Šméčko za 7 mega?

Plán rozvoje sportu kulišácky ukrýval záměr postavit fotbalistům za 7 miliónů šatny s hospodou o 40ti místech. Pachuť že se jedná o šméčko podtrhují dokumenty z několikaleté přípravy, aniž by byli zastupitelé kdy se záměrem seznámeni.

  1. Květen 2016. Rada obce zamítá cenovou nabídku na dřevostavbu šaten za více jak 6 mil. Kč s tím, že je to moc a je třeba hledat jiné řešení.
  2. Srpen 2016. Rada obce zadává za 25 tis. Kč vytvoření studie fotbalových šaten. Šatny dle studie vychází na 7 mil. Kč. Nikdo se vytvořenou studií nezabýval (není o tom záznam).
  3. Prosinec 2017. Rada obce zadává za 107 tis. Kč zhotovení projektové dokumentace na šatny za 7 mil. Kč.
  4. Červen 2018. Rada obce předloží zastupitelstvu obce dokument „Plán rozvoje sportu“, ve kterém je ukryt plán na šatny za 7 mil. Kč.
  5. Projekt šaten (podobně jako studie) nikdy nebyl zastupitelům předložen k vyjádření, projednání, nebo schválení.

Nechme promluvit fakta.

2.5.2016 RO: 6 miliónů je moc, hledejme jiné řešení.

RO 10/2016 ze dne 2.5.2016, bod 4 kalkulace dřevostavby šaten za více jak 6 mil. Kč.

10 RO 16 zapis rada c. 10_2016 - 2. 5. 2016_Page_2

22.8.2016 RO: nechme zpracovat studii za 25 tisíc Kč.

RO 17/2016 ze dne 22.8.2016, bod 14 objednání „Studie novostavby šaten“ za 25.000 Kč.

17 RO 16 zapis rada c. 17_2016 - 22. 8. 2016_Page_4

4.12.2017 RO: zadání projektu za 107 tis. Kč

RO 24/2017 ze dne 4.12.2017, bod 6 zadání projektové a inženýrské dokumentace na „Novostavbu šaten u fotbalového hřiště“ za 107.000 Kč.

24 RO 17 zapis rada c. 24_2017 - 4. 12. 2017_Page_3

9.2.2018 konečně získáváme studii šaten

Na základě žádosti dle 106/1999 Sb. mi obec poskytuje studii fotbalových šaten.

  • zastavěná plocha 40x10m
  • 4 šatny pro 73 osob (2x hosté, domácí, rozhodčí)
  • klubovna s barem pro 40 osob
  • rozpočet 7 mil. Kč hrubá stavba (!)

K tématu se na FB rozvinula zajímavá diskuze. Příspěvky diskutujících si můžete přečíst zde.

Komentář na závěr

Nemám nic proti chlapeckému fotbalu a proti fotbalu vůbec. Ale opravdu všichni v obci chtějí hrát jenom fotbal? Neměla by se obec zabývat rozvojem a podporou rozmanité škály sportů? Neměla by obec podporovat stejnou měrou dívky jako chlapce? Jsem přesvědčen, že úkolem obce je vytvářet všem dětem a mládeži podmínky pro rozvoj celého spektra volnočasových aktivit – jak sportovních tak mimosportovních či kulturních. Ukázat dětem, že existují i jiné aktivity než kolektivní masový fotbal. Že jsou i individuální sporty nebo menší skupinové sporty. Každé dítě je individuální osobnost a je na nás (obec, škola, rodiče), jestli unikátní zájmy dítěte mu pomůžeme rozvinout, nebo ho znormalizujeme do masově ovladatelné loutky.

Aby nedošlo k mylnému výkladu předchozího textu, naformuluji to jinak. Jestli je to pro děti potřebné, nejsem proti rekonstrukci fotbalových šaten o které se 3 roky šušká. Jako obec bychom měli brát v úvahu potřeby všech občanů obce. Uvažovat s větším nadhledem a komplexněji, kdy a jakou investici máme v čase realizovat. Stanovit si krátkodobé a dlouhodobé investiční priority. A to mi v současné chvíli chybí.

ZZO č. 28 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání ZZO č. 28 konaného dne 26. června 2018 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kosteleci u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení a schvalování programu. Délka 22:38.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZZO č. 27. Délka 4:17.

Bod 3 programu: informace o činnosti OÚ. Délka 31:33.

Bod 4 programu: závěrečný účet obce za rok 2017. Délka 31:28.

Bod 5 programu: účetní uzávěrka a hospodářský výsledek za rok 2017. Délka 3:53.

Bod 6 programu: závěrečný účet svazku obcí za rok 2017. Délka 1:46.

Bod 7 programu: změna způsobu obsluhy pošty. Délka 18:49.

Bod 8 programu: finanční příspěvek Charita. Délka 3:08.

Bod 9 programu: stanovení počtu členů ZO. Délka 1:42.

Bod 10 programu: vyřazení nedokončených investic z majetku obce. Délka 3:45.

Bod 11 programu: kabelová přípojka NN. Délka 2:26.

Bod 12 programu: rozpočtové opatření č. 1/2018. Délka 5:04.

Bod 13 programu: rozpočtový výhled na roky 2019-2023. Délka 4:22.

Bod 14 programu: plán rozvoje sportu na období 2018-2023. Délka 35:28.

Bod 15 programu: zpráva ze šetření kontrolního výboru. Délka 20:03.

Bod 16 programu: diskuze. Délka 31:19.

Bod 17 programu: závěr. Délka 0:45.

Zápis ze ZZO č. 28 naleznete zde.