Archiv rubriky: ZZO č. 9

Panoptikum?

Poslední zastupitelstvo č. 9 spíše připomínalo setkání baráčníků, než kultivovanou výměnu názorů a argumentů volených zástupců obce. Předsedající p. Pospíšilíková po pár jednacích bodech naprosto rezignovala na uplatňování jednacího řádu a řízení diskuze zastupitelů. Hlásit se o slovo bylo zbytečné. Kdo měl větší koule vlomit se do diskuze vyhrál.

Z průběhu jednání zastupitelstva jsem měl dojem, že i faktický dotaz kohokoliv z opozice narušuje předem daný plán rychlého prohlasování jednotlivých bodů. Místo vysvětlujících odpovědí jsme se většinou dočkali nesouvisející kouřové clony. Celé zasedání zastupitelstva můžete shlédnout na videozáznamu, část diskuzí k jednotlivým bodům je v zápise.


V bodě 3 jsem se nevinně optal, jak se řeší požadavek z kontroly stavebního úřadu a Policie ČR ohledně uvedení černé stavby oprava chodníků do souladu s právními předpisy. Chodník je postaven v rozporu s projektovou dokumentací, původní technickou zprávou a samozřejmě v rozporu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. Dodatečné náklady prý uhradí obec, odpověděla p. Pospíšilíková na mou otázku. Na obranu oprávněných zájmů obce jsem vznesl další argumenty: p. Hlobil st. převzal dílo od zhotovitele bez výhrad, ačkoliv fyzické provedení bylo v rozporu se stavebním povolením; stavební dozor nezastavil stavbu a nikoho neupozornil, že se dílo staví v rozporu s projektovou dokumentací. Výsledkem je, že namísto zákonných a projektovaných 150 cm má chodník naproti horní hospodě v nejužších místech 90 cm. To je zásadní problém pro hendikepované na vozíčku, maminky s kočárky, nebo lidi s berlemi či jinými zdravotními pomůckami. Chodník obec dělá na dalších 40-50 let a jednou možná i my, v tuto chvíli  zdraví a silní, budeme mít problém tudy projít či projet na vozíku.


Na konci bodu 3 jsem položil zvídavou otázku, kdo zaplatí značku zákaz stání u mlékárny, co se po 2 letech konečně vrátila na původní místo. Dodavatel veřejného osvětlení (Etmonta) měl dle smlouvy uvést staveniště do původního stavu, tedy vrátit na místo značku, která byla na odstraněném starém sloupu VO.

Ale protože to po něm nikdo nechtěl – ani stavební dozor, ani p. Hlobil st. co přebíral dílo, tak značka zmizela. Jelikož nepomáhaly moje opakované dotazy na zastupitelstvu ohledně zmizelé značky, musel jsem položit dotaz na Policii ČR. Možná jsem pedant, ale svévolné odstraňování dopravní značek nepřispívá k bezpečnosti provozu na komunikacích.


V bodě 9 jsme volili ve výběrovém řízení vedoucí redaktorku periodika KOSTKA. Jelikož v minulosti Redakční rada jednala v rozporu s Tiskovým zákonem, což se odrazilo v prohraném soudním sporu, tak jsem chtěl znát názor nové vedoucí redaktorky na uplatňování kritických pasáží Tiskového zákona v periodiku KOSTKA. Dopředu jsem zaslal 10 otázek modelových situací, se kterými se při vydávání Kostky setkávala či bude setkávat a zeptal jsem se, proč se nám uchazečka Michaela Čúzy nepřišla představit.

Vzkaz ústy p. Pospíšilíkové mne překvapil „… a ani neměla zájem na otázky z vašeho dotazníku odpovídat“. Chci věřit, že Michaela Čúzy se takto nevyjádřila.

V diskuzi jsem předkládal konkrétní citace judikátů či paragrafů Tiskového zákona a na vyzvání jsem předložil, jak by měla obec postupovat: „oprávnění dotčených zastupitelů nelze omezovat vnitřními předpisy obce, zajděte si za právníky DAS a zeptejte se na to, jak máte postupovat“.

Reakce byly víc než zarážející. Pospíšilíková: „já si zase nedokážu představit, že by soud předepisoval obci co je přiměřený rozsah článku zastupitele“. Hlobil ml. „přiměřenost je v tom, že když to bude téma zásadní, tak to mohou být třeba 2 A4 , abyste popsal problém, ale když to je jen o tom, že chcete psát o lidech s nějakými přívlastky, tak to je nepřiměřenost a RR vám může článek zkrátit tak, aby smysl nebyl změněný. Vy si vykládáte přiměřený rozsah nějakým způsobem a já jsem přesvědčený že nemáte pravdu.“

Na celém je varující, že jim uniká základní kámen právního státu – výklad zákona může podávat pouze soud. Nikoliv obec, Redakční rada nebo zastupitelstvo obce.

Alarmující je eroze respektování Ústavy či Listiny základních práv a svobod a v ní zaručených právech jako svoboda projevu, svoboda názoru, nepřípustnost cenzury.


V bodě 11 jsme projednávali zakázku za 600 tisíc Kč na pořízení 7 kamer sledujících vybraná veřejná prostranství v obci. Kolega Měrka vznesl nevinnou, ale logickou otázku: „kde se budou záznamy uchovávat, jak dlouho a co se s nimi bude dít“.

Odpověď p. Pospíšilíkové „záznamy se nebudou uchovávat, záznam se bude po určité době mazat“ nejenže neuspokojila, ale prohloubila podezření, že obec projekt nedomyslela a nepřipravila (co se bude dít se záznamem, než se smaže?). Především z pohledu ochrany osobních údajů a nakládání s nimi. V diskuzi se ukázalo, že se obec nikoho nezeptala – právníků DAS počínaje, ÚOOÚ a Policií ČR konče.


Silně znepokojující byla z úst některých zastupitelů rostoucí snaha o kriminalizaci uplatňování Ústavních práv jako právo na spravedlivý proces. Dopis mého advokáta s výzvou, aby obec dodržovala tiskový zákon, byl označen za vyhrožování žalobou.

Šikanou obce, občanů obce a dodavatelů obce bylo označeno uplatňování Ústavního práva na informace včetně legitimního využívání zákonných opravných prostředků.

Chápu, že kritika chyb je nepříjemná. Obec, jako orgán veřejné moci, pracuje s veřejnými prostředky a ze své podstaty je pod kontrolou veřejnosti. A pokud úřední osoby nejsou schopny unést veřejnou kontrolu své činnosti, neměly by takovou veřejnou funkci vykonávat.

ZZO č. 9 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 9 konaného dne 11. února 2020 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kosteleci u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení zasedání zastupitelstva a schválení programu jednání. Délka 9:10.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZZO č. 8. Délka 6:00.

Bod 3 programu: informace o činnosti obecního úřadu. Délka 1:19:52.

Bod 4 programu: navýšení odměny předsedkyni Kulturní komise. Délka 1:06.

Bod 5 programu: veřejnoprávní smlouvy. Délka 32:29.

Bod 6 programu: koncesní smlouva s roční dotací 70 tis. Kč. Délka 21:41.

Bod 7 programu: podání návrhu žádosti o dotace. Délka 2:03.

Bod 8 programu: rozpočtová opatření č. 8/2019 a 1/2020. Délka 3:24.

Bod 9 programu: složení redakční rady. Délka 1:08:54.

Bod 10 programu: dodatek smlouvy o dílo na opravu Domu seniorů. Délka 2:02.

Bod 11 programu: veřejná zakázka kamerový systém obce. Délka 29:30.

Bod 12 programu: dodatky SoD Chodníky II. Délka 30:03.

Bod 13 programu: odprodej pozemků obci. Délka 4:32.

Bod 14 programu: žádost ZŠ o navýšení rozpočtu. Délka 13:16.

Bod 15 programu: diskuze. Délka 17:14.

Bod 16 programu: závěr. Délka 0:13.

Zápis ze ZZO č. 9 naleznete zde.

ZZO č. 9 – vysvětlení k porušování práv

V úvodní části ZZO č. 9 byla předsedajícím zveřejněna moje fotografie. Vznikly připomínky ohledně jejího vzniku i k porušování práv. Jak to tedy je a jaká jsou fakta?


Sestřih videozáznamu týkající se problematiky si můžete pustit zde. Kompletní nesestříhaný záznam bodu 0 naleznete v příspěvku ZZO č. 9 – videozáznam.

Ve vystoupení řečníků na mou adresu zaznívaly například výroky jako že manipuluji s fakty (časem záznamu), fotky roznáším po úřadech, zneužívám kameru atd. Ve vypjaté atmosféře ZZO č. 9 bylo obtížné na místě samém řečníkům na jejich otázky odpovědět. Proto jsem sepsal tento příspěvek, který by měl problematiku objasnit.

Údajná manipulace s datem pořízení fotografie

Fotografie byla vytvořena z videozáznamu. Technicky se jedná o vygrebování (export) jednoho framu z videozáznamu. Vlastnosti vygrebované fotografie jsou dané/limitované vlastnostmi původního videozáznamu. Nejhmatatelnější je například rozlišení, které může být maximálně 1920×1080 px v poměru stran 16:9, což odpovídá obrazovým vlastnostem Full HD videozáznamu.

Každý originální profesionální záznam je vybaven tzv. exif informací. V té je kromě jiného uvedeno datum a čas pořízení záznamu. Dále je zde uvedeno množství technických informací, informace o autorovi ale i výrobní číslo a model zařízení, které záznam pořídilo. Z exifu nelze vymazat 4 položky: datum a čas pořízení, výrobní číslo a zařízení na které záznam vzniknul. Ostatní údaje lze měnit či vymazat. Důvod nemožnosti smazat 4 výše uvedené položky je prostý – aby se dalo dokladovat, autorství snímku.

Ve většině případů (záleží na typu editovacího sw) exif informace zůstává součástí originálního záznamu i po běžných úpravách. V případě vygrabování framu z videozánamu jde o odlišný proces, než je běžná úprava. Z videa vzniká totiž nový produkt – fotografie, která s sebou nenese exif informace z původního videa. Logicky tedy editační sw při exportu framu přidělí aktuální datum a čas odpovídající okamžiku vzniku této nové fotografie. A to je také důvod, proč fotografie z videa má v exifu uvedeno 24.10.2015 20:10, ačkoliv videozáznam byl pořízen 24.10.2015 14:37.

TJ Moravan 151024-1 properties_description

 

Údajné porušení práv

Předmětná fotografie vznikla a z mé strany byla licencována jako editorial. Nikomu jsem nikdy neposkytnul práva k dalšímu šíření, publikaci či zveřejnění. Nikomu jsem neposkytnul komerční práva, nebo práva volného užití. Více o licencích si můžete přečíst v příspěvku Foto & video: znejte svoje práva a respektujte práva druhých. Fotografii v licenci editorial, pouze pro použití jako dokumentace dané akce, jsem v tištěné podobě osobně předal dne 26.10.2015 Stavebnímu úřadu v Holešově a dále p. Hlobilovi v jeho kanceláři na obecním úřadě. V elektronické formě jako jpg fotografii jsem za stejných editorial licenčních podmínek, poslal soubor e-mailem 29.10.2015 Stavebnímu úřadu v Holešově a 6.11.2015 Krajské hygienické stanici v Kroměříži. Tedy fotografii buď v tištěné nebo elektronické formě (jpg) dostaly pouze 3 instituce: Stavební úřad Holešov, Hygienická stanice Kroměříž a Obec Kostelec u Holešova. Dodatečně jsem si osobní návštěvou ověřil, že Hygienická stanice a Stavební úřad fotografii jen založily do spisu a dále jí nikomu dle svého vyjádření nepředávaly. To je očekávaný a logický postup, neboť poskytnutím třetí straně by instituce porušily zákon.

Proč jsem fotografii poskytnul právě těmto 3 institucím? Důvod je jednoduchý. Stavební úřad vydal na začátku října 2015 výzvu k dočasnému uzavření stavby, KHS zase dočasně uzavřela provozovnu (a s finálním rozhodnutím čekala na výsledek Stavebního úřadu). Obě tyto instituce věděly, že není respektováno jejich rozhodnutí a hledaly k tomu podklady. Obec, jako majitele pozemku, jsem zase chtěl (tak jak dvakrát předtím) informovat, jak je užíván obecní majetek v návaznosti na rozhodnutí výše uvedených úřadů.

Fotografie kterou p. Hlobil zveřejnil veřejnosti na ZZO č. 9 je s největší pravděpodobností ta fotografie, kterou jsem mu v tištěné podobě poskytnul (a on si jí zkopíroval). Připomínám, že se jedná o editorial licenci a nikomu jsem nedal souhlas k dalšímu šíření či publikaci. Neuváženým zveřejněním p. Hlobil porušil především moje autorská práva, protože na zveřejnění neměl řádnou licenci. Dále porušil osobnostní práva zobrazených osob (např. p. Tomáš Hlobil se při jednání ZZO oprávněně ohradil), protože fotografii p. Hlobil zveřejnil nesprávným způsobem. Co se týče porušení autorského práva, dle §40 zákona 121/2000 Sb. za neoprávněné užítí náleží autorovi dvojnásobek obvyklé odměny za licenci. Co se týče porušení osobnostního práva, tak to je čistě v jurisdikci soudu.

Z výše uvedeného myslím jasně vyplývá, že jsem se nedopustil žádné manipulace s obrazovým materiálem, ani jsem se nedopustil porušení práv poskytnutím editorial licence fotografie 3 úřadům. Naopak práva na ZZO č. 9 porušil p. Hlobil tím, že na veřejnosti publikoval dotčenou fotografii bez řádné licence a licenčních podmínek.

ZZO č. 9 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání ZO č. 9 konaného dne 8. prosince 2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kostelci u Holešova. Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 0 před samotným zahájením schůze: debata o připuštění nahrávání videozáznamu a o pořizování a publikování editorial dokumentační fotografie z fotbalového zápasu. Délka 20:07

Bod 1 programu: projednávání námitek k zápisu č. 8 a schvalování programu ZZO č. 9. Délka 28:05

Bod 2 programu: kontrola usnesení předchozího ZZO č. 8. Délka 4:16

Bod 3 programu: informace o činnosti OU. Plný záznam druhé části projednávaného bodu – diskuse k přednesené zprávě. Délka 19:03

Bod 4 programu: rozpočtové opatření. Délka 8:55

Bod 5 programu: nákup pozemku obcí. Délka 3:44

Bod 6 programu: prodej pozemku obce. Délka 6:06

Bod 7 programu: směrnice pro zadávání veřejných zakázek. Délka 30:12

Bod 8 programu: obecně závazná vyhláška č. 1/2015. Délka 14:21

Bod 9 programu: schválení věcného břemene. Délka 2:37

Bod 10 programu: schválení investičního záměru. Délka 5:36

Bod 11 programu: parkování na chodnících a úkapy provozních kapalin na veřejných prostranstvích. Délka 27:43

Bod 12 programu: uvedení do souladu fyzického stavu s právním stavem komunikace na hřišti. Délka 9:18

Bod 13 programu: dopravní značení v obci. Délka 20:23

Bod 14 programu: nakládání s odpady. Délka 21:13

Bod 15 programu: pojištění odpovědnosti obce a zastupitelů. Délka 10:45

Bod 16 programu: dodržování jednacích řádů obce. Délka 18:17

Bod 17 programu: projekty ZŠ v roce 2016. Délka 6:45

Bod 18 programu: obnova krajinné zeleně – projekt Lipiny. Délka 28:05

Bod 19 programu: diskuse. Délka 59:52

Bod 20 programu: závěr. Délka 6:02


Zápis ze zasedání Zastupitelstva č. 9 si můžete přečíst zde.