Hlobilův pronájem ŠJ umožnil vyrabování 1,5 mil. Kč z rozpočtu obce

„Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem smlouvy. A já nesu plnou hmotnou odpovědnost, že tu smlouvu uzavřu dobře. Pokud ju uzavřu špatně, já nesu tu hmotnou odpovědnost.“ Takto hřímal a tlačil na přítomné zastupitele dne 23.6.2015 na ZO č. 7, aby mu odhlasovali pověření k podpisu bianco smlouvy: „Já bych od vás potřeboval, že ZO, ne že schvaluje smlouvu, ale pověřuje starostu uzavřením smlouvy s firmou Scolarest.“ Smlouva tou dobou neexistovala a o jejím obsahu nikdo nic nevěděl, jak zastupitelům sdělil p. Hlobil st.: „A teď zní otázka, že vy jí neznáte. To je pravda. Ani já jí neznám. Neznám! Neznám jí!“. O necelých 7 let později na ZO č. 26 dne 5.4.2022 p. Hlobil st. a p. Pospíšilíková přehodili horký brambor „výhodného pronájmu firmě Scolarest“ na vedení ZŠ a ŠJ. Najednou zastupitelstvo ani rada obce nemusela nic schvalovat a mohla si to rozhodnout sama škola či jídelna. Zůstala jen hořká pachuť rozeštvané dědiny a sekera v hospodaření obce za 1,5 mil. Kč.

Po tak urputných prohlášeních a tlaku p. Hlobila st. na zastupitele na jednání ZO č. 7 23.6.2015, aby svým hlasováním přikryli finančně neprůhledný projekt pronájmu školní jídelny (sestřih výroků zde), byl velmi zvláštní způsob předestření ukončení smlouvy s firmou Scolarest v bodě 5 ZO č. 26 dne 5.4.2022. Názor, či dokonce hlasování zastupitelů, dvojku Hlobil st. – Pospíšilíková nezajímal. Seznali, že jednodušší je schovat se za nepřítomnou ředitelku ZŠ a vedoucí ŠJ, než jít veřejně s kůží na trh před zastupitele a veřejně dostupný videozáznam.

Připravil jsem videozáznam se sestřihem důležitých informací ohledně pronájmu školní jídelny za období uplynulých sedmi let.

Dovolím si připomenout některé klíčové momenty, které v této kauze hrají zásadní roli.

  1. Zastupitelé odsouhlasili p. Hlobilovi st. podepsání smlouvy, aniž by v tu chvíli kdokoliv znal či viděl obsah smlouvy, včetně p. Hlobila st. samotného..
  2. V době hlasování 23.6.2015 byly energie napsány a placeny základní školou a nikoho nenapadlo, že by si je nájemce neměl sám hradit.
  3. V nájemní smlouvě je uvedeno, že veškeré energie bude platit obec. Energie byly od 1.9.2015 převedeny na obec.
  4. Ačkoliv se cena PHM a tarifní mzda za 7 let platnosti smluv dost změnila, obec jen váhavě a minimalisticky aktualizovala účtovanou cenu za dopravu.

Na jednání Zastupitelstva obce č. 27 dne 26.5.2022 jsem v bodě 5 předložil legitimní výhrady k závěrečnému účtu obce za rok 2021. Zde jsou podstatné části dokumentu.


Od samého začátku uzavření smlouvy se společností Scolarest (IČO 25 607 341) trvá nelegální finanční podpora tomuto soukromému podnikateli. Pan Hlobil st. opakovaně obhajuje smlouvu tvrzením, že povinností obce je zabezpečit stravu. To je sice pravda, ale z této povinnosti zabezpečit stravu nikde a nijak nevyplývá povinnost obce hradit energie soukromému nájemci školní jídelny a kuchyně. To ostatně p. Hlobil st. rovněž potvrdil v oficiálním vyjádření obce č.j. OÚKUH/626/2018 ze dne 23.10.2018, kde je uvedeno: „Žádný konkrétní právní předpis, který by přímo nařizoval obci hradit energie soukromému subjektu, který podniká v prostorech vlastněných a pronajatých obcí neexistuje“. Výklad p. Hlobila st. o povinnosti obce zabezpečit stravu nevýhodným a ztrátovým pronájmem obecního majetku společnosti Scolarest je účelově nepravdivý. Ukazuje to příklad ze sousedních obcí Němčice a Roštění. Obě tyto obce zřizují Mateřské školy – musí tedy jako my, v Kostelci u Holešova, dostát své povinnosti zabezpečit pro MŠ stravu. Na rozdíl od nás, sousední obce naplňují svou povinnost smluvním zabezpečením dodávek stravy od firmy Scolarest, aniž by své obecní nemovitosti ztrátově pronajímali komerční společnosti za účelem výroby jídla pro MŠ.

Druhá část ztráty obce Kostelec u Holešova z nevýhodné smlouvy se společností Scolarest spočívá ve službách za rozvoz stravy, které obec poskytuje nájemci školní kuchyně a jídelny. Tuto službu nemá obec zákonnou povinnost poskytovat. Jedná se tedy o čistě ekonomickou aktivitu mezi obcí a komerční společností. Bohužel od samého počátku je cena za poskytované služby nastavena pro obec nevýhodně. Neodráží nákladovou realitu obce plynoucí ze sedmiletého smluvního závazku, především pro oblast vývoje tarifních mezd či cen pohonných hmot. Je pravda, že obec během smluvního období aktualizovala účtovanou cenu za dopravu, ale jen váhavě a minimalisticky. V hodnotě roční či celkové kumulativní ztráty obce se aktualizace ceny v podstatě neprojevila.

V Závěrečném účtu obce za rok 2021, v příloze č. 4.1 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 1. část, je v paragrafu 3141, Školní stravování, uvedena ztráta za rok 2021 z pronájmu a poskytování služeb nájemci školní jídelny firmě Scolarest ve výši 618 tisíc Kč (příjmy 196 tis. Kč, výdaje 815 tis. Kč). Z toho ztráta za pronájem prostor obce a placení energií obcí za nájemce činí 260 tisíc Kč, ztráta za nájemci poskytovanou službu rozvoz stravy činí 161 tisíc Kč. Data byla čerpána ze Závěrečného účtu obce za rok 2021 a z oficiálně poskytnuté knihy přijatých a vydaných faktur za rok 2021.

Tato ztráta se pravidelně opakuje v důsledku pro obec nevýhodně uzavřené smlouvy. Jak je z uvedených grafů zřejmé, jedná se o dlouhodobou a systematickou ztrátu, která kumulativně za období 09/2015-12/2021 činí 1,46 mil. Kč i po započtení dopředu zaplaceného sedmiletého nájmu. Je nepochybné, že obec dlouhodobě nejedná s péčí řádného hospodáře.

 

ZZO č. 27 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 27 konaného dne 26. května 2022 v zasedací místnosti obce Kostelec u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: složení slibu zastupitele, zahájení zasedání zastupitelstva, schválení programu jednání. Délka 9:24.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZO č. 26. Délka 4:37.

Bod 3 programu: informace o činnosti obce. Délka 14:07.

Bod 4 programu: dodatek smlouvy rekonstrukce Dům seniorů. Délka 7:37.

Bod 5 programu: schválení závěrečného účtu obce a účetní uzávěrky za rok 2021. Délka 6:21.

Bod 6 programu: rozpočtové opatření 1/2022. Délka 0:50.

Bod 7 programu: schválení zhotovitele veřejné zakázky rekonstrukce vzduchotechniky školní jídelny. Délka 17:28.

Bod 8 programu: schválení věcného břemene. Délka 1:25.

Bod 9 programu: smlouva o smlouvě budoucí. Délka 2:48.

Bod 10 programu: prodloužení páteřního vodovodního řadu k lokalitám BI 6 a BI7 (z technických důvodů je videozáznam rozdělen na dvě části)

první část videozáznamu bodu 10. Délka 1:28:07.

druhá část videozáznamu bodu 10. Délka 16:07.

Bod 11 programu: VPS Charita Holešov. Délka 1:20.

Bod 12 programu: diskuze. Délka 0:54.

Bod 13 programu: závěr. Délka 0:35.

Zápis ze ZZO č. 27 naleznete zde.