Zpráva o (ne)činnosti úřadu obce 9

Devátý díl. S tak urputným odporem obce Kostelec u Holešova ohledně poskytnutí dokumentů jsem se ještě nepotkal. 152 dnů čekání. Musely být podány 2 stížnosti a 2 odvolání, než byla obec pod hrozbou exekuce donucena dokumenty poskytnout. Kauze jsem se věnoval v srpnu 2021 v části příspěvku „Zatloukání zastupitelů řeší policie“. Obec se při tvrdošíjném prosazování vlastní pravdy zamotává jak do porušování zákona, tak do neuposlechnutí a nerespektování stanoviska nadřízeného orgánu. Odvolací Krajský úřad Zlínského kraje v dokumentu, kterým zrušil rozhodnutí obce, přesně popisuje, jak má obec postupovat. Odpovědní lidé na obci buď dokument nečtou, nebo nerozumí psanému textu. Jinak si totiž nedokážu vysvětlit, proč obec nepostupuje dle popsaného a opakovaně buší hlavou do betonové zdi zákona v bláhové naději, že jí prorazí. Neprorazí. Zákon je platný pro všechny, obec Kostelec u Holešova nevyjímaje. Tím, že si obec bude stěžovat na rozbitou hlavu od betonové zdi zákona uspěje možná lokálně u několika obecních patolízalů. Ale odvolací a kontrolní orgány si již dávno udělaly názor na sebepoškozování obce Kostelec u Holešova.

152 dnů čekání na zápis z jednání ZO č. 20

Obec: napřed si nevšimli, pak nezkopírovali vše, pak by poskytnutí narušovalo trestní řízení, potom můžete se jít osobně podívat, ale elektronicky nic nepošleme, nebo kdokoliv se může podívat, ale musí podepsat mlčenlivost. Odvolací orgán: jednání obce je obstrukční, ze spisu se nedá zjistit důvod odmítnutí, obec předkládá nekompletní spis, odmítnutí je v rozporu se zákonem, důvod odmítnutí obcí nemůže obstát, protože dokumenty nevznikly činností Policie ČR, poskytnutí dokumentů je exekučně vykonatelné. Doba vyřízení: 152 dnů namísto 15 dnů. Počet opravných prostředků: 4 (2 stížnosti a 2 odvolání).

Perličky závěrem.

Krajský úřad Zlínského kraje.není pochyb o tom, že povinný subjekt informacemi požadovanými žadatelkou v její žádosti disponuje. Toto není rozporováno povinným subjektem, ani žadatelkou samotnou. Je tedy stěží pochopitelné, proč povinný subjekt žadatelce neposkytl požadované informace ve lhůtě pro vyřízení žádosti, tedy proč jí je nezaslal nejpozději dne 15.7.2021. Způsob, jakým povinný subjekt k vyřízení žádosti žadatelky přistoupil, kdy v podstatě existují postupně tři různá rozhodnutí o odmítnutí části žádosti, je značně matoucí a nelze jej označit jinak, než jako obstrukční ze strany povinného subjektu.“ „při aplikaci ustanovení vylučujících z poskytování informace vztahující se k trestnímu řízení podle zákona o svobodném přístupu k informacím i podle trestního řádu však musí být nejprve posouzeno, zda požadované informace vznikly činností orgánů činných v trestním řízení při plnění úkolů podle trestního řádu. Povinný subjekt v této souvislosti v odůvodnění svého rozhodnutí nic neuvádí, nicméně lze logicky dovodit, že požadované a neposkytnuté přílohy nevznikly v součinnosti při vyšetřování trestného činu a nejedná se tak o informace vzniklé činností orgánů činných v trestním řízení při plnění úkolů dle trestního řádu. Pokud povinný subjekt, který předmětnými přílohami nepochybně disponuje (což nerozporuje), a tyto poskytl orgánům činným v trestním řízení (ze spisového materiálu v tomto směru nic nevyplývá), tak se staly součásti vyšetřovacího spisu, avšak nebyly orgány činnými v trestním řízení vyhotoveny.“ „Odvolací orgán se dále zabýval obsahem požadovaných a neposkytnutých příloh, přičemž nezjistil, že by jejich poskytnutím mohlo být údajné vyšetřování ze strany Policie ČR (pokud skutečně probíhá) ohroženo.“ (15.9.2021)

Obec Kostelec u Holešova pokládá dotaz vyšetřovateli Policie ÚO Kroměříž.Žádáme Vás tedy o zaslání přezkoumatelného podkladu, že v této věci probíhá prověřování a stanoviska k poskytnutí předmětných informací třetí osobě, vzhledem k tomu, že při poskytnutí součinnosti PČR pro účely trestního řízení a prověření skutečností v rámci prošetřování podaného podnětu (Váš dopis č.j. KRPZ-75204-6/ČJ-2021-150881-RME), byla obec vyzvána k mlčenlivosti.“ (16.9.2021)

Krajský úřad Zlínského kraje. „S rozhodnutím povinného subjektu se odvolací orgán, shodně jako žadatelka, neztotožňuje. Jak uvedl odvolací orgán ve svém předchozím rozhodnutí, je pro danou věc podstatné, zda požadované informace vznikly činností orgánu činného v trestním řízení. Povinný subjekt si sice vyžádal vyjádření Policie ČR a na něm následně postavil své rozhodnutí, ale takový postup nemůže obstát, protože povinný subjekt ponechal zcela bez povšimnutí právě otázku týkající se toho, že žadatelkou požadované informace nevznikly činností Policie ČR (ani jiného orgánu činného v trestním řízení) při plnění úkolů dle trestního řádu.“  „Jak vyplývá z vyjádření Policie ČR, v daném případě probíhá prověřování oznámených skutečností, nikoliv, že by bylo vedeno trestní řízení vůči konkrétní osobě. Navíc je třeba připomenout, že vyžádané informace byly podkladem pro zasedání zastupitelstva obce, které je podle zákona č. 128/2000 Sb. veřejné, a jsou dokonce přílohou zápisu z předmětného zasedání zastupitelstva obce. Důvod k jejich neposkytnutí tedy není dán. V návaznosti na to pak nelze přehlédnout ani to, že např. informace OBCÍ KOSTELEC U HOLEŠOVA SE ŠÍŘÍ ANONYMNÍ PSANÍ je přístupná na webových stránkách www.kostelecuholesova.eu.“ (12.11.2021)

Poznámka autora textu na závěr. Výše uvedené bych si dovolil krátce parafrázovat. KÚ ZK řekne obci: „doložte, zda koza z vašeho stáda je obce, nebo Policie“. Obec se návazně zeptá Policie: „jsme vázáni mlčenlivostí při vyšetřování spásání trávy zvěří?“. Policie na dotaz obce odpoví: „mlčenlivostí jste vázání a protože vyšetřování probíhá, nedá se zatím určit, zda ke spásání dochází a zda-li se jedná o zvěř“. Obec pak vydá rozhodnutí: „informace o koze z našeho stáda neposkytneme“. KÚ ZK zruší rozhodnutí a přikáže obci: „poskytněte informace o koze z obecního stáda“.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *