Zpráva o (ne)činnosti úřadu obce 7

Sedmý díl. „Zastupitelé jsou vázáni mlčenlivostí“ zní v posledních několika měsících od dvou nejvyšších představitelů obce Kostelec u Holešova. Formulace p. Hlobila st. „zastupitelé mají podepsanou mlčenlivost, že nebudou dále poskytovat citlivé informace dále“, nebo p. Pospíšilíkové „ZO je vázáno mlčenlivostí“ byly podnětem pro můj dotaz obci, co jsme jako zastupitelé podepsali. Ptal jsem se jaký konkrétní závazek z hlediska rozsahu a obsahu informací spadá pod mlčenlivost zastupitelů. Obec totiž může konat pouze v mezích zákona a způsobem stanoveným zákonem (Listina základních práv a svobod Čl. 2 odst. 2). Moje podezření, že obec po zastupitelích protiprávně požadovala podepsat dokumenty mlčenlivosti, potvrdilo Ministerstvo vnitra ČR, odbor dozoru a kontroly. Z mé strany následovalo odvolání podpisu pod dokumenty mlčenlivosti, jejichž vynucované podepsání považuji od samého začátku jako protiprávní nátlakový akt, který je poslední dobou zneužíván.

Námi vytvořené dokumenty neumíme vysvětlit

Petr Žůrek: neobdržel jsem odpověď na druhou otázku ohledně konkrétního vymezení závazku mlčenlivosti od zastupitelů z hlediska rozsahu a obsahu závazku. Obec: žádný další dokument nemáme. Doba vyřízení: zatím neznámá, protože řízení je v běhu. Počet opravných prostředků: 2 (stížnost a odvolání).

Perličky závěrem.

Ministerstvo vnitra ČR, odbor dozoru a kontroly. „Zákon o obcích, ani jiný právní předpis, nestanoví obecnou povinnost mlčenlivosti zastupitelů, tedy zákaz sdělovat informace o skutečnostech, o kterých se zastupitelé dozvěděli při výkonu své funkce. Takové pravidlo by se podle našeho názoru příčilo smyslu výkonu zastupitelského mandátu, neboť zastupitel by prakticky nemohl veřejně diskutovat o věcech souvisejících s činností obce, a bylo by v rozporu s principem transparentní veřejné správy.“

Ze zákona ani GDPR výslovně nevyplývá povinnost obce jako správce osobních údajů přijmout vhodná interní opatření ve smyslu čl. 32 odst. 1 GDPR ve vztahu ke členům zastupitelstva, resp. členům výborů a komisí nebo dalším osobám, které nakládají nebo přicházejí do styku s osobními údaji zpracovávanými obcí, avšak nejsou v postavení zaměstnanců obce.

Opatření k ochraně osobních údajů nemohou být zastupitelům uložena jednostranně např. starostou obce. Starosta obce je ve vztahu k ostatním (řadovým) zastupitelům v rovném postavení a nemůže jim proto ukládat povinnosti (neplatí zde vztah nadřízenosti a podřízenosti jako v zaměstnaneckých vztazích).

Obec není oprávněna podmiňovat přístup zastupitele k informacím, na které má zastupitel ze zákona nárok, požadavkem, aby zastupitel podepsal příslušnou interní směrnici o mlčenlivosti a ochraně osobních údajů. Jinými slovy řečeno, obec může zastupitele pouze upozornit, že daný dokument obsahuje zákonem chráněné údaje, nemůže však informace zastupiteli odepřít z důvodu, že zastupitel nepodepíše interní směrnici o mlčenlivosti a ochraně osobních údajů.


Dovolím si parafrázovat vyjádření p. Hlobila st. (ZO č. 29 ze dne 18.9.2018, bod 3, čas 17:40:11-17:43:27): „jestli je to pravda a nebo je to jen  šuškanda po Kostelci, že si Ing. Petr Hlobil st. vede na oponenty složky“. Ve světle vynuceného podepsání protiprávního požadavku mlčenlivosti se mi jeví, že složky nejenže existují, ale kolekce obsahu je vytvářena pro případy potřeby diskreditace oponentů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *