Proč členové rady obce podsouvají čtenářům lži?

Odpověď na zveřejněné texty

Jestli je za podpisem „členové rady obce“ schováno všech 5 radních naší obce, není zřejmé. S ohledem na obsah textu se mi nechce uvěřit, že radní, co ve svém zaměstnání 19 let obléká uniformu policisty, by veřejně popíral Ústavu a zákony. Podobně se mi nechce věřit, že radní, co v rámci svého zaměstnání formuje u žáků výchovu a respekt k hodnotám, by se podepsal pod nepravdy v otištěném textu. Možná si jen někteří radní nepřečetli, pod co se podepisují, nebo pod co je někdo podepisuje. Obec Kostelec u Holešova, jako vydavatel periodika KOSTKA, publikovala v rubrice Fórum zastupitelů v čísle 3/2021 na straně 6-7 texty podepsané „členové rady obce“ obsahující skutková tvrzení, která se dotýkají mé cti, důstojnosti nebo mého soukromí jako fyzické osoby. Uvádím na pravou míru obsah původních tvrzení; neúplné, či jinak pravdu zkreslující tvrzení doplňuji a zpřesňuji.

V textu je uvedeno nepravdivé tvrzení „…policie řeší trestný čin kyberútoku a podnět podaný zastupitelem Žůrkem na neznámého pachatele.“. Toto tvrzení se nezakládá na pravdě. Komisař Oddělení analytiky a kybernetické kriminality ÚO Kroměříž policie ČR Zlínského kraje ve svém písemném vyjádření ze dne 27.9.2021 potvrdil, že je prověřováno podezření z možného zneužití facebookového profilu. Dále sdělil, že byly zahájeny úkony podle § 158 odst. 3 trestního řádu a prověřování v dané věci stále pokračuje. Policie tedy neřeší trestný čin, jak nepravdivě píší „členové rady obce“ ve svém textu. Policie zatím prověřuje podezření a prověřování pokračuje. Policie je ve fázi prověřování, nikoliv vyšetřování (to by policie musela zahájit trestní stíhání).

„Členové rady obce“ v textu podsouvají čtenářům periodika KOSTKA nepodložená a nepravdivá tvrzení. Například že policie ví, že se jedná o trestný čin a jako trestný čin to vyšetřuje. Nebo že jsem měl jako zastupitel údajně podat trestní oznámení na neznámého pachatele. „Členové rady obce“ by neměli tímto způsobem zneužívat své postavení a moc k šíření lživých informací v obecním periodiku KOSTKA.


V textu je dále uvedeno nepodložené a nepravdivé tvrzení ohledně FB komunikace, že „byla získána nelegálním způsobem“. Není zřejmé, z kterého zdroje mají „členové rady obce“ informaci o nelegálním způsobu získání FB komunikace. Od policie to nejspíš nebude, protože ta teprve prověřuje podezření (viz předchozí text) a nevyslovila závěr, že by bylo prokázáno získání FB komunikace nelegálním způsobem. „Členové rady obce“ si tvrzení buď museli vymyslet na základě smyšleného přesvědčení, nebo nadměrně dávají prostor nevěrohodnému zdroji informací. Je pikantní, že takovou rétoriku mají zastupitelé, kteří jsou v civilním povolání zaměstnaní u policie. Připomeňme si z oficiálního zápisu ZO č. 20 výroky z vystoupení zastupitelů Klesnila a Hradila v bodě 9.1. Videozáznam zde (Klesnil 55:42-1:03:41, Hradil 1:04:13-1:08:34).

Přijde mi, že po tolika letech služby v uniformě policie by oba pánové měli umět opatrněji vážit slova a rozlišovat mezi podezřením z trestného činu a prokázaným trestným činem. Nechce se mi věřit myšlence, že pánové, když jsou mimo dosah svých korigujících nadřízených a dozorujících státních zástupců, tak zkoušejí na občany v obci dělat ramena a chrastit u toho uniformou.


Dále je v textu uvedeno zásadní a nepravdivé obvinění mé osoby: „…podnět podaný zastupitelem Žůrkem na neznámého pachatele.“ a „…vyšetřování podnětu daného na PČR členem zastupitelstva obce P. Žůrkem (podezření pletichy)…“. Dne 23.6.2021 jsem byl požádán policií o podání vysvětlení ve věci prověření oznámení o možném zneužití FB účtu. V záhlaví protokolu (Úředního záznamu) je uvedeno – postavení osoby: svědek.

V protokolu je pak uvedeno, že vypovídám jako novinář, fyzická osoba Ing. Petr Žůrek.

Nikde není uvedeno, že bych vypovídal jako politik, zastupitel obce. Nikde také není uvedeno, že byl úřední záznam sepsán v rámci zahájení úkonů trestního řízení (to je nezbytný krok policie, který musí být učiněn při podání trestního oznámení). Je nemorální a neetické, když „členové rady obce“ o mé osobě publikují nepravdivé informace v obecním periodiku jen proto, aby odvedli pozornost čtenářů od svých pochybení.


V textu byla uvedena zavádějící a zkreslující informace „…zadávací dokumentace byla zveřejněna na profilu zadavatele (tento způsob výběru zadavatele zastupitel Žůrek dlouhodobě prosazuje).“. Veřejná zakázka na Rekonstrukci školní kotelny a VZT byla zakázkou ve zjednodušeném podlimitním řízení (nad 6 mil Kč)

a ze zákona musela být zveřejněna na profilu zadavatele.

Tedy nikoliv že by si to Žůrek přál, nebo dlouhodobě prosazoval. Ano, já dlouhodobě prosazuji zveřejňování na webu menších veřejných zakázek zadávaných podle naší směrnice. To se ovšem týká zakázek malého rozsahu (do 6 mil Kč), kdy zákon obci neukládá povinnost vyhlásit zadávací řízení na profilu zadavatele. Toto by měli „členové rady obce“ vědět, minimálně od administrátora veřejné zakázky. Tedy pokud je administrátor správně informuje, nebo „členové rady obce“ rozumí tomu, co je jim vysvětlováno.


Jako zavádějící a zkreslující je v textu uvedeno „…dnes přišli s argumenty zpochybňujícími vítězného uchazeče…na ZO č. 16 ale nevzešel od nich žádný protinávrh, o kterém by zastupitelstvo mohlo hlasovat.“. Především není pravda, že s argumenty zpochybňujícími firmu bez referencí a nejasnou historií ekonomické činnosti jsme přišli až v září, v periodiku KOSTKA 3/2021. Projednávání bodu 4 na zastupitelstvu č. 16 dne 17.12.2020 trvalo 36 minut a vedla se dlouhá diskuze (viz videozáznam a str. 4-6 zápisu z jednání ZO). Bylo předkládáno mnoho dokumentů z veřejných zdrojů, informace z Ministerstva pro místní rozvoj, názory a doporučení širokého spektra odborníků (daňový poradce, administrátor veřejných zakázek, administrátor dotací, atd.). Argumenty byly předneseny 6 měsíců v předstihu než kritická situace v létě 2021 nastala. Z průběhu diskuze bylo zjevné, že 9 zastupitelů disponujících pohodlnou většinou chce bez ohledu na uváděné argumenty silou prosadit problematického dodavatele při „demokratickém“ hlasování. Našim 3 hlasům proti nebude dopřáno sluchu, i kdybychom dali protinávrh.

Jak to dopadne s nepohodlným (proti)návrhem zažila početná veřejnost osobně 29.6.2021 na zastupitelstvu obce č. 20, což „členové rady obce“ potvrdili v jiné části zveřejněného textu v periodiku KOSTKA 3/2021: „Personálně vyvážený výbor … 5 členů po jednom z každé volební strany … bez ohledu na to, kolik mandátů strana v zastupitelstvu má, byl pro zastupitele nepřijatelný“.


„Členové rady obce“ v textu „Ten kdo má zájem na vyřešení vzniklého problému, ten hledá řešení. Ten, kdo sleduje jiné cíle, řešení nehledá, jen kritizuje.“ podsouvají čtenářům neúplnou a zavádějící informaci o tom, jak funguje zastupitelstvo obce. Výkonnou moc má rada obce v zákonem předepsaných úkonech, nikoliv jednotlivý zastupitel. Zákon definuje úkony o nichž rozhoduje zastupitelstvo, přičemž podklady pro jednání zastupitelstva zpracovává a předkládá rada obce. Jednotlivý zastupitel nemůže rozhodnout za radu obce či zastupitelstvo. Zastupitelé mohou vznášet dotazy, připomínky a podněty, či předkládat návrhy na projednání. V praxi naší obce nejsme v drtivé části případů přizváni k spoluvytváření dokumentů. V tomto volebním období nemá opozice jediného zastupitele ve výborech nebo v Redakční radě. Zůstává tak velmi omezená možnost při doplnění/opravě hotových dokumentů těsně před hlasováním, nebo upozornění na chyby v podepsaných a zveřejněných dokumentech obce, které vznikly mimo zastupitelstvo. Jako příklad uvádím upozornění na chyby v uzavřené smlouvě o dílo prezentované na zastupitelstvu č. 22 v bodě 3, videozáznam 19:42-28:39.

Častěji ale zbývá jen poslední pokus nápravy chyby medializací problému a případná eskalace nadřízeným a kontrolním orgánům. Ano je to kritika činnosti koalice, ale s hledáním řešení a nápravou do budoucnosti. Protože politici přicházejí a odcházejí, ale problém chybných postupů zůstává trvale na bedrech obce.

Čeho se obec bojí, že dělá obstrukce?

Odpověď na zveřejněné texty

Obec Kostelec u Holešova, jako vydavatel periodika KOSTKA, zveřejnil v čísle 3/2021 v rubrice Fórum zastupitelů na straně 6-7 text podepsaný „členové rady obce“, ve kterém se dotknul jména a dobré pověsti společnosti Big Original s.r.o., jakožto právnické osoby. Uvádíme na pravou míru obsah původního sdělení; neúplné, či jinak pravdu zkreslující tvrzení doplňujeme a zpřesňujeme.

V textu je uvedeno nepravdivé tvrzení „Není pravda, že se obec brání poskytnout dokument FB komunikace…“. Toto tvrzení se nezakládá na pravdě, což potvrdil i odvolací orgán Krajského úřadu Zlínského kraje. Od žádosti o poskytnutí informací (zápisu ZO č. 20 včetně všech příloh) podané dne 30.6.2021, musely být dosud podány 4 opravné prostředky (2 stížnosti I.+II. a 2 odvolání I.+II.) a přesto jsme veškeré požadované dokumenty (včetně FB komunikace) po více jak 3 měsících neobdrželi. Krajský úřad Zlínského kraje označil postup obce jako obstrukční, s čímž se plně ztotožňujeme.


Druhé nepravdivé tvrzení v textu je, že dokument FB komunikace „…je přílohou úředního zápisu z jednání ZO č. 20…“. Jediným právoplatným (úředním) zápisem ze ZO č. 20 je listinný originál, který byl vyhotoven 9.7.2021. Nahlédnutím do něj 2.8.2021 bylo zjištěno, že u zápisu k bodu 9 chybí 14 příloh z 21, včetně dokumentu FB komunikace (viz také příspěvek Zatloukání zastupitelů řeší policie).

Jediným způsobem nápravy zápisu z jednání zastupitelstva je podání námitek zastupitelem, což bylo učiněno na následujícím ZO č. 21 dne 3.8.2021 a chybějící přílohy byly p. Hlobilem st. (čas záznamu 3:38-8:08) ten den do listinného zápisu doplněny. Nebýt legitimních námitek zastupitele, 14 příloh zápisu ZO včetně FB komunikace by nebylo listinnou přílohou úředního zápisu.


Třetí nepravdivé tvrzení v textu považujeme za nejzásadnější pro jeho dopad na porušování Listiny základních práv a svobod. „Šíření FB komunikace mimo okruh zastupitelů (např. poskytnutí právnické osobě, kterého se domáhá její jednatel) vedení obce odmítá…“. Pokud obec vytvoří úřední dokument – zápis z jednání zastupitelstva obce, má kdokoliv právo do tohoto dokumentu nahlédnout, nebo požádat o jeho poskytnutí. Toto právo je zaručeno v Čl. 17 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, nebo zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Postoj obce, že odmítá poskytnout úřední zápis z jednání zastupitelstva je porušením Listiny a v přímém rozporu se zákonem. Je nepřijatelné, aby se obec povyšovala nad zákon, nebo si aplikování zákona účelově přizpůsobovala svému cíli.

ZZO č. 22 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 22 konaného dne 24. srpna 2021 v zasedací místnosti obce Kostelec u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení zasedání zastupitelstva, schválení programu jednání. Délka 5:48.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZO č. 20 a 21. Délka 6:21.

Bod 3 programu: informace o činnosti obce. Délka 30:35.

Bod 4 programu: vyloučení dodavatele z veřejné zakázky rekonstrukce Dům seniorů. Délka 3:32.

Bod 5 programu: nový vítěz veřejné zakázky rekonstrukce Dům seniorů. Délka 8:32.

Bod 6 programu: dodatky k SoD vestavba schodiště ZŠ. Délka 7:11.

Bod 7 programu: diskuze. Délka 8:29.

Bod 8 programu: závěr. Délka 0:11.

Zápis ze ZZO č. 22 naleznete zde.

My jsme vám to říkali

Neposlouchali předkládaná fakta s varováním o riziku dát zakázku za 4,75 miliónů Kč spící firmě bez prokazatelných zkušeností. Pohodlně nás 9 hlasy 17. prosince 2020 přehlasovali. Na stavbě v ZŠ se pak jako apoštolové na orloji střídali dělníci s dialektem sběračů kovů. 12. července 2021, po vybourání kotlů a vzduchotechniky, odvezli kovový odpad ze stavby a firma ABW flow s.r.o. se k pracem už nikdy nevrátila. Za nejasných okolností se během posledního srpnového víkendu stala vítězem veřejné zakázky firma KLASA VTP s.r.o. s nabídkovou cenou 6,12 mil. Kč. Firma byla založená před 6 měsící. Chápu argument, že s příchodem dětí do školy musí být vše hotovo. Proč mám ale pocit, že argumentování dětmi jen odvádí pozornost od neschopnosti vedení obce vybrat seriózního dodavatele a zbytečně navíc nepromrhat peníze. Jelikož obec a firma ABW flow s.r.o. navzájem podaly výpověď ze smlouvy o dílo, dá se očekávat právní bitva co může skončit u soudu.

listopad – prosinec 2020

Je 17. prosince 2020 a koná se zastupitelstvo obce č. 16. V bodě 4 se řeší vítěz veřejné zakázky na kotelnu a vzduchotechniku ZŠ. 35 minut. Stále dokola se opakuje argument, že firma ABW flow s.r.o. s nejnižší cenou nemá za 6,5 roku své existence žádnou historii. Nemá žádnou z požadovaných referenčních zakázek, nemá dohledatelný obrat. Pro obec, jako zadavatele veřejné zakázky za 5 miliónů Kč zčásti navíc financované z dotace, je velkým rizikem takto neprověřeného a neprůhledného dodavatele vybrat. V nabídce firma ABW flow s.r.o. všech 5 požadovaných referenčních zakázek navíc dokládá referencemi firmy PROFI KLIMA solution s.r.o., kterou vlastní stejná osoba. Pikantní je, že 2 z 5 referencí si navzájem zadaly a plnily firmy ovládané a spravované stejnou osobou. Takovéto postupy obvykle ukazují, že s kvalitou a hodnověrností firmy není něco v pořádku a v podmínkách výběrového řízení se obvykle takovéto prokazování nepřipouští. Náš administrátor tuto díru v podmínkách veřejné zakázky, podobně jako vypuštění ekonomických kvalifikačních předpokladů, ve prospěch obce bohužel neošetřil. Diskuze k tomuto bodu byla dle mého velmi věcná s konkrétními připomínkami. Kromě videozáznamu si diskuzi můžete přečíst z oficiálního zápisu ZO č. 16.

Hlobil ml.: Nemusí se mi líbit forma, ale neviděl bych to, že to musí tragicky dopadnout

Bylo 17. prosince 2020. Práce měly začít 1. července 2021, aby byly dokončené do 23. srpna 2021. Bylo dost času zrušit problematické výběrové řízení, doplnit chybně vypuštěnou ekonomickou kvalifikaci, dopracovat podmínky referencí a udělat výběrové řízení znovu. Dodnes mi není jasné, proč nebyla vůle to udělat. Jaké byly důvody? Časové určitě ne. Namísto věcného řešení, které by eliminovalo existující riziko pro obec, jsme byli „demokratickým způsobem“ přehlasováni. Ve chvíli, kdy má vládnoucí klan 9 hlasů proti 6, je úsměvné hovořit o demokracii hlasování.

Ze zápisu ZO č. 16 si dovolím odcitovat vyjádření zastupitele Petra Hlobila ml. (proneseno 17. prosince 2020), které s odstupem času zajímavě uzrálo díky problematickému chování vítěze veřejné zakázky ABW flow s.r.o..

Hlobil P. ml. : vítězná firma se mi nemusí líbit ale firma vyhrála podle zákona a splnila všechny podmínky, které měla, jsou další kontrolní mechanismy, já bych je dopředu neodsuzoval, mít reference subdodávkou je v zákoně dovoleno, kvalifikaci jim dodává firma, která dává referenční zakázky pro mě je podstatné to, že jim bude zaplaceno a dílo bude převzato až to bude vše v pořádku, pokud není chyba v parametrech v PD. Nemusí se mi líbit forma ale neviděl bych to, že to musí tragicky dopadnout.

Ano, nemusí to tragicky dopadnout. Ale dopadlo. Špatné rozhodnutí konkrétních zastupitelů přineslo obci nemalé problémy. Nejenom organizační, časové, ale i finanční. Za rekonstrukci zaplatíme z pěněz obce o 1,4 miliónů Kč více.


červenec – srpen 2021

„Navíc bude oslovena firma, která vyjádřila o zakázku zájem“ napsala paní Pospíšilíková v e-mailu 29.7.2021 14:39. Je mi záhadou, jak firma ze Slavičína ví dříve než zastupitelé, že dodavatel přestal na zakázce pracovat a budeme dělat nové výběrové řízení? Dokonce takové, kde nebudou muset vůbec nic doložit. Stačí když do tabulky napíší maximální rozpočtové ceny od projektanta, které měla obec a zastupitelé od listopadu 2020 k dispozici. A protože obec tlačí čas, ochotně se prohlasuje i vyšší cena o 1,4 miliónů Kč.

Průběh výběrového řízení mi z hlediska času přijde také podivný. Zadávací dokumentace prokazatelně vznikla v pátek 30.7.2021 10:34:24, na profilu zadavatele byla zveřejněna o 20 minut později v 10:55. Uzávěrka nabídek byla v pondělí 2.8.2021 v 11 hodin. V součtu jeden pracovní den na zpracování nabídky uchazeči respektive jednání administrátora s 5 uchazeči. Přijde mi to jako z říše snů, aby uchazeč dokázal za 1 pracovní den nejen nacenit rozpočet, ale také si nastudovat projektovou dokumentaci a zjistit, zda dokáže zabezpečit stavbu lidmi a především materiálem ze subdodávek. Snad možná kdyby ten správný uchazeč měl informace v předstihu. I když je pravda, že firma Progresklima CZ s.r.o., se zúčastnila obou výběrových řízení a měla tím pádem náskok v prostudování podkladů. Výsledkem byla jejich nabídka s navýšením původní ceny o téměř 50% – v první veřejné zakázce to bylo 5,333 mil. Kč a ve druhé veřejné zakázce pak 7,705 mil. Kč.

Po 40 minutách argumentů, že znovu vybíráme firmu bez prokazatelné historie na základě slibů paní účetní, že znovu dobrovolně opakujeme sebevražednou misi, došlo v diskuzi k tomuto bodu na citovky typu „děláme to pro naše děti“, „děti musejí mít jídlo“, „musíme dětem zabezpečit školu“. No a bylo vymalováno.

Perlička nakonec. Stavba byla firmě KLASA VTP s.r.o. předána 11.8.2021, tedy 8 dní po ZO č. 21, kde byla firma vybrána. Myslím, že bychom mohli klidně 3.8.2021 na ZO č. 21 zrušit výběrové řízení a udělat nové, opět rychlé. Přitom bychom mohli oslovit další prověřené firmy, o kterých hovořil p. Rerko jako náš TDI. Teď už nezbývá než doufat, že se akce dokončí dříve než začne topná sezóna. To by se asi hygieně nelíbilo a nejspíš by přišla s velkým řetězem zavřít školu. A také doufejme, že poskytovatel dotace uzná naše náklady a dostaneme plnou slíbenou částku dotace.

Zatloukání zastupitelů řeší policie

Když jsem 29. června 2021 na zastupitelstvu č. 20 navrhoval vznik personálně vyváženého výboru co by zmapoval okolnosti volby ředitelky MŠ, vládnoucí klika návrh smetla. Ani se u toho před početnou návštěvou veřejnosti nezačervenala. Snažili se nám vnutit názor, že obsah FB komunikace byl získán trestným činem a nemůže tudíž sloužit jako důkaz při vyšetřování podezření z pletich výběrového řízení. Riziko vyšetřování obsahu FB komunikace se snažili eliminovat tím, že autorky FB komunikace za doprovodu radního Klesnila vyrazily 11. června 2021 na policii do Holešova s podnětem, že se jim někdo naboural do FB účtu. Jenomže několik správně mířených dotazů na Krajské ředitelství policie mělo za následek předání případu z Holešova do Kroměříže. Kauza se rozpadla na 3 samostatné větve: kromě specialistů z kyberkriminality a hospodářské kriminálky se věcí zabývá vnitřní a GIBS. Podezření z trestného činu pletichy při výběrovém řízení, co vládnoucí skupina chtěla zamést pod stůl, řeší nakonec od 27. července 2021 hospodářská kriminálka PČR. Komediální odpor co předvedli před občany na ZO č. 20 se jim vrátil jako bumerang. Zůstaly jen předsmrtné záchvěvy zvířete chyceného v pasti, kdy se brání oficiálně poskytnout dokument FB komunikace, který je přílohou úředního zápisu z jednání ZO č. 20. I po letech mnoha afér vládnoucí klika stále naivně věří, že stačí o věci nebo dokumentu pomlčet a veřejnost v obci se o jejich přešlapech nedozví. Urputnost s jakou se obec téměř 2 měsíce brání poskytnout kompletní zápis ze zastupitelstva je zarážející. Musely být podány 2 stížnosti a 1 odvolání. Napřed si nevšimli, pak nezkopírovali vše, pak zjistili že by to narušovalo trestní řízení. Přitom se ukázalo, že klíčové přílohy ani nebyly součástí listinného originálu zápisu založeného na obci. To už nelze omluvit náhodou nebo šlendriánstvím. V tom by už možná mohly OČTŘ spatřovat podezření z TČ zneužití pravomoce úřední osoby nebo pozměňování úřední listiny.

Pikantní na celé akci je, že ačkoliv podnět na PČR dávaly autorky FB komunikace, vládnoucí skupina to interpretuje, že autorem podnětu jsem já.

Z oficiálních dokumentů vyplývá něco zcela odlišného. Já jsem na základě průběhu a okolností podaného vysvětlení na policii v Holešově podal na Krajské ředitelství policie Zlín žádost o vysvětlení postupu OO Holešov.

Překvapivá je urputnost s jakou obec nechce poskytnout přílohy oficiálního zápisu ZO č. 20 k bodu 9, zvláště pak přepis FB komunikace. V průběhu uplynulých téměř 2 měsíců řešení žádosti o informace bylo nutno podat 2 stížnosti proti nekompletnosti poskytnutých dokumentů a 1 odvolání proti Rozhodnutí o odmítnutí. Spektrum důvodů ze strany obce bylo široké: napřed si nevšimli, pak nezkopírovali vše, pak tvrdili že by to narušovalo trestní řízení. A do toho se zjistilo, že u originálního zápisu v listinné podobě chybí u bodu 9 celkem 15 dokumentů příloh. To už nemůže být náhoda, nebo úřední šlendrián. Myslím, že OČTŘ by už v takovém konání mohly spatřovat podezření z trestných činů zneužití pravomoce úřední osoby, nebo pozměňování úřední listiny. Ale rozhodnutí a konání je na nich. Já bych si jen dovolil pro ilustraci a dokumentaci shrnout časovou linii oficiálního získávání zápisu z jednání zastupitelstva obce č. 20.

 1. 30.6.2021 byla podána žádost o poskytnutí dokumentů
 2. 19.7.2021 (resp. 16.7.2021) byla obcí poskytnuta část dokumentů, chybělo kompletně 24 příloh z bodu 9 a po jedné příloze k bodu 4 a 7
 3. 19.7.2021 byla podána stížnost proti vyřizování žádosti
 4. 29.7.2021 (resp. 26.7.2021) byla obcí poskytnuta další část dokumentů (soubor 1 a 2), chybí 2 přílohy k bodu 9.3 (poskytnuta jen úvodní strana a nekompletní část první strany)
 5. 2. srpna 2021 při fyzickém nahlížení do originální listinné verze zápisu ZO č. 20 v kanceláři obce bylo zjištěno, že u bodu 9 je namísto 24 příloh přiloženo pouze 7 příloh
 6. 3. srpna 2021 na ZO č. 21 byla zastupitelem podána námitka proti zápisu ZO č. 20, protože listinná verze se odlišuje od elektronické on-line verze (u bodu 9 je namísto 24 příloh přiloženo pouze 9 příloh)
 7. 6. srpna 2021 byla podána druhá stížnost proti vyřizování žádosti, neboť 2 přílohy byly nekompletní na základě námitky proti zápisu ze dne 3. srpna 2021
 8. 17. srpna 2021 bylo obcí vydáno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti z důvodu, že se informace týkají trestního řízení
 9. 18. srpna 2021 bylo podáno odvolání proti rozhodnutí obce

Další vývoj žádosti (odvolání) je buď na obci (v rámci autoremedury), nebo na odvolacím orgánu Krajského úřadu Zlínského kraje.

ZZO č. 21 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 21 konaného dne 3. srpna 2021 v zasedací místnosti obce Kostelec u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení zasedání zastupitelstva, předložení a projednání námitek k zápisu ZO č. 20, schválení programu jednání. Délka 12:25.

Bod 2 programu: stav rekonstrukce kotelny a vzduchotechniky ZŠ. Původní videozáznam o celkové délce 2 hodiny 26 minut je z technických důvodů rozdělen na 3 samostatné videozáznamy korespondující s třemi obsahovými podtématy.

Bod 3 programu: věcné břemeno. Délka 2:12.

Bod 4 programu: diskuze. Délka 18:01.

Zápis ze ZZO č. 21 naleznete zde.

Cui bono, pane Hradile?

Pod otevřeným dopisem Jiřího Sklenáře se na jeho FB profilu vytvořila diskuze, do které se vložil také zastupitel Martin Hradil. Jeho názory a postoje v porovnáním s jeho konáním na zastupitelstvu mne natolik zaujaly, že si je zde dovolím přiblížit širší veřejnosti, aby nezapadly v komentáří na cizím profilu.

Podklady pro jednání zastupitelstva nebudu číst, protože s nimi nesouhlasím

V pondělí 21. června 2021 byly členům zastupitelstva obce rozeslány podklady pro ZO č. 20. Kromě jiného jsme od Rady obce obdrželi přepis FB komunikace, protože jsme se v jednom podbodě k ní měli vyjadřovat a schválit navrhované usnesení.

Celkem standardní proces. Ovšem nestandardní byla póza zastupitele Martina Hradila.

„Pokud však někdo má žaludek na to, aby se někomu cizímu hrabal v soukromí, pročítal jeho soukromou konverzaci a pak se ještě tím oháněl na veřejném zasedání obecního zastupitelstva…“

Předně mi překvapuje, že Martin Hradil ani po téměř 3 letech ve funkci zastupitele obce Kostelec u Holešova neví, že podklady na jednání zastupitelsta připravuje Rada obce. Jako osoba s právnickým vzděláním si tento základní fakt dozajista dokáže dohledat v § 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., nebo v části III. jednacího řádu Zastupitelstva obce, pro který Martin Hradil osobně kladně hlasoval na ZO č. 3 dne 7. března 2019 v usnesení č. 2/3Z/2019.

Pane zastupiteli Hradile, původcem a iniciátorem „pročítání soukromé konverzace a ohánění se s tím na veřejném zasedání zastupitelstva obce“, byla Rada obce. Tedy vaši soukmenovci z volební kandidátky, na které se také nacházíte.

Podobně mne překvapilo, že si zastupitel Martin Hradil programově nehodlá přečíst rozeslané podklady k jednacímu bodu ZO a přitom pro projednávání bodů/podbodů hlasuje.

„… nehodlám uvedenou konverzaci číst.“

Samozřejmě zastupitel Martin Hradil má plné právo si podklady k jednotlivým bodům zastupitelstva neprostudovat. Zůstává ovšem otázkou, k čemu se jako zastupitel vyjadřuje, když si zaslané podklady programově nehodlá číst. Takový postup bych pochopil u předem naprogramovaného hlasovacího robota s absencí vlastního vědomí a svědomí. Což v Kostelci v zastupitelstvu doufám nemáme.

Utajený právník

Ve svém komentáři Martin Hradil veřejně uvedl, pro mne překvapivou novinku, že je akademicky vzdělaný právník.

„… mé právní vědomí (získané studiem práva na střední, i vysoké škole a praxí 18 let u Policie ČR) …“

Jestli jsem to dobře pochopil, tak zastupitel Martin Hradil je po dobu svého téměř tříletého angažmá v zastupitelstvu jedinou osobou s vysokoškolským právnickým vzděláním s dlouholetou praxí. K mému údivu se veřejně ke svému akademickému vzdělání přiznal až nyní v komentáři na FB. Když jsem na zastupitelstvu předkládal připomínky, návrhy či opravy dokumentů, tak jsem byl mnohokrát častován, že nemám právnické vzdělání. Překvapuje mne, proč Martin Hradil nevyužil své znalosti získané vysokoškolským studiem práva namísto mne, když bylo třeba právně doladit či opravit dokumenty obce. Proč svými právními znalostmi nepomohl obci a aktivitu přenechal na neprávníka Žůrka?

 • bod 6 ZO č. 20, chybně vyhotovená Zpráva hodnotící komise veřejné zakázky
 • bod 9 ZO č. 20, chybně vyhotovený Zápis o průběhu konkursu na ředitelku MŠ
 • bod 4 ZO č. 18, chybějící číslo zákona v navrženém usnesení
 • bod 7 ZO č. 11, nesprávný postup při vylučování účastníka VZ
 • usnesení RO 4/6R/2020, porušení směrnice obce o zadávání veřejných zakázek (zastupitelstvem nebyla schválena zadávací dokumentace, hodnotící komise ani vítěz veřejné zakázky)
 • bod 9 ZO č. 4, chyby v ZD VZ
 • ZO č. 4, Martin Hradil jako ověřovatel zápisu nezkontroloval soulad fyzického hlasování se zápisem; musel jsem chybu řešit námitkami na ZO č. 5 a opravou zápisu ZO č. 4
 • bod 16 ZO č. 3, chyby v ZD VZ

Uvedený seznam nemá být obžalobou Martina Hradila. Spíše jen dokreslením mého rozčarování, proč zastupitel Hradil, vybavený akademickým právnickým vzděláním, nepomohl odstranit chyby a nepřesnosti v dokumentech obce. Na mysl se mi opakovaně dere: Cui bono, pane Hradile? Jednáte jako zastupitel ve prospěch obce? Moje konkrétní zkušennost z vašeho jednání na zastupitelstvech obce mi kladnou odpověď nedává.

Účet bez hostinského

Na člověka, co dle svých slov má 18 let praxi u PČR, je poměrně zarážející míra absence presumpce neviny. Navíc zvláštně okořeněná závěry, které netuší ani vyšetřovatel, státní zástupce a už vůbec ne soudce. Dovolím si odcitovat 3 pasáže z komentáře Martina Hradila:

 • „… jednáním, kterým byla konverzace získána je dle mého tvrzení trestným činem …“
 • „Může být použita jako důkazní materiál ale pouze proti osobě, která tuto konverzaci nelegálně získala.“
 • „Obsah této konverzace jako důkazní materiál v trestním řízení nemůže být použit, jelikož byl získán nelegálně“

Domníval jsem se, že stále platí presumpce neviny. Pevně věřím, že presumpce neviny platí i u všech jednotek PČR, včetně té, u které Martin Hradil slouží. Tedy z trestného činu může být někdo obviněn až poté, co PČR prokáže, že se skutečně jedná o trestný čin. Pokud vím, tak se dosud nic takového neodehrálo. Přesvědčivá tvrzení zastupitele a policisty Martina Hradila chápu tak, že má nějaké lepší informace, než my všichni ostatní. Což je ovšem na pováženou, protože Martin Hradil není vyšetřovatelem oznámení co podaly dvě autorky FB komunikace. No a i když někdo bude PČR obviněn z trestného činu, musí být soudem za tento trestný čin pravomocně odsouzen. Což se opět nestalo. Takže tvrzení, že je to trestný čin a že konverzace byla získána nelegálním jednáním Martin Hradil nikde nedokládá. A věřím tomu, že u PČR své zaměstnance učí, aby takovéto předčasné a nepodložené závěry nevyslovovali, protože porušují presumpci neviny.

Absence svobodného demokratického myšlení?

Nejde přehlédnout přeměnu a profesionalizaci PČR z původního represivního nástroje státu (Veřejná bezpečnost) na orgán, co se snaží respektovat Ústavu a práva občanů. Samozřejmě PČR tvoří konkrétní lidé, kteří se každý po svém vyrovnávají s touto změnou. 18 let služby u PČR podpořené akademickým právním vzděláním mi přijde dost dlouhá doba na pochopení, že existuje Ústava a v ní zaručená práva a svobody občanů. O to více mne překvapuje, že zastupiteli Martinovi Hradilovi jsou tyto skutečnosti cizí, když hlasuje pro usnesení zastupitelstva v evidentním rozporu s Ústavou zaručenými právy.

Určitě zastupiteli Martinu Hradilovi neunikl § 328 Trestního zákoníku, kdy jako zastupitelstvo si nemůžeme přisvojovat úkony, které jsou vyhraženy přestupkové komisi, orgánům činným v trestním řízení či soudům. Myslím, že by bylo prospěšné, aby jako akademicky vzdělaný právník osvětlil ostatním zastupitelům kde končí pravomoce zastupitelstva.

ZZO č. 20 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 20 konaného dne 29. června 2021 v Sokolovně obce Kostelec u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení zasedání zastupitelstva a schválení programu jednání. Délka 25:24.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZZO č. 19. Délka 3:46.

Bod 3 programu: informace o činnosti obce. Délka 38:16.

Bod 4 programu: schválení závěrečného účtu obce a účetní uzávěrky za rok 2020. Délka 8:09

Bod 5 programu: vítěz veřejné zakázky Dům seniorů. Délka 11:24.

Bod 6 programu: vítěz veřejné zakázky rekonstrukce tělocvičny ZŠ. Délka 10:34.

Bod 7 programu: věcné břemeno. Délka 2:03.

Bod 8 programu: rozpočtové opatření 3/2021. Délka 0:53

Bod 9 programu:(z technických důvodů nadměrné délky a velikosti souborů je záznam rozdělen na dva samostatné na sebe navazující videozáznamy)

Bod 10 programu: smlouva kompostéry. Délka 1:39.

Bod 11 programu: dar postiženým tornádem. Délka 12:16.

Bod 12 programu: diskuze. Délka 25:51.

Bod 13 programu: závěr. Délka 0:20.

Zápis ze ZZO č. 20 naleznete zde.

Otevřený dopis k průběhu zastupitelstva č. 20

„Důvodem napsání tohoto dopisu je mé zděšení z reakce čelních představitelů naší obce na projednávání bodu číslo 9“ stojí v prvních řádcích otevřeného dopisu starostce a zastupitelům obce Kostelec u Holešova. Autor na 3 stranách precizně, pregnantně a konkrétně popisuje marasmus, jakým způsobem je naše obec řízená, jak se pohrdavě a přezíravě vyjadřují někteří radní a zastupitelé k obecním záležitostem a podnětům veřejnosti. Je nepochybné, že lidem v obci záleží na správě věcí veřejných. Že mají znalosti a dovednosti předkládat oponentní názory k veřejné diskuzi. Je evidentní, že nastává soumrak jediné pravdy jediného loutkovodiče.

Vážená paní starostko, vážení páni zastupitelé,

dne 29. 6. 2021 jsem měl možnost zúčastnit se osobně jednání obecního zastupitelstva v Kostelci u Holešova (do té doby jsem sledoval tato jednání pouze ze záznamu). Důvodem napsání tohoto dopisu je mé zděšení z reakce čelních představitelů naší obce na projednávání bodu číslo 9. V tomto bodu se řešily skutečnosti ohledně zvolení nové ředitelky MŠ Kostelec u Holešova. Tyto skutečnosti byly:

 1. Dopis rodičů starostce
 2. Únik, šíření a obsah facebookové konverzace K. S. a J. Č.
 3. Zdůvodnění volby nové ředitelky MŠ.
Dopis rodičů starostce

Na základě tohoto dopisu byl do jednání ZO zařazen bod číslo 9. Bohužel tento dopis nebyl dobře zformulován a ve výsledku byl použit proti podepsaným rodičům (přednáška pana místostarosty
o tom, jak má vypadat petiční arch, v kontextu předchozích pochybení RO byla zcela zbytečná), ale i proti končící ředitelce MŠ.

Unik, šíření a obsah facebookové konverzace K.S. a J.Č.

Tato skutečnost vyvolala jednoznačně nejvíce emocí jak v řadách zastupitelů (Zdeněk Klesnil a Martin Hradil), tak i v řadách zúčastněné veřejnosti. Nabourání se do cizí konverzace je jednoznačně trestný čin. To bylo na jednání i několikrát zdůrazněno a není o tom žádných pochyb. Zde rozumím
rozhořčení zúčastněných osob konverzace a jejich blízkých. Co bohužel nebylo vůbec řečeno je, že i takto získaná konverzace (její obsah) může být použita jako důkaz k doložení jakéhokoliv jednání. Zde mě trochu zaráží argumentace zastupitelů Zdeňka Klesnila a Martina Hradila, kteří jednoznačně řekli, že výše zmíněnou konverzaci nečetli, podle jejich názoru je to svinstvo číst a celkově se tím zaobírat. Na druhou stranu jako příslušníci Policie ČR (to několikrát sami zdůraznili), museli vědět, že jakákoliv konverzace může být použita jako důkazní materiál, což tato konverzace pro mnoho rodičů dětí a občanů Kostelce u Holešova je.

Dále mě zarazilo naprosto zavádějící vyjádření zastupitele Petra Hlobila staršího k výskytu obálek s uniklou konverzací ve skříňkách dětí mateřské školky. Dle jeho názoru si paní ředitelka měla na základě záznamu kamer mateřské školky zjistit, kdo dal do skříněk inkriminované obálky s uniklou konverzací. Paní ředitelka má samozřejmě právo podívat se na tento záznam, ale už nemá právo poskytnout tyto informace komukoliv jinému, jinak by se jednalo o porušení GDPR (za předpokladu,
že se nejedná o trestný čin)

Zdůvodnění volby nové ředitelky MŠ

Opakovaně a dle mého názoru správně se k této skutečnosti vyjádřil zastupitel Petr Měrka, který požadoval po RO jednoznačné zdůvodnění jejich volby ředitelky MŠ. Zde musíme přihlížet i k obsahu uniklé facebookové konverzace, která rozvířila pochybnosti o volbě u řady rodičů a občanů Kostelce u Holešova. Teď přejdu k samotné volbě. Zdůvodnění radního Zdeňka Klesnila je dle mého názoru férové, protože se účastnil konkurzního řízení jako tajemník. Radní Jindřich Surala hlasoval na základě doporučení konkurzní komise a zároveň byl jedním ze členů konkurzní komise. Poněkud nechápu postoj paní starostky Marcely Pospíšilíkové, jejíž hodnocení jako členky konkurzní komise se shoduje s celkovým závěrem této komise. V následném hlasování RO se však zdržela hlasování. Zdůvodnění radních Tomáše Marka a Petra Hlobila staršího a zastupitele Petra Hlobila mladšího (zde nerozumím, proč se k tomu vyjadřuje zastupitel, který by měl mít stejné informace jako ostatní zastupitelé, kteří se dožadovali zdůvodnění této volby) se mi jeví jako dost vágní
a navíc dehonestující závěr konkurzní komise, i když je tento závěr pouze doporučujícího charakteru. Pro lepší pochopení následujícího textu vyjmenuji povinnosti konkurzní komise:

 • Komise posuzuje vhodnost uchazeče pro výkon činnosti ředitele na základě přihlášky, řízeného rozhovoru zaměřeného zejména na pedagogické aspekty práce ředitele školy, pedagogickou koncepci uchazeče, jeho představy o vedení pedagogického sboru, znalosti v oblasti trendů ve výchově a vzdělávání a schopnost koncepční práce v oblasti školství, výchovy a vzdělávání.
 • Konkursní komise se usnáší hlasováním o vhodnosti uchazeče, a to na základě přihlášky, řízeného rozhovoru, popřípadě dosavadních pracovních výsledků zejména v oblasti školství,
  mládeže a tělovýchovy, doplňkového hodnocení a vyjádření odborníků.

Každý člen RO má nepopiratelné právo volit podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Ale k čemu jsou pak závěry konkurzní komise, která má za úkol komplexně posoudit uchazeče, když někteří z řad RO (konkrétně radní Petr Hlobil starší) tvrdí, že jeho soukromé zjištění se rozchází se závěrem
konkurzní komise? Toto vyjádření pana místostarosty může vyvolávat dojem, že:

 • konkurzní komise si nezjistila všechny skutečnosti (tzn., nesplnila všechny své povinnosti, které ji ukládá zákon), nebo
 • pan místostarosta nám neřekl pravý důvod své volby, což po něm požadovala část veřejnosti i někteří zastupitelé.

Je veřejným tajemstvím, že důvodem nezvolení kandidátky, která byla konkurzní komisí ohodnocena jednoznačně jako nejlepší, je doložení určitého dokumentu (posudku) proti její osobě z dob jejího předchozího profesního působení. Pokud existuje takový dokument, tak se k němu měla vyjádřit a vzít v potaz konkurzní komise, která jistě prověřila pracovní minulost všech kandidátů. Zaráží mě na tom fakt, že členové RO, kteří byli zároveň členy konkurzní komise (tzn., měli nejlepší informace), nic takového ve svém vyjádření k volbě nové ředitelky MŠ neuvedli. Z toho pro mě osobně vyplývá (a vracím se o pár řádku výše), že nám nebyly řečeny pravdivé důvody rozhodnutí RO, což vůči občanům Kostelce u Holešova není férové.

Krátce se zastavím u vyjádření zastupitele Petra Hlobila mladšího, který se také vyjadřoval k rozhodnutí RO. Na jeden z dotazů z publika odpověděl, ať si přečteme životopisy kandidátů a pochopíme, proč se tak RO rozhodla. Jedná se o zavádějící odpověď. Profesní životopis uchazeče byl součástí přihlášky do konkurzního řízení, tzn., tvořil jeden z podkladů pro závěr konkurzní komise. Dále nevím, kde je možné dohledat životopisy jednotlivých kandidátů, protože osobně se mi tyto informace nepodařilo nikde dohledat. Nemá cenu se vyjadřovat k další odpovědi zastupitele Petra Hlobila mladšího, který reagoval na jiný dotaz z publika, že se jedná o hloupou otázku. Je smutné, že
takto reaguje zvolený zastupitel obce na naprosto relevantní dotaz někoho z občanů.

Osobně neznám ani jednu z kandidátek na ředitelku MŠ Kostelce u Holešova a nepřísluší mi hodnotit jejich způsobilost pro tuto funkci. Nebylo to ani smyslem a cílem tohoto dopisu. Smyslem a cílem bylo poukázat na to:

 • jakým způsobem je řízená naše obec,
 • jak se vyjadřují NĚKTEŘÍ naši členové RO a ZO k obecním záležitostem a podnětům z řad veřejnosti,
 • že v obci není jen zastupitel Petr Žůrek (+ pár dalších zastupitelů a občanů), kteří se nebojí říct svůj názor a vyjádřit se veřejně k místnímu dění.

Děkuji za přečtení tohoto dopisu.

S pozdravem
Jiří Sklenář
Občan obce Kostelec u Holešova


Doplňkové zdroje: vyhláška č. 54/2005 Sb. o konkursech; zápis hodnotící komise

Obec opět prošustrovala 366 tisíc

Nikdy se nesmířím se ztrátou obce 366 tisíc Kč za pronájem školní jídelny za rok 2020. Stejně jako za rok 2019, kdy ztráta dosáhla 368 tisíc Kč, podávám námitky k závěrečnému účtu obce, který se bude projednávat na zastupitelstvu v úterý 29. června 2021. Není mi lhostejné, že obec nejedná s péčí řádného hospodáře. Zbývá otázka, v čí prospěch obec se ztrátou pronajímá majetek a poskytuje služby.

Struktura ztráty a její příčina je stále stejná. V roce 2020 se ztráta skládala z pronájmu prostor a placení energií v částce 217 tis. Kč a ze ztráty na rozvozu stravy v částce 123 tis. Kč. V roce 2019 tomu bylo obdobně – ztráta z pronájmu prostor a placení energií 237 tis. Kč, ztráta z rozvozu stravy 130 tis. Kč.

Od roku 2015, kdy byla uzavřena smlouva se Scholarest, nikdo neaktualizoval cenu za rozvoz stravy. Přitom stouply náklady na pohonné hmoty, stouply tarifní mzdy a hned máme příčinu ztráty. V minulosti jsme několikrát upozorňovali na nutnost revidovat cenu za obcí poskytovanou službu rozvoz stravy. Bohužel bezúspěšně. S jejich 9 hlasy našich 6 hlasů vždy s přehledem přehlasují. Po letech opakované ztráty se na mysl dere otázka: Qui bono? V čí prospěch? Finanční ztráta asi ve prospěch obce nebude.

Klesnil se postaral o neplatnost konkurzu

Radní Zdeněk Klesnil byl zvolen tajemníkem konkurzní komise. Jeho hlavním úkolem bylo vytvořit právně závazný dokument – zápis. Jenomže zápis vytvořil s takovými chybami, že lze úspěšně pochybovat o právní validnosti celého konkurzu. Je otázkou, proč tolik své pozornosti jako nečlen komise věnoval „vyslechnutí rozhovorů, kladení otázek a odpovědí uchazečů“ a o poznání méně energie věnoval přesnosti a důslednosti při vytváření zápisu.

Pro pořádek připomínám, že se jedná o zápis o průběhu konkursu na místo ředitelky Mateřské školy Kostelec u Holešova.

Bod e) pojednává o vhodnosti uchazečů. V usnesení je uvedeno

Bod f) se věnuje pořadí uchazečů. V usnesení je uvedeno

Na konci protokolu najdete pikantní potvrzení pochybnosti o právní validnosti zápisu.

Dovolím si obsah protokolu shrnout. Komise se usnesla, že uchazečky jsou vhodné pro výkon ředitelky Základní školy, určila pořadí uchazeček vhodných pro výkon ředitelky Základní školy a nakonec komise potvrdila svým podpisem, že výsledek souhlasí. Co na tom, že se jednalo o konkurz na ředitelku Mateřské školy. Jestli je dokument právně zmatečný si jistě laskavý čtenář udělá názor sám.

Utajovaný protokol usvědčuje ze lži

Po dvou měsících průtahů a výmluv jsem obdržel Zápis konkursní komise, který evidentně chtělo vedení obce před veřejností utajit. Zápis totiž trojlístek radních a hlavní spojku komplotu usvědčuje ze lží, které se veřejnosti snažili podsunout na jednání ZO č. 19.

Žádost jsem podal 22. dubna 2021, zamítnutí z obce přišlo 7. května 2021. Ten samý den jsem odeslal odvolání s odkazem na 3/4 roku staré rozhodnutí Krajského úřad v podobné věci (konkurs na ředitele ZŠ), že obec dokument musí poskytnout. Krajský úřad mi dal plně zapravdu 31. května, zrušil rozhodnutí obce a přikázal věc znovu projednat. Obec protokol poslala 16. června 2021. Z uvedeného je zřetelně vidět účelové kličkování a protahování poskytnutí protokolu (zákonná doba je 15 dní). Zvláště když již jednou v identické žádosti dal Krajský úřad úřední osobě Pospíšilíkové přes prsty. Moji právníci vyhodnocují, jestli se ze strany úřednice Pospíšilíkové jedná o šikanu, nebo zneužití pravomoce úřední osoby.

Co se před námi snažili utajit?

V zápise konkursní komise je klíčová tabulka s hlasováním každého z členů odborné komise o jednotlivých kandidátech. Z hlasování jednoznačně vyplývá, že nebyla žádná pochybnost nebo zaváhání o vítězce konkursu. Mgr. Ondráčková dostala od všech členů odborné komise bez vyjímky nejlepší hodnocení. Tedy ani stín, ani náznak pochybnosti, kdo je nejlepší.

Veřejná tvrzení byla lež

Veřejné proklamace „Vybrali jsme nejlepší“, nebo „zvítězil nejlepší“ jsou v konfrontaci se zápisem konkursní komise obyčejnou lží. Navíc dotvrzenou absencí jediného důvodu, proč RO rozhodla odlišně od názoru odborné komise.

Mnohokrát opakované „hlasoval jsem podle svého nejlepšího vědomí“ se v konfrontaci se zápisem konkursní komise obrací také v lež. Hlasující radní měli vědomí o bezkonkurenčním vítěztví Mgr. Ondráčkové uvedené v protokolu. Demonstrativní proklamace zůstává lží a účelovou manipulací s veřejností.

V přepisu FB komunikace je jedna zajímavá část ze dne 9.4.2021 čas 10:14.

„J.Č. dnes jsem slysela nazor Jindry Suraly, ktery rekl ze tam neni co resit. Ze Magda je rozdrtila na tom konkurzu ze by nebylo dobre do napadnout na rade. Ze budou za blbce“

Nemám důvod pochybovat o věrohodnosti tvrzení, že radní Surala má k volbě takovýto postoj. Přeci jen byl jediný, kdo na RO hlasoval proti návrhu trojlístku.

 

Dění okolo MŠ veřejně v úterý 29.6.2021 na ZO

Na úterý 29. června 2021 od 17 hodin je do sokolovny ohlášeno veřejné zasedání zastupitelstva obce. V bodě 9 bude projednáváno dění okolo Mateřské školy. Místo původně avízované zasedačky obce se ZO bude konat v Sokolovně, aby bylo dost míst pro věřejnost. Neexistuje omezení rozestupů či množství osob v Sokolovně, platí pouze nošení respirátorů.

Žádost o projednání dopisu rodičů a zařazení samostatného bodu na jednání zastupitelstva jsme podali 11. června 2021. Blíže neobjasněným způsobem se RO rozhodla na program přidat dalších 6 podbodů. Z jejich obsahu si jistě uděláte názor, jestli Radě obce jde o rodiče a děti, nebo si chtějí jen zachránit kůži, když se provalily pletichy a ovlivňování rozhodování při volbě ředitelky MŠ. Určitě Vám neuteklo, že žádný ze 6 bodů navrhovaný RO neřeší chování dotčených radních a dalších osob co pletichy a ovlivňování organizovaly. Dle mého názoru je to jen strhávání pozornosti od zásadního, co by mělo být projednáno. Navíc s legračním usnesení deklaratorního charakteru, které má význam pouze pro ty zastupitele, co pro něj budou hlasovat. Jinými slovy takové usnesení je nevymožitelné a některá i protiústavní (právo svobody projevu třeba anonymním dopisem). Tedy divadlo pro diváky a zastrašování aktérů.

 

 

Otevřený dopis ředitelky MŠ starostce obce

Dnes byl rozeslán otevřený dopis ředitelky Mateřské školy Zdeňky Zaviačičové adresovaný starostce obce Kostelec u Holešova RNDr. Marcele Pospíšilíkové. Obsah dopisu považuji za velmi závažný především díky popisu nepřijatelného jednání Ing. Petra Hlobila staršího. I přes skutečnost, že si p. Hlobil st. osvojil praktikování komunikace s druhými spočívajícím v nátlaku, výhrůžkách, psychickém tlaku či zastrašování, nelze tyto jeho praktiky přejít mlčením. Nejsme v padesátých letech akčních výborů, nejsme v dobách normalizace a kádrování lidí. Žijeme ve svobodné zemi, kde každý má dle Listiny právo vyjádřit svobodně svůj názor, aniž by mu za to hrozila újma při uplatňování těchto základních práv a svobod.

OTEVŘENÝ DOPIS STAROSTCE OBCE

Vážená paní starostko,

nemohu jinak, ale musím zareagovat na naše středeční jednání v mateřské škole.

Dne 15.6.2021 jste mne požádala o „pracovní schůzku“, já jsem vám potvrdila termín. Teprve s vaším příchodem do MŠ mi došlo, že se o žádnou pracovní schůzku nejedná. I když to předem nebylo domluveno, přišla jste za mnou i s panem místostarostou – a namísto pracovní schůzky se jednalo o “místní šetření“ s předem připraveným scénářem.

Odhlédneme-li od toho, jak silnou roli zde hrála vaše převaha – oba jste byli připraveni, já zaskočená a v podstatě téměř dvě hodiny pod psychickým tlakem, celé jednání až na výjimky vedl pan Hlobil, který sám sebe zřejmě jmenoval do role „vyšetřovatele“: kdo, kdy, jména, datum, jaké závěry, kde jsou zápisy … a to vše se závěrem, že takhle to neprojde…? U koho? Kde?

Perličkou jednání č.1 bylo jeho obvinění, že jsem zodpovědná za rozšíření kopie fb konverzace (všichni víme, jaké) mezi rodiči v šatně. Já si na rozdíl od pana Hlobila nemyslím, že mám právo prohlížet dětem skříňky a otvírat zalepené obálky. To mi promiňte, ale pervitin bych tam na rozdíl od pana místostarosty nečekala.  Důrazně mi bylo jeho ústy sděleno, jaká rizika plynou z mého „nekonání“ – ovšem v zápisu z „místního šetření“ je uvedeno (perlička č.2): „Starostka upozornila paní ředitelku…“ S kým jsem tedy měla zmíněnou „pracovní schůzku“? S vámi, která jste mě o ni požádala? Nebo s panem místostarostou, který mi opravdu vtipně vzhledem k situaci připomněl mou účast na své volební kandidátce?

Já to nepopírám ani nijak nezpochybňuji, věřila jsem jemu i jeho volebnímu programu. A on mě jistě oslovil s vědomím, že mám důvěru občanů Kostelce u Holešova a budu pro něj ve volbách do ZO přínosem. Takhle se, paní starostko, chová „kolega“ z kandidátky? Když nemůže jinak, bude mě zastrašovat? (Připomínám jeho slova týkající se „Vyšetřování ztráty třídní knihy“ – pardon, to jsme jinde, ale je to stejně absurdní  – „vyšetřování šíření fb konverzace“ mezi rodiči v MŠ: „budou se vás na to dotazovat i jiní!“)

Závěrem se chci zeptat na něco, co mi vrtá hlavou po celou dobu: paní starostko, Vám skutečně nevadí, jak se chovali někteří členové Rady před a po jednání RO 12.4.2021? Vy jste se opravdu nad ničím nepozastavila a schvalujete to?

O tomto faktu jste se totiž na vašem „místním šetření“ v MŠ ani jeden z vás nezmínil. Já osobně jsem se s tím doposud nevyrovnala a nepovažuji to ani za morální ani za normální.

A druhá otázka: vy skutečně chcete označit za viníka celé této situace mě, ředitelku mateřské školy?

Pokud ano, a pokud všechno výše zmíněné schvalujete, prosím Vás, abyste 29.6.2021 na mé rozloučení v MŠ nechodila, neboť ani já ani někteří z rodičů bychom se necítili v této situaci dobře.

Zdeňka Zaviačičová,

ředitelka mateřské školy v Kostelci u Holešova (7.8.2007 – 31.7.2021)

V Kostelci u Holešova, 17.6.2021

Nespokojení občané strhli lavinu zájmu o dění v obci

Ve středu 9. června 2021 byl publikován příspěvek Obcí Kostelec u Holešova se šíří anonymní psaní autora Nespokojení občané, který vyvolal lavinu zájmu čtenářů. Jen za první den web navštívilo 908 unikátních návštěvníků, jednotlivé stránky sledovalo 1.636 čtenářů a na samotný příspěvek kliklo 751 lidí. Je nepochybné, že zájem o příspěvek přerostl hranice naší tisícové obce. 

908

unikátních návštěvníků webu dne 9.6.2021; obvyklý počet návštěvníků je 40-80 při zveřejnění příspěvku dle atraktivity

1.636

shlédnutí jednotlivých stran webu dne 9.6.2021; obvyklé číslo je 60-120 při zveřejnění příspěvku dle atraktivity

751

kliknutí na příspěvek „Obcí Kostelec u Holešova se šíří anonymní psaní“ za den 9.6.2021; obvyklé číslo jsou nižší desítky za den při zveřejnění příspěvku dle atraktivity

Podobnou návštěvnost vykazuje FB profil Kostelec u Holešova .eu 9. června 2021, v den publikování příspěvku: 436 celkových zobrazení profilu, 74 návštěvníků příspěvku.

V porovnání s oficiálním FB profilem obce Kostelec u Holešova dávali diváci a čtenáři jednoznačně přednost našemu zdroji informací. Tuto skutečnost jsem popisoval v příspěvku „Neví, nebo nechce vědět?“, který byl publikován 22. listopadu 2020.

Obcí Kostelec u Holešova se šíří anonymní psaní

Opravdu hlasovali radní podle svého nejlepšího vědomí a svědomí? Vystoupení trojlístku radních na zastupitelstvu č. 19, když obhajovali odlišnou volbu ředitelky od rozhodnutí výběrové komise se obsáhle věnoval článek Trojlístek věřil drbům místo rozhodnutí odborné komise. Do rukou se nám dostala FB komunikace mezi Kamilou S********* a Janou Č******* z období mezi čtvrtkem 7. dubna a pátkem 16. dubna 2021. Tedy před zasedáním hodnotící komise (8.4.2021), před a po zasedání Rady obce (12.4.2021). Z dokumentu přesvědčivě vyplývá, že se ustanovila skupina s cílem ovlivnit jednání konkurzní komise a přimět radní k volbě ředitelkou Marii Ševčíkovou. Tvrzení p. Hlobila st., že „rozhodovali podle svého nejlepšího vědomí a svědomí“ se rozsypalo jako prach.

středa 7.4.2021 10:30, den před konáním konkurzu

K.S. Ahoj Jani, nezlob se, že tě ruším, ale jak si říkala, že učitelka ze školky nemá splněnou tu 5 letou praxi ve školce, tak jsem to říkala Peti M******. a prý splnila všechny podmínky, aby mohla ke konkurzu. Tak nevím?
J.Č. Ahoj Kami, divej. … Nakonec jsme to asi nejak vymysleli Takze klidne i kdyby tu praxi mela… Jen te strasne moc prosim!!!! NIC nesmi ven a uz vuuuubec ne Peti M******. Ja ji mam rada ale vim, ze se ji neda nic rict a vse troubi do sveta. A ja bych z toho mela obrovske problemy…a to nejen ja!!!!

čtvrtek 8.4.2021 9:29, den jednání konkurzní komise

K.S. Jani, … pokud by si se rozhodla napsat tomu Petrovi Hlobilovi, číslo na mě máš, klidně mu ho dej, taky můžu říct svůj názor…
J.Č. Kami cislo nemam tak mi ho prosim posli ..
J.Č. Kami ono se to s tim Hlobilem asi vyresilo
Dojela jsem vcera domu a byly dobre zpravy

K.S. Prosím tě, nevíš jestli už je zdravá paní T********?
J.Č. Nevim, zjistim…napisu brachovi
Tak jeste neni
K.S. Prosím tě, neruš ho, když tam sedí!
Musí dávat na všechno pozor
J.Č. Ma cas
K.S. Ty jo, já bych chtěla být mucha
A všechno tam slyšet
J.Č. Jako Magda bude urcite naslapana a pripravena od reditelky
K.S. Určitě, a ředitelka ji bude chválit.
Akorát bych řekla, že je to střet zájmů, když si ji vybrala, jak může posuzovat ostatni?
J.Č. Joo s tim se pocita

čtvrtek 8.4.2021 12:27, po ukončení jednání konkurzní komise

J.Č. Dopadlo to jak jsme predpokladali
K.S. Tak teď je to na radě…
A všichni byly pro ni?
J.Č. S brachou jsem jeste vubec nemluvila. Psala mi Janca O********
J.Č. Doporucilo poradi, nikdo nic nevyhral!!!
J.Č. Uz na tom nas tym maminek pracuje a budeme bojovat!!!! Neboj!!!!
K.S. Jenže je potřeba 3 hlasy z pěti!
J.Č. Ja mam brachu jisteho, Toma ma Petka na starosti a Hlobila poresime! !!
J.Č. Budu dnes psat i Petovi…ale nemluvila jsem jeste vubec s brachou.

pátek 9.4.2021 10:14, den po konkurzu, 3 dny do hlasování na Radě obce

J.Č. nevim, jestli bude Zdena jit proti tomu…
K.S. Aha, já už jsem právě myslela, že Zdeňa už je rozhodlý….
J.Č. dnes jsem slysela nazor Jindry Suraly, ktery rekl ze tam neni co resit. Ze Magda je rozdrtila na tom konkurzu ze by nebylo dobre do napadnout na rade. Ze budou za blbce
K.S. Tak jak Ballner
J.Č. U Ballnera to bylo prave naopak. U konkurzu nebyl nejlepsi, Jana byla lepsi ale vyhral diky obsazenu komise a predem domluvenym hlasum.

pátek 9.4.2021 21:12, den po konkurzu, 3 dny do RO

J.Č. Dnes jsem resila pouze Toma …mluvili jsme spolu hodinu. Nabidla jsem mu tve cislo, ze mu rada poskytnes informace a souhlasil. Takze pocitej s tim, ze ti bude volat ju? Zitta budu mluviz s brachou a popripade jeste k veceru s Hlobilovyma…

pátek 9.4.2021 22:30, den po konkurzu, 3 dny do RO

K.S. Jani, tohle mě napadlo včera, číslo jsem nabídla i Peti, ať ho Tomovi dá
J.Č. Jeste nehazme flintu do zita
K.S. Nějak tomu nevěřím, já mám navíc podepsanou mlčenlivost, takže těžko říct, co z toho ředitelka vyvodí… Ale jak jsem říkala, svůj názor řeknu, za tím si stojím!
J.Č. Ty mas mlcenlivost ohledne deti…takze toho bych se nebala
K.S. Bohužel tak mám uvedeno, že nebudu požkozovat dobré jméno školky
K.S. Aspoň kdyby si mohla říct, že bývalý kolega/kolegyně Magdy ji zná, ví jaká je …
J.Č. To ja vsechno pouziju…neboj!
J.Č. Dobre je, ze Tom vse vi a neni mu to jedno. Popravde jsem. hodne zvedava co poresim zitra s brachou…
J.Č. Na druhou stranu vim, jaky na to ma nazor a uz neco mi slibil…tak ja doufam, ze necukne.
J.Č. jak budu neco vedet tak napisu.Ty pocitej s tim Tomem

sobota 10.4.2021 9:16, 2 dny po konkurzu, 2 dny do RO

K.S. Jani,teď jsem mluvila s paní S********…
J.Č. Jako K*****???
K.S. Jo
K.S. Jindrovi se prý líbila jiná, než Magda …
J.Č. Nekeceeeeeeej! !!!!
J.Č. Jeziis to je suoer
J.Č. A nerekla ti k tomu nic? Ze by Jindra chtel jit do toho treba?
K.S. Říkala mi, že Magda na něho působila suverénně a vlastně i na K****, když vodila E*****, a ta co se mu líbila, že byla taková veselá, lidská …
K.S. Víc jsem před ní říkat nemohla
K.S. Ale aspoň něco, doufám, že to Jindrovi řekne.
J.Č. To si mela ale rict…Jindra je v rade!!!
K.S. Já vím, proto jsem se snažila naznačit co nejvíc!
J.Č. Divej ted do toho musis jit naplno!!! Bude te to stat na chvíli misto ale od zari budes zpet, kdyz vyhraje ta druha
K.S. Teď mi volal Tomáš.
J.Č. A dobre?
K.S. Pocit mám dobrý.
K.S. Jsem ráda, že zavolal!

pondělí 12.4.2021 9:17, den hlasování na radě obce

J.Č. dnes jsem mluvila s Jarkou S********** a ta mi rikala, ze mluvila s Katkou S********, ze davas vypoved. Uz to tu rozhlasuje…takze bacha no…je to tady hnus
J.Č. To je fena ta Jarka.
J.Č. A Katka taky…
J.Č. Divej zkus to ted vydrzet . Muzete uklidnovat to, ze od zari tam z cele te bandy zustane jen Cymbanikova…a tu mas u zadku!!
K.S. Jani, já nějak pořád doufám, jak jsem mluvila včera s panem Hlobilem
K.S. Nevíš, v kolik je ta rada?
J.Č. Verim…ale vyjdes jako vitez neboj. Vsechno se jim to vrati
J.Č. Je v 17 hodin…byva tak do 8 max…
J.Č. Neboj…hned ti napisu jak zjistim info
K.S. Myslím na to od rána, když mi pan Hlobil říkal, že to bude ráno řešit s tou paní ředitelkou (ZŠ – poznámka redakce) a starostkou.
J.Č. Noo jako muj bracha mi urcite vedet neda. Oni jako radni, by to spravne nemeli oznamit driv, nez kdyz to nedojde pisenmne uchazecum. Takze on je na toto pes a nic s nim nehne. Ale snad mi to da vedet mlady Peta Hlobil nebo Tom Marek

pondělí 12.4.2021 16:55, doba jednání rady obce

K.S. Teď mi volala Peťa, že jí to Jaruška taky říkala
K.S. Ta co neví, nepoví.
J.Č. Ty vole…to je sila
K.S. Asi si brousí zuby na místo učitelky
J.Č. Jen se bojím ze nekdo z rady vypustí me jmeno a je to v prdeli. Surala to hned roznese vsude
K.S. To si nemyslím, spíš padne moje jméno, s tím počítám.
K.S. Pořád ale spoléhám na rozhovor pana Hlobila s tou ředitelkou (ZŠ – poznámka redakce), že to bude pádný důvod a argument.

pondělí 12.4.2021 20:04, po skončení jednání rady obce

J.Č. Rada skoncila
J.Č. Bracha uz odjel…psala mi mamka
K.S. A co Tomáš? Nebo Petr?
J.Č. Nikdo nic zatim
K.S. A nemám zkusit napsati Tomovi já??
J.Č. Neee ma mi hned volat Peta Hlobil…musime vydrzet
J.Č. Kami uz to vim…
J.Č. Slíbila jsem, ze to nikomu nereknu. Ucitelky se to nesmi dozvedet driv od nekoho jineho nez od obce
K.S. Jani!
J.Č. Muzu ti verit???
K.S. Určitě
J.Č. Mela bych fakt problemy!!!
K.S. Já vím, o co jde, neboj se!
J.Č. Magda reditelkou neni
J.Č. Ani mamce atd…nikomu!!!!!
K.S. Je to Maruška?
J.Č. Ano je to Maruska
J.Č. Kdyby volali Hlobilovi tak delej ze nic nevis!!! Opravdu jeste jednou moc prosim!!!!
J.Č. Teto Kamilko ted nam tam prosim vydrz
J.Č. ani nevis jak jsem stastna ze to vyslo a ted nelituju, ze jsem do toho sla
K.S. Ať už na radě padlo cokoliv, jsem ráda, že jsem pomohla
K.S. Jak říkal pan Hlobil, důležité číslo byli tři.

úterý 13.4.2021 8:40, den po jednání rady obce

K.S. Kdybys náhodou mluvila s Péťou Hlobilem, můžeš se ho zeptat, jestli padly na radě nějaké jména? Jsem sice na ředitelku nachystaná, když se mě bude ptát, ale ať vím víc, když vím, co Magda dokáže!

úterý 13.4.2021 16:02, den po jednání rady obce

K.S. a fakt ji nezvolili?
J.Č. Nezvolili
K.S. volala mi Petra.
K.S. Jestli něco vím
K.S. Jakoby se z toho všeho chtěla vyvléct, víš, že ona vlastně nic neřekla, že se teď bojí o J******.
J.Č. presne tento pocit mam i ja a Janca O******** s ni kvuli tomu ani nekomunikuje!!! Dnes mi rekla, ze ma doma peklo, ze D**** po ni rve, ze tim ublizi J****. Masakr…ona to vsechno v podstate rozjela…uz jen to, ze na me hodila toho Tomase at to zaridim
J.Č. Jancu denne obvolavala at zajde za reditelkou, at zajde za starostkou…furt neco, byla pry uplne silnea…a ted tu prijde nejdulezitejsi dny a ona dela jakoby nic
K.S. Proto jsem ti dala svoje tel, ať můžu taky pomoct. Mrzí mě to, na ni, kdyby se do toho nevložil pan Hlobil, myslím si, že by to tak nedopadlo.
J.Č. Taky si to myslim, ze pan Hlobil mel velky vliv…
J.Č. Kami to je ted jedno, za sebe muzu rict, ze jsem udelala maximum, ty rozhodne taky a O******** taky!!! Zvladli jsme to…a ted uvidime.

středa 14.4.2021 20:49, 2 dny po jednání rady obce

K.S. Prosím tě, píše mi Peťa.
K.S. Ať se neprořeknu.
K.S. Prý už to ví, kdo vyhrál a že to ví i ty dotyčné.
J.Č. Ano vi to ode me. Uz je to ofiko…Marusce uz dosel dopis. Ale nerikej ze to vis ode me od pondeli. Rekni ze to vis dnes
K.S. Jasně, já jenom ať vím, jak reagovat

K.S. Prosím tě, píše mi Petra
K.S. Ne že se prořekneš
K.S. Psala jsem jí, že jsi mi to až teď napsala
J.Č. Anoo sak tu stejnou instrukci dostala i Janca…vite to az dnes a hotovo


Porovnejme si tuto FB komunikaci s tvrzeními pronesenými na jednání zastupitelstva č. 19, ve čtvrtek 6. května 2021.

17:28:43 Petr Hlobil st. Jednání konkurzní komise i jednání RO je neveřejné.
17:34:48 Petr Hlobil st. Posledně jsme tam něco napsali a řekli a skončilo to na sociálních sítích, že rozhodly pavlačové drby. Proto se … nezveřejnila žádná diskuze k tomuto bodu. Proč bysme to dělali? Protože cokoliv je řečeno, je použito proti vám.

17:38:39 Petr Hlobil ml. Protože byl vyhodnocen jako lepší.
17:38:40 Petr Žůrek Kým? Radou, těma třema radníma? Na základě čeho? Kde oni vzali ten mandát? Kde vzali tu odbornou věc?
17:39:00 Petr Žůrek Ale jak se k nim pěkně prosím mohly dostat, když jsou pouze a jen v té komisi a ti 3 lidi co hlasovali pro protinávrh v komisi neseděli, tak jak se k těm dokumentům mohli dostat.
17:39:12 Petr Hlobil ml. Komise jistě dává podklady radě …
17:39:24 Petr Žůrek Komise předkládá pouze jenom protokol.

17:44:42 Tomáš Marek Zjistil jsem si některé informace sám. A na základě těchto všech indícií a podkladů jsem vznesl protinávrh.
17:46:41 Tomáš Marek Oslovil jsem maminky a občany obce.

19:06:10 Petr Hlobil st. Já jsem nesháněl informace. Informace šly ke mně. Já jsem se nikoho na nic neptal. Informace šly ke mně a já jsem si tyto informace prověřil

(edit 15.6.2021) 19:04:02 Petr Hlobil st. … Já bych tady udělal velmi tlustou čáru a počkal si, jak to bude probíhat dál. My jsme, já to znovu opakuji a řeknu. Nebyly to pomluvy, drby, ale něco v obci takového v žádném případě ne. Bylo to každého z nás rozhodnutí a já vám to zopakuji ještě jednou. Dle nejlepšího vědomí a svědomí. A kdybych měl dnes hlasovat, tak bych hlasoval stejně. To na situaci nic nemění. … Nechejme čas a uvidíme. My jsme odpovědní za to, jak jsme vybrali.

Trojlístek věřil drbům místo rozhodnutí odborné komise

Po necelém roce trojlístek radních opět ignoroval výběr odborné konkurzní komise a politicky protlačil svou ředitelku MŠ na základě náhodně shromážděných drbů. Trojlístek si informace nesháněl, ale došly k němu od konkrétních osob. Jak byly informace závažné či věrohodné jsme se nedozvěděli. Na mnohokrát opakovanou otázku proč a na základě čeho se trojlístek rozhodnul odlišně od závěrů odborné konkurzní komise, jsme odpověď nedostali. Kolega to výstižně parafrázoval: „Proč? Protože můžeme!“

Absence argumentů vysvětlující jednání trojlístku byla záplatována hradbou mlčení, mlžení a pokusů o překrucování zákonů. Trojlístek se v podstatě vysmíval veřejné kontrole obecních politiků, ignoroval právo veřejnosti a zastupitelů na informace.

Sestřih videozáznamu bodů 3 a 9 ZO č. 19, kde se řešila problematika konkurzu na ředitelku MŠ si můžete pustit zde a k tomu text z oficiálního zápisu ZO č. 19, který ne vždy odpovídá tomu co se na zastupitelstvu odehrálo a řeklo. Originální videozáznam ZO č. 19 můžete shlédnout zde.

Osobně za zásadní považuji vystoupení ředitelky Zaviačičové se shrnujícím proslovem ke svému odchodu a okolnostem volby své nástupkyně. Videozáznam vystoupení můžete shlédnout zde, text si můžete přečíst zde.

Na okolnostech volby ředitelky MŠ, a předtím ZŠ, je čím dál zřejmější snaha vládnoucí skupinky omezit veřejnou kontrolu obecní samosprávy. Na jednu stranu tomu nahrává nezájem veřejnosti spolu s neznalostí problematiky a zákonů. Na druhou stranu je to aktivní snaha o umlčení oponentních a kritických hlasů. Jen namátkou: prohraný soud ohledně práva zveřejnit v periodiku KOSTKA text opozičního zastupitele, napadání žádostí o informace, ale třeba také rezignace zastupitelů, nebo šikana pomluvami při vyjádření odlišného názoru.

Ze záznamu dlouhého více jak 1 hodinu jsem vám vybral důležité pasáže spolu s přepisem textů. Samozřejmě původní videozáznam je taktéž k dispozici pro shlédnutí.

Odmítnutí veřejné obhajoby odlišné volby RO. (videozáznam 1)

17:22:58 Petr Žůrek Z hlasování moc nevyplývá, že by tam panovala na radě u vás nějaká shoda. Protože z pěti členů rady jeden hlasuje proti, jeden se zdrží, vy jako členka komise, a tři hlasují pro. Nikde tam není u toho protinávrhu nevidím, co vedlo k podání protinávrhu. Já jsem samozřejmě se dotázal. Zdá se mi, že stejně jako v případě ZŠ je tam nějaký nejasný rozpor. Já jsem se vás ptal tenkrát při hlasování ohledně ZŠ. Proč jste vy jako starostka nevyužila paragrafu 105 zákona o obcích. Já to s dovolením odcituji. „Starosta pozastaví výkon usnesení rady obce, má-li za to, že je nesprávné. Věc pak předloží k rozhodnutí nejbližšímu zasedání zastupitelstva obce“. Já si myslím, že to, když jste byla členka komise, nevím jak jste hlasovala nevím. Udělala jste návrh na radu, aby byla zvolena ta první v pořadí, kterou komise označila. A vzhledem k tomu, že přišel nějaký protinávrh, z informací mně dostupných neodůvodněný protinávrh. Já bych považoval za velmi vhodné, kdybyste to nenechala na pěti členech rady, respektive na třech členech, které přehlasovali ostatní dva. Abyste to předložila širšímu plénu zastupitelstvu. Zákon vám to umožňuje, je to legitimní, nikdo nikoho neobchází. Ale mohlo se tady veřejně, protože jednání zastupitelstva je veřejné. Mohlo se tady veřejně lidé k tomu vyjádřit, mohli si to vyslechnout, mohli i občané k tomu dát své náměty. A mohlo by to být průhlednější, legitimnější a více demokratičtější. Takže se ptám, proč jste to nedala.
17:27:17 Petr Žůrek Já nerozporuji, že rada obce má to právo. To nikdo nikdy neřekl, že mu to právo upíráme. Jenom je tady zvláštní, že se sejde osmičlená odborná hodnotící komise. Jednou na ZŠ, podruhé na MŠ. Osm lidí sem přijede, udělá si na to čas. Věnuje se životopisům, věnuje se koncepci jak ten uchazeč chce dál vést tu instituci. To vidí jen těch osm členů, nikdo jiný to nevidí. Předpokládám, že když je to osm lidí, tak je to dostatečně věrohodný výsledek když budou hlasovat. A potom pět členů rady, kteří v podstatě kromě vás nemají k dispozici informace z té hodnotící komise, rozhodne jiným způsobem. Já jim neupírám to právo, zákon to říká. Jenom se podivuji nad tím, že už podruhé se to stalo. A není nám zastupitelům srozumitelné, možná některým ano, způsob a důvod, proč došlo k té změně. A proto jsem říkal, že by bylo vhodné, když takové nejasnosti či nejednoznačnost názorů na radě je, přenést tuto možnost na zastupitelstvo.

Nezveřejníme to, protože by nás lidé kritizovali. (videozáznam 2)

17:28:43 Petr Hlobil st. Nesouhlasím s p. Žůrkem, že by se to mělo přenášet na zastupitelstvo. Pokud paní starostka neshledala žádný problém, který by jí k tomu vedl. Jednání konkurzní komise i jednání RO je neveřejné. A to má svoji logiku. Tak jak se baví konkurzní komise o jednotlivých uchazečích, tak i my na RO jsme se bavili o jednotlivých uchazečích. A řeknu, že by nebylo vhodné určité informace tady prezentovat na kameru, protože by to mohlo některé ty kandidáty poškodit. To není cílem zveřejňovat za každou cenu každý údaj. Takže je to neveřejné.
17:34:48 Petr Hlobil st. Posledně jsme tam něco napsali a řekli a skončilo to na sociálních sítích, že rozhodly pavlačové drby. Proto se nezveřejňuje zápis konkurzní komise a nezveřejnila se žádná diskuze k tomuto bodu. Proč bysme to dělali? Protože cokoliv je řečeno, je použito proti vám.

Proč? Protože můžem! (videozáznam 3)

17:32:46 Petr Měrka Nikdo nezpochybňoval právo rozhodnou a podobně. Všechno má svůj důvod, na tom se asi shodneme. Pokud se něco stane, není problém to vyargumentovat. V okamžiku, kdy kolegové měli návrh usnesení, který bylo podložený rozhodnutím nebo tím pořadím, který stanovila komise, šel protinávrh a my chceme kandidáta tohoto. Proč? Protože můžem. Protože ta argumentace třeba proč, i když ta dotyčná má o pár bodíků míň, ale zdá se nám lepší, na to co chceme. Souhlas. Všechno jde vysvětlit, vyargumentovat. Ale v podstatě protože můžem. Proto se na to asi chlapi ptaj. Jestli je to nějaký hlubší důvod, než že můžem.

Obec je veřejná správa pod kontrolou veřejnosti. (videozáznam 4)

17:35:27 Petr Žůrek Obec je veřejná správa pod kontrolou veřejnosti. Jakmile to budete dělat na radě, nedáte k tomu žádné zdůvodnění, nikdo se nic nedočte. Nikdo ani my jako zastupitelé ani jako veřejnost co mají právo na kontrolu a vědět jaké jste přinesli argumenty pro to, že jste změnili navržené usnesení. Ve chvíli kdy to bude tady na zastupitelstvu, všichni to uslyšíme. Tajné informace osobního charakteru se tady vůbec nemusí ventilovat, to se může rozdat zastupitelům na stůl. Nemusí se to zveřejňovat. A může tady vzniknout, tak jako minule u školy, veřejná diskuze, kde každý z radních, každý ze zastupitelů bude veřejně, před veřejností obhajovat svoje názory. Nemusíte nad tím pane Hlobile kroutit hlavou, je to veřejná správa pod kontrolou veřejnosti. Tentokrát jí tady máme. Normálně na zastupitelstvu není ani noha veřejnosti. Tentokrát přišla, protože veřejnost to zajímá. A mají právo vědět, proč volení zástupci z obce rozhodli tak jak rozhodli. Zatím jsme se nedozvěděli žádný důvod pro vaše rozhodnutí.

Informace jsem řekl paní ředitelce a ona je měla poslat dál. (videozáznam 5)

17:36:55 Petr Hlobil st. Já sám za sebe můžu říct, že mne osobně navštívila paní ředitelka a já jsem jí ty názory řekl. Nebudu je říkat na kameru. Paní ředitelka Zaviačičová u mne osobně byla, přišla se na to zeptat a já jsem jí na to odpověděl.
17:37:13 Petr Hlobil st. Ti co tleskají, su přesvědčený o tom, že to co jsem paní ředitelce řekl, že to poslala dál a oni to vědí. Pokud ne, ať se jí zeptají a ona jim to řekne.
17:37:27 Petr Žůrek Prosím pěkně, asi nechápete ten princip. Jednání zastupitelstva je veřejné, 7 dní dopředu oznamované, aby kdokoliv na něj, když bude chtít, mohl přijít. To že vy to řeknete mezi čtyřma očima paní Zaviačičové aby ona to řekla ostatním, tak to snad nepovažujete za veřejné sdělení. Veřejné sdělení je tady, na zastupitelstvu. A znova zopakuji, jestli tam budete tahat. Já respektuji právo Rady ze zákona, že má právo rozhodnout. To prosím vás už přestaňme tento argument se jím zabývat. Nám jde o to, jak a proč jste se rozhodli jinak než odborná komise.
17:38:11 Petr Hlobil ml. Tady zaznělo, jsou informace, které není vhodné říkat veřejně, můžou toho kandidáta poškodit. Stačí vám to takto?
17:38:19 Petr Žůrek Nestačí. My máme právo vědět,
17:38:25 Petr Hlobil ml. Vy máte právo na všechno
17:38:27 Petr Žůrek My máme právo vědět, proč byl zvolen někdo jiný, než navrhla odborná komise, kdo 6 let poveden jak ZŠ tak MŠ.
17:38:39 Petr Hlobil ml. Protože byl vyhodnocen jako lepší.
17:38:40 Petr Žůrek Kým? Radou, těma třema radníma? Na základě čeho? Kde oni vzali ten mandát? Kde vzali tu odbornou věc?
17:38:48 Petr Hlobil ml. Mandát na základě zákona.
17:38:53 Petr Žůrek Jako že oni četli životopisy a plány co ti lidi budou dělat, ty 3 radní.
17:38:58 Petr Hlobil ml. A vy to víte?
17:39:00 Petr Žůrek Já to nevím. Ale jak se k nim pěkně prosím mohly dostat, když jsou pouze a jen v té komisi a ti 3 lidi co hlasovali pro protinávrh v komisi neseděli, tak jak se k těm dokumentům mohli dostat. Můžete mi to vysvětlit?
17:39:12 Petr Hlobil ml. Komise jistě dává podklady radě, aby měla na základě čeho rozhodnout. Proč ta komise vzniká? Aby si to nechala pro sebe? Dává vám to smysl?
17:39:24 Petr Žůrek Ne. Protože nemáte pravdu. Komise neodevzdává radě ty plány, co jednotliví uchazeči předkládají. Nepředkládá životopisy. Komise předkládá pouze jenom protokol.
17:39:37 Petr Hlobil ml. Ale jsou tam i zástupci, kteří tam byli.
17:39:41 Petr Žůrek Já mluvím o tom trojlístku, který hlasoval pro změnu, a ten neměl k dispozici ty materiály.

Mluvit, hlavně mluvit. Co na tom, že to je fake news. (videozáznam 6)

17:48:04 Petr Hlobil ml. Já jenom abych zareagoval. Já si myslím, že tady není cílem konfrontovat rodiče vs. zastupitel. Jestli ve školce je něco špatně nebo dobře. Ale cílem bylo vybrat nejlepšího kandidáta a to je rozdíl. To není, že tento je špatný, to je vybrat nejlepšího. To je konkurz. A to přesvědčení, kdo je nejlepší může vznikat na spoustě faktorů. To není o tom jestli někdo někoho povzbuzuje, to je o tom, kdo je lepší. To je můj názor. A tady teďka řešíte jestli někdo něco řekl nebo neřekl. To je z mého pohledu bezpředmětný.
17:48:46 Petr Žůrek Já bych s dovolením na to reagoval. Na to kdo je lepší a nebo není lepší. Tak je zákon a je ustavena konkurzní komise z osmi lidí ze širokého spektra. Podívejte se na profese těch lidí, kdo tam je. A jestliže toto, tuto osmičlennou profesní skupinu, vyměníme za tři politiky z jedné vládnoucí strany, tak to asi nebude ten správný výběr.
17:49:10 Petr Hlobil ml. Vy sám víte, že konkursní komise řeší primárně zákony. Jak ten člověk se orientuje v zákonech, manažerské činnosti a podobných věcech. A zároveň potom až se to dostane před tu radu, tak rada tam může zakomponovat i jiné faktory. A to není jen manažerský pohled, ale třeba lidský, jak ten člověk působí, a tak dále. Spousta faktorů, které ta výběrová komise vůbec nebere v potaz. A taky ještě jedna věc, vy podceňujete jednu věc. Výběrová komise se sjede ze širokého okolí. Jsou to lidi, které tady v obci nežijí. Nebo nemají informace o ani tom kandidátovi, nežijí ani v té obci odkud jsou ti další kandidáti. Oni nejsou schopni je posuzovat v globálním pohledu. Oni posoudí faktor. Teďka na výběrovém řízení té jejich maturity. Vytáhnete si dobrou otázku, dáte si špatnou otázku. Ale neznamená to za jiných okolností, že by to nedopadlo jinak. To já s vámi úplně nesouhlasím.
17:51:44 Zdena Zaviačičová Já bych k tomu jen dodala, že komise ve které jsem byla i já jejím členem, vůbec neposuzovala jenom znalost zákonů. Byl tam psycholog, který pozoroval a hodnotil osobnost toho člověka. Byla tam ředitelka velké MŠ ze Zlína, která hodnotila projev. Hodnotila jakým způsobem ta MŠ se bude dál ubírat. Hodnotila pedagogické schopnosti a osobnostní schopnosti. Takže žádné jenom zákony. Na ty zákony se ptal pracovník kraje a Česká školní inspekce. Ostatní tam hodnotili osobnost těch lidí a všichni tito lidi dali někoho úplně jiného na první místo.

Dal protinávrh, protože měl indície; zeptal se nevíme koho a nevíme na co. (videozáznam 7)

17:44:42 Tomáš Marek Já bych to chtěl nějak urychlit, ať tady kolem tohoto bodu moc dlouho nediskutujeme. Návrh RO byl na základě konkurzního řízení. My jsme v rámci pěti lidí na radě každý si řekl svůj názor co si o tom myslí. Po těch názorech vyplynulo, že zřejmě 3 lidé z rady mají jiný názor než konkurzní komise. Proto vznikl ten protinávrh, který jsem dal já a na základě toho se hlasovalo. A jestli k tomu, když jsem dal protinávrh slyšel jsem některé informace od členů, kteří byli v konkurzu. Zjistil jsem si některé informace sám. A na základě těchto všech indícií a podkladů jsem vznesl protinávrh.
17:46:06 host Můžu se zeptat? Vy máte dítě v MŠ tady v Kostelci, že jste si zjišťoval ty informace.
17:46:41 Tomáš Marek Oslovil jsem maminky a občany obce.
17:46:50 host Je určitý počet dětí ve školce, kteří mají rodiče a asi bylo by i spravedlivé se zeptat všech a ne jen na názory jedné skupiny. Když potom podává někdo nějaký protinávrh.
17:47:07 Tomáš Marek Samozřejmě to asi je, ale bohužel jsem ty možnosti neměl.
17:47:15 host Já myslím, že všechny děti jsou z Kostelce, a asi by to nebyl problém. Když se tady řeší taková docela vážná věc, důležitá.
17:47:25 Tomáš Marek Možná by to nebyl problém.
17:47:31 host Tome ty znáš, kromě novějších rodičů ve školce, znáš myslím většinu. Na většinu máš nějaký kontakt, nebo se s nimi aspoň potkáváš. Takže by bylo vhodné, aby ses alespoň s těma který znáš osobně o tomto pobavil. Když teda sbíráš, nebo jsi kontaktoval některé z rodičů.

Drby od informátora šly ke mně. (videozáznam 8)

19:06:10 Petr Hlobil st. Situace nastala taková, že se ke mně dos … Já jsem nesháněl informace. Informace šly ke mně. Já jsem se nikoho na nic neptal. Informace šly ke mně a já jsem si tyto informace prověřil, to bylo všechno. A na základě toho já jsem se rozhodoval. To znamená to co doporučila konkurzní komise. Já jsem nepotřeboval další informace, já jsem měl dostatečné in … A nikoho jsem se neptal. Informace šly ke mně. Já jsem nikoho neobcházel prosím vás řekněte mně. Proč bych to dělal?

Lží zdůvodnil podvůdek

Když na zastupitelstvu č. 16 Ing. Petr Hlobil starší vystoupil v bodě 14 diskuze se svou verzí obhajoby k příspěvku „Takový malý podvůdek“, použil k tomu hned několik lží. Možná nepočítal s tím, že nakonec získám dokumenty, o které svou lež opíral. Jeho odhodlání, dobrovolně se před lidmi usvědčit ze lži, mi přijde až masochistické. Za ta léta musel přece vědět, že se k důkazním dokumentům dříve či později dostanu.

Pan Hlobil starší lhal o existenci PD, když 1.3.2018 podepisoval smlouvy se soukromými majiteli pozemků. Projektová dokumentace prokazatelně vznikla až o 7 měsíců později. Pan Hlobil starší lhal, že na pokácení stromů na pozemcích soukromých majitelů žádné další zmocnění nepotřebuje. Zákon nezbytně vyžaduje plnou moc, která ve spise není. Moje věta z příspěvku „Takový malý podvůdek“ nabývá pro majitele pozemků a občany naší obce rozměru důraznějšího mementa: Ověřujte si a dávejte si pozor, co vám z obce slíbí, co obci podepíšete a jaké budou reálné následky.

Lež první

Ing. Petr Hlobil starší si předem připravil graficky zpracované vyjádření k příspěvku Takový malý podvůdek a nechal ho uvést do zápisu ze zastupitelstva č. 16. V textu pro svou obhajobu uvádí první lež v tvrzení, že při podpisu souhlasů s majiteli pozemků 1.3.2018 byl k dispozici projekt, jehož se smlouva týkala.

Ve lživé odpovědi se sice Ing. Petr Hlobil starší kulantně vyhnul uvedení konkrétního data a mlhavě uvádí, že projekt byl vypracován v roce 2018. To ovšem nic nemění na pravdivosti mého původního tvrzení, že majitelé soukromých pozemků při podpisu souhlasu 1.3.2018 nemohli projekt vidět. Jednotlivé dokumenty projektu nesou datum vytvoření 4. nebo 5. října 2018; v obsahu jednotlivých dokumentů je uváděno datum září 2018.

Dokumenty jsem získal dle návodu Ing. Petra Hlobila staršího: projekt je součástí předávacího protokolu starosty ze dne 4.12.2018. Na základě žádosti o poskytnutí informací jsem si vyžádal předávací protokol starosty ze dne 4.12.2018 se všemi přílohami a obdržel jsem výše uvedené dokumenty PD ze září 2018, respektive soubory vzniklé projektantkou nesoucí datum 4. a 5. října 2018. Z poskytnutých důkazních dokumentů je nepochybné, že Ing. Petr Hlobil starší opakovaně lhal o skutečnosti, že majitelé soukromých pozemků měli k datu podpisu smlouvy 1.3.2018 možnost seznámit se s projektovou dokumentací. Majitelé dotčených pozemů se nemohli seznámit s projektovou dokumentací, protože ta vznikla až v měsíci září a říjnu 2018, více jak půl roku po podpisu smlouvy.

Proces vyžádání předávacího protokolu provázely obstrukce a nezákonný postup ze strany povinného (Obec Kostelec u Holešova, úřední osoba RNDr. Marcela Pospíšilíková). Abych obdržel požadované dokumenty, musel jsem podat 2 stížnosti, z nichž jednu rozhodoval Krajský úřad Zlínského kraje. Žádost o informace byla podána 30.12.2020, poslední požadovaný dokument byl poskytnut 16.3.2021. Ze zákona má být žádost vyřízena do 15 dnů, zde jsem čekal 76 dnů.

 • 30.12.2020 podána žádost o poskytnutí předávacího protokolu starosty ze dne 4.12.2018 včetně všech příloh
 • 14.1.2021 (doručeno 15.1.2021) byl obcí poskytnut předávací protokol starosty ze dne 4.12.2018; do příloh jsem si měl na obec dojít pouze nahlédnout (takovou možnost zákon nepřipouští)
 • 21.1.2021 jsem podal stížnost, protože zákon nepřipouští poskytnutí informací formou „přijďte se na dokumenty podívat k nám na úřad“; dokumenty musí být poskytnuty v listinné formě, elektronické podobě, nebo odkazem na již zveřejněný dokument
 • 8.2.2021 (doručeno 10.2.2021) Krajský úřad Zlínského kraje rozhodnul o mé stížnosti tak, že plně vyhověl mé stížnosti a přikázal obci dokumenty poskytnout v elektronické formě, jak jsem požadoval
 • 15.2.2021 telefonický dotaz p. Pospíšilíkové, jaké dokumenty chci poskytnout
 • 15.2.2021 moje písemná odpověď na telefonický dotaz p. Pospíšilíkové s upřesňujícím seznamem požadovaných dokumentů
 • 24.2.2021 (doručeno 25.2.2021) druhé částečné poskytnutí dokumentů obcí
 • 11.3.2021 jsem podal druhou stížnost, neboť byly poskytnuty verze dokumentů, které nemohly v době předávacího protokolu 4.12.2018 ještě existovat
 • 16.3.2021 poskytnutí třetí části dokumentů, kromě jiného PD na revitalizaci zeleně
Lež druhá

Druhá lež v textu Ing. Petra Hlobila staršího spočívá v jeho tvrzení, že „obec od majitelů žádné další zmocnění nepotřebovala“.

Obec zmocnění potřebovala pane Hlobile starší, protože to vyžaduje zákon č. 500/2004, Správní řád. Konkrétně § 33:

Zastoupení na základě plné moci

 • Účastník si může zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí. Plnou moc lze udělit i ústně do protokolu. V téže věci může mít účastník současně pouze jednoho zmocněnce
 • Zmocnění může být uděleno
 • a) k určitému úkonu, skupině úkonů nebo pro určitou část řízení,
  b) pro celé řízení,
  c) pro neurčitý počet řízení s určitým předmětem, která budou zahájena v určené době nebo bez omezení v budoucnu; podpis na plné moci musí být v tomto případě vždy úředně ověřen a plná moc musí být do zahájení řízení uložena u věcně příslušného správního orgánu, popřípadě udělena do protokolu, nebo
  d) v jiném rozsahu na základě zvláštního zákona.

Ke kácení stromů musí majitel pozemku ze zákona podat žádost. Ve správním řízení o kácení stromů se může majitel nechat zastupovat pouze na základě plné moci s uvedením konkrétního úkonu (kácení stromů v tomto konkrétním případě). Pokud je plná moc vystavena pro neurčitý předmět nebo bez omezení v budoucnosti, musí být plná moc navíc úředně ověřena a uložena u správního orgánu. Nic z toho ve spisu není. Ani plná moc soukromých majitelů na pokácení konkrétních stromů, ani úředně ověřená plná moc s nespecifikovaným obsahem. Pan Hlobil starší lže, a na majitelích soukromých pozemků se dopustil podvodu, když je obec zastupovala ve správním řízení bez jejich písemného zmocnění.

Jen připomínám souvislosti, že se jedná o „Smlouvu provést stavbu“ mezi obcí a soukromými vlastníky pozemků. Předmětem smlouvy je obnova chodníku a zeleně na pozemku soukromého vlastníka. Až potud je to OK. Jenže ještě než započne stavba (obnova zeleně) je nutné pokácet stromy. A o to je třeba požádat správní úřad, který musí zahájit správní řízení a v něm rozhodnout o pokácení. Teprve po pravomocném rozhodnutí může stavba (obnova zeleně) začít a stromy se mohou pokácet. Žádost o pokácení podává majitel pozemku, který je dále účastníkem řízení. Tak jako třeba v případě stavebního řízení na vydání stavebního povolení pro stavbu (oprava chodníku). Pro případ stavebního řízení obsahuje smlouva v bodě IV. 1. souhlas majitele.

Jenomže žádné jiné zmocnění ve smlouvě není, zvláště pro správní řízení ohledně kácení stromů. Ani smlouvu samotnou nelze považovat za zmocnění pro zastupování ve správním řízení na kácení stromů. Proč? Protože o kácení stromů a podání žádosti správnímu orgánu není nikde ve „Smlouvě o provedení stavby“ nic uvedeno. Z formulace „obnova zeleně na pozemku“ se požadované zmocnění také nedá dovodit.

Závěrem bych se chtěl ještě pozastavit u nefér argumentace p. Hlobila staršího, kterou pociťuji jako podraz na majitele soukromých pozemků. Aby si Ing. Petr Hlobil starší zachránil svou kůži, argumentuje že si majitelé smlouvu mohli a měli řádně prostudovat.

Já to vnímám tak, že Ing. Petr Hlobil starší v roli starosty obce zneužil důvěru soukromých majitelů pozemků při podepisování smlouvy.

ZZO č. 19 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 19 konaného dne 6. května 2021 v Sokolovně obce Kostelec u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení zasedání zastupitelstva a schválení programu jednání. Délka 5:44.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZZO č. 18. Délka 7:36.

Bod 3 programu: informace o činnosti obce. Délka 1:09:20.

Bod 4 programu: zadávací dokumentace veřejné zakázky rekonstrukce Domu seniorů. Délka 4:39

Bod 5 programu: veřejnoprávní smlouvy. Délka 2:58.

Bod 6 programu: rozpočtová opatření č. 1/2021 a 2/2021. Délka 2:12.

Bod 7 programu: kanalizace garáží Zahájí. Délka 16:16.

Bod 8 programu: informace MV k poplatkům za uzavírání sňatků. Délka 1:33

Bod 9 programu: diskuze. Délka 35:17.

Bod 10 programu: závěr. Délka 0:35.

Zápis ze ZZO č. 19 naleznete zde.

MV: starostka porušila zákon

Ministerstvo vnitra České republiky doručilo v úterý 13. dubna 2021 starostce obce Kostelec u Holešova RNDr. Marcele Pospíšilíkové dokument, v němž konstatuje porušení zákona – povinnost mlčenlivosti. K porušení zákona došlo v periodiku KOSTKA č. 1/2021 v jejím textu „Příspěvek starostky obce“.

Dokument MV ČR se bezprostředně dotýká našeho spolku Aktivní Kostelec z.s. a dá se ze strany obce očekávat obranná dezinterpretace obsahu a smyslu textu Ministerstva vnitra. Proto jsme napsali tento příspěvek, kde předkládáme podstatné pasáže z dokumentu Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly MV ČR č.j. MV-45659-3/ODK-2021.

V úvodu svého dokumentu MV ČR uvádí souvislosti správního řízení a z něj vyplývající povinnosti pro úřední osoby správního orgánu – obecního úřadu Kostelec u Holešova. Z platných zákonů vyplývá pro úřední osoby provádějící úkony správního řízení povinnost mlčenlivosti, jak je uvedeno v § 15 odst. 3 Správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.).

Dále je pak v dokumentu citován obsah dotčeného § 15 odst. 3 Správního řádu:

Oprávněné úřední osoby jsou povinny zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděly v souvislosti s řízením a které v zájmu zajištění řádného výkonu veřejné správy nebo v zájmu jiných osob vyžadují, aby zůstaly utajeny, nestanoví-li zákon jinak. Této povinnosti jsou oprávněné úřední osoby zproštěny jen z důvodů stanovených zvláštním zákonem nebo vysloví-li souhlas osoba, jíž se předmětná skutečnost dotýká. Ustanovení zvláštních zákonů o zproštění povinnosti mlčenlivosti tím nejsou dotčena.

MV ČR v textu dokumentu popisuje obsah pasáží z příspěvku starostky, na které zaměřilo svou pozornost. Kromě jiného i proto, že se týkaly našeho spolku Aktivní Kostelec z.s..

Dále se dokument MV ČR zabývá, na jaké skutečnosti podnět poukazuje.

V další části textu dokumentu pak MV ČR konstatuje důvodnost podané námitky spolu s popisem odůvodňujícím toto konstatování.

V textu se dále MV ČR věnuje postupům, jak může být porušení povinnosti dle § 15 odst. 3 správního řádu postihováno.

V závěru dokumentu MV ČR je zopakována výroková část o porušení zákona doprovozená výzvou, aby obec v budoucnu od takového jednání upustila.

Očekáváme, že Kontrolní výbor se spolu se zastupitelstvem obce Kostelec u Holešova bude dokumentem a zjištěným porušením zákona zabývat. Veřejné vyjádření respektu vůči zákonu, úcty k dodržování zákonných pravidel, je v rámci této kauzy pro vnímání veřejností nanejvýš vhodný a správný krok.

ZZO č. 18 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 18 konaného dne 6. dubna 2021 v Sokolovně obce Kostelec u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení zasedání zastupitelstva a schválení programu jednání. Délka 18:54.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZZO č. 17. Délka 6:58.

Bod 3 programu: informace o činnosti obce. Délka 16:55.

Bod 4 programu: výsledek veřejné zakázky rekonstrukce tělocvičny ZŠ. Délka 6:34

Bod 5 programu: investiční záměry obce – dotace. Délka 22:17.

Bod 6 programu: veřejná zakázka II na rekonstrukci tělocvičny ZŠ. Délka 4:23.

Bod 7 programu: pravidla Dům seniorů. Délka 23:54.

Bod 8 programu: diskuze. Délka 15:44.

Bod 9 programu: závěr. Délka 0:36.

Zápis ze ZZO č. 18 naleznete zde.

Plačka

Na dvou a půl stranách se paní Pospíšilíková rozepsala, proč za 13 měsíců nedokázala, údajně kvůli Žůrkovi a spolku Aktivní Kostelec, zabezpečit legitimní pokácení zdravotně poškozených stromů padajících na elektrické vedení. Plakala, že musí udělat správní řízení, že na základě její výzvy někdo navrhne předložení chybějících důkazů, že si někdo dovolí využít své zákonné právo ve lhůtě se odvolat, že si někdo hned nevyzvedne poštu. Žádná zmínka o tom, že Žůrek a jím zastupovaný spolek nic neporušil. Že zbytečně promarnila čas, že žádosti byly podány neodůvodněné a příliš pozdě. Na stránkách periodika KOSTKA se zkusila široce vyplakat a posbírat body od občanů s podobnou nízkou znalostí zákonů či procesu správního řízení. Sama na sebe přitom v článku uvedla usvědčující důkazy o nezvládnutí akce.

Pokud někdo či něco mělo vliv na protahování správního řízení ohledně kácení stromů mimo les, tak to rozhodně nebyl spolek Aktivní Kostelec z.s.. Vliv na protahování řízení měli předně žadatelé se svými pozdně podanými žádostmi (konec října 2020) a nedoložením odborných posudků odůvodňujících kácení. Dále ke zbytečnému protahování došlo nesprávným vyhotovením dokumentů správním orgánem. V neposlední řadě správní orgán při časovém rozvržení scénářů správních řízení nepočítal s uplatněním zákonných nároků účastníků řízení. Největší vliv na možnost včas zahájit kácení měl nesprávný výklad správního orgánu ohledně nabytí právní moci výrokové části I. rozhodnutí povolující kácení 6 stromů.

První důkaz, najdete hned v úvodu článku periodika KOSTKA č. 1/2021: „Prvním krokem OÚ, v únoru 2020 po opakovaných haváriích …“. V únoru 2020 začala problém řešit a v době uzávěrky čísla 1/2021, 24. února 2021 problém neměla vyřešený. Přesněji ještě 26. března 2021 většina stromů povolených ke skácení (č. 5, 6, 8, 10, 12) stála.

Vůbec jsme z textu nepochopili, proč se p. Pospíšilíková šla ptát na Městský úřad do Holešova, jestli musí udělat správní řízení na povolení kácení stromů. Jako spolek Aktivní Kostelec z.s. jsme byli v obci od února 2017 do současnosti účastni celkem 15ti správních řízení ohledně kácení stromů rostoucích mimo les. Navíc spousta těchto řízení proběhla bez naší účasti. Vážně máme věřit tomu, že si paní Pospíšilíková nepamatuje, co za uplynulé 4 roky obec na toto téma dělala? Vážně máme věřit, že se úřední osoba paní Pospíšilíková musí jít zeptat, zda na pokácení stromů musí udělat správní řízení, když to předtím obec běžně dělala a dělá? Možná to bude fungovat u neznalých občanů, u kterých si postěžuje, jak to má těžké. Ale zákony a svoje povinnosti tímto pláčem nezmění. Připomínám, že toto správní řízení je vedeno v zastoupení státu (tzv. přenesená pravomoc). Paní Pospíšilíková v něm nevystupuje jako starostka obce, ale jako státní úředník. Řízení je vedeno podle zcela jiných zákonů, než když rozhoduje samospráva obce (rada, zastupitelstvo).

Druhý důkaz, který na sebe paní Pospíšilíková uvedla, se týkal konce října 2020, kdy se probudila k aktivitě a byly podány žádosti o kácení. Odůvodnění žádostí bylo nevěrohodné, či spíže žádné – chybělo doložení jakéhokoliv posudku. Žádosti byly podány nepochopitelně pozdě a v nevhodnou dobu. Popisovaná choroba jasanů se primárně posuzuje z olistění. Žádosti o kácení jsou tak od samého počátku odsouzené k problémům, protože díky absenci olistění nelze v zimě provést přezkoumatelný posudek. Dá se zvolit náhradní způsob zjištění chorob jasanů, což AOPK ve svém posudku udělala. V tomto bodě by paní Pospíšilíková měla kritku směřovat jiným směrem. Chybu neudělal spolek Aktivní Kostelec z.s., ale žadatelé pozdním podáním s absencí posudku. Správní řízení lze zahájit až po podání žádosti. O účast ve správním řízení může spolek Aktivní Kostelec z.s. požádat až po jeho zahájení. Jinými slovy do 27.10.2020 náš spolek neměl vůbec žádný vliv na to, zda a kdy budou stromy pokáceny.

Třetí důkaz si vyrobila paní Pospíšilíková nepravdivostí svého tvrzení v článku: „… kácení stromů bylo možné provést tak, jak to umožňuje zákon, t.j. v nevegetačním období od října 2020 do března 2021.“ Měla by si lépe přečíst zákon č. 114/1992 Sb., prováděcí vyhlášku k tomuto zákonu č. 189/2013 Sb. a další materiály na webu České inspekce životního prostředí. Budu vstřícný a paní Pospíšilíkové odcituji z dokumentu ČIŽP, aby příště nemusela mystifikovat lidi, když si jim veřejně stěžuje.

Období vegetačního klidu
Přesné datum vegetačního klidu dřevin není právními předpisy stanoveno a ani stanovit nelze, vyhláška pouze říká, že jde o období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny. V praxi se povoluje kácení nejčastěji od 1. listopadu do 31. března. Každý druh dřeviny dosahuje vegetace v jiné době a rovněž je nutné počítat s výkyvy počasí.

Čtvrtý důkaz paní Pospíšilíkové spočívá v citaci našich námitek k podkladům správního řízení.

Autorka u čtenářů navozuje negativní konotaci, že podáním návrhu správnímu orgánu na doložení důkazů, jsme se negativně stavěli k podkladům správního řízení a vyvolávali prodlužování správního řízení. Spolek Aktivní Kostelec z.s. přitom konal dle poučení paní Pospíšilíkové a v souladu se zákonem (§ 36 odst. 1 správního řádu).

V rámci správního řízení jsme podali návrh, kterým jsme přiměli správní orgán k vypracování chybějícího přezkoumatelného posudku, na základě nějž bylo rozhodnuto o kácení 6 stromů namísto požadovaných 30 stromů. Náš spolek zabránil, aby bylo bez věrohodného důkazu vydáno rozhodnutí. Tím jsme výrazně zkrátili proces správního řízení. Bez odborného posudku by odvolací orgán (Krajský úřad Zlínského kraje) rozhodnutí Obecního úřadu obce Kostelec u Holešova s vysokou pravděpodobností zamítnul, jak se stalo 5. listopadu 2020 v případě smrku pichlavého (č.j. KUZL 72761/2020, sp. zn. KUSP 72761/2020 UPŽP).

Pátý důkaz přinesla paní Pospíšilíková v osočování a šikanování spolku. Kdy si vyzvedneme dopis na poště nebo v datové schránce je naše svobodná vůle, do níž vám, paní Pospíšilíková, vůbec nic není. Zda si dovolíme podat odvolání, je naše nezadatelné právo, což by paní Pospíšilíková měla vědět nejlépe. Protože text poučení o právu podat odvolání, jste do dokumentu Rozhodnutí napsala vy. Odvolání jsme podali v zákonném termínu, byť ke konci lhůty. Měli jsme k tomu objektivní důvody se sháněním patřičných podkladů spolu s konzultací s dalšími odborníky. Že na našem odvolání bylo něco pravdy, svědčí Rozhodnutí odvolacího orgánu (Krajský úřad Zlínského kraje), který změnil část původního Rozhodnutí prvostupňového správního orgánu (Obecní úřad Kostelec u Holešova).

Za podobně nepřijatelné osočování a šikanu považujeme další část sdělení paní Pospíšilíkové, kdy se v negativních souvislostech vyjadřuje k našim uplatněným právům na podání odvolání proti usnesením. Usnesení nebyla označena spisovou značkou a nebylo konkrétně specifikováno, jakých správních řízení se usnesení týkají. Při odvolání jsme opět postupovali podle poučení z dokumentů usnesení, které napsaly oprávněné úřední osoby Obecního úřadu Kostelec u Holešova. To, že naše odvolání proti usnesením byla oprávněná a dávala smysl, potvrdil sám správní orgán, kdy vyhověl podanému odvolání a sám vydal opravné usnesení.

Podobně konal odvolací správní orgán Krajského úřadu Zlínského kraje, který původní usnesení zrušil a věc vrátil Obecnímu úřadu Kostelec u Holešova k novému projednání.

Je nepřijatelné, aby paní Pospíšilíková, vystupující jako úřední osoba, osočovala a šikanovala náš spolek. Svým konáním porušuje Listinu základních práv a svobod, konkrétně Čl. 3 odst. 3 „Nikomu nesmí být způsobena újma na právech pro uplatňování jeho základních práv a svobod.“. Spolek Aktivní Kostelec z.s. pouze uplatňoval své právo zaručené Listinou v Čl. 2 odst. 3 „Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.“. Paní Pospíšilíková, jako zastupitelka obce, skládala slib, že se bude „… řídit Ústavou a zákony České republiky.“. Nejenže obsahem textu porušuje svůj slib zastupitele, ale navíc tak činí v rámci výkonu pravomoci úřední osoby (§ 103 odst. 4 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb.).

Šestý důkaz je v samém závěru textu. Svou subjektivní interpretací paní Pospíšilíková zkresluje pravdu a snaží čtenářům podsunout negativní význam našich aktivit.

Hodnotící soudy úřední osoby paní Pospíšilíkové nepatří do informací o obci dle § 103 odst. 4 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., zvláště když nejsou podloženy žádnými důkazy. Naopak spolek Aktivní Kostelec z.s. svým návrhem přiměl správní orgán k vypracování přezkoumatelného posudku a zabránil prodlužování správního řízení, jak je popisováno v bodě čtvrtého důkazu. Rozhodnutí bez věrohodného důkazu by nejspíš čekalo zamítnutí od Krajského úřadu a prodloužení procesu správního řízení, jak si Obecní úřad „vyzkoušel“ v listopadu 2020.

Sedmý důkaz spočívá v pravdu zkreslujícím názoru paní Pospíšilíkové ohledně odmítnutí návrhu na provedení tahových zkoušek z finančních důvodů. Po vyhotovení posudku AOPK se náš návrh stal ještě více zásadnější. Posudek AOPK z 30ti posuzovaných stromů shledal 19 jedinců zcela zdravých, přičemž hrozba pádu stromů do vedení VN nadále trvá. Příčinu pádů stromů (a tedy i důvody k pokácení) je třeba hledat i jinde, než čistě ve zdravotním stavu stromů. Proto jsme navrhovali tahové zkoušky, které by se logicky aplikovaly pouze na zdravé stromy. Potvrdila by se, či vyloučila, odolnost proti pádu stromů při nárazovém větru. Náš požadavek vycházel z minulých havárií pádů stromů, které se odehrály při mimořádných povětrnostních podmínkách a silném nárazovém větru. Druhým důvodem pro požadavek tahových zkoušek je skutečnost, že stromy jsou velmi vzrostlé (až 25 m) s věkem přes 100 let, tedy s větším rizikem pádu při nárazovém větru. Finanční stránku provedení tahových zkoušek považujeme za podružnou ve srovnání s potenciálními škodami občanů obce způsobenými výpadky EE či poškozováním vedení VN.

V osmém důkazu se paní Pospíšilíková ve svém sdělení zásadně dotkla dobrého jména spolku Aktivní Kostelec z.s.. V negativní konotaci čtenářům popisovala, že pokácení 6 stromů povolených rozhodnutím Obecního úřadu Kostelec u Holešova se do konce března nestihne, ačkoliv na kácení má zajištěnou firmu. Rozhodnutí o kácení stromů (výrok I.) nabylo právní moci bezprostředně po 2. únoru 2021. (*EDIT 5.5.2021 viz konec příspěvku*)

Na pokácení stromů od pravomocného rozhodnutí měla obec k dispozici téměř 2 měsíce času a pokud měla skutečně zajištěnou firmu, skácení 6 stromů by neměl být sebemenší problém i kdyby bylo nutné vyčkávat na vhodné klimatické podmínky. Naše odvolání směřovalo proti části III. výroku rozhodnutí (náhradní výsadba), nikoliv proti části I. výroku rozhodnutí (povolení kácení stromů).

Z textu sdělení vyplývá, že ohledně nabytí právní moci rozhodnutí o kácení (výrok I.) paní Pospíšilíková nesprávně čekala na vyřízení odvolání Krajským úřadem Zlínského kraje. Tento nesprávný postup paní Pospíšilíkové spočívající v nedostatečné procesní znalosti Správního řádu potvrdil Krajský úřad Zlínského kraje hned dvakrát. Poprvé v textu odůvodnění rozhodnutí o odvolání („Odvolání směřovalo proti části III. výroku rozhodnutí týkající se náhradní výsadby. Tato část výroku byla na základě podaného odvolání změněna.“).

Podruhé v dokumentu o poskytnutí informací ohledně nabytí právní moci rozhodnutí („Informaci o datu nabytí právní moci výrokové části I. rozhodnutí Obecního úřadu Kostelec u Holešova nemá krajský úřad k dispozici. Datum nabytí právní moci této části rozhodnutí stanovil Obecní úřad Kostelec u Holešova podle data doručení rozhodnutí.“).

Nesprávnost konání paní Pospíšilíkové si lze ověřit v textu § 82 odst. 3 Správního řádu.


V dlouhém textu zanikla zásadní informace, kterou paní Pospíšilíková občanům příliš nezdůrazňovala. Z původního neodůvodněného požadavku o pokácení celkem 30 stromů, je povoleno kácení jen 6ti stromů. AOPK popsala rozsáhlá poškození u 4 stromů, drobná poškození u 4 stromů a snížení vitality bez defektů u 3 stromů. Tedy 11 z požadovaných 30. Zbylých 19 stromů vyhodnotil posudek AOPK jako zdravé. Obecní úřad rozhodnul o kácení 6 stromů. V každém případě zůstává pro nás nezodpovězená otázka, proč bylo požadováno kácení 30 stromů, když většina byla vyhodnocena jako zdravých?

Myslíme, že tento případ pěkně ukazuje, jak je nutná veřejná kontrola orgánů státní správy a samosprávy. Tedy kontrola námi, občany či spolky. Orgán obecní samosprávy (obec) bez minimálního zdůvodnění a doložení požádá o pokácení stoletých stromů. O žádosti rozhoduje v podstatě ten samý orgán státní správy (obecní úřad v přenesené pravomoci státu). Paní Pospíšilíková, jako starostka obce, má v této hře dvojroli – jedná za žadatele a zároveň za orgán státu, co vydává rozhodnutí. Nic na tom nemění, že jako oprávněná úřední osoba byl (neoprávněně – dle stanoviska MV ČR č.j. MV-190925-4/ODK-2020 ze dne 21. prosince 2020) v tomto konkrétním případě ustanoven Ing. Petr Hlobil starší. Jestliže žadatel podá žádost špatně či nedostatečně (nedodá důvody, podklady), správní orgán to nezamítne, protože paní Pospíšilíková si sama sobě problémy dělat nebude. Přezkoumat Rozhodnutí může nadřízený úřad (Krajský úřad Zlínského kraje), ale někdo se musí odvolat. A ten někdo je žadatel – starostka ve své dvojroli. Vidíte tu absurditu? Proto jsme založili spolek Aktivní Kostelec z.s., aby mohl být účastníkem řízení a měl právo se zeptat, navrhnout udělání posudku, odvolat se, vykonávat veřejnou kontrolu orgánu státní správy. Totiž nikdo jiný to za nás, občany obce Kostelec u Holešova, neudělá. Je to naše obec, jsou to naše stromy, je to naše zdravé životní prostředí. Jestli si necháme nekontrolovaně pokácet a zplundrovat Kostelecký les či stromy v intravilánu obce, budou nám občanům obce v létě chybět ochlazující zóny a ptáci nebudou mít kde hnízdit. A bude trvat mnoho let, než se nám obec opět zazelená vzrostlými stromy. U lesa to pak bude trvat i desítky let. Tak abychom si zelených stromů během našeho života ještě užili, nebo se toho alespoň během našich životů dožili.


EDIT k bodu 8, 5. května 2021

Po publikování článku jsme obdrželi odpověď od Krajského úřadu Zlínského kraje na vyžádané informace ohledně nabytí právní moci. JUDr. Hulínová v dokumentu uvádí, že předchozí poskytnuté informace ze 2 dokumentů Krajského úřadu nebyly správné. Rozhodnutí Obecního úřadu Kostelec u Holešova nabylo právní moci 5. respektive 15. března 2021, jak uvádí p. Pospíšilíková ve své poskytnuté informaci. JUDr. Hulínová v dokumentu vyjadřuje omluvu, kterou tímto přenášíme k paní Pospíšilíkové.

Faktem zůstává, že na pokácení 2 stromů bylo časové okno 25 dnů, na pokácení 4 stromů pak časové okno 16 dnů.

Sběratel

V posledních dvou číslech Kostky publikoval p. Hlobil st. v rubrice Fórum zastupitelů citáty osobností. Nic proti sběratelskému hobby p. Hlobila st., ale takovéto příspěvky by měly být uveřejňovány vedle pěstování rajčat či chovu králíků. Nikoliv v rubrice určené pro zastupitele, kde ze zákona mají právo na otištění textu týkajícího se obce.

Z veřejně dostupných informací lze dohledat, že šíře sběratelského portfolia p. Hlobila st. kromě citátů obsahuje ještě pranostiky, což si můžeme připomenout z minulých vydání periodika KOSTKA. Aby nedošlo k mýlce: nemám nic proti sběratelským a hobby aktivitám. Z dětství si pamatuji, že mnoho z nás sbíralo citáty, výroky nebo pranostiky. Jak jsme pobírali více rozumu, znalostí a životního rozhledu, postupně jsme opuštěli toto sběratelství, protože jsme si zformovali vlastní názory, myšlenky či postoje k životu, které jsme se naučili prezentovat svému okolí. Ti obratnější z nás si pak již nemuseli při prezentaci svých názorů pomáhat myšlenkami cizích lidí.

Jak jsem uvedl, nemám vůbec nic proti hobby či sběratelství. Určitě může být zajímavé podělit se o výsledky sportovních, kulturních či zájmových aktivit. Dozajista se najdou čtenáři, kteří si se zálibou přečtou o pěstitelském či chovatelském úspěchu občana obce. Ostatně redakční rada je hladová po takovýchto informacích, když sama na straně 12 čísla 1/2021 periodika KOSTKA půstránkovým inzerátem vybízí k zaslání příspěvků.

V příspěvku „Kostelecké papalášství“ jsem 28. ledna 2021 publikoval názor, že citáty 4 osobností publikované p. Hlobilem st. v čísle 4/2020 periodika KOSTKA nepatří do rubriky Fórum zastupitelů. I přesto, že pan Hlobil st. své další citáty v čísle 1/2021 periodika KOSTKA uvodí textem z programu jeho kandidátky z roku 2014 „usilovat o lepšího člověka“, nic to nemění na skutečnosti, že to nepatří do rubriky Fórum zastupitelů. Konkrétně proto, že není naplněn požadavek zákona, aby se text týkal obce. Přilepenec propagandistické volební fráze s nekonkrétním naplněním a souvislostí s naší obcí obtížně dokáže naplnit dikci zákona.

Je výsostné právo redakční rady citáty pana Hlobila st. uveřejnit. Zároveň je jejich zodpovědností vybrat pro publikování textu odpovídající rubriku. Redakční rada by neměla rezignovat na čistotu členění periodika. Abychom příště náhodou nenašli článek o Chmelovárku v rubrice Mateřská škola.

ZZO č. 17 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 17 konaného dne 25. února 2021 v Sokolovně obce Kostelec u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení zasedání zastupitelstva a schválení programu jednání. Délka 7:21.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZZO č. 16. Délka 6:38.

Bod 3 programu: informace o činnosti OÚ. Délka 28:29.

Bod 4 programu: změna Územního plánu. Délka 31:33

Bod 5 programu: územní studie BI6. Délka 3:16.

Bod 6 programu: schválení veřejnoprávních smluv. Délka 6:33.

Bod 7 programu: veřejná zakázka na rekonstrukci tělocvičny ZŠ. Délka 23:31.

Bod 8 programu: zpráva kontrolního výboru. Délka 8:39.

Bod 9 programu: věcné břemeno. Délka 33:04.

Bod 10 programu: diskuze. Délka 6:26.

Bod 11 programu: závěr. Délka 0:32.

Zápis ze ZZO č. 17 naleznete zde.

Kostelecké papalášství

„Všichni jsou si rovni, někteří jsou si rovnější“ napsal George Orwell v roce 1945 ve Farmě zvířat. Kostelecké papalášství při porušování zákona a vlastních pravidel obce přerůstá do drzosti a arogance moci. Nejenže se na papaláše kladou odlišné požadavky oproti ostatním, ale proudí k nim informace pro jiné nedostupné.

Porušování zákona a pravidel obce

V posledním čísle periodika KOSTKA č. 4/2020 nešlo v rubrice Fórum zastupitelů přehlédnout příspěvek p. Hlobila st. se čtyřmi citáty. Lidé se mě ptali, co to znamená? Jestli p. Hlobil opustil křesťanství a dal se na zen-buddhismus?

Názor na kopírování myšlenek jiných osobností do textu p. Hlobila přenechám laskavým čtenářům. Pro mne je v tomto konkrétním případě naprosto zásadní jiná věc.

 1. porušení §4a Tiskového zákona

2. porušení čl. 3 bod 6 písm. b) Pravidel pro vydávání zpravodaje KOSTKA.

Pozorný čtenář si jistě povšimnul nezbytné zásadní podmínky pro uveřejnění textu zastupitele: musí se týkat územně samosprávného celku. Tedy obce. Jak se citáty Komenského, Dalajlámy a Gándhího týkají naší obce, mi uniká. Připouštím, že mohu být nepozorný a přehlédnul jsem, že v minulosti tito 3 pánové navštívili naší obec a pronesli tyto citáty. Jako realističtější se mi ale jeví, že nikdo z citovaných 3 pánů do naší obce nezavítal a text p. Hlobila st. se netýká naší obce. Text neměl být Redakční radou akceptován jako sdělení zastupitele a uveřejněn v rubrice Fórum zastupitelů. Vyžádané vyjádření redakční rady a obce jako vydavatele jen potvrzuje, že byl porušen Tiskový zákon a naše Pravidla pro vydávání periodika KOSTKA.

Když jsem v červnu 2017 žádal o otištění sdělení zastupitele, které splňovalo jak dikci §4a Tiskového zákona tak i tehdy platnou verzi Pravidel pro vydávání periodika KOSTKA, požadovala p. Andrlíková (vedoucí redaktorka) spolu s p. Popsíšilíkovou (členka Redakční rady a místostarostka) ve výživné mailové komunikaci zkrácení textu o odkazy na stránky www.kostelecuholesova.eu. Můj text se snažili naroubovat jako placenou reklamu. Jak to dopadlo, je všeobecně známo. Zažaloval jsem obec a soud jsem vyhrál – viz příspěvek Z prohraného soudního sporu se obec nepoučila.

Když Redakční rada ode mne požaduje důsledné dodržování aktuálních Pravidel pro vydávání periodika KOSTKA spočívajících v souhlasu jiného zastupitele s poskytnutím tiskového prostoru, přizpůsobím se požadované byrokracii. Že jsem jediný, kdo do rubriky píše a moje texty nezaberou ani 1 stranu z vyhražených 3 stran pro všechny zastupitele? Beru to jako zoufalý boj zoufalého establishmentu.

Jenže proč nejsou stejná pravidla aplikována na všechny příspěvky zastupitelů? Proč p. Pospíšilíková při obhajování porušování zákona a Pravidel manipuluje a zamlčuje část textu zákonné normy?

Všimněte si, že p. Pospíšilíková ve svém dokumentu zamlčela, že sdělení se musí týkat územně samosprávného celku, jak se uvádí v zákoně i našich Pravidlech.

Samozřejmě nikdo ze čtyřlístku rozhodujících osob – Redakční rada (Mgr. Michaela Čúzy, Bc. Zdeněk Klesnil, Martina Pšenčíková) a statutární zástupce vydavatele RNDr. Marcela Pospíšilíková – nemusí být vysoce kvalifikovaný právník. Na druhou stranu se domnívám, že na pochopení jedné věty §4a Tiskového zákona postačuje všeobecné vzdělání. Možnost pochopení obsahu čl. 3 bod 6 písm. b) Pravidel pro vydávání zpravodaje KOSTKA netřeba hodnotit, protože většina členů čtyřlístku byla u formulování a schvalování tohoto textu. Navíc si dovolím zopakovat, že obec má možnosti, zdroje a pravomoc, jak si v takovýchto případech poradit. Má možnosti v podobě smlouvy s DAS o právní pomoci, má ve své kompetenci finanční zdroje z čeho pomoc financovat, má pravomoc jménem obce požádat o právní výklad. Jako bonus má čtyřlístek mezi sebou osobu pracující v řadách PČR, kdy policisté jsou oproti běžným občanům dozajista jinak školeni a vzděláváni ve znalosti způsobu uplatňování zákonů.

Únik informací

Neméně závažný je únik informací od čtyřlístku, který shromažďuje příspěvky do periodika KOSTKA. Příklad první. Mail p. Hlobila st. psaný v 19:04, tedy 4 hodiny po uzávěrce čísla:

Jak mohl p. Hlobil st. vědět, že jsem do čísla poslal příspěvky? Že jsem poslal více jak jeden příspěvek?

Příklad druhý. Kostka č. 2/2020, strana 4-5. Jak mohla p. Pospíšilíková a p. Hlobil st. vědět, jaký můj text bude v čísle otištěn? Na té samé straně pod mými příspěvky píší: „Odpověď na sdělení Žůrka…“ „Příspěvky Žůrka považuji za účelové a tendenční“. Jak mohou ve svém textu odpovídat na něco, co ještě nebylo otištěno? Leda že by požívali papalášské výhody a dostávali informace jiným zapovězené.

Epilog. Jsem pod jejich drobnohledem, abych dodržoval obcí nastavená pravidla. Jakmile oni sami mají dodržovat stejná pravidla, hlavu si s tím nelámou: u moci jsou jejich lidé, kteří papalášství a zneužívání moci nevyškrtli ze svých hodnotových kritériích.

ZZO č. 16 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 16 konaného dne 17. prosince 2020 v Sokolovně obce Kostelec u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení zasedání zastupitelstva a schválení programu jednání. Délka 7:04.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZZO č. 15. Délka 14:37.

Bod 3 programu: informace o činnosti OÚ. Délka 7:55.

Bod 4 programu: vítěz veřejné zakázky na kotelnu a vzduchotechniku ZŠ. Délka 35:59

Bod 5 programu: vítěz veřejné zakázky na vestavbu schodiště ZŠ. Délka 1:45.

Bod 6 programu: schválení rozpočtu na rok 2021. Délka 11:05.

Bod 7 programu: střednědobý výhled rozpočtu. Délka 1:06.

Bod 8 programu: odměny kulturní komisi. Délka 1:21.

Bod 9 programu: prodej obecních pozemků. Délka 1:03:09.

Bod 10 programu: dodatek stanov Holešovsko. Délka 0:55.

Bod 11 programu: rozpočtové opatření 6/2020. Délka 0:54.

Bod 12 programu: žádost o dotaci na veřejný rozhlas. Délka 3:04.

Bod 13 programu: dodatek smlouvy na VO Karlovice. Délka 4:41.

Bod 14 programu: diskuze. Délka 21:24.

Bod 15 programu: závěr. Délka 0:59.

Zápis ze ZZO č. 16 naleznete zde.

ZZO č. 15 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 15 konaného dne 19. listopadu 2020 v Sokolovně obce Kostelec u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení zasedání zastupitelstva a schválení programu jednání. Délka 8:11.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZZO č. 14. Délka 7:01.

Bod 3 programu: informace o činnosti OÚ. Délka 16:29.

Bod 4 programu: rozpočtové opatření č. 5/2020. Délka 2:08

Bod 5 programu: návrh rozpočtu DSO na rok 2021. Délka 1:21.

Bod 6 programu: veřejnoprávní smlouva s Hospicem na Svatém Kopečku. Délka 1:25.

Bod 7 programu: věcné břemeno. Délka 1:43.

Bod 8 programu: prodeje obecního pozemku. Délka 3:10.

Bod 9 programu: obecně závazná vyhláška č. 2/2020. Délka 4:11.

Bod 10 programu: rozšíření kapacity Mateřské školy – schválení variantní studie a zadání vypracování PD. Délka 10:22.

Bod 11 programu: veřejné zakázky na rekonstrukci kotelny ZŠ a vzduchotechniky ŠJ. Délka 12:22.

Bod 12 programu: veřejná zakázka vestavba schodiště ZŠ. Délka 9:36.

Bod 13 programu: schválení zhotovitelů veřejných zakázek. Délka 6:51.

Bod 14 programu: schválení podání žádosti o dotaci na výsadbu zeleně v Karlovicích. Délka 14:55.

Bod 15 programu: stanovisko k návrhu změny Územního plánu obce. Délka 32:02.

Bod 16 programu: schválení záměru prodeje obecních pozemků. Délka 1:43.

Bod 17 programu: schválení podání žádosti o dotaci na rekonstrukci tělocvičny ZŠ. Délka 1:50.

Bod 18 programu: diskuze. Délka 39:09.

Bod 19 programu: závěr. Délka 0:24.

Zápis ze ZZO č. 15 naleznete zde.

Takový malý podvůdek

Podstatou mého příspěvku „Nemoc mocných: pohrdání a arogance“ ze 14.8.2020 bylo doporučení ověřovat si na faktech, dokumentech a jiných zdrojích informace proudící od obce. Odezvou byla až hysterická reakce, která ale nevysvětlovala jádro problému. O pár týdnů později tu máme druhý díl. Ověřujte si a dávejte si pozor, co vám z obce slíbí, co obci podepíšete a jaké budou reálné následky.

Z kraje roku 2018 začala příprava na rekonstrukci chodníků. Jelikož od mlékárny po družstvo jsou obecní chodníky na soukromých pozemcích, bylo potřeba mít souhlas vlastníků. Souhlasy jsou podepsané 1.3.2018 na dobu neurčitou.

Zvláštní je rozsah smlouvy – kromě obnovy chodníku, také obnova zeleně.

Netuším, co a jak bylo majitelům pozemků ze strany p. Hlobila st. vysvětlováno, co bude předmětem neurčité formulace obnova zeleně. S jistotou vím, že 1.3.2018 neexistoval žádný projekt, jak a v jakém rozsahu bude zeleň řešena. Projekt spatřil světlo světa až v srpnu 2019, tedy po roce a půl od podpisu.

Součástí projektu bylo vykácení existujících dřevin. To samozřejmě nejde udělat jen tak, protože tu máme zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb.. A podle tohoto zákona musí být kácení povoleno (obvod nad 80 cm měřeno ve 130 cm) ve správním řízení. A tady máme podvůdek od obce. Sami majitelé o pokácení nežádali, ale dělala to za ně obec na základě podepsané smlouvy. Podvůdek spočívá v tom, že souhlas majitelů ze smlouvy se mohl použít pouze ke stavebnímu řízení (zákon 183/2006 Sb.). O použití smlouvy ke správnímu řízení na kácení stromů není ve smlouvě ani slůvko.

Takže si to shrňme.

 1. Obec 1.3.2018 podepsala s majiteli pozemků smlouvu se souhlasem na obnovu zeleně.
 2. S čím majitelé vlastně souhlasili se mohli nejdříve dozvědět po roce a půl, v srpnu 2019, kdy byl vypracován projekt.
 3. Obec 17.6.2020 za majitele žádala o pokácení stromů. Žádost doložila smlouvou s majiteli, kde žádné zmocnění obce uvedeno není.
 4. Po pokácení stromů v listopadu 2020 byla část majitelů pozemků zaskočena citelným zvýšením hlučnosti a prachu od silnice.
 5. Díky absenci vizualizace v PD není jasné, jak nová zeleň odstíní hluk a prach ze silnice.
 6. Nejasná zůstává údržba záhonů (pletí, zalévání). Především kdo jí bude z dlouhodobého hlediska dělat a financovat.
 7. Stále existuje riziko, že obec někdy v budoucnu použije smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou k zatím neznámé aktivitě, která se některým majitelům pozemků nemusí líbit.

Na výše uvedené navazuje i další podvůdek ze strany obce. Možná to není podvůdek, jenom lemplovství a šlendrián. Šlo o pokácení smrku pichlavého, který stojí na pozemku 736/29 – to je naproti brambůrkárně v zatáčce se zrcadlem. Strom tam dle pamětníků stojí asi 25 let. V projektu byla nesprávně uvedena podměrečná velikost 79 cm a strom mohl být pokácen bez správního řízení. Česká inspekce životního prostředí provedla v obci 7.8.2020 inspekční šetření. Strom po přeměření měl nadměrečných 97 cm a obec musela zahájit nové správní řízení o kácení.

V odůvodnění kácení Obecní úřad neustále uváděl argument „životnost je snížena předchozím ořezáním větví“. Argument je absurdní. K ořezání stromu došlo v období, kdy chod obce byl pod vedením zemědělského inženýra Ing. Petra Hlobila st.. Nezaujatý pozorovatel by mohl dojít k závěru, že obec sama sobě nevhodně ořezala strom, aby po pár letech měla důvod jej pokácet.

Obecní úřad Kostelec u Holešova vydal 24.9.2020 Rozhodnutí o kácení, spolek Aktivní kostelec z.s. podal 18.10.2020 odvolání. Krajský úřad Zlínského kraje rozhodnul 5.11.2020 o odvolání a změnil původní Rozhodnutí Obecního úřadu tak, že kácení smrku pichlavého nepovoluje.

Shrňme si fakta

 1. Obec si nezkontrolovala správnost faktů uváděných v projektové dokumentaci, ačkoliv má ve svých řadách zemědělského inženýra, tedy osobu s odbornými předpoklady pro zhodnocení projektové dokumentace.
 2. Obecní úřad na sebe upozornil ČIŽP, že nedostatečně dbá na dodržování zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb..
 3. Obecní úřad na sebe upozornil odvolací orgán KÚ Zlínského kraje, když se přezíravým a nedostatečným způsobem nedokázal vypořádat s požadavky na odůvodnění kácení smrku pichlavého.

Moje doporučení na závěr. Pečlivě si prostudujte, co obci podepisujete. Ověřujte si na faktech a dokumentech informace, co jsou Vám předkládány. Stromy a veřejnou zeleň bychom si měli pečlivě chránit. Kvůli kůrovci jsme přišli o drtivou část našeho lesa. Kácením stromů uvnitř obce se připravujeme o stín a zdroj kyslíku přímo u našich obydlí. Uvažujme s rozmyslem, protože pokácený vzrostlý strom se funkčně nahradí novou výsadbou až za desítky let.

Objektivně si zaslouží pochvalu

Průběh posledního zastupitelstva č. 15 ze čtvrtka 19.11.2020 si objektivně zaslouží pochvalu. Podklady byly rozeslány v dostatečném předstihu a byly dobře připraveny. Problémy co se léta neřešily, dostaly konkrétní postup a byly všemi odsouhlaseny. Hlas občanů obce o věci veřejné přestal být přezírán, což vnímám jako probouzení se občanské společnosti i u nás v obci.

K projektu veřejného osvětlení na Karlovicích jsem 27. srpna 2020 v bodé 7 na zastupitelstvu č. 13 měl konkrétní připomínky. Především šlo o chybějící světla v některých ulicích, na které projekt nepamatoval. Byla k tomu tenkrát konstruktivní diskuze, kterou ale utnul p. Hlobil st. a prosadil schválení dokumentů tak, jak byly předloženy. Vymohli jsme si tenkrát s Radkem Pospíšilíkem slovní příslib, že chybějící světla budou dodatečně řešena. Moc jsem nedoufal, že slib bude naplněn. O to více jsem byl 19. listopadu 2020 na zastupitelstvu č. 15 pozitivně překvapen. Nejen, že projektant našel řešení, ale byla udělána projektová a stavební příprava. Navíc jako bonus zazněla informace, že se pracuje na dotačním titulu, který by měl v případě kladného výsledku pokrýt první výběrové řízení (1,81 mil. Kč včetně DPH). Samo, bez aktivity vedení obce by se to nestalo. Za mne kladné body.

Dlohodobě odkopávaný a bagatelizovaný problém kriticky nízké kapacity Mateřské školy vyhřednul 27.5.2020 do petice naštvaných rodičů adresovaných zastupitelům. Na zastupitelstvu obce č. 11 (2.6.2020) jsem prosadil projednání problematiky v samostatném bodě č. 4, aby téma dostalo patřičnou vážnost a důležitost. Racionální diskuze se tenkrát u některých zastupitelů střídala s mlácením prázdné slámy doprovázené pózami ochránce dětí před zapnutou kamerou. Nakonec se podařilo prosadit, aby promluvil odborník: zadání variantní studie jak řešit rozšíření kapacity MŠ. Velmi pozitivně mne překvapilo, když v dostatečném předstihu před jednáním posledního zastupitelstva č. 15 (19.11.2020) jsme dostali od architektky zpracovanou studii pro 4 požadované varianty, jak kapacitu MŠ rozšířit. Materiál byl tak srozumitelně a přehledně udělán, že diskuze k tomuto bodu č. 10 trvala 10 minut. Unisono jsme odhlasovali zadání projektové dokumentace k variantě B (půdní vestavba) s odhadovaným rozpočtem cca 3,5 mil. Kč. Rozptýlilo se tak falešné strašení z minulého volebního období, že dostavba bude stát 6 mil. Kč. Na závěr zazněl od p. Pospíšilíkové příslib, že bude sledovat vhodný dotační titul. Za mne opět kladné body.

Jako bod 14 bylo na poslední jednání zastupitelstva obce č. 15 zařazeno schválení podání žádosti o dotaci na vysázení stromořadí v intravilánu obce, v Karlovicích. Důležité na tom je, že je to plně občanská aktivita – od nápadu, vyhledání dotačního titulu, zpracování odborného materiálu a podkladů pro jednání zastupitelstva. Včetně osobní účasti p. Václavkové na zastupitelstvu, představení a vysvětlení projektu, spolu se zodpovězením dotazů. Vysoce kladně hodnotím tuto aktivitu a zároveň kladně oceňuji přístup obce. Jsem rád, že obec začíná nazpátek naslouchat a podporovat aktivity občanů.

Jsem rád, že schválené zadávací dokumentace veřejných zakázek budou vyvěšeny na profilu zadavatele. Tím je naděje na větší konkurenci mezi uchazeči a pro obec naděje nižší vysoutěžené ceny. Jen nevím, jestli zveřejňování na webu bude obec aplikovat i v budoucnu, nebo to byl jen ojedinělý výkřik do tmy vycházející z požadavku zákona, podle nějž veřejná zakázka probíhá. Trochu jsme se zadrhli u členů hodnotící komise. Můj dopis ohledně mé pomoci při výběrových řízeních předaný na zastupitelstvu č. 13 zůstal bez odezvy. Nechci se nikoho dotknout, ale jak mohou politici, jako členové hodnotící komise veřejné zakázky, hodnotit odborná témata jako stavební práce, rekonstrukce plynové kotelny či rekonstrukce vzduchotechniky, když jejich vzdělání a civilní profese je daleko od obsahu výběrového řízení? Proto jsem navrhoval, aby členem hodnotící komise, kromě politiků, byl také odborník. Tak asi příště. Nemůžeme chtít všechno dokonalé hned na první pokus.

Neví, nebo nechce vědět?

„Necítím potřebu psát odpovědi na stránky p. Žůrka, protože by si je určitě nepřečetlo víc lidí, než jsou přítomni tady“ reagovala na zastupitelstvu dle zápisu p. Pospíšilíková na trefnou připomínku kolegy Měrky „význam by mělo, kdyby jste odpověď na články uveřejnili hned, když vyjdou“.

Tvrzení paní Pospíšilíkové, o nízké návštěvnosti mých stránek či profilu na facebooku vyznělo z počátku přesvědčivě. Říkal jsem si – nejvyšší představitel naší obce přece nemůže vědomně lhát jako kdejaký zloděj nebo vrah před soudem ve prospěch své obhajoby. Statistikám sledovanosti či návštěvnosti jsem se totiž do té doby nevěnoval, ale po tak přesvědčivém a kategorickém tvrzení paní Pospíšilíkové vysloveném 27. srpna 2020 v bodě 14 zastupitelstva č. 13 jsem znejistěl. Jak ona může vědět detaily o návštěvnosti? Jakým způsobem by se dostala k přístupovým právům administrátora, aby s takovou přesvědčivostí veřejně a na kameru vyřkla svá tvrzení? Mohl to samozřejmě být také pokus mne veřejně zdiskreditovat: informace sice nemám, ale na Žůrka si plivnu – lidé z Kostelce si stejně nedokáží ověřit jestli lžu, nebo mluvím pravdu.

Paní Pospíšilíkové nemám zazlé, že jí chybí dostatečná počítačová gramotnost. Kombinace jejího věku, druhu vzdělání a pracovního prostředí jí determinovaly do role typu věčně překvapeného pasivního počítačového uživatele „co to zase po mně chce?“. Jasně, pokud by paní Pospíšilíková byla soukromá osoba, je to její soukromá věc a neřeknu ani slovo. Ovšem v roli nejvyššího představitele obce má možnosti, pravomoce a prostředky tento svůj hendikep dohonit. Buď svým vlastním vzděláváním, nebo že si vedle sebe pořídí nějakého IT guru, který za ní patřičné úkony bude dělat, či jí bude kvalifikovaným rádcem.

Návštěvnost konkurenčních stránek se dá samozřejmě odhadovat nepřímo ze zobrazování reklam. Tuto cestu jsem ale hned zavrhnul, protože já žádné reklamy nemám, tedy ani není z čeho návštěvnost nepřímo odhadovat. Musel jsem nainstaloval Google analytics pro zjištění objektivních a věrohodných dat a následné posouzení oprávněnosti či lži v tvrzení paní Pospíšilíkové.

Denní počet unikátních návštevníků webu.

Denní počet shlédnutí jednotlivých stran webu.

Seznam návštěvnosti konkrétních stránek seřazených sestupně od nejvyšší po nejnižší.

Z dat za sledované období lze vyvodit jednoznačné závěry.

 1. Počet unikátních návštěvníků webovských stránek se pohybuje v rozmezí od 10 do více jak 70 denně.
 2. Počet shlédnutí jednotlivých stránek webu se pohybuje od 20 do 160 denně.
 3. Z grafů je zřejmý nárůst zájmu uživatelů webu v obdobích publikování nových příspěvků (7. září videozáznam ze zastupitelstva, 3. září příspěvek), nebo odkaz z externích zdrojů (10. září KOSTKA č. 3/2020).
 4. Ze seznamu navštěvovaných stránek je zřejmé, že zájem čtenářů není pouze o nejnovější příspěvky, ale i o starší a servisní informace. Web je evidentně čtenáři opakovaně užíván jako knihovna informací.

Dlohodobě lze vysledovat, že v minulosti vedoucí redaktorka Andrlíková, p. Hlobil st. a p. Pospíšilíková mají trochu chaost v tom, co jsou web stránky, co jsou sociální sítě typu FB, co je youtube. Vše jim splývá do jedné šedé nepřátelské hmoty. Přičemž se jedná o samostatné svébytné IT platformy se svojí funkcí, možností a způsobem návštěvnosti. V návaznosti na vyslovenou lež i nízké návštěvnosti webu mne napadlo, jestli si paní Pospíšilíková nepopletla okleštěné informace z FB profilu s návštěvností webu.

Statistika FB profilu ke dni 29.8.2020. Běžný uživatel FB vidí pouze „Reakce, komentáře a sdílení“, ale nevidí kolik lidí příspěvek rozkliklo.

Statistika FB profilu ke dni 4.9.2020 doplněná zvolenými stránkami pro srovnání se statistikou interakcí za aktuální týden.

Statistika FB profilu ke dni 14.9.2020 doplněná zvolenými stránkami pro srovnání se statistikou interakcí za aktuální týden.

Z výšeuvedených dat profilu na FB lze vyčíst následující.

 1. Neveřejná informace o návštěvnosti (kliknutí na příspěvek) na FB profilu je výrazně vyšší než veřejně viditelná interakce (like, komentář, sdílení).
 2. Informace pouze z viditelné interakce mohla vést p. Pospíšilíkovou k mylnému tvrzení o nízké návštěvnosti.
 3. Porovnání interakce FB profilu a FB profilu obce vyznívá pro úřad obecní samosprávy dost nelichotivě – minimum příspěvků, minimální zájem.
 4. Od orgánu státní správy bych očekával výrazně větší komunikaci směrem k veřejnosti. V tomto období (přelom srpna a září 2020) se nabízelo hned několik témat, které prošly bez povšimnutí – nová ředitelka ZŠ, nový školní rok, atd.

Paní Pospíšilíková, bylo hloupé uvést na zastupitelstvu obce č. 13 v bodě 14 takovou nepodloženou a zbytečnou lež. Je dost možné, že vás nepřipravenou na položenou otázku zastihly emoce. Pravděpodobnější se mi jeví, že o IT máte nedostatečné znalosti, abyste dokázala zhodnotit věrohodnost informací, co vám vaše okolí předkládá. Vřele vám doporučuji: odřízněte se od našeptávačů s jedovatou slinou a nenechte se ovládat jejich hloupostí a neznalostí.

ZZO č. 14 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 14 konaného dne 24. září 2020 v zasedací místnosti obce Kostelec u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení zasedání zastupitelstva a schválení programu jednání. Délka 8:27.

Bod 2 programu: změna plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje; odkanalizování Karlovic a Kostelce u Holešova. Délka 52:10.

Bod 3 programu: kontrola usnesení ZZO č. 13. Délka 9:59.

Bod 4 programu: informace o činnosti OÚ. Délka 22:58.

Bod 5 programu: schválení vítěze výběrového řízení veřejné zakázky na veřejné osvětlení v Karlovicích. Délka 9:01.

Bod 6 programu: odkoupení pozemku obcí. Délka 3:07.

Bod 7 programu: prodej obecních pozemků. Délka 3:09.

Bod 8 programu: záměr prodeje obecního pozemku. Délka 1:15.

Bod 9 programu: prodej DA AVIA. Délka 2:16.

Bod 10 programu: předžalobní výzva. Délka 37:47.

Bod 11 programu: diskuze. Délka 0:33.

Bod 12 programu: závěr. Délka 0:12.

Zápis ze ZZO č. 14 naleznete zde.

ZZO č. 13 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 13 konaného dne 27. srpna 2020 v zasedací místnosti obce Kostelec u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení zasedání zastupitelstva a schválení programu jednání. Délka 18:18.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZZO č. 11 a 12. Délka 8:34.

Bod 3 programu: informace o činnosti OÚ. Délka 34:37.

Bod 4 programu: schválení účelové investiční dotace z MV-GŘHZS. Délka 1:09.

Bod 5 programu: rozpočtové opatření č. 4/2020. Délka 1:55.

Bod 6 programu: novela Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Délka 3:06.

Bod 7 programu: schválení výběrového řízení veřejné zakázky na veřejné osvětlení v Karlovicích. Délka 44:50.

Bod 8 programu: smlouva o zřízení věcného břemene nformace a smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Délka 6:37.

Bod 9 programu: návrhy na změnu Územního plánu. Délka 26:45.

Bod 10 programu: odstoupení člena Redakční rady. Délka 3:28.

Bod 11 programu: směna pozemků. Délka 8:17.

Bod 12 programu: záměr prodeje DA. Délka 2:51.

Bod 13 programu: záměr prodeje pozemků. Délka 16:52.

Bod 14 programu: projednání doporučení Rady obce. Délka 1:24:49.

Bod 15 programu: diskuze. Délka 27:26.

Bod 16 programu: závěr. Délka 0:19.

Zápis ze ZZO č. 13 naleznete zde.

Dostanu zase roubík?

V termínu do uzávěrky jsem zaslal 3 samostatná sdělení zastupitele k otištění do periodika KOSTKA 3/2020. Minule s mými texty Redakční rada naložila dost svérázným způsobem. Uvidíme, jak to dopadne tentokrát.

První samostatné sdělení zastupitele bylo odesláno 18.8.2020 v tomto obsahu a rozsahu textu.

Po bitvě je každý generál?

(zpracováno podle příspěvku „Po bitvě je každý generál?“ z webu www.kostelecuholesova.eu, kde je původní plnohodnotný text s odkazy a zdrojovými dokumenty)

Na FB profilu kostelecuholesova .eu byl publikován zajímavý příspěvek. Líbivě napsaný, ale s mlhavou znalostí reality, idealistickou představou o možnostech ovlivňování chodu obce, či nejasností o rozdaných politických kartách u nás v obci.

Vysvětlení a komentář jsem shrnul do 10 bodů, z nichž část pro tento text vybírám. Nemohu konat jménem obce, protože k tomu nemám pravomoc. Moje zkušennost s veřejnými zakázkami je známá, přesto jsem nikdy nebyl navržen za člena hodnotící komise. V Kontrolním výboru není člen opozice, podobně jako v Redakční radě. O co spolky požádají, to dostanou. Pokud mám v předstihu informace, dávám na ZO písemné připomínky, které jsou v zápise. Informace, co nám obec nesdělí, si musím napřed vyžádat a pak mohu reagovat jako „generál po bitvě“. Silou 9 hlasů proti 6 bude opozice vždy tahat za kratší konec a nezbývá, než zmapovat porušení zákona, medializovat a doufat, že se to nezopakuje.

Ing. Petr Žůrek, zastupitel obce

Druhé samotatné sdělení zastupitele bylo odesláno 20.8.2020 v tomto obsahu a rozsahu textu.

Lež ani podvod nepomohly k získání dotace

(zpracováno podle příspěvku „Lež ani podvod nepomohly k získání dotace“ z webu www.kostelecuholesova.eu publikovaného 31.7.2020, kde je původní plnohodnotný text s odkazy a zdrojovými dokumenty)

Paní Pospíšilíková se v periodiku KOSTKA č. 2/2020 veřejně přiznala k podvodu, aby lidem „prodala“, že chodníky a veřejné osvětlení v Karlovicích, namísto 3,5 mil. Kč, dokáže udělat jen za 150 tis. Kč. Nejenže obec dotaci díky vlastnímu lemplovství nedostala, ale navíc podvedla okolní obce z MAS Partnerství Moštěnka, co se o dotaci také ucházeli.

Originální příspěvek popisuje podvod, kdy výběrové řízení ani vítěze VZ neschválil žádný orgán obce, a cituje veřejné přiznání „Záměrem starostky bylo získat co největší počet bodů v bodovém hodnocení žádosti obce o dotaci …“. Přečtete si dokument ukazující marnost podvodu, protože žádost byla podána mezi posledními bez šance na úspěch. Samostatný odstavec je v původním příspěvku věnován časovému přehledu s doložením důkazních dokumentů, kdy několikaměsíční náskok před vyhlášením dotace promarnilo úřední lemplovství.

Ing. Petr Žůrek, zastupitel obce

Třetí samostatné sdělení zastupitele bylo odesláno 21.8.2020 hodinu před uzávěrkou v tomto rozsahu a obsahu textu.

Pavlačové drby rozhodly o vzdělávání i vašich dětí

(zpracováno podle příspěvku „Pavlačové drby rozhodly o vzdělávání i vašich dětí“ z webu www.kostelecuholesova.eu publikovaného 21.8.2020, kde je původní plnohodnotný text s odkazy a zdrojovými dokumenty)

Jestli jste se mysleli, že nový ředitel základní školy bude v řádně vyhlášeném konkurzu vybrán na základě vyhodnocení odborných kvalit hodnotící komisí, tak jste se šeredně zmýlili. Rozhodly pavlačové drby a 3 politici. Trojlístek radních Hlobil st., Klesnil a Marek rozhodl o dalším směrování a kvalitě vzdělávání i Vašich dětí.

„Na základě analýzy vnitřních poměrů a vnějších projevů…“ stojí v politickém odůvodnění tří radních. V textu příspěvku najdete, že trojlístek místo seriózní analýzy shromažďoval drby, které si nechává ve své hlavě. Že konkurs na ředitelku MŠ se nedělal proto, že je v předdůchodovém věku, ale konkurs na ředitele ZŠ se dělal proto, aby si nemyslel, že ředitelování má do důchodu. A prý jsou za své hlasování odpovědní voličům. Zeptáte se trojlístku za své děti, proč politicky po 28 letech vytlačili z obce zkušeného pedagoga?

Ing. Petr Žůrek, zastupitel obce

Jeden z trojice členů Redakční rady odstoupil. Nový člen je povoláním policista, což by z principu měla být osoba respektující a dodržující zákony. Uvidíme, zda to bude mít vliv na dodržování Tiskového zákona a Ústavou zaručených práv a svobod.

Pavlačové drby rozhodly o vzdělávání i vašich dětí

Jestli jste se mysleli, že nový ředitel základní školy bude v řádně vyhlášeném konkurzu vybrán na základě vyhodnocení odborných kvalit hodnotící komisí, tak jste se šeredně zmýlili. Rozhodly pavlačové drby a 3 politici. Trojlístek radních Hlobil st., Klesnil a Marek rozhodl o dalším směrování a kvalitě vzdělávání i Vašich dětí.

Ano, závěr odborné konkurzní komise je jen doporučující. A poslední slovo při volbě ředitele má zřizovatel. Tedy obec, konkrétně Rada obce. Tento právní fakt nikdo nezpochybňuje.

Rada obce č. 10/2020 18.2.2020

Problém je v tom, jak k volbě na Radě obce došlo. Byl navržen protinávrh

Na základě analýzy vnitřních poměrů a vnějších projevů ZŠ Kostelec u Holešova a pečlivém prostudování zápisu o průběhu konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž, dospěli tři výše jmenovaní členové RO k závěru, že nejvhodnějším kandidátem na ředitele ZŠ v Kostelci u Holešova je paní Mgr. Jana Možíšová.

Co je tajemná analýza vnitřních poměrů a vnějších projevů ZŠ? Jak taková analýza byla udělána? Kolik bylo respondentů? Jaké se jim pokládaly otázky? Jak byl vybrán vzorek respondentů? Ze zápisu RO č. 10/2020 ze dne 18.5.2020 se nic dalšího nedozvíme. Snad jen běžné veřejnosti ukrytou informaci, kdo jak z 5 radních hlasoval. Kteří 3 politici rozhodli o způsobu a kvalitě vzdělávání Vašich dětí v následujících 6 letech.

Zastupitelstvo obce č. 11, 2.6.2020

Konání orgánu veřejné moci je a musí být pod kontrolou (i veřejnosti). Rozhodnutí OVM by měla být řádně odůvodněná a samozřejmě přezkoumatelná. Třeba odvolacím orgánem, nebo soudem. Takový je princip demokracie. Proto jsme se na nebližším zasedání Zastupitelstva obce č. 11 konaného 2.6.2020 zeptali, konkrétně v bodě 3. Originální videozáznam celého bodu 3 je zde, sestřih diskuze ke konkurzu na ředitele ZŠ je zde, diskuze z bodu 3 ze zápisu je zde.

Ptal se především účastník a vítěz konkurzu u hodnotící komise Zdeněk Ballnér, ptal jsem se já, kolegové Petr Měrka a Radek Pospíšilík. Odpovídali a protiargumentovali zastupitelé Petr Hlobil st., Martin Hradil, Tomáš Marek a Marcela Pospíšilíková.

Můj osobní závěr z veřejné diskuze na ZO č. 11
 1. Na ředitelku Mateřské školy se konkurz nedělal, protože paní ředitelka půjde do důchodu. Na ředitele ZŠ se konkurz dělal, protože současný ředitel nemůže počítat s tím, že by řediteloval do důchodu (Pospíšilíková).
 2. Analýza není napsaná, aby si jí p. Žůrek nevyžádal podle zákona 106. Analýzu má každý radní v hlavě (Hlobil st.).
 3. Nenazval bych to analýzou, ale zjišťováním informací (Marek).
 4. V Kostelci se na někoho plivne jedovatá slina a pak se dál rozmazává. Bohužel se to přenáší na děti (Ballnér).
 5. V obci se nedělá nic proto, aby do školy přicházelo víc žáků a aby škola vzkvétala (Ballnér).
 6. Nexistuje jediný dokument, který by odůvodňoval návrh a rozhodnutí tří radních (Hlobil st., Klesnil, Marek).
 7. Pavlačové odchytávání informací a shromažďování pomluv nespokojených je vydáváno za analýzu, což dehonestuje význam termínu uznávaného napříč všemi vědními a společenskými obory.
 8. Radní jsou prý za své hlasování odpovědní voličům. Voliči zastupitelů Hlobila st., Klesnila a Marka by se jich měli ptát, proč politicky po 28 letech učitelování a 12 letech ředitelování vytlačili z místa a obce kvalitního pedagoga a zkušeného manažera.
Epilog

Přišlo mi ostudné, že na veřejném jednání Zastupitelstva obce č. 11 nikdo z vedení obce nepoděkoval přítomnému odvolanému řediteli školy Mgr. Zdeňku Ballnérovi. Nikdo neměl tolik slušnosti a úcty k jím odvedené práci, aby řekl pár slov. Obec je zřizovatel základní školy, obec jmenuje a odvolává ředitele, zastupitelstvo je nejvyšší orgán obce. Bylo to poslední zastupitelstvo před odchodem ředitele. Tedy na tomto zasedání zastupitelstva obce měl proběhnout alespoň náznak poděkování. To že poděkování p. Pospíšilíková flikovala na poslední chvíli na půdě školy nic nemění na tom, že se to mělo odehrát především na jednání zastupitelstva.

Omlouvám se, že toto píši až nyní a neřekl jsem to nahlas a veřejně na zastupitelstvu. Za sebe bych Ti Zdeňku chtěl poděkovat za to, co jsi pro školu v Kostelci u Holešova udělal. Co jsi udělal pro vzdělávání dětí, rozvoj jejich myšlení, vrásnění jejich hodnotových a morálních vlastností. Oceňuji, že Tvým přičiněním jsi dětem ve škole rozšiřoval obzor, že svět nekončí za cedulí obce Kostelec u Holešova. Vážím si, že širokým spektrem mimoškolních aktivit jsi napomáhal smysluplnému naplňování volného času dětí, což občas nastartovalo jejich úspěšnou profesní kariéru. Přeji Ti úspěšné chvíle ve Tvých další profesních aktivitách. Petr

 

Po bitvě je každý generál?

Na FB profilu kostelecuholesova .eu byl publikován zajímavý příspěvek. Líbivě napsaný, ale s mlhavou znalostí reality, idealistickou představou o možnostech ovlivňování chodu obce, či nejasností o rozdaných politických kartách u nás v obci.

Příspěvek si on-line můžete přečíst zde, překopírovaný text je níže. Vysvětlení a komentář k příspěvku bych shrnul do následujících 10 bodů.

 1. Obec jako jediná má pravomoc, prostředky a nástroje konat jménem obce. Já, jako opoziční zastupitel, konat jménem obce nemohu, protože mi k tomu nikdo nedal pravomoc. Představa pisatelky, že se zhostím nějakého úkolu je naivní, protože díky absenci pravomocí od obce je aktivita předem odsouzená k zániku. To jsem osobně několikrát zažil, když jsem byl na zastupitelstvu pranýřován, že si např. dovoluji volat dodavatelům obce.
 2. Všichni zastupitelé ví, že mám rozsáhlé zkušennosti s výběrovými řízeními a obci bych mohl pomoct – což jsem mnohokrát bezvýsledně nabízel. Ani jednou mne nikdo nenavrhnul jako člena hodnotící komise veřejné zakázky. To myslím dobře charakterizuje, kdo s kým nechce spolupracovat.
 3. Bývá dobrým a logickým zvykem, že Kontrolní výbor (zřizovaný ze zákona) je obsazován opozičními zastupiteli. Toto volební období ve tříčlenném Kontrolním výboru není jediný opoziční zastupitel. Smysl a funkčnost Kontrolního výboru se míjí účinkem.
 4. Podobně členové Radakční rady by měli odrážet politické názorové spektrum zastupitelstva. Z opozice v Redakční radě není nikdo, což se projevuje v právních přešlapech a diskriminaci příspěvků zastupitelů v periodiku KOSTKA.
 5. Spolky jsou myslím zastupitelstvem dlouhodobě velkoryse podporovány. Nezažil jsem, že by někdo protestoval proti finančnímu požadavku spolků. O co spolky požádají, to dostanou. A myslím, že spolky Kosteláň, SDH Karlovice, KVZ, Sokol či Myslivecké sdružení fungují dobře a pravidelně jejich činnost zažíváme.
 6. Ano, většinou reaguji na věci, co se již staly. Především z důvodu, že establishment obce se s námi nedělí o informace co chce dělat. Pouze jedinkrát jsme měli příležitost vyjádřit se k zadání projektu (hřbitovní zdi). Ostatní projekty vznikly bez našeho vědomí a nikdo nevěděl, jaké požadavky jsme projektantovi jako obec zadali. Projektovou dokumentaci buď nevidíme vůbec (a já si jí pak musím vyžádat), nebo jí poprvé vidíme až když se schvaluje zadávací dokumentace výběrového řízení. A to je dost pozdě na úpravu a změnu PD.
 7. Co se odehrává na Radě obce se zastupitelé částečně dozví až 7 dní po RO v neúplném zápisu. Kompletní informaci o obsahu jednání RO získáme nějdříve 3 týdny po zasedání ve vyžádaném originálním a kompletním zápise. Až potom se dá seriózně na něco reagovat. Takže máte pravdu, moje reakce přicházejí pozdě, protože do té doby nám informace ve většině případů nejsou poskytnuty.
 8. Pokud mám informace dopředu a chci se k nim vyjádřit či upozornit na úskalí, dávám písemné připomínky na zastupitelstvu (ty jsou součástí zápisu). Nepamatuji si, že by jiný zastupitel dal písemné připomínky k projednávanému bodu. Možná kdybyste se někdy zúčastnila jednání zastupitelstva, mohla byste mou aktivitu s včasnými připomínkami zaregistrovat. Bohužel hodně kolegů na připomínky k projednávanému bodu reaguje slovy „pojďme hlasovat ať jdeme domů“.
 9. Váš dopis ohledně Mateřské školy jsme obdrželi 1 den před zasedáním zastupitelstva, takže bylo obtížné se na něj připravit. Podařilo se mi zařadit problematiku jako samostatný jednací bod, aby téma dostalo alespoň odpovídající vážnost. Bohužel dost zásadně chyběla Vaše přítomnost na zastupitelstvu pro obhájení Vašich myšlenek formulovaných v dopise. Mnozí z nás chtěli Vám a ostatním pomoct, ale bez Vaší podpory a vysvětlujících argumentů to šlo obtížně. Diskuze se totiž odkláněla od hledání koncepčních kroků k vyslovování chvály k osobě paní ředitelky (o jejích kvalitách nikdo ani Vy v dopise nepochybuje).
 10. Že při sporu s obcí či úřady taháte vždy za kratší konec předpokládám víte velmi dobře od svého manžela, kterému jsem nejednou pomáhal s radami, jak postupovat a na co má nárok. Z pozice zastupitele mám sice trochu lepší výchozí podmínky než běžný občan, ale pokud si bude establisment chtít protlačit svoje řešení silou 9 hlasů proti 6, vždy toho dosáhne. Takže nám jako opozici nezbyde, než po bitvě tahat za kratší konec, zmapovat porušení zákona, medializovat a doufat, že se obec do budoucna poučí a vyvaruje chyb.

Na závěr doporučuji Vaší pozornosti témata rozvoje obce, které jsme publikovali ve volební programu v roce 2018. Myslím, že se v mnoha myšlenkách, jak rozvíjet obec, prolínáme.

Text příspěvku z FB:

Dobrý den. S dovolením, bych zde ráda vyjádřila svůj názor na dění na obecní půdě v Kostelci u Holešova. Nikdo není neomylný a člověk dělá chyby, stávají se ve světě horší věci a žabomyších hádek mezi politiky se můžeme nabažit po shlédnutí zasedání vrcholných politiků. Do obce jako je tato to snad nepatří. V konečném důsledků je škodný občan a obec jako taková. Připomínky pana zastupitele ing. Žůrka jsou věcné, trefné, inteligentně podané, nicméně si troufám říct, že přicházejí pozdě, tzv. po válce je každý generál. Dokáže si informace vyhledat a používat je. Pokud má pan Žůrek pocit, že vedení obce selhává po této stránce (administrativa, legislativa, dotace), proč se nějakého úkolu-projektu nechopí a společnou cestou nedotáhnou do zdárného konce?
Obyčejný ,,smrtelník“ už má obavy z předložení nějakého návrhu na zastupitelstvo, jelikož si klade otázku, zda ho podpoří jedna nebo druhá strana. V podstatě ani jedna varianta není dobrá.
Pokud jde všem o blaho obce, ať už po jakékoli stránce, měli by všichni přidat ruku k dílu, zvlášť, když na to mají schopnosti.
Podporujte spolky, i svou účastí na nich, starejte se, aby ve škole byly plné třídy dětí, podporujte podnikání, bydlení a služby v obci společnými silami.
Toto hledání chyb nevede nikam a překvapuje mě, že z toho někdo může mít náplň života.

Nemoc mocných: pohrdání a arogance

„Pohrdáte zákony!“ Tak kolega zastupitel několikrát trefně veřejně pojmenoval chování establishmentu pod vedením p. Hlobila st. a p. Pospíšilíkové. Nedodržování pravidel obcí není virtuální, ale dotýká se více či méně každého v obci. Některých dost zásadně.

Věříte tomu, co Vám řekne či slíbí establishment obce reprezentovaný p. Pospíšilíkovou a p. Hlobilem st.? Věříte tomu, co je uvedeno na webu obce, nebo se hlásí rozhlasem? Vřele Vám doporučuji, abyste si informace prověřovali na faktech, dokumentech a jiných zdrojích. Abyste dokázali rozpoznat plané politické líbivé sliby od objektivní reality. Abyste dokázali rozpoznat lež vydávanou za pravdu. Abyste dokázali rozpoznat zneužívání autority úřadu pro zakrývání jeho chybných rozhodnutí.

Případ první – vypínání elektriky

Na webu obce bylo v pondělí 10.8.2020 zveřejněno upozornění, že v pátek 14.8.2020 nepůjde elektrika. V Kostelci a v Karlovicích. Od 7:30 do 12 hodin. Zpráva údajně od E.ONu. K tomu opakované hlášení místním rozhlasem.

Mám přihlášeno u E.ON notifikaci o přerušení dodávek elektriky a přišlo mi divné, proč jsem nedostal dopředu zprávu. Podívám se na web E.ON distribuce, a žádná odstávka v Kostelci či Karlovicích 14.8.2020 není.

Jediná naplánovaná odstávka E.ON je plánována na pondělí 18.8.2020. Ale v Kostelci se týká jediného č.p. 64. Žádné Karlovice, žádný celý Kostelec, jak nám tvrdí obec.

Zavolal jsem na poruchy E.ON distribuce. Ti potvrdili, že o žádném vypínání v pátek 14.8.2020 neví. Zkontrolovali si web obce a uvedenou informaci. Podivili se nad tím, jak někdo může zasáhnout (vypnout elektriku) do jejich majetku, aniž by oni o tom věděli. Nehledě na jejich pravidla, že žádost o vypnutí musí obdržet 2 týdny předem.

Údajně se v pátek měly ořezávat větve zasahující do drátů VN, což bývá příčinou výpadků elektriky. To je dozajista chvályhodný zásah. Na zastupitelstvu se o tom mluví už několik měsíců a je dobře, že se to konečně řeší. Ale způsob, jakým se to řeší rozhodně dobře není. Obcházet nastavená pravidla jen proto, že někdo prošvihnul termíny, nebo že považuje úřední lemplovství za standard kvality své práce? V tyto parné dny vypnutí elektriky přinese lidem minimálně vytečené mrazáky. Firmy budou omezeny ve svých činnostech a plnění zakázek. A následky těžko ponese E.ON, když o vypínání nic neví. Určitě se na obci bude dát dohledat, kdo navrhoval vypnutí elektriky bez vědomí E.ONu. Třeba pro poučení do budoucna, že pravidla se mají dodržovat.

Případ druhý – zavření jediné přístupové komunikace

Ve čtvrtek 13.8.2020 se na webu obce objevilo oznámení, že v pondělí 18.8.2020 od 12 do 18h bude uzavřena komunikace a lidé z Louček a Sušen se nedostanou domů či z domu.

První co mi napadlo, jestli existuje oficiální povolení záboru komunikace a na něj navazující objízdná trasa. Chápu, že v místě uzávěry je rozbitá cesta a je třeba jí opravit. S tím nemám problém. Ale způsob jakým se to provádí, s tím problém mám. A zásadní. Co sanitka, hasiči, nebo lidé jedoucí z/do práce? Není možné aby obec jen tak zavřela komunikaci a postavila tam nějakou značku. Na to jsou pravidla a zákony. Chápu, že z pohledu zakořeněného úředního lemplovství se dodržováním zákonů a pravidel nikdo neobtěžuje. Ale některých lidí v obci se takové nesprávné rozhodování dost zásadně dotkne a dotýká.

Ale je možné, že obec disponuje povolením záboru veřejné komunikace a stanovením objízdné trasy. Možná jen obec tyto úřední dokumenty zapoměla zveřejnit na svém webu a v místě záboru. Možná jen obec zapoměla vyznačit objízdou trasu. Možná.

Abych získal jistotu, jak to se záborem je, poslal jsem včera datovou schránkou dotaz na Městský úřad v Holešově, který by takový zábor měl řešit. Uvidíme, jak MěÚ Holešov bude reagovat. Jedna varianta je, že odpoví rychle ještě před realizací záboru. Druhá varianta je, že bude dělat legitimní obstrukce a odpoví do 15 dnů (dotaz vezme jako žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.). Jestli má MěÚ v Holešově v rámci záboru také máslo na hlavě, tak lze očekávat postup dle druhé varianty. Nechme se překvapit.

Lež ani podvod nepomohly k získání dotace

Paní Pospíšilíková se v periodiku KOSTKA č. 2/2020 veřejně přiznala k podvodu, aby lidem „prodala“, že chodníky a veřejné osvětlení v Karlovicích, namísto 3,5 mil. Kč, dokáže udělat jen za 150 tis. Kč. Nejenže obec dotaci díky vlastnímu lemplovství nedostala, ale navíc podvedla okolní obce z MAS Partnerství Moštěnka, co se o dotaci také ucházeli.

Podvod na vlastních

Křtomil, Horní Moštěnice, Říkovice, Želatovice, Přílepy, Ludslavice, Mysločovice, Vlkoš, Kurovice, Němčice, Pacetluky, Žeranovice – to je 12 obcí, které p. Pospíšilíková podvedla podáním žádosti o dotaci z 9. výzvy IROP / MAS Partnerství Moštěnka. Jak sama napsala, „Záměrem starostky bylo získat co největší počet bodů v bodovém hodnocení žádosti obce o dotaci …“. K tomu si pomohla podvodem. 10 potřebných bodů v hodnocení získala díky smlouvě s dodavatelem, kdy výběrové řízení a vítěze veřejné zakázky, v rozporu s naší směrnicí, neschválil žádný orgán obce. Podvodem se snažila získat neoprávněný prospěch/výhodu oproti ostatním obcím, co se o dotaci ucházely. Podváděla vlastní – všichni jsou partneři MAS Partnerství Moštěnka.

Marnost podvodu

V podmínkách hodnocení žádostí je v bodě 4.2 písmeno m) uvedeno dost zásadní kritérium: „… o pořadí projektů v případě rovnosti bodů rozhoduje datum a čas podání žádosti …“. Žádosti se podávaly od 5.2.2020 8:00 do 18.3.2020 12:00. Obec Kostelec u Holešova podala žádost poslední den, 18.3.2020 pouhou hodinu a 35 minut před vypršením termínu. Při očekávané rovnosti bodů uchazečů jsme se pozdním podáním sami schoulili do kouta neúspěšných. Kdyby paní Pospíšilíková chtěla svůj podvod dotáhnout do úspěšného konce, stačilo podat žádost hned z kraje února po vyhlášení dotačního titulu.

Lemplovství především

Celá akce je protkána organizačním a úřednickým lemplovstvím. Rada obce a především paní Pospíšilíková měla ve velkém předstihu informace a podklady nezbytné pro zpracování podkladů a podání žádosti. Nebyl žádný důvod obcházet pravidla a uchylovat se k podvodu. Paní Pospíšilíková více jak 2 měsíce dopředu věděla, kdy bude dotační titul vyhlášen. Dostatečně dlouho měla zadanou a zpracovanou projektovou dokumentaci. 7 měsíců dopředu měla vybraného a objednaného administrátora veřejné zakázky. Proč se mezi vyhlášením dotace a zveřejněním výběrového řízení celý měsíc nic nedělo, nedokázala na zastupitelstvu p. Pospíšilíková odpovědět. Neměla žádnou časovou překážku zadat a připravit řádné výběrové řízení dle naší směrnice, předložit jej ke schválení zastupitelstvu obce a následně nechat odhlasovat zastupitelstvem vítěze veřejné zakázky. Namísto toho promarnila získaný čas. Pro postup její a administrátora nemám jiný trefný výraz, než lemplovství. Což není nadávka, ale jen hanlivý výraz. Substantivem bývá označována osoba líná, nesvědomitá, nedůsledná či nespolehlivá, co se vyhýbá povinnostem i jakékoli činnosti když může. Pokud pracovat musí, práci šidí a snaží se ji udělat co nejrychleji, bez ohledu na přesnost a kvalitu (zdroj zde, nebo zde, nebo ve wiki slovníku). Posuďte sami – uváděná fakta jsou doložena veřejně dostupnými či oficiálně získanými dokumenty.

 • 23.5.2019 nabídka od Regionální a rozvojové agentury Východní Moravy na zajištění administrace žádosti o dotaci a výběrového řízení
 • 17.7.2019 objednávka obce na zajištění administrace žádosti o dotaci a výběrové řízení akce „Rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení v Karlovicích“
 • 19.8.2019 RO č. 16/2019 bod 11, schválení objednávky na vypracování projektové dokumentace

 • 2.9.2019 RO č. 17/2019 bod 5, schválení smlouvy o dílo na vyhotovení projektové dokumentace akce „Rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení v Karlovicích“.

 • listopad 2019, vypracována a předána projektová dokumentace akce „Rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení v Karlovicích“

 • 13.11.2019 sněm MAS – informace o výzvách IROP na rok 2020
 • 18.11.2019 RO č. 22/2019 bod 3, p. Pospíšilíková informuje o posunutí výzvy IROP (MAS Partnerství Moštěnka) a o záměru obce podat žádost na akci oprava chodníků a VO v Karlovicích; předpoklad vyhlášení leden 2020

Konflikt zájmů

Nelze přehlédnout řídící roli paní Pospíšilíkové v orgánech MAS Partnerství Moštěnka. Je členem Dozorčí rady, která je kontrolním orgánem MAS Partnerství Moštěnka o.p.s..

Zároveň je členem Kontrolního a monitorovacího výboru.

Do jeho kompetence mimo jiné patří:

 • Dohlížet na to, aby Místní akční skupina vyvíjela činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy a  Strategií komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)
 • Nahlížení do účetních knih a dalších dokladů organizace, týkajících se činnosti Místní akční skupiny a kontrola veškerých dokladů
 • Kontrolovat metodiku a způsob výběru projektů a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výsledkům výběru projektů

Oba tyto orgány by měly řešit podvodné podklady žádosti o dotaci obce Kostelec u Holešova. Sama na sebe asi paní Pospíšilíková kontrolu z MAS Partnerství Moštěnka nepošle, neboť je v ukázkovém střetu zájmů. Pokud je MAS Partnerství Moštěnka společností jednající v souladu se zákony a jednotlivým členům záleží na čistotě fungování MAS, vyvodí z toho důsledky. Třeba právě kvůli ochraně zbylých členů MAS Partnerství Moštěnka.

Epilog

20.5.2020 bylo hodnotící komisí rozhodnuto, že obec Kostelec u Holešova dotaci nedostane. Jsem si jistý, že MAS funguje a informaci o výsledku uchazečům rozeslala. Dodnes ale v žádném zápise Rady obce či na jednání zastupitelstva nenajdete jedinou zmínku, že obec dotaci nedostala. 2 měsíce po rozhodnutí MAS p. Pospíšilíková nikoho neinformuje. Náhoda, lemplovství, záměr? V bodě XVII odst. 5 uzavřené smlouvy o dílo za 3,58 mil. Kč je pojistka, že obec má právo odstoupit od smlouvy, pokud dotaci nedostane. Když obec ale oficiálně nezveřejní, že dotaci nemáme, není legitimní důvod pro odstoupení od smlouvy. Zatím to vypadá, že se hraje nějaká neprůhledná hra s penězi nás, daňových poplatníků.


Tento příspěvek navazuje na dřívější příspěvky „Lemplovství, chyba, opojení mocí, nebo záměr?“ ze dne 22.5.2020 a „Pod rouškou epidemie“ ze dne 31.3.2020.

ZZO č. 12 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 12 konaného dne 25. června 2020 v zasedací místnosti obce Kostelec u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení zasedání zastupitelstva a schválení programu jednání. Délka 3:54.

Bod 2 programu: projekt PLURAL

I. část: představení projektu FENIX TNT a energetická agentura Zlín, odpovědi na předem zaslané písemné otázky, odpovědi na živě položené otázky po představení projektu. Délka 1:26:51.

II. část: diskuze zastupitelů k projektu. Délka 48:52.

Bod 3 programu: nákup pozemků obcí. Délka 2:15.

Bod 4 programu: diskuze. Délka 6:08.

Bod 5 programu: závěr. Délka 0:11.

Zápis ze ZZO č. 12 naleznete zde.

ZZO č. 11 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 11 konaného dne 2. června 2020 v Sokolovně obce Kostelec u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení zasedání zastupitelstva a schválení programu jednání. Délka 8:47.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZZO č. 10. Délka 4:54.

Bod 3 programu: informace o činnosti obecního úřadu. Délka 54:00.

Bod 4 programu: projednání situace v MŠ. Délka 50:35.

Bod 5 programu: informace k projektu PLURAL. Délka 21:46.

Bod 6 programu: schválení závěrečného účtu obce a účetní uzávěrky za rok 2019. Délka 2:57.

Bod 7 programu: schválení zhotovitelů veřejných zakázek. Délka 11:22.

Bod 8 programu: dotace Zlínského kraje na dopravní automobil JSDH. Délka 1:55.

Bod 9 programu: dofinancování dopravního automobilu pro JSDH. Délka 6:21.

Bod 10 programu: veřejnoprávní smlouvy. Délka 2:18.

Bod 11 programu: prodej obecních pozemků. Délka 1:12.

Bod 12 programu: OZV 1/2020. Délka 1:59.

Bod 13 programu: rozpočtové opatření 3/2020. Délka 2:01.

Bod 14 programu: návrh novely směrnice o zadávání veřejných zakázek. Délka 51:36.

Bod 15 programu: diskuze. Délka 0:22.

Bod 16 programu: závěr. Délka 0:10.

Zápis ze ZZO č. 11 naleznete zde.

 

Cíl: umlčet Žůrka

Po prohraném soudním sporu by se zdálo, že obec pochopila právo opozičních zastupitelů napsat kritický článek do periodika KOSTKA. Že ignorování Tiskového zákona je cesta k dalšímu prohranému soudnímu sporu. Bohužel obec se vydala cestou vlastního výkladu zákona prostřednictvím pravidel protlačených politickou převahou v zastupitelstvu obce. Koalice se plácá po ramenou, jak to tomu Žůrkovi nandala. Ale jakýkoliv interní předpis obce nemůže stát nad zákonem.

Do vydání periodika KOSTKA č. 2/2020 jsem vydavateli 17.5.2020 zaslal sdělení zastupitele „Proč starostka zastupitelům lže?“ spolu s průvodním dopisem. Snažil jsem se text vměstnat do požadovaných 1144 úhozů. Pro Vaší představu prostor pro sdělení zastupitele odpovídá 1,25% celkové tiskové plochy periodika KOSTKA. Jedno a čtvrt procento.

Proč starostka zastupitelům lže?
(odkazy a zdrojové dokumenty jsou na webu www.kostelecuholesova.eu v příspěvku „Pod rouškou epidemie“)

Ve čtvrtek 19.3.2020 rozeslala starostka všem zastupitelům informaci k akci rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení v Karlovicích. Na můj dotaz, zda máme stavební povolení, starostka v pondělí 23.3.2020 uvedla „Na rekonstrukci chodníků je vyřízeno stavební povolení“. Vědomně lhala, jelikož teprve v pátek 13.3.2020 podala obec na stavební úřad v Holešově žádost o stavební povolení. Stavební povolení sice bylo vydáno 6.5.2020, ale v době psaní tohoto textu ještě nenabylo právní moci. Zastupitelům se starostka 1.4.2020 omluvila za chybnou informaci způsobenou nedorozuměním s projektantem. Budiž. Ale jak projektant, tak starostka musí vědět, že vydání stavebního povolení netrvá pár dní. Logicky jsme ostražití a nechceme opakovat chybu p. Hlobila st. při první rekonstrukci chodníků v roce 2018, která proběhla bez stavebního povolení. Šestiletá zkušennost s vedením obce nás naučila důvěřovat pouze dokumentům a faktům, nikoliv proklamacím či líbivým vyjádřením.
Ing. Petr Žůrek, zastupitel obce

Tiskový zákon i interní pravidla výslovně uvádí „sdělení zastupitele“, přičemž nespecifikují počet sdělení. Jinými slovy „sdělení zastupitele“ není omezeno pouze na jedno sdělení. Tolik Tiskový zákon a Pravidla.

Ve středu 20.5.2020 jsem vydavateli poslal sdělení zastupitele „Kostlivec vypadnul ze skříně“ opět s doprovodným dopisem. Na pokus vedoucí redaktorky Michaely Čúzy neotisknout text jsem odpověděl věcným způsobem s citací zákona.

Kostlivec vypadnul ze skříně
(odkazy a zdrojové dokumenty jsou ve stejnojmenném příspěvku na www.kostelecuholesova.eu)

V článku „Odstřihněte pupeční šňůru od Hlobila“ jsem napsal, že paní Pospíšilíková by měla vymést po p. Hlobilovi st. kostlivce minulosti. Prvotní podrážděnou reakci vystřídala po ¾ roce pragmatická realita. Úřady zkonstatovaly pochybení při stavbě chodníků, dodatečně se změnil projekt a řeší se reklamace s dodavatelem SISKO.

Rekonstrukce chodníků proběhla bez stavebního povolení a bývalý starosta Hlobil podepsal f. SISKO, že dílo přebírá bez vad a nedodělků. K tomu ukazoval SISKO razítka „skutečné provedení“ na PD. Čas ukázal, že se jednalo o podvod. Kontrola z PČR a SÚ konstatovala, že skutečné provedení stavby je odlišné od dokumentů se SISKO razítky. Obec zadala změnovou PD a požádala o výjimku – náklady obce jsou min. 35 tis. Kč. Starostka zahájila reklamační řízení s firmou SISKO, což kladně kvituji. Teď ještě zahájit reklamační řízení s Ing. Bartošem. Jako stavební dozor má klíčovou odpovědnost, podobně jako odpovědná osoba investora – bývalý starosta Hlobil.
Ing. Petr Žůrek, zastupitel obce

V pátek 22.5.2020 jsem vydavateli poslal sdělení zastupitele „Lemplovství, chyba, opojení mocí, nebo záměr?“ doprovozené opět dopisem.

Lemplovství, chyba, opojení mocí, nebo záměr?
(odkazy a zdrojové dokumenty jsou ve stejnojmenném příspěvku na www.kostelecuholesova.eu)

Starostka Pospíšilíková bude nejspíš jasnovidec – 6 dní před vyhlášením nouzového stavu věděla, kdy bude vyhlášen. Výběrové řízení na opravu chodníků a VO v Karlovicích za 3,5 mil. Kč obchází obecní směrnici s výmluvou „z důvodu nouzového stavu se nemůže zastupitelstvo sejít a proto jsem rozhodla sama“. Jenomže to je lež. Nouzový stav byl vyhlášen 12.3.2020. VŘ bylo zahájeno 5.3.2020, tedy o 6 dní dříve. Administrátor VŘ objednaný paní Pospíšilíkovou se neobtěžoval konat podle naší směrnice a vygeneroval vítěze VŘ. Nikdo z radních (Pospíšilíková, Hlobil st., Marek, Klesnil) nezapochyboval o správnosti průběhu VŘ. Možná to nebyla chyba, ale záměr vybrat dodavatele rychle mimo kontrolu zastupitelstva. Pro obec nevýhodná smlouva s dodavatelem je podepsaná. V Karlovicích budou mít např. záruku na veřejné osvětlení jen 2 roky. V Kostelci máme záruku 5 let. K tomu existuje reálné riziko, že dotaci nedostaneme, nebo jí budeme muset vracet kvůli nesprávně udělanému VŘ.
Ing. Petr Žůrek, zastupitel obce

Písemná reakce vedoucí redaktorky Michaely Čúzy a redakční rady jen stvrdila smutnou pravdu. Nadále trvá neochota řídit se a konat dle zákonů. Například je vyžadována komunikace na e-mailovou adresu, která nejspíš ani není vlastněna obcí. Přitom je vydavatel povinen zasílat korespondenci do datové schránky. Na dopis jsem odpověděl věcným, faktickým a pragmatickým způsobem. Zda vzveřejní sdělení zastupitele v periodiku KOSTKA 2/2020 netuším. Ale s ohledem na negativní historickou zkušenost průběžně shromažďuji veškeré důkazní dokumenty, které bude třeba předložit soudu při případné soudní žalobě na obec Kostelec u Holešova.

Nejsmutnější na celém je to, že bojuji za naše základní práva. Svobodu projevu, svobodu slova, právo na dodržování zákona. Chápu, že vládnoucí skupina nemusí být tak právně znalá. Dokonce i nemám zvláštní touhu a chuť podávat na obec žaloby. Jsem otevřený k dialogu, racionální výměně názorů založeném na odborných skutečnostech. Bohužel silové řešení politickým protlačením v zastupitelstvu nemůže vést k racionální dohodě.

Lemplovství, chyba, opojení mocí, nebo záměr?

Starostka Pospíšilíková bude nejspíš jasnovidec – 6 dní před vyhlášením nouzového stavu věděla, kdy bude vyhlášen. Největší investiční akce obce v roce 2020 za 3,5 miliónů korun je od samého začátku provázena pachutí účelového obcházení zákona a naší směrnice o zadávaní veřejných zakázek. S výmluvou, že kvůli nouzovému stavu mohla obejít schválení zastupitelstvem, by paní Pospíšilíková možná uspěla na dětském pískovišti při hádce o bábovičky. Zákony a směrnice obce se vytváří proto, aby obec podle nich jednala. Nikoliv aby je přezíravě a pohrdavě zastrčila mezi toaletní papír.

Když ve čtvrtek 19.3.2020 rozeslala p. Pospíšilíková všem zastupitelům informaci, že podepsala smlouvu s dodavatelem zakázky za 3,5 miliónů korun na rekonstrukci chodníků a veřejného osvětlení v Karlovicích, vyrazilo nám to dech. Do té doby jsme vůbec netušili, že se nějaké výběrové řízení chystá, probíhá či je ukončeno. Na zastupitelstvech, ani v zápisech rady obce nebyla jediná zmínka. Ani projektovou dokumentaci jsme neviděli a logicky jsme se k ní nemohli vyjádřit či jí schválit.

O zakázce (nad 0,5 mil. Kč) musí dle naší směrnice rozhodovat zastupitelstvo obce, což se doposud dělo. Administrátor veřejné zakázky objednaný paní Pospíšilíkovou se vůbec neobtěžoval konat dle pravidel z naší směrnice a vygeneroval vítěze veřejné zakázky. Na RO č. 6 16.3.2020 nikdo z radních (Pospíšilíková, Hlobil st., Marek, Klesnil) neprotestoval, že takovou pravomoc má jen zastupitelstvo. Nikdo nepožádal o předložení dokumentů z výběrového řízení. Nikdo nevznesl pochybnosti nad nesprávností průběhu výběrového řízení.

Zastupitelům pak paní Pospíšilíková 19.3.2020 předložila neuvěřitelnou pohádku: „z důvodu nouzového stavu se nemůže zastupitelstvo sejít a proto rozhodla sama“. Jenomže od samého začátku nám starostka Pospíšilíková lhala.

Nouzový stav byl vládou České republiky vyhlášen ve čtvrtek 12.3.2020.

Výběrové řízení bylo zahájeno o 6 dní dříve, ve čtvrtek 5.3.2020, a ten den byla rozeslána zadávací dokumentace uchazečům.

Také vás napadlo, že p. Pospíšilíková má jasnovidecké schopnosti? Že 6 dní před vyhlášením nouzového stavu ví, že vláda České republiky vyhlásí z důvodů COVID-19 pandemie nouzový stav? Spíš se přikláním k jednoduššímu vysvětlení – lemplovství či opojení mocí. Nikdo z RO včetně starostky netrval na provedení výběrového řízení podle směrnici obce. Reálný je také scénář, že záměrem bylo provést výběrové řízení rychle bez kontroly zastupitelstvem, a mít pod dohledem vítěze veřejné zakázky.

Pokusil jsem se p. Pospíšilíkovou slušně upozornit, že výběrové řízení na rekonstrukci chodníků nejde naroubovat na nouzový stav. Odcitoval jsem část metodiky pro veřejné zakázky v období pandemie Covid-19 z webu Ministerstva pro místní rozvoj„Taková výjimka se však neuplatní pro běžné zadávání veřejných zakázek, které např. zajišťují běžné provozní potřeby zadavatelů (plánovaný nákup kancelářských potřeb, plánovaný nákup automobilu, dlouhodobě plánovaná oprava místních komunikací).“ Bohužel marně. Pro obec nevýhodná smlouva s dodavatelem je podepsaná. Nevýhodná je například v délce záruky 2 roky na veřejné osvětlení. V Kostelci máme záruku 5 let. Karlovice budou mít jen 2 roky. A navíc s rizikem, že dotaci nedostaneme či budeme muset vracet kvůli nesprávně udělanému výběrovému řízení.

 

Kostlivec vypadnul ze skříně

Když jsem v článku „Odstřihněte pupeční šňůru od Hlobila“ 29.8.2019 napsal, že paní Pospíšilíková by měla vymést po p. Hlobilovi st. kostlivce minulosti, dočkal jsem se podrážděné a dotčené reakce. Po ¾ roce došlo na má slova. Úřady zkonstatovaly pochybení při stavbě chodníků, dodatečně se změnil projekt a řeší se reklamace s dodavatelem SISKO.

Že celá rekonstrukce chodníků proběhla bez platného stavebního povolení jsem psal v příspěvku „Panoptikum?“, který vyšel i v periodiku Kostka 1/2020. V příspěvku jsem na dokumentech ukázal, že bývalý starosta Hlobil podepsal dodavateli SISKO protokol, že dílo přebírá bez vad a nedodělků. K tomu nás bývalý starosta Hlobil 6.6.2019 na zastupitelsvu č. 4 balamutil tvrzením „…dokumentace skutečného provedení stavby byla na PD potvrzena razítkem firmy“, a přitom ukazoval dokumenty opatřené razítkem „skutečné provedení“ a podpisem firmy SISKO. Čas ukázal, že se jednalo o podvod.

Tou dobou jsem byl za potížistu. Pak přišla 28.11.2019 kontrola z policie ČR a stavebního úřadu. Ze zápisu z kontroly vyplynulo, že skutečné provedení stavby je odlišné od dokumentů orazítkovaných firmou SISKO, které prezentoval bývalý starosta Hlobil.

(obrazová dokumentace zaslaná na stavební úřad, na kterou se ve výše uvedeném rozhodnutí o pochybení SÚ odvolává: chodnik 1 ss, chodnik 2 ss, chodnik 3 ss, chodnik 4 ss)

Následovalo vypracování změnové projektové dokumentace, žádost o výjimku a provedení změny, což obec bude stát nejméně 35 tisíc Kč. Dle informací starostky ze zápisu rady obce č. 9 bylo zahájeno reklamační řízení s firmou SISKO, což kladně kvituji. Teď ještě zahájit reklamační řízení s p. Bartošem, který vykonával stavební dozor. Jak s oblibou říkává bývalý starosta Hlobil „obec si najala odborníka a věří mu“. Je to jeho volba, komu bude slepě věřit. Já se raději řídím „důvěřuj, ale prověřuj“. Doložená skutečnost, že stavba je udělána v rozporu s projektovou dokumentací, je primárně chyba stavební firmy SISKO. Klíčovou odpovědnost ovšem nese Ing. Bartoš vykonávající stavební dozor a bývalý starosta Hlobil jako odpovědná osoba investora. Na tyto osoby je třeba také přenést náhrady škody, které obci svou nečinností způsobily.

 

ZZO č. 10 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 10 konaného dne 23. dubna 2020 v Sokolovně obce Kostelec u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení zasedání zastupitelstva a schválení programu jednání. Délka 17:40.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZZO č. 9. Délka 19:53.

Bod 3 programu: informace o činnosti obecního úřadu. Délka 26:07.

Bod 4A programu: schválení zadávací dokumentace veřejné zakázky na nákup dopravního automobilu pro JSDH. Délka 8:29.

Bod 4B programu: schválení zadávací dokumentace veřejné zakázky na revitalizaci zeleně. Délka 6:42.

Bod 5 programu: smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene. Délka 1:19.

Bod 6 programu: rozpočtové opatření 2/2020. Délka 2:08.

Bod 7 programu: žádost o odkoupení obecních pozemků. Délka 1:58.

Bod 8 programu: nabídka na prodej pozemků do vlastnictví obce. Délka 4:06.

Bod 9 programu: záměr nákupu nemovitosti obcí. Délka 18:21.

Bod 10 programu: návrh rady obce na novelu Pravidel pro vydávání zpravodaje KOSTKA. Délka 50:41.

Bod 11 programu: diskuze. Délka 25:52.

Bod 12 programu: závěr. Délka 0:13.

Zápis ze ZZO č. 10 naleznete zde.

 

Pod rouškou epidemie

Překotně se valící epidemie za sebou táhne vozík s nařízeními omezující náš život. Barevné a hlasité alegorické povozy s líbivými sliby nepravidelně cukají jako jojo za vozíkem s nařízeními. K průvodu se nikdo nepřidává, přesto jej všichni pečlivě sledují. V naději o informace, naplnění slibů a řešení nastalé situace. Zjišťujeme, že jsme v tom sami – záchranu si musíme spíchnout vlastními silami. Ale kdo ochrání obec před útoky šmejdů zneužívající nouzový stav?

Každý z nás v obci má nějakou představu, co je aktuální nouzový stav pandemie COVID-19. A co by měl dělat pro zabránění šíření pandemie.

Představte si, že rozhodující představitelé naší obce to vnímají jinak. Paní Pospíšilíková rozhodla, že stavební akce „Oprava chodníků a veřejného osvětlení v Karlovicích“ za 3,5 mil Kč je opatřením k bezprostřednímu odstranění pandemie koronaviru v naší obci. Podobně přišla s myšlenkou, že „Nákup DA pro JSDH“ za 1,33 mil Kč rovněž povede k bezprostřednímu odstranění pandemie a nouzového stavu v obci. Aby toho dosáhla, obešla zákon o veřejných zakázkách včetně naší směrnice. A to navíc doprovodila písemnou lží. Nevím proč, ale lže a podvádí.

Zde máte důkazy k tvrzení z předchozího odstavce. 19.3.2020 paní Pospíšilíková rozeslala všem zastupitelům informaci, že výběrové řízení na opravu chodníků a VO v Karlovicích za více jak 2,9 mil Kč bez DPH bylo realizováno se zpožděním. Protože se zastupitelstvo kvůli nouzovému stavu nemůže sejít, tak všechno rozhodla sama. A protože je nouzový stav, tak si sama vymyslela pohádku, že měla právo to udělat. K tomu navíc 23.3.2020 v 18:25 písemně tvrdila, že „Na rekonstrukci chodníků je vyřízeno stavební povolení“. Jenomže to p. Pospíšilíková vědomně lhala.

Ten samý den, 23.3.2020 v 10:11 jsem mluvil s paní Stratilovou ze stavebního úřadu v Holešově. Sdělila mi, že obcí byla podána pouze žádost o stavební povolení a řízení ještě nebylo zahájeno. Dodatečně jsem dostal informaci, že žádost byla podána 13.3.2020. Napadne Vás, proč to paní Pospíšilíková dělá. Proč vědomně lže? Vždyť když 13.3.2020 podá obec žádost o stavební povolení, nemůže mít za 10 dní v ruce stavební povolení s nabytím právní moci. Rozhodnutí stavebního úřadu může právní moci nabýt nejdříve za 15 dní po doručení poslednímu účastníkovi řízení. Pokud se někdo neodvolá. Proč tedy takto vědomně a písemně všem zastupitelům p. Pospíšilíková lže není jasné.

Podobně šílenou konstrukci použila p. Pospíšilíková i v případě obhajoby provedení výběrového řízení na dopravní automobil pro hasiče. Opět to svedla na vládou vyhlášený nouzový stav a rozeslala všem zastupitelům informaci e-mailem dne 19.3.2020. A protože se zastupitelstvu nedoporučuje sejít, bere moc do svých rukou a výběrové řízení vyřeší sama a jen ona sama. Argumentů, proč je to špatně jsem přinesl já i ostatní zastupitelé hodně. Nejzásadnější je to, že opravou chodníků a VO na Karlovicích, či nákupem automobilu pro hasiče, opravdu nouzový stav a pandemii koronaviru nevyřešíme.

Možná si p. Pospíšilíková myslí, že když hasičské auto, co dostaneme v roce 2021, pojede po obci, tak koronavirus z března 2020 bude uskakovat ze silnice do škarpy a tam zajde bídnou smrtí. Možná si p. Pospíšilíková myslí, že nové veřejné osvětlení v Karlovicích si v noci posvítí na ten ošklivý koronavirus a on strachy zajde. Nebo si p. Pospíšilíková myslí, že koronavirus bude mít strach chodit po nově zrekonstruovaném chodníku v Karlovicích a raději uteče do lesa? Přitom se paní Pospíšilíková mohla trochu poptat strejdy Googla, jestli opravdu jedná správně. A nemuselo to obec stát ani korunu. Dovolím si odcitovat část metodiky pro veřejné zakázky v období pandemie Covid-19 z webu MMR.

„Taková výjimka se však neuplatní pro běžné zadávání veřejných zakázek, které např. zajišťují běžné provozní potřeby zadavatelů (plánovaný nákup kancelářských potřeb, plánovaný nákup automobilu, dlouhodobě plánovaná oprava místních komunikací).“

Všimli jste si, že excesy paní Pospíšilíkové se dostaly do metodiky Ministerstva pro místní rozvoj zabývající se uplatněním výjimky ze zadávání veřejných zakázek? A to v tom tentokrát nemám prsty. To jenom Kostelec u Holešova je mezi nadřízenými orgány už tak negativně profláknutý svými šílenostmi v nerespektování zákonů z let minulých.

29.8.2019 jsem zde a v periodiku KOSTKA 3/2019 na straně 6 publikoval příspěvek „Odstřihněte pupeční šňůru od Hlobila!“. Na konci příspěvku jsem napsal.

„Po volbách si nešlo nevšimnout Vašeho vytlačení ze třetí výsledkové pozice do křesla starostky obce reprezentující čtyřleté kapesné minimálně 2,2 miliónů Kč. Ne, peníze Vám nezávidím. Pokud budete svůj úřad vykonávat dobře a v souladu se zákony, odměnu si dozajista zasloužíte. Pokud ne, zasloužíte si kritiku. Třeba i ostrou, nevybíravou a na hraně.

Tím jak nám lžete a obcházíte zákony, skončila toleranční doba. Zasloužíte si kritiku. Ostrou, nevybíravou a na hraně. Třeba se ve Vás aktivuje pud sebezáchovy, odstřihnete pupeční šňůru od bývalého starosty Hlobila a začnete konat s pokorou a úctou k zákonům této země.

Panoptikum?

Poslední zastupitelstvo č. 9 spíše připomínalo setkání baráčníků, než kultivovanou výměnu názorů a argumentů volených zástupců obce. Předsedající p. Pospíšilíková po pár jednacích bodech naprosto rezignovala na uplatňování jednacího řádu a řízení diskuze zastupitelů. Hlásit se o slovo bylo zbytečné. Kdo měl větší koule vlomit se do diskuze vyhrál.

Z průběhu jednání zastupitelstva jsem měl dojem, že i faktický dotaz kohokoliv z opozice narušuje předem daný plán rychlého prohlasování jednotlivých bodů. Místo vysvětlujících odpovědí jsme se většinou dočkali nesouvisející kouřové clony. Celé zasedání zastupitelstva můžete shlédnout na videozáznamu, část diskuzí k jednotlivým bodům je v zápise.


V bodě 3 jsem se nevinně optal, jak se řeší požadavek z kontroly stavebního úřadu a Policie ČR ohledně uvedení černé stavby oprava chodníků do souladu s právními předpisy. Chodník je postaven v rozporu s projektovou dokumentací, původní technickou zprávou a samozřejmě v rozporu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. Dodatečné náklady prý uhradí obec, odpověděla p. Pospíšilíková na mou otázku. Na obranu oprávněných zájmů obce jsem vznesl další argumenty: p. Hlobil st. převzal dílo od zhotovitele bez výhrad, ačkoliv fyzické provedení bylo v rozporu se stavebním povolením; stavební dozor nezastavil stavbu a nikoho neupozornil, že se dílo staví v rozporu s projektovou dokumentací. Výsledkem je, že namísto zákonných a projektovaných 150 cm má chodník naproti horní hospodě v nejužších místech 90 cm. To je zásadní problém pro hendikepované na vozíčku, maminky s kočárky, nebo lidi s berlemi či jinými zdravotními pomůckami. Chodník obec dělá na dalších 40-50 let a jednou možná i my, v tuto chvíli  zdraví a silní, budeme mít problém tudy projít či projet na vozíku.


Na konci bodu 3 jsem položil zvídavou otázku, kdo zaplatí značku zákaz stání u mlékárny, co se po 2 letech konečně vrátila na původní místo. Dodavatel veřejného osvětlení (Etmonta) měl dle smlouvy uvést staveniště do původního stavu, tedy vrátit na místo značku, která byla na odstraněném starém sloupu VO.

Ale protože to po něm nikdo nechtěl – ani stavební dozor, ani p. Hlobil st. co přebíral dílo, tak značka zmizela. Jelikož nepomáhaly moje opakované dotazy na zastupitelstvu ohledně zmizelé značky, musel jsem položit dotaz na Policii ČR. Možná jsem pedant, ale svévolné odstraňování dopravní značek nepřispívá k bezpečnosti provozu na komunikacích.


V bodě 9 jsme volili ve výběrovém řízení vedoucí redaktorku periodika KOSTKA. Jelikož v minulosti Redakční rada jednala v rozporu s Tiskovým zákonem, což se odrazilo v prohraném soudním sporu, tak jsem chtěl znát názor nové vedoucí redaktorky na uplatňování kritických pasáží Tiskového zákona v periodiku KOSTKA. Dopředu jsem zaslal 10 otázek modelových situací, se kterými se při vydávání Kostky setkávala či bude setkávat a zeptal jsem se, proč se nám uchazečka Michaela Čúzy nepřišla představit.

Vzkaz ústy p. Pospíšilíkové mne překvapil „… a ani neměla zájem na otázky z vašeho dotazníku odpovídat“. Chci věřit, že Michaela Čúzy se takto nevyjádřila.

V diskuzi jsem předkládal konkrétní citace judikátů či paragrafů Tiskového zákona a na vyzvání jsem předložil, jak by měla obec postupovat: „oprávnění dotčených zastupitelů nelze omezovat vnitřními předpisy obce, zajděte si za právníky DAS a zeptejte se na to, jak máte postupovat“.

Reakce byly víc než zarážející. Pospíšilíková: „já si zase nedokážu představit, že by soud předepisoval obci co je přiměřený rozsah článku zastupitele“. Hlobil ml. „přiměřenost je v tom, že když to bude téma zásadní, tak to mohou být třeba 2 A4 , abyste popsal problém, ale když to je jen o tom, že chcete psát o lidech s nějakými přívlastky, tak to je nepřiměřenost a RR vám může článek zkrátit tak, aby smysl nebyl změněný. Vy si vykládáte přiměřený rozsah nějakým způsobem a já jsem přesvědčený že nemáte pravdu.“

Na celém je varující, že jim uniká základní kámen právního státu – výklad zákona může podávat pouze soud. Nikoliv obec, Redakční rada nebo zastupitelstvo obce.

Alarmující je eroze respektování Ústavy či Listiny základních práv a svobod a v ní zaručených právech jako svoboda projevu, svoboda názoru, nepřípustnost cenzury.


V bodě 11 jsme projednávali zakázku za 600 tisíc Kč na pořízení 7 kamer sledujících vybraná veřejná prostranství v obci. Kolega Měrka vznesl nevinnou, ale logickou otázku: „kde se budou záznamy uchovávat, jak dlouho a co se s nimi bude dít“.

Odpověď p. Pospíšilíkové „záznamy se nebudou uchovávat, záznam se bude po určité době mazat“ nejenže neuspokojila, ale prohloubila podezření, že obec projekt nedomyslela a nepřipravila (co se bude dít se záznamem, než se smaže?). Především z pohledu ochrany osobních údajů a nakládání s nimi. V diskuzi se ukázalo, že se obec nikoho nezeptala – právníků DAS počínaje, ÚOOÚ a Policií ČR konče.


Silně znepokojující byla z úst některých zastupitelů rostoucí snaha o kriminalizaci uplatňování Ústavních práv jako právo na spravedlivý proces. Dopis mého advokáta s výzvou, aby obec dodržovala tiskový zákon, byl označen za vyhrožování žalobou.

Šikanou obce, občanů obce a dodavatelů obce bylo označeno uplatňování Ústavního práva na informace včetně legitimního využívání zákonných opravných prostředků.

Chápu, že kritika chyb je nepříjemná. Obec, jako orgán veřejné moci, pracuje s veřejnými prostředky a ze své podstaty je pod kontrolou veřejnosti. A pokud úřední osoby nejsou schopny unést veřejnou kontrolu své činnosti, neměly by takovou veřejnou funkci vykonávat.

ZZO č. 9 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 9 konaného dne 11. února 2020 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kosteleci u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení zasedání zastupitelstva a schválení programu jednání. Délka 9:10.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZZO č. 8. Délka 6:00.

Bod 3 programu: informace o činnosti obecního úřadu. Délka 1:19:52.

Bod 4 programu: navýšení odměny předsedkyni Kulturní komise. Délka 1:06.

Bod 5 programu: veřejnoprávní smlouvy. Délka 32:29.

Bod 6 programu: koncesní smlouva s roční dotací 70 tis. Kč. Délka 21:41.

Bod 7 programu: podání návrhu žádosti o dotace. Délka 2:03.

Bod 8 programu: rozpočtová opatření č. 8/2019 a 1/2020. Délka 3:24.

Bod 9 programu: složení redakční rady. Délka 1:08:54.

Bod 10 programu: dodatek smlouvy o dílo na opravu Domu seniorů. Délka 2:02.

Bod 11 programu: veřejná zakázka kamerový systém obce. Délka 29:30.

Bod 12 programu: dodatky SoD Chodníky II. Délka 30:03.

Bod 13 programu: odprodej pozemků obci. Délka 4:32.

Bod 14 programu: žádost ZŠ o navýšení rozpočtu. Délka 13:16.

Bod 15 programu: diskuze. Délka 17:14.

Bod 16 programu: závěr. Délka 0:13.

Zápis ze ZZO č. 9 naleznete zde.

Rituální rezignace Šárky Andrlíkové

Řádně zvolena zastupitelstvem obce se Šárka Andrlíková stala vedoucí redaktorkou periodika KOSTKA, a také úřední osobou. Svůj hlavní úkol, aby se otištěné příspěvky shodovaly s předlohou autora, ale pojala diktátorsky a doprovodila svérázným výkladem zákonů. Tlak prohraného soudního sporu aktivoval pud sebezáchovy a uvolnil cenzuru v obecním periodiku KOSTKA. Následovala rezignace úřední osoby Šárky Andrlíkové na funkci vedoucí redaktorky. Rituálně, s pomocí normalizačních frází, fake news a hoax citací.

Samotný rezignační dopis a průvodní e-maily ze dne 27.9.2019 a 24.10.2019 jsou protkány jazykem se slovními obraty z husákovské normalizace sedmdesátých let užívaným k diskreditaci osob režimu nepohodlných. Texty uvádím bez komentáře, posouzení je na Vás.

… aby se ušetřilo na zbytečné výdaje za soudní jednání, způsobené necitlivým a víceméně protispolečenským jednáním zastupitele Žůrka.

Zastupitel pak dále vyděračským způsobem, kdy poukazuje na nezanedbatelnou finanční stránku věci, hrozí obci stálými soudy, pokud se jeho absurdním požadavkům nevyhoví.

Uveřejňováním problematických článků inkriminovaného zastupitele (mnohdy jsou důkazy vylhané, polopravdivé, napadající některé občany) nesplňuje pak zpravodaj své původní zaměření – podávat zpráv o životě v obci.

… to považuji za snahu o okupaci místního tisku opozičními zastupiteli.

Zpravodaj se tak stává střelnicí kverulanta proti svévolně vybíraným občanům, řádně zvolenému obecnímu zastupitelstvu


 

Fake news a hoax citace se v rezignačním dopise vedoucí redaktorky Šárky Andrlíkové nejen opisují z dřívějších vydání periodika KOSTKA, ale přidávají se nové.

Můj komentář. Zmiňovaný dopis je moje žádost vydavateli o otištění sdělení zastupitele obce. V dopise píši, že doporučuji vydavateli věnovat bedlivou pozornost patřičným judikátům. Dále je uvedeno 6 judikátů přesně označených číslem jednacím, názvem soudu a datem vyhlášení. K tomu je citována relevantní část rozsudku. Tedy nejsou to kdovíjaké soudní kauzy, ale konkrétní rozhodnutí soudu v konkrétní věci. Dovolání ve věci §4a a §11a na Nejvyšším soudě neexistuje, tedy je zbytečné řešit jestli se někdo odvolal. Tyto rozsudky jsou veřejně dostupné na základě vyžádání. To obec či vedoucí redaktorka Andrlíková mohla učinit, tak jak jsem to udělal já. Vyjádření z rezignace spadá do fake news.

Andrlíková dopis 26.9.2019 HL2_Page_1

Andrlíková dopis 26.9.2019 HL2_Page_2

Můj komentář. Odkazování na dokument právního odd. živnostenského úřadu (KUZL 7985/2018), popř. Rozhodnutí KUZL/34550/2018 dělala Redakční rada v periodiku KOSTKA poměrně často a zdůvodňovala tím své konání v rozporu s Tiskovým zákonem (což ostatně potvrdil Rozsudek prohraného soudního sporu). Takové konání nelze nazvat jinak než hoax citací. Jednoduše proto, že na konci Redakční radou citovaného dokumentu KUZL 7985/2018 nalezneme zásadní větu: vyjádření KÚ Zlínského kraje není a ani nemůže být závazné.

KUZL 7985_2018HL_page2

To je jako kdyby vám soused v obci řekl, že na semaforu můžete jezdit na červenou. Poplácáte se po ramenou, jak jste jim to nandali, ale ve skutečnosti máte zaděláno na velký malér, jestliže projedete na červenou.

Andrlíková dopis 26.9.2019 HL3_Page_2

Můj komentář. Rozsudek č.j. 16 C 96/2018-57 OS Kroměříž nenabyl právní moci, naopak byl rozsudkem odvolacího KS soudu v Brně zrušen. Tedy to co je napsáno v Rozsudku soudu I. stupně není právně závazné. Vyjádření „Tento stav bral na zřetel i Okresní soud“ lze s úspěchem považovat za hoax.

Andrlíková dopis 26.9.2019 HL4_Page_2

Můj komentář. Krajský soud v mojí civilní žalobě nemá pravomoc rušit právně nezávazné vyjádření KÚ Zlínského kraje především proto, že to není předmětem žaloby. Vyjádření KÚ ZK by musel zrušit nadřízený úřad (MV ČR), nebo pravomocný rozsudek soudu v samostatné správní žalobě. Vyjádření KÚ Zlínského kraje platí, ale jedná se jen o právně nezávazný názor. Toto tvrzení opět spadá do fake news.

Andrlíková dopis 26.9.2019 HL2_Page_2

Můj komentář. Kasační stížnost jako mimořádný opravný prostředek se podává ve správních žalobách. Moje žaloba ve věci Tiskového zákona byla civilní žaloba a tam je mimořádný opravný prostředek dovolání k Nejvyššímu soudu. Nejvyšší správní soud nemá s mojí civilní žalobou nic společného. Věta z rezignace spadá do fake news.

Andrlíková dopis 26.9.2019 HL2_Page_2

Můj komentář. Ve zmiňovaných dokumentech se exaktně nikde neříká nic o správnosti postupu redakční rady. Dokumenty jen citují Tiskový zákon a důvodovou zprávu s tím, že právně závazné stanovisko pro konkrétní případ je na rozhodnutí soudu. Věta z rezignace je hoax citací.

Objektivně je třeba uvést, že rezignace obsahuje pravdivé tvrzení, o kterém není sporu.

Andrlíková dopis 26.9.2019 HL3_Page_2


Úřední osoby by měly jednat v souladu se zákony, respektovat zásady právního státu. Jelikož se jedná o úřední osoby veřejné správy, která je ze svého principu pod kontrolou veřejnosti, musí být schopni před veřejností obhajovat své kroky i za cenu razantnější kritiky. My, jako občané a občanská společnost musíme bránit omezování svých práv jako svoboda projevu či právo na informace od úředních osob státní správy. Jen tak může existovat funkční právní stát i na nejnižší úrovni obecních samospráv.


Dodatek. Tématu se v minulosti věnovaly příspěvky Z redakční rady se stala (ne)řízená střela ze dne 6.6.2018,  ZZO č.22 – komentovaný sestřih videozáznamu bodu 11 ze dne 27.8.2017, Svoboda. Svoboda? Zapomeňte, my jsme zákon! publikovaném dne 28.11.2019.


Právní exkurz:

Za úřední osobu se dle § 127 odst. 1 písmeno d) trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.) považuje „člen zastupitelstva nebo odpovědný úředník územní samosprávy“. Členy Redakční rady volí zastupitelstvo obce a Redakční rada vykonává předepsané činnosti v rámci pravomocí schválených zastupitelstvem obce v dokumentu Pravidla pro vydávání periodika Kostka. Členové Redakční rady se tak stávají odpovědnými úředníky územní samosprávy – obce Kostelec u Holešova.

V judikátu Ústavního soudu I. ÚS 211/99 se kromě jiného uvádí. „Institucím a orgánům, jež reprezentují veřejnou moc státu, a v důsledku toho jsou nositeli rozhodnutí, jež občané napadají, přísluší vždy větší dávka tolerance, velkorysosti a nadhledu, než je tomu u jednotlivých občanů, jak o tom svědčí judikatura Evropského soudu pro lidská práva.

Výše uvedené informace a dokumenty se vztahují k činnosti vedoucí redaktorky Šárky Andrlíkové jako úřední osoby a jsou časově omezené na její mandát od 17.2.2015 (zvolení zastupitelstvem) do 12.12.2019 (přijetí rezignace zastupitelstvem).

ZZO č. 8 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 8 konaného dne 12. prosince 2019 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kosteleci u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení zasedání zastupitelstva a schválení programu jednání. Délka 8:10.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZZO č. 7. Délka 1:58.

Bod 3 programu: informace o činnosti obecního úřadu. Délka 28:51.

Bod 4 programu: obecně závazná vyhláška č. 2/2019. Délka 5:43.

Bod 5 programu: prodej obecního pozemku. Délka 1:10.

Bod 6 programu: odměny členům kulturní komise. Délka 6:39.

Bod 7 programu: rozpočtové opatření 7/2019. Délka 4:59.

Bod 8 programu: plnění úkolů v roce 2019. Délka 13:03.

Bod 9 programu: rozpočet na rok 2020. Délka 44:26.

Bod 10 programu: dodatek smlouvy o dílo na opravu Domu seniorů. Délka 11:31.

Bod 11 programu: petice občanů. Délka 1:00:50.

Bod 12 programu: periodikum Kostka – informace. Délka 17:56.

Bod 13 programu: odměny neuvolněným zastupitelům. Délka 2:52.

Bod 14 programu: diskuze. Délka 16:20.

Bod 15 programu: závěr. Délka 0:54.

 

Zápis ze ZZO č. 8 naleznete zde.

Svoboda. Svoboda? Zapomeňte, my jsme zákon!

Překvapivě snadno si necháváme ukrást obsah Svobody a Demokracie od vládnoucího establishmentu. Z centra, kde jsou dějinami vytvářena pravidla, je do Kostelce u Holešova cesta tak dlouhá, že Svoboda a Demokracie přišly o svůj smysl a obsah. V naší obci se přeměnily na dvě fráze zařazované do bezobsažných projevů minulostí vyškolených aparátčíků.

Myslel jsem si, že se Svobodou a Demokracií obsaženou v zákonech bude náš obecní establishment zacházet alespoň s úctou a respektem. Úcta ke svobodě slova, respekt k demokracii vyjádřit svůj názor.

V září 2017 redakce periodika Kostka vykopala Svobodu a Demokracii do tmavého kouta: „Cílem celé redakce je … působit lidem radost a podávat dobré zprávy. Špatných je dost.“ (Kostka č. 3, strana 6). Minulostí natrénované praktiky naskočily jako Pavlovův reflex – my určujeme co se smí a co ne, my budeme za vás rozhodovat co je pro vás dobré.

„Děláš bordel v dědině, problémy v zastupitelstvu!“ – svůj řev doprovázel odsouzený M.P. ranami pěstí, když násilím vniknul na můj pozemek a do mého domu 18.12.2017. „Můžete si za to sám, protože veřejně šíříte informace, co se nám nelíbí“, s ranou se k M.P. 8.1.2018 přidala rada obce obecního establishmentu. Rány jsem utržil nejen já, ale i Svoboda a Demokracie u nás v obci.

2018. Čtyřlístek starosta Hlobil a redakční rada (Andrlíková, Pospíšilíková, Mikešková) ztratili poslední stopy pudu sebezáchovy a uvádějí do obecní praxe svůj výklad Svobody a Demokracie. Namísto otištění mého textu doplňující informace garantovaného zákonem, redakční rada publikuje: „Doplňující informace je totožná s již otištěným článkem.“ (Kostka 2/2018 strana 8) a „Další text doplňující informace je totožný s již otištěným textem ve fóru zastupitelů v č. 2/18 zpravodaje Kostka, str. 8.“ (Kostka 3/2018 strana 5). Že můj text není totožný s publikovaným vím já a Čtyřlístek. Že Čtyřlístek veřejně lže vím já, ale nikoliv čtenáři periodika Kostka. Obecním establishmentem byla do prachu cesty zašlapána Svoboda a Demokracie. Nezbývá než zvednout hlavu a vrátit Svobodu a Demokracii pod vládu práva, nechat promluvit moc soudní.

11.7.2018 a 9.10.2018 podávám 2 žaloby na obec Kostelec u Holešova. Odvolací Krajský soud v Brně 31.7.2019 plně rozhodnul ve prospěch mých 2 žalob. Krajská odvolací soudní moc podpořila návrácení ztraceného sebevědomí Svobodě a Demokracii u nás v obci. Navzdory názorům obecního establishmentu a Okresního soudu vyřkla odvolací Krajská soudní moc pravomocné rozhodnutí o nutnosti dodržovat zákon při naplňování obsahu a smyslu Svobody a Demokracie.

Zdálo se, že Svoboda a Demokracie se díky pravomocnému rozsudku soudu mohou v naší obci přestat bát. Mohou vylézt z tmavého kouta, kam byly před časem zahnány a hrdě opět pozvednout hlavu při prezentování svých hodnot. Lidé v Kostelci u Holešova by si to dozajista zasloužili.

Opatření uložená soudem establishment obce splnil. Kontroly nad Svobodou a Demokracií v obci se ale nový Čtyřlístek – starostka Pospíšilíková a redakční rada (Andrlíková, Surala, Mikešková) – vzdát nehodlá. Vedoucí redaktorka Šárka Andrlíková ve svém vystoupení na zastupitelstvu č. 6 dne 1.10.2019 v bodě 13 opět vykazuje Svobodu a Demokracii do temného kouta, protože ona bude nadále určovat, co se smí napsat a co ne, co je pro občany obce Kostelec u Holešova dobré a co je zbytečné. Přepis jejího vystoupení: „21:28 Ten příspěvek, ten poslední, jsme vám zkrátili o ten první odstavec. 21:46 (příspěvek) Se týkal jenom vás, vaší osoby a vašeho kvílení, že se vám ubližuje. Protože to kvílení už bylo v těch prvních soudem … přinucených, soudem přinucených … abysme je otiskli, tak to kvílení tam bylo, takže už jsem považovala za zbytečné to kvílení znova opakovat.“

Podobná touha o udržení kontroly nad Svobodou a Demokracií byla cítit z některých vyjádření v diskuzi k rozsudku o prohraném soudním sporu (ZZO č. 6, bod 13). Na stránkách obce budete diskuzi v zápise hledat marně.

Hlobil P. ml: Na volené osoby se nevztahuje zákoník práce, kterým se oháníte. ZO se před zahájením soudních jednání odmítlo s vámi dohodnout a proto by jste měl požadovat náhradu škody po celém zastupitelstvu.
Hlobil P. st.: Jako starosta jsem se řídil zákonem o obcích, neobdržel jsem mandát od zastupitelstva cenzurovat články do Kostky. I kdyby ZO rozhodlo, že mám zaplatit tak nezaplatím a potom je na vás, pane Žůrku, aby jste to dal k soudu.
Hlobil P. ml.: Do doby než rozhodl soud platilo usnesení zastupitelstva, škoda vznikla soudními poplatky a zastupitelstvo mohlo této škodě předejít, kdyby schválilo dohodu, ale zastupitelstvo schválilo, ať věc dojde k soudu.
Andrlíková Š.: Zastupitel hrubě uráží čtyři lidi, tím, že je obviňuje z protiprávního jednání. Bývalý starosta, pokud by kontroloval články, tak by byl ve střetu zájmů a to nikdy nedělal.
Hlobil P. st.: Rozhodnutí soudu respektuji, ale v žádném případě se s ním neztotožňuji.
Hradil M. : Tento bod bychom neměli vůbec projednávat, škoda není jasně stanovena a ještě běží lhůta na odvolání.

Bude nutné opět nechat promluvit soudní moc pro obranu Svobody a Demokracie v obci? Nestačí jeden rozsudek, jeden prohraný soudní spor pro ponaučení a zjednání nápravy?

ZZO č. 7 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 7 konaného dne 7. listopadu 2019 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kosteleci u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení zasedání zastupitelstva a schválení programu jednání. Délka 5:52.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZZO č. 6. Délka 7:45.

Bod 3 programu: informace o činnosti obecního úřadu. Anonymizovaná verze. Délka 16:14.

Bod 4 programu: schválení vítěze veřejné zakázky na opravu 3 bytů v Domově seniorů. Délka 4:43.

Bod 5 programu: rozpočtové opatření č. 6/2019. Délka 2:57.

Bod 6 programu: žádost o dotaci Hospic na Svatém Kopečku. Délka 2:21.

Bod 7 programu: diskuze. Délka 1:30.

Bod 8 programu: závěr. Délka 0:17.

 

Zápis ze ZZO č. 7 naleznete zde.

ZZO č. 6 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 6 konaného dne 1. října 2019 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kosteleci u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení zasedání zastupitelstva a schválení programu jednání. Délka 9:41.

Bod 2 programu: informace ke změně č. 1 Územního plánu. Délka 1:03:00.

Bod 3 programu: kontrola usnesení ZZO č. 5. Délka 5:19.

Bod 4 programu: informace o činnosti obecního úřadu. Anonymizovaná verze. Délka 50:04.

Bod 5 programu: rozpočtová opatření č. 3/2019, 4/2019 a 5/2019. Délka 4:49.

Bod 6 programu: žádost o změnu využití pozemků v ÚP. Délka 2:39.

Bod 7 programu: schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2019. Délka 2:54.

Bod 8 programu: žádost o odkoupení pozemku od obce. Délka 1:42.

Bod 9 programu: schválení zhotovitele zakázky změna č. 1 ÚP. Délka 2:28.

Bod 10 programu: veřejná zakázka oprava Domu seniorů. Délka 30:25.

Bod 11 programu: smlouvy o smlouvě budoucí. Délka 6:10.

Bod 12 programu: neinvestiční dotace. Délka 2:20.

Bod 13 programu: opatření po prohraném soudním sporu. Anonymizovaná verze. Délka 48:40.

Bod 14 programu: diskuze. Anonymizovaná verze. Délka 6:52.

Bod 15 programu: závěr. Délka 0:13.

 

Zápis ze ZZO č. 6 naleznete zde.

Z prohraného soudního sporu se obec nepoučila

Krajský odvolací soud v Brně dal svým Rozsudkem plně zapravdu mým dvěma žalobám. Obec v celém rozsahu prohrála soudní spor. Obě žaloby se týkaly Tiskového zákona – povinnosti vydavatele obecního periodika KOSTKA uveřejnit příspěvek zastupitele.

Rozsudek 70Co_13_2019_112_Page_01

Rozsudek 70Co_13_2019_112_Page_02

Ignorování zákona, ztráta pudu sebezáchovy spojená s přefouknutým sebevědomím, stála obec na nejméně 53.111 Kč. Zítra 1.10.2019 máme zastupitelstvo a předložil jsem k projednání bod ohledně předepsání náhrady způsobené škody obci. Ve hře jsou 4 úřední osoby: bývalý starosta Ing. Petr Hlobil a 3 členové Redakční rady – Šárka Andrlíková, RNDr. Marcela Pospíšilíková a Mgr. Michaela Mikešková. Bude zajímavé sledovat, jestli si někdo z nich bude ochoten vytáhnout Černého Petra, nebo budou společně hrát hru na doktora Horáka.

Ve středu 25.9.2019 vyšlo nové číslo periodika KOSTKA č. 3/2019. Jelikož číslo vyšlo po pravomocném Rozsudku soudu, byl jsem zvědav, jak se obec a Redakční rada ponaučila ze soudního sporu. Nebudu Vás napínat – neponaučila. Nic na věci nezměnilo, že jsem v žádostech odcitoval část Rozsudku 70 Co 13/2019-112.

Z obsahového hlediska je dle názoru odvolacího soudu neoddiskutovatelné, že určující optikou, jež zde musí pro dané účely být nastavena, je nutnost zachování smyslu a celkového obsahového vyznění sdělení zastupitele, týkajícího se územního samosprávného celku.

Po komparaci textů žalobcem žalované zaslaných a žalovanou návazně otištěných sdělení je přitom nucen odvolací soud v obou žalovaných případech konstatovat, že redakčním zkrácením došlo k nepřehlédnutelné deformaci smyslu a celkového obsahového vyznění sdělení žalobce.

Jeden text doplňující informace nebyl zveřejněn vůbec. Už podruhé. Druhý text doplňující informace byl zase zkrácen o úvodních 6 vět. Text byl navíc otištěn bez povinného označení „doplňující informace“ (§ 15a odst. 3 TZ). Je to pořád neznalost a nedostatečná gramotnost porozumět psanému textu, nebo už jsou to naschvály a zkouška co snesu já a soudy v ČR?

Zdá se, že začínáme další kolo soudních žalob. Nevím co se ještě má stát, aby konkrétní úřední osoby v obci pochopily, že zákony se musí dodržovat.

Odstřihněte pupeční šňůru od Hlobila!

Vážená paní Pospíšilíková, je nejvyšší čas odstřihnout pupeční šňůru od bývalého starosty Hlobila. Zpřetrhat nitě loutkáře, co ze sebevědomých a přemýšlejících osob dělá poslušné loutky konající vůli loutkovodiče. Jasně a zpříma se vyrovnat s trpkými plody zasetými bývalým starostou Hlobilem. Nebát se vytáhnout z koutů úřadu obce kostlivce minulosti. To je cesta k přirozenému respektu funkce starostky obce, úctě k demokratickým principům této země a konání v souladu se zákony.

Po nástupu do funkce starostky obce se konání paní Pospíšilíkové zdálo být korektní. Byla vidět snaha přečíst si obsah smluv, text zákonů, vzdělat se na školeních, naslouchat připomínkám a korigovat případné přešlapy. Jenže jak ubíhaly týdny, přibývalo agendy a ubývalo času na řešení. Jako snadné se jevilo převzít praktiky chlebodárce funkce – bývalého starosty Hlobila: v zastupitelstvu máme pořád pohodlnou nadpoloviční většinu, lidé nás opětovně zvolili; stačí nafasovat hroší kůži a spustit informační hradbu, aby včas nezjistili co a jak děláme. Řešení je to rychlé a praktické. Sice to není demokratické, ale kdo v dědině chápe co je demokracie a na co má právo?

Možná si někteří z Vás myslí, že předchozí řádky jsou moje spekulace a fikce. Bohužel nikoliv – je to realita, kterou si dovolím doložit na třech konkrétních případech – samozřejmě s uvedením důkazních dokumentů.

Námitky k závěrečnému účtu 2018

Na ZZO č. 4 konaného dne 6.6.2019 jsem k bodu schválení závěrečného účtu obce za rok 2018 předložil připomínky.

Bod 4 ZZO 4 pripominky Petr Zurek HL

Od paní Pospíšilíkové jsem 19.6.2019 dostal odpověď.

odpoved obce na vyhrady k zaverecnemu uctu HL2

Z použitých slovních obratů a logiky argumentace bych autorství dokumentu přisuzoval bývalému starostovi Hlobilovi. Jenže jako vyřizující osobu, stejně jako jméno pod dokumentem a v digitálním podpisu najdete starostku Pospíšilíkovou. Vnucuje se závěr, že dochází k hlobilovatění: odpovídá se zcela na něco jiného, než bylo předmětem mé námitky.

Já jsem upozorňoval na vyhozených 78.193 Kč v roce 2018 firmě BHZ invest s.r.o. z Hradce Králové za žádost o dotaci.

Paní Pospíšilíková v odpovědi píše o výdajích na výběrové řízení, které v roce 2019 dělala firma ALNIO Group s.r.o. z Brna za 82.280 Kč.

Konkrétní údaje k odpovědi obce jsem dohledal ve vyžádaných dokumentech. Detailní dokumenty k projektu „Zlepšení nakládání s odpady v obci Kostelec u Holešova“ naleznete zde.

Pikantnost na závěr. Námitky jsem poslal předem písemně datovou schránkou. Na obci měli čas si námitky prostudovat a rozmyslet si, co po 13 dnech napíší do odpovědi.

Podle této bichle se musíme řídit

Začalo to hrozivě znějícím výrokem bývalého starosty Hlobila v bodě 4 ZZO č. 4 (čas záznamu 7:01): „… my se musíme řídit tím, co tady je v této bichli“. Logicky jsem obec požádal o poskytnutí obsahu „bichle“. 3.7.2019 byla moje žádost obcí zamítnuta.

dokumenty místostarosty -odmítnutí HL

Po zrušení Rozhodnutí obce Krajským úřadem, poskytla obec 13.8.2019 část složky s komediálním odůvodněním.

POSKYTNUTÍ INFORMACE na základě zrušeného rozhodnutí - místostarostova složka HL_Page_1

Scénář se opakuje jako v předchozím případě. Dle použitých slovních obratů a logiky argumentace bych za autora dokumentů tipoval bývalého starostu Hlobila. Jenže jako vyřizující osoba, jméno pod dokumentem a v digitálním podpisu je uvedena starostka Pospíšilíková. Vkrádá se opět myšlenka, že dochází k hlobilovatění: napřed obec tvrdí, že složka je soukromá a obec složku nevlastní; o měsíc později dokument ze složky obec vlastní a určitě by ho napoprvé poskytla, kdyby věděla že požaduji tento dokument. Lhát a zapírat do té doby, než mi vrchnost (Krajský úřad) plácne přes prsty – na to je třeba mít zvlášť vytříbené morální vlastnosti.

Obec prohrála soudní spor

V dlouhodobém soudním sporu s obcí o publikaci článků opozičními zastupiteli v periodiku KOSTKA pravomocně rozhodnul odvolací Krajský soud v Brně. Plně vyhověl mým dvěma žalobám. Experiment s ignorováním zákona bude obec stát nejméně 70 tisíc Kč.

Na vyhlášení rozsudku 31.7.2019 v Brně byli osobně přítomni oba hlavní aktéři protiprávního jednání – současná starostka Pospíšilíková a bývalý starosta Hlobil. Proč na jednání Rady obce č. 16/2019 dne 19.8.2019 do zápisu zamlčeli, že obec soud prohrála?

16 RO 19 zapis rada c. 16_2019 - 19. 8. 2019 2

Rozsudek nabyl právní moci dnem vyhlášení 31.7.2019 a je vykonatelný 6.8.2019. Očekával bych, že Rada obce na základě prohraného soudního sporu bude řešit úkony uložené soudem a návazná interní opatření, aby se zamezilo opakovanému porušování zákona.

Namísto toho v zápise RO č. 16/2019 najdete hlobilovatění: dobrovolně nic neříkat, nezveřejňovat dokud se někdo nezeptá, negativní informace o obci neexistují.


Vážená paní Popíšilíková, rozumím důvodům a smyslu Vaší vděčnosti bývalému starostovi Hlobilovi za instalaci do funkce starostky. Je veřejně známo, že Váš dlouholetý zaměstnavatel je od ledna 2018 v konkursu, což mimo jiné znamená propuštění zaměstnanců, registraci na úřadu práce a ztrátu příjmu. Nešlo přehlédnout časový soulad mezi úpadkem Vašeho zaměstnavatele a skokovým zdvojnásobením odměny za funkci místostarostky obce. 125 tisíc Kč od obce v roce 2018 bylo dozajista vítaným příspěvkem při ztrátě zaměstnání. Po volbách si nešlo nevšimnout Vašeho vytlačení ze třetí výsledkové pozice do křesla starostky obce reprezentující čtyřleté kapesné minimálně 2,2 miliónů Kč. Ne, peníze Vám nezávidím. Pokud budete svůj úřad vykonávat dobře a v souladu se zákony, odměnu si dozajista zasloužíte. Pokud ne, zasloužíte si kritiku. Třeba i ostrou, nevybíravou a na hraně.

ZZO č. 5 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 5 konaného dne 9. července 2019 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kosteleci u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení zasedání zastupitelstva a projednání námitek zápisu ZZO č. 4. Délka 13:22.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZZO č. 4. Délka 7:18.

Bod 3 programu: informace o činnosti obecního úřadu. Délka 9:32.

Bod 4 programu: schválení vítěze veřejné zakázky „Oprava chodníků a sjezdů v obci Kostelec u Holešova“. Délka 14:44.

Bod 5 programu: žádost o vybudování asfaltového povrchu. Délka 5:10.

Bod 6 programu: VPS na odchyt toulavých psů. Délka 10:45.

Bod 7 programu: rozpočtové opatření č. 2/2019. Délka 2:02.

Bod 8 programu: žádost obce o pořízení změny č. 1 Územního plánu. Délka 13:37.

Bod 9 programu: schválení věcného břemene. Délka 3:22.

Bod 10 programu: žádost o schválení výjimky z OZV č. 1/2018 o nočním klidu. Délka 24:24.

Bod 11 programu: diskuze. Délka 10:18.

Bod 12 programu: závěr. Délka 0:22.

 

Zápis ze ZZO č. 5 naleznete zde.

ZZO č. 4 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 4 konaného dne 6. června 2019 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kosteleci u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení zasedání zastupitelstva. Délka 6:02.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZZO č. 3. Délka 5:07.

Bod 3 programu: informace o činnosti obecního úřadu. Délka 13:07.

Bod 4 programu: schválení závěrečného účtu a účetní uzávěrky obce za rok 2018. Délka 14:30.

Bod 5 programu: schválení zprávy o uplatňování Územního plánu za roky 2014-2018. Délka 21:16.

Bod 6 programu: pronájem pozemku České poště pod budovou Domu služeb. Délka 16:26.

Bod 7 programu: schválení veřejnoprávních smluv Charita Holešov a Linka Bezpečí. Délka 5:35.

Bod 8 programu: schválení vítězů veřejných zakázek Zlepšení nakládání s odpady v obci Kostelec u Holešova. Délka 42:55.

Bod 9 programu: schválení zadávací dokumentace veřejné zakázky Oprava chodníků v obci Kostelec u Holešova. Délka 37:48.

Bod 10 programu: závěrečný účet svazku obcí pro hospodaření s odpady za rok 2018. Délka 1:08.

Bod 11 programu: schválení podání žádostí o dotace. Délka 12:19.

Bod 12 programu: zřízení věcného břemene. Délka 1:52.

Bod 13 programu: rozpočtové opatření č. 1/2019. Délka 8:50

Bod 14 programu: diskuze. Délka 13:18.

Bod 15 programu: závěr. Délka 0:11.

 

Zápis ze ZZO č. 4 naleznete zde.

Kostelec u Holešova bojuje o svou existenci

Titulek jsem si vypůjčil z Deníku Kroměřížska. O existenci nebojuje obec, ale fotbalový klub SK Moravan z.s. – alespoň tak to vyplývá z článku Daniela Ostrčilíka.

V úterý 28.5.2019 vyšel v Deníku Kroměřížska poměrně obsáhlý článek Daniela Ostrčilíka doplněný o mnohá vyjádření a komentáře Dušana Marka, člena výboru klubu.

Kroměřížský deník_2_Kostelec
Deník Kroměřížska 28.5.2019

Nechci tady hodnotit sportovní výkony Kosteleckých fotbalistů – je to ostatně sport, kdy jednou jste nahoře a podruhé dole. Zaráží mne spíše slepá glorifikace Kosteleckého fotbalu ze strany některých zastupitelů obce jak na zasedání zastupitelstva, tak na stránkách periodika Kostka.

Na zastupitelstvu obce 7. března 2019, v bodě 6 schvalování rozpočtu obce, v části věnované příspěvkům spolků, jsem vyslovil názor (ústně a písemně do zápisu) „SK Moravan: tady výsledky nejsou – z aktivních sportovců je minimum občanů KuH a visí velký otazník nad pokračováním fotbalových aktivit“. Podobně v bodě 5, kdy se schvaloval Plán rozvoje obce 2019-2022, jsem měl výhrady k pravdivosti a oprávněnosti věty uvedené v dokumentu: „v současné době je fotbalový klub nejúspěšnější v historii klubu“. Své tvrzení jsem opíral o veřejně známá fakta – článek předsedy T. Marka z periodika Kostka 4/2018, nepřítomnost trenéra od podzimu 2018, krátké tréninky s řídnoucí účastí hráčů, odchod domácích hráčů do přespolních klubů, odchod přespolních hráčů z Kosteleckého týmu.

Jako bych píchnul do vosího hnízda. Sesypali se na mne argumenty jak Kostelečtí fotbalisté hrají nejvyšší soutěž v historii klubu a jak je to skvělý výsledek pro klub i obec.  To bylo 7. března 2019. Žádný náznak pokory či sebereflexe nad problematickou situací klubu. Byl jenom cítit účelový tlak na odhlasování (opět) navýšené dotace na provoz spolku.

Když jsem si o 2,5 měsíce později, 28. května 2019, přečetl článek v Deníku Kroměřížska, nestačil jsem se divit. „Řešili jsme to už v zimě, kdy jsme netrénovali. Hrajeme bet tréninků, byli jsme smířeni s tím, že to tak bude vypadat.“. V zimě 2018/2019 Kostelečtí fotbalisti věděli, že jedou z kopce dolů, a přesto v březnu na zastupitelstvu tvrdí cosi o nejúspěšnějších časech klubu. Opravdu si autoři takové lživé blamáže myslí, že posluchači jsou tupé stádo co nedohlédne za hranici obce? Opravdu si myslí, že si lidé nevšimnou hodnotících komentářů „Sestup už mají jistý, nyní v Kostelci u Holešova hrají o vlastní existenci“, nebo „Přesto výprasky jsou strašidelné. Na pomyslné dno si sáhli ve Fryštáku, odkud si odvezli vůbec největší výprask 1:11, na chlubení není ani debakl v derby proti Holešovu 0:7.“ ?

Jak jsem několikrát uváděl, obec by měla aktivitami a dotacemi podněcovat volnočasové aktivity dětí a mládeže – rovnoměrně pro obě pohlaví, rovnoměrně pro sportovní a mimosportovní vyžití. SK Moravan z.s., ačkoliv má největší dotace od obce, neodchoval žádný fotbalový dorost a mužský tým dojíždí jen z podstaty a nostalgie historických aktivit. Nadějně vypadá práce s dětmi, ale to si budeme muset ještě pár let počkat, zda naváží na výsledky Kostelce u Holešova v krajské soutěži.

M.P. – první účet

Pravomocný trest odnětí svobody na 8 měsíců s podmínkou na 18 měsíců a zaplacení částky 98.898 Kč. To je k dnešnímu dni první účet pro M.P. za jeho útok na mou osobu. Pravomocných rozsudků a prvních vyplacených náhrad se všichni dočkali až po rozhodnutí odvolacího Krajského soudu.

Lidé se mne dotazují, jaký je výsledek soudního procesu s agresorem, co mne 18.12.2017 doma napadnul. Přichází mnohdy až s fantasktními „zaručenými“ informacemi, na jak dlouho byl agresor odsouzen a kolik musí zaplatit. Přitom se stačí zúčastnit veřejného projednávání na soudě, nebo si vyžádat pravomocné rozsudky. Objektivní fakta pak mohou nahradit spekulace, fámy a drby.

Rok a čtvrt jsme kvůli presumpci neviny nesměli říct, co se 18.12.2017 doopravdy odehrálo. Nemohli jsme nikomu ukázat důkazní videozáznam z útoku. Museli jsme čelit pomluvám a slovním útokům, dokonce i ze strany vedení obce. Teď když byl agresor odsouzen a rozsudky nabyly právní moci, je možnost zveřejnit fakta. Dovolím si odcitovat z Rozsudku odvolacího Krajského soudu, kde je případ nejpřehledněji popsán.

Napadeným rozsudkem byl obviněný M. P. uznán vinným přečiny ublížení na zdraví podle § 146 odst. 1 trestního zákoníku, porušování domovní svobody podle § 178 odst. 1, 2 trestního zákoníku a nebezpečného vyhrožování podle § 353 odst. 1 trestního zákoníku, jichž se dle zjištění soudu I. stupně dopustil tím, že dne 18.12.2017 v 21.56 hodin v Kostelci u Holešova pod vlivem požitých alkoholických nápojů přišel před dům č. p. 73 poškozeného Ing. Petra Žůrka, narozeného 5.12.1959, ve kterém žije s poškozenou Šárkou Žůrkovou, zazvonil na zvonek u branky, opřel se o kovový plot vysoký 130 cm a když vyšel poškozený z domu a opakovaně jej vyzval k odchodu, obžalovaný na místě zůstal a vulgárně poškozenému nadával, vyhrožoval mu, že ho různými způsoby fyzicky napadne, následně přelezl přes oplocení a opakovaně pěstí udeřil před domem poškozeného do obličeje, pak poškozeného honil kolem zaparkovaného motorového vozidla, až poškozeného dostihl a pravou rukou jej uchopil kolem krku do tzv. kravaty, oba upadli na zem, obžalovaný pak pěstmi tloukl poškozeného do hlavy a horní poloviny těla, přitom mu vyhrožoval, že poškozeného zabije, poté se poškozenému podařilo vysmeknout ze sevření, a utéct do svého domu, kam za ním vběhl obžalovaný a uvnitř domu se snažil poškozeného znovu udeřit pěstí do obličeje za současného vyhrožování zastřelením, čímž poškozenému způsobil zlomeninu nosních kůstek s posunem, zhmoždění levé očnice a oka včetně poranění rohovky, následkem čehož byl poškozený do 20. 12. 2017 hospitalizován v nemocnici a poté omezen v obvyklém způsobu života bolestivostí hlavy a zad, a dále u obou poškozených vznikla posttraumatická stresová porucha, která přetrvává dosud.
Za tyto přečiny mu byl podle § 146 odst. 1 trestního zákoníku za použití § 43 odst. 1 trestního zákoníku uložen úhrnný trest odnětí svobody v trvání 8 měsíců a jeho výkon mu byl podle § 81 odst. 1 trestního zákoníku a § 82 odst. 1 trestního zákoníku podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání 18 měsíců. Podle § 82 odst. 2 trestního zákoníku bylo obviněnému uloženo omezení, aby se během zkušební doby zdržel nadměrného požívání alkoholických nápojů.

Rozhodování Okresního soudu Kroměříž bylo, diplomaticky řečeno, podivné. Abych nebyl subjektivně zaujatý, nechám citací promluvit odvolací Rozsudek Krajského soudu.

Pokud jde o napadený výrok, tak v daném případě je třeba poškozeným dát za pravdu. … S takovýmto odůvodněním napadeného výroku o náhradě škody (red. pozn. soudu I. stupně) se v žádném případě nelze ztotožnit. Odvolacímu soudu není vůbec jasné, jak skutečnost, že pracovní neschopnost poškozeného Ing. Petra Žůrka v době vydání napadeného rozsudku nebyla ukončena bránila soudu I. stupně v rozhodnutí o výši bolestného, tedy nemajetkové újmy tohoto poškozeného a dále o nároku poškozené Šárky Žůrkové a společnosti Big Original. Není pravdivé tvrzení soudu I. stupně, že nároky, které tito poškození požadovali, nebyly nijakým způsobem doloženy. Tyto nároky jsou zcela jednoznačně doloženy, když již ve zmíněných odvoláním jsou přesně označena čísla listů, na nichž se tito poškození připojují se svými nároky na náhradu škody, i s příslušnými připojenými doklady.

V daném případě si soud I. stupně zcela neoprávněně zjednodušil svoji povinnost o náhradě škody rozhodnout a této svojí povinnosti se v podstatě vyhnul.

Odvolací soud pak dal za pravdu také odvolání České republiky – Ministerstva spravedlnosti ČR, jímž se soud I. stupně nezabýval vůbec. … Vyplacení částky 10 000 Kč bylo touto poškozenou řádně doloženo a nezbývá se než podivit tomu, proč se tímto uplatněným nárokem soud I. stupně vůbec nezabýval.

Možná se ptáte, jestli název příspěvku „první účet“ znamená, že budou pokračovat další „účty“. Ano, je tomu tak. Rozsudkem se roztáčí kolo náhrad, které budou bezprostředně následovat, nebo jsou v procesu vymáhání. V tomto příspěvku jsem se věnoval pouze prvním soudně rozhodnutým náhradám ve výši 98.898 Kč, které poškození od odsouzeného obdrželi.

ZZO č. 3 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 3 konaného dne 7. března 2019 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kosteleci u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení zasedání zastupitelstva. Délka 6:19.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZZO č. 2. Délka 4:49.

Bod 3 programu: informace o činnosti obecního úřadu. Délka 8:23.

Bod 4 programu: schválení Jednacího řádu ZO. Délka 8:18.

Bod 5 programu: program rozvoje obce 2019-2022. Délka 12:36.

Bod 6 programu: schválení rozpočtu obce na rok 2019. Délka 1:22:07.

Bod 7 programu: dotace spolkům – schválení veřejnoprávních smluv. Délka 25:20.

Bod 8 programu: převod pravomocí rozpočtových opatření na RO. Délka 6:14.

Bod 9 programu: stanovy mikroregionu Holešovsko. Délka 1:36.

Bod 10 programu: informace pověřeného zastupitele o uplatňování územního plánu. Délka 53:22.

Bod 11 programu: návrh na pořízení změny ÚP. Délka 9:11.

Bod 12 programu: nákup pozemků obcí. Délka 2:19.

Bod 13 programu: prodej obecního pozemku. Délka 8:50.

Bod 14 programu: věcné břemeno. Délka 3:12.

Bod 15 programu: VPS centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje. Délka 2:58.

Bod 16 programu: zadávací dokumentace veřejné zakázky „zlepšení nakládání s odpady“. Délka 39:16.

Bod 17 programu: diskuze. Délka 22:42.

Bod 18 programu: závěr. Délka 0:27.

 

Zápis ze ZZO č. 3 naleznete zde.

Proč Rada obce plánuje schodkový rozpočet na rok 2019?

Rada obce předložila návrh schodkového rozpočtu na rok 2019. Na jedné straně se snaží záplatovat přehlížené opravy zděděné po předchozím starostovi Hlobilovi, na straně druhé se snaží naplňovat vyhladovělý prázdný šuplík s projektovými dokumentacemi a žádostmi o dotace. Řešit to schodkovým rozpočtem je rizikové, zvláště když některé výdaje nejsou nutné resp. působí dojmem zbytečného rozhazování.

rozpocet 2019 - PZ namitky 190226_Page_2

V 9 bodech jsem sepsal námitky k návrhu rozpočtu obce (návrh rozpočtu 2019, detailní návrh, porcování medvěda na RO) a v předstihu jsem je zaslal Radě obce. Od paní starostky se mi dostalo pozitivní zpětné vazby, že se námitkami budou zabývat a vyjádří se k nim. Cítím to jako krok vpřed, že se vracíme k normální lidské komunikaci a výměně názorů.

rozpocet 2019 - PZ namitky 190226_Page_2

Jedna moje námitka se týkala navýšení dotací spolkům, které v součtu dělá 27%. V minulosti aktivita Finančního výboru na zastupitelstvu byla nulová a nebylo zřejmé, jestli vůbec někdo kontroluje na co spolky dotace využily. Požádal jsem paní starostku o spolupráci, abychom rozptýlili pochybnosti ještě před samotným jednáním zastupitelstva a nezadrhli jsme se při schvalování dotací spolkům. Podařilo se sice pohnout z bodu nulové kontroly, ale k jistotě, že veřejné prostředky spolky používají dle schválených pravidel, máme ještě daleko. Poslal jsem paní starostce a Radě obce žádost o doplnění dokumentů k žádostem spolků o dotaci.

FW_ Podklady pro zasedání Zastupitelstva č. 3 (7. 3. 2019 17_00)_Page_1

Pevně věřím, že v zastupitelstvu je mnoho nových tváří, kterým není lhostejné, zda obec postupuje dle zákonů a pravidel, které si obec sama stanovila. Jako zvolení zastupitelé jsme převzali faktickou spoluzodpovědnost za vykonávání veřejné správy naší obce a měli bychom k tomuto úkolu přistoupit důsledně a zodpovědně. Cítím, že na rozdíl od minulého volebního období to tentokrát vezmeme za správný právní konec.

Kostka 4/18: nová redakční rada, staré praktiky

Na konci roku 2018 vyšlo periodikum KOSTKA – první pod taktovkou nově zvolené redakční rady. Tajně jsem doufal, že se nová redakční rada pokusí navrátit eleganci a kvalitu naší obecní tiskoviny. Byl jsem příliš naivní, doufal jsem marně.

To co zřejmě mělo být reprezentativním představením nových zastupitelů, dopadlo spíše jako „přehlídka z policejního rejstříku“.

Kostka-1804 2

Fotit zastupitele z profilu, nadhledu či podhledu pro účel oficiálního představení veřejnosti, se prostě nedělá. To vám řekne každý editor, fotograf nebo školitel na kurzu fotografie. Nevhodný úhel záběru je navíc bohužel podtržen nedůvodně vysokým kontrastem a černobílým způsobem zpracování. Takto nešťastně byli představeni téměř všichni zastupitelé, napříč všemi kandátkami.

Možná si položíte otázku, jak to měl fotograf řešit? Pokud chtěl fotograf do periodika Kostka stejný styl, mohl zastupitele na konci zasedání požádat o pár minut zdržení, každého si postavit před nějaké pozadí (holá stěna, státní znak, dekorace na zdi, atd.) a vyfotit ho (čelní pohled, vybrat z více záběrů ten správný). Pokud se každý zastupitel chtěl prezentovat „vlastní“ fotografií, mohla nás redakční rada vyzvat, ať si pošleme svůj snímek. Což se ostatně u p. Pospíšilíkové a obou pánů Hlobilů stalo a realizovalo.

Kostka 4/2018 se na straně 11 věnuje vítání občánků, jež doprovází fotografie. Delší dobu pozoruji, že zpracování fotografií je věnována čím dál tím menší pozornost. Tentokrát mi přišlo až urážlivé, vůči foceným rodinám s dětmi, otisknout fotografie s tak velkým barevným posunem. Vše je zahaleno do žlutozeleného hávu, se kterým se fotograf vůbec nezabýval. Ostuda je to proto, že fotografie v příspěvku jsou z důležité události pro rodinu a dítě, ke kterým se nejspíš aktéři budou po letech vracet.

obcanci
Kostka 4/2018, původní fotografie strana 11

Nemám samozřejmě originální fotografii, takže jsem si musel pomoct publikovanou fotkou z periodika Kostka. Tam už samozřejmě došlo k degradaci různými kompresemi, ale pokusil jsem se alespoň nahrubo naznačit, jak by fotografie mohla vypadat.

obcanci upraveny
Kostka 4/2018, upravená fotografie ze strany 11

Když byla jmenovaná nová redakční rada, očekával jsem změnu. Byly tady historické výtky k fungování RR v minulém volebním období, a bylo možné se s nimi vyrovnat. Novými členy RR se z mého pohledu stali humanitně vzdělaní lidé ze vzdělávacího systému, kteří by mohli mít vztah a cit pro udržování a zlepšování úrovně periodika. Nevím, kde se stala chyba. Není mi zřejmé, proč redakční rada rezignovala na svou klíčovou roli, kterou jí pověřilo zastupitelstvo (čl. 5 bod 4): „… schvaluje grafickou úpravu zpravodajezpracovává příspěvky do konečné podoby pro tisk …“. Měli na korekturu čísla málo času? Neměli odvahu se s problematickými místy poprat? Mají málo zkušenností s pre-press činností a chyby jednoduše neviděli? Věřím tomu, že na nejbližším zastupitelstvu nám to někdo vysvětlí. Myslím, že si to zasloužíme.

 

Opět na titulních stránkách novin

Titulní stránky regionálního týdeníku se v posledním měsíci roku 2018 opět věnovaly kauzám spřaženými s naší obcí a především mou osobou.

Noviny Týdeník Kroměřížska nejsou k dispozici on-line. Dovolím si vyplnit tuto informačně-technologickou mezeru.

Týdeník Kroměřížska č. 49, 4.12.2018. Článek je o průběhu mojí soudní žaloby na obec ve věci porušení tiskového zákona.

Tydenik Kromerizska 181204_Page_1

Tydenik Kromerizska 181204_Page_2

Týdeník Kroměřížska č. 51, 18.12.2018. Článek popisuje, jak po více jak roce od napadení agresorem soud vynáší rozsudek nad pachatelem. Vzhledem k vadám rozsudku kauza není u konce.

tydenik kromerizska 181218 background_Page_1

ZZO č. 2 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 2 konaného dne 11. prosince 2018 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kosteleci u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení zasedání zastupitelstva. Délka 9:55.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZZO č. 1. Délka 3:36.

Bod 3 programu: informace o činnosti obecního úřadu. Délka 18:19.

Bod 4 programu: schválení jednacích řádů. Délka 42:19.

Bod 5 programu: volba členů kontrolního výboru. Délka 7:36.

Bod 6 programu: volba členů finančního výboru. Délka 3:31.

Bod 7 programu: volba členů redakční rady. Délka 5:15.

Bod 8 programu: schválení obecně závazných vyhlášek. Délka 25:03.

Bod 9 programu: schválení určených zastupitelů. Délka 12:27.

Bod 10 programu: schválení rozpočtového provizoria. Délka 1:53.

Bod 11 programu: schválení odměny členům kulturní komise za rok 2018. Délka 1:38.

Bod 12 programu: schválení měsíční odměny předsedkyni kulturní komise. Délka 7:42.

Bod 13 programu: schválení veřejnoprávní smlouvy Domov Zborovice. Délka 2:49.

Bod 14 programu: schválení veřejnoprávní smlouvy babybox Vsetín. Délka 2:31.

Bod 15 programu: schválení smlouvy o věcném břemenu NN. Délka 3:19.

Bod 16 programu: projednání prodloužení vodovodního řadu. Délka 50:33.

Bod 17 programu: schválení rozpočtového opatření č. 3/2018. Délka 4:16.

Bod 18 programu: schválení používání soukromého vozidla pro služební účely. Délka 1:42.

Bod 19 programu: schválení příspěvku na stravné. Délka 1:13.

Bod 20 programu: diskuze. Délka 37:44.

Bod 21 programu: závěr. Délka 0:16.

 

Zápis ze ZZO č. 2 naleznete zde.

ZZO č. 1 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam ustavujícího veřejného zasedání ZZO č. 1 konaného dne 5. listopadu 2018 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kosteleci u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení zasedání zastupitelstva. Délka 9:04.

Bod 2 programu: složení slibu členy zastupitelstva. Délka 7:15.

Bod 3 programu: určení ověřovatelů a zapisovatele. Délka 1:00.

Bod 4 programu: schválení programu. Délka 3:08.

Bod 5 programu: volba starosty a místostarosty. Délka 15:16.

Bod 6 programu: volba členů rady obce. Délka 7:17.

Bod 7 programu: zřízení finančního a kontrolního výboru. Délka 6:43.

Bod 8 programu: rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva. Délka 19:21.

Bod 9 programu: závěr. Délka 2:46.

 

Zápis ze ZZO č. 1 naleznete zde.

Otevřený dopis starostovi obce Kostelec u Holešova Ing. Petru Hlobilovi

Vážený pane starosto,

tento otevřený dopis Vám zasílají opoziční zastupitelé právě končícího volebního období. Jsou to zastupitelé, kteří v jeho průběhu odstoupili, i ti zastupitelé, kteří je v jejich funkcích vystřídali.

Chceme Vám především oznámit, že nesouhlasíme s Vámi prezentovaným obrazem nás, opozičních zastupitelů, jakožto nepřátel obce. Tedy těch, kteří kladou Vašim „zaručeně pozitivním“ aktivitám překážky. Obraz nepřítele ve formě opozice, která nemá nárok vyjádřit se k záležitostem obce, protože toto právo si přisuzujete výlučně Vy a současná Rada obce.

Odmítáme Vaší představu, že opoziční zastupitelé musí souhlasit s koaličními návrhy, jakkoliv jsou tyto návrhy nestandardní, mylné, či přímo zcestné a hlasovat pro ně. Připomínáme Vám Váš příspěvek v obecním periodiku Kostka č. 2/2017, ve kterém nám upíráte právo mít jiný názor než ten, který prosazujete Vy. Zneužil jste obecní periodikum Kostka k vytváření obrazu nepřítele. Vyžadujete povinné podřízení se menšiny většině dle zásad demokratického centralizmu, což je princip ideologie marxismu-leninismu.

V průběhu posledního Zasedání zastupitelstva obce (č.29) jste řekl, že „zastupitelstvo bylo polarizované“. Příčinu této polarizace ovšem nevidíte v sobě samém. Přitom Vy jste způsobil odchod čtyřech z pěti opozičních zastupitelů, tedy odchod 80-ti % z nich. Myslet si pak, že jejich náhradníci budou s Vámi konformní, že Vás podpoří ve Vašich (nestandardních, mylných či zcestných) návrzích, byl omyl. Nezbývá nám než konstatovat, že Vy sám jste příčinou rozdělení zastupitelstva a potažmo i občanů naší obce. Do Rady obce právě končícího volebního období jste nepřizval s výjimkou Ing. Tomáše Marka, který v minulém volebním období členem Rady byl, nikoho z bývalého vedení obce. Tím jste si sám vytvořil opozici. Tu jste svými veřejnými vystoupeními pozurážel obviněními zastupitelů tu „z krádeže obecního majetku“ nebo „z šíření lží a pomluv“ či jinde z „aktivit proti Kostelci u Holešova“. Změna způsobu školního stravování z pozice toho, kdo vyhrál volby, bez ohledu na zastupitele i občany, kteří podali petici proti změně, předvedla styl správy obce, který preferujete – styl pro mnohé neakceptovatelný.

Proč zde hovoříme o polarizaci nejenom zastupitelstva ale také občanů: na zastupitele Ing. Petra Žůrka byly v průběhu probíhajícího (a nyní již končícího) volebního období učiněny dva útoky. Jeden fyzický, kdy jej dne 18.12.2017 na jeho vlastním pozemku (a v jeho vlastním domě!) napadl a zranil opilý člen Vašeho volebního uskupení, který neúspěšně kandidoval do zastupitelstva obce v minulých volbách. Další útok se udál 2.6.2018, kdy další opilý útočník rozbil kamenem okno domu zastupitele Žůrka. Tento útočník kandiduje nyní (v říjnových volbách do Zastupitelstva obce) za volební uskupení Ing. Tomáše Marka. Vy jste se pane starosto nejenom od obou útoků nedistancoval, ale oběma útokům byl (i když v neaktivní roli) přítomen člen současné Rady obce Váš synovec Tomáš Hlobil.

V končícím volebním období jsme byli svědky Vašich opakovaných lží. Neustále tvrdíte občanům naší obce (naposledy se tak stalo v průběhu posledního Zasedání zastupitelstva obce č. 29), „že obec je zřizovatelem školního stravování“. Není tomu tak. Odborem školství Krajského úřadu ve Zlíně bylo již dne 20.11.2016 potvrzeno, že „vykonavatelem školního stravování je právnická osoba SCOLAREST, jejímž zřizovatelem je EUREST“. Další lží, ze které jste byl usvědčen, je opakované popírání svého angažmá v roli šestidenního starosty v roce 1990: ve Vašem rozhovoru v obecním periodiku Kostka 3/2014 a posléze na stránkách naší obce, kde bylo Vaše jméno (u roku 1990) odstraněno ze seznamu starostů obce Kostelec u Holešova.

V neposlední řadě je nutno zmínit objem investic v obci v průběhu Vašeho mandátu a srovnat jej s předchozím volebním obdobím. Vaše investice byly výrazně nižší a to i přesto, že průměrné roční příjmy obce bez započtení dotací v období 2015 až 2017 byly naopak výrazně vyšší (díky změně v rozpočtovém určení daní) než v období 2010 až 2014. Úspěšnost při získávání dotací pro tyto Vaše investice jsou dokonce 7,2 krát menší, než tomu bylo v minulém volebním období. Nebyl jste ochoten využít zkušeností svého předchůdce, kterého jste vytlačil do opozice.

otevreny dopis_Page_2

Pane starosto Hlobile. Jako první muž obce jste opakovaně selhal. Proto Vás vyzýváme: Přijměte odpovědnost za své činy a odejděte z komunální politiky obce Kostelec u Holešova!

2. října 2018

Ing. Martin Dulava, Ph.D.; Rudolf Furch; Alois Hradil; Petr Měrka; Luděk Mlčák; Radek Pospíšilík; Ing. Petr Žůrek


Tento otevřený dopis byl v tištěné podobě s podpisy doručen do schránek obyvatelům obce Kostelec u Holešova a Karlovice.

originál podepsaného Otevřeného dopisu

ZZO č. 29 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání ZZO č. 29 konaného dne 18. září 2018 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kosteleci u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení a schvalování programu. Délka 3:58.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZZO č. 28. Délka 12:02.

Bod 3 programu: informace o činnosti OÚ. Délka 45:13.

Bod 4 programu: rozpočtové opatření č. 2/2018. Délka 4:30.

Bod 5 programu: stanovy mikroregionu Holešovsko. Délka 2:44.

Bod 6 programu: dodatek smlouvy Etmonta – veřejné osvětlení II. Délka 4:19.

Bod 7 programu: dodatek smlouvy Sisko – oprava chodníků. Délka 33:30.

Bod 8 programu: těžba obecního lesa a nová výsadba. Délka 11:24.

Bod 9 programu: dotace Hospic na svatém Kopečku. Délka 4:01.

Bod 10 programu: diskuze. Délka 12:12.

Bod 11 programu: závěr. Délka 0:23.

Zápis ze ZZO č. 29 naleznete zde.

Kdo koho vlastně šikanuje?

Právo na informace zakotvené v Ústavě ČR a rozpracované v zákoně 106/1999 Sb., je zásadní nástroj kontroly veřejných financí a nakládání s majetkem obcí. U nás v obci si starosta Hlobil právo na informace vykládá jako šikanování a paralyzování obecního úřadu. Je jedna žádost týdně opravdu šikanou, nebo snahou eliminovat kontrolnu veřejnosti?

Zhruba 60% mých žádostí na obec tvoří zápisy Rady obce a zastupitelstva, protože se jedná o klíčové a závazné dokumenty obce. Obec sice zveřejňuje jakýsi dokument tohoto typu v internetové aplikaci uzob, ale obsah může být kdykoliv pozměněn. Záhlaví každého zápisu RO generovaného z uzob obsahuje červeně napsané Upozornění, že se jedná o neúplný zápis.

15RO 17 zapis rada c. 15_2017 - 31. 7. 2017 170829_Page_1

Konkrétně zápisy na uzob nejsou podepsány a není uvedeno datum, což jsou zásadní požadavky zápisu vyplývající ze zákona o obcích. K tomu se přidává fakt, že listinný originál obsahuje jiný text než zápis na uzob. Porovnejte níže 2 různé zápisy stejného zasedání Rady obce č. 15/2017:

Web obce, aplikace uzob: detail zápisu RO č. 15/2017 ze dne 31. července 2017. Bez nezbytných podpisů starosty a místostarostky a bez datumu vyhotovení.

15RO 17 zapis rada c. 15_2017 - 31. 7. 2017 170829_Page_3

Vyžádaný listinný originál: detail zápisu RO č. 15/2017 ze dne 31. července 2017. Obsahuje nezbytné podpisy starosty a místostarostky a datum vyhotovení.

15 RO 17 zapis rada c. 15_2017 - 31. 7. 2017 original 3

Určitě jste si všimli, že originál zápisu v části Diskuze obsahuje důležité informace dotýkající se všech občanů ohledně přípravy veřejně závazné vyhlášky a informace o průběhu veřejné zakázky v hodnotě 9 mi. Kč. Bez vyžádaného originálu bychom se včas informace nedozvěděli.

Díky vyžádaným dokumentům jsem např. obci ušetřil 29 tis. Kč za chybu administrátora VZ, byla zrušena smlouva administrátora VZ kvůli konfliktu zájmů, na zakázce VO obec ušetřila 141 tis. Kč.

Mohl jsem poslat méně žádostí? Ano, mohl. O 60% méně. Stačilo by, aby obec na svých stránkách rovnou zveřejňovala podepsané, právně právoplatné zápisy. Dozajista by ubylo podpásových útoků od starosty Hlobila na veřejném zasedání zastupitelstva.

11-ZO-16 komentovaný sestrih Inventura1

11-ZO-16 komentovaný sestrih Inventura2

11-ZO-16 komentovaný sestrih Inventura3

Po tomto podlém a neoprávněném útoku starosty Hlobila na ZZO č. 16 se zastupitelského mandátu vzdal Ing. Ladislav Pospíšilík. Sestřih videozáznamu opatřeného titulky můžete shlédnout zde. Původní autentický a nezkrácený záznam projednávaného bodu 11 naleznete zde.

Pranýřování pokračuje i na stránkách periodika KOSTKA.

č. 3/2016, strana 2, příspěvek starosty Hlobila

Kostka 1603 2

č. 4/2016, strana 2, příspěvek místostarostky Pospíšilíkové

Kostka 1604 2

Musela padnout černá hospoda?

Předesílám, že nemám nic proti fotbalu v obci. Okolo zbourání černé hospody na fotbalovém hřišti v Kostelci u Holešova i po letech koluje spousta spekulací, polopravd a zaručených drbů, které bohužel překrývají fakta.


5DD30702A

RO: starosta Hlobil nesplnil úkol, radní Marek netrval na plnění usnesení

 1. Černou hospodu provozoval TJ Moravan (dnes SK Moravan z.s.) na pozemku 92/20 vlastněném obcí.
 2. Pozemek 92/20 obec nikdy nepronajala TJ Moravan.
 3. Stavební úřad byl nakloněn dodatečné pasportizaci černé stavby za podmínky, že bude doložena nájemní smlouva.
 4. Rada obce uložila starostovi Hlobilovi vypracování dodatku nájemní smlouvy s TJ Moravan zahrnující parcelu 92/20.
 5. Starosta Hlobil nikdy nepředložil RO dodatek nájemní smlouvy ke schválení. Členem RO je také jednatel TJ Moravan Ing. Tomáš Marek.
 6. Stavební úřad musel rozhodnout o odstranění stavby, protože ani přes výzvy TJ Moravan nedoložil nájemní smlouvu na pozemek obce 92/20 na němž černá stavba stála.

RO 21/2015 ze dne 12.10.2015, bod 7. Záměr RO nikdy nerealizovala a nepotvrdila usnesením.

21 Zápis RO 12.10.2015 2 HL

RO 22/2015 ze dne 27.10.2015, bod 2 – pověření starosty Hlobila k vypracování dodatku č. 2 nájemní smlouvy.

22 Zápis RO 27.10.2015 1 HL

RO 23/2015 ze dne 9.11.2015, bod 1 Kontrola zápisu RO 22/2015, kdy se radní Marek nedožadoval splnění úkolu zadanému starostovi Hlobilovi.

23 RO 15 zapis rada c. 23_2015 - 9. 11. 2015 original 1 HL


Příčina: nedodržování dohod

 1. Nepsaná dohoda o provozování bufetu: hodinu před a 2 hodiny po fotbale. Fungovala mnoho let a nikdo s tím neměl problém.
 2. Od roku 2014 si dohodu 2 hodiny po fotbale vyložili jako do 2 hodin do rána. Opilecké výlevy byly téměř každý den do 2-3 hodin v noci, lidem z okolních domů došla trpělivost.
 3. Vedení TJ Moravan věc neřešilo, obec nápodobně, pokusy o domluvu skončily výsměchem. Zodpovědní věc řešit bydlí daleko a neprožívali na vlastní kůži urgentnost problém řešit.
 4. Úřady byly svolné zakročit, ale požadovaly písemný podnět.
 5. V dokumentu zaslaném na úřady a zveřejněném na ZZO č. 9 8.12.2015 několikrát píši, že nemám nic proti fotbalu, ale rušení nočního klidu do 2-3 hodin v noci je nepřijatelné.

5DD30790A

Valná hromada TJ Moravan 21.11.2015

 1. Dle zápisu z Valné hromady se nikdo nezeptal, proč předseda Marek registruje 3.9.2015 s více jak roční zpětnou platností provozovnu bez souhlasu obce jako majitele pozemku, aby o 2 měsíce později 9.11.2015 provozovnu zrušil.
 2. Nikdo se nezeptal vedení TJ Moravan, proč je jimi denně do noci provozována hospoda, když to nájemní smlouva s obcí nepřipouští.
 3. Nikdo nežádal vysvětlení, ani nápravu.
 4. V diskuzi se p. Martin Hradil věnuje bufetu, ale bez jediného náznaku sebereflexe či požadavku na kontrolu, zda TJ Moravan nepochybil. 180727 zapis VH obch_rejstrik 4 HL
 5. Zápis z Valné hromady je veřejně k dispozici na portálu www.justice.cz.

V diskusi na ZZO č. 9 bylo okolo černé hospody poměrně rušno. Celý nesestříhaný záznam si můžete pustit zde.

Komentář závěrem. Pokud by ze strany TJ Moravan byly dodržovány podmínky pronájmu obecního majetku, nemuselo k problémům dojít. Pokud by TJ Moravan měl stavbu v souladu se zákonem, úřady by obratem zamítly můj dokument jako neopodstatněný a hospoda by dnes na hřišti stála. Obcí šířené tvrzení, že „Žůrek zboural bufet“ použil i obviněný M.P. při soudním líčení 10.5.2018 na obhajobu svého útoku. Na dotaz soudkyně při mém výslechu jsem odpověděl, že pravomocí odstranit černou stavbu nevládnu já, ale stavební úřad.

Rada obce lhala a vysmívala se 373 petitentům

Je to asi největší podraz Rady obce ve volebním období 2014-2018. Neznalost problematiky, neschopnost se zorientovat, umanutost, papalášská arogance moci a odmítání vést konstruktivní dialog vedly nakonec u mnoha slušných a zapálených spoluobčanů v obci k tomu, že aktivity pro zájmový a spolkový život v obci vzdali.

Úvodem bych se chtěl všem 373 petitentům omluvil za lež obsaženou ve Stanovisku Rady obce na předanou Petici „za zachování provozu školní jídelny současným zřizovatelem„. Já vím, moc to nepomůže. Tou dobou jsem ani nebyl zastupitelem a na zasedání jsem chodil jen jako divák-pozorovatel bez možnosti jednání významně ovlivnit. Ale dnes jako zastupitel cítím spoluzodpovědnost za nespravedlnost, kterou někteří kolegové zastupitelé vůči Vám napáchali. Stydím se za jejich jednání, za účelovou lež, ve které více jak rok pokračovali. V době podání petice a odpovědi RO, byla školní jídelna provozována ZŠ, jejímž zřízovatelem je obec. Od 1.9.2015 jídelnu neprovozuje ZŠ a obec není zřizovatelem žádného subjektu provozující jídelnu.

 • 21.5.2015 byla petice předána do rukou starosty Hlobila. Petice je adresována obci, vedení obce, radě obce a zastupitelům. Zastupitelé nikdy petici neobdrželi, starosta Hlobil dvakrát selhal – petice nebyla evidována ve spisové službě a nebyla distribuována adresátům, kterým byla určena (zastupitelé).
 • 16.6.2015 vydává RO stanovisko „… školní jídelna i nadále zůstane v majetku Obce Kostelec u Holešova pod současným zřizovatelem„.

12 RO 2015 7 bez podpisu HL_Page_1

 • 23.6.2015 ZZO č.7. V bodě 7 b) je schválen (pro 8, proti 6) dodatek ke zřizovací listině ZŠ: od 1.9.2015 organizace nevykonává činnost školní jídelny. Jinými slovy, to co RO napsala před týdnem je lež. Do 31.8.2015 byla zřizovatelem jídelny ZŠ, od 1.9.2015 to je Scolarest (Eurest).

ZO 7 4 HL

 • Na několika zasedáních zastupitelstva opakovaně vznášíme dotaz, kdo je zřizovatelem školní jídelny. Je evidentní, že RO tápe v rozdílech kdo je majitel, zřizovatel a provozovatel. Diskuze je obvykle dlouhá, nic neobjasňuje a obvykle končí starostovým „dětem chutná“.
 • 8.12.2016 ZZO č. 17, bod diskuze. Zdeněk Ballnér zastupitelům vysvětluje, kdy obec (ZŠ) přestala být zřizovatelem školní jídelny a kdo je současným zřizovatelem. Já předkládám dokument školského úřadu Zlínského kraje co jsem si nechal vypracovat. Radek Pospíšilík žádá starostu o písemnou odpověď kdo je zřizovatelem školní jídelny.

kdo je zrizovatel KU Zlin 161121 HL

14-ZO-18 Diskuze Hlobil

starosta Hlobil: Ale pořád Obec zřizuje školu, ale už bez školního stravování.

Šméčko za 7 mega?

Plán rozvoje sportu kulišácky ukrýval záměr postavit fotbalistům za 7 miliónů šatny s hospodou o 40ti místech. Pachuť že se jedná o šméčko podtrhují dokumenty z několikaleté přípravy, aniž by byli zastupitelé kdy se záměrem seznámeni.

 1. Květen 2016. Rada obce zamítá cenovou nabídku na dřevostavbu šaten za více jak 6 mil. Kč s tím, že je to moc a je třeba hledat jiné řešení.
 2. Srpen 2016. Rada obce zadává za 25 tis. Kč vytvoření studie fotbalových šaten. Šatny dle studie vychází na 7 mil. Kč. Nikdo se vytvořenou studií nezabýval (není o tom záznam).
 3. Prosinec 2017. Rada obce zadává za 107 tis. Kč zhotovení projektové dokumentace na šatny za 7 mil. Kč.
 4. Červen 2018. Rada obce předloží zastupitelstvu obce dokument „Plán rozvoje sportu“, ve kterém je ukryt plán na šatny za 7 mil. Kč.
 5. Projekt šaten (podobně jako studie) nikdy nebyl zastupitelům předložen k vyjádření, projednání, nebo schválení.

Nechme promluvit fakta.

2.5.2016 RO: 6 miliónů je moc, hledejme jiné řešení.

RO 10/2016 ze dne 2.5.2016, bod 4 kalkulace dřevostavby šaten za více jak 6 mil. Kč.

10 RO 16 zapis rada c. 10_2016 - 2. 5. 2016_Page_2

22.8.2016 RO: nechme zpracovat studii za 25 tisíc Kč.

RO 17/2016 ze dne 22.8.2016, bod 14 objednání „Studie novostavby šaten“ za 25.000 Kč.

17 RO 16 zapis rada c. 17_2016 - 22. 8. 2016_Page_4

4.12.2017 RO: zadání projektu za 107 tis. Kč

RO 24/2017 ze dne 4.12.2017, bod 6 zadání projektové a inženýrské dokumentace na „Novostavbu šaten u fotbalového hřiště“ za 107.000 Kč.

24 RO 17 zapis rada c. 24_2017 - 4. 12. 2017_Page_3

9.2.2018 konečně získáváme studii šaten

Na základě žádosti dle 106/1999 Sb. mi obec poskytuje studii fotbalových šaten.

 • zastavěná plocha 40x10m
 • 4 šatny pro 73 osob (2x hosté, domácí, rozhodčí)
 • klubovna s barem pro 40 osob
 • rozpočet 7 mil. Kč hrubá stavba (!)

K tématu se na FB rozvinula zajímavá diskuze. Příspěvky diskutujících si můžete přečíst zde.

