Archiv rubriky: Zastupitelstvo obce

plnohodnotné a kompletní zápisy ze ZZO

ZZO č. 6 – audiozáznam

Originální audiozáznam pořízený a poskytnutý obcí z veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 6 konaného dne 11. července 2023 v zasedací místnosti obce Kostelec u Holešova.

Pro přehlednost a lepší orientaci byl původní zvukový záznam rozdělen podle jednacích bodů, vloženy ochranné prvky a doplněn o vložený TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení. Délka 7:50.

Bod 2 programu: kontrola usnesení. Délka 9:43.

Bod 3 programu: informace o činnosti obce. Délka 56:51.

Bod 4 programu: schválení vítěze veřejné zakázky kanalizace ke garážím. Délka 2:44.

Bod 5 programu: dodatky k veřejnoprávním smlouvám. Délka 4:45.

Bod 6 programu: diskuze. Délka 15:08.

Bod 7 programu: závěr. Délka 0:11.

Zápis ze ZZO č. 6 naleznete zde.

ZZO č. 5 – audiozáznam

Originální audiozáznam pořízený a poskytnutý obcí z veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 5 konaného dne 25. května 2023 v zasedací místnosti obce Kostelec u Holešova.

Pro přehlednost a lepší orientaci byl původní zvukový záznam rozdělen podle jednacích bodů, vloženy ochranné prvky a doplněn o vložený TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení. Délka 12:36.

Bod 2 programu: kontrola usnesení. Délka 4:48.

Bod 3 programu: informace o činnosti obce. Délka 1:00:27.

Bod 4 programu: závěrečný účet obce za rok 2022. Délka 2:31.

Bod 5 programu: rozpočtové opatření č. 1/2023. Délka 1:59.

Bod 6 programu: smlouva o zřízení věcného břemene č.: OT – 014330065100/001-ADS. Délka 1:19.

Bod 7 programu: smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: OT-001040019133/005-PERF. Délka 3:26.

Bod 8 programu: smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: OT-001030080336/001-ELMO. Délka 1:41.

Bod 9 programu: schválení prodeje obecního pozemku p. č. 736/49 a st. 530 v k. ú. Kostelec u Holešova. Délka 4:06.

Bod 10 programu: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Kostelec u Holešova číslo:
D/2023/3 ze dne 15.03.2023
. Délka 2:20.

Bod 11 programu: Změna č. 1 Územního plánu Kostelec u Holešova – § 56 stavebního zákona – opatření proti průtahům
při pořizování změny územního plánu
. Délka 1:30.

Bod 12 programu: Žádost o pokračování podpory Linky bezpečí, z.s. a žádost o příspěvek Charitě Holešov. Délka 11:47.

Bod 13 programu: Zpráva Kontrolního výboru. Délka 13:28.

Bod 14 programu: Kompetence rady obce k provádění rozpočtových opatření. Délka 2:54.

Bod 15 programu: Výběrové řízení zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu „Dešťová kanalizace Kostelec
u Holešova“
. Délka 17:22.

Bod 16 programu: Úprava pravidel vydávání obecního zpravodaje „KOSTKA“ a schválení členů redakční rady. Délka 33:29.

Bod 17 programu: Zhodnocení volných peněžních prostředků obce. Délka 15:33.

Bod 18 programu: diskuze. Délka 21:36.

Bod 19 programu: závěr. Délka 0:24.

Zápis ze ZZO č. 5 naleznete zde.

ZZO č. 4 – audiozáznam

Originální audiozáznam pořízený a poskytnutý obcí z veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 4 konaného dne 28. února 2023 v zasedací místnosti obce Kostelec u Holešova.

Pro přehlednost a lepší orientaci byl původní zvukový záznam rozdělen podle jednacích bodů, vloženy ochranné prvky a doplněn o vložený TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení. Délka 6:22.

Bod 2 programu: kontrola usnesení. Délka 8:03.

Bod 3 programu: informace o činnosti obce. Délka 25:28.

Bod 4 programu: rozpočet obce na rok 2023. Délka 12:05.

Bod 5 programu: přestupek ÚOHS – výsledky, závěry. Délka 15:19.

Bod 6 programu: sdělení k diskuzi na ZO č. 3. Délka 1:56.

Bod 7 programu: podnět a stížnost NY Legal. Délka 5:25.

Bod 8 programu: revokace usnesení. Délka 2:31.

Bod 9 programu: odměny neuvolněných členů ZO. Délka 3:18.

Bod 10 programu: veřejnoprávní smlouvy. Délka 9:19.

Bod 11 programu: diskuze. Délka 15:29.

Bod 12 programu: závěr. Délka 0:10.

Zápis ze ZZO č. 4 naleznete zde.

ZZO č. 3 – audiozáznam

Originální audiozáznam pořízený a poskytnutý obcí z veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 3 konaného dne 20. prosince 2022 v zasedací místnosti obce Kostelec u Holešova.

Pro přehlednost a lepší orientaci byl původní zvukový záznam rozdělen podle jednacích bodů, vloženy ochranné prvky a doplněn o vložený TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení. Délka 8:31.

Bod 2 programu: informace o činnosti obce. Délka 16:31.

Bod 3 programu: rozpočtové provizorium. Délka 3:09.

Bod 4 programu: schválení rozpočtového opatření 3/2022. Délka 1:05.

Bod 5 programu: schválení určeného zastupitele. Délka 4:07.

Bod 6 programu: příspěvek na stravné. Délka 1:48.

Bod 7 programu: používání soukromého vozidla. Délka 1:02.

Bod 8 programu: prodej obecního pozemku. Délka 1:09.

Bod 9 programu: žádost o odprodej pozemku obce. Délka 3:52.

Bod 10 programu: zpráva kontrolního výboru. Délka 16:38.

Bod 11 programu: zpřístupnění datové schránky a spisové služby obce kontrolnímu výboru. Délka 16:40.

Bod 12 programu: projednání protokolu o kontrole MV ČR. Délka 13:49.

Bod 13 programu: projednání zápisu auditorky. Délka 17:51.

Bod 14 programu: schválení členů finančního výboru. Délka 1:26.

Bod 15 programu: dodatek smlouvy se SFŽP. Délka 10:21.

Bod 16 programu: mimořádné odměny členům KK. Délka 1:55.

Bod 17 programu: diskuze. Délka 52:56.

Bod 18 programu: závěr. Délka 0:18.

Zápis ze ZZO č. 3 naleznete zde.

E-mail s dokumentem zaslaný Aleši Pospíšilíkovi

Na ZO č. 2 zastupitel Hlobil veřejně negativně skloňoval části obsahu mého dopisu, který jsem 2. října 2022 zaslal Aleši Pospíšilíkovi. Ozývají se hlasy jestli takový dopis vůbec existuje, proč není zveřejněn celý, jak se e-mail adresovaný lídrovi jedné kandidátky dostane do poštovní schránky lídra druhé konkurenční (opoziční) kandidátky. Nemám se za co stydět, v dopise jsem popisoval jen fakta a dokument zveřejňuji. Obrázek o hodnověrnosti vystoupení zastupitele Hlobila si laskavý čtenář dozajista dokáže udělat sám.

Dopis byl odeslán jako příloha e-mailu odeslaného v neděli 2. října 2022 ve 21:06.

Určitě jste si všimli, že e-mail s dopisem byl kromě Aleše Pospíšilíka adresován v kopii ještě 3 zastupitelkám: Ivě Haškové, Haně Helsnerové a Miluši Václavkové. Přesto byl dopis vhozen do poštovní schránky p. Hlobila, jak se nám veřejně přiznal ve svém vystoupení na ZO č. 2. Tedy někdo z těchto 4 oslovených musel dokument vytisknout a vhodit v papírové formě do poštovní schránky p. Hlobila. Nebo někdo z těch 4 adresátů mail někomu přeposlal a ten s vytištěným dokumentem spěchal do poštovní schránky p. Hlobila. Proč měl někdo zájem na předání dopisu politickému konkurentovi a opozici v jedné osobě v době, kdy se urputně hledala spolupráce 8+ hlasů v zastupitelstvu? V době, kdy se nominanti na pozici starosty měnili jako apoštolové na orloji. Odpověď by měli mezi sebou hledat ti 4 adresáti. V tuto chvíli to vypadá, že si mezi sebou hřejí na prsou dvojitého agenta, co hraje na obě strany. Teď jde jen o únik dopisu, příště může jít o ztrátu důvěryhodnosti u voličů v obci.


Dopis voliče a občana obce KuH

Digitálně podepsaný originál je zde.

Kostelec u Holešova 2. října 2022

Vážený pane Aleši Pospíšilíku,

chtěl bych Vám touto cestou předně poblahopřát k volebnímu výsledku Vaší kandidátky a k Vašemu získání zastupitelského mandátu.

Obracím se na Vás tímto dopisem jako občan a volič obce Kostelec u Holešova a jako novinář. Oslovuji Vás tímto dopisem jako lídra kandidátky „Kostelec a Karlovice pro všechny“, která získala největší, ale zároveň i nedostatečnou většinu zastupitelských mandátů.

Je logické, že takové množství získaných zastupitelských mandátů při volební premiéře kandidátky vyvolá mezi členy euforii a pocit velkého vítězství. Z 15 členů kandidátky jste jediný, kdo za poslední 2 volební období měl šanci si na vlastní kůži prožít, co znamená být zastupitelem. Navíc v roli řadového běžného zastupitele, co má minimální možnosti ovlivňovat chod obce, ba dokonce podílet se na vedení nebo řízení obce. O ostatních 14 členech Vaší kandidátky se dá myslím odvážně tvrdit, že nemají žádnou reálnou a praktickou zkušennost, jak funguje zastupitelstvo, jaké záležitostí řeší a musí řešit Rada obce, starosta či místostarosta. Až na pár světlých výjimek (události kolem ZŠ a MŠ) jsem nezaznamenal přítomnost některého ze 14 členů Vaší kandidátky po dobu celého jednání zastupitelstva obce, o Radě obce ani nemluvě. A právě z těchto důvodů jsem si dovolil výše použít slova o euforii a pocitu vítězství z Vašich 6 zastupitelských mandátů. O euforii a pocitu vítězství, na které navazuje „přesvědčení“, že máme právo vzít moc v obci do svých rukou, bez ohledu na závazky, pro které nás voliči zvolili. Bez ohledu na morální profil partnera, se kterým ad-hoc získáme další 2+ hlasy potřebné pro získání nadpoloviční většiny.

Ve Vašem volebním programu nešlo přehlédnout závazek dodržování zákona, pravidel a předpisů. Nešlo přehlédnout jasné vymezení se proti způsobu vládnutí Hlobilova uskupení. Troufám si tvrdit, že na základě těchto informací a postojů před volbami, v návaznosti na způsob vládnutí Hlobilova uskupení v minulých osmi letech, se voliči pro Vás rozhodli a jejich hlasy jste získali poprvé 6 zastupitelských mandátů.

Po volbách se obcí začaly šířit informace, že byste chtěli vládnout v široké koalici. Tedy přibrat do řízení obce Hlobilovo uskupení a pojistit si chybějící 2 hlasy do potřebné nadpoloviční většiny. Dle informací co se ke mně donesly to lidé vnímají jako zradu na deklarovaném postoji, že se chcete vymezit proti způsobu vládnutí Hlobilova uskupení v uplynulých 8 letech. Zklamaný názor lidí nezhojí ani deklarování, že s Hlobilem starším spolupracovat nechcete, když lidi z jeho kandidátky přizvete do vedení obce. Nové vedení obce a zastupitelstvo bude muset řešit mnoho reliktů a nepopulárních kostlivců, co zbyly po Hlobilově uskupení. S člověkem z Hlobilova uskupení bude komplikované až nemožné dostát Vašeho závazku dodržování zákona a jednání s péčí řádného hospodáře, když bude například potřebné projednat a prosadit výsledek kontrol externích orgánů.

Na mém webu https://www.kostelecuholesova.eu/ je za téměř 7 let existence poměrně rozsáhlé množství shromážděných dokumentů a důkazů k výše uvedenému. Dovolím si připomenout nejvýraznější momenty s odkazy, proč jsou lidé z Hlobilova uskupení pro veřejnost (a i RO) nepřijatelní.

 • Tomáš Marek
  • nedokázal věrohodně na veřejnosti (ZO č. 20, 29.6.2021, bod 9) obhájit, proč na jednání RO č. 7/2021 dne 12.4.2021 podal protinávrh jmenovat ředitelkou MŠ jiného kandidáta, než byl vybrán konkurzní komisí
  • nedokázal vysvětlit podíl na pletichách při veřejné zakázce, jež vyplývají z FB komunikace projednávané na ZO č. 20 (odkaz viz předchozí bod)
  • v návaznosti výsledek správního řízení ÚOHS ohledně porušení zákona o zadávání veřejných zakázek ve věci dělení VZ na veřejné osvětlení, přijde do hledáčku porušení zákona Tomášem Markem při této zakázce kvůli střetu zájmů
 • Martin Hradil
  • jeho vystupování na ZO č. 20 (bod 9 odkaz výše) a následný postoj ke kauze volby ředitelky MŠ, otevřenému dopisu Jiřího Sklenáře, k článku Nespokojených občanů „Obcí se šíří anonymní psaní“; shrnuto v článku „Cui bono, pane Hradile?“
  • „Já to číst nebudu“ (ZO č. 20 bod 9 odkaz viz výše + oficiální zápis) – vyjádření k existenci oficiálních podkladů pro jednání Rady obce a zastupitelstva je vážným varováním – bez ohledu na skutečnost zda s obsahem souhlasí či nikoliv, je nepřijatelné, že zastupitel programově odmítá číst podkladové materiály pro jednání orgánů obce a následně o nich hlasovat v usnesení

Lidé v obci si všímají, že musíte být Hlobilovi nějakým způsobem zavázaný a podle toho i jednáte. Myslím, že to bylo příkladně vidět už před šesti lety v bodě 2 jednání ZO č. 11 dne 14.4.2016 (videozáznam bodu 2 https://youtu.be/LUt0L5bH5Q4 ), kdy v úvodu jednání navrhujete zařazení mimořádného bodu „Stanovisko ZO ke stránkám kostelecuholesova.eu“. Pozorný divák zaznamená, že z Vaší původní myšlenky, aby se ZO pobavilo o nových stránkách kostelecuholesova.eu, jste se nechal vmanipulovat do usnesení o distancování se od stránek www.kostelecuholesova.eu . Zprvu vadil název domény, a jeden příspěvek, který mimochodem od 30.1.2017 v původní publikované formě na webu neexistuje. Nevadilo zveřejňování videozáznamů, právní informace, atd. Jenže právě díky ostudnému a právně neúčinnému usnesení 9/11Z/2016 se Váš návrh (včetně Vašeho hlasování) stal nástrojem pro odůvodňování nátlaku obce při odmítání zveřejňování příspěvků v periodiku KOSTKA, omezováním svobody slova a porušováním tiskového zákona, které nakonec musel rozhodnout soud. Přesto Hlobilovu uskupení dodnes vadí zveřejňované nekonfliktní informace jako videozáznam ZO či zápisy RO a ZO s odkazem na Usnesení ZO, jehož jste byl iniciátorem. Smyslem tohoto příkladu není výčitka, ale ukázka, že Vaše submisivnost hraničící s devótností vůči Hlobilově uskupení občanům v obci neunikla. Je na Vás, abyste se oprostil od Hlobilova jha a konal jako svobodný, svéprávný a zdravě sebevědomý lídr volebního uskupení, kterému občané-voliči svěřili své hlasy v naději po odstřižení se od způsobu vedení obce Hlobilovým uskupením.

Nové zastupitelstvo a Rada obce převezme po Hlobilově uskupení neradostné dědictví. Kromě veřejně publikovaných kauz (správní řízení vedené ÚOHS – dělení veřejné zakázky na VO, kontrola MV ČR ohledně dodržování zákona č. 106/1999 Sb., správní řízení vedené ČIŽP, Scolarest) jsou zde další dosud nepublikované kauzy (například SFŽP – podezření z porušení dotačních podmínek, Dům seniorů – reklamace nefunkčních oprav za 7 mil. Kč, nebo kauza rekonstrukce ŠJ ZŠ). K tomu existují další důvodná podezření, že obec nejednala s péčí řádného hospodáře. Proto by RO měla být sebevědomý a odhodlaný orgán, který se vypořádá s negativními následky minulosti. Se zátěží ve formě propojení se členy Hlobilova uskupení to půjde o poznání hůře. Především před občany a voliči obce.

Závěrem bych si Vám dovolil popřát, ať Vás provází nadčasová prozíravost při nelehkém rozhodování o volbě spolupracovníků a politických partnerů pro vedení obce Kostelec u Holešova.

