Ani 4 roky nestačily, aby p. Pospíšilíková pochopila výkon státní správy

Na straně 6-7 posledního vydání periodika Kostka 3/2022 se paní Pospíšilíková ve svém textu tak rozohnila, že si pozapomněla zkontrolovat fakta. Použila Hlobilovu oblíbenou metodu plivnutí jedovaté sliny na Žůrka, ale postavila se proti svému větru, který rozkryl nahotu jejích neznalostí. Že prý KOSTKA není místo pro moje kritické texty, ale pro pohádky o hodných koťátkách. Že prý peníze co obec dostane nejsou na výkon státní správy, ale na záhonky po dědině. Že prý 0 Kč je víc než 80 Kč. Nepravdivá veřejná tvrzení p. Pospíšilíkové se mne osobně dotkla a nemohu je nechat bez reakce. Využil jsem zákonného práva obsaženého v § 10 Tiskového zákona a zaslal jsem vydavateli k otištění Odpověď, abych uvedl na pravou míru neúplná či pravdu zkreslující tvrzení z původního textu p. Pospíšilíkové.

ODPOVĚĎ

Vydavatel periodika KOSTKA, Obec Kostelec u Holešova, publikoval v rubrice Fórum zastupitelů v čísle 3/2022 na straně 6-7 příspěvek zastupitelky a starostky obce p. Pospíšilíkové s názvem „Odpověď zastupitelky a starostky obce zastupiteli“ text, jehož část obsahuje skutková tvrzení, která se dotýkají mé cti a důstojnosti. Uvádím na pravou míru obsah původních tvrzení; neúplné, či jinak pravdu zkreslující tvrzení doplňuji a zpřesňuji. Plný obsah odpovědi je uveden v příspěvku „Ani 4 roky nestačily, aby p. Pospíšilíková pochopila výkon státní správy“ na webu www.kostelecuholesova.eu, kde jsou uvedeny veškeré odkazy a důkazní materiály, které zde na stránkách periodika KOSTKA nelze z technických a prostorových důvodů zveřejnit.

Publikovanou větou „obecní zpravodaj … podle mě není tím pravým místem, kde by měla probíhat diskuse tohoto druhu“ p. Pospíšilíková jen potvrzuje zamrznutí svého myšlení v pravidlech minulého režimu. Kde jinde, než na stránkách periodika obce KOSTKA, by se měli občané obce dozvědět o odlišných názorech na témata související s obcí? Jak jinak, než veřejným způsobem, by výměna názorů měla proběhnout? Jestli je vám, paní Pospíšilíková, nepříjemné být pod kontrolou veřejnosti, nevykonávejte veřejnou funkci. Samospráva obce ze své podstaty je a musí být pod veřejnou kontrolou občanů obce. Protože obec je občanů obce, nikoliv dočasných úředníků či politiků.

Dlouhé 4 roky měla p. Pospíšilíková k dispozici, aby se naučila a pochopila rozdíl mezi samostatnou a přenesenou působností obce, a to včetně zdrojů financování. Svým textem „… příjem obce z rozpočtového určení daní je … určen na údržbu a rozvoj obce, … tedy nikoliv na výkon veřejné správy“ přiznává své nepochopení problematiky. Dominantní část výkonu agendy poskytování informací týkajících se obce, spadá do samostatné působnost obce, kterou si obec hradí sama ze svých prostředků rozpočtového určení daní. Poskytování informací týkajících se přenesené působnosti (matrika, evidence obyvatel, povolování kácení dřevin) tvoří pouze mizivé množství, a náklady hradí stát. Nepochopení p. Pospíšilíkové v jejím textu je navíc korunováno nesprávným použitím termínu veřejná správa, který z definice zahrnuje jak samostatnou působnost obce, tak přenesenou působnost. Chucpe jak po stránce pojmové, tak finanční gramotnosti.

Vrcholem nepochopení povinností vyplývajících ze zákona je věta p. Pospíšilíkové Vyřizování konkrétně těchto Vašich žádostí elektronickou formou, na kterém trváte, je to, co já považuji za zbytečně utracený čas a peníze obce.“ Žádost o informace obec MUSÍ vyřídit, jinou volbu zákon nepřipouští. Můj požadavek na vyřízení elektronickou formou obec nestojí žádné dodatečné náklady (pdf buď již existuje, nebo se naskenuje, datová zpráva je zdarma). Při vyřízení listinnou formou stojí obec jedna strana A4 1,15 Kč (barva) resp. 0,23 Kč (čb) plus cca 0,30 Kč za papír. Po připočtení poštovného 72 Kč (s doručenkou kvůli počítání odvolacích lhůt) se dostáváme na průměrnou částku cca 80 Kč za vyřízení žádosti listinnou formou. Jestli jsem text p. Pospíšilíkové dobře pochopil, tak 0 Kč za vyřízení elektronickou formou považuje za zbytečně utracené peníze obce, zatímco 80 Kč za vyřízení listinnou formou za správně utracené peníze obce. Unikátní kreativní postup při porovnávání čísel.

Hlobil si hraje na soudce a lže o pochybeních obce

V posledním vydání periodika Kostka 3/2022 najdeme na straně 2 mimořádnou rubriku „Příspěvek místostarosty obce“. V svém textu se p. Hlobil st. na mě pokusil plivnout jedovatou slinu, když se sám jmenoval do role samosoudce hodnotícího mé texty a k tomu přidal lži, že obci nebylo příslušnými orgány prokázáno pochybení. Nepravdivá veřejná tvrzení p. Hlobila se mne osobně dotkla a nemohu je nechat bez odpovědi. Využil jsem zákonného práva obsaženého v § 10 Tiskového zákona a zaslal jsem vydavateli k otištění Odpověď, abych uvedl na pravou míru neúplná či pravdu zkreslující tvrzení z původního textu p. Hlobila.

ODPOVĚĎ

Vydavatel periodika KOSTKA, Obec Kostelec u Holešova, publikoval v rubrice Příspěvek místostarosty obce v čísle 3/2022 na straně 2 text, jehož část obsahuje skutková tvrzení, která se dotýkají mé cti a důstojnosti. Uvádím na pravou míru obsah původních tvrzení; neúplné, či jinak pravdu zkreslující tvrzení doplňuji a zpřesňuji. Plný obsah odpovědi je uveden v příspěvku „Hlobil si hraje na soudce a lže o pochybeních obce“ na webu www.kostelecuholesova.eu, kde jsou uvedeny veškeré odkazy a důkazní materiály, které zde na stránkách periodika KOSTKA nelze z technických a prostorových důvodů zveřejnit.

Ve svém textu, že mnou „Uměle vyvolané kauzy byly příslušnými orgány prošetřeny se závěrem, že k pochybení ze strany obce nedošlo“ pan Hlobil ostudně lže. Jako příklad vyberu 3 kauzy mnohokrát popisované a dokumenty doložené jak zde v periodiku KOSTKA, tak na webu www.kostelecuholesova.eu. Dne 20.10.2016 zrušil ÚOHS výběrové řízení zadávané obcí z důvodů porušení zákazu diskriminace uchazečů. Obec to stálo 30 tis. Kč a zdržení při výběru dodavatele téměř o jeden rok. Dne 5.8.2016 konstatuje kontrola Ministerstva vnitra ČR ze strany obce Kostelec u Holešova šest porušení zákona. Tři spočívající v porušení zákona o obcích a týkají se průběhu a vyhotovování zápisu z jednání RO a ZO. Tři se týkají porušování zákona o svobodném přístupu k informacím. Dne 31.7.2019 potvrdil odvolací Krajský soud v Brně oprávněnost mých žalob na obec Kostelec u Holešova: opozičnímu zastupiteli musí být umožněno vyjádřit svůj názor v periodiku KOSTKA, třeba i odkazem na web stránky. Za předem ztracený právní experiment zaplatila obec 53.433 Kč.

Prohraný soud byl pro obec i důležitým poučením. V rozsudku Krajského soudu je totiž explicitně uvedeno, že je pouze na čtenářích, aby sami posoudili, zda uváděné informace jsou nepravdivé nebo zkreslené. Tedy nikoliv pan Hlobil ve funkci dočasného úředníka obce, ale čtenáři mají právo hodnotit objektivnost a pravdivost mnou zveřejňovaných informací.

Rozsudek 70Co_13_2019_112

Jím zveřejněný text, že moje články „měly jediný cíl: zesměšnit, urazit, znevážit…“ ukazuje na hlubokou neúctu pana Hlobila ke svobodě slova (zakotveném v Listině základních práv a svobod) a zároveň neschopnost porozumět obsahu rozsudku Krajského soudu v prohraném soudním sporu. Obsah obecního periodika KOSTKA není ve výhradním vlastnictví vedení obce, ale je to prostor pro názory všech zastupitelů. Bez ohledu, zda se opoziční názor vedení obce líbí, či nikoliv. Toto je demokracie s právem vyjádřit veřejně svůj názor. Bez cenzury, bez hrozby sankcí od místního úředníka.