Komentář na závěr

Nemám nic proti chlapeckému fotbalu a proti fotbalu vůbec. Ale opravdu všichni v obci chtějí hrát jenom fotbal? Neměla by se obec zabývat rozvojem a podporou rozmanité škály sportů? Neměla by obec podporovat stejnou měrou dívky jako chlapce? Jsem přesvědčen, že úkolem obce je vytvářet všem dětem a mládeži podmínky pro rozvoj celého spektra volnočasových aktivit – jak sportovních tak mimosportovních či kulturních. Ukázat dětem, že existují i jiné aktivity než kolektivní masový fotbal. Že jsou i individuální sporty nebo menší skupinové sporty. Každé dítě je individuální osobnost a je na nás (obec, škola, rodiče), jestli unikátní zájmy dítěte mu pomůžeme rozvinout, nebo ho znormalizujeme do masově ovladatelné loutky.

Aby nedošlo k mylnému výkladu předchozího textu, naformuluji to jinak. Jestli je to pro děti potřebné, nejsem proti rekonstrukci fotbalových šaten o které se 3 roky šušká. Jako obec bychom měli brát v úvahu potřeby všech občanů obce. Uvažovat s větším nadhledem a komplexněji, kdy a jakou investici máme v čase realizovat. Stanovit si krátkodobé a dlouhodobé investiční priority. A to mi v současné chvíli chybí.

ZZO č. 28 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání ZZO č. 28 konaného dne 26. června 2018 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kosteleci u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení a schvalování programu. Délka 22:38.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZZO č. 27. Délka 4:17.

Bod 3 programu: informace o činnosti OÚ. Délka 31:33.

Bod 4 programu: závěrečný účet obce za rok 2017. Délka 31:28.

Bod 5 programu: účetní uzávěrka a hospodářský výsledek za rok 2017. Délka 3:53.

Bod 6 programu: závěrečný účet svazku obcí za rok 2017. Délka 1:46.

Bod 7 programu: změna způsobu obsluhy pošty. Délka 18:49.

Bod 8 programu: finanční příspěvek Charita. Délka 3:08.

Bod 9 programu: stanovení počtu členů ZO. Délka 1:42.

Bod 10 programu: vyřazení nedokončených investic z majetku obce. Délka 3:45.

Bod 11 programu: kabelová přípojka NN. Délka 2:26.

Bod 12 programu: rozpočtové opatření č. 1/2018. Délka 5:04.

Bod 13 programu: rozpočtový výhled na roky 2019-2023. Délka 4:22.

Bod 14 programu: plán rozvoje sportu na období 2018-2023. Délka 35:28.

Bod 15 programu: zpráva ze šetření kontrolního výboru. Délka 20:03.

Bod 16 programu: diskuze. Délka 31:19.

Bod 17 programu: závěr. Délka 0:45.

Zápis ze ZZO č. 28 naleznete zde.

Tištěná verze kostelecuholesova .eu

Dnes byly do schránek občanům Kostelce u Holešova a Karlovic distribuovány v papírové formě vybrané příspěvky z webu a FB kostelecuholesova .eu.

kostelecuholesova eu 180618 web 01

Po delší dobu se nedaří v obecním periodiku KOSTKA, placenému z veřejných prostředků, zveřejnit v nezkrácené a neupravené verzi odlišné názory na dění v obci. Komunikaci s vydavatelem periodika KOSTKA jsem vyhodnotil jako neefektivní. Čas, energii a finanční zdroje jsem proto nasměroval do právě distribuované tiskoviny, kterou dostáváte do schránek. Klíčové je nezadatelné právo na informace každého z Vás, které jde ruku v ruce se svobodou volby a rozhodování. Aby demokracie a právo nebylo jen frází na papíře, ale každodenním prožitkem každého z nás.

Interaktivní on-line pdf verze ke stažení zde.

Z redakční rady se stala (ne)řízená střela

Redakční rada periodika KOSTKA překračuje své pravomoce. Cenzuruje, krátí či pozměňuje texty příspěvků. Rozhoduje o neotištění příspěvků. Komentuje obsahy příspěvků a vydává prohlášení jménem vydavatele. Redakční rada není od zastupitelstva vybavena žádnou takovou pravomocí. Stává se (ne)řízenou střelou proti nepohodlným názorům.

Začalo to nenápadně, když jsem se na zastupitelstvu zeptal, kdo a proč napsal do tiráže periodika KOSTKA limit na 2.500 úhozů na příspěvek. Namísto odpovědi se mi dostalo urážek, že prahnu po cenzuře. Oficiálně jsem se 14.5.2018 zeptal statutárního zástupce vydavatele, kdo je v redakční radě a jaké má kdo pravomoce. Dokumenty z komunikace s obcí si můžete přečíst zde. Hlavní informace bych shrnul následovně.

Kdo je členem redakční rady KOSTKA

Z poskytnutých informací redakční radu tvoří:

 • Šárka Andrlíková – výkonný redaktor
 • RNDr. Marcela Pospíšilíková – zástupce Rady obce
 • Mgr. Michaela Mikešková – zástupce kulturní komise

3 Výňatek zápisu ZO_Page_2

Dále z poskytnutých informací vyplývá, že žádný z členů redakční rady nemá pravomoc jednat samostatně za zbývající členy redakční rady.

1 KOSTKA - redakční rada - průvodní dopis_Page_1

Pravomoce redakční rady

V poskytnutém dokumentu Pravidla pro vydávání periodika KOSTKA poslední verze jsou na straně 2 v Čl. 5 bod 4 přehledně a jednoznačně popsány pravomoce a úkoly redakční rady.

a) zajišťuje vydávání zpravodaje
b) schvaluje tematický obsah a grafickou úpravu zpravodaje
c) odpovídá za shodu zveřejněných příspěvků s jejich předlohami
d) zpracovává příspěvky do konečné podoby pro tisk
e) projednává s radou obce konkrétní příspěvky navržené k nezveřejnění
f) projednává s radou obce stížnosti, podněty a návrhy, které se týkají obsahu a grafické úpravy zpravodaje
g) stanovuje termíny pro zaslání příspěvků do zpravodaje

2 Pravidla pro vydávání periodika KOSTKA poslední verze_Page_2

Shrnutí

 1. Vydavatelem periodika KOSTKA je obec Kostelec u Holešova, viz. zákon 46/2000 Sb. §3 písm. g)
 2. Za obsah periodického tisku odpovídá vydavatel, tedy obec Kostelec u Holešova, viz. zákon 46/2000 Sb. §4
 3. Nejvyšším orgánem obce je zastupitelstvo obce, viz zákon 128/2000 Sb. §5 odst. 1
 4. Usnesením č. 13/19 ze dne 24.6.2014, kterým byla schválena Pravidla pro vydávání zpravodaje KOSTKA, si zastupitelstvo obce vyhradilo pravomoc určovat pravidla a pravomoc redakční rady. Jinými slovy pouze zastupitelstvo může změnit existující pravomoce redakční rady.
 5. Redakční rada je zodpovědná za shodu zveřejněného příspěvku s předlohou. K jakémukoliv zásahu do příspěvku (zkrátit, změnit text či smysl) nemá žádnou pravomoc od zastupitelstva.
 6. Redakční rada nemá žádnou pravomoc od zastupitelstva, aby sama příspěvek odmítla zveřejnit. Návrh na odmítnutí zveřejnění příspěvku musí projednat s Radou obce a ta ve věci musí v zápise z jednání RO uvést usnesení.
 7. Redakční rada nemá žádnou pravomoc od zastupitelstva, aby vydávala stanoviska či prohlášení jménem redakční rady, periodika KOSTKA či jménem vydavatele. Tuto pravomoc nemá ani žádný člen redakční rady.
 8. Redakční rada nemá žádnou pravomoc psát do periodika KOSTKA komentáře ke zveřejněným či odmítnutým příspěvkům, ať už jménem redakční rady či jménem jejich jednotlivých členů. Takový text může napsat maximálně jako soukromá osoba, a to dle Pravidel pro vydávání periodika KOSTKA.

Porovnal jsem si výše uvedená fakta s texty na straně 6 č. 3/2017 a na straně 5 č. 4/2017 periodika KOSTKA a došel jsem ke smutnému závěru.

Závěr

Redační rada obecního periodika KOSTKA obce Kostelec u Holešova se stala (ne)řízenou střelou. Zcela evidentně překračuje svoje pravomoce. Její konání se vymklo kontrole zastupitelstva obce, které Redakční radu zřizuje. Zastupitestvo nemá vůli ani ochotu se zneužíváním pravomocí Redakční rady něco dělat. Nabízí se otázka, zda pasivita zastupitelstva není záměr, nebo jen prostá neschopnost problém řešit.

Z informací co mám k dispozici nedokáži rozpoznat, zda překračování pravomocí Redakční radou je unisono aktivita všech 3 jejích členů, nebo sólo akce jen některých z nich. Na to si dozajista v souladu se svým svědomím odpoví každý z jejích členů.

Musel jsem podat trestní oznámení

Více jak 1,1 mil. Kč je ztráta na pronájmu obecního majetku školní kuchyně a jídelny. Několik let upozorňuji na nedovolenou podporu soukromého podníkání, jehož se obec dopouští. Auditorka ve svých zprávách uvádí obdobné. Jelikož jsem jako zastupitel složil slib, že budu konat v souladu se zákony a Ústavou ČR, musel jsem podat trestní oznámení.

Od září 2015 do konce roku 2017, tedy za 2 roky a 4 měsíce, dosáhla kumulovaná ztráta obce na pronájmu majetku školní jídelny a kuchyně firmě Scolarest částky více jak 1,1 mil. Kč.

TO Kostelec u Holesova - Scolarest kalkulace ztraty

Údaje jsem čerpal z oficiálních finančních dokumentů obce za roky 2016 a 2017. Za rok 2015 mi výsledek hodpodaření obec poskytla na základě mého vyžádání.

Podal jsem trestní oznámení na neznámého pachatele. Jelikož je věc v šetření orgánů činných v trestním řízení, nebudu zde zveřejňovat detaily podání TO, abych nenarušoval vyšetřování.

Od obce jsem si vyžádal zvukový záznam z veřejného zasedání zastupitelstva č. 7 ze dne 23.6.2015. Jelikož tento dokument je veřejný, dovoluji si zde uvést přepis pasáží pojednávající o okolnostech vzniku nájemní smlouvy na školní jídelnu a kuchyni.

starosta Petr Hlobil „Já říkám … To jsou příjmy. Od firmy dostaneme 551 tisíc ročně, příjem. Plus jednorázová investice do technologie milion 41 tisíc. To je příjem, nebo plusy pro obec.“
veřejnost Petr Měrka „Ale tady byla řeč i o nájemní smlouvě. A ta už existuje, a nebo se bude schvalovat až toho 15. září, a nebo to může schválit jenom rada? Jen se ptám.“
starosta Petr Hlobil „Nájemní smlouva neexistuje. Nemůže existovat, protože. Ta se teď bude připravovat, připraví. Nájemní smlouva řeknu svým způsobem. Tak ne že neexistuje, musí existovat nějaký vzor, návrh, nebo něco takového.“
starosta Petr Hlobil „Tak řeknu smlouva svým způsobem … je připravená. Je připravená.“
veřejnost Petr Měrka „Vy jste řekl, že není, že není.“
místostarostka Marcela Pospíšilíková + starosta Petr Hlobil „Není uzavřená.“
starosta Petr Hlobil „Bude se uzavírat ve čtvrtek … Teď už to mohu říct. Když tady tohle prošlo, tak bude se uzavírat 25. června, ve čtvrtek ve 14 hodin.“
veřejnost Petr Měrka „Takže smlouva existuje, není pravda, že není.“
starosta Petr Hlobil „Návrh smlouvy. Existuje návrh smlouvy. Je rozdíl mezi návrhem smlouvy a smlouva. Smlouva už je podepsaný dokument, toto je návrh smlouvy.“
veřejnost Petr Měrka „Dobrá. Takže to už nemusí schvalovat zastupitelstvo.“
veřejnost Petr Žůrek „Když máme návrh smlouvy, tak proč tady zastupitelstvo neodsouhlasí ten návrh smlouvy?“
starosta Petr Hlobil „Vy nachystejte ten návrh a já to donesu … návrh smlouvy.“
starosta Petr Hlobil „Já mám s nimi podepsat smlouvu. Já budu s nima podepisovat smlouvu. A teď zní otázka, že vy jí neznáte. To je pravda. Ani já jí neznám. Neznám! Neznám jí! ….. Takže. Pravidlo zní. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem smlouvy. A já nesu plnou hmotnou odpovědnost ze zákona, že tu smlouvu uzavřu dobře. Pokud ju uzavřu špatně, já nesu tu hmotnou odpovědnost.“
starosta Petr Hlobil „… tak pokud vy mě pověříte, já tu smlouvu podepíšu. A samozřejmě že já za ní nesu hmotnou odpovědnost. Já. Vy jste tu smlouvu, nikde se nepíše, že zastupitelstvo obce schválilo smlouvu s tou a tou firmou. Vy jste mě pověřili abych já jí podepsal, já jí podepíšu, a nesu za ní hmotnou odpovědnost. Pokud to takto nechcete, tak potom se budeme scházet možná každý týden a někdy i dvakrát. Pochopte to. Asi to tak bude muset být.“
starosta Petr Hlobil „Já bych od vás potřeboval, že zastupitelstvo obce, ne že schvaluje smlouvu. Ale pověřuje starostu s uzavřením smlouvy s firmou Dehon. Pověřuje starostu s uzavřením smlouvy s firmou Scolarest. Už jsou potvrzené že to bude dělat, že to bude provozovat, ale říkáme tady. No jo, ale my jsme tu smlouvu neviděli a my prostě atd.“
starosta Petr Hlobil „Samozřejmě že pokud někdo z vás a kterýkoliv zastupitel nebo zastupitelé si to vyžádají, smlouva vám bude předložena, můžete se na ní podívat. Pokud tam něco bude špatně, zásadního, můžete mě odvolat.“

Sestřih záznamu výše uvedených výroků z bodů 7 a 14 ohledně pronájmu školní jídelny a kuchyně firmě Scolarest. Sestřih původního zvukového záznamu je pro lepší srozumitelnost doplněn titulky.

Dotaz na cenzuru

Do obecního periodika KOSTKA jsem poslal k otištění příspěvek splňující nová pravidla. Vydavatel z neznámých důvodů můj původní text zkrátil, zcenzuroval a ve výsledku změnil jeho smysl. Na ZZO č. 27 jsem položil písemný dotaz starostovi Hlobilovi, odpovědnému za periodikum KOSTKA, na základě jakých konkrétních právních důvodů bylo do mého textu zasaženo.

Ve své písemně položené otázce jsem uvedl porovnání obou dokumentů – zaslaného a otištěného. Jistě vám neuniklo, že můj text o délce 982 úhozů splnil požadovaný limit 1000 úhozů. Obcí publikovaný text byl zkrácen na 694 úhozů. Níže si můžete oba texty porovnat – žlutě vyznačené bylo vydavatelem zcenzurováno.

porovnani

Nejabsurdnější cenzura mi přijde vypuštění slova videozáznam. Vulgární ani urážlivé mi slovo videozáznam nepřijde. To že videozáznam ze zastupitelstva pořizuji je ostatně uvedeno v každém zápise a předsedající Petr Hlobil to vždy v úvodu nahlas oznámí. Videozáznam tedy nebude protizákonný. Jediný důvod cenzury slova videozáznam co mi napadá je – obsah. To co kdo veřejně řekne na veřejném zasedání zastupitelstva, je na videozáznamu. A tím pádem si to kdokoliv může poslechnout. Jestli řečník mlátí prázdnou slámu a krmí nás bezobsažnými frázemi, jestli projednávané věci rozumí, nebo přišel bezmyšlenkovitě zvedat ruku dle připraveného scénáře. Díky videozáznamu publikovaném na webu, je zasedání zastupitelstva obce Kostelec u Holešova pod širokou veřejnou kontrolou. Tak širokou, že to asi přátelé starých pořádků nedokáží rozdýchat.

Na mé úvaze bude asi něco pravdy. 10.5.2018 přišla odpověď na mou otázku.

Stanovisko redakční rady Konečná verze_Page_1

Stanovisko redakční rady Konečná verze_Page_2

Konkrétní právní důvody, na které jsem se ptal ve své otázce, jsem se nedozvěděl. Přípis co mi byl 10.5.2018 zaslán nebudu v tuto chvíli komentovat, protože je v běhu stížnost podaná ke Krajskému úřadu Zlínského kraje. Věřím ve zdravý úsudek vnímavých čtenářů, kteří si dozajista svůj názor na konání vydavatele periodika KOSTKA udělají.

Kompletní doklady k této žádosti ze dne 3.4.2018 naleznete zde.

ZZO č. 7 – zvukový záznam

Plný a nezkrácený autentický zvukový záznam veřejného zasedání ZZO č. 7 konaného dne 23. června 2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kosteleci u Holešova.

Zvukový záznam byl poskytnut obcí Kostelec u Holešova dne 17.10.2015 na základě mé žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 29.9.2015. Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu. V bodech 7 a 14 jsou některé pasáže z důvodů lepší srozumitelnosti opatřeny titulky.

Bod 1 programu: zahájení a schvalování programu. Délka 10:43.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZZO č. 6. Délka 8:54.

Bod 3 programu: informace o činnosti OÚ. Délka 25:03.

Bod 4 programu: schválení závěrečného účtu obce za rok 2014. Délka 3:59.

Bod 5 programu: schválení účetní uzávěrky a hospodářského výsledku obce za rok 2014. Délka 5:01.

Bod 6 programu: rozpočtové opatření č. 2/2015. Délka 5:39.

Bod 7 programu: schválení nájemce školní kuchyně a jídelny (Scolarest), změny zřizovací smlouvy ZŠ, schválení výběru hodnotící komise na opravy školní jídelny a kuchaně (Dehon). Délka 1:18:28.

Bod 8 programu: neinvestiční dotace Charita Holešov. Délka 2:38.

Bod 9 programu: neinvestiční dotace Sociální služby Kroměříž. Délka 1:42.

Bod 10 programu: doplnění pravidel pro vydávání zpravodaje KOSTKA. Délka 14:27.

Bod 11 programu: schválení smlouvy VaK. Délka 5:07.

Bod 12 programu: prodej obecních pozemků Z.K.. Délka 8:24.

Bod 13 programu: prodej obecních pozemků H.M., V.Š a J.P. Délka 1:47.

Bod 14 programu: diskuze. Délka 43:14.

Bod 15 programu: závěr. Délka 0:56.

Sestřih výroků z bodů 7 a 14 ohledně pronájmu školní jídelny a kuchyně firmě Scolarest. Sestřih původního zvukového záznamu doplněného prolepší srozumitelnost titulky.

Zápis ze ZZO č. 7 naleznete zde.

Máme mít strach o zdraví a život, když projevíme odlišný názor?

Dělá bordel v obci, říká o zastupiteli ten, co ho napadl. Není to novinářská zkratka v titulku článku Zlínského deníku, ale realita ze soudní síně hlavního líčení s útočníkem, kterému nově hrozí až 12 let.

Zlínský Zlinsky denik titulka 180511deník v pátek 11. května 2018 v čísle 108 otisknul, hned na druhý den po konání hlavního líčení, článek redaktorky Jany Zavadilové. Informace čerpala přímo v soudní síni z výpovědí účastníků trestního řízení při veřejném pojednávání na okresním soudě v Kroměříži.

Tištěnou verzi článku si můžete přečíst zde.

Zlinsky denik 180511

Jak jsem doprovodil odkaz článku na FB profilech, dovolím si i zde upřesnit některé nepřesnosti v článku. Soudkyně zadala znalecké posudky ohledně posouzení těžké újmy na zdraví (mého a mé manželky). Soudkyně chce mít podklady pro rozhodnutí o překvalifikování trestného činu na těžkou újmu na zdraví. Státní zástupce při líčení navrhnul rozšíření obvinění o útok na úřední osobu pro výkon pravomoci. Soudkyně tento návrh posoudí po vypracování znaleckých posudků.
Z útoku je natočený videozáznam, který je založen ve spisu na soudě jako důkaz. Kvůli presumpci neviny jej není možné zveřejnit. Škoda, že se včera na soudě videozáznam nepřehrával – přítomná paní redaktorka by dostala zřetelnější obraz jak a hlavně proč se útok na mou osobu odehrál.


Komentář. Je určitě zajímavé porovnat pětiměsíční názorovou přizpůsobivost starosty a rady obce k násilnému útoku na mou osobu. Do hlavního líčení 10.5.2018 nebyl jediný náznak, že by se obec distancovala od násilí v obci. Publikovaná vyjádření akcentovala, že lžu a šířím nepravdy a za útok si tedy můžu sám. Po vyřknutí hrozby 12ti letého trestu při jednání soudu starosta Hlobil mění rétoriku a do Zlínského deníku opatrně prohlašuje, cosi o nepřijatelnosti agrese.Že by do té doby nevěděl, že agrese nepatří do civilizované demokratické společnosti? Nebo měl jiné informace a jiná očekávání, jak bude útok stíhán? Kde je pravda, ví jen on. Co by si ale občané Kostelce u Holešova od starosty či rady obce určitě zasloužili, je jasné a jednoznačné odsouzení projevů násilí v obci. Myslím, že na to všichni čekají.

8.1.2018, dopis rady obce č.j. OÚKUH/001/2018

… k nežádoucím emocím přispívá šířená lež. To platí obecně o každém občanovi této obce, tedy i o Vás. Na Vámi šířené polopravdy, lži a zavádějící informace jste byl několikrát upozorněn. (pozn. bez uvedení konkrétních důkazů)

Klidné atmosféře v obci také škodí Vámi často podávané stížnosti k nadřízeným a dozorovým orgánům. V žádné ze zpráv z výsledku jejich šetření nebylo konstatováno, že by vedení obce jednalo proti zájmům obce a jejích občanů. (pozn. odvolání, stížnost, odpor, apod. jsou zákonné prostředky jak se domoci náprávy věci; nadřízené orgány kontrolovaly dodržování zákona obcí a zkonstatovaly jeho porušení obcí)

Jako členové rady obce Kostelec u Holešova preferujeme a zasazujeme se o klidnou pracovní atmosféru v obci a dobré sousedské vztahy. K tomuto nabádáme při každé možné příležitosti i ostatní spoluobčany, také Vás. Jsme přesvědčeni o tom, že útok na Vaši osobu nebyl promyšleným, plánovaným činem, nýbrž neuváženým, zkratovitým jednáním jednotlivce, ke kterému by za jiné situace nedošlo.

27.2.2018, Týdeník Kroměřížska

K tomu, aby v obci byl klid, můžete výrazným způsobem přispět i Vy, pane Žůrku. A to tím způsobem, že budete kolem sebe šířit pravdivé a objektivní informace. Vyzýváme Vás, pane Žůrku, chovejte se slušně ke svému okolí a nemusíte mít obavy z místní občanské války. (redakční citace z dopisu rady obce 8.1.2018)

11.5.2018, Zlínský deník

Zastupitelstvo obce je po celé volební období výrazně polarizováno. Opoziční zastupitelé mají často velmi vyhraněné názory a postupy, se kterými se vedení obce musí vypořádat, i když to není vůbec jednoduché. Řešit ale rozdílnost názorů agresí je nepřijatelné.
Zdroj: https://kromerizsky.denik.cz/zlociny-a-soudy/dela-bordel-v-obci-rika-o-zastupiteli-ten-co-ho-napadl-20180510.html

ZZO č. 27 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání ZZO č. 27 konaného dne 3. dubna 2018 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kosteleci u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení a schvalování programu. Délka 4:18.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZZO č. 26. Délka 5:45.

Bod 3 programu: informace o činnosti OÚ. Délka 7:30

Bod 4 programu: schválení vítěze veřejné zakázky na veřejné osvětlení RV02 a RV03. Délka 9:30.

Bod 5 programu: schválení vítěze veřejné zakázky na opravu chodníků. Délka 4:38.

Bod 6 programu: pořízení změny územního plánu. Délka 36:37.

Bod 7 programu: veřejnoprávní smlouva Centrum zdravotně postižených Zlín. Délka 2:41.

Bod 8 programu: dar ČSOP Buchlovice. Délka 1:14.

Bod 9 programu: diskuze. Délka 16:19.

Bod 10 programu: závěr. Délka 0:46.

Zápis ze ZZO č. 27 naleznete zde.

Náhubek na Žůrka

Pendrekový zákon, náhubkový zákon, akce Asanace, protistátní živly … To vše se mi vybavilo, když jsem pročítal dodatek pravidel zpravodaje KOSTKA. Možná toho příliš pamatuji, možná jsem toho příliš procestoval a poznal. Možná se mně osobně až příliš dotýká potlačování demokracie, svobody slova či svobodného myšlení. Demokracie není samozřejmostí. Musí se o ní každý den pečovat.

Nepřítel: Žůrek

Na posledním ZZO č. 26 v úterý 27.2.2018 se v bodě 8 schválil „náhubek na Žůrka“ – dodatek k pravidlům KOSTKA. Termín „náhubek na Žůrka“ nevolím náhodou, ale na základě exaktních faktů. Když si prohlédnete tiskovinu KOSTKA za poslední 2-3 roky, tak jsem jediný, kdo jako zastupitel psal příspěvky dle §4a TZ. Ostatní psali příspěvky jako ředitelé škol či jejich zaměstnanci, nebo předsedové spolků a zájmových sdružení. Tedy nikoliv z titulu funkce zastupitele. A pak přišel nepohodlný a rýpavý Žůrek, který nahlas řekne a napíše co si ostatní dovolí maximálně šuškat. Jako jediný jsem začal využívat právo na zveřejnění názoru opozičního zastupitele, zakotvené v tiskovém zákoně. Mějme na paměti, že se jedná o obecní periodikum, placené z obecních peněz, které má dávat prostor všem zastupitelům. Citace z dokumentu KÚ Zlínského kraje č.j. KUZL 78140/2017:

„Cílem je, aby nedocházelo k situacím, kdy nebyly veřejnosti předestřeny nesouhlasné názory, protinávrhy při řešení různých záležitostí či polemika nad zvoleným postupem. Veřejnost by měla být informována o tom, že na zasedáních volených a jejich poradních orgánů zaznívají také názory jiných členů či návrhy jiných řešení daných záležitostí, nad nimiž se vede polemika.“

Umlčet za každou cenu

Snaha umlčet mé názory v obecním zpravodaji se táhne delší dobu. Určitě si pamatujete legendární vystoupení vedoucí redaktorky Šárky Andrlíkové na ZZO č. 22 a její nezapomenutelnou právní perlu „Nejvyšší orgán obce je radakční rada“. V červnu 2017 podané sdělení zastupitele do čísla 2/2017 mi bylo napřed zamítnuto z důvodu délky větší jak 2500 úhozů. Doložil jsem, že takové pravidlo neexistuje. Odmítnutí změnili na důvod, že stránky www.kostelecuholesova.eu jsou reklamou. Vyžádal jsem si stanoviska příslušných orgánů – Ministerstva průmyslu a obchodu a KÚ Zlínského kraje.

RE_ zadost o stanovisko mpo HL_Page_1

KU Zlin odpoved Bogar HL_Page_3

Náhubkový dodatek pravidel

Na prosincovém ZZO č. 25 byla předložena verze dodatku pravidel KOSTKA, kterou nelze nazvat jinak než protiprávní paskvil. Dokument jsem opatřil připomínkami a rozeslal zastupitelům k projednání na ZZO č. 25. Zvláštní je, že tento můj dokument s připomínkami není přiložen k zápisu. Když jsem dle zákona na následujícím ZZO č. 26 podal námitky proti zápisu, opět dokument s námitkami není součástí zápisu. Jinými slovy nikde v oficiálních dokumentech obce není vidět, že někdo předložil konkrétní oponentní připomínky k Dodatku pravidel KOSTKA.

Obec zaslala na KÚ Zlínského kraje dotaz, zda je navržený dodatek Pravidel v souladu s Tiskovým zákonem. Obec obdržela odpověď – právní posouzení KÚ Zlínského kraje, č.j. KUZL 7985/2018 ze dne 31.1.2018. Zde jsou podstatné pasáže.

Z diskuze k bodu 8 a hlasování na ZZO č. 26 mám pocit, že si buď zastupitelé text odpovědi KÚ Zlínského kraje nepřečetli, nebo nerozumí psanému textu. Pro schválení Dodatku pravidel KOSTKA hlasovali prý z důvodu, že přišel dopis z KÚ Zlínského kraje.

Chytrému napověz, hloupého trkni

Z textů odpovědi KÚ Zlínského kraje na dotaz obce zřetelně vyplývá, že od posouzení dodatku jako celku dává krajský úřad i ministerstvo ruce pryč. Správně říkají, že ani MK ČR ani krajským úřadům nepřísluší hodnotit dokument předložený obcí. Zda jsou či nejsou pravidla předložená obcí v souladu se zákonem, to je věcí pouze a jen soudu. Diplomaticky obci říkají, že text dodatku obsahuje rizikové pasáže, které soud může vyhodnotit jako porušení zákona s patřičnými následky. Dovolím si zprávu od KÚ pro obec říct ještě přímočařeji, bez právních diplomatických formulací: zastupitelé dejte si pozor a takto formulovaný text neschvalujte.

Diskriminace, porušení ústavních práv

Nechci zabíhat do detailů, co je v dodatku špatně. Dovolím si jen připomenout, že obec může dle Listiny základních práv a svobod konat pouze věci stanovené zákonem. A zde jde obec v restrikcích Dodatku nad rámec Tiskového zákona. Podobně naráží schválený Dodatek na Listinu základních práv a svobod z pohledu diskriminace zastupitele oproti jiným přispěvatelům. A to je dost ostrá munice. Netuším, jak silné a kvalitní právníky obec má, aby si Dodatek pravidel KOSTKA obhájila. Ale když od Dodatku dali ruce pryč MK ČR a KÚ Zlínského kraje, tak led bude nejspíš hodně tenký.

ZZO č. 26 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání ZZO č. 26 konaného dne 27. února 2018 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kosteleci u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení a schvalování programu ZZO č. 26 + projednání námitek k zápisu ZZO č. 25. Délka 7:54.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZZO č. 25. Délka 9:21.

Bod 3 programu: informace o činnosti OÚ. Délka 12:39.

Bod 4 programu: rozpočtový výhled 2019-2023 a rozpočet obce na rok 2018. Délka 37:10.

Bod 5 programu: schválení veřejnoprávních smluv. Délka 15:43.

Bod 6 programu: zadávací dokumentace veřejné zakázky na veřejné osvětlení RV02 a RV03. Délka 33:27.

Bod 7 programu: zadávací dokumentace veřejné zakázky na opravu chodníků. Délka 17:48.

Bod 8 programu: dodatek k pravidlům vydávání zpravodaje KOSTKA Délka 24:30.

Bod 9 programu: schvalování pracovních cest starostovi Délka 7:02.

Bod 10 programu: schvalování OZV č. 1/2018 o nočním klidu Délka 12:49.

Bod 11 programu: schvalování OZV č. 2/2018 o regulaci hlučných činností Délka 23:32.

Bod 12 programu: diskuze. Délka 18:21.

Bod 13 programu: závěr. Délka 0:59.

Zápis ze ZZO č. 26 naleznete zde.

Máme se bát o zdraví a život?

Napadený zastupitel skoro nevychází z domu, zní titulek z hlavní strany týdeníku Kroměřížska. Je to novinářská zkratka, nebo mezistupeň k umlčení nepohodlných názorů v Kostelci u Holešova?

Týdeník Kroměřížska 27. února 2018 v čísle 9 otisknul na titulní stránce článek redaktora Pavla Mašlaně o události a následcích mého napadení.

tydenik kromerizska 180227 A

Jelikož se jedná o regionální týdeník, nemusí se text článku dostat ke všem čtenářům těchto stránek. Kompletní článek si můžete přečíst zde.

tydenik kromerizska 180227 B

tydenik kromerizska 180227 C

Pro úplnost uvádím dopis rady obce, na který se v článku starosta Hlobil odvolává. Dopis je mimochodem součástí oficiálního zápisu rady obce č. 1/2018 (bod 8). Tedy veřejné stanovisko rady obce.

obec KuH Odpověď na dopis Ing. Petra Žůrka_Page_1

Nechci se tady zabývat trestně právními záležitostmi – otázkou viny a trestu. To je exkluzivní pravomoc orgánů činných v trestním řízení (policie, státní zástupce) a nezávislého soudu. Předpokládám, že případ objektivně a v souladu se zákonem vyšetří a vykonají patřičně úkony v rámci svých povinností a kompetencí.

V obci Kostelec u Holešova se 18.12.2017 odehrál násilný trestný čin – ublížení na zdraví, porušení domovní svobody a nebezpečné vyhrožování. Objektem útoku jsem byl já jako zastupitel, tedy úřední osoba. Příčinou útoku byly mé aktivity jako opozičního zastupitele. Chápu, že můžeme mít rozdílné názory na to, co a jak má místní samospráva řešit. Od toho existují v našem demokratickém právním státě volby, v nichž volíme své zástupce do zastupitelstva obce. Logicky někteří zvolení zastupitelé budou ve vládnoucí koalici a někteří v opozici. Vládnoucí koalice se bude snažit prosadit své plány, opozice se bude snažit plány koalice kontrolovat a předkládat protinávrhy. Tedy půjde o výměnu argumentů, názorů, dokladů, či právních stanovisek nadřízených úřadů či soudů. Tak je nastaven a funguje demokratický systém. Prosazování názorů násilím, fyzickým útokem či likvidací protivníka rozhodně do demokratického systému nepatří. Zažívali to novináři jako Sabina Slonková či teď nedávno Ján Kuciak, bohužel s fatálním koncem

Proč se o věci tak dlouho rozepisuji? V případě napadení mé osoby 18.12.2017 nerozumím postoji rady obce a vládnoucí koalice – jak se obec postavila či spíše nepostavila k násilnému útoku v obci. Dodnes jsem nikde nezaznamenal, že by se obec/rada/zastupitelstvo distancovalo od násilí v obci. Nemusí se nutně stavět na stranu agresora či oběti. Stačí, aby jasně a nahlas zaznělo, že s násilím nesouhlasí. Teď jsem byl cílem útoku já. Ale co když pro názorové neshody to příště bude jiný zastupitel či jiný názorový oponent? Co když to třeba příště bude Vaše dítě ve škole, protože si rodiče dovolili nahlas říct kritickou připomínku? Nebo třeba Vaše dítě bude terčem násilí, protože je odlišné od ostatních děti? Nebo třeba příště někdo zaútočí na fanouška týmu soupeře? Nebo třeba příště bude terčem útoku příznivec jiného druhu hudby? Rozhodně nechci podněcovat černé představy o bezpečnosti v Kostelci u Holešova. Ale bez toho, aby se obec jasně vymezila k násilí a násilnému řešení sporů, násilí v obci může neřízeně eskalovat. Agresoři si řeknou – obec k útoku mlčí, tedy ho schvaluje. A to uznáte, že není dobře. Obec by v žádném případě neměla, třeba i skrytě mlčením, podporovat násilí v obci. Jde o bezpečnost nás všech, jde o bezpečné žití v obci Kostelec u Holešova.

Dílčí audit 2017 – bez pochybení by to nešlo?

13. prosince 2017 proběhl dílčí audit. Auditorka opět upozorňuje (bohužel i opakovaně) na porušování pravidel obcí. Významnější sebereflexi jsem ze strany obce zatím nezaznamenal.

2 Audit 2017 1_Page_01

Celou zprávu auditorky si můžete přečíst zde.

Pracovní cesty

Na straně 5 zprávy se uvádí, že v roce 2016 auditorka upozorňovala na nesprávnost postupu při schvalování pracovních cest.

Z dokumentu jsem pochopil, že praxi obec nezměnila a nereagovala na výtku. Proto auditorka musela výtku zopakovat v závěrečném shrnutí v bodě B. Zdá se vám to malicherné trvání na zbytečných detailech? Věřte tomu, že v životě může mít takové opomenutí fatální následky. Pokud by se na služební cestě něco stalo bez příkazu k pracovní cestě, nebude to klasifikováno jako pracovní úraz včetně všech finančních následků. A dozajista to znáte ze své práce – vedoucí vám napřed musí podepsat doklad o vyslání na pracovní cestu a až potom můžete vyrazit. V obci je to identické.

Pronájem školní jídelny – Scholarest

Evergreen. Snad každá zpráva auditorky řeší tento svérázný způsob pronájmu obecního majetku soukromému podnikateli.

2 Audit 2017 1_Page_072 Audit 2017 1_Page_08Auditorka znovu (a opakovaně) upozorňuje, že nastavením podmínek ve smlouvě obec poskytuje soukromému podnikateli nepřímo finanční podporu z veřejných prostředků, aniž by to měla řádně ošetřeno smlouvou o dotaci. Odborně se tomu říká nedovolená podpora soukromého podnikání z veřejných prostředků ( čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie), problematiku řeší ÚOHS – více informací zde.

Dále auditorka (opět opakovaně) upozorňuje na chaos v kompetencích, který v obci máme. Jestliže smlouvu schválí zastupitelstvo, dodatek ke smlouvě musí schválit stejný orgán (tedy opět zastupitelstvo a nikoliv rada). To by rada mohla například udělat dodatek k původní smlouvě, ale se zcela novým obsahem, který by absolutně změnil smysl a cíl původní smlouvy. A to samozřejmě není možné.

Směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu

Dvakrát toto zastupitelstvo schvalovalo Směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Směrnice je důležitá proto, aby byla jasná pravidla o nakládání s veřejnými prostředky. Aby se minimalizoval neprůhledný či nevýhodný výběr dodavatele, aby se obrousily hrany ohledně podezření z korupce při zadávání veřejných zakázek. Směrnice je dozajista chvályhodným počinem.

2 Audit 2017 1_Page_08

Proč ale rada obce porušuje tuto Směrnici, kterou sama navrhla a prosadila? Auditorka si porušení samozřejmě musela všimnout.

Závěrem je korektní poznamenat, že dílčí zpráva auditorky slouží jako podnět k nápravě nalezených chyb, pokud se chyby dají napravit. Doufejme, že se obec popsané chyby a nedostatky pokusí napravit a v závěrečné zprávě auditorky za rok 2017 se již neobjeví.

KÚ vyhověl mému odvolání

Úředníci obce odmítnuli mou žádost v rozporu se zákonem. Nezbývalo než podat odvolání. KÚ Zlínského kraje mi dal zapravdu a nařídil obci znovu vyřídit mou žádost.

Rozhodnuti KU Zlin KUZL 86386_2017_Page_1

Rozhodnuti KU Zlin KUZL 86386_2017_Page_1

Pro ty z vás, co nechtějí pročítat celý dokument, doporučuji pozornosti alespoň následující věty ze zdůvodnění Rozhodnutí.

Rozhodnuti KU Zlin KUZL 86386_2017_Page_5

Rozhodnuti KU Zlin KUZL 86386_2017_Page_5

Kompletní rozhodnutí si můžete přečíst zde. Dokumenty a historii celé žádosti o informace ze dne 23.11.2017 je k dispozici zde.

ZZO č. 25 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání ZZO č. 25 konaného dne 12. prosince 2017 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kosteleci u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení a schvalování programu ZZO č. 25. Délka 6:56.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZZO č. 24. Délka 3:32.

Bod 3 programu: informace o činnosti OÚ. Délka 29:10.

Bod 4 programu: rozpočtové opatření č. 3/2017. Délka 1:45.

Bod 5 programu: rozpočtové provizorium. Délka 2:14.

Bod 6 programu: změna územního plánu. Délka 27:41.

Bod 7 programu: prodej automobilu Dacia Logan Délka 8:13.

Bod 8 programu: poskytnutí příspěvku na zřízení nového babyboxu ve Zlíně Délka 10:46.

Bod 9 programu: odměny neuvolněným zastupitelům Délka 10:43.

Bod 10 programu: poskytnutí příspěvku pro Domov pro seniory Choryně. Délka 1:24.

Bod 11 programu: dodatek k pravidlům vydávání zpravodaje KOSTKA Délka 30:43.

Bod 12 programu: plnění plánovaných úkolů v roce 2017. Délka 15:38.

Bod 13 programu: diskuze. Délka 1:11:12.

Bod 14 programu: závěr. Délka 0:48.

Zápis ze ZZO č. 25 naleznete zde.

Technická poznámka. U některých bodů záznamu se ještě dokončuje export a po dokončení budou průběžně publikovány.

23.12.2017. Všechny body byly exportovány a publikovány.

KU zrušil odmítnutí obce poskytnout vítěznou nabídku Etmonta

Po poměrně zdlouhavé korespondenci žádostí, odmítnutí a odvolání mi Krajský úřad Zlínského kraje dal opět zapravdu, že mám právo, aby mi obec poskytnula vítěznou nabídku Etmonta na veřejné osvětlení. Přeci jen jedná se o zakázku v hodnotě 1/4 ročního rozpočtu obce.

rozhodnuti KU Zlin KUZL80796_2017 171128_Page_1

rozhodnuti KU Zlin KUZL80796_2017 171128_Page_1

Povinný (Obec) v zamítnutí napřed argumentoval tím, že požadovaná nabídka do veřejné soutěže nebyla vytvořena z veřejných zdrojů a pak dodatečně přidal argument, že Etmonta považuje svou nabídku za obchodní tajemství. Zvláštní je, že podobná argumentace zaznívala na ZZO 24, když byl dotazován administrátor VZ.

Z předchozích konzultací s ÚOHS a jinými administrátory VZ bylo očekávatelné, jak KÚ Zlínského kraje rozhodne.

rozhodnuti KU Zlin KUZL80796_2017 171128 HL_Page_5

Své odůvodnění KÚ Zlínského kraje zahajuje zdůrazněním smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím.

rozhodnuti KU Zlin KUZL80796_2017 171128 HL_Page_4

Dále se v textu odůvodnění KÚ Zlínského kraje vypořádává s jednotlivými argumenty povinného – „bez použití veřejných prostředků“ a „jedná se o obchodní tajemství„.

rozhodnuti KU Zlin KUZL80796_2017 171128 HL_Page_4

rozhodnuti KU Zlin KUZL80796_2017 171128 HL_Page_5

Komentář. Není mi srozumitelný postup obce, přesněji úředníků co zaujali odmítavé stanovisko při poskytnutí dokumentů (P. Hlobil a B. Rušikvasová) a vypracovali odůvodnění odmítnutí. Proč od 24.10.2017 s nimi musím argumentačně soupeřit, aby mi poskytnuli vítěznou nabídku Etmonta veřejné zakázky na veřejné osvětlení v obci? Proč se obec snaží oddaloval poskytnutí? Proč se snaží, abych se k dokumentu nedostal? Skrývá se v nabídce nějaký kostlivec? Byla nabídka nesprávně vyhodnocena hodnotící komisí? Porušil někdo zákon a snaží se to zamést pod koberec? Bojí se, že něco objevím a zveřejním? Nevím kde je pravda. Jen mi přijde podezřelé netransparentní jednání obce spojené s oddalováním (byť zákonným) poskytnutím informací. A je také možné, že se pletu a obec vše okolo veřejné zakázky udělala na 1*. Téměř dvouletá historie okolo veřejného osvětlení mi ale napovídá být spíše ostražitý než shovívavý. Pro korektnost je třeba uvést, že 8.12.2017 povinný poskytnul informace na nosiči dat zaslaným doporučeným dopisem.

Kompletní dokumenty ohledně žádosti ze dne 24.10.2017 naleznete zde.

 

 

 

Kontrola KU konstatovala porušení Tiskového zákona obcí

Krajský úřad Zlínského kraje při místním šetření 14.11.2017 konstatoval, že obec porušila ustanovení §8 odst. 2 Tiskového zákona při vydávání periodika Kostka.

KOSTKA_mistni_setreni HL_Page_1

Zjištěné porušení povinnosti obce Kostelec u Holešova, jako vydavatele periodika Kostka, uvedené v Úředním záznamu z místního šetření provedené Krajským úřadem dne 14.11.2017.

KOSTKA_mistni_setreni HL_Page_2

Tiskový zákon (TZ – zákon č. 46/2000 Sb.) za porušení jednotlivých paragrafů zákona neuvádí sankce. Výjimkou jsou přestupky uvedené v §17 TZ, což jsou zjednodušeně řečeno povinnosti vydavatele ohledně oznamovací povinnosti, registrace, uvádění povinných údajů či rozesílání povinných výtisků. Za tato porušení jsou v témže §17 TZ uvedeny i sankce. Je zřejmé, že na tuto část zákona se kontrolní a dozorové orgány soustředí a vydavatel by si povinnosti měl ohlídat.

Komentář: Otázkou zůstává, kdo za chybu může a nese odpovědnost. Vydavatelem periodika Kostka je obec Kostelec u Holešova, jejíž statutárním zástupcem je starosta ing. Petr Hlobil. Pak tu máme redakční radu (místostarostka M. Pospíšilíková, bývalá zastupitelka M. Mikešková, vedoucí redaktorka Š. Andrlíková), osobu výkonné redaktorky Š. Andrlíkové a v neposlední řadě i Radu obce (starosta P. Hlobil, místostarostka M. Pospíšilíková, radní V. Rušikvas, radní T. Marek, radní T. Hlobil). Kdo má jaké povinnosti a kompetence je pospáno v dokumentu Kostka – pravidla pro vydavani. Jsem přesvědčen, že kontrolních mechanismů při vydávání periodika Kostka má obec docela dost (výkonná redaktorka, redakční rada). Pokud by tyto interní mechanismy selhaly, pak nejvyšší a poslední odpovědnost má statutární zástupce obce P. Hlobil. Nejenže je poslední instancí ve smyslu kontroly, ale de jure je i jedinou odpovědnou osobou, zda obec koná v souladu s právními předpisy. Obávám se, že příčina bude nejspíše skryta v dlouhodobé neochotě kompetentních osob znát a porozumět textu zákonných norem, nedostatečné a nedůsledné kontrole, v dlouhém souboji o kompetence ventilovanými jako cenzura, neochotě se podrobit zákonům a nastaveným pravidlům. Netvrdím, že to musí být pravda, ale z tříletého pozorování to na mne dělá tento dojem. 

Realizace veřejného osvětlení

Ve středu 15.11.2017 jsem dostal následující e-mail. Autor se podepsal, souhlasil s publikováním, ale nepřál si zveřejnit své jméno.

Zdravím Vás,

pane Žůrek máte výborné stránky co se děje u nás v Kostelci! Plně s Vašimi názory souhlasím.
Teda řeknu Vám, že rekonstrukce veřejného osvětlení je totální katastrofa. Dělníci kteří věčně posedávají, a když už se do něčeho pustí, tak to opravdu stojí za to. V ulici na bytovkách je to pořádně ,,pěkně“ vykopané, hluboké zákopy jako za války 🙂 Dnes tam k vůli budoucímu světlu museli stromy ořezat, některé pokácet a další jsou poškozené, což se mi teda vůbec nelíbí. Nebylo řečeno, že nic se nesmí  poškodit a vykácet?
Myslel jsem že kabely osvětlení povedou pod vjezdy (prošťouchnutí) k bytovkám, ale dnes je začali rozbíjet sbíječkou a vykopávat, to bude obec dělat i nové vjezdy?? Také by mne zajímalo, jak je možné že v bytovce kde bydlí pan Marek z Etmonty tak kabely povedou pod vjezdem a ostatní dvě bytovky budou mít vjezdy vykopané? Asi nějaká protekce….

Ještě by mne zajímalo, zda firma Etmonta si náhodou na práci dělníky nenajímá, jelikož mají na autech a bagru napsanou firmu PSM plus a i jiné logo na oblečení?

S pozdravem

K realizaci veřejného osvětlení jsem za sebe původně nechtěl nic psát, protože poslední dobou emoční projevy okolo VO vytláčejí do ústraní objektivní informace a předkládaná fakta. Jenže e-mail Autora mne přiměl k tomu, abych dohledal patřičné pasáže v projektové dokumentaci a zkonfrontoval je se skutečností provádění stavby. Pro přehlednost jsem vybral 6 oblasti: Kácení stromů, Zabezpečení výkopů a vstupů do domů, Překopání komunikace versus protlak, Pokládání kabelů do rýhy, Čistota komunikací a Hloubka výkopů. U každé oblasti napřed uvádím citaci z PD a dále fotografie skutečného provedení stavby (pořízené 18., 25., 27. a 29.11.2017).


Kácení zeleně

V projektové dokumentaci je na několika místech uvedeno, že nedojde ke kácení porostů.

 • strana 2 bod B.1 f Popis území stavby
 • strana 6 bod B.2.6. základní technický popis staveb – část uložení kabelů v zemi
 • strana 10 bod B.8 b Zásady organizace výstavby.

216003-B.0-technická zpráva_Page_02

216003-B.0-technická zpráva_Page_06

216003-B.0-technická zpráva_Page_10

m-5DD32885A

m-5DD32884A

m-5DD32883A

m-5DD32886A

m-5DD32888A

Z dokumentačních fotografií je zřejmé, že došlo ke kácení porostů. Jsem přesvědčen, že zhotovitel nedodržel požadovaný postup projektanta a investora.

Zabezpečení výkopů a vstupů do domů

Projektová dokumentace v části B.7 Ochrana obyvatelstva a v části B.8. Zásady organizace výstavby stanovuje požadavky na zabezpečení výkopů dřevěnou zábranou a vstupů do domů přes přechody se zábradlím.

216003-B.0-technická zpráva_Page_10

216003-B.0-technická zpráva_Page_10

m-5DD32898A

m-5DD32906A

m-5DD32914A

m-5DD32915A

m-5DD32921A

m-5DD32918A

m-5DD32909A

m-5DD33109A

m-5DD33110A

m-5DD33107A

Z dokumentačních fotografií je zřejmé, že výkopy nebyly nikde zabezpečeny dřevěnou zábranou a jen sporadicky výstražnou páskou. Přechody k domům buď nebyly instalovány vůbec, nebo nebyly opatřeny zábradlím. Jsem přesvědčen, že zhotovitel nedodržel požadovaný postup projektanta a investora a ohrozil bezpečnost obyvatel.

Překopání komunikace versus protlak

Projektová dokumentace definuje, jak mají být provedeny přechody přes komunikace. Přes silnici III třídy (hlavní procházející obcí) a účelové komunikace vyznačené ve výkresech PD půjde o bezvýkopovou technologii (protlak). V ostatních případech půjde o výkop. Tedy pokud není ve výkresech uvedeno „protlak“, bude výkop.

216003-B.0-technická zpráva_Page_06

Bytovky

Protlak v PD není uveden nikde (výkres zde a zde). Přesto bytovky 266, 267 a 268 mají protlak pod komunikací, bytovka 248 má výkop.

216003-C.2.2-situace polohopis

m-5DD32903A

m-5DD32904A

m-5DD32905A

m-5DD32906A

Zahájí

Vjezd před domem č.p. 98, pozemek p.č. st. 37 a domem č.p. 126, pozemek p.č. st. 38. V projektu není uveden protlak, z dokumentačních fotografií je zřejmé že protlak byl realizován.

216003-C.2.8-situace polohopis

m-5DD33231A

Vjezd před domem č.p. 110, pozemek p.č. st. 64 a domem č.p. 118, pozemek p.č. st. 65. V projektu není uveden protlak, z dokumentačních fotografií (nerozebraná dlažba) je zřejmé že protlak byl realizován.

216003-C.2.9-situace polohopis

m-5DD33240A

m-5DD33241A

m-5DD32911A

m-5DD33242A

Vjezd před domem č.p. 112, pozemek p.č. st. 66/2. V projektu není uveden protlak, z dokumentačních fotografií (nerozebraná dlažba) je zřejmé že protlak byl realizován.

216003-C.2.9-situace polohopis

m-5DD33244A

m-5DD32912A

Vjezd před domem č.p. 119, pozemek p.č. st. 67. V projektu není uveden protlak, z dokumentačních fotografií (nerozebraná dlažba) je zřejmé že protlak byl realizován.

216003-C.2.9-situace polohopis

m-5DD32916A

m-5DD33246A

Není zřejmé, proč selektivně došlo k nedodržení PD a proč došlo ke zvýhodnění jedněch obyvatel a jiných ne.


Pokládání kabelů do rýhy

Kabely v rýze mají dle PD být pokládány do pískového lože 80mm a zasypány vrstvou písku o stejné tloušťce. Nakonec mají být kabely označeny výstražnou červenou PVC fólií.

216003-B.0-technická zpráva_Page_06

216003-B.0-technická zpráva_Page_06

m-5DD32900A

m-5DD32901A

m-5DD32902A

m-5DD32896A

m-5DD32897A

m-5DD33105A

m-5DD33106A

m-5DD33266A

m-5DD33268A

m-5DD33270A

m-5DD33271A

m-5DD33281A

Dokumentační fotografie dokládají, že kabely do výkopu nebyly ukládány do pískového lože 80 mm, nebyly zasypány vrstvou písku stejné tloušťky jako lože a nebyly označeny výstražnou červenou PVC fólií. Ukládání do pískového lože u takto rozsáhlé stavby by nutně muselo vyžadovat uskladnit velké množství písku, ale nikde na stavbě tento materiál není uložen. Pracovníci měli jen malé operativní množství písku na přívěsném vozíku pro usazování stožárů. Jsem přesvědčen, že zhotovitel nedodržel požadovaný postup projektanta, investora a ČSN 736006.


Čistota komunikací

Na konci PD na straně 11 v bodě B.8 – Zásady organizace výstavby v bodě d) se uvádí: „výkopek nesmí být v žádném případě ukládán na vozovku místní komunikace.

216003-B.0-technická zpráva_Page_11

m-5DD32881A

m-5DD32894A

m-5DD32908A

m-5DD32922A

m-5DD32924A

m-5DD33234A

m-5DD33235A

m-5DD33238A

m-5DD33239A

m-5DD33254A

m-5DD33260A

m-5DD33262A

m-5DD33264A


Hloubka výkopů

PD cituje normu ČSN 332000-5-52 jak hluboko mají být uloženy kabely ve výkopu. Volný terén hloubka 800 mm, v chodníku hloubka 600 mm, ve vozovce hloubka 1200 mm. Požadavek normy je logický, aby nedošlo díky malé hloubce k deformaci či přeseknutí kabelu.

m-5DD33280A
Volný terén, má být 800 mm, je necelých 700 mm

m-5DD33282A
Volný terén, má být 800 mm, je necelých 700 mm

m-5DD33283A
Volný terén, má být 800 mm, je necelých 700 mm

m-5DD33285A
Vozovka, má být 1200 mm, je 670 mm

m-5DD33287A
Volný terén, má být 800 mm, je necelých 700 mm

m-5DD33288A
Vozovka, má být 1200 mm, je 850 mm

m-5DD33289A
Vozovka, má být 1200 mm, je 800 mm

m-5DD33290A
Volný terén, má být 800 mm, je necelých 700 mm


Poznámka závěrem

Stavební dozor se najímá a odpovídá investorovi, zda zhotovitel realizuje práce dle zadání a projektové dokumentace. Dohledové pravomoce má samozřejmě také zadavatel – investor (obec). To, že si zhotovitel (firma Etmonta s.r.o.) najal externího subdodavatele (PSM Plus s.r.o.) je přípustné, nicméně odpovědnost za kvalitu díla a provedení dle projektové dokumentace stále nese zhotovitel (Etmonta s.r.o.).


Dne 30.11.2017 byly doplněny některé texty a fotografie.

Odpověď Petra Měrky diskutujícímu „občan KuH“

Autor „občan KuH“ napsal komentář, který jsem zamítnul pro nesplnění pravidel pro komentáře na tomto webu. Jelikož se obsah textu týkal kolegy Petra Měrky, text jsem mu přeposlal k vyjádření. Zde je jeho text.

Dne 23.11.2017 napsal autor „občan KuH“ k příspěvku Odpověď na komentář od „Jožin“ komentář.

Před nějakou dobou pan zastupitel Žůrek řešil parkování aut v obci. Nedávno jsem jsi všimnul, že Váš kolega zastupitel Měrka parkuje dokonce v křižovatce a to Vám pane Žůrek nevadí? Udělejte mu prosím přednášku o pravidlech. Jen pro pořádek, třeba to neví, kde se může a nemůže stát. Vy přece znáte všechny zákony a předpisy.

Nejdříve jsem neměl v úmyslu na anonymně plivnutou jedovatou slinu jakkoliv reagovat.

Potom jsem si ale s hrůzou uvědomil že „občan KuH“ s velkou pravděpodobností vlastní řidičský průkaz. Pravděpodobně taky jezdí s autem po Kostelci.

Trochu mě mrazí při pomyšlení že člověk který má problém pamatovat si základní pravidla silničního provozu pravděpopdobně projíždí okolo mojí maminky když je zrovna na procházce se svojí pravnučkou (a mojí vnučkou).

Občanovi KuH pravděpodobně zavazí můj bílý Renault Megane, který bývá občas zaparkován na křižovatce mezi Janečkovou a Hráčkovou zahradou.

mapa

Jak je zřejmé z přiloženého textu § 27 odst. 1 písmeno d) zákona o provozu na pozemních komunikacích 361/2000 Sb., je to zcela v souladu s pravidly.

citace zakona1

Prosím tedy pěkně „občane KuH“ než se stane neštěstí, navštiv nějakou dobrou autoškolu, za drobný obnos ti určitě rádi osvěží znalosti dopravních předpisů. Nebo si je aspoň přelouskej formou samostudia.

Ať se nestane nějaké neštěstí.

(v plném znění je najdeš třeba tady : https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361#cast1)

A omlouvám se, mám ještě jednu prosbu.

Vážený „občane KuH“. Pokud budeš mít zase někdy problém s tím jakým autem jezdím, kde s ním stojím, jak blbě se tlemím, kolik vzduchu vydýchám nebo cokoliv jiného, neobtěžuj prosím žádné prostředníky. Překonej vrozenou plachost a zavolej mi, nebo napiš email, určitě tvoje problémy nějak vyřešíme.

Kontakty na mě zná v Kostelci několik desítek lidí, na obecním úřadě je mají taky a na internetu je nebude problém vyhledat.

Kdyby přece tak email je merka.petr(zav)email.cz a telefon 603722223.

 

Veřejné osvětlení – výběrová řízení

Chronologický přehled vyhlášených a zrušených výběrových řízení, které obec vyhlásila na rekonstrukci veřejného osvětlení.

Delší dobu zjišťuji, že okolo realizace rekonstrukce/modernizace veřejného osvětlení koluje v obci mezi lidmi více mýtů než je zdrávo. Jsem přesvědčen, že bychom výměnu názorů měli vést na základě ověřitelných dokumentů a tím udržet kultivovanost diskuze. Proto jsem napsal tento příspěvek.

Dvě zásadní věci, co je třeba mít na paměti

 1. Obec hospodaří s veřejnými prostředky a veřejným majetkem, který je pod veřejnou kontrolou. Když se doma rozhodnete pořídít si za vlastní peníze nějakou věc, můžete to třeba hned druhý den realizovat. To ale obec nemůže. Jsou na to za léta vybudovaná pravidla (zákony, směrnice, vyhlášky, atd.). Důvod je jednoduchý – aby se zabránilo zneužívání veřejných prostředků, nebo jejich nehospodárnému využívání.
 2. Obec při uzavírání zakázek musí striktně postupovat v souladu se zákonem či směrnicí. Když se rozhodnete k postavení soukromého domu, můžete zakázku zadat první firmě co jste potkali. To obec nemůže. Musí na to vypsat veřejnou zakázku, ze které po několika měsících vzejde vítěz. Důvod je opět jednoduchý – aby se omezila korupce a všichni uchazeči měli stejné šance zakázku získat.

Dva výše uvedené body vypadají srozumitelně a snadně. V praxi se ale někdy dosahují obtížně a hlavně zdlouhavě, což běžný občan nese s nepochopením a nelibostí. Uvedu dva možná extrémní příklady z našeho okolí. První příklad je D1 úsek 0136, obchvat Přerova. Všichni ho chtějí, ale realizovat stavbu tak, aby byla správná a dobrá projektová příprava a k tomu nebyl porušen zákon, trvá více jak 10 let. Dluhonice bojují snad 20 let. Druhý extrémní příklad je D49 z Hulína na Fryšták. Myšlenka dobrá, ale realizace hodně drhne – taky více jak 10 let.

Jak dlouho trvá výběrové řízení u nás v obci?

Pokud je vše ideálně připraveno, je třeba počítat zhruba 2-3 měsíce od předložení veřejné zakázky zastupitelstvu po podepsání smlouvy s vítězem. K tomu si ale nutně připočítejte zhruba měsíc na přípravu a vytvoření dokumentace výběrového řízení. A pokud na akci potřebujete projekt, připočtěte si minimálně další 2-3 měsíce. Tedy v ideálním případě, že se nikdo neodvolá, nebude třeba něco přepracovávat, zastupitelstvo se bude okamžitě scházet, bude výběrko trvat 5-7 měsíců. Ve chvíli kdy se výběrko nepovede a musí se zrušit, připočtěte si další měsíc zdržení na odvolací lhůty, než můžete začít s novým výběrkem. To jsou požadavky zákona, se kterými je třeba u výběrka počítat. V případě našeho veřejného osvětlení musíme počítat půl roku až rok, než vybereme zhotovitele. Jestli si někdo myslí, že to obec může zvládnout do měsíce, tak to je nesmysl.

Výběrko na veřejné osvětlení v naší obci

Slýchávám, že opoziční zastupitelé jsou příčinou zdržování realizace veřejného osvětlení. Koalice má 10 hlasů, opozice 5. Koalice si v klidu prohlasuje cokoliv, když bude chtít. Problém je jinde – ve špatné přípravě výběrek. Zažili jsme čtyři pokusy o veřejnou zakázku. Jednu VZ zrušil z moci úřední ÚOHS, dvě zrušilo samo zastupitelstvo, z jedné vyšel vítěz. K tomu jsme kvůli konfliktu zájmů museli vypovědět smlouvu s administrátorem a hledat nového. Dělat výběrko na jednu akci více jak 14 měsíců není běžné. Dále uvádím heslovitý přehled zásadních schvalování. Za ním následuje detailní přehled s doklady, odkazy a jmenovitým hlasováním jednotlivých zastupitelů.


Stručný přehled

 • 11.7.2016 zastupitelstvo obce (ZO) uložilo přepracování předložené nulté Zadávací dokumentace (ZD) veřejné zakázky (VZ)
 • 2.8.2016 ZO schválilo ZD první VZ
 • 13.9.2016 ZO schválilo vítěze první VZ na úvěr
 • 5.11.2016 ÚOHS zrušil první VZ schválenou 2.8.2017 ZO
 • 8.12.2017 ZO zrušilo první VZ schválené 2.8.2017
 • 8.12.2017 ZO schválilo novou ZD druhé VZ
 • 8.12.2017 ZO neschválilo návrh na vypovězení smlouvy se STILT PROJECT
 • 12.12.2016 RO schválila vypovězení smlouvy se STILT PROJECT, který před 4 dny členové rady neschválili na zastupitelstvu
 • 28.2.2017 ZO schvaluje vypovězení smlouvy se STILT PROJECT
 • 28.2.2017 ZO revokuje (ruší) usnesení z 8.12.2016 ohledně druhé VZ
 • 27.6.2017 ZO schvaluje upravenou PD (projektovou dokumentaci)
 • 27.6.2017 ZO schvaluje novou ZD třetí VZ na VO
 • 17.8.2017 ZO schvaluje zrušení třetí VZ schválené dne 27.6.2017
 • 17.8.2017 ZO schvaluje novou ZD a vyhlášení čtvrté VZ
 • 19.9.2017 ZO schvaluje vítěze čtvrté VZ

Podrobný přehled s doklady a odkazy

zastupitelstvo č. 14, 11.7.2016

V bodě 4 je předložen zastupitelstvu ke schválení nultý pokus o výzvu k podání nabídky na zhotovitele projektu „Modernizace a rozšíření veřejného osvětlení v obci Kostelec u Holešova“. Po projednání předložené dokumenty zastupitelstvo odmítá a nechává zadávací dokumentaci přepracovat. Zápis ZZO 14.

zapis zastupitelstvo c. 14 - 11. 7. 2016 HL_Page_7

04-ZO-14 ZD VZ zhotovitel VO hlasovani
Pro: P. Hlobil, Pospíšilíková, Rušikvas, T. Hlobil, Marek, A. Pospíšilík, Mikešková, Zaviačičová, Tkadlčík, Masný, Měrka, L. Pospíšilík, Žůrek, Dulava. Proti: nikdo, Zdržel se: nikdo


 zastupitelstvo č. 15, 2.8.2016

V bodě 4 je předložen zastupitelstvu ke schválení první pokus výzvy k podání nabídky na zhotovitele projektu „Modernizace a rozšíření veřejného osvětlení v obci Kostelec u Holešova“. Zastupitel Žůrek přečetl a předal námitky k projednávanému bodu, které jsou přílohou zápisu. Zastupitelstvo schvaluje usnesení 11 hlasy. Zápis ZZO 15.

zapis zastupitelstvo c. 15 - 2. 8. 2016_Page_3zapis zastupitelstvo c. 15 - 2. 8. 2016_Page_4

04-ZO-15 ZD VZ zhotovitel VO hlasovani
Pro: P. Hlobil, Pospíšilíková, Rušikvas, T. Hlobil, Marek, A. Pospíšilík, Mikešková, Zaviačičová, Tkadlčík, Masný, Dulava. Proti: nikdo, Zdržel se: Měrka, L. Pospíšilík, Žůrek, R. Pospíšilík


zastupitelstvo č. 16, 13.9.2016

V bodě 4 je předložena zastupitelstvu ke schválení nejvhodnější nabídka poskytovatele úvěru na výstavbu – „Modernizace
a rozšíření veřejného osvětlení v obci Kostelec u Holešova“. Zastupitel Žůrek upozorňuje, že první pokus o výběrové řízení neproběhl v souladu s platnou Směrnicí obce k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (nebylo uveřejněno na www stránkách obce). Zápis ZZO 16.

zapis zastupitelstvo c. 16 - 13. 9. 2016_Page_4

04-ZO-16 vitez VZ uver VO hlasovani
Pro: P. Hlobil, Pospíšilíková, Rušikvas, A. Pospíšilík, Slováček, Zaviačičová, Tkadlčík, Masný, Dulava. Proti: Žůrek, Zdržel se: Marek, Měrka, L. Pospíšilík


zásah ÚOHS

Dne 5.11.2017 nabylo právní moci rozhodnutí ÚOHS (Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže), který z moci úřední zrušil první pokus o výběrové řízení schválené dne 2.8.2016 na ZZO 15. Více si přečtete zde.

410087381_0_s0599_2016-koncept-rozhodnuti_page_01

410087381_0_s0599_2016-koncept-rozhodnuti_page_02

ÚOHS obci ukládá zaplatit náklady řízení ve výši 30.000 Kč.

410087381_0_s0599_2016-koncept-rozhodnuti_page_02


 zastupitelstvo č. 17, 8.12.2016

V bodě 3 navrhuje zastupitel Měrka na základě předložených dokumentů vypovědět smlouvu s administrátorem veřejných zakázek. Hlasováním zastupitelé návrh nepřijali.

zapis zastupitelstvo c. 17 - 8. 12. 2016_Stránka_05

Pro: Měrka, Furch, Žůrek, R. Pospíšilík, Proti: P. Hlobil, Pospíšilíková, Rušikvas, T. Hlobil, Tkadlčík, Masný, Zdržel se: Marek, Slováček, Zaviačičová, Dulava

Dále jsou na základě Rozhodnutí ÚOHS zrušeny veřejné zakázky prvního pokusu schválené na ZZO 15 dne 2.8.2017.

zapis zastupitelstvo c. 17 - 8. 12. 2016_Stránka_05

Pro: P. Hlobil, Pospíšilíková, Rušikvas, T. Hlobil, Marek, Slováček, Zaviačičová, Tkadlčík, Masný, Měrka, Furch, Žůrek, R. Pospíšilík, Dulava, Proti: nikdo Zdržel se: nikdo

V bodě 4 je schválena nová ZD druhého pokusu VZ.

zapis zastupitelstvo c. 17 - 8. 12. 2016_Stránka_06

zapis zastupitelstvo c. 17 - 8. 12. 2016_Stránka_07

04-ZO-17 ZD VZ zhotovitel VO hlasovani
Pro: P. Hlobil, Pospíšilíková, Rušikvas, T. Hlobil, Marek, Slováček, Zaviačičová, Tkadlčík, Masný, Dulava, Proti: Měrka, Furch, Žůrek, Zdržel se: R. Pospíšilík


Rada obce č. 25, 12.12.2016

V bodě 3 navrhuje vypovědět smlouvu s administrátorem veřejných zakázek. Pro hlasují všichni radní. O 4 dny dříve na zastupitelstvu stejní radní hlasovali proti identickému usnesení resp. radní Marek se zdržel hlasování.

25 RO 16 zapis rada c. 25_2016 - 12. 12. 2016_Page_2


 zastupitelstvo č. 18, 28.2.2017

V bodě 7 ZO schvaluje ukončení příkazní smlouvy s firmou STILT PROJECT s.r.o.

zapis zastupitelstvo c. 18 - 28. 2. 2017 170307_Page_09

07-ZO-18 vypoved smlouvy STILT PROJECTS hlasovani
Pro: P. Hlobil, Pospíšilíková, T. Hlobil, Marek, A. Popsíšilík, Zaviačičová, Tkadlčík, Masný, Měrka, Furch, Žůrek, R. Pospíšilík, Dulava, Proti: nikdo Zdržel se: Rušikvas

V bodě 8 ZO revokuje (ruší) usnesení ze ZO 17 ohledně druhého pokusu VZ

zapis zastupitelstvo c. 18 - 28. 2. 2017 170307_Page_09

08-ZO-18 revokace ZD na VO hlasovani
Pro: P. Hlobil, Pospíšilíková, T. Hlobil, Marek, A. Popsíšilík, Zaviačičová, Tkadlčík, Masný, Měrka, Furch, Žůrek, R. Pospíšilík, Dulava, Proti: nikdo Zdržel se: Rušikvas


zastupitelstvo č. 22, 27.6.2017

V bodě 2 ZO schvaluje upravenou projektovou dokumentaci VO.

zapis zastupitelstvo c. 22 - 27. 6. 2017_Page_2

02-ZO-22 schvaleni PD VO v obci hlasovani
Pro: P. Hlobil, Pospíšilíková, Rušikvas, T. Hlobil, Marek, Slováček, Zaviačičová, Tkadlčík, Masný, Měrka, Žůrek, R. Pospíšilík, Dulava, Proti: nikdo Zdržel se: nikdo

V bodě 3 ZO schvaluje novou ZD třetího pokusu veřejné zakázky na veřejné osvětlení.

zapis zastupitelstvo c. 22 - 27. 6. 2017_Page_2

03-ZO-22 schvaleni ZD VO v obci hlasovani
Pro: P. Hlobil, Pospíšilíková, Rušikvas, T. Hlobil, Marek, Slováček, Zaviačičová, Tkadlčík, Masný, Měrka, Žůrek, R. Pospíšilík, Dulava, Proti: nikdo Zdržel se: nikdo


zastupitelstvo č. 23, 17.8.2017

V bodě 4 ZO schvaluje zrušení třetího pokusu VZ schválené dne 27.6.2017, kromě jiného i z důvodů přešetřování ze strany ÚOHS.

zapis zastupitelstvo c. 23 - 17. 8. 2017_Page_5

04-ZO-23 zruseni VZ na VO hlasovani
Pro: P. Hlobil, Pospíšilíková, Rušikvas, T. Hlobil, Marek, A. Pospíšilík, Slováček, Zaviačičová, Tkadlčík, Masný, Měrka, Žůrek, Dulava, Proti: nikdo Zdržel se: nikdo

V bodě 5 ZO schvaluje novou ZD čtvrtého pokusu VZ a schvaluje vyhlášení veřejné zakázky.

zapis zastupitelstvo c. 23 - 17. 8. 2017_Page_6

05-ZO-23 schvaleni ZD na VO hlasovani ZD
Pro: P. Hlobil, Pospíšilíková, Rušikvas, T. Hlobil, Marek, A. Pospíšilík, Slováček, Tkadlčík, Masný, Proti: nikdo Zdržel se: Zaviačičová, Měrka, Žůrek, Dulava

zapis zastupitelstvo c. 23 - 17. 8. 2017_Page_5

05-ZO-23 schvaleni ZD na VO hlasovani zverejneni
Pro: P. Hlobil, Pospíšilíková, Rušikvas, T. Hlobil, Marek, A. Pospíšilík, Slováček, Tkadlčík, Masný, Proti: nikdo, Zdržel se: Zaviačičová, Měrka, Žůrek, Dulava


zastupitelstvo č. 24, 19.9.2017

V bodě 4 ZO schvaluje změnu usnesení o vyhlášení čtvrtého pokusu VZ se zpětnou platností

04-ZO-24 vitez VZ VO hlasovani retroaktivni usneseni
Pro: P. Hlobil, Pospíšilíková, Rušikvas, T. Hlobil, Marek, A. Pospíšilík, Slováček, Zaviačičová, Tkadlčík, Masný, Proti: nikdo, Zdržel se: Měrka, Furch, Žůrek, R. Pospíšilík, Dulava

a vítěze čtvrtého pokusu VZ.

04-ZO-24 vitez VZ VO hlasovani vitez
Pro: P. Hlobil, Pospíšilíková, Rušikvas, T. Hlobil, A. Pospíšilík, Slováček, Zaviačičová, Tkadlčík, Masný, Proti: nikdo, Zdržel se: Měrka, Furch, Žůrek, R. Pospíšilík, Dulava, Nehlasoval: Marek

KU vyhověl mé stížnosti na obec

Od srpna 2017 úředníci obce Kostelec u Holešova (B. Rušikvasová, P. Hlobil) nesprávně vyřizují žádosti o zápisy Rady obce. Ačkoliv žádost podává právnická osoba, obec dokumenty poskytuje fyzické osobě. Krajský úřad Zlínského kraje akceptoval mou stížnost a Rozhodnutím přikázal obci správně poskytnout požadované informace.

Krajský úřad Zlínského kraje dne 10.11.2017 vydal Rozhodnutí, kterým přikázal obci Kostelec u Holešova, aby žadateli o informace, společnosti Big Original s.r.o., poskytnula požadované informace.

KU Zlin rozhodnuti 171110_Page_1

KU Zlin rozhodnuti 171110_Page_1

Ve zkratce o co se jedná. Dle zákona 106/1999 Sb. – zákon o svobodném přístupu k informacím – má každý právo požádat o informace vzniklé z veřejných prostředků (zjednodušeně řečeno). Je lhostejné, jestli se jedná o fyzickou osobu (občana), nebo o právnickou osobu (firma, instituce apod.). Kdo o informace požádá, ten je musí obdržet. V tomto konkrétním případě žádá firma Big Original s.r.o. (právnická osoba), ale obec informace poskytuje Ing. Petru Žůrkovi (fyzické osobě). Navíc tento svůj postup obec poněkud absurdně zdůvodňuje:

„Protože Vaše společnost požaduje „originální zápis z jednání rady obce“ a jednatel společnosti a zároveň jediný společník je zastupitelem obce Kostelec u Holešova, poskytujeme Vám informaci jako zastupiteli obce Kostelec u Holešova.“

Absurditu zdůvodnění obce Vám přiblížím na ilustračním příkladu (záměrně přehnaném). Firma (právnická osoba) – např. Pilana nebo Meopta – požádá obec Kostelec u Holešova o informace. Obec ale tyto informace neposkytne firmě (žadateli), ale vrátnému ve firmě. Zdůvodní to tím, že vrátný (fyzická osoba) je zastupitelem v obci Kostelec u Holešova.

Komentář závěrem. Je možné, že si úředníci obce chtěli zjednodušit práci a neposkytnout dokumenty s výmluvou, že je zastupitelé již mají k dispozici. Je klidně možné, že se úředníkům obce nechtělo anonymizovat poskytované dokumenty. A je také možné, že úředníci obce nevnímají rozdíl mezi právnickou a fyzickou osobou. Netuším, co je pravý důvod pochybení úředních osob obce – B. Rušikvasové a Ing. Petra Hlobila. Důležité je, že Krajský úřad Zlínského kraje udělal Rozhodnutí a tím obci objasnil jak má dodržovat a aplikovat zákon v praxi.

Veškeré dokumenty si můžete prohlédnout v horním menu ŽÁDOSTI O INFORMACE, konkrétně 16.10.2017 – Big Original, originální zápis RO č. 20/2017.

KU rozhodnul o pochybení obce

Netuším, který z úředníků obce Kostelec u Holešova (B. Rušikvasová, P. Hlobil) pochybil při vyřizování mé žádosti o faktury za telefonní účty od Vodafone. Ať to byl kdokoliv, anonymizace všech 795 volaných čísel odporuje logice a zdravému rozumu. Krajský úřad Zlínského kraje dal zapravdu mému odvolání a zrušil předchozí rozhodnutí obce.

Krajský úřad Zlínského kraje svým Rozhodnutím ze dne 6.11.2017 zrušil Rozhodnutí obce Kostelec u Holešova o částečném odmítnutí mé žádosti o informace ze dne 25.9.2017.

KU ZLIN rozhodnuti 171106_Page_1KU ZLIN rozhodnuti 171106_Page_1

Ve stručnosti o co jde. Požádal jsem o faktury za obecní telefony za 4 měsíce (červen – září). V příloze faktur jsou volaná čísla. Na účtě čísla 724184620, které jako služební mobil používá Ing. Petr Hlobil, bylo realizováno 795 odchozích hovorů a 1 SMS zpráva. Úředníci obce všech 795 čísel bez výjimky zakryli (anonymizovali) s odůvodněním na ochranu osobních údajů. Jenže zákon 101/2000 Sb. na ochranu osobních údajů se týká pouze fyzických osob a ne právnických osob. Tedy netýká se úřadů, firem, státních institucí, barevných linek atd. A že by ze služebního telefonu 724184620 starosty obce ze 795 telefonátů za 4 měsíce nebyl ani jeden pro právnické osoby? Tomu asi věří jen ti úředníci, co rozhodnutí vydali.

Veškeré dokumenty si můžete prohlédnout v horním menu ŽÁDOSTI O INFORMACE, konkrétně 25.9.2017 – faktury Vodafone 6/2017 –.

Na závěr si dovolím vysvětlující komentář. Možná někoho z Vás napadlo, proč chci vědět komu se z obecního telefonu volá. Odpověď je jednoduchá. Jednak na tyto informace máme ze zákona právo, abychom dokázali kontrolovat správu věcí veřejných, hospodaření s majetkem obce a nakládání s finančními prostředky. Touto žádostí jsem si také chtěl prověřit tvrzení vyřčená na zastupitelstvu obce, které má následky v porušení zákona.

Odpověď na komentář od „Jožin“ II.

Autor „Jožin“ napsal komentář k příspěvku „Odpověď na komentář od „Jožin“„. Pro lepší přehlednost jsem svou odpověď napsal do tohoto příspěvku.

Opět prosím mějte na paměti, že text komentáře autora „Jožin“ nebyl nijak redigován, jazykově upravován, či do něj jakkoliv zasahováno.

Dobrý den.pane Žůrek mě zajíma jestli není střet zájmů(když Vy fotíte pro obec,a dŕíve místostarosta opravoval za pěkné peníze osvětlení?)

Pane autore „Jožin“, je hezké, že se mne ptáte zda nedochází ke střetu zájmů, ale ptáte se špatné osoby. Já jsem soukromá fyzická osoba. Nejsem úřad státní správy, nejsem dohledový, dozorový či kontrolní orgán, nejsem soud, kterým jediným přísluší konat ve věci obsahu vaší otázky.

Ve své otázce o střetu zájmů zmiňujete mou osobu. Před napsáním takovéhoto tvrzení vám vřele doporučuji si napřed prostudovat fakta. Pro obec jsem fotil a fakturoval ještě než jsem se stal zastupitelem, takže ke střetu zájmů rozhodně nemohlo dojít. Zakázku na natočení propagačního videozáznamu o obci, co si Rada obce objednala ještě v době kdy jsem nebyl zastupitelem, jsem jednostraně vypověděl dne 31.1.2016 dokumentem oznameni o ukonceni praci 160131 právě z důvodů střetu zájmů. Dokument byl projednán 15.2.2016 v bodě 5 zasedání RO 4/2016 – zápis si můžete pročíst zde.

Ve své otázce střetu zájmů dále zmiňujete bývalého místostarostu Luďka Mlčáka. Relevanci Vašeho tvrzení, že „opravoval za pěkné peníze osvětlení“, nedokáži posoudit, a ani mi nepřísluší (viz text výše). Spíše mne zaujalo použité slovní spojení „pěkné peníze“ – cítím z něj závist a zlobu. Zaujalo mne proto, že stejné slovní spojení používá zastupitel Radim Tkadlčík, který si na 24. ZO vyžádal od obce dlouhý seznam dokladů právě ohledně oprav veřejného osvětlení – viz zápis ZO č.24. Je možné, že zastupitel Radim Tkadlčík a autor „Jožin“ je jedna a táž osoba. Ostatně proč ne. Každý zde na těchto stránkách má právo své názory buď podepsat svým jménem, nebo se skrýt za neurčitou přezdívku. Volba osobní odpovědnosti je na autorovi.

Nevím jak daleko a hluboko chce autor „Jožin“ jít ve svém investigativním hledání pravdy ohledně střetu zájmů zastupitelů. Možná autorovi „Jožin“ pomůže seznam přijatých faktur. Z něj se dá vyčíst, že obci v období 2015-2016 fakturoval dodávky a služby jen jediný zastupitel Radim Tkadlčík (IČO 72322446), a to 11 fakturami v celkové částce 106.266 Kč.

 • 16.314 Kč, údržba obce, došlo 30.4.2015
 • 6.950 Kč, opravy, došlo 11.6.2015
 • 2.400 Kč, dřevěný rám has. zbrojnice, došlo 11.6.2015
 • 10.230 Kč, montáž zábradlí, došlo 2.9.2015
 • 4.330 Kč, dveře, došlo 2.9.2015
 • 51.905 Kč, zastávka Karlovice, došlo 23.9.2015
 • 1.380 Kč, dřevěné lavečkové latě, došlo 5.11.2015
 • 1.250 Kč, dřevěný rám, došlo 6.6.2016
 • 7.740 Kč, opravy MŠ, došlo 10.8.2016
 • 1.960 Kč, dřevěný rám, došlo 10.8.2016
 • 1.807 Kč, oprava dveří kotelny dům seniorů, došlo 7.12.2016

Možná autor „Jožin“ tuto informace nepoužije, ale chtěl jsem mu pomoct zdrojovanými a dokladovanými dokumenty při hledání pravdy o střetu zájmů zastupitelů.

Odpověď na komentář od „Jožin“

Autor „Jožin“ napsal komentář k příspěvku „Je radní Marek ve střetu zájmů, nebo ne?“. Cítím potřebu obšírněji odpovědět na jeho komentář, a proto volím formu samostatného příspěvku.

Ve svém komentáři se autor „Jožin“ věnuje třem tématům. Prosím mějte na paměti, že text komentáře nebyl nijak redigován, jazykově upravován, či do něj jakkoliv zasahováno. K prvnímu tématu autor „Jožin“ píše.

čtu si co tu píšete.já osobně, jako občan Kostelce, bych to viděl jako výhodu.Radní Marek pracuje ve firmě která vyhrála výběrko.tudíž si pohlídá kvalitu práce.a případné nedostatky mu omlátí o hlavu občané.

Když jsem text četl poprvné, myslel jsem si že jde o sarkasmus či ironii. Po opakovaném čtení jsem ale pochopil, že autor „Jožin“ myslí svůj text vážně. Nejspíš naivně vážně, protože takhle dnešní svět nefunguje. Proč? Zkuste se zamyslet na následujícími fakty.

Radní Tomáš Marek za svou funkci člena Rady obce Kostelec u Holešova pobírá měsíčně odměnu 1.196 Kč hrubého. Jako zaměstnanec firmy Etmonta s.r.o. pobírá Tomáš Marek měsíční plat nejméně 11.000 Kč hrubého, zhruba 10x více. Tedy pokud by Tomáš Marek v plnění dodávky pro obec z titulu radního šel proti svému zaměstnavateli, riskoval by ztrátu nejméně 90% svých příjmů a zároveň by riskoval své stálé zaměstnání. Funkce zastupitele a radního je politická – za rok ve volbách může být všechno jinak a funkci v příštích volbách nemusí získat žádnou.

Proč by tedy radní Tomáš Marek riskoval profesní kariéru a příjem ze zaměstnání, když příjem z politické funkce je nejistý a nicotný v porovnání s pracovním poměrem? Úvaha autora „Jožin“ v této části postrádá jakoukoliv logiku a smysl. Tomáš Marek nepůjde proti svému zaměstnavateli, aby chránil a hájil zájmy obce Kostelec u Holešova.

Druhé téma komentáře autora „Jožin“.

to je to samé ,když někdo fotí pro obec a stojí to za houby,tak si ho příště obec nenajme.toho tragéda.

Obávám se, že autor „Jožin“ v textu svého komentáře myslel na mou osobu. Netuším, zda-li má autor „Jožin“ vzdělání jako kunsthistorik, či je členem Asociace profesionálních fotografů, nebo zasedá v odborných porotách fotografických soutěží. Vzhledem k rétorice textu a bez podpoření konkrétními výtkami se kloním k názoru, že tato část komentáře autora „Jožin“ pochází nejspíš ze skupiny hospodských výkřiků.

Mimochodem, v tomto volebním období jsem ještě 1 celý rok fotografoval pro obec 2 události. Pokud by má práce byla tak tragická, proč jí starosta Hlobil dvakrát objednal a nechal zaplatit?

Třetí téma komentáře autora „Jožin“ se týká kontroly nakládání s veřejnými prostředky a majetkem obce.

Pane Žůrek,Vy jako člověk zákona znalý.Myslíte si že jde zjistit ,popřípadně potrestat bývalé vedení obce když by se zjistilo pochybení.když se teď řeší to osvětlení(mám tušení že osvětlení v obci opravoval místostarosta )to není protiprávní?děkuji za odpověd.

Je chválihodné, že se autor „Jožin“ zajímá, zda je s veřejnými financemi a veřejným majetkem obce řádně nakládáno. Autor „Jožin“ může jako občan využít svého práva nahlížet na konání obce při nakládání s veřejnými prostředky a majetkem obce. Může začít na zastupitelstvu obce a radě obce. K dispozici jsou mu kontrolní mechanismy zákonů 128/2000 Sb, 106/1999 Sb, 255/2012 Sb, 134/2016 Sb., 500/2004 Sb. a další. Nechci brát autorovi „Jožin“ chuť do hledání pravdy, ale každé přestoupení zákona má své doby promlčení. U vraždy je to 20 let, nezaplacená faktura 3 roky a podobně. Obávám se, že se autor „Jožin“ měl svá podezření začít rozpracovávat poněkud dříve. Pokud se autor „Jožin“ sám na to necítí a chce s věcí něco dělat, nezbývá než si najmout kvalitního advokáta, co problematice rozumí. Ale to samozřejmě bude stát peníze. Kvalitní advokát zvláště.

Je radní Marek ve střetu zájmů, nebo ne?

Kolega zastupitel Měrka zapochyboval, zda radní Marek není ve střetu zájmů, když jeho zaměstnavatel vyhrál v obci ve výběrovém řízení zakázku za 3,5 mil. Kč.

A protože je lepší se přímo zeptat než živit dohady a spekulace, oslovil kolega Měrka e-mailem všechny zastupitele tímto textem.

„Pán z Dobré zakázky poměrně dramaticky hovořil o problému který nastal s únikem informací o technických detailech výběrka a o záhadném ranním telefonátu ohrožujícím férovost výběrového řízení.
Mohl by se jej prosím pan starosta zeptat jak tedy v kontextu tohoto problému vidí to že se výběrového řízení nejen účastnila ale jej i vyhrály firma jejíž zaměstnanec jednak navrhoval úpravy požadavků technických parametrů svítidel ve výběrku a také seděl ve výběrové komisi předešlého zrušeného výběrka a měl tak přístup ke konkurenčním nabídkám (i když předešlého zrušeného výběrka)?“

Podobné pochybnosti se mi také honily v hlavě. Vzal jsem záznamy z patřičných bodů 23. a 24. zastupitelstva, sestříhal jsem vystoupení týkající se této problematiky a pro méně seznámené s problematikou jsem doplnil komentářem s bublinami. Podívejte se na videozáznam, má 7,5 minut.

radni Marek sestrih

Domnívám se, že sestřih videozáznamu by mohl pomoci při formulování odpovědi na dotaz zastupitele Měrky. Také se domnívám, že jak my zastupitelé, tak i účastníci veřejné zakázky máme tímto k dispozici exaktní informace, pokud si budeme chtít utvořit vlastní názor.


Pro pořádek chci znovu a poněkolikáté zopakovat, že nejsem proti opravě či rekonstrukci veřejného osvětlení v naší obci. Od samého začátku opakuji, že je ostuda, že se např. na Plachetkách dosud nesvítí. Nekompromisní ale budu v procesu a provedení výběrového řízení, tedy aby vše proběhlo v souladu se zákonem. Jednak budu pod rozhodnutím zastupitelstva spolupodepsán a potom výběrová řízení dělám mnoho let, mám velmi bohaté zkušennosti a tím i povinnost méně znalé kolegy zastupitele upozorňovat na chyby co jako obec děláme.


Původní zdrojové nesestříhané videozáznamy

Odpověď na komentář od „PetrH“

K příspěvku „Je to šméčko, nebo ne?“ napsal autor PetrH komentář, ve kterém mne označil za manipulátora s veřejným míněním. Pro lepší srozumitelnost jsem se rozhodnul odpovědět autorovi PetrH samostatným příspěvkem.

Úvodem chci jasně uvést, že nemám problém se sklonit před zákonem. S čím ale mám problém, je účelové užívání a zneužívání zákona státními institucemi, obecní samosprávy nevyjímaje.

Z komentáře autora PetrH jsem pochopil, že se několik let zabývá veřejnými zakázkami a to nejspíš za úplatu. Možná je PetrH právník, nebo má právní vzdělání. Já právní vzdělání nemám – jsem jen vystudovaný jaderný fyzik. V návaznosti na mou letitou mezinárodní praxi v IT pomáhám od roku 2010 při digitalizaci kin městům a obcím s výběrovými řízeními. Nikoliv ovšem jako administrátor za úplatu, ale zdarma například při přípravě dokumentace, nebo v roli člena hodnotící komise či externího poradce. Troufám si říct, že díky tomu mám pestrou zkušennost z příprav a průběhu technologických výběrových řízení – jak by se měly udělat správně, nebo čeho se vyvarovat.

PetrH ve svém komentáři, kromě jiného, vyjádřil svůj názor.

„Nevím jestli je autor tak hloupý, nebo si myslí, že má hloupé čtenáře. Nebo to je tak, že neumí pochopit psaný text. Jinak by nemohl napsat toto: „tak za každé slovo ohledně obsahu nabídek, kromě další škody, bych měl obci zaplatil 100.000 Kč.“

Za můj život jsem podepsal já, nebo moji zákazníci mnoho NDA. Takže institut NDA je mi poměrně dobře známý. Text NDA co podepisovali členové Hodnotící komise se příliš nelišil od praxe NDA jiných VZ v ČR, co jsem měl možnost zažít.

Zapis_z_hodnoceni_24Z-4-1 HL_Page_5
text NDA, co podepisovali členové Hodnotící komise


První odstavec NDA co mi byl předložen, byl shodný s textem pro Hodnotící komisi. S tím jsem neměl žádný problém jej podepsat.

úvod předloženého textu NDA, je shodný s textem, co podepisovala Hodnotící komise


Další 2 odstavce předloženého textu NDA jsou již problematické a nemohl jsem je v tomto konkrétním případě akceptovat.

tato část textu je vytvořena specificky pro mne, po členech Hodnotící komise takto specifický závazek zadavatel nechtěl


hrozbu pokuty je opět vytvořena specificky pro mne, po členovech Hodnotící komise takový závazek zadavatel nepožadoval


Potíž předloženého NDA starostou Hlobilem a místostarostkou Pospíšilíkovou je v jeho nepřiměřenosti a v nerovném přístupu k mé osobě vzhledem ke členům Hodnotící komise. Proč členové Hodnotící komise mají text o 1 větě a já výrazně specifičtější text s neúměrně vysokou sankcí? Jsem přesvědčen, že zadavatel by měl měřit všem stejně a v rámci jedné VZ dávat všem podepsat stejný text NDA.

Je třeba zmínit ještě jednu důležitou informaci z praxe VZ u nás v obci. Před jednáním 20. ZO (27.4.2017) jsem požádal naprosto stejným způsobem, zda bych mohl nahlédnout do nabídek uchazečů VZ „Obnova krajinné zeleně v k.ú. Kostelec u Holešova“ a prověřit korektnost postupu Hodnotící komise podle naší směrnice. Obec mi nabídky poskytnula (bez podepsání NDA), já jsem zkontroloval požadavky zadavatele a uvedl do check-list tabulky, jak jsem zvyklý. Přitom jsem zjistil, že jeden uchazeč zásadním způsobem nesplnil požadavky zadavatele – nepředložil výkaz výměr. Hodnotící komise dle naší směrnice uchazeče měla vyloučit a dále nehodnotit, což ale neučinila. Při jednání ZO jsem zjištěné skutečnosti přednesl v připomínkách k bodu 4 zastupitelům a dokument je založen v zápise z jednání 20. ZO

Chápu, že autor PetrH z „pohledu náhodného kolemjdoucího“ se nechtěl hlouběji zabývat dokumenty ohledně této VZ. Nicméně se domnívám, že alespoň letmé prostudování usnesení 23. ZZO č. 6/23Z/2017 ze zápisu ZZO 23, by nejspíš poupravilo některé jeho výroky.

zapis zastupitelstvo c. 23 - 17. 8. 2017_Page_5

Z textu usnesení je nepochybně zřejmé, že VZ není zadávána v režimu zákona (ZZVZ), ale dle naší směrnice. Směrnice vznikla z požadavku naší auditorky KÚ Zlín. Zjednodušeně řečeno ze ZZVZ musíme především dbát naplnění §6. Na literu a požadavky směrnice se snažím dohlédnout, právě díky negativní zkušennosti z průběhu našich předchozích VZ, jak popisuji výše.

Přemýšlel jsem, proč se autor PetrH tak intenzivně zajímá o čistotu právního provedení VZ u nás v obci. Proč se dožaduje co nejrychlejšího zveřejnění svého příspěvku ze dne 19.9.2017 urgencemi 21.9. a 22.9.2017? Proč právě v tuto chvíli a u tohoto příspěvku? Problémů okolo VZ v naší obci je a bylo spousta, včetně zásahů či zrušení od ÚOHS. A příspěvků jak na zdejších stránkách tak na FB bylo za více jak rok publikováno taktéž hodně.

Souhlasím s názorem autora PetrH ohledně „nízkého právního povědomí všech občanů“. A jsem rád, že mi chce svým osvětovým komentářem pomoci se zlepšením právní vzdělannosti občanů naší obce. Sice se mi nepodařilo na internetu dohledat stopy autora PetrH a jeho osvětových aktivit, ale to může být chyba na mé straně a nemusí nutně znamenat znevažování jeho bohulibé aktivity vůči naší obci.


Slovníček pojmů.
 • NDA (Non-disclosure agreement) – dohoda o mlčenlivosti.
 • ZZVZ – zákon o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb.
 • VZ – veřejná zakázka zadávaná v režimu ZZVZ, či v režimu interní směrnice zadavatele
 • ZD – zadávací dokumentace VZ
 • ÚOHS – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže; dohlíží nad dodržováním ZZVZ
 • FB – Facebook; v tomto konkrétním případě www.facebook.com/kostelecuholesova

ZZO č. 24 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání ZZO č. 24 konaného dne 19. září 2017 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kosteleci u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení a schvalování programu ZZO č. 24 + návrh kontrolního výboru. Délka 12:42.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZZO č. 23  a písemný dotaz ohledně plnění usnesení. Délka 14:17.

Bod 3 programu: informace o činnosti OÚ. Délka 6:09.

Bod 4 programu: nové usnesení o vyhlášení veřejné zakázky, vyloučení uchazeče a schválení vítěze veřejné zakázky mimo režimu zákona 134/2016 Sb. dle směrnice pro zadávání veřejných zakázek „Modernizace veřejného osvětlení v obci Kostelec u Holešova – RV01“. Délka 51:09.

Bod 5 programu: rozpočtové opatření. Délka 1:43

Bod 6 programu: podpora pro Hospic na Svatém Kopečku. Délka 1:53

Bod 7 programu: diskuze. Délka 40:01.

Bod 8 programu: závěr. Délka 0:44.

Zápis ze ZZO č. 24 naleznete zde.

Komentář k příspěvku „Je to šméčko, nebo ne?“

Včera jsem zde a na facebooku publikoval příspěvek „Je to šméčko, nebo ne?“. Není obvyklé, aby mi záhy po zveřejnění příspěvku lidé nevěřícně telefonovali, psali maily či komentáře. Jeden komentář z FB, ale velmi výstižně popisuje situaci u nás v obci. Po dohodě s autorem publikuji plné znění jeho komentáře doplněné o dokumenty.

Pan starosta má ten problém, že na jakýkoliv náznak kritiky (a jakýkoliv neočekávaný dotaz bere jako kritiku) reaguje strašně defensivně ofensivním způsobem. Stačí se ho zeptat na nějakou drobnost a on se chová, jako by mu někdo sprostě vynadal, navzdory tomu, že většinou by mu stačilo jednoduše odpovědět, případně poopravit nějaké drobné pochybení a všechno by fungovalo tak, jak by mělo fungovat. Na otcovo doporučení jsem si stáhl Kostku (2/2017) a přečetl si Příspěvek starosty obce a nestačil jsem se divit. Vždycky, když jsem v nějakém sporu, tak se snažím pochopit, čeho se snaží můj oponent docílit a jaka je jeho vize řešení problému. Obvykle to dost pomáhá v zorientování se v situaci. V případě pana starosty jsem dospěl k tomu, že jeho vysněný postup by byl zadat práci na osvětlení první firmě, která mu padne do oka, s nikým to nekonzultovat, zaplatit za to libovolnou částku, která by se mu zdála rozumná, a mít to z krku. To, že mu do toho někdo „kecá“ a upozorňuje ho na různá procesní pochybení, považuje za osobní útok na svůj majestát. Legrace je, že to, proti čemu stojí, není opozice, která by byla proti jeho plánu opravit osvětlení, jelikož opozice chce dosáhnout téhož, nicméně trvá na zachování zákonných norem a postupů (a tím ochránit obec před sankcemi a dalšími s tím spojenými problémy). Pan starosta prostě nemá emoční inteligenci ani měkké dovednosti nutné k jakékoliv debatě a daleko více by mu vyhovovalo být osvíceným diktátorem svého malého území (obce), nicméně zastupitelská demokracie institut osvíceného diktátora vylučuje, nemluvě o tom, že na funkci osvíceného diktátora pan starosta nemá schopnosti ani intelekt, takže kdyby měl zastupitelstvo, které by mu na všechno kývalo a zvedalo ruce, tak by se nejpozději do půl roku dostal do průšvihu takových rozměrů, že by to odskákala celá obec.

Článek v Kostce byl takový ubrečený slint na téma „jak si opozice dovoluje být v opozici“, to že se v závěru schovává za „milujicí náruč“ místního faráře (dle mého názoru bigotního uřvaného hlupáka, ale to nechme stranou), už je jenom taková samožerská perlička, kterou v podstatě říká: „My dva, já a pánbůh, víme, jak to mám těžké“.

No a materiály k nahlédnutí v jeden všední den od tří do pěti a proti čestnému prohlášení o mlčenlivosti, to už je evidentně jenom zoufalý pokus o minimalizaci rizika, že mu do toho zase bude někdo mluvit.

Snažil jsem se z počátku pana starostu chápat a rozumět tomu, že nemá lehkou práci a potýká se s určitým stresem, tudíž může být občas nedůtklivý a uzavřený, ale v současnou chvíli si myslím, že je na práci starosty naprosto nekompetentní a neměl by to dělat, jelikož takříkajíc nepomáhá, nýbrž škodí. Práce starosty ho stojí spousty duševních sil a energie, nicméně neprodukuje prakticky žádný pozitivní výstup pro obec. Ovšem vzhledem k jeho přístupu ke kritice nelze očekávat, že by se u něj objevila nějaká sebereflexe, která by vedla k tomu, aby více poslouchal konstruktivní kritiku a poznámky k věci (jeho slovy – klacky pod nohy), nebo k tomu, aby ůřad starosty dobrovolně opustil. Takže do konce jeho funkčního období nastane ještě spousta „roztomilých“ situací, nekonstruktivních konfliktů a průšvihů s úřady. Stále se ještě domnívám, že v případě pana starosty se nejedná o zlou vůli nebo touhu obec poškodit. Jedná se o lidskou hloupost, neschopnost a přesvědčení o vlastní skvělosti. A to je strašlivý průser.

Vladimír Mariachi Dulava

Je to šméčko, nebo ne?

Snažil jsem se rozptýlit svoje podezření, že průběh 3,5 mil. veřejné zakázky na osvětlení v obci je šméčko. Na mé často nevinné dotazy reaguje starosta Hlobil obstrukcemi nebo kličkami, jen abych se něčeho nedopátral a nezveřejnil to.

Na úvod chci znovu poněkolikáté zopakovat, že nejsem proti opravě či rekonstrukci veřejného osvětlení. Od samého začátku opakuji, že je ostuda, že např. na Plachetkách se dosud nesvítí. Nekompromisní ale budu v procesu výběrového řízení, tedy aby vše proběhlo v souladu se zákonem. Jednak budu pod rozhodnutím zastupitelstva spolupodepsán a potom výběrová řízení dělám mnoho let a mám velmi bohaté zkušennosti.

Vstřícně, ještě před jednáním 24. zastupitelstva 19.9.2017, jsem chtěl oficiálně nahlédnout do hodnocení a nabídek uchazečů, abych při jednání ZO nezdržoval. V předstihu jsem vznesl požadavek na starostu Hlobila. Po několika dnech mailem potvrdil, že nabídky uchazečů budou připraveny 18.9.2017, tedy pouhý 1 den před zastupitelstvem a to mezi 15 a 17 hodinou.

Re_ kompletni nabidky uchazecu VZ na VO

Určitě si dokážete představit, kolik lidí má v pracovní den čas mezi 15 a 17 hodinou zajít na obec a nahlédnout do dokumentů. Z mnou oslovených zastupitelů nikdo. Tak jsem na 15h vyrazil sám. Nějaké obálky byly na stole, ale napřed starosta Hlobil s místostarostkou Pospíšilíkovou mi předložili k podepsání formulář čestného prohlášení. Hned na začátku jsem se zarazil u věty, že získané informace použiji jen pro sebe a nesmím je nikomu říct. Třeba ani kolegům na zastupitelstvu. Třeba ani na veřejném zasedání zastupitelstva.

cestne prohlaseni VO

Snažil jsem se oběma přítomným vysvětlit, že takovéto čestné prohlášení je nesmyslné a já ho rozhodně nemohu podepsat. V podstatě by mi tím zakázali, abych jako zastupitel k předloženým nabídkám cokoliv řekl, abych projevil svůj svobodný názor zaručený Ústavou a zákonem o obcích. Snažili se argumentovat tím, že od toho tady máme hodnotící komisi a administrátora veřejné zakázky a těm musíme slepě věřit. Na můj argument, že my jako zastupitelé rozhodujeme o veřejné zakázce a každý z nás máme právo znát proč se tak rozhodujeme se mi dostalo odpovědi – podepište a můžete se do nabídek podívat. Tak jsem odešel pryč.

cestne prohlaseni VO

Pokud bychom toto absurdní čestné prohlášení vzali do důsledku, tak za každé slovo ohledně obsahu nabídek, kromě další škody, bych měl obci zaplatil 100.000 Kč. Připadá Vám to také absurdní? Máte z toho také pocit, že mne chtějí zastrašit, abych nenahlédnul do nabídek a rozkryl práci hodnotící komise? Že by ve výběrku bylo opravdu nějaké šméčko, když se takhle zvláštně brání?

Na závěr připomínám. Jedná se o veřejnou zakázku. Financovanou z veřejných peněz. Schvalovanou na veřejném zasedání zastupitelstva. Podléhající kontrole veřejnosti. Tak proč tolik skrývaček a obstrukcí, které logicky musí vyústit v podezření na šméčko? Odpověď je možná jednoduchá: 3,5 mil. Kč.

Čtvrtý pokus opět špatně?

Další pokus, čtvrtý v pořadí, o výběrové řízení na veřejné osvětlení v obci čeká nejspíš předčasné zrušení. Stejně jako v předchozích případech. Kdo tentokrát udělal chybu? Starosta Ing. Petr Hlobil? Administrátor Dobrá zakázka?

Již čtyřikrát byl učiněn pokus vyhlásit a realizovat výběrové řízení na veřejné osvětlení v obci. První pokus ze dne 5.8.2016 byl pro postup obce v rozporu se zákonem zrušen Úřadem pro hospodářskou soutěž dne 5.11.2016 a obec musela zaplatit 30.000 Kč.

Druhý pokus ze dne 8.12.2016 byl zrušen rozhodnutím zastupitelstva dne 28.2.2017. Naštěstí ještě předtím, než byla VZ vyhlášena. Při té příložitosti byl vyměněn administrátor VŘ.

Třetí pokus byl zahájen 28.6.2017. Veřejná zakázka byla uchazečem napadena a Úřad pro hospodářskou soutěž začal regulérnost VŘ prověřovat. Zastupitelstvo dne 17.8.2017 rozhodlo o vyloučení jednoho uchazeče a o zrušení výběrového řízení. Zrušení výběrového řízení bylo v usnesení 5/23Z/2017 podmíněno nabytím právní moci o vyloučení uchazeče.

zapis zastupitelstvo c. 23 - 17. 8. 2017 oznacene_Page_5

Čtvrtý pokus schválilo zastupitelstvo 17.8.2017 usnesením 6/23Z/2017 s tím, veřejná zakázka může být vyhlášena až po nabytí právní moci o zrušení předchozího výběrového řízení (z 28.6.2017).

zapis zastupitelstvo c. 23 - 17. 8. 2017 oznacene_Page_5

Překvapivě hned následující den 18.8.2017 po zasedání zastupitelstva byla veřejná zakázka vyvěšena na úřední desce obce.

170821 web obec HL

Dne 5.9.2019 byla na profil zadavatele k veřejné zakázce z 28.6.2017 přidána závěrečná zpráva a především informace o zrušení veřejné zakázky ke dni 2.9.2017.

zruseni VZ 170905 HL

 

Pozorný čtenář si jistě všimnul, že nesouhlasí datumy. 2.9.2017 byla ukončena veřejná zakázka, a tedy nejdříve 3.9.2017 dle usnesení zastupitelstva mohla být vyhlášena nová veřejná zakázka. Jenže ta byla vyhlášena již 18.8.2017 – evidentně předčasně, v rozporu s usnesením zastupitelstva a v konečném důsledku i v rozporu se zákonem.

Kdo udělal chybu? Ukvapil se starosta Ing. Petr Hlobil zaslepený touhou zahájit co nejdříve práce na veřejném osvětlení? Pochybil administrátor Dobrá zakázka, který má dohlížet nad zákonností procesu výběrového řízení? Nečetli snad starosta a administrátor usnesní zastupitelstva, či nerozumí textu usnesení? Nebo snad opovrhují rozhodnutím zastupitelstva a uzurpují si do svých rukou moc, která jim nepatří? Netuším, co je z toho pravda. Jednu věc ale s jistotou vím: bylo porušeno usnesení zastupitelstva. K tomu navíc vyhlášení a realizace výběrového řízení z 18.8.2017 nemá právní oporu, takže lze očekávat námitky uchazečů a možná i opětovný zásah ÚOHS.

 

ZZO č.22 – komentovaný sestřih videozáznamu bodu 11

Vedoucí redaktorka Šárka Andrlíková obecního zpravodaje KOSTKA mne peskovala, že si mám přečíst Tiskový zákon. Obávám se však, že čtenářské mezery v zákonech má spíše ona.

Zprvu nevinná otázka, zda má vydavatel (obec) pod kontrolou kdo a co píše do obecního zpravodaje KOSTKA, vyvolala až podrážděnou reakci vedoucí redaktorky Šárky Andrlíkové v bodě 11 diskuze na ZZO č. 22. Pro lepší srozumitelnost jsem původní záznam opatřil bublinami s pronášenými výroky a doplnil o dokumenty. Videozáznam v samostatném okně můžete shlédnout zde.

Jestliže jste si na videu nestihli přečíst detaily vložených dokumentů, níže je máte k dispozici.


Tiskový zákon č. 46/2000 Sb.

tiskovy zakon 1

Plné znění zákona si můžete stáhnout nebo prohlédnou zde.


Pravidla pro vydávání zpravodaje obcí Kostelec u Holešova a Karlovice KOSTKA

Kostka - pravidla pro vydavani_Page_1

Kostka - pravidla pro vydavani_Page_2

Plné znění Pravidel je k dispozici zde, nebo zvolte v horním menu sekci Obecni dokumenty – Jednací řády a pravidla.


Tiráž obecního periodika KOSTKA 2/2017

Kostka 1702 str 2 pdf text

Tiráž je vytištěna na straně 2. Celé číslo 2/2017 obecního zpravodaje KOSTKA si můžete prohlédnou a stáhnout zde, nebo zvolte v horním menu sekci Kostka a vyberte si patřičné číslo zpravodaje.

Vnímavý čtenář si jistě dokáže sám udělat závěr, jestli peskování a okřikování paní Šárkou Andrlíkovou bylo oprávněné. Pro mne stále zůstává nezodpovězená otázka, jestli má vydavatel obecního periodika KOSTKA pod kontrolou, kdo a co píše do periodika. Osobně mám z toho pocit, že redakční rada představuje pro obec neřízenou střelu.


Původní a nesestříhaný videozáznam bodu 11 programu ZZO č. 22 naleznete zde.

ZZO č. 23 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání ZZO č. 23 konaného dne 17. srpna 2017 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kosteleci u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení a schvalování programu ZZO č. 23. Délka 4:37.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZZO č. 22. Délka 3:32.

Bod 3 programu: informace o činnosti OÚ. Délka 26:32.

Bod 4 programu: schválení vyloučení uchazeče a zrušení veřejné zakázky v režimu zákona 134/2016 Sb. „Modernizace veřejného osvětlení v obci Kostelec u Holešova“. Délka 17:27.

Bod 5 programu: schválení zadávací dokumentace veřejné zakázky a zahájení zadávacího řízení mimo režim zákona 134/2016 Sb. dle směrnice pro zadávání veřejných zakázek „Modernizace a rozšíření veřejného osvětlení v obci Kostelec u Holešova – RVO1“. Délka 1:11:57.

Bod 6 programu: prodej automobilu. Délka 2:05.

Bod 7 programu: kabel NN zahrady Karlovice. Délka 3:12.

Bod 8 programu: kabel NN pozemek p.č. 611/2. Délka 2:52.

Bod 9 programu: dodatek zřizovací listiny ZŠ. Délka 11:54.

Bod 10 programu: diskuze. Délka 0:19.

Bod 11 programu: závěr. Délka 0:46.

Zápis ze ZZO č. 23 naleznete zde.

odpověď na komentář „Karla“

„Komentáře pište slušně, věcně a kultivovaně. A především je pište k tématu a obsahu příspěvku blogu.“ Tolik pravidla pro komentáře na tomto webu.

Necelé tři hodiny po publikování příspěvku ZZO č. 22 – videozáznam byl pod nickem „Karel“ publikován jeho příspěvek.

Jsi debil z Prahy! Vrat se zpatky! Neumis ani dobre fotit a beres za to prachy! To je smutnejsi mnohem vic! A ty uz v zastupitelstvu brzo nebudes. :-D

Normálně bych mu slušně odepsal, že jeho komentář vybočuje z pravidel pro komentáře, a smazal bych ho. Pak jsem ale začal přemýšlet, proč autor „Karel“ vtěsnal do pěti krátkých vět takové množství zloby, nenávisti, nesnášenlivosti a výhružek. Možná to může být kritickým poměrem krve a alkoholu, co mu v tu chvíli proudilo v žilách. A možná taky ne a důvod může být v tom, že „Karlovi“ jen chybí dostatečné množství faktických informací. Jelikož jsem optimista, věřím v druhou variantu. Dovolím si tedy pro „Karla“ a případné ostatní zájemce napsat pár faktů.

 1. Ano, narodil jsem se v Praze, vystudoval jsem v Praze, žil a pracoval jsem v Praze až do roku 2009, kdy jsem se vrátil zpět do domu naší rodiny v Kostelci u Holešova.
 2. Jestli jsem debil, to by měli posoudit ostatní. Domnívám se, že když bych byl debil, moji zahraniční zaměstnavatelé by to nejspíš odhalili a nevysílali by mne po celém světě, abych uváděl nové technologie a produkty na trh.
 3. Ano, vrátil jsem se zpátky do míst kořenů našeho rodu. Netuším, odkud „Karel“ je a kam až sahá historie jeho rodu. Mého tatínka Ing. Jaroslava Žůrka si pamatuje ještě dost lidí v Kostelci, protože se tu narodil a žil. Mého dědu Jaroslava a babičku Annu, kteří v roce 1932 koupili dům ve kterém nyní žiji, také ještě pár pamětníků zná – třeba jak děda lidem z dědiny neúnavně spravoval boty. Mého pradědu Antonína Žůrka samozřejmě nepamatuji, jako ho nepamatoval ani můj tatínek. Praděda Antonín padnul v roce 1917 za první světové války a stále na pomníku na návsi je jeho jméno a fotografie. V Kostelci u Holešova je náš rod minimálně od roku 1868. Domnívám se, že naplavenina asi nebudeme.5D36358A2
 4. Jestli umim fotit dobře nebo ne, to by měl říct nejlépe kritik nebo kunshistorik. Ale asi nejpodstatnější je informace, jestli si zákaznící má díla kupují. Fotografií a videem se jako profesionál živím od roku 2006 a hlady jsem zatím neumřel. Z toho usuzuji, že moje dílo asi nebude tak tragické.
 5. Že si za práci beru peníze? Ano, přijde mi to normální. A co jsem měl možnost osobně poznat, tak stejně to funguje po celém světě – za práci lidé dostávají peníze.
 6. Nevím jak si mám vyložit poslední větu „Karla“ – „A ty uz v zastupitelstvu brzo nebudes.“. Mohla by to být výhružka, že mne bude chtít ze zastupitelstva odstranit, ale doufám, že „Karel“ neměl na mysli nějaký druh násilí. Možná „Karlovi“ uniklo, že zastupitelé jsou voleni voliči ve volbách. Odstoupit z funkce mohou pouze jen oni sami, když rezignují na získaný mandát.

 

 

ZZO č. 22 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání ZZO č. 22 konaného dne 27. června 2017 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kosteleci u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení a schvalování programu ZZO č. 22. Délka 3:54.

Bod 2 programu: schválení přepracované projektové dokumentace veřejného osvětlení v obci. Délka 9:04.

Bod 3 programu: schválení zadávací dokumentace veřejné zakázky „Modernizace a rozšíření veřejného osvětlení v obci Kostelec u Holešova“. Délka 4:36.

Bod 4 programu: kontrola usnesení ZZO č. 21. Délka 6:02.

Bod 5 programu: informace o činnosti OÚ. Délka 17:13.

Bod 6 programu: schválení závěrečného účtu obce Kostelec u Holešova za rok 2016. Z technických důvodů je záznam rozdělen na 2 části.

Bod 7 programu: schválení účetní uzávěrky a hospodářského výsledku obce Kostelec u Holešova za rok 2016. Délka 2:26.

Bod 8 programu: schválení závěrečného účtu Svazku obcí pro hospodaření s odpady za rok 2016. Délka 3:03.

Bod 9 programu: schválení prodeje obecních pozemků. Délka 3:54.

Bod 10 programu: rozpočtové opatření. Délka 14:39.

Bod 11 programu: diskuze. Délka 32:27.

Bod 12 programu: závěr. Délka 0:53.

Zápis ze ZZO č. 22 naleznete zde.

Audit 2016 – vyvození důsledků

Publikovaná zpráva auditorky za rok 2016 je pro obec nelichotivá. Vyzval jsem ostatní zastupitele, abychom k popsaným pochybením zaujali jasný postoj, který třeba může vyústit v odvolání starosty, nebo TO (trestní oznámení).

Příloha č. 6 -Zpráva o kontrole hospodaření za rok 2016_Page_01

Na straně 11 zprávy auditorky se popisuje překročení působnosti ing. Petra Hlobila v roli starosty obce.

Příloha č. 6 -Zpráva o kontrole hospodaření za rok 2016_Page_11

Zjednodušeně řečeno: pravomoc vyhrazenou ze zákona zastupitelstvu ohledně prodeje obecního majetku si neprávem přivlastnil ing. Petr Hlobil a bez souhlasu zastupitelstva podepsal smlouvu o prodeji obecního majetku. Neplatnost smlouvy sice může napadnout pouze obec či kupující, ale promlčecí doba je 10 let. A to je hodně dlouhá doba, kdy se může odehrát mnoho změn.

Osobně si myslím, že v tomto případě jde o trestný čin zneužití pravomoci veřejného činitele. Ale je na PČR a státním zástupci jak budou věc klasifikovat při případném podání TO. Úmysl tam asi nebyl. Jestli se jednalo o neznalost, naivitu, nepozornost, nevzdělanost, neumětelství, neochotu nahlédnout do zákona, nebo lenost poradit se s odborníkem, to netuším. V každém případě ing. Petr Hlobil funkci starosty zastává téměř 3 roky, takže zákon 128/2000 Sb. si už mohl opatřit a nastudovat. Jak říkají právníci, neznalost zákona neomlouvá.

Na straně 9 zprávy se auditorka věnuje problematickému finančnímu pozadí smlouvy pronájmu školní jídelny soukromému podnikateli Scolarest.

Příloha č. 6 -Zpráva o kontrole hospodaření za rok 2016_Page_09

Opět zjednodušeně řečeno. Obec veřejnými financemi podporuje soukromého podnikatele, aniž by pro to měla oporu v zákoně. A ne zrovna malými částkami:

 • rok 2015, září-prosinec: 173.913 Kč (doklad zde)
 • rok 2016, leden-prosinec: 371.397 Kč (doklad zde – paragraf 3141 příjmy str. 1, výdaje str. 3)

Který jiný podnikatel v obci je takto štědře z veřejných peněz podporován? Já nevím o žádném.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže na svých stránkách velmi pěkně popisuje problematiku zakotvenou v čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, která řeší veřejnou podporu.

V tomto případě si osobně myslím, že se jedná o nedovolenou podporu soukromého podnikání z veřejných prostředků. A protože škoda je vyčíslitelná na 545.310 Kč, mohlo by se jednat o trestný čin. Je opět věcí PČR a státního zástupce jak věc posoudí a budou klasifikovat při případném podání TO. Narozdíl od přechozího případu, úmysl tady je – detaily nebudu rozvádět, abych nezasahoval do práce PČR. Smutné je, že přes rok na nesoulad se zákonem upozorňuji (i s některými kolegy). Namísto racionální výměny názorů a snahy věc vyřešit, se nám od vedení obce dostává odpovědi „dětem chutná„. K tomu snad ani není co dodat. Možná jen připomenout, že neznalost zákona neomlouvá.

Vím, že předchozí řádky mohou být pro někoho moc komplikované a nesrozumitelné. Proto jsem zastupitele s měsíčním předstihem písemně 30.5.2017 vyzval, aby si informace mohli dohledat, prověřit či prokonzultovat s odborníky. Rozhodně netvrdím, že mám pravdu. Ale pochybení jsou dle mého názoru tak závažná, že bychom věci neměli brát na lehkou váhu. Třeba PČR a státní zástupce po podání TO věc uzavře, že zákony porušeny nebyly. Nebo podá žalobu. V každém případě my, jako zastupitelé, bychom měli mít stále a vždy na paměti složený slib: “ … a řídit se Ústavou a zákony České republiky„.

ZZO č. 21 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání ZZO č. 21 konaného dne 30. května 2017 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kosteleci u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení, schvalování programu ZZO č. 21 a námitky k zápisu ZZO č. 20. Délka 13:41.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZZO č. 20. Délka 6:29.

Bod 3 programu: informace o činnosti OÚ. Délka 22:53.

Bod 4 programu: schválení vítěze veřejné zakázky projektu „Moje vysněná hřiště“ v Kostelci u Holešova a Karlovicích. Délka 15:30.

Bod 5 programu: výběr dodavatele oprav fasády Domu služeb a ochozu školní jídelny. Délka 36:16.

Bod 6 programu: schválení záměru prodeje obecních pozemků. Délka 13:58.

Bod 7 programu: schválení dotace na podporu Linky bezpečí. Délka 8:04.

Bod 8 programu: schválení zadání projektové dokumentace na revitalizaci rybníka v Karlovicích. Délka 12:01.

Bod 9 programu: diskuze. Délka 1:11:51.

Bod 10 programu: závěr. Délka 0:44.

Zápis ze ZZO č. 21 naleznete zde.

Chyba, nebo záměr úředníků obce?

Úředníci obce – Ing. Petr Hlobil a Bc. Božena Rušikvasová – rozhodli o odmítnutí poskytnutí informací. Krajský úřad ve Zlíně mi dal za pravdu a jejich rozhodnutí zrušil. Zároveň poznamenal, že pokud úředníci obce jeden den informace odmítnou a následující den je zveřejní, by mohlo být vnímáno jako určitá obstrukce ze strany povinného (obce).

rozhodnuti KUZL 170425_Page_1

rozhodnuti KUZL 170425_Page_1

Dokument KÚ ve Zlíně si můžete prohlédnout zde. Veškeré dokumenty týkající se této žádosti jsou přehledně k dispozici zde. Uvádím krátký chronologický přehled.

Marně přemítám, jestli se při vyřizování mé žádosti jednalo o chybu, nebo záměr 2 úředníků obce. Na straně jedné se svolávalo mimořádné zastupitelstvo, aby co nejdříve schválilo zadávací dokumentaci výběrového řízení. Pak trvalo celých 15 dní, než Výzva byla zveřejněna na webu obce, což mi přišlo podivné. Na straně druhé ve třetině lhůty pro vyřízení mé žádosti obec rychle vydá rozhodnutí o zamítnutí mé žádosti, protože dokumenty údajně nemá. Následující den už je má a vyvěsí je na web obce. Nevím, co si o tom mám myslet. Jedná se jen o chybu úředníků Ing. Petra Hlobila a Bc. Boženy Rušikvasové při vyřizování mé žádosti? Nebo se jedná o sofistikovanější záměr o obstrukce a oddálení poskytnutí dokumentů?

Za pozornost stojí také pokus úředníků obce o odmítnutí mé žádosti, protože dokumenty neexistují. Tuto formulaci s oblibou úředníci naší obce používají. KÚ ve Zlíně ve svém Rozhodnutí povinnost povinného dohledat dokumenty detailně rozebral včetně odkazů na judikáty NSS a ÚS. Dovolím si volně odcitovat podstatné argumenty. Původní formulace naleznete zde.

 • V daném případě má odvolací orgán za to, že měl povinný subjekt minimálně vyvinout snahu o získání požadovaných informací.
 • … je povinen poskytovat pouze ty informace, … které má nebo by měl mít k dispozici.
 • Pokud však povinný subjekt (třebaže prostřednictvím externího subjektu) požadované dokumenty již vypracoval, má povinnost je poskytnout.
 • … dle Ústavního soudu … má být … povinným vyvinuta snaha o získání informací. ÚS: „je třeba hledat v tomto směru i cesty jiné“
 • … požadovanou informaci … mít mohl. Povinný měl minimálněvyvinout úsilí požadované dokumenty od administrátora VZ získat.
 • zadavatel VZ zná, nebo by alespoň měl znát, harmonogram VZ.
 • Situace, kdy povinnýodmítne poskytnout informace o zveřejnění VZ s tím, že informací nedisponuje, a následující den zveřejnění provede, by mohla být vnímána jako určité obstrukce ze strany povinného.

Byla to chyba, nebo záměr úředníků obce abych požadované dokumenty dostal až 14 dní po ukončení veřejné zakázky? Osobně v tom mám jasno. Vnímavý čtenář si názor dozajista také dokáže zformulovat.

 

ZZO č.20 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání ZZO č. 20 konaného dne 27. dubna 2017 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kosteleci u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení, schvalování programu ZZO č. 20 a připomínky k nekompletnosti zápisu ZZO č. 19. Délka 11:07.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZZO č. 18 a č. 19. Délka 5:21.

Bod 3 programu: informace o činnosti OÚ. Délka 31:24.

Bod 4 programu: schválení vítěze veřejné zakázky projektu Lipiny – „Obnova krajinné zeleně v k.ú. Kostelec u Holešova“. Délka 28:31.

Bod 5 programu: odkup pozemku obcí. Délka 3:55.

Bod 6 programu: schválení zadávací dokumentace veřejné zakázky projektu na dětská hřiště v Kostelci a Karlovicích. Délka 18:40.

Bod 7 programu: opatření ke zlepšení jednání zastupitelstva obce. Délka 10:16.

Bod 8 programu: diskuze. Délka 45:59.

Bod 9 programu: závěr. Délka 0:50.

Zápis ze ZZO č. 20 naleznete zde.

Opravdu to bylo nutné, pane radní Rušikvasi?

Radní Vítězslav Rušikvas podal podnět na stavební úřad k prověření staveb na mém pozemku. Kontrola neshledala žádné černé stavby. Možná stačilo, aby se mne na legálnost staveb radní Rušikvas zeptal přímo a ne oklikou přes kontrolní orgány.

Přiznám se, že nevím co bylo příčinou podání podnětu radního Vítězslava Rušikvase na stavební úřad dne 8.11.2016. Možná to byla stavba oddělovacího plotu mezi mnou a bratrancem, protože každý kdo šel kolem, stavbu okukoval. Ale na plot byl vydán 20.6.2016 územní souhlas, kopie byla doručena na Obecní úřad a radní Rušikvas si dokument mohl kdykoliv přečíst. Možná byla příčina v poskrovném stavebním archivu obce k mému domu, kde je minimum dokumentů a hodně zásadních vůbec chybí. Možná byla příčina v neexistujícím archivu k mému domu na stavebním úřadě v Holešově.

Samozřejmě každý má právo při pochybnostech požádat úřady o prověření souladu se zákonem. Ale prověřovat stavby staré desítky let postavené před několika generacemi majitelů? Není jednodušší se prostě jen zeptat? Opravdu je nutné zatěžovat státní správu takovou činností? Na podání radního Rušikvase je poměrně zarážející formulace ve druhém odstavci jeho dokumentu.

Podnět ze dne 8.11.2017-Kostelec u Holešova

Možná se mýlím, ale podnět radního Rušikvase díky druhému odstavci vnímám jako jeho požadavek na úřad o provedení sankcí vůči mé osobě. Něco na způsob „dejte tomu Žůrkovi přes prsty, pokud něco najdete“.

Kontrola ze stavebního úřadu se řádně ohlásila a i proběhla. Výsledek? Na kontrolovaném pozemku nejsou žádné černé stavby – viz dokument. Ještě že můj děda Jaroslav a tatínek Jaroslav byli systematičtí a pečliví v uchovávání dokumentů a mohl jsem dohledal vše potřebné. Dokumenty ze stavební činnosti před cca 50 lety v archivu obce nebyly vesměs žádné, stavební úřad nemá v archivu vůbec nic.

Možná Vás napadne, proč tento příspěvek píši. Nemá mnoho společného s obcí, obecním úřadem či správou obecních prostředků a majetku. Ale má souvislost s životem a mezilidskými vztahy v obci. O jejich kvalitu bychom měli všichni pečovat a zlepšovat tak spolunažívání v obci. Domnívám se, že radní Rušikvas svým podáním ke zlepšování mezilidských vztahů příliš nepřispěl.

ZZO č.19 – komentovaný sestřih videozáznamu bodu 2

Komentovaný sestřih videozáznamu části projednávaného bodu 2 – na ZZO č. 19 dne 14. března 2017, kdy zastupitel Vítězslav Rušikvas neprávem obvinil zastupitele Ing. Petra Žůrka, že zapříčinil prodlení v realizaci projektu „Lipiny“.

Vcelku konstruktivní atmosféra při projednávání bodu 2 byla narušena vystoupením zastupitele Vítězslava Rušikvase. Neprávem mne obvinil, že jsem „podal podnět na Krajský úřad, referát životního prostředí“ a tím způsobil prodlení v realizaci projektu „Obnova krajinné zeleně v k.ú. Kostelec u Holešova“.

Respektuji, že kolega zastupitel Vítězslav Rušikvas je v seniorním věku a nemusí si vše dobře pamatovat. Na druhou stranu zastává funkci radního obce Kostelec u Holešova a jako vysoce postavená veřejně činná politická osoba, by si měl dostatečně prověřovat fakta pro svá tvrzení. Dovolil jsem si chronologicky shrnout podstatné události.

 1. Červen 2015. Rada obce zadává zpracování PD (projektové dokumentace) – vyhotovena září 2015. V ní jsou zmíněny (bod B.1.11) zvláště chráněné krajinné druhy, pro které je nutné doložit vyjímku z podmínek ochrany přírody.
 2. 1. prosinec 2015. SFŽP (Státní fond životního prostředí) prostřednictvím AOPK – nature.cz (Agentura pro Ochranu Přírody a Krajiny) zamítá žádost obce o dotaci, protože v PD chybí doložení vyjímky z podmínek ochrany.Poskytnuti informaci_05042016_Zurek_Page_2
 3. 5. duben 2016. Na základě mé žádosti dostávám od AOPK/SFŽP dokument o detailech odmítnutí žádosti o dotaci obce Kostelec u Holešova.
 4. 22. června 2016. Všichni zastupitelé (včetně radního Vítězslava Rušikvase – jeho e-mail vi.rus262@seznam.cz) dostávají pozvánku na ZZO č. 13 včetně dokumentů co se budou projednávat. V bodě 8 je to konkrétně dopis regiozona. Podklady pro zasedání Zastupitelstva č. 13 (28. 6. 2016 17_00) zvyraznene
 5. 28.června 2016. Na ZZO č. 13, v bodě 8 je projednán dopis regiozona. Informace je uvedena v zápise ZZO č. 13, dopis regiozona je přílohou zápisu. Zápis ZO 13_Page_5Zápis ZO 13_Page_5
 6. Dopis regiozona shodně s odmítnutím žádosti uvádí, že původní PD zmiňuje zvláště chráněné druhy, pro které je třeba doložit vyjímky z podmínek ochrany. dopis regiozona ZZO 13_Page_1
 7. Červen 2016. Vytvořena přepracovaná PD, dodatečně schválená na ZZO č.18 dne 28.2.2017.
 8. 28. listopadu 2016. Hodnotící komise OPŽP schvaluje projekt obce a doporučuje dotaci k vyřízení.
 9. Únor 2017. SFŽP-OPŽP vydává oficiální rozhodnutí o přidělení dotace obci na projekt.

Pozorný čtenář předchozích řádků mi dá jistě zapravdu, že příčina zamítnutí první žádosti o dotaci vznikla již při vyhotovení projektové dokumentace v září 2015. Moje snahy o získání informací z dubna 2016 nemohly jakkoliv ovlivnit rozhodovací proces dotace, protože tou dobou bylo již dávno rozhodnuto. Radní a zastupitel Vítězslav Rušikvas informaci o důvodech zamítnutí žádosti obdržel mailem 22.6.2016, vyslechnul si jí na ZZO č. 13 a mohl si jí přečíst v zápise ZZO č. 13. Má pravdu ve svém tvrzení, že se o tom psalo. Zásadně se mýlí v tom, o čem se psalo.

Respektuji, že každý máme právo se svobodně rozhodnout. Třeba i špatně. Každý máme právo na svůj názor, třeba i špatný. Na druhou stranu musíme být připraveni nést následky svého špatného rozhodnutí. Je zjevné, že radní Vítězslav Rušikvas se rozhodnul špatně, když mne veřejně na ZZO č. 19 neprávem obvinil. I přesto, že mne veřejně vyzval „abych ho dal k soudu“, jsem vstřícný urovnat jeho neoprávněné obvinění mé osoby smírnou cestou. Veřejná omluva z jeho strany na jednání zastupitelstva by byla adekvátní formou.

ZZO č.19 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání ZZO č. 19 konaného dne 14. března 2017 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kosteleci u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení a schvalování programu ZZO č. 19. Délka 6:38.

Bod 2 programu: projednání a schválení Výzvy a Zadávací dokumentace veřejné zakázky projektu Lipiny – „Obnova krajinné zeleně v k.ú. Kostelec u Holešova“. Délka 1:10:42.

Bod 3 programu: schválení projektu na dětská hřiště v Kostelci a Karlovicích. Délka 9:12.

Bod 4 programu: diskuze. Délka 5:16.

Bod 5 programu: závěr. Délka 0:55.

Zápis ze ZZO č. 19 naleznete zde.

ZZO č.18 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání ZZO č. 18 konaného dne 28. února 2017 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kosteleci u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení a schvalování programu ZZO č. 18, projednání námitek proti zápisu ZZO č. 17. Délka 16:38.

Bod 2 programu: kontrola usnesení z minulého ZZO. Délka 5:34.

Bod 3 programu: informace o činnosti OÚ. Délka 08:57.

Bod 4 programu: projednání a schválení rozpočtu obce v objemu 14,146.700 Kč. Délka 29:25.

Bod 5 programu: schválení veřejnoprávních smluv na poskytnutí dotací z rozpočtu obce. Délka 10:32.

Bod 6 programu: navýšení odměn pro neuvolněné zastupitele. Délka 6:54.

Bod 7 programu: výpověd příkazní smlouvy s firmou STILT PROJECTS s.r.o.. Délka 6:42.

Bod 8 programu: revokace usnesení výzev a ZD na veřejné osvětlení. Délka 3:29.

Bod 9 programu: projednání a schválení varianty veřejného osvětlení a schválení administrátora veřejné zakázky VO. Délka 1:02:51.

Bod 10 programu: projednání ZD výběrového řízení projektu Lipiny; schválení přepracované PD projektu Lipiny. Délka 24:38.

Bod 11 programu: prodej obecních pozemků. Délka 4:46.

Bod 12 programu: nákup pozemku od VaK. Délka 4:03

Bod 13 programu: dodatek č. 2 ke smlouvě s firmou Scholarest. Délka 17:12.

Bod 14 programu: diskuze. Délka 46:29.

Bod 15: závěr. Délka 0:50.

Zápis ze ZZO č. 18 naleznete zde.

Kontrola MV II. – dokumenty z provedené kontroly

Dokumenty z kontroly spisové služby v obci.

Ministerstvo vnitra, odbor archivní správy a spisové služby – Moravský zemský archiv v Brně, pracoviště okresní archiv Kroměříž – provedlo u obce 14.7.2016 kontrolu spisové a archivní služby.

protokol o kontrole_Page_1

Kompletní protokol si můžete prohlédnout zde.

Na protokol o kontrole navazuje dokument Závěry kontroly spisové služby MV, vyhotovený nadřízeným orgánem, tedy Moravským zemským archivem v Brně (omylem je uvedeno datum 3.7.2016 namísto 3.8.2016).

zavery kontroly spisove sluzby MV 160703_Page_1

V dokumentu se v bodě 1 a 7 konstatuje:

zavery kontroly spisove sluzby MV 160703 HL_Page_2

zavery kontroly spisove sluzby MV 160703 HL_Page_4

Nadřízený orgán MZA Brno potvrdil opodstatněnost mého podezření v nepoužívání spisové služby doloženého na konkrétních případech.

Protokol o kontrole ze dne 27.7.2016 pro mne z neznámého důvodu v kontrolním zjištění konstatuje „pochybení dlouholeté pracovnice Obecního úřadu“.

protokol o kontrole HL_Page_6

Kontrolovaným subjektem při této kontrole je právnická osoba (v našem případě Obec Kostelec u Holešova) a nikoliv fyzická osoba (např. zaměstnanci Obce Kostelec u Holešova). Proto jsme na nadřízený orgán (MZA Brno) zformulovali dotazy ohledně správnosti vyhotoveného Protokolu o kontrole.

odpoved MZA Gabka 160831 HL_Page_2

 • Dotaz 5: V bodě 7 PK kontrolní pracovnice uvádějí pochybení dlouholeté pracovnice OÚ. Porušil někdo jiný předpisy o spisové službě jež byly předmětem kontroly? V PK není o pochybení jiné osoby žádná zmínka.

odpoved MZA Gabka 160831 HL_Page_2

 • Dotaz 7: Pokud jakýkoliv pracovník či orgán OÚ vytvoří obecní dokument, vytiskne jej, podepíše a odešle vně úřadu, je pouze a jenom na autorovi tohoto dokumentu, aby si vyžádal č.j. a nechal dokument zapsat do spisové služby. Pracovník obsluhující spis. službu nemůže vědět o dokumentu, který si někdo jiný jménem OÚ vytvoří. … Konkrétně se jedná o 6 rozhodnutí kácení stromů, které sám p. Hlobil v období od 12.11.2014 do 13.10.2015 vytvořil, podepsal a nenechal si opatřit č.j.; takto vytvořená rozhodnutí předložil osobně České inspekci životního prostředí při kontrole dne 14.12.2015 a dále e‑mailem dne 5.2.2016 odeslal oprávněnému (Ing. Žůrek) na základě jeho vyžádání dle 106/1999 Sb.. Je dokladováno, že autor (p. Hlobil) těchto 6 dokumentů dvakrát poskytnul vně OÚ, aniž by si je nechal opatřit č.j. a nechal zapsat do spisové služby.

odpoved MZA Gabka 160831 HL_Page_2

odpoved MZA Gabka 160831 HL_Page_3

Nadřízený orgán MZA Brno potvrdil, že veškerá uváděná pochybení se týkají Obce Kostelec u Holešova (kontrolovaného subjektu) a netýkají se konkrétních fyzických osob či pracovníků kontrolovaného subjektu.


Komentář závěrem. Přijde mi smutné, že se Obec neohradila proti nepřesným formulacím v protokolu. Na ZZO 16 jsem se dotázal, proč jsme tak jako Obec neučinili. Odpověď „přece by jsme si to nerozházeli s nadřízenými orgány“ se mi jeví jako nedůstojná. Postoj vedení Obce v této záležitosti mi přijde rozpolcený. Na jedné straně se vedení Obce zdráhá bránit oprávněné zájmy obce, na druhé straně nepřesnou formulaci z protokolu použije v citacích a odkazech ve vytýkacím dopisu pracovnici obce.

Aktuální dotace na veřejné osvětlení v obci

Ministerstvo průmyslu a obchodu již několik let vyhlašuje dotační program EFEKT na veřejné osvětlení v obcích. V těchto dnech byl vyhlášen pětiletý program, který zapadá do záměru obce modernizovat veřejné osvětlení.

Otázka: Program EFEKT na další období ještě nebyl vyhlášen, není tedy o čem konkrétně jednat.

Odpověď: Státní program program na podoporu úspor energie na období 2017-2021, dotační titul EFEKT byl Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) vyhlášen 9.12.2016. Jedná se tedy o dlouhodobou koncepci MPO v podpoře úspor energií, v našem případě veřejného osvětlení. Konkrétní výzvy na jednotlivé aktivity (pro nás 1A – veřejné osvětlení) budou vyhlašovány jednou za rok.

Otázka: Program je příliš obecný, chybí konkrétní požadavky.

Odpověď: Dne 20.12.2016 byla zveřejněna na portálu MPO-EFEKT výzva č. 2/2017, kde jsou uvedeny konkrétní požadavky a podmínky dotace.

Otázka: Dotace v minulosti se nedala získat.

Odpověď: Asi nejvýmluvnější odpovědí je tabulka MPO za roky 2013-2016. Pěkně je vidět počet doručených a podpořených projektů podobně jako finanční objem podpory.

podporene-projekty-efekt-crop

Otázka: Požadované úspory 35% se nedá dosáhnout.

Odpověď: Před 2-3 lety, kdy byla obvyklá účinnosti svítidel do 100 lm/W, se úspory musely mnohen složitěji dosahovat pomocí inteligentního stmívání (v noci). Doporučuji v tabulce MPO porovnat nárůst podpořených projektů v jednotlivých letech. Dnes díky nové generaci LED svítidel s typickou účinností 140 lm/W a větší, lze požadované úspory 35% dosáhnout. Je ovšem třeba dát si pozor a dodávku svítidel nezbytně podmínit účinností svítidel minimálně 140 lm/W.

Otázka: Abychom dosáhli na dotaci, museli bychom snížit emise CO2. Ale v obci žádné emise neprodukujeme.

Odpověď: Cílem aktivity je úspora energie. Tím dojde sekundárně ke snížení emisí CO2, které vznikají při výrobě elektrické energie.

Otázka: Na dotace nebude v programu dost peněz.

Odpověď: Na program EFEKT je vyčleněno minimálně 750 mil Kč. Na výzvu 1A (veř. osvětlení) je na rok 2017 k dispozici 75 mil. Kč. Dá se očekávat, že v dalších letech částky na výzvu 1A porostou. Státu se daří a cítí, že by měl zanedbanému veřejnému osvětlení v zemi nějak pomoct. Naproti tomu se pozitivně vyvíjí LED průmyslová technologie (především díky automobilovému průmyslu) jak z hlediska výkonu/účinnosti tak z hlediska ceny. Myslím, že se opakuje scénář mně důvěrně známý z digitalizace kin z let 2009-2013. Peníze na dotace byly, ale obce a města neměly připravené projekty.

Otázka: Zaplatí se z dotace všechny náklady na veřejné osvětlení?

Odpověď: Ne, dotace pokryje 50% uznatelných nákladů, což je např. svítidlo, rozvaděč, kabeláž ve stožáru, projekt, energetický audit, měření osvětlení komunikace. Dotace se nevztahuje na výkopové práce, kabeláž v zemi, výměnu stožárů, nebo zcela nové osvětlení. Zjednodušeně řečeno, dotace pokryje 50% nákladů na výměnu svítidel a nezbytné příslušenství.

Otázka: Jaké dokumenty musí mít obec pro dotaci připravené?

Odpověď: Velmi pěkně je to popsáno v Metodickém pokynu programu EFFEKT. Obec bezpodmínečně musí mít vyhotovené minimálně tyto dokumenty:

 • Generel veřejného osvětlení (zatřídění komunikací)
 • pasport veřejného osvětlení
 • energetický posudek nebo energetický audit
 • projekt veřejného osvětlení s nezbytným světelně technickým výpočtem

Otázka: Co to je Generel?

Odpověď: Generel veřejného osvětlení je zásadní dokument pro obec, který definuje jak mají být konkrétní komunikace a veřejné prostory nasvětleny. Vytvoření Generelu je specializovaná činnost vycházející z příslušných norem, objektivního stavu komunikací, způsobu užívání komunikací (vozidla, cyklisti, chodci) a požadavky obce. Na Generel navazuje projektant, světelně-technický výpočet, dodavatel osvětlení, údržba VO, fotometrická měření osvětlení komunikací, apod. Bez Generelu nelze zadat jednoznačný požadavek, jak má být veřejné osvětlení v obci řešeno. Širší info v Metodickém pokynu programu EFFEKT, část 4, strana 2-5 bod A.-D.

Otázka: Co je to světelně technický výpočet?

Odpověď: Jedná se o klíčový dokument, který výpočtem ve specializovaném SW prokazuje, zda konkrétní navrhovaná svítidla v dané konfiguraci dostatečně osvětlí prostor podle požadavků Generelu veřejného osvětlení. Výsledkem výpočtu je protokol (tabulka či graf. znázornění) s uvedením splnění jednotlivých požadavků. Z důvodů přezkoumatelnosti musí světelně technický výpočet kromě výstupů obsahovat také zdrojová data v Eulumdat formátu. Širší info v Metodickém pokynu programu EFFEKT, např. část 5, strana 11-13 bod C.

Otázka: Pokud obec nebude žádat o dotace, může rovnou vypsat výběrové řízení aniž by měla zpracované dokumenty požadované programem EFEKT?

Odpověď: Výběrové řízení je důležitý krok pro vybrání dodavatele a dodržení zákona ať už se obec bude ucházet o dotace, nebo ne. Ale výběrové řízení je až posledním administrativním úkonem v celém dlouhém řetězci rozhodnutí, kterému musí nutně předcházet především zpracování a definování koncepce Veřejného osvětlení. Koncepci schvaluje Zastupitelstvo obce a obsahuje soubor dokumentů:

 • Pasport. Ten ze zákona obec musí mít a jedná se o jeden ze zásadních podkladů pro zadání projektu.
 • Základní plán VO. Definuje představu o osvětlení a nočním vzhledu obce v minimálním rozsahu Generel veřejného osvětlení (zatřídění komunikací, vlastnosti osv. soustavy, specifikace barvy světla).
 • Plán obnovy VO. Navazuje na Základní plán, plánuje investice, obnovu VO, provozní náklady.
 • Standardy VO. Popis standardů prací při projektování, realizaci a údržbě VO. Dále řeší problematiku rušivého světla, energetickou náročnost, provozní a investiční náklady.

Z výše uvedených bodů je zřejmé, že si obec jako zadavatel musí za pomoci odborníků ujasnit (a následně odsouhlasit) svou představu ohledně VO a popsat jí co nejpřesněji v uvedených dokumentech. Protože čím lépe a přesněji bude představa obce ohledně VO popsána, tím snadněji se bude připravovat projekt, výběrové řízení a nakonec dodavatel dodá opravdu to, co si obec zadefinovala. Pokud obec zadá požadavek příliš obecně a neurčitě, je značné riziko že dodavatelé sice splní zadání, ale hotové veřejné osvětlení nesplní požadavky obce či legislativy.


Tímto příspěvkem jsem chtěl přispět ke srozumitelnému objasnění problematiky ohledně veřejného osvětlení v obcích. Jestli se mi alespoň u jednoho čtenáře podařilo eliminovat nepodložené informace typu „říká se“, nebo „někde to psali“, jsem rád.

Jsem přesvědčen, že bychom se při řešení VO v obci měli opírat o exaktní informace podložené názory a zkušennostmi odborníků. Nejspíš nikdo v obci není dostatečně znalý kompletní problematiky VO a dotací na VO, aby nám odpověděl na všechny odborné otázky. Myslím, že by bylo dobré a správné pozvat širokou škálu specialistů nezávislých na výrobcích a dodavatelích, aby nám pomohli se ve věci zorientovat. My (občané, zastupitelé) bychom se jich mohli na cokoliv zeptat včetně historických zkušenností a postupů. Mohli by nám poradit, jak máme postupovat, aby plánovaná investice 10 mil. Kč do veřejného osvětlení přinesla obci co největší užitek a co nejméně starostí.


Zdrojové dokumenty:

portál programu EFEKT on-line www.mpo-efekt.cz

Základní dokument programu EFEKT na roky 2017-2021

Dokument výzvy 2/2017 aktivity 1A – veřejné osvětlení

Printscreen výzvy 2/2017

Metodický pokyn pro žadatele aktivity 1A – veřejné osvětlení

ZZO č.17 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání ZZO č. 17 konaného dne 8. prosince 2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kosteleci u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Slib nového zastupitele za odstoupivšího zastupitele. Délka 2:35

Bod 1 programu: zahájení a schvalování programu ZZO č. 17. Délka 3:56

Bod 2 programu: kontrola usnesení z minulého ZZO. Délka 5:56.

Bod 3 programu: informace o činnosti OÚ. Délka 1:09:51.

Bod 4 programu: projednání zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky v režimu zákona na zhotovitele veřejného osvětlení v hodnotě 10 mil. Kč. Délka 43:13

Bod 5 programu: projednání výběrového řízení na poskytovatele bankovního úvěru ve výši 8 mil. Kč. Délka 1:44.

Bod 6 programu: projednání výběrového řízení na stavební dozor zhotovení veřejného osvětlení v hodnotě 200 tis. Kč. Délka 1:16.

Bod 7 programu: schválení směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Délka 22:05.

Bod 8 programu: rozpočtové opatření. Délka 8:06

Bod 9 programu: narovnání akcionářských práv. Délka 10:58

Bod 10 programu: žádost o odprodej části pozemků. Délka 3:46

Bod 11 programu: žádost o sponzoring. Délka 3:58

Bod 12 programu: dodatek 3 ke stanovám Holešovsko. Délka 1:51

Bod 13 programu: úprava přílohy pro vydávání zpravodaje Kostka. Délka 2:29

Bod 14 programu: vyrozumění MV ČR o splnění povinností. Délka 5:51

Bod 15 programu: plnění plánovaných úkolů v roce 2016. Délka 55:22

Bod 16 programu: diskuze. Délka 50:28

Bod 17: závěr. Délka 1:13


 

Rozsvícení vánočního stromku

V neděli 27.11.2016 v 17 hodin se na návsi, jako každoročně, sejdeme u rozsvícení vánočního stromku.

img_11130

Jako každoročně nám muzikanti zahrají a zpěváci zazpívají a my se k nim třeba i přidáme. Zima by neměla být tak veliká jako loni, ale svařáček či něco k zakousnutí k akci patří a určitě přijde vhod. Akci secvičují a organizují aktivní lidé ze spolků jako Kosteláň, ZŠ a další (omlouvám se, jestli jsem někoho vynechal).

Toš přindite a potěšte se atmosférou začínajícího Adventu.


Fotka není z letošního rozsvěcení. Je to z roku 2011, kdy jsme z lesa dovezli strom a usadili ho na návsi.

MV: Rada obce vydala sazebník v rozporu se zákonem

Ministerstvo vnitra dne 25.10.2016 sdělením konstatuje, že Rada obce Kostelec u Holešova v rozporu s § 17 zákona 106/1999 Sb. a nařízením vlády 173/2006 Sb. vydala sazebník úhrad za poskytování informací. Pochybení lze napravit zrušením sazebníku.

413003913_0_sdeleni-mv-obci-dok-c-9_page_1

Ministerstvo vnitra ČR potvrdilo oprávněnost mé stížnosti na nezákonné požadavky obce na úhradu nákladů, na kterou navazovalo Rozhodnutí Krajského úřadu ve Zlíně – více se dočtete v příspěvku publikovaného 5.5.2016. Rada obce dne 7.12.2015 hlasy všech pěti radních schválila sazebník úhrad, který je v rozporu s §17 zákona 106/1999 Sb. a nařízením vlády 173/2006 Sb. Jmenovitě pro nezákonný sazebník obce zvedli ruku Ing. Petr Hlobil, RNDr. Marcela Pospíšilíková, Vítězslav Rušikvas, Tomáš Hlobil a Ing. Tomáš Marek.

Nevím kolik dalších lidí bylo postiženo požadavkem obce na úhradu nákladů podle tohoto nezákonného sazebníku. Já osobně jsem obdržel od obce 2 požadavky a hned jsem využil svého práva a dovolal jsem se nápravy u dozorového orgánu – Krajského úřadu Zlínského kraje. Budiž to pro ostatní příkladem a poučením, že rozhodnutí instituce statní správy není nedotknutelné. Za každou činností ve společnosti jsou lidé, a ti dělají svou práci buď dobře, nebo průměrně a nezřídka bohužel i špatně. V tomto konkrétním případě Rada obce odvedla špatnou práci a jen díky demokratickým opravným prostředkům se podařilo jejich špatné rozhodnutí zvrátit. Sazebník Rada obce dne 14.11.2016 usnesením 6/23R/2016 zrušila.

Na celé věci mi zaráží, proč Rada obce od května 2016 (kdy z Rozhodnutí KÚ bylo zřejmé, že sazebník je nezákonný) čekala se zrušením sazebníku až do listopadu 2016. Proč to obec nechala dojít až ke kontrole z MV, kdy byla nucena formulovat právně relevantní odpovědi, což se obci opravdu nevedlo. Přitom stačilo tak málo, aby ostuda obce byla co nejmenší: včas zrušit sazebník a vytvořit nový v souladu se zákonem.

Zákaz vjezdu přinese zklidnění dopravy

Dnes byla z rozhodnutí Rady obce naistalována značka zákazu vjezdu, která by měla přinést zklidnění dopravy pod okny sousedů.


m-5dd32176a

Myslím, že to byl dobrý počin od souseda Pospíšilíka iniciovat na jednání Rady obce umístění dopravní značky ve slepé ulici jdoucí k fotbalovému hřišti. A myslím, že to bylo dobré rozhodnutí ze strany Rady obce vyslyšet žádost iniciátora a značkou zklidnit dopravu v této části obce.

21-ro-16-zapis-rada-c-21_2016-17-10-2016_page_3

Lehké uvedení do problematiky pro ty, co v obci nebydlí, nebo zdejší dopravní ruch nepociťují na svou kůži. Uvedená komunikace je slepá a končí na hřišti. Lidé co to znají v drtivé většině ví, že když jdou na fotbalové hřiště, tak zaparkují jinde. Na tuto komunikaci vůbec nevjíždějí, protože tam auto stejně nejde nechat. Potíž je s přespolními, kteří obvykle chtějí dojet co nejblíž k trávníku hřiště, ale až na konci cesty pochopí, že se musí otočit a parkovat jinde. Pod okny sousedů je pak někdy provoz jak na Magistrále v Praze.

Značka by mohla řidiče nasměrovat k včasnému a předvídavému přemýšlení, kde si mají svého plecháčka nechat. Praxe ukáže, jak se řidiči s novou dopravní značkou sžijí a budou jí respektovat.

Potíž může nastat, když neukáznění řidiči značku respektovat nebudou. Jelikož obec nemá Městskou policii, která by měla respektování značky vymáhat, tak si nedokáži představit, kdo bude na dodržování zákazu vjezdu dohlížet a řešit případné neukázněné řidiče.

Druhá potíž bude např. s rodinami, příbuznými či známými někoho z těch 3 domů za značkou. Dodatková tabulka totiž jasně říká: „Dopravní obsluze vjezd povolen„. Tedy vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby pro oblast za značkou, vozidla s označením č. O1, vozidla taxislužby a vozidla, jejichž řidiči, popřípadě provozovatelé mají v místech za značkou bydliště, sídlo nebo garáž. Laicky si mnohdy lidé myslí – vezu autem nákup rodičům, jsem dopravní obsluha. Nebo – jedu vyzvednout zboží, jsem dopravní obsluha. Tak tato laická úvaha je úplně chybná. Sám jsem v Olomouci díky podobné nesprávné laické úvaze zaplatil pokutu.

Jak se situace za touto značkou bude u nás v obci řešit, nedokáži odhadnout. Uvedu modelové situace z reálného denního života. Za panem Mlčákem přijede jeho syn z Plzně, nebo dcera ze Skaštic. Teoreticky za zákaz vjezdu vjet nemohou, ačkoliv auto zaparkují na vlastní zahradě p. Mlčáka. Podobná situace nastane u Roberta, když pojede za svou sestrou a maminkou a auto nechá zaparkované na vlastním travnatém pozemku vedle domu. A třetí případ je Patrik, když pojede autem za rodiči a bratrem. Schválně jsem vybral nejbližší příbuzné ze 3 domů za značkou, u kterých zhruba jednou do týdne tato situace nastane. Všichni jmenovaní zde nebydlí, logicky za rodinou dojíždějí ale parkují na vlastních pozemcích. Přesto by dojezdem autem k domu teoreticky porušili instalovanou značku.

Asi praxe a život ukáže, jak se místně instalovalý zákaz vjezdu bude řešit. V tuto chvíli je dobře, že značka existuje a je umístěna. P.S.: Jen pro pořádek dodávám, že za porušení značky zákazu vjezdu lze uložit pokutu 1 500 až 2 500 Kč (na místě do 2 000 Kč) a řidič získá 1 bod.


Z webu MP Frenštát pod Radhoštěm

Z webu Autoweb

ÚOHS zrušil výběrko na veřejné osvětlení

ÚOHS z moci úřední rozhodnutím zrušil výběrové řízení na veřejné osvětlení a obec musí uhradit 30.000 Kč.

410087381_0_s0599_2016-koncept-rozhodnuti_page_01

Dne 20.10.2016 vydal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhodnutí ve věci veřejné zakázky „Modernizace a rozšíření veřejného osvětlení v obci Kostelec u Holešova“. Rozhodnutím ÚOHS ruší veřejnou zakázku z důvodů nezákonného postupu obce jako zadavatele, konkrétně rozpor se zásadou zákazu diskriminace.

410087381_0_s0599_2016-koncept-rozhodnuti_page_02

Dále ÚOHS obci ukládá zaplatit náklady řízení ve výši 30.000 Kč.

410087381_0_s0599_2016-koncept-rozhodnuti_page_02

Rozhodnutí dosud nenabylo právní moci. To nastane po 15 dnech ode dne doručení Rozhodnutí datovou schránkou, pokud obec nepodá rozklad k předsedovi ÚOHS.

Aktualizace dne 14.11.2016: rozhodnutí nabylo dne 5.11.2016 právní moci a je publikováno zde na stránkách ÚOHS ve sbírce rozhodnutí.


Moje doporučení pro obec

Nepodávat rozklad, protože tím se jen prodlužuje agónie tohoto výběrového řízení. Oddůvodnění ÚOHS je přesné a na několika místech z různých úhlů potvrzuje porušení zákona obcí. Z níže uvedených dokumentů předchozí vzájemné komunikace obce a ÚHOS lze vyčíst, že argumentační síla obce při obhajobě zadávací dokumentace je nepřesvědčivá. Je totiž orientovaná především obchodně namísto právně přesvědčivě. Rozkladem by se jen prodloužilo řízení s negativními následky pro obec. Totiž dokud nebude řízení ukončeno, obec nesmí v tomto výběrovém řízení s žádným účastníkem uzavřít smlouvu, nesmí sama zrušit toto výběrové řízení a ani nesmí vypsat nové výběrové řízení s podobným či příbuzným obsahem. Jinými slovy s výběrem dodavatele – kdo bude dělat, opravovat či rekonstruovat veřejné osvětlení v obci – se nepohneme z místa a budeme stát na mrtvém bodě.


Související předchozí dokumenty

Kompletní poskytnuté dokumenty naleznete zde.

Jak vyřešit parkování aut na chodnících

Zdá se, že v naší obci panuje shoda na nutnosti řešit parkování neukázněných řidičů na chodnících. Ovšem kdo, jak a kdy to má řešit, tam už shoda není žádná. Vstřícně přicházím se scénářem řešení, aby chodci a maminky s kočárky nebyli na chodníku omezovány automobily.

Na úvod trochu uvedení do problematiky:

 • 8.12.2015 jsem předložil na ZZO č. 9 bod, aby se řešily parkující auta na chodnících a úkapy provozních kapalin znečišťující veřejné prostranství
 • zastupitelstvo přijalo usnesení č. 11/9, ve kterém pověřuje RO zřízením komise, která bude parkování na chodnících řešit
 • nepřijal jsem účast v komisi, která nemá pravomoce cokoliv řešit a vyřešit
 • komise dodnes nevznikla, protože zatím má jen 2 členy a nikdo není ochoten dělat předsedu

Marně přemýšlím, proč jsme se v obci s hledáním řešení za rok neposunuli ani o kousek dopředu. Kde vznikla představa některých diskutujících – jmenovitě p. Böserleho a dětí p. Hlobila (dcery Hany a syna Petra), že já jediný mám nejspíš zázračnou moc, kterou jako člen komise použiji na vyřešení problému, a bez mé účasti se komise nepohne z místa? Ne, já nejsem geniální všeuměl, jsem normální průměrný občan této země. Nečekejte na zázraky z mé strany.

Myslím, že jsme se jako obec při řešení parkování neukázněných řidičů na chodnících dostali do slepé uličky a pozapomněli, pro koho vlastně řešení hledáme – pro chodce a maminky s kočárky jedoucí po chodnících. Ty nezajímají naše komise a kdo je či není jejich členem. Ty zajímá výsledek: aby se po chodnících dalo normálně chodit, aniž by jim v tom bránila parkující auta. Proto jsem se rozhodl sám hledat funkční řešení problému.

Využil jsem doporučení z FB příspěvku u videa s Amálkou a v pondělí 24.10.2016 jsem zajel do Horní Moštěnice popovídat si se starostou Ing. Vladimírem Martínkem. Jak mi bylo doporučeno, v Horní Moštěnici řešili podobnou situaci s parkujícími auty a v roce 2013 našli funkční řešení, které aplikují dodnes. Jak na to šli.

imag0597

Rada obce v roce 2013 schválila a vyhlásila na roky 2014-2015 pravidla pro poskytování jednorázového finančního příspěvku pro vybudování odstavných ploch:

 • finanční příspěvek (zhruba 10.000 Kč na odstavnou plochu) je určen na materiál k vytvoření odstavné plochy
 • plocha musí být před vlastním domem
 • pozemek soukromý nebo obecní
 • provedení zámková dlažba nebo zatravňovací prvky
 • vyplní se žádost (včetně situačního náčrtku) a podá Radě obce
 • v případě  schválení RO jsou proplaceny doklady o nákupu materiálu

imag0598

Zastupitelstvo Horní Moštěnice vyčlenilo v roce 2014 z rozpočtu obce 300.000 Kč pro tento účel. V letošním roce program znovu obnovili na roky 2016-2017. Dle slov starosty Martínka byl program funkční, lidé si parkovací plochy vybudovali a auta zmizela z chodníků a silnic. Postupně zájem občanů klesá a na příští rok už budou plánovat jen cca 100.000 Kč z rozpočtu. Zde v sekci oznámení naleznete dokumenty ke stažení z webu obce Horní Moštěnice.

U nás v obci Kostelec u Holešova rada vyhlásila v roce 2014 podobný program. Lidé mohli radu požádat o vybudování odstavné plochy. Nabídky využili tuším 3-4 občané. Zásadní rozdíl mezi naším programem a tím co masivně zafungovalo v Horní Moštěnici je finanční spoluúčast obce. Parkování aut na veřejnosti je problém po celém světě a bez vzájemné vstřícnosti (řidič-obec) to asi dlouhodobě fungovat nebude. Myslím, že když lidé pocítí participaci obce na řešení odstavných ploch při rostoucím množství automobilů, tak by to mělo fungovat jako v Horní Moštěnici.

Řešení u nás v Kostelci u Holešova bych viděl asi takto:

 • rada obce vyhlásí program budování odstavných ploch a sepíše pravidla (klidně bych se nechal inspirovat funkčním řešením z Horní Moštěnice)
 • zastupitelstvo vyčlení pro rok 2017 v rozpočtu obce odpovídající částku
 • vytvoří se formulář žádosti
 • udělá se komunikace programu směrem k občanům (web, rozhlas, Kostka)

Dvě věci, kterým bych v naší obci věnoval pozornost oproti řešení v Horní Moštěnici.

 1. Prověřil bych na stavebním úřadě soulad se zákonem. Přeci jen od roku 2013 se několikrát změnil stavební zákon, tak ať formulace ve vyhašovaném programu jsou napsány korektně. Rozhodně bych si to od stav. úřadu nechal napsat písemně – jakýkoliv úřad je možné požádat o stanovisko a tady by to bylo nanejvýš vhodné. Příklad: budovaná plocha se musí nazývat manipulační plocha a ne parkoviště. Parkoviště je totiž z právního pohledu součást vozovky a tam bychom jako obec museli řešit dopravní úřad, značky apod.
 2. U problematických 3 úseků chodníků (od zrcadla na Zahájí po náves v obou směrech a od Mlékárny ke družstvu) by bylo lepší udělat urbanistické rozhodnutí ohledně míst na parkování na úrovni obce (rada, zastupitelstvo) a nenechávat to individuálně na lidech. Jsou tam totiž místa s velkou koncentrací aut a zase místa bez aut. Možná by parkování v těchto místech bylo dobré vyřešit najednou souvislým pásem. Ale to je asi na širší diskuzi.

imag0601

Samozřejmě řidiči co se rozhodnou nerespektovat parkovací místo a nadále budou stát na chodníku asi budou vždy. I v Horní Moštěnici jsem to viděl.

imag0599

Mějme na paměti, že aut nám bude v obci před domy stále přibývat. A když jako obec nebudeme v nějaké formě plochy na parkování řešit, tak po čase řidiči slušnost a ohleduplnost zahodí stranou a auta nechají stát kdekoliv. A to asi nechceme.

Příspěvek postupuji kolegům zastupitelům a mohli bychom na příštím zasedání zastupitelstva o tom jednat, či udělat funkční řešení.

Omlouvám se maminkám s kočárkem

Chtěl bych se tímto omluvit všem maminkám, co se s kočárkem musí prodírat okolo nevhodně parkujících aut na chodnících u nás v obci. Sám jsem si to vyzkoušel a je mi stydno, že obec bezmála rok v tomto nekoná.

Za chvíli tomu bude rok, co jsem na ZZO č. 9 předložil na projednání bod „Parkování aut na chodnících v obci„. Poukazoval jsem na to, že řidiči parkující na chodnících porušují zákon 361/2000 Sb. o pozemních komunikacích a mnohdy znemožňují průchod lidem po chodníku – o maminkách s kočárky nemluvě. Samozřejmě vymožení odstranění parkujících aut z chodníků je pro p. Hlobila nepopulární krok vůči řidičům (a tedy i voličům). Takže šalamounsky se na zastupitelstvu obce odhlasoval vznik bezzubé komise, která by to měla řešit. Mimochodem komise nemá žádné pravomoce, pouze doporučující hlas. A že auta v rozporu se zákonem parkují na chodnících – na to nepotřebuji komisi. Stačí se po chodnících projít, nebo se podívat na mé fotky co jsem k bodu přiložil.

Asi si dokážete představit co se dále dělo. Kdo očekával že NIC, tipoval správně. Dokonce komise ani nevznikla, protože nikdo nechce dělat předsedu. Usnesení zastupitelstva je nicméně platné, trvá a nikdo nevyžaduje jeho vykonání. A maminky s kočárky se dál musí prodírat okolo parkujících aut.

Jedno slunné podzimní sobotní odpoledne jsem s vnučkou Amálkou vyrazil s kočárkem na procházku obcí. Sám jsem si vyzkoušel, jak obtížné to maminky s kočárky mají a jak rizikově si občas musí počínat kvůli bezohledným řidičům a nečinnosti obce. Cestou jsem natočil video, které jsem opatřil titulky.

Nevím jestli jsem tímto příspěvkem maminkám, či ostatní chodcům po Kosteleckých chodnících pomohl. Ale chtěl jsem se Vám touto formou alespoň omluvit za nečinnost obce a vyjádřit podporu, že v tom nejste sami.

úředník Hlobil znovu porušil zákon

Obec zastoupená úředníkem Hlobilem si nepřijatelně vyložila zákon a odmítla mi poskytnout informace. KÚ ve Zlíně rozhodnutím potvrdil, že obec měla informace poskytnout. Zdůvodnění rozhodnutí úředníka Hlobila považuje KÚ za absurdní. Odmítnutí obce jménem úředníka Hlobila je v rozporu se zákonem 106/1999 Sb. a obec požadované informace poskytne (doufám).

ku-zlin-rozhodnuti-161014_page_1

ku-zlin-rozhodnuti-161014_page_1

Celý dokument Rozhodnutí Krajského úřadu ve Zlíně ze dne 14.10.2016 na mou stížnost si můžete přečíst zde.

Část odůvodnění Rozhodnutí, kdy KÚ Zlín se podivuje nad tím, že úředník Hlobil ve svém odmítnutí tvrdí nepravdivé skutečnosti:

ku-zlin-rozhodnuti-161014_page_3

Konstatování KÚ, že úvaha úředníka Hlobila v oddůvodnění Rozhodnutí o odmítnutí je zcela absurdní:

ku-zlin-rozhodnuti-161014_page_4

Závěrečné konstatování Rozhodnutí KÚ – úředník Hlobil zastupující obec žádost odmítnul v rozporu se zákonem:

ku-zlin-rozhodnuti-161014_page_4

Pro pořádek přikládám původní Rozhodnutí úředníka Hlobila o odmítnutí mé žádosti z důvodu, že obec informací nedisponuje. Jen pro pořádek – žádal jsem o účetní doklady z účetnictví obce!

scolarest_page_2

Veškeré dokumenty od počátku žádosti až po jejich poskytnutí si můžete prohlédnout zde na stránce žádosti informace 2016. Žádost najdete s uvozeným datem 14.9.2016 a popsaným obsahem