S pozdravem

Ing. Petr Žůrek

ZZO č. 2 – audiozáznam

Originální audiozáznam pořízený a poskytnutý obcí z veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 2 konaného dne 10. listopadu 2022 v zasedací místnosti obce Kostelec u Holešova.

Pro přehlednost a lepší orientaci byl původní zvukový záznam rozdělen podle jednacích bodů, vloženy ochranné prvky a doplněn o vložený TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení. Délka 1:28.

Bod 2 programu: složení slibu. Délka 1:11.

Bod 3 programu: určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele. Délka 1:26.

Bod 4 programu: schválení programu jednání zastupitelstva obce. Délka 9:55.

Bod 5 programu: rezignace starosty obce a volba nového starosty obce. Délka 5:51.

Bod 6 programu: odvolání členů rady obce. Délka 1:11.

Bod 7 programu: volba členů rady obce. Délka 4:23.

Bod 8 programu: rezignace předsedy kontrolního výboru. Délka 0:18.

Bod 9 programu: volba předsedy kontrolního výboru. Délka 2:16.

Bod 10 programu: diskuze. Délka 52:56.

Bod 11 programu: závěr. Délka 0:14.  

Zápis ze ZZO č. 2 naleznete zde.

ZZO č. 1 – audiozáznam

Anonymizovaný autentický audiozáznam pořízený a následně poskytnutý obcí na základě zákona č. 106/1999 Sb. z ustavujícího veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 1 konaného dne 18. října 2022 v zasedací místnosti obce Kostelec u Holešova.

Pro přehlednost a lepší orientaci byl původní zvukový záznam rozdělen podle jednacích bodů, vloženy ochranné prvky a doplněn o vložený TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení. Délka 5:54.

Bod 2 programu: slib zastupitelů. Délka 4:24.

Bod 3 programu: určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele. Délka 2:35.

Bod 4 programu: schválení programu jednání zastupitelstva obce. Délka 5:07.

Bod 5 programu: volba starosty a místostarosty obce. Délka 16:43.

Bod 6 programu: volba členů rady obce. Délka 7:06.

Bod 7 programu: zřízení finančního a kontrolního výboru. Délka 7:23.

Bod 8 programu: ustanovení zastupitele pověřeného zastupováním obce. Délka 1:53.

Bod 9 programu: rozhodnutí o odměnách neuvolněných zastupitelů. Délka 2:47.

Bod 10 programu: odchodné starostky a místostarosty obce. Délka 4:12.

Bod 11 programu: závěr. Délka 2:41.

 

Zápis ze ZZO č. 1 naleznete zde.

ZO č. 2 bude znovu volit starostu a místostarostu

Na čtvrtek 10. listopadu 2022 od 17 hodin je ohlášeno zasedání zastupitelstva obce č. 2 s jediným obsahem: odstoupení starosty Jiřího Čúzyho a místostarosty Aleše Pospíšilíka, kteří byli do funkcí zvoleni 18. října 2022.

Že není něco v pořádku se dalo tušit již 12 dní po zvolení do funkcí. V pondělí 31. října 2022 se konalo první ustavující zasedání Rady obce. Z pěti radních se zúčastnili jen 3. Chyběl starosta Jiří Čúzy a radní Tomáš Marek.

Přišlo mi velmi zvláštní, že starosta obce se nezúčastní úvodního a prvního zasedání RO. V pondělí večer po skončení Rady obce přišlo vysvětlení: Jiří Čúzy odstupuje z funkce starosty obce. O dva dny později přišlo náhlé vyhlášení jednání ZO č. 2, kdy se k odstoupení z funkce přidal také místostarosta Aleš Pospíšilík. Netuším, co se během 12 dnů pokazilo na spolupráci kandidátek Aleše Pospíšilíka a Petra Hlobila. Z uplynulých dnů se dá vyčíst, že oba pánové Jiří Čúzy a Aleš Pospíšilík vrcholné funkce v obci dělat nechtějí a spolupráce s kandidátkou Petra Hlobila nevedla k očekávané funkčnosti vedení obce Kostelec u Holešova.

Pokud jste si otevřeli pozvánku na ZO č. 2 na úřední desce obce a na webu obce v aplikaci uzob, pak jste možná zaznamenali, že stejnou pozvánku podepisují odlišné osoby s odlišnou funkcí.

Pokud si myslíte, že je to špatně, získáváte kladné body v soutěži ze znalostí zákona o obcích. A pokud ještě dojdete k závěru, že místostarosta nemá pravomoc svolat jednání ZO (§ 92 odst. 1 „Zasedání zastupitelstva obce svolává starosta“), máte další kladné bonusové body do soutěže. Pokud někdo přijde a bude tvrdit, že starosta se vzdal funkce a tedy místostarosta ho zastupuje a i vyhlašuje jednání ZO, nedejte se! Argumentujte, že z žádného zápisu nevyplývá, že by se starosta vzdal funkce a jediný dosud oficiální doklad o odstoupení je bod 5 budoucího jednání ZO č. 2 ve čtvrtek 10.11.2022. A to teprve nastane.

ZZO č. 28 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 28 konaného dne 23. srpna 2022 v zasedací místnosti obce Kostelec u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: schválení programu jednání. Délka 32:30.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZO č. 27. Délka 3:13.

Bod 3 programu: informace o činnosti obce. Délka 33:23.

Bod 4 programu: smlouvy o smlouvě budoucí. Délka 3:57.

Bod 5 programu: poskytnutí příspěvku. Délka 2:18.

Bod 6 programu: dodatek SoD kaple sv. Floriána. Délka 2:08.

Bod 7 programu: rozpočtové opatření 2/2022. Délka 1:52.

Bod 8 programu: deklarace setkání Kostelců. Délka 2:01.

Bod 9 programu: záměr prodeje pozemku obce. Délka 5:39.

Bod 10 programu: žádost o dotaci JSDH. Délka 5:10.

Bod 11 programu: VZ modernizace vybavení myslivny. Délka 4:01.

Bod 12 programu: dodatek 1 SoD ŠJ ZŠ. Délka 2:30.

Bod 13 programu: dodatek 2 SoD ŠJ ZŠ. Délka 1:58.

Bod 14 programu: navýšení příspěvku Kulturní komise. Délka 1:42.

Bod 15 programu: navýšení ceny PD Mateřské školy. Délka 37:47.

Bod 16 programu: diskuze. Délka 5:55.

Bod 17 programu: závěr. Délka 0:40.

Zápis ze ZZO č. 28 naleznete zde.

Hlobilův pronájem ŠJ umožnil vyrabování 1,5 mil. Kč z rozpočtu obce

„Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem smlouvy. A já nesu plnou hmotnou odpovědnost, že tu smlouvu uzavřu dobře. Pokud ju uzavřu špatně, já nesu tu hmotnou odpovědnost.“ Takto hřímal a tlačil na přítomné zastupitele dne 23.6.2015 na ZO č. 7, aby mu odhlasovali pověření k podpisu bianco smlouvy: „Já bych od vás potřeboval, že ZO, ne že schvaluje smlouvu, ale pověřuje starostu uzavřením smlouvy s firmou Scolarest.“ Smlouva tou dobou neexistovala a o jejím obsahu nikdo nic nevěděl, jak zastupitelům sdělil p. Hlobil st.: „A teď zní otázka, že vy jí neznáte. To je pravda. Ani já jí neznám. Neznám! Neznám jí!“. O necelých 7 let později na ZO č. 26 dne 5.4.2022 p. Hlobil st. a p. Pospíšilíková přehodili horký brambor „výhodného pronájmu firmě Scolarest“ na vedení ZŠ a ŠJ. Najednou zastupitelstvo ani rada obce nemusela nic schvalovat a mohla si to rozhodnout sama škola či jídelna. Zůstala jen hořká pachuť rozeštvané dědiny a sekera v hospodaření obce za 1,5 mil. Kč.

Po tak urputných prohlášeních a tlaku p. Hlobila st. na zastupitele na jednání ZO č. 7 23.6.2015, aby svým hlasováním přikryli finančně neprůhledný projekt pronájmu školní jídelny (sestřih výroků zde), byl velmi zvláštní způsob předestření ukončení smlouvy s firmou Scolarest v bodě 5 ZO č. 26 dne 5.4.2022. Názor, či dokonce hlasování zastupitelů, dvojku Hlobil st. – Pospíšilíková nezajímal. Seznali, že jednodušší je schovat se za nepřítomnou ředitelku ZŠ a vedoucí ŠJ, než jít veřejně s kůží na trh před zastupitele a veřejně dostupný videozáznam.

Připravil jsem videozáznam se sestřihem důležitých informací ohledně pronájmu školní jídelny za období uplynulých sedmi let.

Dovolím si připomenout některé klíčové momenty, které v této kauze hrají zásadní roli.

 1. Zastupitelé odsouhlasili p. Hlobilovi st. podepsání smlouvy, aniž by v tu chvíli kdokoliv znal či viděl obsah smlouvy, včetně p. Hlobila st. samotného..
 2. V době hlasování 23.6.2015 byly energie napsány a placeny základní školou a nikoho nenapadlo, že by si je nájemce neměl sám hradit.
 3. V nájemní smlouvě je uvedeno, že veškeré energie bude platit obec. Energie byly od 1.9.2015 převedeny na obec.
 4. Ačkoliv se cena PHM a tarifní mzda za 7 let platnosti smluv dost změnila, obec jen váhavě a minimalisticky aktualizovala účtovanou cenu za dopravu.

Na jednání Zastupitelstva obce č. 27 dne 26.5.2022 jsem v bodě 5 předložil legitimní výhrady k závěrečnému účtu obce za rok 2021. Zde jsou podstatné části dokumentu.


Od samého začátku uzavření smlouvy se společností Scolarest (IČO 25 607 341) trvá nelegální finanční podpora tomuto soukromému podnikateli. Pan Hlobil st. opakovaně obhajuje smlouvu tvrzením, že povinností obce je zabezpečit stravu. To je sice pravda, ale z této povinnosti zabezpečit stravu nikde a nijak nevyplývá povinnost obce hradit energie soukromému nájemci školní jídelny a kuchyně. To ostatně p. Hlobil st. rovněž potvrdil v oficiálním vyjádření obce č.j. OÚKUH/626/2018 ze dne 23.10.2018, kde je uvedeno: „Žádný konkrétní právní předpis, který by přímo nařizoval obci hradit energie soukromému subjektu, který podniká v prostorech vlastněných a pronajatých obcí neexistuje“. Výklad p. Hlobila st. o povinnosti obce zabezpečit stravu nevýhodným a ztrátovým pronájmem obecního majetku společnosti Scolarest je účelově nepravdivý. Ukazuje to příklad ze sousedních obcí Němčice a Roštění. Obě tyto obce zřizují Mateřské školy – musí tedy jako my, v Kostelci u Holešova, dostát své povinnosti zabezpečit pro MŠ stravu. Na rozdíl od nás, sousední obce naplňují svou povinnost smluvním zabezpečením dodávek stravy od firmy Scolarest, aniž by své obecní nemovitosti ztrátově pronajímali komerční společnosti za účelem výroby jídla pro MŠ.

Druhá část ztráty obce Kostelec u Holešova z nevýhodné smlouvy se společností Scolarest spočívá ve službách za rozvoz stravy, které obec poskytuje nájemci školní kuchyně a jídelny. Tuto službu nemá obec zákonnou povinnost poskytovat. Jedná se tedy o čistě ekonomickou aktivitu mezi obcí a komerční společností. Bohužel od samého počátku je cena za poskytované služby nastavena pro obec nevýhodně. Neodráží nákladovou realitu obce plynoucí ze sedmiletého smluvního závazku, především pro oblast vývoje tarifních mezd či cen pohonných hmot. Je pravda, že obec během smluvního období aktualizovala účtovanou cenu za dopravu, ale jen váhavě a minimalisticky. V hodnotě roční či celkové kumulativní ztráty obce se aktualizace ceny v podstatě neprojevila.

V Závěrečném účtu obce za rok 2021, v příloze č. 4.1 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 1. část, je v paragrafu 3141, Školní stravování, uvedena ztráta za rok 2021 z pronájmu a poskytování služeb nájemci školní jídelny firmě Scolarest ve výši 618 tisíc Kč (příjmy 196 tis. Kč, výdaje 815 tis. Kč). Z toho ztráta za pronájem prostor obce a placení energií obcí za nájemce činí 260 tisíc Kč, ztráta za nájemci poskytovanou službu rozvoz stravy činí 161 tisíc Kč. Data byla čerpána ze Závěrečného účtu obce za rok 2021 a z oficiálně poskytnuté knihy přijatých a vydaných faktur za rok 2021.

Tato ztráta se pravidelně opakuje v důsledku pro obec nevýhodně uzavřené smlouvy. Jak je z uvedených grafů zřejmé, jedná se o dlouhodobou a systematickou ztrátu, která kumulativně za období 09/2015-12/2021 činí 1,46 mil. Kč i po započtení dopředu zaplaceného sedmiletého nájmu. Je nepochybné, že obec dlouhodobě nejedná s péčí řádného hospodáře.

 

ZZO č. 27 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 27 konaného dne 26. května 2022 v zasedací místnosti obce Kostelec u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: složení slibu zastupitele, zahájení zasedání zastupitelstva, schválení programu jednání. Délka 9:24.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZO č. 26. Délka 4:37.

Bod 3 programu: informace o činnosti obce. Délka 14:07.

Bod 4 programu: dodatek smlouvy rekonstrukce Dům seniorů. Délka 7:37.

Bod 5 programu: schválení závěrečného účtu obce a účetní uzávěrky za rok 2021. Délka 6:21.

Bod 6 programu: rozpočtové opatření 1/2022. Délka 0:50.

Bod 7 programu: schválení zhotovitele veřejné zakázky rekonstrukce vzduchotechniky školní jídelny. Délka 17:28.

Bod 8 programu: schválení věcného břemene. Délka 1:25.

Bod 9 programu: smlouva o smlouvě budoucí. Délka 2:48.

Bod 10 programu: prodloužení páteřního vodovodního řadu k lokalitám BI 6 a BI7 (z technických důvodů je videozáznam rozdělen na dvě části)

první část videozáznamu bodu 10. Délka 1:28:07.

druhá část videozáznamu bodu 10. Délka 16:07.

Bod 11 programu: VPS Charita Holešov. Délka 1:20.

Bod 12 programu: diskuze. Délka 0:54.

Bod 13 programu: závěr. Délka 0:35.

Zápis ze ZZO č. 27 naleznete zde.

ZZO č. 26 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 26 konaného dne 5. dubna 2022 v zasedací místnosti obce Kostelec u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení zasedání zastupitelstva, schválení programu jednání. Délka 10:24.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZO č. 25. Délka 7:59.

Bod 3 programu: informace o činnosti obce. Délka 39:49.

Bod 4 programu: veřejné zakázky – schválení zhotovitelů. Délka 13:54.

Bod 5 programu: provozování školní jídelny. Délka 6:31.

Bod 6 programu: používání soukromého vozidla hospodářkou. Délka 5:22.

Bod 7 programu: veřejnoprávní smlouva. Délka 1:39.

Bod 8 programu: informace o stavbě Dům seniorů. Délka 13:18.

Bod 9 programu: stanovení počtu zastupitelů. Délka 1:49.

Bod 10 programu: zánik mandátu zastupitele. Délka 4:11.

Bod 11 programu: příspěvek na sociální projekt. Délka 12:53.

Bod 12 programu: diskuze. Délka 0:48.

Bod 13 programu: závěr. Délka 0:41.

Zápis ze ZZO č. 26 naleznete zde.

ZZO č. 25 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 25 konaného dne 24. února 2022 v zasedací místnosti obce Kostelec u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: složení slibu nového zastupitele, zahájení zasedání zastupitelstva, schválení programu jednání. Délka 10:27.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZO č. 24. Délka 6:49.

Bod 3 programu: informace o činnosti obce. Délka 18:28.

Bod 4 programu: veřejnoprávní smlouvy. Délka 6:34.

Bod 5 programu: žádosti o finanční podporu. Délka 7:53.

Bod 6 programu: prodej obecní parcely. Délka 2:12.

Bod 7 programu: výmaz předkupního práva. Délka 2:06.

Bod 8 programu: smlouva o smlouvě budoucí. Délka 1:31.

Bod 9 programu: veřejná zakázka obecní rozhlas. Délka 9:51.

Bod 10 programu: změna ve Strategickém programu rozvoje obce. Délka 4:57.

Bod 11 programu: dotace na vybavení Myslivny. Délka 1:39.

Bod 12 programu: kaple sv. Floriána. Délka 6:25.

Bod 13 programu: informace ke stavbám. Délka 17:55.

Bod 14 programu: volba člena RO. Délka 1:51.

Bod 15 programu: prodloužení vodovodního řadu. Délka 1:08:08.

Bod 16 programu: diskuze. Délka 8:57.

Bod 17 programu: závěr. Délka 0:16.

Zápis ze ZZO č. 25 naleznete zde.

ZZO č. 24 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 24 konaného dne 14. prosince 2021 v zasedací místnosti obce Kostelec u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení zasedání zastupitelstva, schválení programu jednání. Délka 6:39.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZO č. 23. Délka 8:20.

Bod 3 programu: informace o činnosti obce. Délka 16:26.

Bod 4 programu: zpráva Finančního výboru ohledně vyúčtování dotací spolkům. Délka 3:52.

Bod 5 programu: rozpočet obce na rok 2022. Délka 7:15.

Bod 6 programu: postup změny č. 1 Územního plánu obce. Délka 1:11:09.

Bod 7 programu: dodatek SoD rekonstrukce Dům Seniorů. Délka 1:20.

Bod 8 programu: výmaz předkupního práva. Délka 7:31.

Bod 9 programu: rozvojový program obce na roky 2022-2027. Délka 9:55.

Bod 10 programu: žádosti o dotace. Délka 14:18.

Bod 11 programu: odměny členům Kulturní komise. Délka 2:23.

Bod 12 programu: info o průběhu rekonstrukce Domu Seniorů. Délka 18:16.

Bod 13 programu: měření Městskou policií Holešov v obci. Délka 24:02.

Bod 14 programu: diskuze. Délka 16:45.

Bod 15 programu: závěr. Délka 0:26.

Zápis ze ZZO č. 24 naleznete zde.

ZZO č. 23 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 23 konaného dne 26. října 2021 v zasedací místnosti obce Kostelec u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení zasedání zastupitelstva, schválení programu jednání. Délka 9:46.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZO č. 22. Délka 3:24.

Bod 3 programu: informace o činnosti obce. Délka 1:15:37.

Bod 4 programu: novely obecně závazných vyhlášek. Délka 2:21.

Bod 5 programu: veřejnoprávní smlouvy. Délka 4:30.

Bod 6 programu: záměr prodeje pozemku obce. Délka 6:54.

Bod 7 programu: dodatek SoD Rovina. Délka 1:51.

Bod 8 programu: rozpočtové opatření 4/2021. Délka 4:29.

Bod 9 programu: parkování u ZŠ. Délka 32:47.

Bod 10 programu: diskuze. Délka 0:38.

Bod 11 programu: závěr. Délka 1:04.

Zápis ze ZZO č. 23 naleznete zde.

ZZO č. 22 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 22 konaného dne 24. srpna 2021 v zasedací místnosti obce Kostelec u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení zasedání zastupitelstva, schválení programu jednání. Délka 5:48.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZO č. 20 a 21. Délka 6:21.

Bod 3 programu: informace o činnosti obce. Délka 30:35.

Bod 4 programu: vyloučení dodavatele z veřejné zakázky rekonstrukce Dům seniorů. Délka 3:32.

Bod 5 programu: nový vítěz veřejné zakázky rekonstrukce Dům seniorů. Délka 8:32.

Bod 6 programu: dodatky k SoD vestavba schodiště ZŠ. Délka 7:11.

Bod 7 programu: diskuze. Délka 8:29.

Bod 8 programu: závěr. Délka 0:11.

Zápis ze ZZO č. 22 naleznete zde.

ZZO č. 21 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 21 konaného dne 3. srpna 2021 v zasedací místnosti obce Kostelec u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení zasedání zastupitelstva, předložení a projednání námitek k zápisu ZO č. 20, schválení programu jednání. Délka 12:25.

Bod 2 programu: stav rekonstrukce kotelny a vzduchotechniky ZŠ. Původní videozáznam o celkové délce 2 hodiny 26 minut je z technických důvodů rozdělen na 3 samostatné videozáznamy korespondující s třemi obsahovými podtématy.

Bod 3 programu: věcné břemeno. Délka 2:12.

Bod 4 programu: diskuze. Délka 18:01.

Zápis ze ZZO č. 21 naleznete zde.

ZZO č. 20 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 20 konaného dne 29. června 2021 v Sokolovně obce Kostelec u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení zasedání zastupitelstva a schválení programu jednání. Délka 25:24.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZZO č. 19. Délka 3:46.

Bod 3 programu: informace o činnosti obce. Délka 38:16.

Bod 4 programu: schválení závěrečného účtu obce a účetní uzávěrky za rok 2020. Délka 8:09

Bod 5 programu: vítěz veřejné zakázky Dům seniorů. Délka 11:24.

Bod 6 programu: vítěz veřejné zakázky rekonstrukce tělocvičny ZŠ. Délka 10:34.

Bod 7 programu: věcné břemeno. Délka 2:03.

Bod 8 programu: rozpočtové opatření 3/2021. Délka 0:53

Bod 9 programu:(z technických důvodů nadměrné délky a velikosti souborů je záznam rozdělen na dva samostatné na sebe navazující videozáznamy)

Bod 10 programu: smlouva kompostéry. Délka 1:39.

Bod 11 programu: dar postiženým tornádem. Délka 12:16.

Bod 12 programu: diskuze. Délka 25:51.

Bod 13 programu: závěr. Délka 0:20.

Zápis ze ZZO č. 20 naleznete zde.

ZZO č. 19 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 19 konaného dne 6. května 2021 v Sokolovně obce Kostelec u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení zasedání zastupitelstva a schválení programu jednání. Délka 5:44.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZZO č. 18. Délka 7:36.

Bod 3 programu: informace o činnosti obce. Délka 1:09:20.

Bod 4 programu: zadávací dokumentace veřejné zakázky rekonstrukce Domu seniorů. Délka 4:39

Bod 5 programu: veřejnoprávní smlouvy. Délka 2:58.

Bod 6 programu: rozpočtová opatření č. 1/2021 a 2/2021. Délka 2:12.

Bod 7 programu: kanalizace garáží Zahájí. Délka 16:16.

Bod 8 programu: informace MV k poplatkům za uzavírání sňatků. Délka 1:33

Bod 9 programu: diskuze. Délka 35:17.

Bod 10 programu: závěr. Délka 0:35.

Zápis ze ZZO č. 19 naleznete zde.

ZZO č. 18 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 18 konaného dne 6. dubna 2021 v Sokolovně obce Kostelec u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení zasedání zastupitelstva a schválení programu jednání. Délka 18:54.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZZO č. 17. Délka 6:58.

Bod 3 programu: informace o činnosti obce. Délka 16:55.

Bod 4 programu: výsledek veřejné zakázky rekonstrukce tělocvičny ZŠ. Délka 6:34

Bod 5 programu: investiční záměry obce – dotace. Délka 22:17.

Bod 6 programu: veřejná zakázka II na rekonstrukci tělocvičny ZŠ. Délka 4:23.

Bod 7 programu: pravidla Dům seniorů. Délka 23:54.

Bod 8 programu: diskuze. Délka 15:44.

Bod 9 programu: závěr. Délka 0:36.

Zápis ze ZZO č. 18 naleznete zde.

ZZO č. 17 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 17 konaného dne 25. února 2021 v Sokolovně obce Kostelec u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení zasedání zastupitelstva a schválení programu jednání. Délka 7:21.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZZO č. 16. Délka 6:38.

Bod 3 programu: informace o činnosti OÚ. Délka 28:29.

Bod 4 programu: změna Územního plánu. Délka 31:33

Bod 5 programu: územní studie BI6. Délka 3:16.

Bod 6 programu: schválení veřejnoprávních smluv. Délka 6:33.

Bod 7 programu: veřejná zakázka na rekonstrukci tělocvičny ZŠ. Délka 23:31.

Bod 8 programu: zpráva kontrolního výboru. Délka 8:39.

Bod 9 programu: věcné břemeno. Délka 33:04.

Bod 10 programu: diskuze. Délka 6:26.

Bod 11 programu: závěr. Délka 0:32.

Zápis ze ZZO č. 17 naleznete zde.

ZZO č. 16 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 16 konaného dne 17. prosince 2020 v Sokolovně obce Kostelec u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení zasedání zastupitelstva a schválení programu jednání. Délka 7:04.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZZO č. 15. Délka 14:37.

Bod 3 programu: informace o činnosti OÚ. Délka 7:55.

Bod 4 programu: vítěz veřejné zakázky na kotelnu a vzduchotechniku ZŠ. Délka 35:59

Bod 5 programu: vítěz veřejné zakázky na vestavbu schodiště ZŠ. Délka 1:45.

Bod 6 programu: schválení rozpočtu na rok 2021. Délka 11:05.

Bod 7 programu: střednědobý výhled rozpočtu. Délka 1:06.

Bod 8 programu: odměny kulturní komisi. Délka 1:21.

Bod 9 programu: prodej obecních pozemků. Délka 1:03:09.

Bod 10 programu: dodatek stanov Holešovsko. Délka 0:55.

Bod 11 programu: rozpočtové opatření 6/2020. Délka 0:54.

Bod 12 programu: žádost o dotaci na veřejný rozhlas. Délka 3:04.

Bod 13 programu: dodatek smlouvy na VO Karlovice. Délka 4:41.

Bod 14 programu: diskuze. Délka 21:24.

Bod 15 programu: závěr. Délka 0:59.

Zápis ze ZZO č. 16 naleznete zde.

ZZO č. 15 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 15 konaného dne 19. listopadu 2020 v Sokolovně obce Kostelec u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení zasedání zastupitelstva a schválení programu jednání. Délka 8:11.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZZO č. 14. Délka 7:01.

Bod 3 programu: informace o činnosti OÚ. Délka 16:29.

Bod 4 programu: rozpočtové opatření č. 5/2020. Délka 2:08

Bod 5 programu: návrh rozpočtu DSO na rok 2021. Délka 1:21.

Bod 6 programu: veřejnoprávní smlouva s Hospicem na Svatém Kopečku. Délka 1:25.

Bod 7 programu: věcné břemeno. Délka 1:43.

Bod 8 programu: prodeje obecního pozemku. Délka 3:10.

Bod 9 programu: obecně závazná vyhláška č. 2/2020. Délka 4:11.

Bod 10 programu: rozšíření kapacity Mateřské školy – schválení variantní studie a zadání vypracování PD. Délka 10:22.

Bod 11 programu: veřejné zakázky na rekonstrukci kotelny ZŠ a vzduchotechniky ŠJ. Délka 12:22.

Bod 12 programu: veřejná zakázka vestavba schodiště ZŠ. Délka 9:36.

Bod 13 programu: schválení zhotovitelů veřejných zakázek. Délka 6:51.

Bod 14 programu: schválení podání žádosti o dotaci na výsadbu zeleně v Karlovicích. Délka 14:55.

Bod 15 programu: stanovisko k návrhu změny Územního plánu obce. Délka 32:02.

Bod 16 programu: schválení záměru prodeje obecních pozemků. Délka 1:43.

Bod 17 programu: schválení podání žádosti o dotaci na rekonstrukci tělocvičny ZŠ. Délka 1:50.

Bod 18 programu: diskuze. Délka 39:09.

Bod 19 programu: závěr. Délka 0:24.

Zápis ze ZZO č. 15 naleznete zde.

ZZO č. 14 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 14 konaného dne 24. září 2020 v zasedací místnosti obce Kostelec u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení zasedání zastupitelstva a schválení programu jednání. Délka 8:27.

Bod 2 programu: změna plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje; odkanalizování Karlovic a Kostelce u Holešova. Délka 52:10.

Bod 3 programu: kontrola usnesení ZZO č. 13. Délka 9:59.

Bod 4 programu: informace o činnosti OÚ. Délka 22:58.

Bod 5 programu: schválení vítěze výběrového řízení veřejné zakázky na veřejné osvětlení v Karlovicích. Délka 9:01.

Bod 6 programu: odkoupení pozemku obcí. Délka 3:07.

Bod 7 programu: prodej obecních pozemků. Délka 3:09.

Bod 8 programu: záměr prodeje obecního pozemku. Délka 1:15.

Bod 9 programu: prodej DA AVIA. Délka 2:16.

Bod 10 programu: předžalobní výzva. Délka 37:47.

Bod 11 programu: diskuze. Délka 0:33.

Bod 12 programu: závěr. Délka 0:12.

Zápis ze ZZO č. 14 naleznete zde.

ZZO č. 13 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 13 konaného dne 27. srpna 2020 v zasedací místnosti obce Kostelec u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení zasedání zastupitelstva a schválení programu jednání. Délka 18:18.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZZO č. 11 a 12. Délka 8:34.

Bod 3 programu: informace o činnosti OÚ. Délka 34:37.

Bod 4 programu: schválení účelové investiční dotace z MV-GŘHZS. Délka 1:09.

Bod 5 programu: rozpočtové opatření č. 4/2020. Délka 1:55.

Bod 6 programu: novela Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Délka 3:06.

Bod 7 programu: schválení výběrového řízení veřejné zakázky na veřejné osvětlení v Karlovicích. Délka 44:50.

Bod 8 programu: smlouva o zřízení věcného břemene nformace a smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Délka 6:37.

Bod 9 programu: návrhy na změnu Územního plánu. Délka 26:45.

Bod 10 programu: odstoupení člena Redakční rady. Délka 3:28.

Bod 11 programu: směna pozemků. Délka 8:17.

Bod 12 programu: záměr prodeje DA. Délka 2:51.

Bod 13 programu: záměr prodeje pozemků. Délka 16:52.

Bod 14 programu: projednání doporučení Rady obce. Délka 1:24:49.

Bod 15 programu: diskuze. Délka 27:26.

Bod 16 programu: závěr. Délka 0:19.

Zápis ze ZZO č. 13 naleznete zde.

ZZO č. 12 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 12 konaného dne 25. června 2020 v zasedací místnosti obce Kostelec u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení zasedání zastupitelstva a schválení programu jednání. Délka 3:54.

Bod 2 programu: projekt PLURAL

I. část: představení projektu FENIX TNT a energetická agentura Zlín, odpovědi na předem zaslané písemné otázky, odpovědi na živě položené otázky po představení projektu. Délka 1:26:51.

II. část: diskuze zastupitelů k projektu. Délka 48:52.

Bod 3 programu: nákup pozemků obcí. Délka 2:15.

Bod 4 programu: diskuze. Délka 6:08.

Bod 5 programu: závěr. Délka 0:11.

Zápis ze ZZO č. 12 naleznete zde.

ZZO č. 11 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 11 konaného dne 2. června 2020 v Sokolovně obce Kostelec u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení zasedání zastupitelstva a schválení programu jednání. Délka 8:47.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZZO č. 10. Délka 4:54.

Bod 3 programu: informace o činnosti obecního úřadu. Délka 54:00.

Bod 4 programu: projednání situace v MŠ. Délka 50:35.

Bod 5 programu: informace k projektu PLURAL. Délka 21:46.

Bod 6 programu: schválení závěrečného účtu obce a účetní uzávěrky za rok 2019. Délka 2:57.

Bod 7 programu: schválení zhotovitelů veřejných zakázek. Délka 11:22.

Bod 8 programu: dotace Zlínského kraje na dopravní automobil JSDH. Délka 1:55.

Bod 9 programu: dofinancování dopravního automobilu pro JSDH. Délka 6:21.

Bod 10 programu: veřejnoprávní smlouvy. Délka 2:18.

Bod 11 programu: prodej obecních pozemků. Délka 1:12.

Bod 12 programu: OZV 1/2020. Délka 1:59.

Bod 13 programu: rozpočtové opatření 3/2020. Délka 2:01.

Bod 14 programu: návrh novely směrnice o zadávání veřejných zakázek. Délka 51:36.

Bod 15 programu: diskuze. Délka 0:22.

Bod 16 programu: závěr. Délka 0:10.

Zápis ze ZZO č. 11 naleznete zde.

 

ZZO č. 10 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 10 konaného dne 23. dubna 2020 v Sokolovně obce Kostelec u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení zasedání zastupitelstva a schválení programu jednání. Délka 17:40.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZZO č. 9. Délka 19:53.

Bod 3 programu: informace o činnosti obecního úřadu. Délka 26:07.

Bod 4A programu: schválení zadávací dokumentace veřejné zakázky na nákup dopravního automobilu pro JSDH. Délka 8:29.

Bod 4B programu: schválení zadávací dokumentace veřejné zakázky na revitalizaci zeleně. Délka 6:42.

Bod 5 programu: smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene. Délka 1:19.

Bod 6 programu: rozpočtové opatření 2/2020. Délka 2:08.

Bod 7 programu: žádost o odkoupení obecních pozemků. Délka 1:58.

Bod 8 programu: nabídka na prodej pozemků do vlastnictví obce. Délka 4:06.

Bod 9 programu: záměr nákupu nemovitosti obcí. Délka 18:21.

Bod 10 programu: návrh rady obce na novelu Pravidel pro vydávání zpravodaje KOSTKA. Délka 50:41.

Bod 11 programu: diskuze. Délka 25:52.

Bod 12 programu: závěr. Délka 0:13.

Zápis ze ZZO č. 10 naleznete zde.

 

Panoptikum?

Poslední zastupitelstvo č. 9 spíše připomínalo setkání baráčníků, než kultivovanou výměnu názorů a argumentů volených zástupců obce. Předsedající p. Pospíšilíková po pár jednacích bodech naprosto rezignovala na uplatňování jednacího řádu a řízení diskuze zastupitelů. Hlásit se o slovo bylo zbytečné. Kdo měl větší koule vlomit se do diskuze vyhrál.

Z průběhu jednání zastupitelstva jsem měl dojem, že i faktický dotaz kohokoliv z opozice narušuje předem daný plán rychlého prohlasování jednotlivých bodů. Místo vysvětlujících odpovědí jsme se většinou dočkali nesouvisející kouřové clony. Celé zasedání zastupitelstva můžete shlédnout na videozáznamu, část diskuzí k jednotlivým bodům je v zápise.


V bodě 3 jsem se nevinně optal, jak se řeší požadavek z kontroly stavebního úřadu a Policie ČR ohledně uvedení černé stavby oprava chodníků do souladu s právními předpisy. Chodník je postaven v rozporu s projektovou dokumentací, původní technickou zprávou a samozřejmě v rozporu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. Dodatečné náklady prý uhradí obec, odpověděla p. Pospíšilíková na mou otázku. Na obranu oprávněných zájmů obce jsem vznesl další argumenty: p. Hlobil st. převzal dílo od zhotovitele bez výhrad, ačkoliv fyzické provedení bylo v rozporu se stavebním povolením; stavební dozor nezastavil stavbu a nikoho neupozornil, že se dílo staví v rozporu s projektovou dokumentací. Výsledkem je, že namísto zákonných a projektovaných 150 cm má chodník naproti horní hospodě v nejužších místech 90 cm. To je zásadní problém pro hendikepované na vozíčku, maminky s kočárky, nebo lidi s berlemi či jinými zdravotními pomůckami. Chodník obec dělá na dalších 40-50 let a jednou možná i my, v tuto chvíli  zdraví a silní, budeme mít problém tudy projít či projet na vozíku.


Na konci bodu 3 jsem položil zvídavou otázku, kdo zaplatí značku zákaz stání u mlékárny, co se po 2 letech konečně vrátila na původní místo. Dodavatel veřejného osvětlení (Etmonta) měl dle smlouvy uvést staveniště do původního stavu, tedy vrátit na místo značku, která byla na odstraněném starém sloupu VO.

Ale protože to po něm nikdo nechtěl – ani stavební dozor, ani p. Hlobil st. co přebíral dílo, tak značka zmizela. Jelikož nepomáhaly moje opakované dotazy na zastupitelstvu ohledně zmizelé značky, musel jsem položit dotaz na Policii ČR. Možná jsem pedant, ale svévolné odstraňování dopravní značek nepřispívá k bezpečnosti provozu na komunikacích.


V bodě 9 jsme volili ve výběrovém řízení vedoucí redaktorku periodika KOSTKA. Jelikož v minulosti Redakční rada jednala v rozporu s Tiskovým zákonem, což se odrazilo v prohraném soudním sporu, tak jsem chtěl znát názor nové vedoucí redaktorky na uplatňování kritických pasáží Tiskového zákona v periodiku KOSTKA. Dopředu jsem zaslal 10 otázek modelových situací, se kterými se při vydávání Kostky setkávala či bude setkávat a zeptal jsem se, proč se nám uchazečka Michaela Čúzy nepřišla představit.

Vzkaz ústy p. Pospíšilíkové mne překvapil „… a ani neměla zájem na otázky z vašeho dotazníku odpovídat“. Chci věřit, že Michaela Čúzy se takto nevyjádřila.

V diskuzi jsem předkládal konkrétní citace judikátů či paragrafů Tiskového zákona a na vyzvání jsem předložil, jak by měla obec postupovat: „oprávnění dotčených zastupitelů nelze omezovat vnitřními předpisy obce, zajděte si za právníky DAS a zeptejte se na to, jak máte postupovat“.

Reakce byly víc než zarážející. Pospíšilíková: „já si zase nedokážu představit, že by soud předepisoval obci co je přiměřený rozsah článku zastupitele“. Hlobil ml. „přiměřenost je v tom, že když to bude téma zásadní, tak to mohou být třeba 2 A4 , abyste popsal problém, ale když to je jen o tom, že chcete psát o lidech s nějakými přívlastky, tak to je nepřiměřenost a RR vám může článek zkrátit tak, aby smysl nebyl změněný. Vy si vykládáte přiměřený rozsah nějakým způsobem a já jsem přesvědčený že nemáte pravdu.“

Na celém je varující, že jim uniká základní kámen právního státu – výklad zákona může podávat pouze soud. Nikoliv obec, Redakční rada nebo zastupitelstvo obce.

Alarmující je eroze respektování Ústavy či Listiny základních práv a svobod a v ní zaručených právech jako svoboda projevu, svoboda názoru, nepřípustnost cenzury.


V bodě 11 jsme projednávali zakázku za 600 tisíc Kč na pořízení 7 kamer sledujících vybraná veřejná prostranství v obci. Kolega Měrka vznesl nevinnou, ale logickou otázku: „kde se budou záznamy uchovávat, jak dlouho a co se s nimi bude dít“.

Odpověď p. Pospíšilíkové „záznamy se nebudou uchovávat, záznam se bude po určité době mazat“ nejenže neuspokojila, ale prohloubila podezření, že obec projekt nedomyslela a nepřipravila (co se bude dít se záznamem, než se smaže?). Především z pohledu ochrany osobních údajů a nakládání s nimi. V diskuzi se ukázalo, že se obec nikoho nezeptala – právníků DAS počínaje, ÚOOÚ a Policií ČR konče.


Silně znepokojující byla z úst některých zastupitelů rostoucí snaha o kriminalizaci uplatňování Ústavních práv jako právo na spravedlivý proces. Dopis mého advokáta s výzvou, aby obec dodržovala tiskový zákon, byl označen za vyhrožování žalobou.

Šikanou obce, občanů obce a dodavatelů obce bylo označeno uplatňování Ústavního práva na informace včetně legitimního využívání zákonných opravných prostředků.

Chápu, že kritika chyb je nepříjemná. Obec, jako orgán veřejné moci, pracuje s veřejnými prostředky a ze své podstaty je pod kontrolou veřejnosti. A pokud úřední osoby nejsou schopny unést veřejnou kontrolu své činnosti, neměly by takovou veřejnou funkci vykonávat.

ZZO č. 9 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 9 konaného dne 11. února 2020 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kosteleci u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení zasedání zastupitelstva a schválení programu jednání. Délka 9:10.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZZO č. 8. Délka 6:00.

Bod 3 programu: informace o činnosti obecního úřadu. Délka 1:19:52.

Bod 4 programu: navýšení odměny předsedkyni Kulturní komise. Délka 1:06.

Bod 5 programu: veřejnoprávní smlouvy. Délka 32:29.

Bod 6 programu: koncesní smlouva s roční dotací 70 tis. Kč. Délka 21:41.

Bod 7 programu: podání návrhu žádosti o dotace. Délka 2:03.

Bod 8 programu: rozpočtová opatření č. 8/2019 a 1/2020. Délka 3:24.

Bod 9 programu: složení redakční rady. Délka 1:08:54.

Bod 10 programu: dodatek smlouvy o dílo na opravu Domu seniorů. Délka 2:02.

Bod 11 programu: veřejná zakázka kamerový systém obce. Délka 29:30.

Bod 12 programu: dodatky SoD Chodníky II. Délka 30:03.

Bod 13 programu: odprodej pozemků obci. Délka 4:32.

Bod 14 programu: žádost ZŠ o navýšení rozpočtu. Délka 13:16.

Bod 15 programu: diskuze. Délka 17:14.

Bod 16 programu: závěr. Délka 0:13.

Zápis ze ZZO č. 9 naleznete zde.

ZZO č. 8 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 8 konaného dne 12. prosince 2019 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kosteleci u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení zasedání zastupitelstva a schválení programu jednání. Délka 8:10.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZZO č. 7. Délka 1:58.

Bod 3 programu: informace o činnosti obecního úřadu. Délka 28:51.

Bod 4 programu: obecně závazná vyhláška č. 2/2019. Délka 5:43.

Bod 5 programu: prodej obecního pozemku. Délka 1:10.

Bod 6 programu: odměny členům kulturní komise. Délka 6:39.

Bod 7 programu: rozpočtové opatření 7/2019. Délka 4:59.

Bod 8 programu: plnění úkolů v roce 2019. Délka 13:03.

Bod 9 programu: rozpočet na rok 2020. Délka 44:26.

Bod 10 programu: dodatek smlouvy o dílo na opravu Domu seniorů. Délka 11:31.

Bod 11 programu: petice občanů. Délka 1:00:50.

Bod 12 programu: periodikum Kostka – informace. Délka 17:56.

Bod 13 programu: odměny neuvolněným zastupitelům. Délka 2:52.

Bod 14 programu: diskuze. Délka 16:20.

Bod 15 programu: závěr. Délka 0:54.

 

Zápis ze ZZO č. 8 naleznete zde.

ZZO č. 7 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 7 konaného dne 7. listopadu 2019 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kosteleci u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení zasedání zastupitelstva a schválení programu jednání. Délka 5:52.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZZO č. 6. Délka 7:45.

Bod 3 programu: informace o činnosti obecního úřadu. Anonymizovaná verze. Délka 16:14.

Bod 4 programu: schválení vítěze veřejné zakázky na opravu 3 bytů v Domově seniorů. Délka 4:43.

Bod 5 programu: rozpočtové opatření č. 6/2019. Délka 2:57.

Bod 6 programu: žádost o dotaci Hospic na Svatém Kopečku. Délka 2:21.

Bod 7 programu: diskuze. Délka 1:30.

Bod 8 programu: závěr. Délka 0:17.

 

Zápis ze ZZO č. 7 naleznete zde.

ZZO č. 6 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 6 konaného dne 1. října 2019 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kosteleci u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení zasedání zastupitelstva a schválení programu jednání. Délka 9:41.

Bod 2 programu: informace ke změně č. 1 Územního plánu. Délka 1:03:00.

Bod 3 programu: kontrola usnesení ZZO č. 5. Délka 5:19.

Bod 4 programu: informace o činnosti obecního úřadu. Anonymizovaná verze. Délka 50:04.

Bod 5 programu: rozpočtová opatření č. 3/2019, 4/2019 a 5/2019. Délka 4:49.

Bod 6 programu: žádost o změnu využití pozemků v ÚP. Délka 2:39.

Bod 7 programu: schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2019. Délka 2:54.

Bod 8 programu: žádost o odkoupení pozemku od obce. Délka 1:42.

Bod 9 programu: schválení zhotovitele zakázky změna č. 1 ÚP. Délka 2:28.

Bod 10 programu: veřejná zakázka oprava Domu seniorů. Délka 30:25.

Bod 11 programu: smlouvy o smlouvě budoucí. Délka 6:10.

Bod 12 programu: neinvestiční dotace. Délka 2:20.

Bod 13 programu: opatření po prohraném soudním sporu. Anonymizovaná verze. Délka 48:40.

Bod 14 programu: diskuze. Anonymizovaná verze. Délka 6:52.

Bod 15 programu: závěr. Délka 0:13.

 

Zápis ze ZZO č. 6 naleznete zde.

ZZO č. 5 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 5 konaného dne 9. července 2019 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kosteleci u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení zasedání zastupitelstva a projednání námitek zápisu ZZO č. 4. Délka 13:22.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZZO č. 4. Délka 7:18.

Bod 3 programu: informace o činnosti obecního úřadu. Délka 9:32.

Bod 4 programu: schválení vítěze veřejné zakázky „Oprava chodníků a sjezdů v obci Kostelec u Holešova“. Délka 14:44.

Bod 5 programu: žádost o vybudování asfaltového povrchu. Délka 5:10.

Bod 6 programu: VPS na odchyt toulavých psů. Délka 10:45.

Bod 7 programu: rozpočtové opatření č. 2/2019. Délka 2:02.

Bod 8 programu: žádost obce o pořízení změny č. 1 Územního plánu. Délka 13:37.

Bod 9 programu: schválení věcného břemene. Délka 3:22.

Bod 10 programu: žádost o schválení výjimky z OZV č. 1/2018 o nočním klidu. Délka 24:24.

Bod 11 programu: diskuze. Délka 10:18.

Bod 12 programu: závěr. Délka 0:22.

 

Zápis ze ZZO č. 5 naleznete zde.

ZZO č. 4 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 4 konaného dne 6. června 2019 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kosteleci u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení zasedání zastupitelstva. Délka 6:02.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZZO č. 3. Délka 5:07.

Bod 3 programu: informace o činnosti obecního úřadu. Délka 13:07.

Bod 4 programu: schválení závěrečného účtu a účetní uzávěrky obce za rok 2018. Délka 14:30.

Bod 5 programu: schválení zprávy o uplatňování Územního plánu za roky 2014-2018. Délka 21:16.

Bod 6 programu: pronájem pozemku České poště pod budovou Domu služeb. Délka 16:26.

Bod 7 programu: schválení veřejnoprávních smluv Charita Holešov a Linka Bezpečí. Délka 5:35.

Bod 8 programu: schválení vítězů veřejných zakázek Zlepšení nakládání s odpady v obci Kostelec u Holešova. Délka 42:55.

Bod 9 programu: schválení zadávací dokumentace veřejné zakázky Oprava chodníků v obci Kostelec u Holešova. Délka 37:48.

Bod 10 programu: závěrečný účet svazku obcí pro hospodaření s odpady za rok 2018. Délka 1:08.

Bod 11 programu: schválení podání žádostí o dotace. Délka 12:19.

Bod 12 programu: zřízení věcného břemene. Délka 1:52.

Bod 13 programu: rozpočtové opatření č. 1/2019. Délka 8:50

Bod 14 programu: diskuze. Délka 13:18.

Bod 15 programu: závěr. Délka 0:11.

 

Zápis ze ZZO č. 4 naleznete zde.

ZZO č. 3 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 3 konaného dne 7. března 2019 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kosteleci u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení zasedání zastupitelstva. Délka 6:19.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZZO č. 2. Délka 4:49.

Bod 3 programu: informace o činnosti obecního úřadu. Délka 8:23.

Bod 4 programu: schválení Jednacího řádu ZO. Délka 8:18.

Bod 5 programu: program rozvoje obce 2019-2022. Délka 12:36.

Bod 6 programu: schválení rozpočtu obce na rok 2019. Délka 1:22:07.

Bod 7 programu: dotace spolkům – schválení veřejnoprávních smluv. Délka 25:20.

Bod 8 programu: převod pravomocí rozpočtových opatření na RO. Délka 6:14.

Bod 9 programu: stanovy mikroregionu Holešovsko. Délka 1:36.

Bod 10 programu: informace pověřeného zastupitele o uplatňování územního plánu. Délka 53:22.

Bod 11 programu: návrh na pořízení změny ÚP. Délka 9:11.

Bod 12 programu: nákup pozemků obcí. Délka 2:19.

Bod 13 programu: prodej obecního pozemku. Délka 8:50.

Bod 14 programu: věcné břemeno. Délka 3:12.

Bod 15 programu: VPS centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje. Délka 2:58.

Bod 16 programu: zadávací dokumentace veřejné zakázky „zlepšení nakládání s odpady“. Délka 39:16.

Bod 17 programu: diskuze. Délka 22:42.

Bod 18 programu: závěr. Délka 0:27.

 

Zápis ze ZZO č. 3 naleznete zde.

ZZO č. 2 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 2 konaného dne 11. prosince 2018 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kosteleci u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení zasedání zastupitelstva. Délka 9:55.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZZO č. 1. Délka 3:36.

Bod 3 programu: informace o činnosti obecního úřadu. Délka 18:19.

Bod 4 programu: schválení jednacích řádů. Délka 42:19.

Bod 5 programu: volba členů kontrolního výboru. Délka 7:36.

Bod 6 programu: volba členů finančního výboru. Délka 3:31.

Bod 7 programu: volba členů redakční rady. Délka 5:15.

Bod 8 programu: schválení obecně závazných vyhlášek. Délka 25:03.

Bod 9 programu: schválení určených zastupitelů. Délka 12:27.

Bod 10 programu: schválení rozpočtového provizoria. Délka 1:53.

Bod 11 programu: schválení odměny členům kulturní komise za rok 2018. Délka 1:38.

Bod 12 programu: schválení měsíční odměny předsedkyni kulturní komise. Délka 7:42.

Bod 13 programu: schválení veřejnoprávní smlouvy Domov Zborovice. Délka 2:49.

Bod 14 programu: schválení veřejnoprávní smlouvy babybox Vsetín. Délka 2:31.

Bod 15 programu: schválení smlouvy o věcném břemenu NN. Délka 3:19.

Bod 16 programu: projednání prodloužení vodovodního řadu. Délka 50:33.

Bod 17 programu: schválení rozpočtového opatření č. 3/2018. Délka 4:16.

Bod 18 programu: schválení používání soukromého vozidla pro služební účely. Délka 1:42.

Bod 19 programu: schválení příspěvku na stravné. Délka 1:13.

Bod 20 programu: diskuze. Délka 37:44.

Bod 21 programu: závěr. Délka 0:16.

 

Zápis ze ZZO č. 2 naleznete zde.

ZZO č. 1 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam ustavujícího veřejného zasedání ZZO č. 1 konaného dne 5. listopadu 2018 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kosteleci u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení zasedání zastupitelstva. Délka 9:04.

Bod 2 programu: složení slibu členy zastupitelstva. Délka 7:15.

Bod 3 programu: určení ověřovatelů a zapisovatele. Délka 1:00.

Bod 4 programu: schválení programu. Délka 3:08.

Bod 5 programu: volba starosty a místostarosty. Délka 15:16.

Bod 6 programu: volba členů rady obce. Délka 7:17.

Bod 7 programu: zřízení finančního a kontrolního výboru. Délka 6:43.

Bod 8 programu: rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva. Délka 19:21.

Bod 9 programu: závěr. Délka 2:46.

 

Zápis ze ZZO č. 1 naleznete zde.

ZZO č. 29 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání ZZO č. 29 konaného dne 18. září 2018 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kosteleci u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení a schvalování programu. Délka 3:58.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZZO č. 28. Délka 12:02.

Bod 3 programu: informace o činnosti OÚ. Délka 45:13.

Bod 4 programu: rozpočtové opatření č. 2/2018. Délka 4:30.

Bod 5 programu: stanovy mikroregionu Holešovsko. Délka 2:44.

Bod 6 programu: dodatek smlouvy Etmonta – veřejné osvětlení II. Délka 4:19.

Bod 7 programu: dodatek smlouvy Sisko – oprava chodníků. Délka 33:30.

Bod 8 programu: těžba obecního lesa a nová výsadba. Délka 11:24.

Bod 9 programu: dotace Hospic na svatém Kopečku. Délka 4:01.

Bod 10 programu: diskuze. Délka 12:12.

Bod 11 programu: závěr. Délka 0:23.

Zápis ze ZZO č. 29 naleznete zde.

ZZO č. 28 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání ZZO č. 28 konaného dne 26. června 2018 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kosteleci u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení a schvalování programu. Délka 22:38.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZZO č. 27. Délka 4:17.

Bod 3 programu: informace o činnosti OÚ. Délka 31:33.

Bod 4 programu: závěrečný účet obce za rok 2017. Délka 31:28.

Bod 5 programu: účetní uzávěrka a hospodářský výsledek za rok 2017. Délka 3:53.

Bod 6 programu: závěrečný účet svazku obcí za rok 2017. Délka 1:46.

Bod 7 programu: změna způsobu obsluhy pošty. Délka 18:49.

Bod 8 programu: finanční příspěvek Charita. Délka 3:08.

Bod 9 programu: stanovení počtu členů ZO. Délka 1:42.

Bod 10 programu: vyřazení nedokončených investic z majetku obce. Délka 3:45.

Bod 11 programu: kabelová přípojka NN. Délka 2:26.

Bod 12 programu: rozpočtové opatření č. 1/2018. Délka 5:04.

Bod 13 programu: rozpočtový výhled na roky 2019-2023. Délka 4:22.

Bod 14 programu: plán rozvoje sportu na období 2018-2023. Délka 35:28.

Bod 15 programu: zpráva ze šetření kontrolního výboru. Délka 20:03.

Bod 16 programu: diskuze. Délka 31:19.

Bod 17 programu: závěr. Délka 0:45.

Zápis ze ZZO č. 28 naleznete zde.

Dotaz na cenzuru

Do obecního periodika KOSTKA jsem poslal k otištění příspěvek splňující nová pravidla. Vydavatel z neznámých důvodů můj původní text zkrátil, zcenzuroval a ve výsledku změnil jeho smysl. Na ZZO č. 27 jsem položil písemný dotaz starostovi Hlobilovi, odpovědnému za periodikum KOSTKA, na základě jakých konkrétních právních důvodů bylo do mého textu zasaženo.

Ve své písemně položené otázce jsem uvedl porovnání obou dokumentů – zaslaného a otištěného. Jistě vám neuniklo, že můj text o délce 982 úhozů splnil požadovaný limit 1000 úhozů. Obcí publikovaný text byl zkrácen na 694 úhozů. Níže si můžete oba texty porovnat – žlutě vyznačené bylo vydavatelem zcenzurováno.

porovnani

Nejabsurdnější cenzura mi přijde vypuštění slova videozáznam. Vulgární ani urážlivé mi slovo videozáznam nepřijde. To že videozáznam ze zastupitelstva pořizuji je ostatně uvedeno v každém zápise a předsedající Petr Hlobil to vždy v úvodu nahlas oznámí. Videozáznam tedy nebude protizákonný. Jediný důvod cenzury slova videozáznam co mi napadá je – obsah. To co kdo veřejně řekne na veřejném zasedání zastupitelstva, je na videozáznamu. A tím pádem si to kdokoliv může poslechnout. Jestli řečník mlátí prázdnou slámu a krmí nás bezobsažnými frázemi, jestli projednávané věci rozumí, nebo přišel bezmyšlenkovitě zvedat ruku dle připraveného scénáře. Díky videozáznamu publikovaném na webu, je zasedání zastupitelstva obce Kostelec u Holešova pod širokou veřejnou kontrolou. Tak širokou, že to asi přátelé starých pořádků nedokáží rozdýchat.

Na mé úvaze bude asi něco pravdy. 10.5.2018 přišla odpověď na mou otázku.

Stanovisko redakční rady Konečná verze_Page_1

Stanovisko redakční rady Konečná verze_Page_2

Konkrétní právní důvody, na které jsem se ptal ve své otázce, jsem se nedozvěděl. Přípis co mi byl 10.5.2018 zaslán nebudu v tuto chvíli komentovat, protože je v běhu stížnost podaná ke Krajskému úřadu Zlínského kraje. Věřím ve zdravý úsudek vnímavých čtenářů, kteří si dozajista svůj názor na konání vydavatele periodika KOSTKA udělají.

Kompletní doklady k této žádosti ze dne 3.4.2018 naleznete zde.

ZZO č. 7 – zvukový záznam

Plný a nezkrácený autentický zvukový záznam veřejného zasedání ZZO č. 7 konaného dne 23. června 2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kosteleci u Holešova.

Zvukový záznam byl poskytnut obcí Kostelec u Holešova dne 17.10.2015 na základě mé žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 29.9.2015. Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu. V bodech 7 a 14 jsou některé pasáže z důvodů lepší srozumitelnosti opatřeny titulky.

Bod 1 programu: zahájení a schvalování programu. Délka 10:43.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZZO č. 6. Délka 8:54.

Bod 3 programu: informace o činnosti OÚ. Délka 25:03.

Bod 4 programu: schválení závěrečného účtu obce za rok 2014. Délka 3:59.

Bod 5 programu: schválení účetní uzávěrky a hospodářského výsledku obce za rok 2014. Délka 5:01.

Bod 6 programu: rozpočtové opatření č. 2/2015. Délka 5:39.

Bod 7 programu: schválení nájemce školní kuchyně a jídelny (Scolarest), změny zřizovací smlouvy ZŠ, schválení výběru hodnotící komise na opravy školní jídelny a kuchaně (Dehon). Délka 1:18:28.

Bod 8 programu: neinvestiční dotace Charita Holešov. Délka 2:38.

Bod 9 programu: neinvestiční dotace Sociální služby Kroměříž. Délka 1:42.

Bod 10 programu: doplnění pravidel pro vydávání zpravodaje KOSTKA. Délka 14:27.

Bod 11 programu: schválení smlouvy VaK. Délka 5:07.

Bod 12 programu: prodej obecních pozemků Z.K.. Délka 8:24.

Bod 13 programu: prodej obecních pozemků H.M., V.Š a J.P. Délka 1:47.

Bod 14 programu: diskuze. Délka 43:14.

Bod 15 programu: závěr. Délka 0:56.

Sestřih výroků z bodů 7 a 14 ohledně pronájmu školní jídelny a kuchyně firmě Scolarest. Sestřih původního zvukového záznamu doplněného prolepší srozumitelnost titulky.

Zápis ze ZZO č. 7 naleznete zde.

ZZO č. 27 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání ZZO č. 27 konaného dne 3. dubna 2018 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kosteleci u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení a schvalování programu. Délka 4:18.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZZO č. 26. Délka 5:45.

Bod 3 programu: informace o činnosti OÚ. Délka 7:30

Bod 4 programu: schválení vítěze veřejné zakázky na veřejné osvětlení RV02 a RV03. Délka 9:30.

Bod 5 programu: schválení vítěze veřejné zakázky na opravu chodníků. Délka 4:38.

Bod 6 programu: pořízení změny územního plánu. Délka 36:37.

Bod 7 programu: veřejnoprávní smlouva Centrum zdravotně postižených Zlín. Délka 2:41.

Bod 8 programu: dar ČSOP Buchlovice. Délka 1:14.

Bod 9 programu: diskuze. Délka 16:19.

Bod 10 programu: závěr. Délka 0:46.

Zápis ze ZZO č. 27 naleznete zde.

ZZO č. 26 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání ZZO č. 26 konaného dne 27. února 2018 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kosteleci u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení a schvalování programu ZZO č. 26 + projednání námitek k zápisu ZZO č. 25. Délka 7:54.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZZO č. 25. Délka 9:21.

Bod 3 programu: informace o činnosti OÚ. Délka 12:39.

Bod 4 programu: rozpočtový výhled 2019-2023 a rozpočet obce na rok 2018. Délka 37:10.

Bod 5 programu: schválení veřejnoprávních smluv. Délka 15:43.

Bod 6 programu: zadávací dokumentace veřejné zakázky na veřejné osvětlení RV02 a RV03. Délka 33:27.

Bod 7 programu: zadávací dokumentace veřejné zakázky na opravu chodníků. Délka 17:48.

Bod 8 programu: dodatek k pravidlům vydávání zpravodaje KOSTKA Délka 24:30.

Bod 9 programu: schvalování pracovních cest starostovi Délka 7:02.

Bod 10 programu: schvalování OZV č. 1/2018 o nočním klidu Délka 12:49.

Bod 11 programu: schvalování OZV č. 2/2018 o regulaci hlučných činností Délka 23:32.

Bod 12 programu: diskuze. Délka 18:21.

Bod 13 programu: závěr. Délka 0:59.

Zápis ze ZZO č. 26 naleznete zde.

ZZO č. 25 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání ZZO č. 25 konaného dne 12. prosince 2017 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kosteleci u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení a schvalování programu ZZO č. 25. Délka 6:56.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZZO č. 24. Délka 3:32.

Bod 3 programu: informace o činnosti OÚ. Délka 29:10.

Bod 4 programu: rozpočtové opatření č. 3/2017. Délka 1:45.

Bod 5 programu: rozpočtové provizorium. Délka 2:14.

Bod 6 programu: změna územního plánu. Délka 27:41.

Bod 7 programu: prodej automobilu Dacia Logan Délka 8:13.

Bod 8 programu: poskytnutí příspěvku na zřízení nového babyboxu ve Zlíně Délka 10:46.

Bod 9 programu: odměny neuvolněným zastupitelům Délka 10:43.

Bod 10 programu: poskytnutí příspěvku pro Domov pro seniory Choryně. Délka 1:24.

Bod 11 programu: dodatek k pravidlům vydávání zpravodaje KOSTKA Délka 30:43.

Bod 12 programu: plnění plánovaných úkolů v roce 2017. Délka 15:38.

Bod 13 programu: diskuze. Délka 1:11:12.

Bod 14 programu: závěr. Délka 0:48.

Zápis ze ZZO č. 25 naleznete zde.

Technická poznámka. U některých bodů záznamu se ještě dokončuje export a po dokončení budou průběžně publikovány.

23.12.2017. Všechny body byly exportovány a publikovány.

ZZO č. 24 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání ZZO č. 24 konaného dne 19. září 2017 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kosteleci u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení a schvalování programu ZZO č. 24 + návrh kontrolního výboru. Délka 12:42.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZZO č. 23  a písemný dotaz ohledně plnění usnesení. Délka 14:17.

Bod 3 programu: informace o činnosti OÚ. Délka 6:09.

Bod 4 programu: nové usnesení o vyhlášení veřejné zakázky, vyloučení uchazeče a schválení vítěze veřejné zakázky mimo režimu zákona 134/2016 Sb. dle směrnice pro zadávání veřejných zakázek „Modernizace veřejného osvětlení v obci Kostelec u Holešova – RV01“. Délka 51:09.

Bod 5 programu: rozpočtové opatření. Délka 1:43

Bod 6 programu: podpora pro Hospic na Svatém Kopečku. Délka 1:53

Bod 7 programu: diskuze. Délka 40:01.

Bod 8 programu: závěr. Délka 0:44.

Zápis ze ZZO č. 24 naleznete zde.

ZZO č.22 – komentovaný sestřih videozáznamu bodu 11

Vedoucí redaktorka Šárka Andrlíková obecního zpravodaje KOSTKA mne peskovala, že si mám přečíst Tiskový zákon. Obávám se však, že čtenářské mezery v zákonech má spíše ona.

Zprvu nevinná otázka, zda má vydavatel (obec) pod kontrolou kdo a co píše do obecního zpravodaje KOSTKA, vyvolala až podrážděnou reakci vedoucí redaktorky Šárky Andrlíkové v bodě 11 diskuze na ZZO č. 22. Pro lepší srozumitelnost jsem původní záznam opatřil bublinami s pronášenými výroky a doplnil o dokumenty. Videozáznam v samostatném okně můžete shlédnout zde.

Jestliže jste si na videu nestihli přečíst detaily vložených dokumentů, níže je máte k dispozici.


Tiskový zákon č. 46/2000 Sb.

tiskovy zakon 1

Plné znění zákona si můžete stáhnout nebo prohlédnou zde.


Pravidla pro vydávání zpravodaje obcí Kostelec u Holešova a Karlovice KOSTKA

Kostka - pravidla pro vydavani_Page_1

Kostka - pravidla pro vydavani_Page_2

Plné znění Pravidel je k dispozici zde, nebo zvolte v horním menu sekci Obecni dokumenty – Jednací řády a pravidla.


Tiráž obecního periodika KOSTKA 2/2017

Kostka 1702 str 2 pdf text

Tiráž je vytištěna na straně 2. Celé číslo 2/2017 obecního zpravodaje KOSTKA si můžete prohlédnou a stáhnout zde, nebo zvolte v horním menu sekci Kostka a vyberte si patřičné číslo zpravodaje.

Vnímavý čtenář si jistě dokáže sám udělat závěr, jestli peskování a okřikování paní Šárkou Andrlíkovou bylo oprávněné. Pro mne stále zůstává nezodpovězená otázka, jestli má vydavatel obecního periodika KOSTKA pod kontrolou, kdo a co píše do periodika. Osobně mám z toho pocit, že redakční rada představuje pro obec neřízenou střelu.


Původní a nesestříhaný videozáznam bodu 11 programu ZZO č. 22 naleznete zde.

ZZO č. 23 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání ZZO č. 23 konaného dne 17. srpna 2017 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kosteleci u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení a schvalování programu ZZO č. 23. Délka 4:37.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZZO č. 22. Délka 3:32.

Bod 3 programu: informace o činnosti OÚ. Délka 26:32.

Bod 4 programu: schválení vyloučení uchazeče a zrušení veřejné zakázky v režimu zákona 134/2016 Sb. „Modernizace veřejného osvětlení v obci Kostelec u Holešova“. Délka 17:27.

Bod 5 programu: schválení zadávací dokumentace veřejné zakázky a zahájení zadávacího řízení mimo režim zákona 134/2016 Sb. dle směrnice pro zadávání veřejných zakázek „Modernizace a rozšíření veřejného osvětlení v obci Kostelec u Holešova – RVO1“. Délka 1:11:57.

Bod 6 programu: prodej automobilu. Délka 2:05.

Bod 7 programu: kabel NN zahrady Karlovice. Délka 3:12.

Bod 8 programu: kabel NN pozemek p.č. 611/2. Délka 2:52.

Bod 9 programu: dodatek zřizovací listiny ZŠ. Délka 11:54.

Bod 10 programu: diskuze. Délka 0:19.

Bod 11 programu: závěr. Délka 0:46.

