Zákony a předpisy

Asi nejpřehlednější a průběžně aktualizovaný zdroj zákonů, nařízení a vyhlášek je projekt Zákony pro lidi, který najdete zde (nebo klikněte na proklik) www.zakonyprolidi.cz. Pro zobrazení hledaného zákona napište jednoduše do vyhledávacího okna číslo hledaného zákona, nebo jeho název. Web je pěkný v tom, že si můžete nechat zobrazovat i historii, tedy postupné novely. Zároveň vidíte co bylo a jakým způsobem naposled aktualizováno. To je docela důležité, protože mnoho zákonů je novelizováno parlamentním nešvarem zvaným přílepek a ten se ve sbírce zákonů zdlouhavě hledá. Zákon si můžete stáhnout jako pdf, nebo vytisknout.

Druhý můj oblíbený zdroj právních informací je projekt Frank Bold, který najdete na adrese www.frankbold.org. Jedná se o neziskový projekt skupny právníků původně pracujících na ochraně životního prostředí a krajiny. Za léta se rozrost do pěkného rádce pro občany i instutce jak různé věci řešit. Web je průběžně aktualizován a zdá se mi objektivní pro obě strany (oprávněného i povinného). Zřejmě nejzajímavější (alespoň pro mne) je rubrika poradna, kterou vřele doporučuji.

seznam zákonů, se kterými asi nejčastěji přijdete do styku

Popis charakteristiky pod zákonem není vyčerpávající – má jen hrubě orientovat v jeho smyslu a použití.

zákon o svobodném přístupu k informacím 106/1999Sb.

Prostřednictvím tohoto zákona můžete požádat o informace instituce zjednodušeně řečeno financované z veřejných prostředků (obce, města, ministerstva, účady, a společnosti jimi zřízené, atd.). Informaci musí být poskytnuta do 15 dnů. Poskytnutá informace musí být zvěřejněna na webu. Zákon zná institut stížnosti, kterou řeší nadřízený orgán. Dozor nad prováděním zákona má Ministerstvo vnitra – odbor dozoru a kontroly (kam ve druhé instanci můžete uplatnit stížnost). Žádost musí obsahovat formality požadované zákonem, jinak může být zamítnuta. Žádost logicky nemůže být anonymní a nemusí obsahovat zdůvodnění. Zákon popisuje, jaké informace lze či nelze poskytnout. Zjednodušeně řečeno nelze poskytnout utajované informace a informace o životním prostředí a ochraně krajiny (to řeší jiný zákon).

nařízení vlády o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím 173/2006Sb.

Nařízení vlády navazující na § 21 odst. 2 zákona 106/1999 Sb. Nařízení vlády definuje pro povinné způsob stanovení náhrad za poskytování informací dle zákona. Obec nemůže vytvořit libovolným způsobem sazebník náhrad jak jí umožňuje zákon 106/1999 Sb., ale pouze dle zásad definovaných v totmo vládním nařízení.

zákon o právu na informace o životním prostředí 123/1998Sb.

Prostřednictvím tohoto zákona můžete požádat o informace instituce mající ve své náplní řešení životního prostředí a ochranu krajiny (přenesené pravomoce obcí a měst, ministerstva, účady, atd.). Informaci musí být poskytnuta do 30 dnů. Žádost musí obsahovat formality požadované zákonem, jinak může být zamítnuta. Žádost logicky nemůže být anonymní a nemusí obsahovat zdůvodnění. Zákon popisuje, jaké informace lze či nelze poskytnout. Zjednodušeně řečeno poskytují se informace o životním prostředí a ochraně krajiny.

zákon o ochraně přírody a krajiny 114/1992Sb.

Zákon popisující ochranu přírody a krajiny. Dává pravidla co instituce i jednotlivci musí respektovat při svých činnostech, aby dodržovali ochránu přírody a krajiny.

zákon o obcích 128/2000Sb.

Základní zákon obce popisující co a jak má obec a její instituce vykonávat. Popisuje rozdělené pravomocí mezi zastupitele, radu a starostu. Definuje zodpovědnost za výkon úkonů přenesené pravomoci a samostatné působnosti obce. Popisuje práva a povinnosti zastupitelů, rady a starosty obce.

zákon o ochraně osobních údajů 101/2000Sb.

Zákon definující ochranu osobních údajů. Popisuje co musíte udělat pokud chcete zpracovávat osobní údaje, popisuje co není zpracování osobních údajů a kdy nemusíte mít souhlas dotčené osoby.

zákon o veřejných zakázkách 134/2016Sb.

Zákon definující veřejné zakázky. Popisuje způsob provedení veřejné zakázky pokud spadá do limitu dafinovaného zákonem. U podlimitních zakázek definuje jen některé povinnosti pro vyhlašovatele řízení. Velmi důležitý zákon zajišťující přidělování zakázek financovaných z veřejných peněz.

zákon o kontrole (kontrolní řád) 255/2012Sb.

Zákon popisující pravidla o kontrolách veřejných institucí. Klíčový zákon pro auditora, který minimálně jednou ročně musí provést audit hospodaření obce (zahrnuje i audit veřejných zakázek).

zákon správní řád 500/2004Sb.

Zákon definuje postup orgánů moci výkonné (samosprávné celky – obce, města), pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy. Ke správnímu soudu se podává žaloba, pokud nižší opravné prostředky selhaly.

tiskový zákon 46/2000 Sb.

Zákon kromě jiného definuje vydávání periodik i pro naší obecní tiskovinu. Dočtete se o právech na uveřejnění opravy, nebo o právu zveřejňovat vyvážené a objektivní informace. JInými slovy, aby obecní periodikum placené a vydávané z veřejných prostředků nebylo pouze hlásnou troubou vládnoucí koalice.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *