Archiv rubriky: ZZO č. 5

ZZO č. 5 – audiozáznam

Originální audiozáznam pořízený a poskytnutý obcí z veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 5 konaného dne 25. května 2023 v zasedací místnosti obce Kostelec u Holešova.

Pro přehlednost a lepší orientaci byl původní zvukový záznam rozdělen podle jednacích bodů, vloženy ochranné prvky a doplněn o vložený TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení. Délka 12:36.

Bod 2 programu: kontrola usnesení. Délka 4:48.

Bod 3 programu: informace o činnosti obce. Délka 1:00:27.

Bod 4 programu: závěrečný účet obce za rok 2022. Délka 2:31.

Bod 5 programu: rozpočtové opatření č. 1/2023. Délka 1:59.

Bod 6 programu: smlouva o zřízení věcného břemene č.: OT – 014330065100/001-ADS. Délka 1:19.

Bod 7 programu: smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: OT-001040019133/005-PERF. Délka 3:26.

Bod 8 programu: smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: OT-001030080336/001-ELMO. Délka 1:41.

Bod 9 programu: schválení prodeje obecního pozemku p. č. 736/49 a st. 530 v k. ú. Kostelec u Holešova. Délka 4:06.

Bod 10 programu: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Kostelec u Holešova číslo:
D/2023/3 ze dne 15.03.2023
. Délka 2:20.

Bod 11 programu: Změna č. 1 Územního plánu Kostelec u Holešova – § 56 stavebního zákona – opatření proti průtahům
při pořizování změny územního plánu
. Délka 1:30.

Bod 12 programu: Žádost o pokračování podpory Linky bezpečí, z.s. a žádost o příspěvek Charitě Holešov. Délka 11:47.

Bod 13 programu: Zpráva Kontrolního výboru. Délka 13:28.

Bod 14 programu: Kompetence rady obce k provádění rozpočtových opatření. Délka 2:54.

Bod 15 programu: Výběrové řízení zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu „Dešťová kanalizace Kostelec
u Holešova“
. Délka 17:22.

Bod 16 programu: Úprava pravidel vydávání obecního zpravodaje „KOSTKA“ a schválení členů redakční rady. Délka 33:29.

Bod 17 programu: Zhodnocení volných peněžních prostředků obce. Délka 15:33.

Bod 18 programu: diskuze. Délka 21:36.

Bod 19 programu: závěr. Délka 0:24.

Zápis ze ZZO č. 5 naleznete zde.

ZZO č. 5 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 5 konaného dne 9. července 2019 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kosteleci u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení zasedání zastupitelstva a projednání námitek zápisu ZZO č. 4. Délka 13:22.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZZO č. 4. Délka 7:18.

Bod 3 programu: informace o činnosti obecního úřadu. Délka 9:32.

Bod 4 programu: schválení vítěze veřejné zakázky „Oprava chodníků a sjezdů v obci Kostelec u Holešova“. Délka 14:44.

Bod 5 programu: žádost o vybudování asfaltového povrchu. Délka 5:10.

Bod 6 programu: VPS na odchyt toulavých psů. Délka 10:45.

Bod 7 programu: rozpočtové opatření č. 2/2019. Délka 2:02.

Bod 8 programu: žádost obce o pořízení změny č. 1 Územního plánu. Délka 13:37.

Bod 9 programu: schválení věcného břemene. Délka 3:22.

Bod 10 programu: žádost o schválení výjimky z OZV č. 1/2018 o nočním klidu. Délka 24:24.

Bod 11 programu: diskuze. Délka 10:18.

Bod 12 programu: závěr. Délka 0:22.

 

Zápis ze ZZO č. 5 naleznete zde.