černá listina

Černá listina úředníků Hlobila a Pospíšilíkové, Rady obce, radních a úředníků je vytvořena pro přehlednost a rychlost dohledání zadokumentovaných pochybení či porušení zákona.

Seznam bude s přibývajícími případy průběžně aktualizován. Záznamy jsou řazeny chronologicky od nejnovějšího po nejstarší.


Zpráva o (ne)činnosti úřadu obce 9
publikováno 6.12.2021

152 dnů čekání, 2 stížnosti a 2 odvolání, hrozba obci exekucí. Obec opakovaně buší hlavou do betonové zdi zákona v bláhové naději, že jí prorazí. Neprorazí. Zákon je platný pro všechny, obec Kostelec u Holešova nevyjímaje. Tím, že si obec bude stěžovat na rozbitou hlavu od betonové zdi zákona uspěje možná lokálně u několika obecních patolízalů. Ale odvolací a kontrolní orgány si již dávno udělaly názor na sebepoškozování obce Kostelec u Holešova..


Zpráva o (ne)činnosti úřadu obce 8
publikováno 24.11.2021

Nevím odkud nejvyšší představitelé obce berou drzost, když si z kontrol nadřízených orgánů dělají čurinu. Kontrola z Ministerstva vnitra ČR – Moravského zemského archivu v Brně trvala 11 měsíců a ještě za dalších 6 měsíců bude pokračovat. Prokázalo se podezření, že obec pochybila. Zesměšňování kontroly či bagatelizace chyb na tom nic nezmění.


Zpráva o (ne)činnosti úřadu obce 7
publikováno 22.11.2021

Ministerstvo vnitra ČR, odbor dozoru a kontroly potvrdilo, že obec po zastupitelích protiprávně požadovala podepsat dokumenty mlčenlivosti. Obec nedokázala odpovědět, jaký konkrétní závazek z hlediska rozsahu a obsahu informací spadá pod mlčenlivost zastupitelů.


Zpráva o (ne)činnosti úřadu obce 6
publikováno 20.11.2021

Zopakovat třikrát po sobě stejnou chybu během jednoho měsíce, to vyžaduje mimořádný talent. Zvláště poté, když je na chybu veřejně upozorněno, chyba je napravena a přesto se opět prosadí mimořádný talent úředníka chybu zopakovat.


Zpráva o (ne)činnosti úřadu obce 5
publikováno 18.11.2021

Mýlil jsem se, když jsem se domníval, že ústrky na hraně kverulantství až obstrukcí se týkají jen mně, když si dovolím sáhnout na nedotknutelnost majestátu úředníků, jejich lenost a pohodlí. Když si dovolím kritizovat konání obce Kostelec u Holešova, jako orgánu státní správy a samosprávy. Jenomže koště, o které se opírají při zametání pod koberec na místní a okresní úrovni, nemusí být vždy dostatečně dlouhé.


Zpráva o (ne)činnosti úřadu obce 4
publikováno 16.11.2021

Právo na informace je zakotveno v Listině základních práv a svobod kromě jiného proto, aby občané měli možnost kontrolovat činnost veřejné správy. Odpor obce k řádnému poskytování informací jen podtrhuje 2 věci: opora v právu na informace je v Listině nastavena správně a v obci Kostelec u Holešova je cosi shnilého, když se opakovaně brání průchodu kontroly svého konání veřejností. K čemu tedy obec platí paní Rušikvasovou, co má žádosti o informace vyřizovat?


Zpráva o (ne)činnosti úřadu obce 3
publikováno 14.11.2021

Obec neoprávněně anonymizuje údaje, které ze zákona musí o příjemci veřejných prostředků poskytnout. Krajský úřad Zlínského kraje konstatuje, že obec přehlíží svou povinnost a nevytváří předkládací zprávu a dodá odvolacímu orgánu nekompletní spis. Dále souhlasí se všemi důvody v odvolání a konstatuje, že postup anonymizace obcí postrádá smysl.Nad to odvolací orgán uvádí, že obec opakovaně zcela zbytečně uvádí nadbytečnou identifikaci osoby jednající za právnickou osobu.


Zpráva o (ne)činnosti úřadu obce 2
publikováno 12.11.2021

Chaotická, horlivá a nelogická anonymizace dokumentů obce, za níž nesou odpovědnost úřednice Pospíšilíková a Rušikvasová. Dle Krajského úřadu Zlínského kraje k anonymizaci dokumentů nemělo dojít; postup obce postrádá smysl.


Zpráva o (ne)činnosti úřadu obce 1
publikováno 8.11.2021

Množství pochybení konstatované nadřízenými a kontrolními orgány poslední dobou roste nad únosnou mez. První kauza z dubna – června 2021 dokumentuje neochotu obce poskytnout zápis konkurzní komise na ředitelku MŠ.


Trestní oznámení

publikováno 3.6.2018

24.5.2018 jsem musel podat ke Státnímu zastupitelství trestní oznámení na neznámého pachatele ve věci nevýhodného pronájmu obecního majetku školní jídelny a kuchyně.


Dílčí audit 2017 – bez pochybení by to nešlo?
publikováno 26.2.2018

13. prosince 2017 proběhl dílčí audit. Auditorka opět upozorňuje (bohužel i opakovaně) na porušování pravidel obcí. Významnější sebereflexi jsem ze strany obce zatím nezaznamenal.


KU vyhověl mému odvolání proti rozhodnutí obce vyhotoveném v rozporu se zákonem
publikováno 27.1.2018

Úředníci obce odmítnuli mou žádost v rozporu se zákonem. Nezbývalo než podat odvolání. KÚ Zlínského kraje mi dal zapravdu a nařídil obci znovu vyřídit mou žádost.


KU zrušil odmítnutí obce poskytnout vítěznou nabídku Etmonta
publikováno 10.12.2017

Po poměrně zdlouhavé korespondenci žádostí, odmítnutí a odvolání mi Krajský úřad Zlínského kraje dal opět zapravdu, že mám právo, aby mi obec poskytnula vítěznou nabídku Etmonta na veřejné osvětlení. Přeci jen jedná se o zakázku v hodnotě 1/4 ročního rozpočtu obce.


Kontrola KU konstatovala porušení Tiskového zákona obcí
publikováno 9.12.2017

Krajský úřad Zlínského kraje při místním šetření 14.11.2017 konstatoval, že obec porušila ustanovení §8 odst. 2 Tiskového zákona při vydávání periodika Kostka.


KU vyhověl mé stížnosti na obec
publikováno 17.11.2017

Od srpna 2017 úředníci obce Kostelec u Holešova (B. Rušikvasová, P. Hlobil) nesprávně vyřizují žádosti o zápisy Rady obce. Ačkoliv žádost podává právnická osoba, obec dokumenty poskytuje fyzické osobě. Krajský úřad Zlínského kraje akceptoval mou stížnost a Rozhodnutím přikázal obci správně poskytnout požadované informace.


KU rozhodnul o pochybení obce
publikováno 17.11.2017

Netuším, který z úředníků obce Kostelec u Holešova (B. Rušikvasová, P. Hlobil) pochybil při vyřizování mé žádosti o faktury za telefonní účty od Vodafone. Ať to byl kdokoliv, anonymizace všech 795 volaných čísel odporuje logice a zdravému rozumu. Krajský úřad Zlínského kraje dal zapravdu mému odvolání a zrušil předchozí rozhodnutí obce.


Audit 2016 – vyvození důsledků
publikováno 11.6.2017

Publikovaná zpráva auditorky za rok 2016 je pro obec nelichotivá. Vyzval jsem ostatní zastupitele, abychom k popsaným pochybením zaujali jasný postoj, který třeba může vyústit v odvolání starosty, nebo TO (trestní oznámení).


Chyba, nebo záměr úředníků obce?
publikováno 29.5.2017

Úředníci obce – Ing. Petr Hlobil a Bc. Božena Rušikvasová – rozhodli o odmítnutí poskytnutí informací. Krajský úřad ve Zlíně mi dal za pravdu a jejich rozhodnutí zrušil. Zároveň poznamenal, že pokud úředníci obce jeden den informace odmítnou a následující den je zveřejní, by mohlo být vnímáno jako určitá obstrukce ze strany povinného (obce).


Radní Rušikvas neprávem obvinil zastupitele Žůrka publikováno 22.4.2017

Radní Vítězslav Rušikvas neprávem obvinil na ZZO č. 19 zastupitele Ing. Petra Žůrka, že zapříčinil prodlení v realizaci projektu „Lipiny“.


MV ČR II: dokumenty z provedené kontroly
publikováno 25.1.2017

Moravský zemský archiv Brno potvrdil opodstatněnost mého podezření v nepoužívání spisové služby doloženého na konkrétních případech. Dále potvrdil, že uváděná pochybení se týkají Obce Kostelec u Holešova (kontrolovaného subjektu) a netýkají se konkrétních fyzických osob či pracovníků kontrolovaného subjektu.


Ministerstvo vnitra: Rada obce vydala sazebník v rozporu se zákonem
publikováno 23.11.2016

Ministerstvo vnitra konstatuje, že Rada obce Kostelec u Holešova v rozporu s § 17 zákona 106/1999 Sb. a nařízením vlády 173/2006 Sb. vydala sazebník úhrad za poskytování informací. Pro sazebník hlasovali: Ing. Petr Hlobil, RNDr. Marcela Pospíšilíková, Vítězslav Rušikvas, Tomáš Hlobil a Ing. Tomáš Marek.


ÚOHS zrušil výběrové řízení na veřejné osvětlení a obec musí zaplatit 30.000 Kč
publikováno 1.11.2016

22.10.2016 Rozhodnutím ÚOHS ruší veřejnou zakázku z důvodů nezákonného postupu obce jako zadavatele, konkrétně rozpor se zásadou zákazu diskriminace. Obci ÚOHS ukládá uhradit náklady řízení ve výši 30.000 Kč.


úředník Hlobil znovu porušil zákon
publikováno 18.10.2016

Obec zastoupená úředníkem Hlobilem si nepřijatelně vyložila zákon a odmítla mi poskytnout informace. KÚ ve Zlíně rozhodnutím potvrdil, že obec měla informace poskytnout. Zdůvodnění rozhodnutí úředníka Hlobila považuje KÚ za absurdní. Odmítnutí obce jménem úředníka Hlobila je v rozporu se zákonem 106/1999 Sb.


MV ČR: šest případů porušení zákona obcí
publikováno 30.9.2016

Protokol z kontroly Ministerstva vnitra ČR konstatuje v šesti případech porušení zákona obcí.


úředník Hlobil opět porušil zákon
publikováno 4.7.2016

Obec zastoupená úředníkem Hlobilem mi odmítla poskytnout informace dle zákona 106/1999 Sb.. KÚ ve Zlíně rozhodnutím potvrdil, že obec špatným rozhodnutím úředníka Hlobila chybovala a nejednala v souladu se zákonem.


Obec neoprávněně požaduje poplatky
publikováno 5.5.2016

Obec si po svém vyložila zákon a neoprávněně požaduje poplatky za poskytované informace.


Stanovisko Ministerstva vnitra k uzob
publikováno 23.4.2016

Na zastupitelstvech se nedalo přehlédnout, jak se p. Hlobil a p. Pospíšilíková zhlédli v aplikaci uzob a snaží se nás přesvědčit o jejím schválení ze strany MV.


Kácení stromů v obci
publikováno 17.3.2016

Dokumenty ohledně kácení stromů v extravilánu obce a následné kontroly Inspekcí životního prostředí.


Audit obce za 1. pololetí 2015
publikováno 8.3.2016


Nahrávání veřejného zasedání zastupitelstva obce Kostelec u Holešova
publikováno 25.2.2016

Stanovisko ODK MV a UOOU k nahrávání veřejného zasedání zastupitelstva a nezákonnosti postupu takové nahrávání ze strany obce zakazát či znemožňovat.


publicistický blog, dokumenty, zákony, názory, komentáře