Archiv autora: Aktivní Kostelec z.s.

MV: starostka porušila zákon

Ministerstvo vnitra České republiky doručilo v úterý 13. dubna 2021 starostce obce Kostelec u Holešova RNDr. Marcele Pospíšilíkové dokument, v němž konstatuje porušení zákona – povinnost mlčenlivosti. K porušení zákona došlo v periodiku KOSTKA č. 1/2021 v jejím textu „Příspěvek starostky obce“.

Dokument MV ČR se bezprostředně dotýká našeho spolku Aktivní Kostelec z.s. a dá se ze strany obce očekávat obranná dezinterpretace obsahu a smyslu textu Ministerstva vnitra. Proto jsme napsali tento příspěvek, kde předkládáme podstatné pasáže z dokumentu Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly MV ČR č.j. MV-45659-3/ODK-2021.

V úvodu svého dokumentu MV ČR uvádí souvislosti správního řízení a z něj vyplývající povinnosti pro úřední osoby správního orgánu – obecního úřadu Kostelec u Holešova. Z platných zákonů vyplývá pro úřední osoby provádějící úkony správního řízení povinnost mlčenlivosti, jak je uvedeno v § 15 odst. 3 Správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.).

Dále je pak v dokumentu citován obsah dotčeného § 15 odst. 3 Správního řádu:

Oprávněné úřední osoby jsou povinny zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděly v souvislosti s řízením a které v zájmu zajištění řádného výkonu veřejné správy nebo v zájmu jiných osob vyžadují, aby zůstaly utajeny, nestanoví-li zákon jinak. Této povinnosti jsou oprávněné úřední osoby zproštěny jen z důvodů stanovených zvláštním zákonem nebo vysloví-li souhlas osoba, jíž se předmětná skutečnost dotýká. Ustanovení zvláštních zákonů o zproštění povinnosti mlčenlivosti tím nejsou dotčena.

MV ČR v textu dokumentu popisuje obsah pasáží z příspěvku starostky, na které zaměřilo svou pozornost. Kromě jiného i proto, že se týkaly našeho spolku Aktivní Kostelec z.s..

Dále se dokument MV ČR zabývá, na jaké skutečnosti podnět poukazuje.

V další části textu dokumentu pak MV ČR konstatuje důvodnost podané námitky spolu s popisem odůvodňujícím toto konstatování.

V textu se dále MV ČR věnuje postupům, jak může být porušení povinnosti dle § 15 odst. 3 správního řádu postihováno.

V závěru dokumentu MV ČR je zopakována výroková část o porušení zákona doprovozená výzvou, aby obec v budoucnu od takového jednání upustila.

Očekáváme, že Kontrolní výbor se spolu se zastupitelstvem obce Kostelec u Holešova bude dokumentem a zjištěným porušením zákona zabývat. Veřejné vyjádření respektu vůči zákonu, úcty k dodržování zákonných pravidel, je v rámci této kauzy pro vnímání veřejností nanejvýš vhodný a správný krok.

Plačka

Na dvou a půl stranách se paní Pospíšilíková rozepsala, proč za 13 měsíců nedokázala, údajně kvůli Žůrkovi a spolku Aktivní Kostelec, zabezpečit legitimní pokácení zdravotně poškozených stromů padajících na elektrické vedení. Plakala, že musí udělat správní řízení, že na základě její výzvy někdo navrhne předložení chybějících důkazů, že si někdo dovolí využít své zákonné právo ve lhůtě se odvolat, že si někdo hned nevyzvedne poštu. Žádná zmínka o tom, že Žůrek a jím zastupovaný spolek nic neporušil. Že zbytečně promarnila čas, že žádosti byly podány neodůvodněné a příliš pozdě. Na stránkách periodika KOSTKA se zkusila široce vyplakat a posbírat body od občanů s podobnou nízkou znalostí zákonů či procesu správního řízení. Sama na sebe přitom v článku uvedla usvědčující důkazy o nezvládnutí akce.

Pokud někdo či něco mělo vliv na protahování správního řízení ohledně kácení stromů mimo les, tak to rozhodně nebyl spolek Aktivní Kostelec z.s.. Vliv na protahování řízení měli předně žadatelé se svými pozdně podanými žádostmi (konec října 2020) a nedoložením odborných posudků odůvodňujících kácení. Dále ke zbytečnému protahování došlo nesprávným vyhotovením dokumentů správním orgánem. V neposlední řadě správní orgán při časovém rozvržení scénářů správních řízení nepočítal s uplatněním zákonných nároků účastníků řízení. Největší vliv na možnost včas zahájit kácení měl nesprávný výklad správního orgánu ohledně nabytí právní moci výrokové části I. rozhodnutí povolující kácení 6 stromů.

První důkaz, najdete hned v úvodu článku periodika KOSTKA č. 1/2021: „Prvním krokem OÚ, v únoru 2020 po opakovaných haváriích …“. V únoru 2020 začala problém řešit a v době uzávěrky čísla 1/2021, 24. února 2021 problém neměla vyřešený. Přesněji ještě 26. března 2021 většina stromů povolených ke skácení (č. 5, 6, 8, 10, 12) stála.

Vůbec jsme z textu nepochopili, proč se p. Pospíšilíková šla ptát na Městský úřad do Holešova, jestli musí udělat správní řízení na povolení kácení stromů. Jako spolek Aktivní Kostelec z.s. jsme byli v obci od února 2017 do současnosti účastni celkem 15ti správních řízení ohledně kácení stromů rostoucích mimo les. Navíc spousta těchto řízení proběhla bez naší účasti. Vážně máme věřit tomu, že si paní Pospíšilíková nepamatuje, co za uplynulé 4 roky obec na toto téma dělala? Vážně máme věřit, že se úřední osoba paní Pospíšilíková musí jít zeptat, zda na pokácení stromů musí udělat správní řízení, když to předtím obec běžně dělala a dělá? Možná to bude fungovat u neznalých občanů, u kterých si postěžuje, jak to má těžké. Ale zákony a svoje povinnosti tímto pláčem nezmění. Připomínám, že toto správní řízení je vedeno v zastoupení státu (tzv. přenesená pravomoc). Paní Pospíšilíková v něm nevystupuje jako starostka obce, ale jako státní úředník. Řízení je vedeno podle zcela jiných zákonů, než když rozhoduje samospráva obce (rada, zastupitelstvo).

Druhý důkaz, který na sebe paní Pospíšilíková uvedla, se týkal konce října 2020, kdy se probudila k aktivitě a byly podány žádosti o kácení. Odůvodnění žádostí bylo nevěrohodné, či spíže žádné – chybělo doložení jakéhokoliv posudku. Žádosti byly podány nepochopitelně pozdě a v nevhodnou dobu. Popisovaná choroba jasanů se primárně posuzuje z olistění. Žádosti o kácení jsou tak od samého počátku odsouzené k problémům, protože díky absenci olistění nelze v zimě provést přezkoumatelný posudek. Dá se zvolit náhradní způsob zjištění chorob jasanů, což AOPK ve svém posudku udělala. V tomto bodě by paní Pospíšilíková měla kritku směřovat jiným směrem. Chybu neudělal spolek Aktivní Kostelec z.s., ale žadatelé pozdním podáním s absencí posudku. Správní řízení lze zahájit až po podání žádosti. O účast ve správním řízení může spolek Aktivní Kostelec z.s. požádat až po jeho zahájení. Jinými slovy do 27.10.2020 náš spolek neměl vůbec žádný vliv na to, zda a kdy budou stromy pokáceny.

Třetí důkaz si vyrobila paní Pospíšilíková nepravdivostí svého tvrzení v článku: „… kácení stromů bylo možné provést tak, jak to umožňuje zákon, t.j. v nevegetačním období od října 2020 do března 2021.“ Měla by si lépe přečíst zákon č. 114/1992 Sb., prováděcí vyhlášku k tomuto zákonu č. 189/2013 Sb. a další materiály na webu České inspekce životního prostředí. Budu vstřícný a paní Pospíšilíkové odcituji z dokumentu ČIŽP, aby příště nemusela mystifikovat lidi, když si jim veřejně stěžuje.

Období vegetačního klidu
Přesné datum vegetačního klidu dřevin není právními předpisy stanoveno a ani stanovit nelze, vyhláška pouze říká, že jde o období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny. V praxi se povoluje kácení nejčastěji od 1. listopadu do 31. března. Každý druh dřeviny dosahuje vegetace v jiné době a rovněž je nutné počítat s výkyvy počasí.

Čtvrtý důkaz paní Pospíšilíkové spočívá v citaci našich námitek k podkladům správního řízení.

Autorka u čtenářů navozuje negativní konotaci, že podáním návrhu správnímu orgánu na doložení důkazů, jsme se negativně stavěli k podkladům správního řízení a vyvolávali prodlužování správního řízení. Spolek Aktivní Kostelec z.s. přitom konal dle poučení paní Pospíšilíkové a v souladu se zákonem (§ 36 odst. 1 správního řádu).

V rámci správního řízení jsme podali návrh, kterým jsme přiměli správní orgán k vypracování chybějícího přezkoumatelného posudku, na základě nějž bylo rozhodnuto o kácení 6 stromů namísto požadovaných 30 stromů. Náš spolek zabránil, aby bylo bez věrohodného důkazu vydáno rozhodnutí. Tím jsme výrazně zkrátili proces správního řízení. Bez odborného posudku by odvolací orgán (Krajský úřad Zlínského kraje) rozhodnutí Obecního úřadu obce Kostelec u Holešova s vysokou pravděpodobností zamítnul, jak se stalo 5. listopadu 2020 v případě smrku pichlavého (č.j. KUZL 72761/2020, sp. zn. KUSP 72761/2020 UPŽP).

Pátý důkaz přinesla paní Pospíšilíková v osočování a šikanování spolku. Kdy si vyzvedneme dopis na poště nebo v datové schránce je naše svobodná vůle, do níž vám, paní Pospíšilíková, vůbec nic není. Zda si dovolíme podat odvolání, je naše nezadatelné právo, což by paní Pospíšilíková měla vědět nejlépe. Protože text poučení o právu podat odvolání, jste do dokumentu Rozhodnutí napsala vy. Odvolání jsme podali v zákonném termínu, byť ke konci lhůty. Měli jsme k tomu objektivní důvody se sháněním patřičných podkladů spolu s konzultací s dalšími odborníky. Že na našem odvolání bylo něco pravdy, svědčí Rozhodnutí odvolacího orgánu (Krajský úřad Zlínského kraje), který změnil část původního Rozhodnutí prvostupňového správního orgánu (Obecní úřad Kostelec u Holešova).

Za podobně nepřijatelné osočování a šikanu považujeme další část sdělení paní Pospíšilíkové, kdy se v negativních souvislostech vyjadřuje k našim uplatněným právům na podání odvolání proti usnesením. Usnesení nebyla označena spisovou značkou a nebylo konkrétně specifikováno, jakých správních řízení se usnesení týkají. Při odvolání jsme opět postupovali podle poučení z dokumentů usnesení, které napsaly oprávněné úřední osoby Obecního úřadu Kostelec u Holešova. To, že naše odvolání proti usnesením byla oprávněná a dávala smysl, potvrdil sám správní orgán, kdy vyhověl podanému odvolání a sám vydal opravné usnesení.

Podobně konal odvolací správní orgán Krajského úřadu Zlínského kraje, který původní usnesení zrušil a věc vrátil Obecnímu úřadu Kostelec u Holešova k novému projednání.

Je nepřijatelné, aby paní Pospíšilíková, vystupující jako úřední osoba, osočovala a šikanovala náš spolek. Svým konáním porušuje Listinu základních práv a svobod, konkrétně Čl. 3 odst. 3 „Nikomu nesmí být způsobena újma na právech pro uplatňování jeho základních práv a svobod.“. Spolek Aktivní Kostelec z.s. pouze uplatňoval své právo zaručené Listinou v Čl. 2 odst. 3 „Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.“. Paní Pospíšilíková, jako zastupitelka obce, skládala slib, že se bude „… řídit Ústavou a zákony České republiky.“. Nejenže obsahem textu porušuje svůj slib zastupitele, ale navíc tak činí v rámci výkonu pravomoci úřední osoby (§ 103 odst. 4 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb.).

Šestý důkaz je v samém závěru textu. Svou subjektivní interpretací paní Pospíšilíková zkresluje pravdu a snaží čtenářům podsunout negativní význam našich aktivit.

Hodnotící soudy úřední osoby paní Pospíšilíkové nepatří do informací o obci dle § 103 odst. 4 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., zvláště když nejsou podloženy žádnými důkazy. Naopak spolek Aktivní Kostelec z.s. svým návrhem přiměl správní orgán k vypracování přezkoumatelného posudku a zabránil prodlužování správního řízení, jak je popisováno v bodě čtvrtého důkazu. Rozhodnutí bez věrohodného důkazu by nejspíš čekalo zamítnutí od Krajského úřadu a prodloužení procesu správního řízení, jak si Obecní úřad „vyzkoušel“ v listopadu 2020.

Sedmý důkaz spočívá v pravdu zkreslujícím názoru paní Pospíšilíkové ohledně odmítnutí návrhu na provedení tahových zkoušek z finančních důvodů. Po vyhotovení posudku AOPK se náš návrh stal ještě více zásadnější. Posudek AOPK z 30ti posuzovaných stromů shledal 19 jedinců zcela zdravých, přičemž hrozba pádu stromů do vedení VN nadále trvá. Příčinu pádů stromů (a tedy i důvody k pokácení) je třeba hledat i jinde, než čistě ve zdravotním stavu stromů. Proto jsme navrhovali tahové zkoušky, které by se logicky aplikovaly pouze na zdravé stromy. Potvrdila by se, či vyloučila, odolnost proti pádu stromů při nárazovém větru. Náš požadavek vycházel z minulých havárií pádů stromů, které se odehrály při mimořádných povětrnostních podmínkách a silném nárazovém větru. Druhým důvodem pro požadavek tahových zkoušek je skutečnost, že stromy jsou velmi vzrostlé (až 25 m) s věkem přes 100 let, tedy s větším rizikem pádu při nárazovém větru. Finanční stránku provedení tahových zkoušek považujeme za podružnou ve srovnání s potenciálními škodami občanů obce způsobenými výpadky EE či poškozováním vedení VN.

V osmém důkazu se paní Pospíšilíková ve svém sdělení zásadně dotkla dobrého jména spolku Aktivní Kostelec z.s.. V negativní konotaci čtenářům popisovala, že pokácení 6 stromů povolených rozhodnutím Obecního úřadu Kostelec u Holešova se do konce března nestihne, ačkoliv na kácení má zajištěnou firmu. Rozhodnutí o kácení stromů (výrok I.) nabylo právní moci bezprostředně po 2. únoru 2021. (*EDIT 5.5.2021 viz konec příspěvku*)

Na pokácení stromů od pravomocného rozhodnutí měla obec k dispozici téměř 2 měsíce času a pokud měla skutečně zajištěnou firmu, skácení 6 stromů by neměl být sebemenší problém i kdyby bylo nutné vyčkávat na vhodné klimatické podmínky. Naše odvolání směřovalo proti části III. výroku rozhodnutí (náhradní výsadba), nikoliv proti části I. výroku rozhodnutí (povolení kácení stromů).

Z textu sdělení vyplývá, že ohledně nabytí právní moci rozhodnutí o kácení (výrok I.) paní Pospíšilíková nesprávně čekala na vyřízení odvolání Krajským úřadem Zlínského kraje. Tento nesprávný postup paní Pospíšilíkové spočívající v nedostatečné procesní znalosti Správního řádu potvrdil Krajský úřad Zlínského kraje hned dvakrát. Poprvé v textu odůvodnění rozhodnutí o odvolání („Odvolání směřovalo proti části III. výroku rozhodnutí týkající se náhradní výsadby. Tato část výroku byla na základě podaného odvolání změněna.“).

Podruhé v dokumentu o poskytnutí informací ohledně nabytí právní moci rozhodnutí („Informaci o datu nabytí právní moci výrokové části I. rozhodnutí Obecního úřadu Kostelec u Holešova nemá krajský úřad k dispozici. Datum nabytí právní moci této části rozhodnutí stanovil Obecní úřad Kostelec u Holešova podle data doručení rozhodnutí.“).

Nesprávnost konání paní Pospíšilíkové si lze ověřit v textu § 82 odst. 3 Správního řádu.


V dlouhém textu zanikla zásadní informace, kterou paní Pospíšilíková občanům příliš nezdůrazňovala. Z původního neodůvodněného požadavku o pokácení celkem 30 stromů, je povoleno kácení jen 6ti stromů. AOPK popsala rozsáhlá poškození u 4 stromů, drobná poškození u 4 stromů a snížení vitality bez defektů u 3 stromů. Tedy 11 z požadovaných 30. Zbylých 19 stromů vyhodnotil posudek AOPK jako zdravé. Obecní úřad rozhodnul o kácení 6 stromů. V každém případě zůstává pro nás nezodpovězená otázka, proč bylo požadováno kácení 30 stromů, když většina byla vyhodnocena jako zdravých?

Myslíme, že tento případ pěkně ukazuje, jak je nutná veřejná kontrola orgánů státní správy a samosprávy. Tedy kontrola námi, občany či spolky. Orgán obecní samosprávy (obec) bez minimálního zdůvodnění a doložení požádá o pokácení stoletých stromů. O žádosti rozhoduje v podstatě ten samý orgán státní správy (obecní úřad v přenesené pravomoci státu). Paní Pospíšilíková, jako starostka obce, má v této hře dvojroli – jedná za žadatele a zároveň za orgán státu, co vydává rozhodnutí. Nic na tom nemění, že jako oprávněná úřední osoba byl (neoprávněně – dle stanoviska MV ČR č.j. MV-190925-4/ODK-2020 ze dne 21. prosince 2020) v tomto konkrétním případě ustanoven Ing. Petr Hlobil starší. Jestliže žadatel podá žádost špatně či nedostatečně (nedodá důvody, podklady), správní orgán to nezamítne, protože paní Pospíšilíková si sama sobě problémy dělat nebude. Přezkoumat Rozhodnutí může nadřízený úřad (Krajský úřad Zlínského kraje), ale někdo se musí odvolat. A ten někdo je žadatel – starostka ve své dvojroli. Vidíte tu absurditu? Proto jsme založili spolek Aktivní Kostelec z.s., aby mohl být účastníkem řízení a měl právo se zeptat, navrhnout udělání posudku, odvolat se, vykonávat veřejnou kontrolu orgánu státní správy. Totiž nikdo jiný to za nás, občany obce Kostelec u Holešova, neudělá. Je to naše obec, jsou to naše stromy, je to naše zdravé životní prostředí. Jestli si necháme nekontrolovaně pokácet a zplundrovat Kostelecký les či stromy v intravilánu obce, budou nám občanům obce v létě chybět ochlazující zóny a ptáci nebudou mít kde hnízdit. A bude trvat mnoho let, než se nám obec opět zazelená vzrostlými stromy. U lesa to pak bude trvat i desítky let. Tak abychom si zelených stromů během našeho života ještě užili, nebo se toho alespoň během našich životů dožili.


EDIT k bodu 8, 5. května 2021

Po publikování článku jsme obdrželi odpověď od Krajského úřadu Zlínského kraje na vyžádané informace ohledně nabytí právní moci. JUDr. Hulínová v dokumentu uvádí, že předchozí poskytnuté informace ze 2 dokumentů Krajského úřadu nebyly správné. Rozhodnutí Obecního úřadu Kostelec u Holešova nabylo právní moci 5. respektive 15. března 2021, jak uvádí p. Pospíšilíková ve své poskytnuté informaci. JUDr. Hulínová v dokumentu vyjadřuje omluvu, kterou tímto přenášíme k paní Pospíšilíkové.

Faktem zůstává, že na pokácení 2 stromů bylo časové okno 25 dnů, na pokácení 4 stromů pak časové okno 16 dnů.