Zápis ze ZZO č. 23 naleznete zde.

ZZO č. 22 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání ZZO č. 22 konaného dne 27. června 2017 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kosteleci u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení a schvalování programu ZZO č. 22. Délka 3:54.

Bod 2 programu: schválení přepracované projektové dokumentace veřejného osvětlení v obci. Délka 9:04.

Bod 3 programu: schválení zadávací dokumentace veřejné zakázky „Modernizace a rozšíření veřejného osvětlení v obci Kostelec u Holešova“. Délka 4:36.

Bod 4 programu: kontrola usnesení ZZO č. 21. Délka 6:02.

Bod 5 programu: informace o činnosti OÚ. Délka 17:13.

Bod 6 programu: schválení závěrečného účtu obce Kostelec u Holešova za rok 2016. Z technických důvodů je záznam rozdělen na 2 části.

Bod 7 programu: schválení účetní uzávěrky a hospodářského výsledku obce Kostelec u Holešova za rok 2016. Délka 2:26.

Bod 8 programu: schválení závěrečného účtu Svazku obcí pro hospodaření s odpady za rok 2016. Délka 3:03.

Bod 9 programu: schválení prodeje obecních pozemků. Délka 3:54.

Bod 10 programu: rozpočtové opatření. Délka 14:39.

Bod 11 programu: diskuze. Délka 32:27.

Bod 12 programu: závěr. Délka 0:53.

Zápis ze ZZO č. 22 naleznete zde.

ZZO č. 21 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání ZZO č. 21 konaného dne 30. května 2017 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kosteleci u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení, schvalování programu ZZO č. 21 a námitky k zápisu ZZO č. 20. Délka 13:41.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZZO č. 20. Délka 6:29.

Bod 3 programu: informace o činnosti OÚ. Délka 22:53.

Bod 4 programu: schválení vítěze veřejné zakázky projektu „Moje vysněná hřiště“ v Kostelci u Holešova a Karlovicích. Délka 15:30.

Bod 5 programu: výběr dodavatele oprav fasády Domu služeb a ochozu školní jídelny. Délka 36:16.

Bod 6 programu: schválení záměru prodeje obecních pozemků. Délka 13:58.

Bod 7 programu: schválení dotace na podporu Linky bezpečí. Délka 8:04.

Bod 8 programu: schválení zadání projektové dokumentace na revitalizaci rybníka v Karlovicích. Délka 12:01.

Bod 9 programu: diskuze. Délka 1:11:51.

Bod 10 programu: závěr. Délka 0:44.

Zápis ze ZZO č. 21 naleznete zde.

ZZO č.20 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání ZZO č. 20 konaného dne 27. dubna 2017 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kosteleci u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení, schvalování programu ZZO č. 20 a připomínky k nekompletnosti zápisu ZZO č. 19. Délka 11:07.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZZO č. 18 a č. 19. Délka 5:21.

Bod 3 programu: informace o činnosti OÚ. Délka 31:24.

Bod 4 programu: schválení vítěze veřejné zakázky projektu Lipiny – „Obnova krajinné zeleně v k.ú. Kostelec u Holešova“. Délka 28:31.

Bod 5 programu: odkup pozemku obcí. Délka 3:55.

Bod 6 programu: schválení zadávací dokumentace veřejné zakázky projektu na dětská hřiště v Kostelci a Karlovicích. Délka 18:40.

Bod 7 programu: opatření ke zlepšení jednání zastupitelstva obce. Délka 10:16.

Bod 8 programu: diskuze. Délka 45:59.

Bod 9 programu: závěr. Délka 0:50.

Zápis ze ZZO č. 20 naleznete zde.

ZZO č.19 – komentovaný sestřih videozáznamu bodu 2

Komentovaný sestřih videozáznamu části projednávaného bodu 2 – na ZZO č. 19 dne 14. března 2017, kdy zastupitel Vítězslav Rušikvas neprávem obvinil zastupitele Ing. Petra Žůrka, že zapříčinil prodlení v realizaci projektu „Lipiny“.

Vcelku konstruktivní atmosféra při projednávání bodu 2 byla narušena vystoupením zastupitele Vítězslava Rušikvase. Neprávem mne obvinil, že jsem „podal podnět na Krajský úřad, referát životního prostředí“ a tím způsobil prodlení v realizaci projektu „Obnova krajinné zeleně v k.ú. Kostelec u Holešova“.

Respektuji, že kolega zastupitel Vítězslav Rušikvas je v seniorním věku a nemusí si vše dobře pamatovat. Na druhou stranu zastává funkci radního obce Kostelec u Holešova a jako vysoce postavená veřejně činná politická osoba, by si měl dostatečně prověřovat fakta pro svá tvrzení. Dovolil jsem si chronologicky shrnout podstatné události.

 1. Červen 2015. Rada obce zadává zpracování PD (projektové dokumentace) – vyhotovena září 2015. V ní jsou zmíněny (bod B.1.11) zvláště chráněné krajinné druhy, pro které je nutné doložit vyjímku z podmínek ochrany přírody.
 2. 1. prosinec 2015. SFŽP (Státní fond životního prostředí) prostřednictvím AOPK – nature.cz (Agentura pro Ochranu Přírody a Krajiny) zamítá žádost obce o dotaci, protože v PD chybí doložení vyjímky z podmínek ochrany.Poskytnuti informaci_05042016_Zurek_Page_2
 3. 5. duben 2016. Na základě mé žádosti dostávám od AOPK/SFŽP dokument o detailech odmítnutí žádosti o dotaci obce Kostelec u Holešova.
 4. 22. června 2016. Všichni zastupitelé (včetně radního Vítězslava Rušikvase – jeho e-mail vi.rus262@seznam.cz) dostávají pozvánku na ZZO č. 13 včetně dokumentů co se budou projednávat. V bodě 8 je to konkrétně dopis regiozona. Podklady pro zasedání Zastupitelstva č. 13 (28. 6. 2016 17_00) zvyraznene
 5. 28.června 2016. Na ZZO č. 13, v bodě 8 je projednán dopis regiozona. Informace je uvedena v zápise ZZO č. 13, dopis regiozona je přílohou zápisu. Zápis ZO 13_Page_5Zápis ZO 13_Page_5
 6. Dopis regiozona shodně s odmítnutím žádosti uvádí, že původní PD zmiňuje zvláště chráněné druhy, pro které je třeba doložit vyjímky z podmínek ochrany. dopis regiozona ZZO 13_Page_1
 7. Červen 2016. Vytvořena přepracovaná PD, dodatečně schválená na ZZO č.18 dne 28.2.2017.
 8. 28. listopadu 2016. Hodnotící komise OPŽP schvaluje projekt obce a doporučuje dotaci k vyřízení.
 9. Únor 2017. SFŽP-OPŽP vydává oficiální rozhodnutí o přidělení dotace obci na projekt.

Pozorný čtenář předchozích řádků mi dá jistě zapravdu, že příčina zamítnutí první žádosti o dotaci vznikla již při vyhotovení projektové dokumentace v září 2015. Moje snahy o získání informací z dubna 2016 nemohly jakkoliv ovlivnit rozhodovací proces dotace, protože tou dobou bylo již dávno rozhodnuto. Radní a zastupitel Vítězslav Rušikvas informaci o důvodech zamítnutí žádosti obdržel mailem 22.6.2016, vyslechnul si jí na ZZO č. 13 a mohl si jí přečíst v zápise ZZO č. 13. Má pravdu ve svém tvrzení, že se o tom psalo. Zásadně se mýlí v tom, o čem se psalo.

Respektuji, že každý máme právo se svobodně rozhodnout. Třeba i špatně. Každý máme právo na svůj názor, třeba i špatný. Na druhou stranu musíme být připraveni nést následky svého špatného rozhodnutí. Je zjevné, že radní Vítězslav Rušikvas se rozhodnul špatně, když mne veřejně na ZZO č. 19 neprávem obvinil. I přesto, že mne veřejně vyzval „abych ho dal k soudu“, jsem vstřícný urovnat jeho neoprávněné obvinění mé osoby smírnou cestou. Veřejná omluva z jeho strany na jednání zastupitelstva by byla adekvátní formou.

ZZO č.19 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání ZZO č. 19 konaného dne 14. března 2017 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kosteleci u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení a schvalování programu ZZO č. 19. Délka 6:38.

Bod 2 programu: projednání a schválení Výzvy a Zadávací dokumentace veřejné zakázky projektu Lipiny – „Obnova krajinné zeleně v k.ú. Kostelec u Holešova“. Délka 1:10:42.

Bod 3 programu: schválení projektu na dětská hřiště v Kostelci a Karlovicích. Délka 9:12.

Bod 4 programu: diskuze. Délka 5:16.

Bod 5 programu: závěr. Délka 0:55.

Zápis ze ZZO č. 19 naleznete zde.

ZZO č.18 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání ZZO č. 18 konaného dne 28. února 2017 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kosteleci u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení a schvalování programu ZZO č. 18, projednání námitek proti zápisu ZZO č. 17. Délka 16:38.

Bod 2 programu: kontrola usnesení z minulého ZZO. Délka 5:34.

Bod 3 programu: informace o činnosti OÚ. Délka 08:57.

Bod 4 programu: projednání a schválení rozpočtu obce v objemu 14,146.700 Kč. Délka 29:25.

Bod 5 programu: schválení veřejnoprávních smluv na poskytnutí dotací z rozpočtu obce. Délka 10:32.

Bod 6 programu: navýšení odměn pro neuvolněné zastupitele. Délka 6:54.

Bod 7 programu: výpověd příkazní smlouvy s firmou STILT PROJECTS s.r.o.. Délka 6:42.

Bod 8 programu: revokace usnesení výzev a ZD na veřejné osvětlení. Délka 3:29.

Bod 9 programu: projednání a schválení varianty veřejného osvětlení a schválení administrátora veřejné zakázky VO. Délka 1:02:51.

Bod 10 programu: projednání ZD výběrového řízení projektu Lipiny; schválení přepracované PD projektu Lipiny. Délka 24:38.

Bod 11 programu: prodej obecních pozemků. Délka 4:46.

Bod 12 programu: nákup pozemku od VaK. Délka 4:03

Bod 13 programu: dodatek č. 2 ke smlouvě s firmou Scholarest. Délka 17:12.

Bod 14 programu: diskuze. Délka 46:29.

Bod 15: závěr. Délka 0:50.

Zápis ze ZZO č. 18 naleznete zde.

ZZO č.17 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání ZZO č. 17 konaného dne 8. prosince 2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kosteleci u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Slib nového zastupitele za odstoupivšího zastupitele. Délka 2:35

Bod 1 programu: zahájení a schvalování programu ZZO č. 17. Délka 3:56

Bod 2 programu: kontrola usnesení z minulého ZZO. Délka 5:56.

Bod 3 programu: informace o činnosti OÚ. Délka 1:09:51.

Bod 4 programu: projednání zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky v režimu zákona na zhotovitele veřejného osvětlení v hodnotě 10 mil. Kč. Délka 43:13

Bod 5 programu: projednání výběrového řízení na poskytovatele bankovního úvěru ve výši 8 mil. Kč. Délka 1:44.

Bod 6 programu: projednání výběrového řízení na stavební dozor zhotovení veřejného osvětlení v hodnotě 200 tis. Kč. Délka 1:16.

Bod 7 programu: schválení směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Délka 22:05.

Bod 8 programu: rozpočtové opatření. Délka 8:06

Bod 9 programu: narovnání akcionářských práv. Délka 10:58

Bod 10 programu: žádost o odprodej části pozemků. Délka 3:46

Bod 11 programu: žádost o sponzoring. Délka 3:58

Bod 12 programu: dodatek 3 ke stanovám Holešovsko. Délka 1:51

Bod 13 programu: úprava přílohy pro vydávání zpravodaje Kostka. Délka 2:29

Bod 14 programu: vyrozumění MV ČR o splnění povinností. Délka 5:51

Bod 15 programu: plnění plánovaných úkolů v roce 2016. Délka 55:22

Bod 16 programu: diskuze. Délka 50:28

Bod 17: závěr. Délka 1:13


 

ZZO č.16 – komentovaný sestřih videozáznamu bodu 11

Komentovaný sestřih videozáznamu projednávaného bodu 11 – diskuze – z veřejného zasedání ZZO č. 16 konaného dne 13. září 2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kosteleci u Holešova.

Projednávání bodu 11 – diskuze – na ZZO č. 16 nabralo hned v úvodu drsnou formu. Pan Hlobil si vzal slovo a pustil se do mých žádostí o informace, co posílám na obec. Jenže to udělal zákeřně. Neobracel se na mně (jako původce a autora žádostí), ale na naší volební kandidátku. Mnohým z Vás je jasné, o jakou hloupost a právní nesmysl jde – volební kandidátka nemůže dávat žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb.

11-zo-16-komentovany-sestrih-a

Ale panu Hlobilovi to naopak vyhovovalo trefovat se a neprávem napadat nevinné lidi. Bohužel to vyvrcholilo u kolegy tím, že prásknul věcmi a odešel (a bohužel i ze zastupitelstva). 28 let se v obci velmi úspěšně stará o výchovu mladých hasičů a teď se dostal neprávem do spárů právního negramoty Hlobila. Je velmi smutné, kam až p. Hlobil ve své zlobě je ochoten zajít. Chápu, že se to na něj momentálně tlačí ze všech stran – kontrola MV ČR, správní řízení ÚOHS, špatně provedená výběrová řízení, hrozby vracení dotací, atd. Sklízí ovoce svých špatných rozhodnutí, neochoty a neschopnosti naslouchat – navíc podtržené jeho právní negramotností a bezradností. Ale nechci Vám podsouvat své názory – nejlepší bude, když si pustíte komentovaný sestřih a uděláte si názor sami.

11-zo-16-komentovany-sestrih-b

Sestřih videozáznamu je opatřený texty a komentáři. Pro snadnější pochopení diskutované problematiky jsou v obraze naklíčované texty z dokumentů, na které se odkazuji. TC z původního záznamu je v obraze pro přehlednost zachován. Původní autentický a nezkrácený záznam projednávaného bodu 11 naleznete zde.


Zdrojové dokumenty v plném znění, na něž se záznam odkazuje:

 

ZZO č.16 – komentovaný sestřih videozáznamu bodu 4

Komentovaný sestřih videozáznamu projednávaného bodu 4 – schválení vítěze VZ na úvěr – z veřejného zasedání ZZO č. 16 konaného dne 13. září 2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kosteleci u Holešova.

Projednávání bodu 4 – schválení vítěze veřejné zakázky na poskytnutí úvěru – na ZZO č. 16 bylo nadmíru zajímavé. To, že drtivá většina zastupitelů včetně předkladatele bodu (tedy starosty) chodí nepřipravena, na to jsem si zvyknul. Že nikdo nemá s sebou dokumenty o kterých se jedná (např. směrnice, výzva a dokumentace VZ, jednací řády, zákony, atd.), to se také stalo naším obecním folklórem. Je pravda, že tentokrát měl starosta s sebou směrnici, ale na videu si jistě všimnete, že v ní akorát listuje. Obsah si buď nepřečetl, nebo mu nerozumí – myslím, že mi dáte za pravdu po shlédnutí sestřihu.

04-zo-16-komentovany-sestrih

Připravil jsem sestřih videozáznamu opatřený texty a komentáři. Pro lepší orientaci v problematice jsem do obrazu naklíčoval texty z dokumentů, které jsem citoval. To proto, aby se do mne zase někdo populisticky nepouštěl, že zde prezentuji výmysly a polopravdy. TC z původního záznamu je v obraze pro přehlednost zachován. Původní autentický a nezkrácený záznam projednávaného bodu 4 naleznete zde.


Zdrojové dokumenty v plném znění, na něž se záznam odkazuje:

směrnice o zadávání veřejných zakázek č. 1/2015

odpověď na žádost kdy a kde byly na webu obce vyvěšeny výzvy na veřejné zakázky

plnohodnotný zápis ZZO č. 15 ze dne 2.8.2016

bod 5 ZZO 15 příloha č.1 výzva k podání nabídky na úvěr
bod 5 ZZO 15 příloha č.2 zadávací dokumentace

ZZO č.16 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání ZZO č. 16 konaného dne 13. září 2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kosteleci u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Slib nového zastupitele za odstoupivšího zastupitele. Délka 3:38

Bod 1 programu: zahájení a schvalování programu ZZO č. 16. Délka 9:35

Bod 2 programu: kontrola usnesení z minulého ZZO. Délka 3:16.

Bod 3 programu: informace o činnosti OÚ. Délka 14:34.

Bod 4 programu: schválení vítěze veřejné zakázky v předpokládané hodnotě 700 tis. Kč a vysoutěžené částce 195 tis. Kč na poskytovatele úvěru akce „Modernizace a rozšíření veřejného osvětlení v obci Kostelec u Holešova“. Délka 20:06.

Bod 5 programu: schválení vítěze veřejné zakázky na zhotovitele projektu „Proměna školní zahrady a prostoru přiléhajícího k ZŠ Kostelec u Holešova“. Délka 14:56.

Bod 6 programu: schválení obecně závazné vyhlášky OZV č. 1/2016 o nočním klidu a regulaci hlučných činností. Délka 16:22.

Bod 7 programu: poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Kostelec u Holešova – HOSPIC NA SVATÉM KOPEČKU. Délka 2:14

Bod 8 programu: dodatek č. 1 ke smlouvě č. D/2015/10 ze dne 16.9.2015. Délka 1:52

Bod 9 programu: projednání protokolu o kontrole vedení archivní a spisové služby v obci Kostelec u Holešova. Délka 21:33

Bod 10 programu: projednání protokolu o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené u obce Kostelec u Holešova. Délka 23:59

Bod 11 programu: diskuze. Délka 27:26

Bod 12: závěr. Délka 0:49


Zápis ze ZZO č. 16 si můžete přečíst zde.

 

ZZO č.15 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání ZZO č. 15 konaného dne 2. srpna 2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kosteleci u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení a schvalování programu ZZO č. 15. Délka 4:04

Bod 2 programu: kontrola usnesení z minulého ZZO. Délka 2:18.

Bod 3 programu: informace o činnosti OÚ. Délka 13:32.

Bod 4 programu: projednání zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky v režimu zákona na zhotovitele veřejného osvětlení v hodnotě 10 mil. Kč. Délka 1:13:19

Bod 5 programu: projednání výběrového řízení v hodnotě 700 tis. Kč na poskytovatele bankovního úvěru ve výši 8 mil. Kč. Délka 1:05.

Bod 6 programu: projednání výběrového řízení na stavební dozor zhotovení veřejného osvětlení v hodnotě 200 tis. Kč. Délka 1:14.

Bod 7 programu: projednání zadávací dokumentace výběrového řízení „Proměny školní zahrady“ v hodnotě 482 tis. Kč. Délka 10:47.

Bod 8 programu: diskuse. Délka 0:25.

Bod 9 programu: závěr. Délka 0:56.


Zápis ze zasedání Zastupitelstva č. 15 si můžete přečíst zde.

ZZO č.14 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání ZZO č. 14 konaného dne 11. července 2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kosteleci u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: projednávání námitek k zápisu ZZO č. 13 a schvalování programu ZZO č. 14. Délka 24:01

Bod 2 programu: kontrola usnesení z minulého ZZO. Délka 21:40.

Bod 3 programu: informace o činnosti OÚ. Délka 6:41.

Bod 4 programu: projednání zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky v režimu zákona na zhotovitele veřejného osvětlení v hodnotě 10 mil. Kč. Délka 46:41

Bod 5 programu: projednání výběrového řízení v hodnotě 700 tis. Kč na poskytovatele bankovního úvěru ve výši 8 mil. Kč. Délka 2:58.

Bod 6 programu: projednání výběrového řízení na stavební dozor zhotovení veřejného osvětlení v hodnotě 200 tis. Kč. Délka 0:20.

Bod 7 programu: diskuse. Délka 5:09.

Bod 8 programu: závěr. Délka 1:30.


 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva č. 14 si můžete přečíst zde.

ZZO č.13 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání ZZO č. 13 konaného dne 28. června 2016 v jídelně ZŠ v Kostelci u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: projednávání námitek k zápisu ZZO č. 12 a schvalování programu ZZO č. 13. Délka 15:53

Bod 2 programu: kontrola usnesení z minulého ZZO. Délka 5:52.

Bod 3 programu: informace o činnosti OÚ. Délka 21:09.

Bod 4 programu: schválení realizace projektu veřejného osvětlení v hodnotě 10 mil. Kč. Záznam je z technických důvodů rozdělen do 2 souborů:
první část 4A, délka 1:26:13
druhá část 4B, délka 20:30

Bod 5 programu: schválení závěrečného účtu obce za rok 2015. Délka 10:30.

Bod 6 programu: schválení účetní uzávěrky a hospodářského výsledku obce za rok 2015. Délka 3:30.

Bod 7 programu: projednání závěrečného účtu Svazku obcí pro hospodaření s odpady za rok 2015. Délka 2:31.

Bod 8 programu: diskuse. Délka 23:55.

Bod 9 programu: závěr. Délka 0:51.


Zápis ze zasedání Zastupitelstva č. 13 si můžete přečíst zde.

Megalomanská investice za 10 mil. Kč

P. Hlobil prosazuje megalomanskou investici za 10 mil Kč. do kompletně nového veřejného osvětlení.

Finanční fakta

Obec v letošním roce v rozpočtu hospodaří s částkou cca 5 mil. Kč nemandatorních výdajů. Investice v rozsahu 10 mil. Kč do nového veřejného osvětlení, navíc bez jakýchkoliv dotací a pouze jen z prostředků obce, znamená vyčerpání 2 ročních rozpočtů obce.

Investiční fakta

Současné osvětlení v obci je z cca 1/3 nové (přesněji řečeno mladší jak 15 let). Realizací projektu by samozřejmě došlo k likvidaci této 1/3 osvětlení a zmaření předchozí investice obce.

IMAG0553

Revizní zpráva

Zastánci megalomanské investice opakují nepravdu, kterou údajně vyčetli z revizní zprávy: veřejné osvětlení je v havarijním stavu a je nebezpečné jej používat. V revizní zprávě žádná taková věta není – sami se v dokumentu o tom můžete přesvědčit. V revizní zprávě se jen logicky upozorňuje na existující problematický stav některých stožárů (zhruba 7) a špatný stav jednoho ze 3 rozvaděčů. Tyto závady se samozřejmě dají řešit a běžně se řeší opravou nebo výměnou.

Plachetky

Zastánci projektu argumentují neexistujícím osvětlením na Plachetkách. Bezvýhradně souhlasím s tím, že osvětlení Plachetek musí být řešeno. Je ostuda obce, že lidé k domům chodí po tmě. Zvláštní je, že RO 12. října 2015 (!) projednávala dle zápisu RO č. 21/2015 v bodě 11 kalkulaci na vybudování osvětlení Plachetek v konečné částce 409.614 Kč, ale dodnes pro realizaci tohoto osvětlení v přijatelné investiční výšce neudělala nic. No vlastně udělala – Plachetky zahrnula do megalomanské investice osvětlení celé obce za 10 mil Kč s nejasným osudem a termínem realizace

Časový vývoj

 • 12.10.2015, RO 21/2015 bod 11 – kalkulace VO Plachetky, cena 409.614 Kč – nerealizováno
 • 7.12.2015, RO 25/2015 bod 5 – kalkulace opravy/výměny kritických míst (1 stožár, 2x oprava vedení, 1 rozvaděč), cena cca 98.000 Kč – nerealizováno
 • 1.2.2016, RO 3/2016 bod 2 – návrh na kompletní nové osvětlení, cena 6 mil. Kč
 • 3.3.2016, ZO č. 10 bod 7 – usnesením č. 15/10Z/2016 byl p. Hlobil pověřen zadáním projektové dokumentace VO
 • 28.6.2016, ZO č. 13 bod 4 – p. Hlobil předkládá projekt VO v rozpočtové ceně 10 mil. Kč

Pevně věřím, že zvítězí zdravý rozum a pud sebezáchovy. Na ZO se budu snažit prezentovat odborné argumenty a budu doufat, že se ostatní zastupitelé nad informacemi alespoň zamyslí a zváží, co je pro obec prospěšnější.

ZZO č.12 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání ZO č. 12 konaného dne 17. května 2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kostelci u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: složení slibu náhradníka za člena ZO Kostelec u Holešova. Délka 4:24.

Bod 2 programu: zahájení a schvalování programu ZZO č. 12. Délka 8:12

Bod 3 programu: kontrola usnesení z minulého ZZO. Délka 15:22.

Bod 4 programu: informace o činnosti OÚ. Délka 27:25.

Bod 5 programu: schválení veřejnoprávní smlouvy D/2016/9 – Charita Holešov. Délka 1:35.

Bod 6 programu: schválení veřejnoprávní smlouvy D/2016/10 – sociální služba Kroměříž. Délka 1:13.

Bod 7 programu: schválení veřejnoprávní smlouvy D/2016/11 – ZO ČSOP Buchlov. Délka 1:01.

Bod 8 programu: schválení nejvhodnější nabídky – výměna okenních a dveřních výplní Dům služeb Kostelec u Holešova. Délka 6:35.

Bod 9 programu: doplnění člena kontrolního výboru. Délka 1:40.

Bod 10 programu: schválení rozpočtového opatření 1/2016. Délka 1:55.

Bod 11 programu: diskuse. Délka 38:20.

Bod 12 programu: závěr. Délka 1:25.


Zápis ze zasedání Zastupitelstva č. 12 si můžete přečíst zde.

Veřejná omluva panu Ležákovi

Chtěl bych se touto cestou, jako občan a jako zastupitel obce, veřejně omluvit panu Ležákovi, že musel strpět nedůstojné projednávání bodu na ZZO o nedodržení jeho smlouvy ze strany obce.

Při projednávání bodu 6 na ZZO č. 11 konaného dne 14. dubna 2016 ohledně okolností nenaplnění smlouvy ze strany obce vůči panu Ležákovi padala rozporuplná a mnohokrát nepravdivá tvrzení. Na sestřihu videozáznamu se o atmosféře a vyřčených tvrzeních můžete přesvědčit sami.

Kompletní nesestříhaný záznam naleznete ve dříve zveřejněném příspěvku ZZO č.11 – videozáznam v bodě 6.

Nebyl jsem členem ZO v minulém volebním období, když se vykupovaly pozemky na parcely a podepisovaly navazující věcná břemena. Problematiku jsem tenkrát sledoval jen z povzdálí. A stejně tak i na ZZO č. 11 jsem jako „divák“ sledoval projednávání bodu 6. Ono to jako projednávání bylo jen chvilku na začátku. Ve chvíli, kdy se začalo rozebírat proč obec nevykoupila pozemek paní Malované, když byla koupě 18. prosince 2013 na ZZO č. 17 usnesením č. 9/17 schválena, začala atmosféra v místnosti houstnout.

Zápis ze zasedání ZO č.17, 18.12.13_Page_4

Po schválení koupě na konci roku 2013 zbývalo do konce volebního období 10 měsíců. Protože obec tou dobou realizovala dlouhodobé finančně náročnější projekty (zateplení školy, nákup komunální techniky, apod.), na realizaci smlouvy nezbývaly v tu chvíli volné prostředky. Pozemek byl pro obec blokován a byla to již jen technická časová otázka vypořádání smlouvy – třeba po volbách 2014, kdy obec zpětně obdrží dotace z projektů.

Nešlo si nevšimnout (a na videozáznamu je to zřetelně vidět), jak je pan Ležák rozčarován z nečinnosti obce v jeho věci. Napřed zjistil, že sice odkup pozemku paní Malované byl předchozím zastupitelstvem schválen, ale současná RO vedená p. Hlobilem nemínila vůbec řešit právní kontinuitu závazků obce. Jinými slovy neudělala nic ve věci vykoupení pozemku paní Malované a následného naplňování smlouvy mezi obcí a panem Ležákem (zasíťování pozemků Záhumení). Vrcholem ostudy vůči panu Ležákovi bylo kategorické odmítnutí p Hlobila, že v předávacím protokole bývalého a současného starosty není žádná informace o závazku odkupu pozemku p. Malované. Samozřejmě v tu chvíli nikdo neměl po ruce předávací protokol, takže bylo obtížné uvést věci na pravou míru a potvrdit, zda pan Hlobil říká pravdu či nikoliv.

Cítíl jsem potřebu zastat se oprávněných práv pana Ležáka. Z obce jsem si vyžádal předávací protokol funkce starosty ze dne 12.11.2014, abychom měli k dispozici jasná fakta ohledně výkonu obecní samosprávy a nepracovali jsme s dohady. Bod 5 protokolu hovoří naprosto jasně a předurčuje právní kontinuitu závazku obce: je třeba dotáhnout odkup pozemku do konce.

Protokol o předání funkce starosty, včetně příloh_Page_02

Je dost možné, že pana Ležáka překvapila nečinnost obce v jeho případě také proto, že v plánu rozvoje obce 2015-2018 předloženým p. Hlobilem (a schváleným na ZZO č. 2) je uvedeno pokračování ve výkupu pozemků lokality Záhumení.

ZO 2 Plán rozvoje obce,příloha k bodu č.5,ZO č.2, ze dne 25.11.2014_Page_1

Pane Ležáku, chtěl jsem se Vám tímto příspěvkem omluvit za nedůstojné vystupování některých zastupitelů. Jako občan i jako zastupitel cítím zodpovědnost postavit se za Vaše práva, která nedostatečnou činností a laxním přístupem jsou ze strany obecní samosprávy neoprávněně krácena. Vám, stejně jako každému občanu obce má místní samospráva sloužit dle litery zákona a ne klást překážky, či vyhýbat se naplňování zákonů a usnesení. Pevně věřím, že moje dohledání a veřejné publikování faktů pomůže jak Vám, tak i ostatním občanům při jednáních s obcí a prověřování si vysloveného s objektivními fakty.

Objektivně je třeba uvést, že p. Hlobil dne 18.4.2016 na zasedání RO v bodě 2 uvedl své mylné tvrzení ze ZZO č. 11 na pravou míru.
9 RO 16 zapis rada c. 9_2016 - 18. 4. 2016_Page_2
Jelikož zápisy z RO nejsou občanům běžně přístupné, považuji za správné text zápisu zde uvést – jinak by o textu věděli jen zastupitelé. Jestli dojde k naplnění obsahu textu nedokáži předjímat a ani to není mým úkolem.


ZZO – zasedání zastupitelstva obce, RO – rada obce. Dokumenty jsou publikovány z veřejného zdroje nebo tak, jak byly poskytnuty obcí (p. Hlobil) na základě mé žádosti podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

ZZO č. 11 – k bodu 5 „Výzva na výměnu oken a dveří“

Ve schválené „Výzvě“ nedošlo důsledně k dohodnuté úpravě textu technických podmínek. Jelikož „Výzva“ je již zveřejněna, je třeba urychleně text opravit a informaci rozeslat uchazečům.

Na ZZO č. 11 jsme v bodě 5 projednávali „Výzvu na výměnu okenních a dveřních výplní pro dům služeb“. Vznikla připomínka, že v příloze č. 4 – Technické parametry, je třeba doplnit do textu požadavků slůvko min. před číslo s požadovanou hodnotou pro parametry prostupu tepla – viz sestřih videozáznamu pojednávající o doplnění textu. Video je sestřih originálního záznamu se zachovaným reálným TC a TC od začátku projednávaného bodu. Původní záznam naleznete pod bodem 5 v příspěvku ZZO č. 11 – videozáznam.

S připomínkou doplnění textu přišel kolega Radek Pospíšilík, já jsem se snažil objasnit kde v textu přílohy č. 4 a proč na celkem 4 místech je třeba text doplnit. Petr Měrka se při formulaci usnesení ještě jednou připomněl, zda by text doplnění neměl být uveden v usnesení. Ze strany p. Hlobila jsme byli ujišťováni, že má u textu vykřičník a že text doplní. Těsně před hlasováním jsem znovu zopakoval, že původní text je třeba doplnit o slůvko min. u dvou parametrů oken (Ug a Uw) a u dvou parametrů dveří (Ug a Ud), tedy 2+2 úpravy.

V pondělí 18.4.2016 byla dokumentace publikována na webu obce. Bohužel příloha č. 4 byla opravena (doplněna o slůvko min.) jen z poloviny – u parametru Ug (vyznačeno zeleně) pro okna a dveře. U parametrů Uw a Ud (vyznačeno žlutě) slůvko min. chybí.

bod 5 technicke parametry 160419

Proč je uvedení slůvka min. tak důležité? Pokud v technických parametrech uvedeme pouze jednu fixní požadovanou hodnotu prostupu tepla, může dojít k diskriminaci uchazeče ze strany zadavatele (obec). Uvedu příklad. Uchazeč nabídne za stejnou cenu lepší vlastnosti – nižší hodnotu prostupu tepla (např. Ug=1,09). My ho ale budeme muset z výběrového řízení vyloučit, protože nesplnil technické parametry (požadovali jsme Ug=1,1). A tento postup se běžně považuje za diskriminaci uchazeče. Pokud před parametrem bude slůvko min., tak definujeme minimální požadované vlastnosti. Cokoliv lepšího je přípustné a je ku prospěchu obce. Dále je třeba si uvědomit, že okna a dveře mají v tomto případě vždy 2 U parametry. U okna se Ug týká prostupu tepla skleněnou výplní, Uw definuje prostup tepla okenním rámem včetně kování. U dveří je tomu podobně – Ug se opět týká prostupu tepla skleněnou výplní, Ud definuje prostup tepla dveřním rámem včetně kování. Tedy u každého z dvojice U parametrů musí být slůvko min.. Pokud to napíšeme jen u jednoho U parametru z dvojice, je to špatně. To je stejně, jako kdybychom nenapsali nic a říkáme si o napadnutí výběrka kvůli diskriminaci.

Jak situaci vyřešit? V tuto chvíli lze elegantně udělat samostatný dokument-dodatek „upřesnění technických parametrů“. Dokument pak přidat na web obce k výzvě a rozeslat osloveným uchazečům. Myslím, že je třeba prodloužit termín odevzdání nabídek o dobu mezi zveřejněním původní a doplněné dokumentace, ale tím si nejsem jistý – to je třeba ověřit. Výzvu a výběrko rušit nemusíme, protože neměníme zásadní parametry jako např. způsob hodnocení. Toto je můj návrh, jak bych situaci řešil já. Ovšem výkonnou pravomoc v rámci Výzvy má p. Hlobil a já nemám právo mu do jeho rozhodování zasahovat. Chtěl jsem tímto příspěvkem upozornit na chybu a poradit s řešením.

ZZO č.11 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání ZO č. 11 konaného dne 14. dubna 2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kostelci u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: složení slibu náhradníka za člena ZO Kostelec u Holešova. Délka 3:13.

Bod 2 programu: projednávání námitek k předchozímu zápisu ZZO č. 10 a schvalování programu ZZO č. 11. Délka 16:05

Bod 3 programu: kontrola usnesení předchozího ZZO č. 10. Délka 14:43.

Bod 4 programu: informace o činnosti OU. Délka 12:39.

Bod 5 programu: projednání Výzvy – výměna okenních a dveřních výplní Dům služeb Kostelec u Holešova. Délka 15:22.

Bod 6 programu: projednání záměru prodeje obecního pozemku Ing. Josefu Ležákovi. Délka 32:43.

Bod 7 programu: prodej malotraktoru s příslušenstvím. Délka 4:26.

Bod 8 programu: stanovisko ZO k obsahu web stránek www.kostelecuholesova.eu. Délka 1:07:16.

Bod 9 programu: diskuse. Délka 0:25.

Bod 10 programu: závěr. Délka 1:08.


Zápis ze zasedání Zastupitelstva č. 11 si můžete přečíst zde.

ZZO č. 9 – vysvětlení k porušování práv

V úvodní části ZZO č. 9 byla předsedajícím zveřejněna moje fotografie. Vznikly připomínky ohledně jejího vzniku i k porušování práv. Jak to tedy je a jaká jsou fakta?


Sestřih videozáznamu týkající se problematiky si můžete pustit zde. Kompletní nesestříhaný záznam bodu 0 naleznete v příspěvku ZZO č. 9 – videozáznam.

Ve vystoupení řečníků na mou adresu zaznívaly například výroky jako že manipuluji s fakty (časem záznamu), fotky roznáším po úřadech, zneužívám kameru atd. Ve vypjaté atmosféře ZZO č. 9 bylo obtížné na místě samém řečníkům na jejich otázky odpovědět. Proto jsem sepsal tento příspěvek, který by měl problematiku objasnit.

Údajná manipulace s datem pořízení fotografie

Fotografie byla vytvořena z videozáznamu. Technicky se jedná o vygrebování (export) jednoho framu z videozáznamu. Vlastnosti vygrebované fotografie jsou dané/limitované vlastnostmi původního videozáznamu. Nejhmatatelnější je například rozlišení, které může být maximálně 1920×1080 px v poměru stran 16:9, což odpovídá obrazovým vlastnostem Full HD videozáznamu.

Každý originální profesionální záznam je vybaven tzv. exif informací. V té je kromě jiného uvedeno datum a čas pořízení záznamu. Dále je zde uvedeno množství technických informací, informace o autorovi ale i výrobní číslo a model zařízení, které záznam pořídilo. Z exifu nelze vymazat 4 položky: datum a čas pořízení, výrobní číslo a zařízení na které záznam vzniknul. Ostatní údaje lze měnit či vymazat. Důvod nemožnosti smazat 4 výše uvedené položky je prostý – aby se dalo dokladovat, autorství snímku.

Ve většině případů (záleží na typu editovacího sw) exif informace zůstává součástí originálního záznamu i po běžných úpravách. V případě vygrabování framu z videozánamu jde o odlišný proces, než je běžná úprava. Z videa vzniká totiž nový produkt – fotografie, která s sebou nenese exif informace z původního videa. Logicky tedy editační sw při exportu framu přidělí aktuální datum a čas odpovídající okamžiku vzniku této nové fotografie. A to je také důvod, proč fotografie z videa má v exifu uvedeno 24.10.2015 20:10, ačkoliv videozáznam byl pořízen 24.10.2015 14:37.

TJ Moravan 151024-1 properties_description

 

Údajné porušení práv

Předmětná fotografie vznikla a z mé strany byla licencována jako editorial. Nikomu jsem nikdy neposkytnul práva k dalšímu šíření, publikaci či zveřejnění. Nikomu jsem neposkytnul komerční práva, nebo práva volného užití. Více o licencích si můžete přečíst v příspěvku Foto & video: znejte svoje práva a respektujte práva druhých. Fotografii v licenci editorial, pouze pro použití jako dokumentace dané akce, jsem v tištěné podobě osobně předal dne 26.10.2015 Stavebnímu úřadu v Holešově a dále p. Hlobilovi v jeho kanceláři na obecním úřadě. V elektronické formě jako jpg fotografii jsem za stejných editorial licenčních podmínek, poslal soubor e-mailem 29.10.2015 Stavebnímu úřadu v Holešově a 6.11.2015 Krajské hygienické stanici v Kroměříži. Tedy fotografii buď v tištěné nebo elektronické formě (jpg) dostaly pouze 3 instituce: Stavební úřad Holešov, Hygienická stanice Kroměříž a Obec Kostelec u Holešova. Dodatečně jsem si osobní návštěvou ověřil, že Hygienická stanice a Stavební úřad fotografii jen založily do spisu a dále jí nikomu dle svého vyjádření nepředávaly. To je očekávaný a logický postup, neboť poskytnutím třetí straně by instituce porušily zákon.

Proč jsem fotografii poskytnul právě těmto 3 institucím? Důvod je jednoduchý. Stavební úřad vydal na začátku října 2015 výzvu k dočasnému uzavření stavby, KHS zase dočasně uzavřela provozovnu (a s finálním rozhodnutím čekala na výsledek Stavebního úřadu). Obě tyto instituce věděly, že není respektováno jejich rozhodnutí a hledaly k tomu podklady. Obec, jako majitele pozemku, jsem zase chtěl (tak jak dvakrát předtím) informovat, jak je užíván obecní majetek v návaznosti na rozhodnutí výše uvedených úřadů.

Fotografie kterou p. Hlobil zveřejnil veřejnosti na ZZO č. 9 je s největší pravděpodobností ta fotografie, kterou jsem mu v tištěné podobě poskytnul (a on si jí zkopíroval). Připomínám, že se jedná o editorial licenci a nikomu jsem nedal souhlas k dalšímu šíření či publikaci. Neuváženým zveřejněním p. Hlobil porušil především moje autorská práva, protože na zveřejnění neměl řádnou licenci. Dále porušil osobnostní práva zobrazených osob (např. p. Tomáš Hlobil se při jednání ZZO oprávněně ohradil), protože fotografii p. Hlobil zveřejnil nesprávným způsobem. Co se týče porušení autorského práva, dle §40 zákona 121/2000 Sb. za neoprávněné užítí náleží autorovi dvojnásobek obvyklé odměny za licenci. Co se týče porušení osobnostního práva, tak to je čistě v jurisdikci soudu.

Z výše uvedeného myslím jasně vyplývá, že jsem se nedopustil žádné manipulace s obrazovým materiálem, ani jsem se nedopustil porušení práv poskytnutím editorial licence fotografie 3 úřadům. Naopak práva na ZZO č. 9 porušil p. Hlobil tím, že na veřejnosti publikoval dotčenou fotografii bez řádné licence a licenčních podmínek.

ZZO č. 10 – odpověď na otázku z diskuse

Otázka Otomara Böserleho a odpověď zastupitele Žůrka spolu s dalším detailním vysvětlením k dotazované problematice.

Video s otázkou a odpovědí z bodu 11 – diskuse ZZO č. 10 naleznete níže. Jedná se o sestřih originálního záznamu se zachovaným reálným TC a TC od začátku projednávaného bodu. Původní záznam naleznete v příspěvku ZZO č. 10 – videozáznam.

Zjednodušeně řečeno, pan Otomar Böserle se zeptal, na základě čeho mohu odmítnout funkci, kterou zastupitelstvo usnesením schválilo. Že v zákoně 128/2000 Sb. o obcích nic takového nenašel.


Komentář: právní exkurz. Netvrdím, že tento odstavec je přesný, vyčerpávající a neobsahuje chyby. Ale snad pomůže v základní rychlé orientaci.

Nejvyššími zákony v naší zemi jsou ústavní zákony. Listina základních práv a svobodÚstava České republiky mezi tyto ústavní zákony bezpochyby patří. O stupeň níže z hlediska právní síly zákona pak patří další běžné zákony vyhlašované Parlamentem ČR. O další stupeň níže pak jsou další právní normy jako např. nařízení vlády, vyhlášky, apod. Principielně pokud nižší právní norma je v rozporu s vyšší normou, pak neplatí.


V Listině základních práv a svobod se v Hlavě první čl. 2 odst. 3 píše: „Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.“. V Ústavě České republiky v Hlavě první čl. 2 odst. 4 se píše podobný text: „Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.“ Dále se v Listině základních práv a svobod v Hlavě druhé oddílu prvním čl. 9 odst. 1 píše: „Nikdo nesmí být podroben nuceným pracím nebo službám.“ Odtud tedy plyne, že mne jako občana nikdo k výkonu žádné funkce nemůže nutit, pokud s tím nesouhlasím. To se samozřejmě týká i voleného zastupitele. Logicky tudíž tyto informace z ústavních zákonů nejdou dohledat v zákoně 128/2000 Sb. o obcích, protože jsou obsaženy ve vyšší právní normě.

Drobná poznámka na konec. Výše uvedené se netýká situace, kdy budete v pracovním poměru. Tam je to složitější díky tomu, že jste dobrovolně vstoupili do pracovního poměru a tím pádem se musíte +/- podřizovat příkazům zaměstnavatele. Na tomto místě je dobré poznamenat, že zastupitelé včetně funkcionářů obce (jako starosta, místostarosta, předseda výboru, apod) nejsou zaměstnanci obce, byť za výkon funkce pobírají odměnu. Tedy z výkonu svého mandátu či funkce nejsou v pracovním poměru a ustanovení zákoníku práce se nedají aplikovat.

 

ZZO č.10 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání ZO č. 10 konaného dne 3. března 2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kostelci u Holešova. Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: projednávání námitek ke starším zápisům a schvalování programu ZZO č. 10. Délka 41:48

Bod 2 programu: kontrola usnesení předchozího ZZO č. 9. Délka 26:29.

Bod 3 programu: informace o činnosti OU. Délka 12:11.

Bod 4 programu: projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2016. Délka 23:03.

Bod 5 programu: schválení veřejnoprávních smluv na poskytování dotací z rozpočtu obce. Délka 8:55.

Bod 6 programu: návrh na navýšení odměn pro neuvolněné zastupitele. Délka 2:15.

Bod 7 programu: obnova a modernizace veřejného osvětlení v obci. Délka 50:07.

Bod 8 programu: směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Délka 13:47.

Bod 9 programu: schválení záměru a členů výběrové komise k veřejné zakázce malého rozsahu – „Výměna oken a dveří na Domě služeb“. Délka 11:15.

Bod 10 programu: schválení dodatku k jednacímu řádu ZO, RO. Délka 4:26.

Bod 11 programu: diskuse. Délka 11:35.

Bod 12 programu: závěr. Délka 1:27.


Zápis ze zasedání Zastupitelstva č. 10 si můžete přečíst zde.

ZZO č. 9 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání ZO č. 9 konaného dne 8. prosince 2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kostelci u Holešova. Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 0 před samotným zahájením schůze: debata o připuštění nahrávání videozáznamu a o pořizování a publikování editorial dokumentační fotografie z fotbalového zápasu. Délka 20:07

Bod 1 programu: projednávání námitek k zápisu č. 8 a schvalování programu ZZO č. 9. Délka 28:05

Bod 2 programu: kontrola usnesení předchozího ZZO č. 8. Délka 4:16

Bod 3 programu: informace o činnosti OU. Plný záznam druhé části projednávaného bodu – diskuse k přednesené zprávě. Délka 19:03

Bod 4 programu: rozpočtové opatření. Délka 8:55

Bod 5 programu: nákup pozemku obcí. Délka 3:44

Bod 6 programu: prodej pozemku obce. Délka 6:06

Bod 7 programu: směrnice pro zadávání veřejných zakázek. Délka 30:12

Bod 8 programu: obecně závazná vyhláška č. 1/2015. Délka 14:21

Bod 9 programu: schválení věcného břemene. Délka 2:37

Bod 10 programu: schválení investičního záměru. Délka 5:36

Bod 11 programu: parkování na chodnících a úkapy provozních kapalin na veřejných prostranstvích. Délka 27:43

Bod 12 programu: uvedení do souladu fyzického stavu s právním stavem komunikace na hřišti. Délka 9:18

Bod 13 programu: dopravní značení v obci. Délka 20:23

Bod 14 programu: nakládání s odpady. Délka 21:13

Bod 15 programu: pojištění odpovědnosti obce a zastupitelů. Délka 10:45

Bod 16 programu: dodržování jednacích řádů obce. Délka 18:17

Bod 17 programu: projekty ZŠ v roce 2016. Délka 6:45

Bod 18 programu: obnova krajinné zeleně – projekt Lipiny. Délka 28:05

Bod 19 programu: diskuse. Délka 59:52

Bod 20 programu: závěr. Délka 6:02


Zápis ze zasedání Zastupitelstva č. 9 si můžete přečíst zde.

Zápisy ze zastupitelstva

Jednací řád Zastupitelstva obce Kostelec u Holešova schválený dne 25.11.2014 usnesením ZO 2/2014 a vyvěšený na webu obce v bodě XIII odstavec 3 říká:

Jednací řád Zastupitelstva obce Kostelec u Holešova_Page_6

Zápis je umístěn na internetových stránkách obce Kostelec u Holešova.

Detailněji řečeno (jak vyplývá z předchozích bodů) – plnohodnotný zápis včetně podpisů starosty, místostarostky a 2 ověřovatelů. Plnohodnotný zápis, jež je jediným originálním zápisem z veřejného zasedání Zastupitelstva obce (ZZO) a obsahuje písemný záznam co bylo na zasedání projednáváno, řečeno, připomínkováno, apod. Mimochodem veřejnost ZZO, veřejnost zápisu a veřejnost informací co byly na ZZO řečeny, projednávány, namítány, kontrolovány a rozhodnuty jsou klíčovou podmínkou pro kontrolu činnosti ZO veřejností. ZO pracuje s veřejnými financemi, které musí být pod veřejnou kontrolou. A zásadní kontrolu musí vytvářet občané. V místních věcech to totiž nikdo jiný za ně neudělá.

Po nástupu do role zastupitele dne 15.9.2015 jsem napřed potřeboval zorientovat v dokumentech, které vedení obce vytváří (zápisy ZO a RO, smlouvy a dohody, výběrová řízení, atd.). Od samého počátku jsem narazil na tvrdý odpor p. Hlobila v poskytování dokumentů. Nevím, kde se u něj bere ta paranoia, že poskytnutím dokumentů se světu odhalí tajemství starosty Hlobila. Pochopil jsem, že porušování jednacího řádu ZO v nezveřejňování zápisů ZZO není technický omyl či neschopnost vedení obce, ale systematický záměr.

8.12.2015 na ZZO jsem nechal zařadit na program jednání bod 16 o dodržování jednacích řádů obce – přednesená důvodová zpráva: Příloha k bodu č. 16 ZO č.9. Na tomto místě se nebudu rozepisovat o detailech projednávání bodu a usnesení k němu. Chci jen zdůraznit výsledek: plnohodnotné zápisy ze ZZO na webu obce stále nejsou. V lednu 2016 sice obec publikovala na webu usnesení, ale to samozřejmě v žádném případě není a nemůže být zaměňováno se zápisem ZZO.

Proto jsem se rozhodnul, že veřejnosti poskytnu plnohodnotné zápisy ze ZZO, tak jak mi byly obcí tyto dokumenty poskytnuty na základě mé žádosti podle zákona 106/1999 Sb.