ZZO č.12 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání ZO č. 12 konaného dne 17. května 2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kostelci u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: složení slibu náhradníka za člena ZO Kostelec u Holešova. Délka 4:24.

Bod 2 programu: zahájení a schvalování programu ZZO č. 12. Délka 8:12

Bod 3 programu: kontrola usnesení z minulého ZZO. Délka 15:22.

Bod 4 programu: informace o činnosti OÚ. Délka 27:25.

Bod 5 programu: schválení veřejnoprávní smlouvy D/2016/9 – Charita Holešov. Délka 1:35.

Bod 6 programu: schválení veřejnoprávní smlouvy D/2016/10 – sociální služba Kroměříž. Délka 1:13.

Bod 7 programu: schválení veřejnoprávní smlouvy D/2016/11 – ZO ČSOP Buchlov. Délka 1:01.

Bod 8 programu: schválení nejvhodnější nabídky – výměna okenních a dveřních výplní Dům služeb Kostelec u Holešova. Délka 6:35.

Bod 9 programu: doplnění člena kontrolního výboru. Délka 1:40.

Bod 10 programu: schválení rozpočtového opatření 1/2016. Délka 1:55.

Bod 11 programu: diskuse. Délka 38:20.

Bod 12 programu: závěr. Délka 1:25.


Zápis ze zasedání Zastupitelstva č. 12 si můžete přečíst zde.

Obec neoprávněně požaduje poplatky

Obec si po svém vyložila zákon a neoprávněně požaduje poplatky za poskytované informace.

Zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím dává obci možnost vytvoření ceníku a požadovat po oprávněném určité konkrétní náklady. Ale zákon jasně a přesně stanoví, o jaké náklady se jedná a jak rozhodnutí co povinný (obec) vydává má vypadat. A jelikož jde o obec, tedy instituci veřejné správy, tak při aplikaci zákona kreativita nemá absolutně žádné místo – přesněji řečeno je nežádoucí. Vše musí být jen a pouze tak, jak je dáno zákonem. No a to panu Hlobilovi a RO zatím do krve nepřešlo. Namísto toho volně interpretují zákon, a to je samozřejmě špatně.

KU rozhodnuti 160425_Page_1

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor právní, oddělení přestupků přikázal obci rozhodnutím ze dne 25.4.2016 zjednat nápravu spočívající v poskytnutí informací bezplatně.

KU rozhodnuti 160425_Page_1

Ve druhém případě Krajský úřad Zlínského kraje, odbor právní, oddělení přestupků opět přikázal obci rozhodnutím ze dne 26.4.2016 zjednat nápravu spočívající v poskytnutí informací bezplatně.
KU rozhodnuti 160426_Page_1

Jinými slovy odvolací orgán dal plně za pravdu mým stížnostem na obec zastoupenou p. Hlobilem, že poplatky za poskytnutí informací požaduje obec neoprávněně a v rozporu se zákonem. Z uváděných dokumentů mohou (a měli by) čerpat i ostatní občané (žadatelé o informace), nebo si alespoň prověřovat vyřčená slova s objektivními fakty a zákony.


Komentář: právní exkurz. Netvrdím, že tento odstavec je přesný, vyčerpávající a neobsahuje chyby. Ale snad pomůže v základní rychlé orientaci.

Jak probíhá žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb.?

Nějaké informace naleznete na stránkách obce (úřad obce, povinné informace) v bodech 9-11 a v bodech 15-17. Samozřejmě nejlepší je čerpat přímo ze zákona 106/1999 Sb. a na něj navazujícího nařízení vlády č. 173/2006 Sb..

Pokud chcete od veřejné instituce získat nějakou informaci, podáte k ní žádost. Vřele doporučuji písemně, protože se vyhnete dohadům co jste požadovali a co Vám poskytli při ústní žádosti.

Povinný (obec) může Vaší žádost odmítnout ze striktně stanovených důvodů popsaných v zákoně a Vy máte právo podat odvolání proti odmítnutí. Dále máte právo podat stížnost na postup při vyřizování žádosti – např. proti úhradě, proti nekompletnosti, proti nesplnění termínu, atd. Pokud máte pocit, že povinný (obec) postupoval nesprávně musíte podat odvolání/stížnost – jiná možnost není, pokud chcete postupovat zákonným způsobem. Pokud se ohradíte ústně nebo dopisem (a nebude to mít náležitosti odvolání/stížnosti), nemusí povinný vůbec reagovat a Vy propásnete zákonné termíny. Na to pozor!

Odvolání/stížnost se podává k povinnému a ten ho/jí do 15/7 dnů předá k vyřízení nadřízenému orgánu (Krajský úřad). Tady čtenářům doporučuji všimnout si institutu autoremedury (náprava vlastní chyby), kterou zákonodárce zapracoval do zákona. Tím, že odvolání/stížnost neposíláte přímo k nadřízenému orgánu ale k povinnému (a ten jej následně předá nadřízenému), vzniká šance povinného napravit vlastní chyby ještě před předáním nadřízenému orgánu.

V praxi (např. v případě části mých žádostí řešených p. Hlobilem) to dopadá často tak, že povinný žádost dořeší ještě před předáním stížnosti nadřízenému orgánu a ten logicky stížnost zamítne (když se k němu stížnost dostala, byla již vyřešena). Sice se dostanete relativně rychle k informaci, ale nastává schizofrenní situace ohledně průběhu žádosti. Aby jste dostali kompletní informaci, museli jste podle zákona podat odvolání/stížnost. A protože povinný využil institut autoremedury, nadřízený orgán odvolání/stížnost zamítne.

Představte si situaci, kdyby někdo šikovně zažongloval s dokumenty okolo stížnosti, tak Vy z toho vyjdete jako kverulant a stěžovatel. Na jedné straně je totiž Vaše stížnost a proti tomu dokument o zamítnutí stížnosti Krajským úřadem. O mezikroku – dodatečném dodání informací – povinný nenápadně pomlčí. V zamítnutí stížnosti je dodatečné poskytnutí dokumentů samozřejmě popsáno, ale kdo bude číst dlouhé právní dokumenty? Aplikací konstrukce zákona 106/1999 Sb. do praxe mi přijde, že zákonodárce se snažil aby žadatel co nejrychlejším způsobem získal dokumenty, ale zároveň zákonem nenápadně mezi řádky stranil povinnému a nadřízenému orgánu. Ale to je čistě moje úvaha – nejsem zákonodárcem. Náš úkol je držet se platné litery zákona.

Veřejná omluva panu Ležákovi

Chtěl bych se touto cestou, jako občan a jako zastupitel obce, veřejně omluvit panu Ležákovi, že musel strpět nedůstojné projednávání bodu na ZZO o nedodržení jeho smlouvy ze strany obce.

Při projednávání bodu 6 na ZZO č. 11 konaného dne 14. dubna 2016 ohledně okolností nenaplnění smlouvy ze strany obce vůči panu Ležákovi padala rozporuplná a mnohokrát nepravdivá tvrzení. Na sestřihu videozáznamu se o atmosféře a vyřčených tvrzeních můžete přesvědčit sami.

Kompletní nesestříhaný záznam naleznete ve dříve zveřejněném příspěvku ZZO č.11 – videozáznam v bodě 6.

Nebyl jsem členem ZO v minulém volebním období, když se vykupovaly pozemky na parcely a podepisovaly navazující věcná břemena. Problematiku jsem tenkrát sledoval jen z povzdálí. A stejně tak i na ZZO č. 11 jsem jako „divák“ sledoval projednávání bodu 6. Ono to jako projednávání bylo jen chvilku na začátku. Ve chvíli, kdy se začalo rozebírat proč obec nevykoupila pozemek paní Malované, když byla koupě 18. prosince 2013 na ZZO č. 17 usnesením č. 9/17 schválena, začala atmosféra v místnosti houstnout.

Zápis ze zasedání ZO č.17, 18.12.13_Page_4

Po schválení koupě na konci roku 2013 zbývalo do konce volebního období 10 měsíců. Protože obec tou dobou realizovala dlouhodobé finančně náročnější projekty (zateplení školy, nákup komunální techniky, apod.), na realizaci smlouvy nezbývaly v tu chvíli volné prostředky. Pozemek byl pro obec blokován a byla to již jen technická časová otázka vypořádání smlouvy – třeba po volbách 2014, kdy obec zpětně obdrží dotace z projektů.

Nešlo si nevšimnout (a na videozáznamu je to zřetelně vidět), jak je pan Ležák rozčarován z nečinnosti obce v jeho věci. Napřed zjistil, že sice odkup pozemku paní Malované byl předchozím zastupitelstvem schválen, ale současná RO vedená p. Hlobilem nemínila vůbec řešit právní kontinuitu závazků obce. Jinými slovy neudělala nic ve věci vykoupení pozemku paní Malované a následného naplňování smlouvy mezi obcí a panem Ležákem (zasíťování pozemků Záhumení). Vrcholem ostudy vůči panu Ležákovi bylo kategorické odmítnutí p Hlobila, že v předávacím protokole bývalého a současného starosty není žádná informace o závazku odkupu pozemku p. Malované. Samozřejmě v tu chvíli nikdo neměl po ruce předávací protokol, takže bylo obtížné uvést věci na pravou míru a potvrdit, zda pan Hlobil říká pravdu či nikoliv.

Cítíl jsem potřebu zastat se oprávněných práv pana Ležáka. Z obce jsem si vyžádal předávací protokol funkce starosty ze dne 12.11.2014, abychom měli k dispozici jasná fakta ohledně výkonu obecní samosprávy a nepracovali jsme s dohady. Bod 5 protokolu hovoří naprosto jasně a předurčuje právní kontinuitu závazku obce: je třeba dotáhnout odkup pozemku do konce.

Protokol o předání funkce starosty, včetně příloh_Page_02

Je dost možné, že pana Ležáka překvapila nečinnost obce v jeho případě také proto, že v plánu rozvoje obce 2015-2018 předloženým p. Hlobilem (a schváleným na ZZO č. 2) je uvedeno pokračování ve výkupu pozemků lokality Záhumení.

ZO 2 Plán rozvoje obce,příloha k bodu č.5,ZO č.2, ze dne 25.11.2014_Page_1

Pane Ležáku, chtěl jsem se Vám tímto příspěvkem omluvit za nedůstojné vystupování některých zastupitelů. Jako občan i jako zastupitel cítím zodpovědnost postavit se za Vaše práva, která nedostatečnou činností a laxním přístupem jsou ze strany obecní samosprávy neoprávněně krácena. Vám, stejně jako každému občanu obce má místní samospráva sloužit dle litery zákona a ne klást překážky, či vyhýbat se naplňování zákonů a usnesení. Pevně věřím, že moje dohledání a veřejné publikování faktů pomůže jak Vám, tak i ostatním občanům při jednáních s obcí a prověřování si vysloveného s objektivními fakty.

Objektivně je třeba uvést, že p. Hlobil dne 18.4.2016 na zasedání RO v bodě 2 uvedl své mylné tvrzení ze ZZO č. 11 na pravou míru.
9 RO 16 zapis rada c. 9_2016 - 18. 4. 2016_Page_2
Jelikož zápisy z RO nejsou občanům běžně přístupné, považuji za správné text zápisu zde uvést – jinak by o textu věděli jen zastupitelé. Jestli dojde k naplnění obsahu textu nedokáži předjímat a ani to není mým úkolem.


ZZO – zasedání zastupitelstva obce, RO – rada obce. Dokumenty jsou publikovány z veřejného zdroje nebo tak, jak byly poskytnuty obcí (p. Hlobil) na základě mé žádosti podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.