Cui bono, pane Hradile?

Pod otevřeným dopisem Jiřího Sklenáře se na jeho FB profilu vytvořila diskuze, do které se vložil také zastupitel Martin Hradil. Jeho názory a postoje v porovnáním s jeho konáním na zastupitelstvu mne natolik zaujaly, že si je zde dovolím přiblížit širší veřejnosti, aby nezapadly v komentáří na cizím profilu.

Podklady pro jednání zastupitelstva nebudu číst, protože s nimi nesouhlasím

V pondělí 21. června 2021 byly členům zastupitelstva obce rozeslány podklady pro ZO č. 20. Kromě jiného jsme od Rady obce obdrželi přepis FB komunikace, protože jsme se v jednom podbodě k ní měli vyjadřovat a schválit navrhované usnesení.

Celkem standardní proces. Ovšem nestandardní byla póza zastupitele Martina Hradila.

„Pokud však někdo má žaludek na to, aby se někomu cizímu hrabal v soukromí, pročítal jeho soukromou konverzaci a pak se ještě tím oháněl na veřejném zasedání obecního zastupitelstva…“

Předně mi překvapuje, že Martin Hradil ani po téměř 3 letech ve funkci zastupitele obce Kostelec u Holešova neví, že podklady na jednání zastupitelsta připravuje Rada obce. Jako osoba s právnickým vzděláním si tento základní fakt dozajista dokáže dohledat v § 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., nebo v části III. jednacího řádu Zastupitelstva obce, pro který Martin Hradil osobně kladně hlasoval na ZO č. 3 dne 7. března 2019 v usnesení č. 2/3Z/2019.

Pane zastupiteli Hradile, původcem a iniciátorem „pročítání soukromé konverzace a ohánění se s tím na veřejném zasedání zastupitelstva obce“, byla Rada obce. Tedy vaši soukmenovci z volební kandidátky, na které se také nacházíte.

Podobně mne překvapilo, že si zastupitel Martin Hradil programově nehodlá přečíst rozeslané podklady k jednacímu bodu ZO a přitom pro projednávání bodů/podbodů hlasuje.

„… nehodlám uvedenou konverzaci číst.“

Samozřejmě zastupitel Martin Hradil má plné právo si podklady k jednotlivým bodům zastupitelstva neprostudovat. Zůstává ovšem otázkou, k čemu se jako zastupitel vyjadřuje, když si zaslané podklady programově nehodlá číst. Takový postup bych pochopil u předem naprogramovaného hlasovacího robota s absencí vlastního vědomí a svědomí. Což v Kostelci v zastupitelstvu doufám nemáme.

Utajený právník

Ve svém komentáři Martin Hradil veřejně uvedl, pro mne překvapivou novinku, že je akademicky vzdělaný právník.

„… mé právní vědomí (získané studiem práva na střední, i vysoké škole a praxí 18 let u Policie ČR) …“

Jestli jsem to dobře pochopil, tak zastupitel Martin Hradil je po dobu svého téměř tříletého angažmá v zastupitelstvu jedinou osobou s vysokoškolským právnickým vzděláním s dlouholetou praxí. K mému údivu se veřejně ke svému akademickému vzdělání přiznal až nyní v komentáři na FB. Když jsem na zastupitelstvu předkládal připomínky, návrhy či opravy dokumentů, tak jsem byl mnohokrát častován, že nemám právnické vzdělání. Překvapuje mne, proč Martin Hradil nevyužil své znalosti získané vysokoškolským studiem práva namísto mne, když bylo třeba právně doladit či opravit dokumenty obce. Proč svými právními znalostmi nepomohl obci a aktivitu přenechal na neprávníka Žůrka?

 • bod 6 ZO č. 20, chybně vyhotovená Zpráva hodnotící komise veřejné zakázky
 • bod 9 ZO č. 20, chybně vyhotovený Zápis o průběhu konkursu na ředitelku MŠ
 • bod 4 ZO č. 18, chybějící číslo zákona v navrženém usnesení
 • bod 7 ZO č. 11, nesprávný postup při vylučování účastníka VZ
 • usnesení RO 4/6R/2020, porušení směrnice obce o zadávání veřejných zakázek (zastupitelstvem nebyla schválena zadávací dokumentace, hodnotící komise ani vítěz veřejné zakázky)
 • bod 9 ZO č. 4, chyby v ZD VZ
 • ZO č. 4, Martin Hradil jako ověřovatel zápisu nezkontroloval soulad fyzického hlasování se zápisem; musel jsem chybu řešit námitkami na ZO č. 5 a opravou zápisu ZO č. 4
 • bod 16 ZO č. 3, chyby v ZD VZ

Uvedený seznam nemá být obžalobou Martina Hradila. Spíše jen dokreslením mého rozčarování, proč zastupitel Hradil, vybavený akademickým právnickým vzděláním, nepomohl odstranit chyby a nepřesnosti v dokumentech obce. Na mysl se mi opakovaně dere: Cui bono, pane Hradile? Jednáte jako zastupitel ve prospěch obce? Moje konkrétní zkušennost z vašeho jednání na zastupitelstvech obce mi kladnou odpověď nedává.

Účet bez hostinského

Na člověka, co dle svých slov má 18 let praxi u PČR, je poměrně zarážející míra absence presumpce neviny. Navíc zvláštně okořeněná závěry, které netuší ani vyšetřovatel, státní zástupce a už vůbec ne soudce. Dovolím si odcitovat 3 pasáže z komentáře Martina Hradila:

 • „… jednáním, kterým byla konverzace získána je dle mého tvrzení trestným činem …“
 • „Může být použita jako důkazní materiál ale pouze proti osobě, která tuto konverzaci nelegálně získala.“
 • „Obsah této konverzace jako důkazní materiál v trestním řízení nemůže být použit, jelikož byl získán nelegálně“

Domníval jsem se, že stále platí presumpce neviny. Pevně věřím, že presumpce neviny platí i u všech jednotek PČR, včetně té, u které Martin Hradil slouží. Tedy z trestného činu může být někdo obviněn až poté, co PČR prokáže, že se skutečně jedná o trestný čin. Pokud vím, tak se dosud nic takového neodehrálo. Přesvědčivá tvrzení zastupitele a policisty Martina Hradila chápu tak, že má nějaké lepší informace, než my všichni ostatní. Což je ovšem na pováženou, protože Martin Hradil není vyšetřovatelem oznámení co podaly dvě autorky FB komunikace. No a i když někdo bude PČR obviněn z trestného činu, musí být soudem za tento trestný čin pravomocně odsouzen. Což se opět nestalo. Takže tvrzení, že je to trestný čin a že konverzace byla získána nelegálním jednáním Martin Hradil nikde nedokládá. A věřím tomu, že u PČR své zaměstnance učí, aby takovéto předčasné a nepodložené závěry nevyslovovali, protože porušují presumpci neviny.

Absence svobodného demokratického myšlení?

Nejde přehlédnout přeměnu a profesionalizaci PČR z původního represivního nástroje státu (Veřejná bezpečnost) na orgán, co se snaží respektovat Ústavu a práva občanů. Samozřejmě PČR tvoří konkrétní lidé, kteří se každý po svém vyrovnávají s touto změnou. 18 let služby u PČR podpořené akademickým právním vzděláním mi přijde dost dlouhá doba na pochopení, že existuje Ústava a v ní zaručená práva a svobody občanů. O to více mne překvapuje, že zastupiteli Martinovi Hradilovi jsou tyto skutečnosti cizí, když hlasuje pro usnesení zastupitelstva v evidentním rozporu s Ústavou zaručenými právy.

Určitě zastupiteli Martinu Hradilovi neunikl § 328 Trestního zákoníku, kdy jako zastupitelstvo si nemůžeme přisvojovat úkony, které jsou vyhraženy přestupkové komisi, orgánům činným v trestním řízení či soudům. Myslím, že by bylo prospěšné, aby jako akademicky vzdělaný právník osvětlil ostatním zastupitelům kde končí pravomoce zastupitelstva.

ZZO č. 20 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 20 konaného dne 29. června 2021 v Sokolovně obce Kostelec u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení zasedání zastupitelstva a schválení programu jednání. Délka 25:24.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZZO č. 19. Délka 3:46.

Bod 3 programu: informace o činnosti obce. Délka 38:16.

Bod 4 programu: schválení závěrečného účtu obce a účetní uzávěrky za rok 2020. Délka 8:09

Bod 5 programu: vítěz veřejné zakázky Dům seniorů. Délka 11:24.

Bod 6 programu: vítěz veřejné zakázky rekonstrukce tělocvičny ZŠ. Délka 10:34.

Bod 7 programu: věcné břemeno. Délka 2:03.

Bod 8 programu: rozpočtové opatření 3/2021. Délka 0:53

Bod 9 programu:(z technických důvodů nadměrné délky a velikosti souborů je záznam rozdělen na dva samostatné na sebe navazující videozáznamy)

Bod 10 programu: smlouva kompostéry. Délka 1:39.

Bod 11 programu: dar postiženým tornádem. Délka 12:16.

Bod 12 programu: diskuze. Délka 25:51.

Bod 13 programu: závěr. Délka 0:20.

Zápis ze ZZO č. 20 naleznete zde.

Otevřený dopis k průběhu zastupitelstva č. 20

„Důvodem napsání tohoto dopisu je mé zděšení z reakce čelních představitelů naší obce na projednávání bodu číslo 9“ stojí v prvních řádcích otevřeného dopisu starostce a zastupitelům obce Kostelec u Holešova. Autor na 3 stranách precizně, pregnantně a konkrétně popisuje marasmus, jakým způsobem je naše obec řízená, jak se pohrdavě a přezíravě vyjadřují někteří radní a zastupitelé k obecním záležitostem a podnětům veřejnosti. Je nepochybné, že lidem v obci záleží na správě věcí veřejných. Že mají znalosti a dovednosti předkládat oponentní názory k veřejné diskuzi. Je evidentní, že nastává soumrak jediné pravdy jediného loutkovodiče.

Vážená paní starostko, vážení páni zastupitelé,

dne 29. 6. 2021 jsem měl možnost zúčastnit se osobně jednání obecního zastupitelstva v Kostelci u Holešova (do té doby jsem sledoval tato jednání pouze ze záznamu). Důvodem napsání tohoto dopisu je mé zděšení z reakce čelních představitelů naší obce na projednávání bodu číslo 9. V tomto bodu se řešily skutečnosti ohledně zvolení nové ředitelky MŠ Kostelec u Holešova. Tyto skutečnosti byly:

 1. Dopis rodičů starostce
 2. Únik, šíření a obsah facebookové konverzace K. S. a J. Č.
 3. Zdůvodnění volby nové ředitelky MŠ.
Dopis rodičů starostce

Na základě tohoto dopisu byl do jednání ZO zařazen bod číslo 9. Bohužel tento dopis nebyl dobře zformulován a ve výsledku byl použit proti podepsaným rodičům (přednáška pana místostarosty
o tom, jak má vypadat petiční arch, v kontextu předchozích pochybení RO byla zcela zbytečná), ale i proti končící ředitelce MŠ.

Unik, šíření a obsah facebookové konverzace K.S. a J.Č.

Tato skutečnost vyvolala jednoznačně nejvíce emocí jak v řadách zastupitelů (Zdeněk Klesnil a Martin Hradil), tak i v řadách zúčastněné veřejnosti. Nabourání se do cizí konverzace je jednoznačně trestný čin. To bylo na jednání i několikrát zdůrazněno a není o tom žádných pochyb. Zde rozumím
rozhořčení zúčastněných osob konverzace a jejich blízkých. Co bohužel nebylo vůbec řečeno je, že i takto získaná konverzace (její obsah) může být použita jako důkaz k doložení jakéhokoliv jednání. Zde mě trochu zaráží argumentace zastupitelů Zdeňka Klesnila a Martina Hradila, kteří jednoznačně řekli, že výše zmíněnou konverzaci nečetli, podle jejich názoru je to svinstvo číst a celkově se tím zaobírat. Na druhou stranu jako příslušníci Policie ČR (to několikrát sami zdůraznili), museli vědět, že jakákoliv konverzace může být použita jako důkazní materiál, což tato konverzace pro mnoho rodičů dětí a občanů Kostelce u Holešova je.

Dále mě zarazilo naprosto zavádějící vyjádření zastupitele Petra Hlobila staršího k výskytu obálek s uniklou konverzací ve skříňkách dětí mateřské školky. Dle jeho názoru si paní ředitelka měla na základě záznamu kamer mateřské školky zjistit, kdo dal do skříněk inkriminované obálky s uniklou konverzací. Paní ředitelka má samozřejmě právo podívat se na tento záznam, ale už nemá právo poskytnout tyto informace komukoliv jinému, jinak by se jednalo o porušení GDPR (za předpokladu,
že se nejedná o trestný čin)

Zdůvodnění volby nové ředitelky MŠ

Opakovaně a dle mého názoru správně se k této skutečnosti vyjádřil zastupitel Petr Měrka, který požadoval po RO jednoznačné zdůvodnění jejich volby ředitelky MŠ. Zde musíme přihlížet i k obsahu uniklé facebookové konverzace, která rozvířila pochybnosti o volbě u řady rodičů a občanů Kostelce u Holešova. Teď přejdu k samotné volbě. Zdůvodnění radního Zdeňka Klesnila je dle mého názoru férové, protože se účastnil konkurzního řízení jako tajemník. Radní Jindřich Surala hlasoval na základě doporučení konkurzní komise a zároveň byl jedním ze členů konkurzní komise. Poněkud nechápu postoj paní starostky Marcely Pospíšilíkové, jejíž hodnocení jako členky konkurzní komise se shoduje s celkovým závěrem této komise. V následném hlasování RO se však zdržela hlasování. Zdůvodnění radních Tomáše Marka a Petra Hlobila staršího a zastupitele Petra Hlobila mladšího (zde nerozumím, proč se k tomu vyjadřuje zastupitel, který by měl mít stejné informace jako ostatní zastupitelé, kteří se dožadovali zdůvodnění této volby) se mi jeví jako dost vágní
a navíc dehonestující závěr konkurzní komise, i když je tento závěr pouze doporučujícího charakteru. Pro lepší pochopení následujícího textu vyjmenuji povinnosti konkurzní komise:

 • Komise posuzuje vhodnost uchazeče pro výkon činnosti ředitele na základě přihlášky, řízeného rozhovoru zaměřeného zejména na pedagogické aspekty práce ředitele školy, pedagogickou koncepci uchazeče, jeho představy o vedení pedagogického sboru, znalosti v oblasti trendů ve výchově a vzdělávání a schopnost koncepční práce v oblasti školství, výchovy a vzdělávání.
 • Konkursní komise se usnáší hlasováním o vhodnosti uchazeče, a to na základě přihlášky, řízeného rozhovoru, popřípadě dosavadních pracovních výsledků zejména v oblasti školství,
  mládeže a tělovýchovy, doplňkového hodnocení a vyjádření odborníků.

Každý člen RO má nepopiratelné právo volit podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Ale k čemu jsou pak závěry konkurzní komise, která má za úkol komplexně posoudit uchazeče, když někteří z řad RO (konkrétně radní Petr Hlobil starší) tvrdí, že jeho soukromé zjištění se rozchází se závěrem
konkurzní komise? Toto vyjádření pana místostarosty může vyvolávat dojem, že:

 • konkurzní komise si nezjistila všechny skutečnosti (tzn., nesplnila všechny své povinnosti, které ji ukládá zákon), nebo
 • pan místostarosta nám neřekl pravý důvod své volby, což po něm požadovala část veřejnosti i někteří zastupitelé.

Je veřejným tajemstvím, že důvodem nezvolení kandidátky, která byla konkurzní komisí ohodnocena jednoznačně jako nejlepší, je doložení určitého dokumentu (posudku) proti její osobě z dob jejího předchozího profesního působení. Pokud existuje takový dokument, tak se k němu měla vyjádřit a vzít v potaz konkurzní komise, která jistě prověřila pracovní minulost všech kandidátů. Zaráží mě na tom fakt, že členové RO, kteří byli zároveň členy konkurzní komise (tzn., měli nejlepší informace), nic takového ve svém vyjádření k volbě nové ředitelky MŠ neuvedli. Z toho pro mě osobně vyplývá (a vracím se o pár řádku výše), že nám nebyly řečeny pravdivé důvody rozhodnutí RO, což vůči občanům Kostelce u Holešova není férové.

Krátce se zastavím u vyjádření zastupitele Petra Hlobila mladšího, který se také vyjadřoval k rozhodnutí RO. Na jeden z dotazů z publika odpověděl, ať si přečteme životopisy kandidátů a pochopíme, proč se tak RO rozhodla. Jedná se o zavádějící odpověď. Profesní životopis uchazeče byl součástí přihlášky do konkurzního řízení, tzn., tvořil jeden z podkladů pro závěr konkurzní komise. Dále nevím, kde je možné dohledat životopisy jednotlivých kandidátů, protože osobně se mi tyto informace nepodařilo nikde dohledat. Nemá cenu se vyjadřovat k další odpovědi zastupitele Petra Hlobila mladšího, který reagoval na jiný dotaz z publika, že se jedná o hloupou otázku. Je smutné, že
takto reaguje zvolený zastupitel obce na naprosto relevantní dotaz někoho z občanů.

Osobně neznám ani jednu z kandidátek na ředitelku MŠ Kostelce u Holešova a nepřísluší mi hodnotit jejich způsobilost pro tuto funkci. Nebylo to ani smyslem a cílem tohoto dopisu. Smyslem a cílem bylo poukázat na to:

 • jakým způsobem je řízená naše obec,
 • jak se vyjadřují NĚKTEŘÍ naši členové RO a ZO k obecním záležitostem a podnětům z řad veřejnosti,
 • že v obci není jen zastupitel Petr Žůrek (+ pár dalších zastupitelů a občanů), kteří se nebojí říct svůj názor a vyjádřit se veřejně k místnímu dění.

Děkuji za přečtení tohoto dopisu.

S pozdravem
Jiří Sklenář
Občan obce Kostelec u Holešova


Doplňkové zdroje: vyhláška č. 54/2005 Sb. o konkursech; zápis hodnotící komise