chodnících pomohl. Ale chtěl jsem se Vám touto formou alespoň omluvit za nečinnost obce a vyjádřit podporu, že v tom nejste sami.

úředník Hlobil znovu porušil zákon

Obec zastoupená úředníkem Hlobilem si nepřijatelně vyložila zákon a odmítla mi poskytnout informace. KÚ ve Zlíně rozhodnutím potvrdil, že obec měla informace poskytnout. Zdůvodnění rozhodnutí úředníka Hlobila považuje KÚ za absurdní. Odmítnutí obce jménem úředníka Hlobila je v rozporu se zákonem 106/1999 Sb. a obec požadované informace poskytne (doufám).

ku-zlin-rozhodnuti-161014_page_1

ku-zlin-rozhodnuti-161014_page_1

Celý dokument Rozhodnutí Krajského úřadu ve Zlíně ze dne 14.10.2016 na mou stížnost si můžete přečíst zde.

Část odůvodnění Rozhodnutí, kdy KÚ Zlín se podivuje nad tím, že úředník Hlobil ve svém odmítnutí tvrdí nepravdivé skutečnosti:

ku-zlin-rozhodnuti-161014_page_3

Konstatování KÚ, že úvaha úředníka Hlobila v oddůvodnění Rozhodnutí o odmítnutí je zcela absurdní:

ku-zlin-rozhodnuti-161014_page_4

Závěrečné konstatování Rozhodnutí KÚ – úředník Hlobil zastupující obec žádost odmítnul v rozporu se zákonem:

ku-zlin-rozhodnuti-161014_page_4

Pro pořádek přikládám původní Rozhodnutí úředníka Hlobila o odmítnutí mé žádosti z důvodu, že obec informací nedisponuje. Jen pro pořádek – žádal jsem o účetní doklady z účetnictví obce!

scolarest_page_2

Veškeré dokumenty od počátku žádosti až po jejich poskytnutí si můžete prohlédnout zde na stránce žádosti informace 2016. Žádost najdete s uvozeným datem 14.9.2016 a popsaným obsahem výnosy a náklady pronájmu obecního majetku firmě Scolarest za 1H16.

ZZO č.16 – komentovaný sestřih videozáznamu bodu 11

Komentovaný sestřih videozáznamu projednávaného bodu 11 – diskuze – z veřejného zasedání ZZO č. 16 konaného dne 13. září 2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kosteleci u Holešova.

Projednávání bodu 11 – diskuze – na ZZO č. 16 nabralo hned v úvodu drsnou formu. Pan Hlobil si vzal slovo a pustil se do mých žádostí o informace, co posílám na obec. Jenže to udělal zákeřně. Neobracel se na mně (jako původce a autora žádostí), ale na naší volební kandidátku. Mnohým z Vás je jasné, o jakou hloupost a právní nesmysl jde – volební kandidátka nemůže dávat žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb.

11-zo-16-komentovany-sestrih-a

Ale panu Hlobilovi to naopak vyhovovalo trefovat se a neprávem napadat nevinné lidi. Bohužel to vyvrcholilo u kolegy tím, že prásknul věcmi a odešel (a bohužel i ze zastupitelstva). 28 let se v obci velmi úspěšně stará o výchovu mladých hasičů a teď se dostal neprávem do spárů právního negramoty Hlobila. Je velmi smutné, kam až p. Hlobil ve své zlobě je ochoten zajít. Chápu, že se to na něj momentálně tlačí ze všech stran – kontrola MV ČR, správní řízení ÚOHS, špatně provedená výběrová řízení, hrozby vracení dotací, atd. Sklízí ovoce svých špatných rozhodnutí, neochoty a neschopnosti naslouchat – navíc podtržené jeho právní negramotností a bezradností. Ale nechci Vám podsouvat své názory – nejlepší bude, když si pustíte komentovaný sestřih a uděláte si názor sami.

11-zo-16-komentovany-sestrih-b

Sestřih videozáznamu je opatřený texty a komentáři. Pro snadnější pochopení diskutované problematiky jsou v obraze naklíčované texty z dokumentů, na které se odkazuji. TC z původního záznamu je v obraze pro přehlednost zachován. Původní autentický a nezkrácený záznam projednávaného bodu 11 naleznete zde.


Zdrojové dokumenty v plném znění, na něž se záznam odkazuje:

 

Traktoriáda 2016

První říjnový den se u nás v Kostelci konala tradiční Traktoriáda. Počasí bylo nadmíru příznivé a atmosféra nápodobně.

14440673_329022974117154_7585543154247718430_n

Chtěla jsem na zdejší web přidat trochu řádků o povedené akci pořádanou místním spolkem Kosteláň. Již tradiční Traktoriáda (letos to byl šestý ročník) se moc povedla. Na den konání – sobotu 1.10.2016 – si organizátoři „objednali“ krásné letní počasí. Ale na úspěšnou akci by to nestačilo. Akce byla dobře zorganizovaná s vyváženým doprovodným programem a samozřejmě podpořená množstvím soutěžících a diváků. Překvapilo mě kolik lidí přišlo a přijelo a hlavně z jaké dálky.

Musím dát pochvalu všem těm lidičkám, kteří tuto akci každoročně připravují a celé dopoledne pracovali – myslím, že na tom slunku po pár hodinách to nebyl žádný med.

14492366_10209503065846892_549331028208462646_n

Co je ale smutné, že ve vesnici se koná taková kulturně-společenská akce a pan starosta se tam ani na pár minut nepřijde ukázat a pozdravit jak občany Kostelce, tak i přespolní co na akci přijeli. Myslím si, že je to dost neslušné, zvlášť když nevynechá ani jeden fotbalový zápas. Myslím si, že je to starosta celé obce a všech občanů a měl by rovnoměrně podporovat činnost každého spolku v obci.


foto FB Bobby a Luděk Mlčák

Kontrola MV: 6 porušení zákona

Protokol z kontroly Ministerstva vnitra ČR konstatuje v šesti případech porušení zákona obcí.


Kontrola prováděná odborem dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR proběhla dne 21.6.2016, protokol z kontroly byl vyhotoven dne 5.8.2016.

Pro ty, co neradi čtou dlouhé právní dokumenty, doporučuji pozornosti na straně 19 bod 7 – Shledaná porušení zákona.

protokol_o_kontrole_mvcr__page_19protokol_o_kontrole_mvcr__page_20

V samostatném dokumentu č.j. MV-73098-7/ODK-2016 mi Ministerstvo vnitra ČR, odbor dozoru a kontroly napsalo:

73098_vyrizeni_page_2

MV ČR mi dalo za pravdu, že jsem měl právně správný názor na porušování zákona obcí. Ve světle konstatování MV ČR je poučné pustit si videozáznam ze ZZO č. 10, bod 1 – námitky a sledovat zastupitele, jak pod režijním vedením p. Hlobila mne neoprávněně a mnohdy nevybíravě napadají a obviňují. Chápu, že právní gramotnost některých našich zastupitelů je na tragicky nízké úrovni. Ale to je neomlouvá v jejich konání, když mají v rukách tak zásadní rozhodovací pravomoce o obci.

ZZO č.16 – komentovaný sestřih videozáznamu bodu 4

Komentovaný sestřih videozáznamu projednávaného bodu 4 – schválení vítěze VZ na úvěr – z veřejného zasedání ZZO č. 16 konaného dne 13. září 2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kosteleci u Holešova.

Projednávání bodu 4 – schválení vítěze veřejné zakázky na poskytnutí úvěru – na ZZO č. 16 bylo nadmíru zajímavé. To, že drtivá většina zastupitelů včetně předkladatele bodu (tedy starosty) chodí nepřipravena, na to jsem si zvyknul. Že nikdo nemá s sebou dokumenty o kterých se jedná (např. směrnice, výzva a dokumentace VZ, jednací řády, zákony, atd.), to se také stalo naším obecním folklórem. Je pravda, že tentokrát měl starosta s sebou směrnici, ale na videu si jistě všimnete, že v ní akorát listuje. Obsah si buď nepřečetl, nebo mu nerozumí – myslím, že mi dáte za pravdu po shlédnutí sestřihu.

04-zo-16-komentovany-sestrih

Připravil jsem sestřih videozáznamu opatřený texty a komentáři. Pro lepší orientaci v problematice jsem do obrazu naklíčoval texty z dokumentů, které jsem citoval. To proto, aby se do mne zase někdo populisticky nepouštěl, že zde prezentuji výmysly a polopravdy. TC z původního záznamu je v obraze pro přehlednost zachován. Původní autentický a nezkrácený záznam projednávaného bodu 4 naleznete zde.


Zdrojové dokumenty v plném znění, na něž se záznam odkazuje:

směrnice o zadávání veřejných zakázek č. 1/2015

odpověď na žádost kdy a kde byly na webu obce vyvěšeny výzvy na veřejné zakázky

plnohodnotný zápis ZZO č. 15 ze dne 2.8.2016

bod 5 ZZO 15 příloha č.1 výzva k podání nabídky na úvěr
bod 5 ZZO 15 příloha č.2 zadávací dokumentace

odpověď na komentář nejen Karla Pavlíka

Od pana Karla Pavlíka přišel rozsáhlý komentář, který se v mnohém shoduje s některými otázkami od zastupitelů či tazatelů. Proto jsem se rozhodl pro tento příspěvek s obšírnějším vysvětlením a doložením faktů.

K.P.: Pan Žůrek je zastupitel a v přísaze jistě sliboval, že bude vše dělat pro dobro obce.

Dovolím si zacitovat slib zastupitele ze zákona 128/2000 Sb.§ 69 odst. 2: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce (města, městyse) a jejích (jeho) občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ Všimněte si, že Vaše slova „bude vše dělat pro dobro obce“ ve slibu nejsou. Zákonodárce velmi dobře věděl, že použití slova vše je nesplnitelné a nenaplnitelné. A dále doporučím Vaší pozornosti, jak slib řeší vyváženost mezi zájmy obce a jejich občanů na straně jedné a řídit se Ústavou a zákony ČR na straně druhé. Jinými slovy: sebelepší zájem obce a občanů nesmí být v rozporu s Ústavou a zákony ČR. A tady je asi klíčová odpověď na spoustu mých kroků a činů.

K.P.: … není schopen své jednání seriózně oddůvodnit (žádný pádný argument jsem ve videích neslyšel).

Chápu, že jste na zdejších stránkách poprvé a nebylo asi v lidských silác