Archiv rubriky: ZZO č. 10

ZZO č. 10 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 10 konaného dne 23. dubna 2020 v Sokolovně obce Kostelec u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení zasedání zastupitelstva a schválení programu jednání. Délka 17:40.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZZO č. 9. Délka 19:53.

Bod 3 programu: informace o činnosti obecního úřadu. Délka 26:07.

Bod 4A programu: schválení zadávací dokumentace veřejné zakázky na nákup dopravního automobilu pro JSDH. Délka 8:29.

Bod 4B programu: schválení zadávací dokumentace veřejné zakázky na revitalizaci zeleně. Délka 6:42.

Bod 5 programu: smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene. Délka 1:19.

Bod 6 programu: rozpočtové opatření 2/2020. Délka 2:08.

Bod 7 programu: žádost o odkoupení obecních pozemků. Délka 1:58.

Bod 8 programu: nabídka na prodej pozemků do vlastnictví obce. Délka 4:06.

Bod 9 programu: záměr nákupu nemovitosti obcí. Délka 18:21.

Bod 10 programu: návrh rady obce na novelu Pravidel pro vydávání zpravodaje KOSTKA. Délka 50:41.

Bod 11 programu: diskuze. Délka 25:52.

Bod 12 programu: závěr. Délka 0:13.

Zápis ze ZZO č. 10 naleznete zde.

 

ZZO č. 10 – odpověď na otázku z diskuse

Otázka Otomara Böserleho a odpověď zastupitele Žůrka spolu s dalším detailním vysvětlením k dotazované problematice.

Video s otázkou a odpovědí z bodu 11 – diskuse ZZO č. 10 naleznete níže. Jedná se o sestřih originálního záznamu se zachovaným reálným TC a TC od začátku projednávaného bodu. Původní záznam naleznete v příspěvku ZZO č. 10 – videozáznam.

Zjednodušeně řečeno, pan Otomar Böserle se zeptal, na základě čeho mohu odmítnout funkci, kterou zastupitelstvo usnesením schválilo. Že v zákoně 128/2000 Sb. o obcích nic takového nenašel.


Komentář: právní exkurz. Netvrdím, že tento odstavec je přesný, vyčerpávající a neobsahuje chyby. Ale snad pomůže v základní rychlé orientaci.

Nejvyššími zákony v naší zemi jsou ústavní zákony. Listina základních práv a svobodÚstava České republiky mezi tyto ústavní zákony bezpochyby patří. O stupeň níže z hlediska právní síly zákona pak patří další běžné zákony vyhlašované Parlamentem ČR. O další stupeň níže pak jsou další právní normy jako např. nařízení vlády, vyhlášky, apod. Principielně pokud nižší právní norma je v rozporu s vyšší normou, pak neplatí.


V Listině základních práv a svobod se v Hlavě první čl. 2 odst. 3 píše: „Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.“. V Ústavě České republiky v Hlavě první čl. 2 odst. 4 se píše podobný text: „Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.“ Dále se v Listině základních práv a svobod v Hlavě druhé oddílu prvním čl. 9 odst. 1 píše: „Nikdo nesmí být podroben nuceným pracím nebo službám.“ Odtud tedy plyne, že mne jako občana nikdo k výkonu žádné funkce nemůže nutit, pokud s tím nesouhlasím. To se samozřejmě týká i voleného zastupitele. Logicky tudíž tyto informace z ústavních zákonů nejdou dohledat v zákoně 128/2000 Sb. o obcích, protože jsou obsaženy ve vyšší právní normě.

Drobná poznámka na konec. Výše uvedené se netýká situace, kdy budete v pracovním poměru. Tam je to složitější díky tomu, že jste dobrovolně vstoupili do pracovního poměru a tím pádem se musíte +/- podřizovat příkazům zaměstnavatele. Na tomto místě je dobré poznamenat, že zastupitelé včetně funkcionářů obce (jako starosta, místostarosta, předseda výboru, apod) nejsou zaměstnanci obce, byť za výkon funkce pobírají odměnu. Tedy z výkonu svého mandátu či funkce nejsou v pracovním poměru a ustanovení zákoníku práce se nedají aplikovat.

 

ZZO č.10 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání ZO č. 10 konaného dne 3. března 2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kostelci u Holešova. Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: projednávání námitek ke starším zápisům a schvalování programu ZZO č. 10. Délka 41:48

Bod 2 programu: kontrola usnesení předchozího ZZO č. 9. Délka 26:29.

Bod 3 programu: informace o činnosti OU. Délka 12:11.

Bod 4 programu: projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2016. Délka 23:03.

Bod 5 programu: schválení veřejnoprávních smluv na poskytování dotací z rozpočtu obce. Délka 8:55.

Bod 6 programu: návrh na navýšení odměn pro neuvolněné zastupitele. Délka 2:15.

Bod 7 programu: obnova a modernizace veřejného osvětlení v obci. Délka 50:07.

Bod 8 programu: směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Délka 13:47.

Bod 9 programu: schválení záměru a členů výběrové komise k veřejné zakázce malého rozsahu – „Výměna oken a dveří na Domě služeb“. Délka 11:15.

Bod 10 programu: schválení dodatku k jednacímu řádu ZO, RO. Délka 4:26.

Bod 11 programu: diskuse. Délka 11:35.

Bod 12 programu: závěr. Délka 1:27.


Zápis ze zasedání Zastupitelstva č. 10 si můžete přečíst zde.