Otevřený dopis k průběhu zastupitelstva č. 20

„Důvodem napsání tohoto dopisu je mé zděšení z reakce čelních představitelů naší obce na projednávání bodu číslo 9“ stojí v prvních řádcích otevřeného dopisu starostce a zastupitelům obce Kostelec u Holešova. Autor na 3 stranách precizně, pregnantně a konkrétně popisuje marasmus, jakým způsobem je naše obec řízená, jak se pohrdavě a přezíravě vyjadřují někteří radní a zastupitelé k obecním záležitostem a podnětům veřejnosti. Je nepochybné, že lidem v obci záleží na správě věcí veřejných. Že mají znalosti a dovednosti předkládat oponentní názory k veřejné diskuzi. Je evidentní, že nastává soumrak jediné pravdy jediného loutkovodiče.

Vážená paní starostko, vážení páni zastupitelé,

dne 29. 6. 2021 jsem měl možnost zúčastnit se osobně jednání obecního zastupitelstva v Kostelci u Holešova (do té doby jsem sledoval tato jednání pouze ze záznamu). Důvodem napsání tohoto dopisu je mé zděšení z reakce čelních představitelů naší obce na projednávání bodu číslo 9. V tomto bodu se řešily skutečnosti ohledně zvolení nové ředitelky MŠ Kostelec u Holešova. Tyto skutečnosti byly:

 1. Dopis rodičů starostce
 2. Únik, šíření a obsah facebookové konverzace K. S. a J. Č.
 3. Zdůvodnění volby nové ředitelky MŠ.
Dopis rodičů starostce

Na základě tohoto dopisu byl do jednání ZO zařazen bod číslo 9. Bohužel tento dopis nebyl dobře zformulován a ve výsledku byl použit proti podepsaným rodičům (přednáška pana místostarosty
o tom, jak má vypadat petiční arch, v kontextu předchozích pochybení RO byla zcela zbytečná), ale i proti končící ředitelce MŠ.

Unik, šíření a obsah facebookové konverzace K.S. a J.Č.

Tato skutečnost vyvolala jednoznačně nejvíce emocí jak v řadách zastupitelů (Zdeněk Klesnil a Martin Hradil), tak i v řadách zúčastněné veřejnosti. Nabourání se do cizí konverzace je jednoznačně trestný čin. To bylo na jednání i několikrát zdůrazněno a není o tom žádných pochyb. Zde rozumím
rozhořčení zúčastněných osob konverzace a jejich blízkých. Co bohužel nebylo vůbec řečeno je, že i takto získaná konverzace (její obsah) může být použita jako důkaz k doložení jakéhokoliv jednání. Zde mě trochu zaráží argumentace zastupitelů Zdeňka Klesnila a Martina Hradila, kteří jednoznačně řekli, že výše zmíněnou konverzaci nečetli, podle jejich názoru je to svinstvo číst a celkově se tím zaobírat. Na druhou stranu jako příslušníci Policie ČR (to několikrát sami zdůraznili), museli vědět, že jakákoliv konverzace může být použita jako důkazní materiál, což tato konverzace pro mnoho rodičů dětí a občanů Kostelce u Holešova je.

Dále mě zarazilo naprosto zavádějící vyjádření zastupitele Petra Hlobila staršího k výskytu obálek s uniklou konverzací ve skříňkách dětí mateřské školky. Dle jeho názoru si paní ředitelka měla na základě záznamu kamer mateřské školky zjistit, kdo dal do skříněk inkriminované obálky s uniklou konverzací. Paní ředitelka má samozřejmě právo podívat se na tento záznam, ale už nemá právo poskytnout tyto informace komukoliv jinému, jinak by se jednalo o porušení GDPR (za předpokladu,
že se nejedná o trestný čin)

Zdůvodnění volby nové ředitelky MŠ

Opakovaně a dle mého názoru správně se k této skutečnosti vyjádřil zastupitel Petr Měrka, který požadoval po RO jednoznačné zdůvodnění jejich volby ředitelky MŠ. Zde musíme přihlížet i k obsahu uniklé facebookové konverzace, která rozvířila pochybnosti o volbě u řady rodičů a občanů Kostelce u Holešova. Teď přejdu k samotné volbě. Zdůvodnění radního Zdeňka Klesnila je dle mého názoru férové, protože se účastnil konkurzního řízení jako tajemník. Radní Jindřich Surala hlasoval na základě doporučení konkurzní komise a zároveň byl jedním ze členů konkurzní komise. Poněkud nechápu postoj paní starostky Marcely Pospíšilíkové, jejíž hodnocení jako členky konkurzní komise se shoduje s celkovým závěrem této komise. V následném hlasování RO se však zdržela hlasování. Zdůvodnění radních Tomáše Marka a Petra Hlobila staršího a zastupitele Petra Hlobila mladšího (zde nerozumím, proč se k tomu vyjadřuje zastupitel, který by měl mít stejné informace jako ostatní zastupitelé, kteří se dožadovali zdůvodnění této volby) se mi jeví jako dost vágní
a navíc dehonestující závěr konkurzní komise, i když je tento závěr pouze doporučujícího charakteru. Pro lepší pochopení následujícího textu vyjmenuji povinnosti konkurzní komise:

 • Komise posuzuje vhodnost uchazeče pro výkon činnosti ředitele na základě přihlášky, řízeného rozhovoru zaměřeného zejména na pedagogické aspekty práce ředitele školy, pedagogickou koncepci uchazeče, jeho představy o vedení pedagogického sboru, znalosti v oblasti trendů ve výchově a vzdělávání a schopnost koncepční práce v oblasti školství, výchovy a vzdělávání.
 • Konkursní komise se usnáší hlasováním o vhodnosti uchazeče, a to na základě přihlášky, řízeného rozhovoru, popřípadě dosavadních pracovních výsledků zejména v oblasti školství,
  mládeže a tělovýchovy, doplňkového hodnocení a vyjádření odborníků.

Každý člen RO má nepopiratelné právo volit podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Ale k čemu jsou pak závěry konkurzní komise, která má za úkol komplexně posoudit uchazeče, když někteří z řad RO (konkrétně radní Petr Hlobil starší) tvrdí, že jeho soukromé zjištění se rozchází se závěrem
konkurzní komise? Toto vyjádření pana místostarosty může vyvolávat dojem, že:

 • konkurzní komise si nezjistila všechny skutečnosti (tzn., nesplnila všechny své povinnosti, které ji ukládá zákon), nebo
 • pan místostarosta nám neřekl pravý důvod své volby, což po něm požadovala část veřejnosti i někteří zastupitelé.

Je veřejným tajemstvím, že důvodem nezvolení kandidátky, která byla konkurzní komisí ohodnocena jednoznačně jako nejlepší, je doložení určitého dokumentu (posudku) proti její osobě z dob jejího předchozího profesního působení. Pokud existuje takový dokument, tak se k němu měla vyjádřit a vzít v potaz konkurzní komise, která jistě prověřila pracovní minulost všech kandidátů. Zaráží mě na tom fakt, že členové RO, kteří byli zároveň členy konkurzní komise (tzn., měli nejlepší informace), nic takového ve svém vyjádření k volbě nové ředitelky MŠ neuvedli. Z toho pro mě osobně vyplývá (a vracím se o pár řádku výše), že nám nebyly řečeny pravdivé důvody rozhodnutí RO, což vůči občanům Kostelce u Holešova není férové.

Krátce se zastavím u vyjádření zastupitele Petra Hlobila mladšího, který se také vyjadřoval k rozhodnutí RO. Na jeden z dotazů z publika odpověděl, ať si přečteme životopisy kandidátů a pochopíme, proč se tak RO rozhodla. Jedná se o zavádějící odpověď. Profesní životopis uchazeče byl součástí přihlášky do konkurzního řízení, tzn., tvořil jeden z podkladů pro závěr konkurzní komise. Dále nevím, kde je možné dohledat životopisy jednotlivých kandidátů, protože osobně se mi tyto informace nepodařilo nikde dohledat. Nemá cenu se vyjadřovat k další odpovědi zastupitele Petra Hlobila mladšího, který reagoval na jiný dotaz z publika, že se jedná o hloupou otázku. Je smutné, že
takto reaguje zvolený zastupitel obce na naprosto relevantní dotaz někoho z občanů.

Osobně neznám ani jednu z kandidátek na ředitelku MŠ Kostelce u Holešova a nepřísluší mi hodnotit jejich způsobilost pro tuto funkci. Nebylo to ani smyslem a cílem tohoto dopisu. Smyslem a cílem bylo poukázat na to:

 • jakým způsobem je řízená naše obec,
 • jak se vyjadřují NĚKTEŘÍ naši členové RO a ZO k obecním záležitostem a podnětům z řad veřejnosti,
 • že v obci není jen zastupitel Petr Žůrek (+ pár dalších zastupitelů a občanů), kteří se nebojí říct svůj názor a vyjádřit se veřejně k místnímu dění.

Děkuji za přečtení tohoto dopisu.

S pozdravem
Jiří Sklenář
Občan obce Kostelec u Holešova


Doplňkové zdroje: vyhláška č. 54/2005 Sb. o konkursech; zápis hodnotící komise

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *