Stanovisko Ministerstva vnitra k uzob

Na zastupitelstvech se nedalo přehlédnout, jak se p. Hlobil a p. Pospíšilíková zhlédli v aplikaci uzob a snaží se nás přesvědčit o jejím schválení ze strany MV.

Aplikaci uzob jsem od samého začátku vnímal jako nástroj, který bude obci pomáhat vytvářet potřebné dokumenty ze zasedání ZO a RO a bude usnadňovat vyhledávání či publikování na webu. Z letité praxe v IT mi ale bylo jasné, že klíčový problém bude mezi židlí a klávesnicí. Sebelepší myšlenky a texty, aby byly právně a formálně korektní, se samy o sobě do aplikace nedostanou.

Přišlo mi zvláštní, jak stále častěji a intenzivněji z úst p. Hlobila zaznívala obhajoba uzob, že aplikace je schválená Ministerstvem vnitra. Poslechnout si to můžete na krátkém sestřihu.

Celý nesestříhaný záznam naleznete ve dříve zveřejněném příspěvku v bodě 1.

Prvně jsem se podíval do smlouvy s dodavatelem, zda informace o certifikaci (schválení) MV je v textu zmíněna. Říkal jsem si, takovou důležitou věc by určitě chtěl dodavatel prodat. Nenašel jsem nic. Řekl jsem si, buďme tolerantní – třeba je p. Pizur skromný člověk a informací o certifikaci se nadměrně nechlubí.

Pak mi ale začalo vrtat v hlavě, proč výstup zápisu zastupitelstva obce č. 10 z uzob nemá formální náležitosti bezpodmínečně požadované odst. 1 § 95 zákona 128/2000 Sb O obcích. Jako např. podpisy starosty, místostarosty a ověřovatelů. Proč tak zásadní věci vyžadované zákonem nejsou ve výstupu z aplikace uzob, která má být schálená Ministerstvem vnitra. Samozřejmě připadala v úvahu varianta, že je to první zápis kompletně vytvářený v aplikaci uzob a někde při implementaci nastala chyba. Na druhou stranu, pokud by uzob měl generovat korektní zápis ZO v pdf se všemi potřebnými podpisy, tak by všechny podepisující osoby musely disponovat digitálním podpisem vystaveným certifikační autoritou, a to je očekávání z oblasti sci-fi.

Nezbývala mi jiná možnost jak prověřit tvrzení p. Hlobila o schválení aplikace uzob Ministerstvem vnitra, než se písemně zeptat přímo na MV a vyžádat si jejich stanovisko.

53069_Odpověď na dotaz_Page_1

Kompletní odpověď Ministerstva vnitra si můžete přečíst zde. Přiloženou příručku pojednávající o aspektech ZZO si můžete přečíst zde. Těm z Vás, co si nechcete číst celý dokument stanoviska, doporučuji alespoň závěr:

53069_Odpověď na dotaz_Page_2

 

Podobně doporučuji k přečtení vyjádření MV k žádosti tvůrce uzob o „kontrolu správnosti dokumentů“. Na tuto skutečnost (že p. Pizur má dokumenty schválené MV) se p. Hlobil mnohokrát odvolával.

crop 2C1

Autor uzob tedy věděl, že MV mu po formální stránce schválilo pouze konkrétní individuální vzorové dokumenty co předložil. A zároveň také věděl, že tímto se MV nevyjadřuje a ani nemůže vyjádřit ke všeobecným budoucím schválení výstupů či aplikace jako takové. Jinými slovy, naše dokumenty obce Kostelec u Holešova co vznikají v aplikaci uzob, nebyly schváleny Ministerstvem vnitra. Z uvedeného mi vyplývá (nadneseně řečeno), že aplikací uzob jsme si do obce koupili trochu lepší psací stroj.

Kdo koho uvedl v omyl, nedokážu posoudit. Byl to p. Pizur, když obci vychvaloval přednosti aplikace? Nebo to byl p. Hlobil, když před zastupiteli a veřejností obhajoval právní a formální korektnost výstupních dokumentů z uzob? Těžko hodnotit. Faktem ovšem zůstává, že nám byly předkládány zavádějící a nepravdivé informace. Je dobře, že teď máme fakta přímo od zdroje – MV. Dokážeme tak oponovat nepodloženým tvrzením a udělat si sami obraz o autorovi takového tvrzení.

Otázkou zůstává, jak dále pracovat s uzob a vytvářet dokumenty ZO a RO. Odpověď je snadná – je třeba se striktně řídit zákonem. Aplikace uzob se může nadále používat jako „chytrý psací stroj“. Ovšem výstup z ní, aby měl zákonné náležitosti právně závazného dokumentu, musí být řádně doplněn. Například zápis ze ZO a RO musí být opatřen patřičnými podpisy. Pak se zápisy ZO a RO stávájí právnímy dokumenty a mohou být naskenované (jako pdf) vystavené na uzob. Samozřejmě je možné, aby uzob nadále generoval zápisy bez podpisů, tedy bez právní validity. Ale to musí být na takto generovaném zápise z uzob jasně a jednoznačně vyznačeno (u RO to je, u ZO nikoliv), aby čtenář nebyl uváděn v omyl. To je můj pohled, jak věc řešit. Výkonná pravomoc je v rukou RO respektive starosty a místostarostky.

ZZO č. 11 – k bodu 5 „Výzva na výměnu oken a dveří“

Ve schválené „Výzvě“ nedošlo důsledně k dohodnuté úpravě textu technických podmínek. Jelikož „Výzva“ je již zveřejněna, je třeba urychleně text opravit a informaci rozeslat uchazečům.

Na ZZO č. 11 jsme v bodě 5 projednávali „Výzvu na výměnu okenních a dveřních výplní pro dům služeb“. Vznikla připomínka, že v příloze č. 4 – Technické parametry, je třeba doplnit do textu požadavků slůvko min. před číslo s požadovanou hodnotou pro parametry prostupu tepla – viz sestřih videozáznamu pojednávající o doplnění textu. Video je sestřih originálního záznamu se zachovaným reálným TC a TC od začátku projednávaného bodu. Původní záznam naleznete pod bodem 5 v příspěvku ZZO č. 11 – videozáznam.

S připomínkou doplnění textu přišel kolega Radek Pospíšilík, já jsem se snažil objasnit kde v textu přílohy č. 4 a proč na celkem 4 místech je třeba text doplnit. Petr Měrka se při formulaci usnesení ještě jednou připomněl, zda by text doplnění neměl být uveden v usnesení. Ze strany p. Hlobila jsme byli ujišťováni, že má u textu vykřičník a že text doplní. Těsně před hlasováním jsem znovu zopakoval, že původní text je třeba doplnit o slůvko min. u dvou parametrů oken (Ug a Uw) a u dvou parametrů dveří (Ug a Ud), tedy 2+2 úpravy.

V pondělí 18.4.2016 byla dokumentace publikována na webu obce. Bohužel příloha č. 4 byla opravena (doplněna o slůvko min.) jen z poloviny – u parametru Ug (vyznačeno zeleně) pro okna a dveře. U parametrů Uw a Ud (vyznačeno žlutě) slůvko min. chybí.

bod 5 technicke parametry 160419

Proč je uvedení slůvka min. tak důležité? Pokud v technických parametrech uvedeme pouze jednu fixní požadovanou hodnotu prostupu tepla, může dojít k diskriminaci uchazeče ze strany zadavatele (obec). Uvedu příklad. Uchazeč nabídne za stejnou cenu lepší vlastnosti – nižší hodnotu prostupu tepla (např. Ug=1,09). My ho ale budeme muset z výběrového řízení vyloučit, protože nesplnil technické parametry (požadovali jsme Ug=1,1). A tento postup se běžně považuje za diskriminaci uchazeče. Pokud před parametrem bude slůvko min., tak definujeme minimální požadované vlastnosti. Cokoliv lepšího je přípustné a je ku prospěchu obce. Dále je třeba si uvědomit, že okna a dveře mají v tomto případě vždy 2 U parametry. U okna se Ug týká prostupu tepla skleněnou výplní, Uw definuje prostup tepla okenním rámem včetně kování. U dveří je tomu podobně – Ug se opět týká prostupu tepla skleněnou výplní, Ud definuje prostup tepla dveřním rámem včetně kování. Tedy u každého z dvojice U parametrů musí být slůvko min.. Pokud to napíšeme jen u jednoho U parametru z dvojice, je to špatně. To je stejně, jako kdybychom nenapsali nic a říkáme si o napadnutí výběrka kvůli diskriminaci.

Jak situaci vyřešit? V tuto chvíli lze elegantně udělat samostatný dokument-dodatek „upřesnění technických parametrů“. Dokument pak přidat na web obce k výzvě a rozeslat osloveným uchazečům. Myslím, že je třeba prodloužit termín odevzdání nabídek o dobu mezi zveřejněním původní a doplněné dokumentace, ale tím si nejsem jistý – to je třeba ověřit. Výzvu a výběrko rušit nemusíme, protože neměníme zásadní parametry jako např. způsob hodnocení. Toto je můj návrh, jak bych situaci řešil já. Ovšem výkonnou pravomoc v rámci Výzvy má p. Hlobil a já nemám právo mu do jeho rozhodování zasahovat. Chtěl jsem tímto příspěvkem upozornit na chybu a poradit s řešením.

ZZO č.11 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání ZO č. 11 konaného dne 14. dubna 2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kostelci u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: složení slibu náhradníka za člena ZO Kostelec u Holešova. Délka 3:13.

Bod 2 programu: projednávání námitek k předchozímu zápisu ZZO č. 10 a schvalování programu ZZO č. 11. Délka 16:05

Bod 3 programu: kontrola usnesení předchozího ZZO č. 10. Délka 14:43.

Bod 4 programu: informace o činnosti OU. Délka 12:39.

Bod 5 programu: projednání Výzvy – výměna okenních a dveřních výplní Dům služeb Kostelec u Holešova. Délka 15:22.

Bod 6 programu: projednání záměru prodeje obecního pozemku Ing. Josefu Ležákovi. Délka 32:43.

Bod 7 programu: prodej malotraktoru s příslušenstvím. Délka 4:26.

Bod 8 programu: stanovisko ZO k obsahu web stránek www.kostelecuholesova.eu. Délka 1:07:16.

Bod 9 programu: diskuse. Délka 0:25.

Bod 10 programu: závěr. Délka 1:08.


Zápis ze zasedání Zastupitelstva č. 11 si můžete přečíst zde.

ZZO č. 9 – vysvětlení k porušování práv

V úvodní části ZZO č. 9 byla předsedajícím zveřejněna moje fotografie. Vznikly připomínky ohledně jejího vzniku i k porušování práv. Jak to tedy je a jaká jsou fakta?


Sestřih videozáznamu týkající se problematiky si můžete pustit zde. Kompletní nesestříhaný záznam bodu 0 naleznete v příspěvku ZZO č. 9 – videozáznam.

Ve vystoupení řečníků na mou adresu zaznívaly například výroky jako že manipuluji s fakty (časem záznamu), fotky roznáším po úřadech, zneužívám kameru atd. Ve vypjaté atmosféře ZZO č. 9 bylo obtížné na místě samém řečníkům na jejich otázky odpovědět. Proto jsem sepsal tento příspěvek, který by měl problematiku objasnit.

Údajná manipulace s datem pořízení fotografie

Fotografie byla vytvořena z videozáznamu. Technicky se jedná o vygrebování (export) jednoho framu z videozáznamu. Vlastnosti vygrebované fotografie jsou dané/limitované vlastnostmi původního videozáznamu. Nejhmatatelnější je například rozlišení, které může být maximálně 1920×1080 px v poměru stran 16:9, což odpovídá obrazovým vlastnostem Full HD videozáznamu.

Každý originální profesionální záznam je vybaven tzv. exif informací. V té je kromě jiného uvedeno datum a čas pořízení záznamu. Dále je zde uvedeno množství technických informací, informace o autorovi ale i výrobní číslo a model zařízení, které záznam pořídilo. Z exifu nelze vymazat 4 položky: datum a čas pořízení, výrobní číslo a zařízení na které záznam vzniknul. Ostatní údaje lze měnit či vymazat. Důvod nemožnosti smazat 4 výše uvedené položky je prostý – aby se dalo dokladovat, autorství snímku.

Ve většině případů (záleží na typu editovacího sw) exif informace zůstává součástí originálního záznamu i po běžných úpravách. V případě vygrabování framu z videozánamu jde o odlišný proces, než je běžná úprava. Z videa vzniká totiž nový produkt – fotografie, která s sebou nenese exif informace z původního videa. Logicky tedy editační sw při exportu framu přidělí aktuální datum a čas odpovídající okamžiku vzniku této nové fotografie. A to je také důvod, proč fotografie z videa má v exifu uvedeno 24.10.2015 20:10, ačkoliv videozáznam byl pořízen 24.10.2015 14:37.

TJ Moravan 151024-1 properties_description

 

Údajné porušení práv

Předmětná fotografie vznikla a z mé strany byla licencována jako editorial. Nikomu jsem nikdy neposkytnul práva k dalšímu šíření, publikaci či zveřejnění. Nikomu jsem neposkytnul komerční práva, nebo práva volného užití. Více o licencích si můžete přečíst v příspěvku Foto & video: znejte svoje práva a respektujte práva druhých. Fotografii v licenci editorial, pouze pro použití jako dokumentace dané akce, jsem v tištěné podobě osobně předal dne 26.10.2015 Stavebnímu úřadu v Holešově a dále p. Hlobilovi v jeho kanceláři na obecním úřadě. V elektronické formě jako jpg fotografii jsem za stejných editorial licenčních podmínek, poslal soubor e-mailem 29.10.2015 Stavebnímu úřadu v Holešově a 6.11.2015 Krajské hygienické stanici v Kroměříži. Tedy fotografii buď v tištěné nebo elektronické formě (jpg) dostaly pouze 3 instituce: Stavební úřad Holešov, Hygienická stanice Kroměříž a Obec Kostelec u Holešova. Dodatečně jsem si osobní návštěvou ověřil, že Hygienická stanice a Stavební úřad fotografii jen založily do spisu a dále jí nikomu dle svého vyjádření nepředávaly. To je očekávaný a logický postup, neboť poskytnutím třetí straně by instituce porušily zákon.

Proč jsem fotografii poskytnul právě těmto 3 institucím? Důvod je jednoduchý. Stavební úřad vydal na začátku října 2015 výzvu k dočasnému uzavření stavby, KHS zase dočasně uzavřela provozovnu (a s finálním rozhodnutím čekala na výsledek Stavebního úřadu). Obě tyto instituce věděly, že není respektováno jejich rozhodnutí a hledaly k tomu podklady. Obec, jako majitele pozemku, jsem zase chtěl (tak jak dvakrát předtím) informovat, jak je užíván obecní majetek v návaznosti na rozhodnutí výše uvedených úřadů.

Fotografie kterou p. Hlobil zveřejnil veřejnosti na ZZO č. 9 je s největší pravděpodobností ta fotografie, kterou jsem mu v tištěné podobě poskytnul (a on si jí zkopíroval). Připomínám, že se jedná o editorial licenci a nikomu jsem nedal souhlas k dalšímu šíření či publikaci. Neuváženým zveřejněním p. Hlobil porušil především moje autorská práva, protože na zveřejnění neměl řádnou licenci. Dále porušil osobnostní práva zobrazených osob (např. p. Tomáš Hlobil se při jednání ZZO oprávněně ohradil), protože fotografii p. Hlobil zveřejnil nesprávným způsobem. Co se týče porušení autorského práva, dle §40 zákona 121/2000 Sb. za neoprávněné užítí náleží autorovi dvojnásobek obvyklé odměny za licenci. Co se týče porušení osobnostního práva, tak to je čistě v jurisdikci soudu.

Z výše uvedeného myslím jasně vyplývá, že jsem se nedopustil žádné manipulace s obrazovým materiálem, ani jsem se nedopustil porušení práv poskytnutím editorial licence fotografie 3 úřadům. Naopak práva na ZZO č. 9 porušil p. Hlobil tím, že na veřejnosti publikoval dotčenou fotografii bez řádné licence a licenčních podmínek.