Kontrola MV: 6 porušení zákona

Protokol z kontroly Ministerstva vnitra ČR konstatuje v šesti případech porušení zákona obcí.


Kontrola prováděná odborem dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR proběhla dne 21.6.2016, protokol z kontroly byl vyhotoven dne 5.8.2016.

Pro ty, co neradi čtou dlouhé právní dokumenty, doporučuji pozornosti na straně 19 bod 7 – Shledaná porušení zákona.

protokol_o_kontrole_mvcr__page_19protokol_o_kontrole_mvcr__page_20

V samostatném dokumentu č.j. MV-73098-7/ODK-2016 mi Ministerstvo vnitra ČR, odbor dozoru a kontroly napsalo:

73098_vyrizeni_page_2

MV ČR mi dalo za pravdu, že jsem měl právně správný názor na porušování zákona obcí. Ve světle konstatování MV ČR je poučné pustit si videozáznam ze ZZO č. 10, bod 1 – námitky a sledovat zastupitele, jak pod režijním vedením p. Hlobila mne neoprávněně a mnohdy nevybíravě napadají a obviňují. Chápu, že právní gramotnost některých našich zastupitelů je na tragicky nízké úrovni. Ale to je neomlouvá v jejich konání, když mají v rukách tak zásadní rozhodovací pravomoce o obci.

ZZO č.16 – komentovaný sestřih videozáznamu bodu 4

Komentovaný sestřih videozáznamu projednávaného bodu 4 – schválení vítěze VZ na úvěr – z veřejného zasedání ZZO č. 16 konaného dne 13. září 2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kosteleci u Holešova.

Projednávání bodu 4 – schválení vítěze veřejné zakázky na poskytnutí úvěru – na ZZO č. 16 bylo nadmíru zajímavé. To, že drtivá většina zastupitelů včetně předkladatele bodu (tedy starosty) chodí nepřipravena, na to jsem si zvyknul. Že nikdo nemá s sebou dokumenty o kterých se jedná (např. směrnice, výzva a dokumentace VZ, jednací řády, zákony, atd.), to se také stalo naším obecním folklórem. Je pravda, že tentokrát měl starosta s sebou směrnici, ale na videu si jistě všimnete, že v ní akorát listuje. Obsah si buď nepřečetl, nebo mu nerozumí – myslím, že mi dáte za pravdu po shlédnutí sestřihu.

04-zo-16-komentovany-sestrih

Připravil jsem sestřih videozáznamu opatřený texty a komentáři. Pro lepší orientaci v problematice jsem do obrazu naklíčoval texty z dokumentů, které jsem citoval. To proto, aby se do mne zase někdo populisticky nepouštěl, že zde prezentuji výmysly a polopravdy. TC z původního záznamu je v obraze pro přehlednost zachován. Původní autentický a nezkrácený záznam projednávaného bodu 4 naleznete zde.


Zdrojové dokumenty v plném znění, na něž se záznam odkazuje:

směrnice o zadávání veřejných zakázek č. 1/2015

odpověď na žádost kdy a kde byly na webu obce vyvěšeny výzvy na veřejné zakázky

plnohodnotný zápis ZZO č. 15 ze dne 2.8.2016

bod 5 ZZO 15 příloha č.1 výzva k podání nabídky na úvěr
bod 5 ZZO 15 příloha č.2 zadávací dokumentace

odpověď na komentář nejen Karla Pavlíka

Od pana Karla Pavlíka přišel rozsáhlý komentář, který se v mnohém shoduje s některými otázkami od zastupitelů či tazatelů. Proto jsem se rozhodl pro tento příspěvek s obšírnějším vysvětlením a doložením faktů.

K.P.: Pan Žůrek je zastupitel a v přísaze jistě sliboval, že bude vše dělat pro dobro obce.

Dovolím si zacitovat slib zastupitele ze zákona 128/2000 Sb.§ 69 odst. 2: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce (města, městyse) a jejích (jeho) občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ Všimněte si, že Vaše slova „bude vše dělat pro dobro obce“ ve slibu nejsou. Zákonodárce velmi dobře věděl, že použití slova vše je nesplnitelné a nenaplnitelné. A dále doporučím Vaší pozornosti, jak slib řeší vyváženost mezi zájmy obce a jejich občanů na straně jedné a řídit se Ústavou a zákony ČR na straně druhé. Jinými slovy: sebelepší zájem obce a občanů nesmí být v rozporu s Ústavou a zákony ČR. A tady je asi klíčová odpověď na spoustu mých kroků a činů.

K.P.: … není schopen své jednání seriózně oddůvodnit (žádný pádný argument jsem ve videích neslyšel).

