Veřejné osvětlení v obci

Že se musí veřejné osvětlení v naší obci řešit, na tom jsme se všichni zastupitelé shodli. Je ale otázkou jakým způsobem, za jak velké peníze a v jakém časovém horizontu.

Hned v první větě chci vyvrátit mýty, že jsem (či jsme) proti řešení veřejného osvětlení. Několikrát jsem řekl, že ostudou obce je nenasvětlená část Plachetky, a za tím si stojím. Taktéž jsem řekl, že popsané závady uvedené v revizní zprávě se musí řešit. Něco se musí řešit co nejdříve a nejspíš výměnou – rozvaděč na Mlékárně, 7 nakloněných stožárů, 1 s korozí. Něco se může řešit běžnou údržbou, jak vyplývá z revizní zprávy.

Velmi mne mrzí, že namísto věcné finančně-technické debaty nad variantními návrhy/kalkulacemi jak řešit stav našeho věřejného osvětlení, se debata před a mezi občany naší obce smrskla na dva černobílé postoje.

 • Světla z 21. století. Záměr představuje kompletní zbourání stávajícího osvětlení bez ohledu na jeho stáří a stav. Namísto něj  se najednou vystaví od základu úplně nové osvětlení v projektové ceně 10 mil. Kč.
 • Záplatování opravami. Za zjednodušující mediální zkratkou je záměr prioritně nasvítit části obce, kde osvětlení dosud neexistuje a zároveň provést opravy stávajícího osvětlení na něž upozorňuje revizní zpráva. Dále nechat zpracovat kalkulace a na jejich základě stanovit plán priorit dalších postupů oprav a modernizace osvětlení. Vše naplánovat v čase tak, aby to obec investičně co nejméně zatěžovalo. Příklad: finanční studie výměny všech stávajících světel v obci za LED v hodnotě 1,28 mil Kč bez DPH.

Pokud něco nevíte, nejlepší je se zeptat

Jelikož nejsem na danou problematiku specialista, dohledal jsem si odborníky a uživatele, abych se jich zeptal na názor, jak se řeší LED veřejné osvětlení a abych si v oboru VO doplnil znalosti.

 • Jako první jsem oslovil předsedy 2 institucí zabývajících se poradenstvím a osvětou v oblasti veřejného osvětlení – Ing. Tomáše Maixnera (Institut pro rozvoj měst a obcí www.irmo.cz) a Ing. Jiřího Skálu (Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení www.srvo.cz).
 • Dále jsem oslovil 4 české výrobce svítidel veřejného osvětlení – Ing. Jiřího Kavku (MODUS), Bc. Viktora Kunsta (Tesla-lighting), Jiřího Snášela, MBA (SNAGGI lighting) a Petru Macháčkovou (Lamberga).
 • Nakonec jsem oslovil starosty obcí a měst, kteří buď LED veřejné osvětlení v minulosti již realizovali, momentálně řeší, nebo o něm uvažují – Mgr. Daniel David (starosta obce Janova n.Nisou), Ing. Jaroslav Sívek (starosta obce Příkazy), Pavel Drastík (místostarostu obce Kobeřice) a p. Bartoně (TS Opava – starají se o VO v Kobeřicích), Ivana Vrkoče (TS Žamberk).

Všechny 3 skupiny osob co jsem oslovil se svorně shodli na 3 nezbytných krocích, které musíme bezpodmínečně udělat, než se pustíme do jakéhokoliv zásahu veřejného osvětlení:

 1. Nechat vypracovat generel veřejného osvětlení v obci, kde si my jako obec podle zákona definujeme jak kterou ulici chceme mít zatříděnou a tedy i nasvětlenou. Vzorový generel od SRVO poskytnutý Ing. Skálou je k dispozici zde. Jak mají být vozovky u nás zatříděny si můžete prohlédnout na příkladovém výpočtu Ing. Maixnera s jeho pěknými didaktickými komentáři zde.
 2. Oslovit dodavatele LED veřejného osvětlení a na jednu vybranou silnici nechat každého z nich nainstalovat vzorek svítidla. My občané obce si pak můžeme naživo prohlédnout a vyzkoušet jak se nám jednotlivá světla pozdávají. Obec paralelně s tím nechá změřit fotometrické parametry jednotlivých vzorků nainstalovaných svítidel a porovná je se svými požadavky na osvětlení komunikace (generel VO) a s údaji od výrobce.
 3. Nechat vypočítat fotometrické vlastnosti osvětlení dle požadavků obce (generel VO) a to pro případ výměny svítidel při zachování stávajících sloupů VO a podobně pro případ výměny svítidel včetně změny pozic sloupů VO.

Podotýkám, že na tomto postupu se shodli všichni – odborníci z poradenských institucí, výrobci a obce/města. A to bez ohledu na to, kterou další investiční cestou půjdeme (všechno kompletně nově, nebo postupné opravy a zachování existujícího).


Dobré rady z měst a obcí

Z obcí a měst navíc jednohlasně zaznělo, že pokud řeší LED veřejné osvětlení, tak zásadně postupně (po ulicích, po větvích, apod.) a v návaznosti na další investiční či stavební akce (chodníky, kanalizace, oprava cesty, apod). Všichni svorně taktéž řekli, že LED veřejné osvětlené řeší podle toho, jestli mají volné finance. Že se v žádném případě kvůli LED veřejnému osvětlení nebudou zadlužovat. Nutno podtrhnout, že jsem se u žádného z oslovených nesetkal s informací, že by obec/město řešilo výměnu celého VO najednou velkou akcí v celém území obce/města.

Starosta obce Příkazy, Ing. Jaroslav Sívek nás vstřícně zval, abychom se přijeli podívat na aktuálně instalovanou uličku se svítidly od různých výrobců. Podobně starosta Janova nad Nisou, Mgr. Daniel David, nám poskytnul jejich zadávací dokumentaci výběrového řízení na LED VO, které právě probíhá (Vyzva, podmínky a hodnotící kriteria: tabulka 2). Chtěl nám pomoct, abychom neudělali podobnou chybu jako oni před rokem, kdy museli sami zrušit výběrové řízení a tím ztratili rok.

Zpětná vazba od výrobců

Velmi zajímavá byla zpětná vazba od výrobců na příklad technických dat svítidel, co obec hodlá poptávat. Dle očekávání hned v první řadě upozornili na skutečnost, že projektant Vašák v projektové dokumentaci při popisu světla uvádí v rozporu se zákonem konkrétního výrobce a konkrétní model svítidla. K příkladu technických dat se vyjádřil každý samozřejmě po svém, ale více či méně otevřeně řekli, že je dopředu vybrán jeden dodavatel, jeden výrobce, jeden model svítidla. A to samozřejmě není správně. A protože se jedná o velkou zakázku, tak budou bojovat, aby se bez diskriminace mohli soutěže zúčastnit.


Zpětná vazba od našich spoluobčanů

Část spoluobčanů si dokáže představit, jak bude pro obec nesmírně zatěžující jednorázová investice 10 mil Kč v porovnání s ročním rozpočtem nemandatorních výdajů 5 mil Kč. Pro jinou část spoluobčanů je investice 10 mil Kč něco, co někdo nějak uhradí – „vždyť přece obec ročně hospodaří se 14 mil. Kč“. Logicky je tu další skupina spoluobčanů, které to je úplně jedno. Ale co je asi pro nás všechny (senioři, maminky s dětmi, mládež, lidé v produktivním věku) společné, že každý z nás  po svém cítíme co by obec měla řešit. Citlivě vnímáme absenci investicí a oprav, které jsou kratší či delší dobu na seznamu priorit obce:

 • dům seniorů (výměna nevhodné krytiny, zaizolování a oprava balkónů, atd.)
 • oprava chodníků
 • vybudování sběrného dvora
 • nákup auta a vybavení
 • vybudování prostor pro zásahovou jednotku
 • opravy a vybudování dětských hřišť
 • oprava Sokolovny
 • vybudování parkovacích ploch

Můj návrh

Pokračovat v kosmetických úpravách předložené Zadávací dokumentace nedává smysl. Vycházím z výše uvedených názorů hodně širokého spektra lidí. Samozřejmě mohu být přehlasován, to je demokracie. Ale druhou stranou demokracie je zodpovědnost za svá rozhodnutí. A že v případě schválení dokumentace v předložené formě tato bude napadána, je zcela zřejmé. V lepším případě dojde ke zrušení VZ.

Nemá smysl objevovat objevené. Je třeba udělat 3 výše popsané základní kroky. Nechat udělat cenové návrhy alternativního řešení osvětlení s přihlédnutím k zachování zánovních a funkčních lamp. Snažit se najít investičně přijatelné řešení jak v rozsahu, tak v čase provedení. Do řešení oprav/rekonstrukce veřejného osvětlení zahrnout také místní část Karlovice. Dokumentaci pro výběrové řízení udělat co nejjednodušší, co nejotevřenější a s takovými hodnotícími kritérii, které obci přinesou prokazatelné úspory.

ZZO č.14 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání ZZO č. 14 konaného dne 11. července 2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kosteleci u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: projednávání námitek k zápisu ZZO č. 13 a schvalování programu ZZO č. 14. Délka 24:01

Bod 2 programu: kontrola usnesení z minulého ZZO. Délka 21:40.

Bod 3 programu: informace o činnosti OÚ. Délka 6:41.

Bod 4 programu: projednání zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky v režimu zákona na zhotovitele veřejného osvětlení v hodnotě 10 mil. Kč. Délka 46:41

Bod 5 programu: projednání výběrového řízení v hodnotě 700 tis. Kč na poskytovatele bankovního úvěru ve výši 8 mil. Kč. Délka 2:58.

Bod 6 programu: projednání výběrového řízení na stavební dozor zhotovení veřejného osvětlení v hodnotě 200 tis. Kč. Délka 0:20.

Bod 7 programu: diskuse. Délka 5:09.

Bod 8 programu: závěr. Délka 1:30.


 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva č. 14 si můžete přečíst zde.

úředník Hlobil opět porušil zákon

Obec zastoupená úředníkem Hlobilem mi odmítla poskytnout informace dle zákona 106/1999 Sb.. KÚ ve Zlíně rozhodnutím potvrdil, že obec špatným rozhodnutím úředníka Hlobila chybovala a nejednala v souladu se zákonem.

KU rozhodnuti 160630_Page_1

KU rozhodnuti 160630_Page_1

Celý dokument Rozhodnutí Krajského úřadu ve Zlíně ze dne 30.6.2016 na mou stížnost si můžete přečíst zde.

Část odůvodnění Rozhodnutí z hlediska oprávněnosti žádosti a povinnosti informace poskytnout:

KU rozhodnuti 160630_Page_2
KU rozhodnuti 160630_Page_3

Část odůvodnění Rozhodnutí z hlediska formy žádosti dle zákona 106/1999 Sb.:

KU rozhodnuti 160630_Page_3

Pro úplnost a objektivnost uvádím oficiální odpověď č.j. 243/2016/Hl-23 úředníka Hlobila na mou žádost z 31.5.2016:
Průvodní dopis k žádosti ze dne 31.5.2016

A dále uvádím oficiální odpověď č.j. 264/2016/Hl-24 úředníka Hlobila na mou stížnost ze dne 15.6.2016:
Sdělení ke stížnosti


Komentář: právní exkurz. Netvrdím, že tento odstavec je přesný, vyčerpávající a neobsahuje chyby. Ale snad pomůže v základní rychlé orientaci.

Při vyřizování žádosti s úřady či státními institucemi se pracuje s termíny osoba oprávněná (nebo oprávněný) a osoba povinná (nebo povinný). V tomto konkrétním případě já, jako žadatel o informace, jsem oprávněným. Osoba povinná je v tomto konkrétním případě obec Kostelec u Holešova. Statutárním zástupcem obce je ze zákona starosta. U nás v obci je jediný uvolněný (tedy plně placený) zastupitel – pan Hlobil – pro výkon funkce starosty obce. Tedy veškerou úřední agendu jak samostatné tak přenesené pravomoci obce vykonává tento jediný úředník obce z titulu statutárního zástupce obce.

ZZO č.13 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání ZZO č. 13 konaného dne 28. června 2016 v jídelně ZŠ v Kostelci u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: projednávání námitek k zápisu ZZO č. 12 a schvalování programu ZZO č. 13. Délka 15:53

Bod 2 programu: kontrola usnesení z minulého ZZO. Délka 5:52.

Bod 3 programu: informace o činnosti OÚ. Délka 21:09.

Bod 4 programu: schválení realizace projektu veřejného osvětlení v hodnotě 10 mil. Kč. Záznam je z technických důvodů rozdělen do 2 souborů:
první část 4A, délka 1:26:13
druhá část 4B, délka 20:30

Bod 5 programu: schválení závěrečného účtu obce za rok 2015. Délka 10:30.

Bod 6 programu: schválení účetní uzávěrky a hospodářského výsledku obce za rok 2015. Délka 3:30.

Bod 7 programu: projednání závěrečného účtu Svazku obcí pro hospodaření s odpady za rok 2015. Délka 2:31.

Bod 8 programu: diskuse. Délka 23:55.

Bod 9 programu: závěr. Délka 0:51.


Zápis ze zasedání Zastupitelstva č. 13 si můžete přečíst zde.