Chápu, že jste na zdejších stránkách poprvé a nebylo asi v lidských silách vše pročíst a shlédnout všechny videa. Pro Váš výše uvedený argument jako příklad za všechny doporučuji pozornosti příspěvek ohledně nahrávání videozáznamu z veřejného jednání zastupitelstva. Máte tam všechno: moje argumenty, zdůvodnění svého jednání. Přesto jsem byl zastupiteli a veřejností pranýřován. Následně jsem požádal MV ČR o stanovisko (dokumenty jsou v příspěvku), aby se třetí strana vyjádřila ke sporu.

K.P.: … několikrát poslat na obec kontrolní orgány (bez jakékoliv předešlé snahy být obci nápomocen)

Neustále opakuji stejnou odpověď na otázku, proč to dělám. Když vidím, že jako obec děláme věci v rozporu se zákony, snažím se na to ostatní upozornit. Ve chvíli, kdy je můj názor přehlasován demokratickou většinou, tak respektuji výsledek hlasování. Ale nikde není zaručeno, že hlasující většina má právně správný názor. A pokud cítím, že je v obci porušován zákon, je mou povinností občana a zastupitele pokusit se o nápravu. A jedna z cest je, že požádám třetí stranu, ať nám sdělí oficiální názor. Někdy je to formou stanoviska, někdy je to formou kontrolního nálezu, někdy je obci přikázáno vykonat rozhodnutí, apod. Tedy pokud to jde, tak se snažím dopředu upozornit na chyby a až potom věc předávám třetí straně. Že většina zastupitelů má mizivé právní povědomí a malou snahu se dovzdělat, je věc druhá. Přehledně chyby naleznete na stránce Černá listina v horním menu.

Na mnoho Vašich otázek můžete nalézt odpovědi v mém příspěvku „O co Vám jde pane Žůrku?“. Myslím, že tam jsou přehledně napsané moje důvody proč věci dělám. Možná tam najdete i motivy mého jednání – třeba i z psychologického hlediska, pokud Váš zájem o mé zkoumání trvá.

Na konec mi dovolte jednu poznámku na poslední větu Vašeho komentáře. Jestliže se „toto fakt nedá číst“, tak to jednoduše nečtěte. Já nerežíruji, kdo píše komentáře na můj web pod mé příspěvky. Ano, to že si to přečtou moji blízcí, moji kamarádi, moji zákazníci, moji spolupracovníci – no to je snad logické, ne? A to že zaujmu i neznámé lidi, tak to je bonus navíc a potvrzení, že to asi nedělám tak úplně špatně. A že je málo kritických komentářů? Ani se moc nedivím. Statisticky to bude podobný vzorek jako tváře nechápajících lidí v sále na zastupitelstvu. Většině projednávaného nerozumí a tak raději mlčí, aby se neztrapnili hloupým argumentem. A přitom stačí tak málo – přečíst si příslušný zákon.

ZZO č.16 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání ZZO č. 16 konaného dne 13. září 2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kosteleci u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Slib nového zastupitele za odstoupivšího zastupitele. Délka 3:38

Bod 1 programu: zahájení a schvalování programu ZZO č. 16. Délka 9:35

Bod 2 programu: kontrola usnesení z minulého ZZO. Délka 3:16.

Bod 3 programu: informace o činnosti OÚ. Délka 14:34.

Bod 4 programu: schválení vítěze veřejné zakázky v předpokládané hodnotě 700 tis. Kč a vysoutěžené částce 195 tis. Kč na poskytovatele úvěru akce „Modernizace a rozšíření veřejného osvětlení v obci Kostelec u Holešova“. Délka 20:06.

Bod 5 programu: schválení vítěze veřejné zakázky na zhotovitele projektu „Proměna školní zahrady a prostoru přiléhajícího k ZŠ Kostelec u Holešova“. Délka 14:56.

Bod 6 programu: schválení obecně závazné vyhlášky OZV č. 1/2016 o nočním klidu a regulaci hlučných činností. Délka 16:22.

Bod 7 programu: poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Kostelec u Holešova – HOSPIC NA SVATÉM KOPEČKU. Délka 2:14

Bod 8 programu: dodatek č. 1 ke smlouvě č. D/2015/10 ze dne 16.9.2015. Délka 1:52

Bod 9 programu: projednání protokolu o kontrole vedení archivní a spisové služby v obci Kostelec u Holešova. Délka 21:33

Bod 10 programu: projednání protokolu o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené u obce Kostelec u Holešova. Délka 23:59

Bod 11 programu: diskuze. Délka 27:26

Bod 12: závěr. Délka 0:49


Zápis ze ZZO č. 16 si můžete přečíst zde.